Nyheter

Både regeringen och Socialdemokraterna har svikit Skåne

I flera tidningar pågår nu en debatt nationellt mellan regeringen och Socialdemokraterna om vem som gjort mest för att lindra energipriserna i södra Sverige. Sanningen är att båda parter har svikit skåningarna.

I den skånska valrörelsen handlade mängder av samtal mellan politiker och väljare om energipriserna och farhågor inför den vinter som vi står inför. Vintern 2021 var elkostnaderna rekordhöga för många och det finns flera indikationer på att vintern 2022 kommer bli ännu dyrare. Både regeringen och Socialdemokraterna nationellt tävlade om vem som kunde erbjuda mest till flest när det gällde elkompensation, allt för att vinna skånska väljares gillande. Just nu ser det ut som att båda har svikit Skåne. Vi har därför bjudit ner energiminister Ebba Busch till Skåne för att diskutera situationen och hoppas på kompromisser över blockgränserna i riksdagen.

Den socialdemokratiska regeringen gav ett uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram ett högkostnadsskydd. Den borgerliga regeringen påskyndade sedan det uppdraget. Modellen som blev resultatet av de båda regeringarnas arbete visade sig inte alls vara ett högkostnadsskydd utan en kompensation för redan gångna månader. Förstå oss rätt: Vi är glada för den elkompensation som under vintern kommer komma skånska hushåll och företagare till del. De pengarna kommer att göra stor skillnad. Vi är dock missnöjda med flera andra aspekter.

För det första verkar Skåne inte få det utlovade högkostnadsskyddet. Vi vet i nuläget inte hur dyr elen kommer att vara i vinter. Enligt uträkningar från Stockholms handelskammare riskerar hushåll i Skåne att drabbas av nästan tre gånger så höga elpriser under kommande vinter som under den förra. Då duger inte retroaktiva kompensationer. Sverige behöver införa ett högkostnadsskydd efter exempelvis norsk modell där staten tar en del av kostnaden när elen är som dyrast. Den typen av modell är mer träffsäker eftersom den skyddar de företag och hushåll som får de största kostnadsökningarna istället för att kompensera efter antal kilowattimmar som det aviserade stödet gör. Dessutom var det den typen av högkostnadsskydd som utlovades i valrörelsen.

För det andra är kompensationen för de hushåll och företag som använder gas helt frånvarande. Gas är en stor del av den energimix som används i sydsverige och har sett mer eller mindre lika stora kostnadsökningar som el. Att gasanvändare inte ska få någon kompensation alls för det föregående året och inte heller får något skydd för den kommande vintern är en katastrof. Flera av våra grannländer har vidtagit åtgärder för att linda gaskostnaderna: Danska politiker kommit överens om en sänkning av energiskatten och ett pristak på el, gas och fjärrvärme. Tyskland har genomfört en tillfällig sänkning av momsen på gasanvädning för både hushåll och företag. Här behöver samtliga partier i riksdagen genast sätta sig ner för att föreslå åtgärder för svenska gasanvändare. Politiker lovade gasanvändare kostnadsskydd under valet. Det är dags att leverera på det löftet.

Syd- och Mellansverige klarar inte den kommande vintern om vi behöver utstå skenande elpriser och svikna löften från såväl regeringen som Socialdemokraterna. Att Mikael Damberg (S) och Ebba Busch (KD) bråkar på Aftonbladets debattsida sänker inte el- och gaspriserna med ett enda öre i denna del av landet. Det är dags att nationella företrädare för samtliga riksdagspartier slutar käbbla och börjar leverera det som de lovat skåningarna.  

Anna Jähnke (M) Regionala utvecklingsnämndens ordförande i Skåne

Carl Johan Sonesson (M) Regionstyrelsens ordförande i Skåne

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Christian Sonesson (M) Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp

(M) Budget med Bättre utsikter för Vellinge!

Vi befinner oss i turbulenta och oroliga tider med ett tufft ekonomiskt läge vilket inneburit att det varit extra utmanande att få till en budget som går i linje med våra ambitioner och högt ställda krav. Men tack vare en stabil grund med ordning och reda i ekonomin kan vi presentera en både ansvarsfull och framtidsinriktad budget. I dessa tider är det extra viktigt att prioritera kärnverksamheterna skola och äldreomsorg men även att kunna fortsätta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samt arbetet med hållbar utveckling. Dessa områden går som en röd tråd genom Moderaternas budgetförslag för 2023.

Några exempel är:

 • Framtidssäkrad välfärd
 • Stjärnmärkning för förbättrad demensvård
 • Utökning av seniorkontakter
 • Spetsutbildningar inom skolan
 • Fokus på barn i riskzoner – tidiga insatser
 • Drogförebyggande arbete
 • Dagverksamhet på Omtankens hus
 • Måltidsupplevelsen som en höjdpunkt på dagen för gruppen äldre
 • Inrätta Gröna hyresavtal
 • Utveckla trygghetsvärdarnas arbetssätt för ökad trygghet
 • Digitalisering och smart teknik för bättre kvalitet och ökad service
 • Ökad tillgång till lokaler för föreningslivet – samutnyttjande

Under året kommer flera viktiga investeringar att påbörjas/genomföras, t ex

 • Nya skollokaler; Sundsgymnasiet, Skanörs skola, Skanörsgårdens förskola, Hököpinge, Henriksdalskolan i Höllviken och Tångvallaområdet i Falsterbo
 • Skapa attraktiv centrumgata längs Polisvägen i Höllviken
 • Nytt äldreboende, inkl. LSS daglig verksamhet Eskilsgården
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
 • Uppgradering och utbyte av gatubelysning
 • Utökade lokaler för Vellinge fritidsgård
 • Omställning till alternativa energislag, t ex solceller på kommunens fastigheter
 • Trygghetskameror i offentliga miljöer

Dessutom kommer vi 2023 ha särskilt fokus på några viktiga samhällsprojekt, nämligen:

 • Utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen
 • Planering för ny kollektivtrafiknod intill Toppenområdet
 • Uppstart för nytt område – Mejeriparken – i Vellinge tätort
 • Utveckla området kring Fotevikens museum till en attraktiv och levande mötesplats

– Vår budget tar ansvar för såväl ekonomin som verksamheterna i ett osäkert och tufft läge. Den bygger på skattesatsen 18,50 kr, densamma sedan 2006. Det budgeterade resultatet är 56,6 mkr och uppnår vårt överskottsmål på 2,6% vilket behövs för att fortsätta finansiera investeringar på ett ansvarsfullt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Vi tror på Vellinge, ett Vellinge som inte räds att ha fortsatt höga ambitioner även när omständigheterna är svåra.

Nyhetsbrev oktober 2022

Sverige har fått en moderatledd regering och i Vellinge är arbetet inför nästa mandatperiod i full gång och den politiska vardagen är tillbaka.

Den 17 oktober genomfördes mandatperiodens första fullmäktigesammanträde. Vid sammanträdet valdes Anna Mannfalk om till kommunfullmäktiges ordförande och Synnöve Frick valdes till förste vice ordförande. I Vellinge kommer vi moderater att fortsätta styra kommunen. Detta gör vi i minoritet utan politiskt samarbete med något annat parti. Vi har istället ingått en valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna för att värna vårt och våra väljares inflytande.

En del medlemmar och invånare har hört av sig med frågor om vad en valteknisk samverkan innebär. Det innebär i korthet att två eller fler partier samverkar när valärenden ska avgöras. Den har alltså inget politiskt innehåll utan innebär att partierna som ingår överenskommelse förbinder sig att rösta på varandras kandidater i viss omfattning. Valtekniska samverkan är inget ovanligt eller märkligt vare sig nationellt eller här i Vellinge. 2014 hade exempelvis Liberalerna och SD en valteknisk samverkan i Vellinge. I politiska frågor kommer vi söka stöd hos olika partier och kompromissa i olika frågor.

Det pågår runt om i kommunen många projekt kopplat till både byggnation, infrastruktur, lekplatser och rekreation. Bl.a. rustas grönområden upp omkring Olsgården och nya lekplatser och rekreationsområden uppförs.

På Västra Halörsvägen och Stefan Löfvings väg skapas tryggare hållplatslägen samtidigt som tre överfarter trafiksäkras med upphöjningar och bättre belysning. Vid Tångvalla byggs en gång- och cykelväg längs Clemensagervägen för att ytterligare trygga upp trafikmiljön och i Skanör är tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola i sitt slutskede.

Oktober har bjudit på flera stora förändringar. Vårt vallöfte om bygglovsexpressen ha infriats – en gång i veckan finns handläggare ute på bibliotek runt om i kommunen och kan på plats ta emot ansökningar och besluta om enklare lovärenden (läs mer här).

Inom omsorgen har arbetet med att göra måltiden till en höjdpunkt dagen startat, på flera boenden har man nu haft temaveckor med härliga måltider och på Mejerigatan har de äldre har fått avnjuta 7-rätters. Hemtjänsten har börjat ta sina kliv mot att bli nyckelfri genom att ett digitalt lås installeras hos brukaren som kan låsas upp genom personalens tjänstetelefon.

Markanvisningstävlingen för Västra Ingelstad 3:36 m.fl. är nu avgjord. Det blir Mjöbäcks Entreprenad AB som kommer få uppföra nya bostäder invid det s.k. kommunhuset i Sveriges mest centrala landsbygd, Västra Ingelstad.

Valberedningens arbete med att besätta platser i nämnder, styrelser och bolag m.m. är i full gång. Karin Lönnergård Grevendahl är ordförande i valberedningen. Vid gruppmötet den 1 december kommer fullmäktigegruppen besluta om Moderaternas nomineringar och den 5 december förrättar fullmäktige val.

Detta är inte vad Skåne blivit lovade

I den skånska valrörelsen överskuggades alla frågor av energifrågan. Som politiker handlade i stort sett varje dörrknackningssamtal, varje kommentar på Facebook, och varje mejl om samma sak: Vad vill ni och ert parti göra åt de skenande elpriserna och vad innebär era förslag för hushållskostnaderna i vinter. Som Moderat var inte den frågan svår att svara på eftersom partiledningen varit solklar. Långsiktigt ska kärnkraften byggas ut, kortsiktigt kommer vi införa ett högkostnadsskydd efter norsk modell i vinter. Högkostnadsskyddet skulle innebära att staten i vinter tog en del av kostnaden för de kilowattimmar där elkostnaden översteg en särskild nivå. Det skulle därmed fungera som en krockkudde för de timmar eller dagar där elpriserna rusade iväg samtidigt som det fortfarande skulle gynna den som väljer att energieffektivisera.

Förra veckan höll statsminister Ulf Kristersson och näringsminister Ebba Busch en presskonferens för att presentera utformningen på det nya högkostnadsskyddet. Vi var flera skånska moderater som både höjde på ögonbrynet och behövde lyssna om innan vi insåg att det som presenterades var något helt annat än det vi blivit lovade. Istället för ett högkostnadsskydd för den kommande vintern presenterades istället ett återbetalningssystem för det gångna året. För oss i elprisområde fyra 4 innebär det att vi får ett stöd baserat på 79 öre per förbrukade kWh under oktober 2021 till september 2022.

Tolka oss rätt. Vi är glada över de många tusenlappar som skånska hushåll och företag nu kommer att få för att kompensera för de höga elpriserna som orsakats av Putins krig och nedläggningen av kärnkraften. Däremot finns det flera saker som både oroar oss och gör oss besvikna.

För det första återfanns inget högkostnadsskydd för elpriserna kommande vinter. Visserligen har energipriserna varit dyra under både vintern 2021 och sommaren 2022. Flera indikationer visar dock att det är vintern 2022/2023 som kommer bli absolut värst för skåningarna. Modellen som presenterades kommer främst gynna de som har haft fasta avtal trots att de som har rörliga avtal står inför de största riskerna. Den modell som presenterades kommer inte heller att skydda de skånska företagen från höga elpriser i vinter vilket riskerar att leda till konkurser och arbetslöshet.  Modellen som utlovats innefattade att staten skulle ta en del av kostnaden de dagar som elen var som dyrast denna vinter, inget av det återfanns under presskonferensen. Det hade gett ett ordentligare skydd till både de personer och företag som riskerar de största prisökningarna.

För det andra återfanns inte heller någonting om gas. Hushåll som värmer upp med gas har drabbats minst lika hårt som de som värmer upp med andra energikällor. Vi har varit några av de moderater som varit mest pådrivande för att gas skulle inkluderas i högkostnadsskyddet och vi fick partiledningens ord på att det skulle inkluderas.

 Vi tillsammans med många Skånemoderater lovade skåningarna att en röst på Moderaterna skulle innebära att ett högkostnadsskydd skulle komma på plats redan i vinter. Vi förväntar oss att vår nya statsminister och regering håller det löftet. Att skåningarna kompenseras för de gångna elpriserna är välkommet, det är däremot inte vad vi blivit lovade. Vi förväntar oss att det utlovade högkostnadsskyddet blir verklighet och ska gälla både el och gas.

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Anna Jähnke (M)

Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Carl Johan Sonesson (M)

Regionstyrelsens ordförande Skåne

Christian Sonesson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Staffanstorp

Samverkan mellan skola och näringsliv är vägen framåt!

Skolan har ett stort och viktigt uppdrag där eleverna efter fullgjord utbildning ska komma ut i samhället utrustade med kunskaper och färdigheter. Men uppdraget är bredare än så. Skolan måste också förbereda framtidens samhällsmedborgare på ett modernt arbetsliv med alla krav det innebär. 

