Ny Bebyggelse vid Falsterbokanalen

Moderaterna i Vellinge har inte lämnat in något formellt yttrande på planprogrammet
för ny bebyggelse vid Falsterbokanalen. Innebär det att vi  står bakom programmets innehåll i alla delar? Naturligtvis inte. Syftet med ett planprogram är att pröva olika idéer och få in synpunkter från medborgare, föreningar och myndigheter. På samma sätt som i alla andra planprocesser, historiska såväl som framtida, är det viktigt att vara lyhörd och öppen för nya idéer men samtidigt stå upp för den utveckling som Vellinge Kommun behöver.

Projektet med en utveckling av Falsterbokanalen är viktigt för Vellinge Kommun och Moderaterna i Vellinge står bakom planprogrammets målsättningar att skapa:

·         En havsnära mötesplats för alla

·         En vacker och levande småbåtshamn där besökare vill stanna

·         Ett klimatsmart och hållbart område som är öppet mot världen

Moderaterna ser positivt på planprogrammets ambition att binda samman gång och cykelstråk mellan Höllviken och Ljunghusen samt längs kanalens sidor. Vi ser positivt på ökade möjligheter för alla medborgare att komma nära vattnet för aktiviteter, umgänge och reflektion. En upprustning och utveckling av kanalen ser vi moderater som en trygghets- och säkerhetsfråga. Idag är det svårt att ta sig ned till vattnet på ett säkert och bekvämt sätt och de som badar från pirarna gör det inte utan risk. Vellinges varumärke som en attraktiv kommun att besöka och vistas i behöver ge våra  medborgare och besökande mer service och gemyt än vad dagens kanalområde med dess industriella karaktär erbjuder.

Vi har en stor efterfrågan på bostäder i Vellinge kommun, inte minst på lägenheter för personer som av olika anledningar inte vill bo i villa men som önskar bo i vår vackra kommun. Vi ser positivt på bebyggelse som värnar om de unika värden som finns i kanalområdet. För Moderaterna i Vellinge är det viktigt att:

·         Ingen bebyggelse i Gläntan är högre än tallarna. Tallskogen skall bevaras och nya tallar planteras för att bevara områdets unika karaktär. Positivt med platser längs kanalen för rekreation och avkoppling.

·         Kanaltornet skall fortsatt ha en framträdande roll. Moderaterna  är tveksamma till den volym av byggnader som planprogrammet föreslår runt kanaltornet.

·         Pirens utfyllnad hålls innanför jollebryggan. Moderaterna ser positivt på att utsikten över Skanör från väg 100 bibehålls när utfyllnaden begränsas enligt förslaget.

·         Planen innehåller en levande småbåtshamn med möjlighet till fler
båtplatser för såväl båtägare som gäster. Hamnen skall klara dagens samt
framtida miljökrav för verksamheten. Vi utesluter inte att de
båtuppställningsplatser som idag finns på östra piren kan komma att
rymmas i hamnen och vill ha en fortsatt analys av behoven av hotell och eller bostäder.

Moderaterna ser en del punkter i planprogrammet vi anser bör tydliggöras i uppdraget inför detaljplaneprocessen.

1.      I det planuppdrag som kommunstyrelsen beslutade om var inriktningen cirka 250 bostäder. Planprogrammet omfattar drygt 300 bostäder. Moderaterna i Vellinge anser att inriktningen på de kommande bostäderna i detaljplanerna skall vara i linje med det ursprungliga planuppdraget.

2.      Moderaterna i Vellinge ser att trafiksituationen på väg 100 redan i nuläget är ansträngd och att en utveckling av Falsterbokanalen påverkar de medborgare som pendlar över Falsterbokanalen. Vi anser att ett helhetsgrepp måste tas över trafiksituationen vilket även innefattar utökat antal filer på väg 100 och E6:an samt möjligheterna för kollektivtrafiken.

3.      Vellinge Kommun har inför planprogrammet utfört ett antal olika utredningar för att få underlag till att beräkna kostnaderna för utvecklingen av kanalområdet. När ett detaljplaneuppdrag konkretiseras kan dessa beräkningar göras mer precisa vilket vi moderater välkomnar. Moderaterna i Vellinge vill inte att projektet tvingas öka exploateringsgraden eller nyttja skattemedel för att ”ha råd ” att infria önskelistor som det inte finns ekonomiska resurser att genomföra. Det är denna unika miljö för värdefull för! Utställningstiden har visat att det finns ett stort engagemang och det har kommit in många bra synpunkter. Att som politiskt parti inte vilja lyssna och ta del av dessa innan man tar ställning tycker vi är fel. Istället är det rimligt att lyssna in våra invånares och föreningars kloka åsikter och utifrån dessa kan vi nu arbeta vidare!

Sammanfattningsvis ser Moderaterna i Vellinge positivt på det utställda planprogrammet dock med förtydliganden avseende exploateringsgraden, trafiksituationen och de ekonomiska förutsättningarna. Det krävs dock fortsatt analys avseende lösningar för hamnområdet. Vellingemoderaterna ser fram emot att ta del av de synpunkter som har kommit in från medborgare och myndigheter och fortsätta arbetet med utveckla Falsterbokanalen.

För den moderata fullmäktigegruppen
Anna Mannfalk

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen