Ökat fokus på drogbekämpning och det drogförebyggande arbetet

På dagens Ksau bereddes bland annat ärendet om Vellinge kommuns Samverkansöverenskommelse med polisen för 2019-2022. Den har stort fokus på ungdomars drogvanor och det drogförebyggande arbetet.

Ungdomars drogkonsumtion är inte bara skadlig i sig utan den kan även bli en inkörsport till annan kriminalitet med allt ifrån lättare skadegörelse till grov brottslighet. Alltför många ungdomar i Vellinge kommer i kontakt med och använder droger. Vi moderater vill ha en drogfri miljö och ser att det är angeläget att bryta detta i ett tidigt skede.

I förslaget till kommunens nya Samverkansöverenskommelse med polisen har flera åtgärdspunkter arbetats fram för att förebygga och minska ungdomars drogkonsumtion.

 • Ansöka om och sätta upp fler kameror på skolorna.
 • En 24-timmars garanti ska införas avseende orosanmälningar relaterade till narkotika, vilket innebär att socialtjänsten inom 24 timmar (vardagar) ska ta en första kontakt med vårdnadshavare och ungdom.
 • Veckovisa uppföljningar genom Trygghetsforum för en effektiv samordning för trygghet.
 • Varje skola ska ha en drogpolicy.
 • Poliser och vid behov narkotikahundar ska besöka samtliga skolor minst en gång per år.
 • Årliga droganalyser i avloppsvattnet ska göras i syfte att öka kunskapen om vilka preparat som används i kommunen.
 • Vidta åtgärder kring utomhusmiljön vid problemområden.
 • Polisen ska genomföra riktade insatser mot så kallade hot spots.
 • Korta handläggningstiderna gällande minderåriga som använder narkotika och se till att de får stöd och hjälp genom bl.a. kommunens drogterapeut på ungdomscentralen.
 • Trygghetsvärdarna ska arbeta aktivt med att identifiera platser där det förekommer narkotika och ungdomar som brukar narkotika.
 • Främja och förbättra samarbetet med frivilliga grupper såsom grannsamverkan, nattvandrare och föreningsledare.
 • Sociala Insats Gruppen (SIG) ska fortsatt samordna sina insatser kring ungdomar i riskzonen och gemensamma handlingsplaner ska arbetas fram.

– Även om Vellinge har lägst antal anmälda narkotikabrott i förhållande till kranskommuner och liknande jämförelsekommuner ser vi en problematik som vi tar på största allvar. I Vellinge kommun ska vi ha nolltolerans mot droger. Det nya samverkansavtalet har en bra och tydlig struktur och systematik kring hur kommunen och polisen tillsammans ska arbeta för att minska droganvändandet bland unga, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen