Nyheter

Vi tror på Gläntan - en havsnära mötesplats. 


Vi Moderater ser stor potential i att utveckla hamnområdet i Falsterbokanalen. I det ingår sydöstra delen, den sk Gläntan. Ibland ges en bild av att stora delar av Kanalskogen omfattas vilket är felaktigt. Området som avses är sydöstra delen kring brofästet. 
Platsen är i stort behov av upprustning och präglas till stor del av övergivenhet med bl a ett gammalt ställverk. Området har en fantastisk placering intill kanalen men kopplingen till vattnet kan nyttjas mycket bättre. Vi ser här en möjlighet att skapa något alldeles unikt  – samtidigt som vi tillför nya värden månar vi om att bevara de som finns idag. 
Utgångspunkten i vårt arbetet har varit att ta tillvara platsen på ett bättre sätt där nybyggnation möjliggörs samtidigt som vi bevarar naturområdet och de historiska värdena samt att det fortsatt ska finnas kvar möjlighet för rekreation i naturmiljö. Planuppdrag beslutades av kommunstyrelsen 2017 och under hela planarbetet har det varit viktigt med gedigen naturinventering och tydliga ställningstagande gällande gestaltning, utformning och höjder samt fortsatt tillgång till naturstråk.
Förslaget  innehåller byggnad för centrumverksamhet, restaurang, cafébyggnad och 70 bostäder men även ytor för allmän plats med fortsatt naturområde. Det innebär att befintlig gång- och ridstig inte kommer beröras och att kopplingen till tallskogen som finns idag kommer kvarstå. Inte heller stridsvagnshindren kommer beröras. I detaljplanen kommer det krävas marklov för att fälla träd med krav på att plantera två nya träd för varje träd som fälls. Det är kommunen som bestämmer var dessa träd ska planteras.
I området finns även byggnad och yta för sjöscoutverksamhet. Denna verksamhet vill vi ska finnas kvar och här tittas på ersättningslokal i pågående arbete på Västra hamnplan där kommunen sen årsskiftet har rådighet över marken genom 25-årigt arrendeavtal med Sjöfartsverket. 
Vi Moderater tror på Gläntan som en fin naturrik mötesplats. 

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Vi står upp för ett hotell i Falsterbo! 

Vi Moderater fortsätter att arbeta för attraktiva och levande orter i Vellinge! Det är många som frågar oss vad som händer med hotellplanerna vid Falsterbo Strandbad. Vi Moderater ser fortfarande samma stora potential kring platsen och håller fast vid vårt förslag om hotell-, konferens- och spaanläggning. Vi ser projektet som värdeskapande och något som är positivt för bygden, invånare, besökare och det lokala näringslivet. Platsen är unikt belägen och ligger vid en av Europas finaste stränder med världsklassiga bad och golfbanor. Ytan som avses för byggnation är idag under största delen av året en övergiven parkeringsyta. Att kunna erbjuda fler övernattningsmöjligheter skapar bättre förutsättningar för åretruntturism samtidigt som vi stärker näset som destination och skapar en helt ny mötesplats för rekreation, umgänge och friskvård. Falsterbo har en 100-årig historia som badort, hit kom kungligheter och kändisar från hela Europa för att njuta av havet, naturen och ro för själen. Vi vill inte avveckla vår byggd. Vi ställer oss mycket frågande till de partier som säger nej till förslaget? Studier visar att kommuner med en hög turism och besöksnäring får positiva effekter på bland annat ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och förbättrad dagligvaruhandel. Vi utvecklar framtiden och vi hoppas att du som invånare ser denna potentiella utveckling som något positivt för vår kommun! Vi kommer fortsätta arbeta för ett hotell i Falsterbo – vi vill utveckla inte avveckla!

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Hög kvalitet och låg skatt!

Läs gärna Carina Wutzlers senaste insändare i Vellingeposten:

Vellinge kommun är en av de kommunerna med lägst kommunalskatt i landet. Så har det varit under många år med en oförändrad skatt sedan 2006. För oss moderater är det viktigt att du som individ bestämmer över din egen inkomst så långt det är möjligt. En del tror att låg skatt är detsamma som att vi tullar på kvalitén av välfärden och den kommunala servicen, det stämmer inte.

Vår ambition är att du som medborgare ska få tjänster med hög kvalité samtidigt som skatten är låg. En del kommuner tar den lätta vägen för att få en budget att gå ihop och höjer skatten. Vi väljer inte den enkla vägen. Istället ser vi det som vårt ansvar är att använda dina skattepengar så effektivt som möjligt.

Avgörande för att klara framtiden är att vi har ordning och reda i ekonomin och att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt. Vi befinner oss i ett läge med oroligheter i vår omvärld vilket innebär stor osäkerhet för såväl marknad som för kommunens ekonomi. Dessutom har befolkningen minskat under 2023 och minskningen har fortsatt detta år vilket innebär minskade skatteintäkter. Andelen äldre ökar och antalet barn minskar vilket påverkar behovet av hemtjänst, platser på vård- och omsorgsboende och utbildningsplatser.

Det kommer krävas fortsatt god kostnadskontroll så att kostnader och intäkter går hand i hand. Samtidigt innebär den demografiska förändringen att en krympande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler vilket påverkar kommunens ekonomi. Vi måste hela tiden fundera på om vi tillhandahåller rätt service och om vi använder resurserna på bästa sätt. Varje krona som tas ut i skatt ska hanteras ansvarsfullt. All kommunal verksamhet måste ständigt prövas, omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en social grundtrygghet, en förskola och skola i toppklass och en bra och trygg omsorg för äldre och andra med behov.

Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Nyhetsbrev April 2024

April månad 2024 blir en viktig del i Vellingebornas historia, äntligen har byggnation av skydd för tillfälliga havsnivåer påbörjats. Efter 10 år av utredningar, framtagande av ansökningshandlingar, samråd, huvudförhandling, rättsliga processer, projektering och planering är nu arbetet igång. I samband med projektstart hölls en högtidlig ceremoni där Carina Wutzler höll tal och tippade de första massorna på plats. Medieintresset var stort och rikstäckande och det visar på hur viktigt projektet är!

En annan stor händelse under månaden är att kommunfullmäktige den 22 april röstade igenom den nya detaljplanen för förbifart Rängs Sand. Detta ärende har vi Vellinge moderater drivit i över 20 år. Ett ärende som har dragits i långbänk men som är efterlängtat för att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö, en bra

boendemiljö, hållbar kollektivtrafik och för att värna befintliga kulturmiljö i Kämpingeby.

Först var det tänkt att Trafikverket skulle bygga sträckan, det fanns ett avtal mellan Vellinge kommun och myndigheten om genomförande och finansiering men när det blev skarpt läge drog sig Trafikverket ur 2017 med hänvisning till att en vägdragning inte behövdes. Istället skulle en ÅVS genomföras, men även den drog ut på tiden och presenterades så sent som 2019. Sedan dess har ingenting hänt och därför drev vi moderater frågan om detaljplan som möjliggör byggnation av sträckan.

April har även bjudit på historiska spadtag för byggstart av Vellinge Parkby där Carina Wutzler närvarande. Området omfattar park, bostäder, rekreationsområde, skola, förskola, idrottshall och service. Befintlig gård och dess lummiga park utgör hjärtat i området och ska bevaras och utvecklas till en mötesplats för såväl befintliga som nya kommuninvånare. Med spadtagen påbörjas utbyggnad av infrastruktur såsom gator, VA, dagvatten mm för etapp 1 där bostäder i radhusform och villabebyggelse ingår. Området kommer succesivt at byggas ut för att växa fram under decennier.

Under kommunfullmäktige den 22 april antogs även årsredovisningen för 2023.

Resultatet visar på ett ekonomiskt ansvarstagande och en stabil ekonomi för kommunen. Bokslutet visar även att kommunens verksamheter har uppnått en hög måluppfyllelse och kvalitet i såväl utförande som service, med en måluppfyllelse på 93% för kommunen i sin helhet. Denna positiva utveckling är resultatet av tydliga mål och prioriteringar från politiskt håll, samt betydande arbetsinsatser från våra kompetenta och engagerade medarbetare.

Denna månad har vi även nåtts av glädjande besked från omsorgsnämnden att St Knut och Aspen har blivit stjärnmärkt.

Vi har som mål – att på sikt stjärnmärka all vård och omsorg i Vellinge kommun. Sedan 2022 pågår utbildningsinsatser för att stjärnmärka hemsjukvården och demensteam inom hemtjänsten. Stjärnmärkning är en utbildningsmodell som ger vårdpersonalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Utbildningsnämnden har hållit sin traditionsenliga kvalitetsdialog under månaden tillsammans med utbildningsavdelning, rektorer från kommunens skolor och friskolor. Ämnet var Framtidssäkrad välfärd, vilka förmågor elever behöver i framtiden och hur vi kan tillgodose det i verksamheterna. Dialogen inleddes med ett besök på Futurelab på Sundsgymnasiet. Besöket var mycket uppskattat.

Vi växlar upp mot välfärdsbrott! I Vellinge kommun arbetar verksamheterna redan idag med åtgärder för att förebygga och identifiera risker men vi kan och måste bli ännu bättre. Därför har vi moderater initierat ett arbete med ett kommunövergripande program mot välfärdsbrottslighet. Under månadens kommunstyrelsemöte antogs beslut om framtagande av ett program mot välfärdsbrott.

Syftet är att säkerställa att invånarnas skattepengar som finansierar de kommunala verksamheterna går till det de är avsedda för.

Välfärdsbrott omfattar allt från oavsiktliga fel till fusk, felaktiga utbetalningar, ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet.

Brottsligheten drabbar och återfinns inom många av de kommunala verksamheterna. Det får vi inte blunda för!

Månaden har även bjudit på invigning av Tångvalla-paviljongförskola. Paviljongerna fungerar som en tillfällig förskola fram tills dess att den nya förskolan står färdig hösten 2026.

Vi har även delat ut broschyren “Allt börjar med en bra skola” runt om i kommunen.

Vi önskar er en fantastisk start på maj!

Äntligen!

Det är en stor, viktig och historisk dag för Vellinge kommun. 
Äntligen har det blivit dags att gå från ord till handling och påbörja
byggnation av skyddet mot tillfälliga havsnivåhöjningar. 
Efter 10 år av utredningar, framtagande av ansökningshandlingar,
samråd, huvudförhandling, rättslig process, projektering och
planering känns det stort att stå här idag och få vara med om
byggstart. 
Varför behövs skyddet?
Jag har tidigare sagt att detta är en ödesfråga för kommunen. 
Ytterst handlar det om medborgarnas trygghet och säkerhet.
Falsterbonäset ligger lågt och är omgivet av hav. Tillfälliga
havsnivåhöjningar har blivit alltmer frekventa och för att skydda
bebyggelse mot översvämningar ska ett heltäckande skydd byggas.
Det bor över 20 000 människor i området. 5000 bostadsfastigheter,
höga kultur- och naturvärden behöver skyddas liksom infrastruktur
och nödvändiga samhällsfunktioner. Skyddet behövs också för en
fortsatt hållbar utveckling. Vem vill köpa fastigheter, bosätta sig i ett
område eller investera i och driva företag om framtiden är oviss och
osäker. Med ett fungerande skydd klarar vi att stå emot de snabba
väderförändringar som sker allt oftare. 
Historik – hur har processen sett ut?
Problematiken har varit känd i och med ändrad data och kunskap.
Det arbetades fram en långsiktig plan vilket ledde till att
kommunfullmäktige 2013 antog en Plan för skydd mot stigande
havsnivåer. Tanken var att olika sträckningar skulle byggas efterhand
med tillstånd och dispenser från länsstyrelsen. Men när länsstyrelsen
signalerade att man inte ansåg det ekonomiskt försvarbart med
skyddsåtgärder och menade att byggrätter och detaljplaner kunde
komma omprövas och upphävas fattade kommunstyrelsen 2014 ett
beslut om ett uppdrag att ta fram en ansökan om att få tillstånd att
anlägga ett heltäckande skydd runt Falsterbonäset. Arbete sattes
igång och utredningar om placering, sträckningar, dimensionering,
utformning, konsekvensanalyser mm genomfördes. Förslag var på

samråd 2017. Inkomna synpunkter ledde till en del justeringar. 2018
skickades ansökan till mark- och miljödomstolen.
2019 huvudförhandling.
2020 dom från mark- och miljö. Den överklagas till MÖD. Av
kommunen, länsstyrelsen enskilda fastighetsägare
Prövning av MÖD, beslut i juni 2022 vilket innebar att ansökan
beviljas till största delen enl kommunens ansökan. Andra överklagar
till HD.
Nov 2022 HD beviljar inte prövningstillstånd MÖD:s beslut gäller. 
Under 2023 har planering och projektering genomförts – upphandling
för genomförande. Idag 24 april 2024 – exakt 11 år efter att
kommunfullmäktige antog Plan för skydd mot stigande havsnivåer
står vi här och ska börja bygga.
Vad ska byggas?
Skyddet totalt ca 2 mil. Största delen naturbaserade vallar (som här),
men även stärkta sanddyner och på en del sträckor murliknande
element. Skydden varierar i höjd. Värt att notera är att 80% har en
faktisk visningshöjd på under 1,5m. Lagts stort fokus på konstruktion,
gestaltning och utformning. Skyddet ska ha motståndskraft och klara
stå emot havets krafter men också smälta in i omgivningarna. I
tillstånd från MÖD finns reglerat om massors kvalitet och innehåll. 
Här idag ska byggas en 300 m lång vall. Först tas 4 dm bort från
markvegetationen. Detta sparas till översta lagret på vallen. Här
hanteras översta dm särskilt. Inifrån och ut byggs vallen med
kalkbergkross från Östra Höllviken (massor från utgrävning av
dagvattendam). Utanpå det läggs en lerkappa – moränlera. Också från
Östra Höllviken. Ovanpå det läggs den markvegetation som tagits
från platsen där vallen byggs. 
Samma naturtyp alltså. Vi kommer följa upp med etableringskontroll
om 1 år för ev stödplantering. Bygget börjar idag och ska vara klart i
god tid till sommaren. 
Nu är vi igång!

Här kan du läsa Carina Wutzlers förord till årsredovisningen:

Det finns flera viktiga händelser under 2023 som är värda att lägga på minnet. Verksamheter startade upp i Tångvalla tillfälliga skola, utbyggnaden av Skanörsgårdens förskola och Hököpinge skola. Samtidigt gick tre stora skolprojekt vidare i nya faser; rivning av skolbyggnader och anläggning av ny konstgräsyta på Tångvallaområdet, byggstart av Henriksdal-skolan och tilldelningsbeslut för om- och tillbyggnad av Sunds-gymnasiet. Vellinge har under många år satsat på skola och utbildning. Det har gett resultat. Vellinges skolor har under ett antal år uppnått resultat över förväntat värde enligt SKR:s årliga jämförelser, det gäller även för 2023. Dessutom hade Vellinges niondeklassare högst behörighet till gymnasiet av Skånes 33 kommuner och 3:e högst behörighet i Sverige. Kommunen har erhållit flera fina utmärkelser vad gäller skolmaten, både genom White guide junior och Arla Guldko 2023. Under året har arbetet för en mer likvärdig skola med hög kunskapskvalitet fortsatt. Närvaroteamet som fokuserar på tidiga insatser och ett förebyggande arbetssätt för att minska risken att elever får hög skolfrånvaro har startats upp. Under hösten antogs även en kommungemensam plan gällande arbetet med särskilt begåvade och högpresterande elever i grundskolan.Inom omsorgsverksamheten har man genomfört utbildningsinsatsen Stjärnmärkning för ökad kunskap kring personcentrerad demensvård. Nyckelfri hemtjänst har införts vilket innebär att det blivit tryggare och säkrare för individen samtidigt som det frigjorts tid för personalen till annat. Vi ser resultat av det kvalitetsarbetet som pågår för äldre och personer som behöver hjälp och stöd. Enligt en samlad ranking över hemtjänstens kvalitet – Hemtjänstindex 2023 har Vellinge förbättrat sig avsevärt. Arbetet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har haft fortsatt hög prioritet. Här vill jag bland annat nämna samverkansarbetet skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF), införandet av ”Bo Tryggt 2030”, trygghetsforum, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt ny samverkansöverenskommelse med polisen. Den senare innefattar delvis nya fokusområden såsom förstärkt samverkan med näringslivet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och arbetet mot normbrytande och destruktivt beteende hos ungdomar. Det är glädjande att kommunen hamnar högt både vad gäller polisens trygghetsmätning och SKL:s öppna jämförelser –Trygghet och säkerhet. Hållbarhetsarbetet följer det antagna programmet Program förhållbar utveckling vilket innefattar alla verksamheter och är ett brett arbete i hela organisationen. I årsredovisningen finns en samlad uppföljning av arbetet. Energiförsörjning och energiförbrukning fick särskilt fokus under 2023. En resilient och hållbar försörjning är viktigt för att minska sårbarheten och utsattheten. Kommunen har fått topplaceringar i hållbarhets-rankingar såsom Dagens samhälles sammanställningar över kommunernas arbete med Agenda 2023 och lägst koldioxidutsläpp per invånare samt i WSP:s robusthetsindex. 2023 präglades av fortsatt osäkerhet i vår omvärld och ett höjt beredskapsläge i Sverige vilket lett till att kommunens arbete med civilt försvar haft fortsatt fokus. Det har bland annat handlat om kontinuitetsplanering för att säkra upp att verksamheter kan fortgå under en krissituation men också om krigsplacering av personal, cybersäkerhet, kommunikationsplaner och information till medborgare. I detta viktiga arbete har vi alla ett gemensamt beredskapsansvar – såväl kommun som

invånare och företagare. Sedan 1974 har Vellinge haft en positiv befolkningsutveckling. 2023 blir det första året med negativ befolkningsutveckling. Året slutade med en befolkningsminskning på -83 personer vilket är en avvikelse gentemot budget på 722 personer. Under året justerades antalet men avvikelsen blev stor även gentemot justerad prognos, 510 personer Vi måste nu analysera vilka skäl som ligger till grund för den stora avvikelsen och inte minst vad detta får för konsekvenser på ekonomin framöver samt påverkan på behov av platser inom skola och vård- och omsorg. Det har varit ett turbulent år med höjda räntor, höga elpriser, stigande inflation och en skakig marknad. Det ekonomiska resultatet är trots detta mycket bra och slutar på 149,3 miljoner kronor. Det är cirka 93 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 56,6 mkr. Skälen till det positiva utfallet är flera.

Utbetalt elstöd, högre skatteintäkter än budgeterat och en kraftig börsuppgång i slutet av året är några skäl. Överskott inom utbildning och vård och omsorg är andra.

Under året har verksamheterna kompenserats för höjda livsmedelspriser, ökade hyreskostnader samt för kommunals löneavtal som översteg den generella uppräkningen. Bokslutet visar även att verksamheterna har haft en god måluppfyllelse och hög kvalitet i både verksamhet och service.

Verksamheternas måluppfyllelse blev 93% för kommunen som helhet. Den goda leveransen sker inte av sig själv utan bygger på tydliga mål och prioriteringar från politiken och på fina arbetsinsatser från kompetenta och engagerade medarbetare.  Tack till alla som bidragit till allt som genomförts under 2023.

Nyhetsbrev - mars 2024

Äntligen gör sig våren påmind och påsken står för dörren, hoppas att ni lagt märke till allt påskpynt runt om i kommunen. Sedan 2016 är det endast färgat ull från svenska får som används.

Det sker många positiva saker runt om i Vellinge kommun och utvecklingen av Skanörs hamn fortsätter. Just nu pågår utbyggnaden av kallbadhuset. Det har varit ett långsiktigt och medvetet arbete från oss Moderater där beslut om ny detaljplan som antogs 2016, investeringssatsningar och nya arrenden har skapat förutsättningar för den utveckling som skett i hamnområdet. Försköningen av Handelsplats Västra Höllviken etapp 2 växer fram och en ny mötesplats skapas. Det blir ett varierande utbud som bidrar till en levande centrummiljö. Projekt handelsplats västra Höllviken är en del av det Stadsmiljöprogram som antogs av kommunstyrelsen för ett antal år sedan med syfte att genomföra åtgärder för att skapa mer levande och attraktiva centrum.

Futurelab på Sundsgymnasiet har invigts, projektet vill inspirera drivna lärare och elever med framtidens EDU-tech och digital undervisning. Future lab erbjuder kompetensutveckling för lärare och workshops för elever inom programmering, robotar, VR/AR och en streamingstudio.Sundsgymnasiet, dess elever och lärare har tilldelats fina utmärkelser och bland annat vunnit pris som årets UF-skola. De fina utmärkelserna är ett kvitto på att Sundsgymnasiet levererar gymnasiestudier i toppklass.

Årets vinnare av näringslivspriset i Vellinge kommun har korats och vinnarna är Gränsbo potatis. Makarna Elna och Ulf Gränsbo driver företaget Gränsbo Potatis tillsammans och har under många år drivit och utvecklat företaget på ett framgångsrikt och miljömedvetet sätt.

Varje år producerar gården ca 15.000 ton KRAV-märkt och IP-certifierad potatis. Företaget odlar också spannmål, sockerbetor, raps och ekologiska jordärtskockor.

Näringslivsträffarna i Vellinge kommun fortsätter, dialog med näringslivet och nätverkande mellan företag är en del av arbetet för ett bra näringslivsklimat. Under månadens näringslivsträff informerade Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande, om kommunens arbete med civilt försvar, byggstart av skyddsvallar och vikande befolkningsutveckling.

Vi fortsätter att arbeta för att alla som kan, ska ha ett jobb att gå till och på så viss minska bidragsberoendet. Att arbeta och kunna försörja sig själv ger respekt och stolthet och det kan aldrig ersättas av bidrag. Nya vägar i Vellinge är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till personer mellan 18-64 med upplevd eller diagnostiserad psykisk ohälsa. Projektet är finansierat av Vellinge kommun och Europeiska socialfonden.

Den 19 mars var det trygghetsvandring i Höllviken. Vellinge kommun ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser.

Samverkansprojektet SSPF som inledningsvis var ett tvåårigt projekt har utvecklats till att bli en naturlig och väletablerad del i arbetet kring barn och ungdomar i Vellinge kommun. Projektet SSPF bygger på att skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, föräldrar, ungdom och andra samverkansaktörer samarbetar. Genom att samla och samordna resurser går det att agera snabbt vid första tecken på att en ungdom är på väg att hamna på glid eller fara illa.

Den negativa befolkningsutvecklingen fortsätter tyvärr. De två första månaderna visar på en fortsatt befolkningsminskning, – 70 personer per den siste februari. Ny befolkningsprognos kommer redovisas inom kort och det kommer bli viktigt att nogsamt följa utvecklingen och hur ekonomi och verksamheter påverkas.

