Nyhetsbrev - maj 2021

Maj har varit ovanligt kall och bjudit på typiskt vårväder med både sol vissa dagar och regn och blåst andra. Det har fattats många bra politiska beslut i de olika nämnderna och det politiska arbetet rullar på för fullt.


På miljö- och byggnadsnämndens möte den 29 april godkändes bygglovet för en utbyggnad av Skanörsgården, en satsning som vi Moderater har med i budgeten för i år. Den nya byggnaden kommer ha plats för 60 barn och ska ersätta den tillfälliga paviljongen som idag har plats för 20 barn. Byggnaden kommer bland annat att innehålla kök, en ateljé och andra kreativa och stimulerande miljöer för förskolebarnen. För oss Moderater är det viktigt att barnen får en bra start på kunskapsresan.

På kultur- och fritidsutskottets möte fattades beslut om att kulturgarantin från och med i år även ska innefatta en naturgaranti för samtliga elever i åk 4 i Vellinge kommun. Naturgarantin ska ge en ökad bredd av informations- och kunskapsspridning om naturen för kommunens unga och säkerställa att alla barn och elever i Vellinge kommun får kunskap om djur och natur under sin skolgång. Naturgarantin har temat ”Den lokala naturen” och ska anknyta till naturen runt om i kommunen.

På Skånemoderaternas förbundsstämma den 8 maj valdes Gustav Schyllert till ny förbundsordförande för Moderaterna i Skåne. En roll han tar över efter Lars-Ingvar Ljungman som haft uppdraget i 14 år.

På utbildningsnämndens möte den 10 maj godkändes kvartalsrapporten för Utbildningsnämnden 2021. Kvartalsrapporten visar en prognostiserad måluppfyllelse på 83 procent samt ett utfall i dagsläget för utbildningsnämnden och produktionsenheterna tillsammans till 993,7 mkr, vilket är 12,6 mkr lägre än tilldelad budgetram. Detta beror delvis på att antal elever inte prognostiseras öka lika mycket som budgeterat.

På samma möte gjordes en uppföljning av distansundervisningen. Uppföljningen visar att distansundervisningen på Sundsgymnasiet till största del har fungerat väldigt bra. Kartläggning har visat att i princip all distansundervisning skett i realtid och skolan har lyckats anpassa undervisningen väl under rådande omständigheter. Under hela distansundervisningsperioden har elever i behov av stöd fått möjlighet till undervisning på plats, detsamma har gällt för praktiska moment som inte har kunnat skjutas upp samt examinationer som inte kunnat genomföras på distans. För att ytterligare ge eleverna möjlighet till att fullfölja sina gymnasiestudier med fullständiga betyg beslutade utbildningsnämnden på mötet att förlänga vårterminen för åk 3 med högst 10 skoldagar för de elever som bedöms ha ett behov av detta. Samtidigt beslutades att tidigarelägga höstterminen för kommande åk 2 och åk 3 med samma antal dagar för de elever som bedöms ha behov av detta.

På utbildningsnämndens möte godkändes en första uppföljning av resursskolan som startade upp under förra året efter initiativ från oss moderater. Uppföljningen visar på att insatserna i resursskolan lett till positiv utveckling i form av ökad skolnärvaro och kunskapsutveckling för samtliga elever som under förra året hade plats på resursskolan. Genom sammanslagning av NPF-teamet har man möjliggjort tvärprofessionell kompetens med hög ämnesbehörighet för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

På tekniska nämnden möte den 10 maj godkändes kvartalsrapporten för tekniska nämnden, balansräkningsenhet VA och balansräkningsenhet Avfall 2021. Kvartalsrapporten visar en prognostiserad måluppfyllelse på 100 procent samt att tekniska nämnden prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. VA prognostiserar ett underskott på 3 mkr jämfört med budget och Avfall på ett resultat i enlighet med budget. Investeringar förväntas uppgå till 68 mkr för tekniska nämnden och 47 mkr för VA.

På samma möte tog tekniska nämnden del av statusrapporten av allmänna lekplatser i kommunen, en redovisning som görs med några års mellanrum, senast 2018. 2005 tog vi Moderater initiativ till att starta upp ett målinriktat arbete för att kunna erbjuda attraktiva lekplatser runt om i hela kommunen och en utredning samt riktlinjer för renoveringar och nybyggnation togs fram. Utredningen och riktlinjerna har legat till grund för en prioriteringar, renoveringsåtgärder och nedläggningar av lekplatser som istället ersatts med nya. Redovisningen för 2021 visar att antalet lekplatser som är i bra skick ökar och att 91 % av kommunens lekplatser idag är i gott skick eller behov av mindre renoveringar, ett arbete vi kommer fortsätta med.

På kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte den 18 maj valde man att återremittera utredningen om bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter i kommunen till omsorgsnämnden för förtydliganden av följande: kostnadskalkyl som bygger på lika villkor för kommunal och enskild regi, konsekvensbeskrivning av införandet av kommunal regi i förvaltningsform samt för förtydligande beskrivning av relationen mellan omsorgsnämnden och ett eventuellt kommunalt vårdbolag alternativt regi i förvaltningsform.

Under samma möte beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att utse Linda Letelier Hansson på Lindas fingermat till vinnare av Vellinge kommuns Näringslivspris 2021. Stort grattis säger vi.

Dagens brygga på Kämpingestranden är uppskattad och används redan flitigt stora delar av året. Med förlängd brygga och bastu på platsen kommer bryggan användas än mer och av ännu fler. Förra året bildades föreningen Kämpinge Bastubrygga, en förening skapad av ett antal eldsjälar med en snabbt växande Facebookgrupp. I slutet av förra året tog föreningen kontakt med oss och vi är positiva till föreningen Kämpinges Bastubryggas förslag om att förlänga den befintliga bryggan på Kämpingestranden samt uppföra två bastur längst ut på bryggan. Vi Moderater kommer göra vad vi kan för att förverkliga projektet, därför har vi tagit initiativ till en avsiktsförklaring mellan Vellinge kommun och föreningen. I avsiktsförklaringen tar kommunen på sig ansvaret att vara drivande i frågan gentemot Länsstyrelsen och bekosta kommande dispensansökningar som ett första steg. Styrgrupp har bildats med representanter från föreningen och kommunen (både politiker och tjänstemän) och det är redan full fart på arbetet. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj och fastställdes av kommunstyrelsen den 1 juni.

Ytterligare ett viktigt beslut föreslogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj och sedermera godkändes av kommunstyrelsen den 1 juni, nämligen utökning av livräddarverksamheten till att även innefatta Ljunghusen samt handikappbadet. Livräddarverksamheten är viktig för Vellinge kommun som har några av de finaste stränderna i hela Europa med 4 mil långa stränder och kristallblåa hav. Det är en stor attraktionskraft för kommunen och det behövs därför en stabil och aktiv livräddarverksamhet.

På omsorgsnämndens möte den 18 maj valde nämnden att teckna ett nytt avtal avseende vård- och omsorgscollage mellan Vellinge-, Trelleborg- och Svedala kommun.  I oktober förra året valde nämnden att säga upp avtalet så det inte längre ansågs vara i linje med Vellinges framtidsutsikt för vård- och omsorgsverksamheten. Dock har vård- och omsorgscollege sedan uppsägningen gjort en nystart och påbörjat ett stort förnyelsearbete för att möta framtiden och det är ett arbete som ligger helt i linje med Vellinge kommuns arbete med framtidssäkrad välfärd.

På samma möte godkändes kvartalsrapporten för omsorgsnämnden 2021. Kvartalsrapporten visar en prognostiserad måluppfyllelse på 100 procent samt ett resultat på 513 kr vilket är ett överskott i förhållande till budget på 23 mkr. Det prognostiserade resultatet beror till stora delar på att antalet belagda platser blir färre än budgeterat inom vård-och omsorgsboende, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, hemtjänst, LSS daglig verksamhet samt LSS korttidsvistelse. 

Den 20 maj beslutade kommunstyrelsens fastighetsutskott att nuvarande Tångvallaskolans lokaler ska ersättas med en helt ny skola. Arbetet med planering och projektering ska startas omgående och därför beslutades också att det avsätts 3 mkr för detta redan i år. Beslutet innebär en storsatsning på samtliga skollokaler för samtliga verksamheter i Tångvallaområdet och en totalöversyn kommer genomföras för Tångvallaskola, Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter. Beslutet fastställdes av kommunstyrelsen den 1 juni.

Den 25 maj släppte Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning avseende det lokala företagsklimatet i Sverige. Enkätundersökningen visar att Vellinge kommun får ett förbättrat sammanfattande omdöme från kommunens företagare, från 3,82 till 3,92. Femte högst i Skåne. Jämfört med föregående år höjer Vellinge kommun sitt resultat för myndighetsutövande i enkätundersökningen i 6 av 7 frågor. Det handlar om ”service och bemötande”, ”konkurrens från kommunen”, ”förståelse för verksamheten”, ”rimlig handläggningstid”, ”lätt att komma i kontakt med handläggare” och ”vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll”.

På miljö- och byggnadsnämndens möte den 27 maj godkändes kvartalsrapporten för miljö- och byggnadsnämnden 2021. Kvartalsrapporten visar en prognostiserad måluppfyllelse på 86 procent och ett resultat i enlighet med budget.

Vi önskar er en fortsatt solig och härlig juni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen