Gärna energi, men inte stora vindkraftsparker som förstör naturen!

Vi moderater är kritiska till danskarnas planer att anlägga en stor havsbaserad vindkraftspark i Öresund, en dryg mil från Falsterbonäset och i samma område som de dumpar förorenat slam. Projektet Aflandshage innebär en vindkraftspark med 26-45 vindkraftverk med en höjd på mellan 212-220 meter i direkt anslutning till Vellinges kommungräns i havet. Vindkraftsparken kommer alltså vara högre än Öresundsbron och horisonten kommer domineras av danska vindkraftsverk. Samtidigt dumpar de alltså förorenat slam i Öresund och samtidigt vill den svenska regeringen ha havsbaserad vindkraft såväl nordväst som sydost om kommunen. Det är inte hållbart. 

Vi är bekymrade över hur detta kan påverka Vellinge och våra unika kulturhistoriska värden och vår natur. Delar av näset är Natura-2000 områden som utpekats som riksintresse. Att då vilja bygga vindkraft vid vår kust som riskerar att skada dessa värden är inte acceptabelt.

Vattnen kring Falsterbonäset lider redan av syrebrist och en etablering av flera vindkraftsparker samt dumpning av slam som riskerar att sprida sediment och skapa buller kan minska vattenflödet och försämra syretillförseln till Falsterbonäset.

Det kan i sin tur skada växtlivet i havet, det kan skada djurlivet och det kommer påverka landskapsbilden vilket kan få negativa konsekvenser för turism och näringsliv förutom att det påverkar Vellingebornas livsmiljö.

Det är viktigt med alternativa energikällor. I synnerhet i ett läge där elpriserna rusar och det är då glädjande när såväl privatpersoner som företag vill skapa energi genom ex. solceller. Därför beklagar vi också att regeringen nu beslutat till förmån för Försvarsmaktens överklagande angående solceller i Skanör och Falsterbo och därmed kört över kommunens beslut i miljö- och byggnadsnämnden.

Skador på naturen känner inga administrativa gränser. Vi säger nej till havsbaserad vindkraft nära Vellinges kust som kan skada kommunen och försämra Vellingebornas livsmiljö. Vi står på Vellinges sida!

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.