2023 påbörjades en omfattande kompetensutvecklingssatsning – stjärnsatsning för att höja kvaliteten i vården, omsorgen och bemötandet för personer med demenssjukdom. Satsningen fortsätter under 2024 med utbildning, genomförande och uppföljning av effekter för den enskilde.

Vi nåddes av det glädjande beskedet att antikrundan kommer till Falsterbo – skriv in den 23 augusti i kalendern.

Vi önskar er en härlig och glad påsk!

År av målmedveten och politisk satsning har gett resultat – våra skolkök håller hög klass. Så vill vi Moderater att det skall förbli!

Maten som våra ungdomar erbjuds ska vara varierande, näringsrik och serveras i en lugn och trivsam miljö. Samtliga av kommunens skolrestauranger ska ha utbildade kockar och matråd där eleverna är delaktiga i diskussion kring måltid och miljö.

Ett av våra politiska mål är att alla skolrestauranger ska vara krav-certifierade enligt nivå brons. För att kvalitetssäkra mat och måltider på kommunens samtliga skolverksamheter antog utbildningsnämnden i början av februari 2024 en ny kostpolicy och miljöpolicy för måltider.

Arbetet och satsningen runt om i kommunen fortsätter Sundsgymnasiet, Henrikdalsskolan och Tångvalla kök är under uppbyggnad. Södervångskolan, nybyggda Hököpingeskola samt Skanörsgårdens förskola har nyligen fått nya kök och matsalar. 

Att vi länge har haft ett engagemang från politiskt håll har stärkt och lyft upp måltidsfrågorna på ett tydligare sätt. Vårt arbete med att involvera alla nivåer (politiker, förvaltning, rektorer, skolans personal, elever och föräldrar) är viktiga framgångsfaktorer. Alla nivåer har fått ökad kunskap och förståelse för måltidens innehåll och betydelsen av hela måltidssituationen. Maten har blivit en viktig del i skolan. Samtidigt har ökad kunskap och att alltmer mat lagas från grunden medverkat till nya arbetssätt där man med nya ögon tittat på nyttjandet av sina resurser. Matsvinn har sedan länge uppmärksammats och diskuterats, vilket skapat en ökad medvetenhet hos personal och elever. Bra för både miljö och kostnaderna! Det är också roligt att se att personalen på skolköken börjat samarbeta alltmer mellan skolorna där erfarenheter och vinnande koncept byts. Resultat av allt arbete kan vi se genom flera utmärkelser i White Guide Junior, Arla Guldko, Svenska storköksmästerskapen, ekomatsligan m.fl.

Margaretha Olsson
Utbildningsnämndens ordförande (M)

Nyhetsbrev - februari 2024

Många av er har säkert läst om miljö- och byggnadsnämndens beslut den 30 januari om att bevilja rivningslov för Möllefoten i Östra Grevie. Vellingebostäder som äger marken och Möllefoten har byggt 6 marklägenheter intill och hade som intention att bevara Möllefoten och använda den till miljöhus. Efter undersökning och inventering visade det sig att Möllefoten var i mycket dåligt skick och innehöll bland annat asbest, PCB och bly vilket skulle innebära omfattande renoveringskostnader. Vellingebostäder har därför istället ansökt om riviningslov. Nämnden tog beslut om att det inte är försvarbart att neka rivningslov när renoveringsbehoven till följd av skick och giftiga material är så omfattande som det är.

På samma möte beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna bygglov för flerbostadshus innehållande 5 lägenheter och fyra lokaler samt rivningslov för befintlig byggnad på den så kallade Triangeln i Skanör. Bygglovet som inkommit är i en stil och skala som passar in i Skanör och som kommer medföra ett mervärde med småskaliga verksamheter och bostäder på orten.  

