Vellingemoderaterna - vi bryr oss! Integration med fokus på språk och jobb från dag ett

Vi moderater vill:

 

 • Sätta fokus på språk och jobb från dag ett
 • Tydliggöra att skyldigheter och rättigheter hör ihop därför har vi infört integrationsplikt
 • Att kommunen snabbt ska möta upp med åtgärder och insatser.
 • Arbeta med riktade insatser såsom information och utbildning till nyanlända kvinnor om deras rätt och möjligheter i det svenska samhället.
 • Att individen ansvarar själv för att hitta egen bostad under etableringstiden.
 • Utöka samarbetet mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna.
 • Se över möjligheterna till samarbete med externa parter då Arbetsförmedlingen inte lyckas fullfölja sitt uppdrag
 • Utveckla stödet och samarbetet med frivilligorganisationer
 • Att alla nyanlända och ensamkommande barn ska ha en kontaktperson/kontaktfamilj för att kunna ta del av det svenska vardags- och familjelivet.
 • Att systematiskt kvalitetssäkra och följa upp kommunens mottagande och integrationsarbete med fokus på en ekonomisk hållbarhet.
 • Verka för att bosättningslagen rivs upp.
 • Att alla barn inkluderas i ordinarie klasser i så tidigt skede som möjligt, genom studiehandledning som succesivt trappas av.
 • Sätta fokus på språket från dag ett genom att till exempel prioritera ämnet svenska för nyanlända barn, och att förskolan aktivt följer och arbetar med språkutveckling.
 • Att skolan är tydlig med vilka värderingar och normer som ska råda inom utbildning såväl som i samhället i stort.
 • Utveckla och tydliggöra fritidsverksamheternas roll i språkutvecklingen och integrationsverksamheten för nyanlända barn.

 

Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige och Vellinge för att bygga sig ett eget liv här. Kommunen skall därför stödja den nyanlände till eget ansvarstagande för att komma in och etablera sig i det svenska samhället. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. Tron på individen är stark – även när den enskilde själv tvivlar. Genom rätt individuellt stöd kortas vägen från bidrag till arbete, från utanförskap till inkludering.

 

Moderaterna anser att svenska språket, utbildning, arbete, en ordnad bostad, förståelse och respekt för det svenska samhällets grundläggande värderingar, är förutsättningar för integration i samhället. För att tydligt slå fast vikten av integration och den enskildes ansvar för detta, har Vellingemoderaterna infört integrationsplikt för nyanlända i Vellinge. Att ställa krav handlar om att bry sig.

 

Integrationsplikt är obligatorisk för alla nyanlända och har fokus på anpassning i det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller i Sverige. En individuell etablerings- och handlingsplan skall tas fram för varje individ. Genom särskild kartläggning av individens erfarenheter och förutsättningar läggs en plan fram innehållande utbildning och åtgärder för att bli anställningsbar. I planen ingår även krav på deltagande och progression i SFI. Alla nyanlända skall dessutom delta på obligatorisk kurs i samhällsorientering som avslutas med en examination. Målet skall vara att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna samt den enskildes rättigheter och skyldigheter i Sverige. Den individuella planen ska följas upp varje månad. Att uppfylla integrationspliktens målsättningar ett minimumkrav för att få erhålla kommunalt stöd och rätten till etableringsboende.

I Vellinge erbjuds etableringsboende upp till 24 månader. Individen har ansvar att ordna boende inom etableringstiden. Uppfylls inte plikten upphör rätten till etableringsboendet.

Gör din plikt – kräv din rätt! Om integrationen misslyckas kommer kommunens ekonomi att utsättas för stora påfrestningar med neddragning i välfärdstjänsterna som följd. Därför ska Vellinge kommun snabbt erbjuda introduktion i det svenska språket, samhällsorientering, individuell etableringsplan och validering av utländsk utbildning som ska underlätta vägen till ett arbete och en plats i det svenska samhället för kommunens nyanlända. I Vellinge är det fokus på språk och jobb från dag ett!

När arbetsförmedlingen inte lyckas fullfölja sitt uppdrag att rusta nyanlända för arbetsmarknaden och göra dem självförsörjande måste Vellinge kommun titta över möjligheterna att samarbeta med externa parter för att hitta nya vägar till sysselsättning.

Nyckeln till en lyckad integration ligger i att kommunen samarbetar nära med civilsamhället. De volontärinsatser som genomförs är av yttersta vikt och bidrar till de som kommer till Vellinge som nyanländ eller ensamkommande får de sociala kontakter som kommunen inte kan bidra med, men som är helt nödvändiga för en lyckad integration. Vellingemoderaterna är stolta och tacksamma för alla de volontärkrafter som hjälper till att förbättra integrationsarbetet. Det går inte att överskatta värdet att nyanlända och ensamkommande möts av Vellingebor som frivilligt hjälper till och skapar kontakt.

När kulturer och religioner möts kan värderingskonflikter uppstå. Det är då viktigt att våga ta diskussionen om vilka värderingar som vi inte kompromissar med. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är ett sådant exempel. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädsel, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. Det kan även leda till hot om våld och våld inklusive dödligt våld. Att begränsa friheten för kvinnor eller andra hör inte hemma i vårt samhälle. Socialtjänsten har ett uppdrag att ge stöd och hjälp till de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är det viktigt att personal inom socialtjänst har kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck, om vad som utmärker detta våld, hur det kan ta sig i uttryck och vilka konsekvenser det kan ha för personer som utsätts för det.

Vi är starkt kritiska till alla statliga pålagor som inskränker det kommunala självstyret. Det gäller även Bosättningslagen som är en tvångslagstiftning som i praktiken innebär att staten vältrar över sitt ansvar på kommunerna. Kommunerna har inte fått de resurser som krävs för att klara uppdraget. Det gäller såväl finansiella resurser som nödvändiga förändringar av gällande regelverk på en rad områden. Dessutom kämpar kommunerna med det omöjliga uppdraget att få fram fungerande bostadslösningar samtidigt som staten avvecklar fungerande boendeanläggningar. Det är helt orimligt. Vi anser att Bosättningslagen måste rivas upp och kommer driva frågan vidare – även gentemot vårt eget parti på riksplanet.