Vi möjliggör uppstart av resursskola från och med 2025. För att kunna möta alla elever på ett ännu bättre sätt initierade vi under förra året en utredning kring start av resursskola. Utredningen presenterades på utbildningsnämndens möte den 12 februari och vi moderater är nu beredda att gå vidare i frågan. Vi kommer inför budget 2025 att föreslå verksamhetsstart redan under nästa år. Att vi får en kommunal resursskola innebär att vi kan erbjuda elever i behov som går i kommunens skolor plats. Men också ge de elever som är folkbokförda i Vellinge kommun som går på resursskola på annan ort möjlighet att komma hem. Eleverna på resursskolan ges i och med denna satsning möjlighet till fortsatt närhet till sitt hem och kan lättare bibehålla relationer med vänner och familj samtidigt som de kan ta del av kommunens utbud av fritidsaktiviteter. Detta gör det också lättare för en eventuell återgång till kommunal grundskola.

Under samma möte beslutade utbildningsnämnden om ny kostpolicy samt ny miljöpolicy för måltider för kommunala skolor och förskolor. Ett led i att ytterligare kvalitetssäkra mat och måltider på kommunens samtliga skolverksamheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 februari att bevilja bidrag till Ljungskogens strandbads villaförening för återuppbyggnad av badbryggan vid Storvägen i Ljunghusen.  Bryggan fick stora skador under stormen Babet och kommunen delfinansierar i och med beslutet återuppbyggnaden.

Under samma möte beslutade utskottet att samråd för förslag till detaljplan i Västra Ingelstad ska äga rum. Det handlar om ett detaljplaneförslag i södra delen av Västra Ingelstad, intill Framtidskompassens förskola. Det handlar om möjliggörande av bostäder i par- och radhusformat, totalt 63 bostäder. Området ska vara i enligthet med EKOBO-konceptet där hållbarhet och gemenskap är centrala begrepp med hållbar byutveckling, hållbara bygglösningar och hållbara energilösningar. Den gröna strukturen i området ska bidra till ekosystemtjänster och utgöra en trygg och välkomnande miljö.

I mitten av februari presenterades det preliminära resultatet för Vellinge kommuns årsredovisning för 2023. Årsbokslutet för 2023 visar ett positivt resultat på 149,3 miljoner kronor, vilket är cirka 93 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 56,6 mkr. Det har varit ett osäkert ekonomiskt år med höjda räntor, stora svängningar på börsen och stigande inflation. Inflationen påverkar verksamhetens kostnader, inte minst märks det genom kraftigt ökade pensionskostnader. Trots detta visar bokslutet på ett positivt ekonomiskt resultat, skälen till det positiva utfallet är flera. Börsuppgången i slutet av året, utbetalt elstöd samt högre skatteintäkter är några skäl. Överskott inom utbildning och omsorg är andra. Under året har verksamheterna även fått kompensation för ökade livsmedelskostnader, lönekostnader enligt kommunals avtal och ökade hyreskostnader. Bokslutet visar även att verksamheterna har haft en god måluppfyllelse och hög kvalitet i både verksamhet och service.

För första gången i kommunens historia fick vi 2023 ett år med befolkningsminskning. En minskning med 83 personer vilket är en stor avvikelse mot prognosen som var en ökning med 470 personer. Vi behöver nu analysera vad som ligger bakom den stora avvikelsen och vilka konsekvenser detta får på ekonomi och verksamheter.

Delar av oppositionen försöker i insändare ge sken av att det sparas inom äldreomsorgen i Vellinge. Det är helt felaktiga påståenden. Medan äldreomsorgen i många andra kommuner runt om i Sverige är belagda med besparingskrav fortsätter vi i Vellinge att prioritera kärnverksamheterna – skola och omsorg. Vi minskar inte budgeten för omsorgen, tvärtom så ökar vi den med 41,5 mkr för 2024. Det handlar till exempel om satsningar som permanentning av Seniorkontakt, fortsatt satsning inom demensvård, utökning av hemtjänsttimmar och fler vård- och omsorgsplatser. Vellingemoderaternas replik kan ni läsa här: https://vellinge.moderatweb.se/vellinge-har-inte-alls-sparkrav-pa-aldreomsorgen-tvartom/