Samverkan mellan skola och näringsliv ger eleverna erfarenheter och kontakter som förbättrar deras självinsikt och tydliggör de förväntningar som kommer att ställas på dem i arbetslivet. De får kunskaper om olika yrkesroller, företagens roll i samhället och kopplingen mellan arbetslivet och sin utbildning. Det kan också inspirera till eget entreprenörskap och företagande. 

Samverkan är lika viktig för företagen. Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja statusen och intresset för en viss bransch eller stärka banden till lokalsamhället. 

Därför har vi moderater under många år arbetat långsiktigt med att stärka banden mellan skola och näringsliv i Vellinge kommun. Så sent som i september meddelade Microsoft att Sundsgymnasiet, som första skola i landet, blivit en del i deras “Showcase School Incubator program”. I december startar kommunens samarbete med företaget Ung Omsorg där eleverna kan söka extrajobb och prova på arbete i äldreomsorgen med fokus på social samvaro och umgänge över generationsgränserna. Under nästa år kommer eleverna på ekonomiprogrammets entreprenörskapsinriktning årskurs två få möjlighet att göra en “jobbskuggning” där de under en halvdag får besöka ett lokalt företag för att på så vis uppleva en vanlig dag på jobbet och få inblick i en viss bransch eller visst yrke.

Sedan tidigare arbetar skolan målmedvetet med Ungt Företagande i årskurs två och tre där eleverna får testa på att driva företag. I Draknästet kan UF-företagarna pitcha sina idéer för lokala företagare och få vägledning och bedömning. På ekonomiprogrammet finns en särskild inriktning med entreprenörskap och skolan arbetar, inom ramen för framtidssäkrad välfärd, med entreprenöriellt lärande där elevernas egna drivkraft och motivation får ta större plats.

Om skolan ska kunna möta framtidens krav och förbereda eleverna för morgondagen är näringslivet och företagen tillsammans med ambitiösa elever, duktiga lärare och engagerade föräldrar en omistlig del i det arbetet.  

Gustav Schyllert (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Nyhetsbrev - september 2022

Hösten smyger sig på och vackra höstfärger börjar sprida sig samtidigt som både mornar och kvällar blir allt mörkare. Eftervalsarbetet är i full gång och planering inför kommande mandatperiod har påbörjats.

Den 11 september var det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Vi fick inte så stort förtroende som vi hade hoppats på men är med 10 960 röster (42,18%) fortsatt Vellinges största parti. Resultatet innebär att vi får 22 av 51 mandat i kommunfullmäktige. Vi kommer nu genomföra en eftervalsanalys för att utvärdera valrörelsen och skälen till att vi backar i samtliga valdistrikt och totalt tappar 8 procentenheter i kommunen.

Även i region- och riksdagsvalen blev vi största parti bland Vellingeborna med 41,66% av väljarstödet i regionvalet och 35,75% i riksdagsvalet.

Våra ledamöter i kommunfullmäktige blir Carina Wutzler, Gustav Schyllert, Martin von Gertten, Mavis Zander, Synnöve Frick, Anna Mannfalk, Marie-Louise Bergman, Bob Ericsson, Malin Fors, Hans Cedergren, Victoria Bergstrand, Göran Holm, Anna Tinglöf, Ola Stenberg, Niklas Girvall, Margaretha Olsson, Eric Queckfeldt, Karin Lönnergård Grevendahl, Per-Ola Stjernqvist, Charlotte Falk, Ann-Sofie Hörlin och Elisabeth Tedestål.

I regionfullmäktige kommer Vellingemoderaterna företrädas av Anna Mannfalk och Carina Wutzler. I riksdagen blir Lars-Ingvar Ljungman ersättare.

Den 5 december ska fullmäktige förrätta val till nämnder, bolag m.m. Alla medlemmar har fått ut ett formulär för intresseanmälan – glöm inte att svara senast den 10 oktober!

Budgetarbetet inför Budget 2023 börjar närma sig sitt slut. Vellinge har en stark och stabil ekonomi i grunden men trots detta kommer ekonomin vara en utmaning de kommande åren. Hög inflation, högre räntor samt skenande el- och gaspriser påverkar kommunens kostnader. Det råder stor osäkerhet i vår omvärld och en befarad lågkonjunktur kan förvärra kostnadsläget ytterligare.

Sundsgymnasiet har två viktiga förändringar på gång. Skolan har fått plats i Microsofts Showcase School Incubator program vilket gör att Sundsgymnasiet blir Sveriges första inkubatorskola. Skolledningen kommer i partnerskapet göra en självskattning med fokus på olika fokusområden och kommer därefter få stöd av Microsoft för att nå de uppsatta målen. Från höstterminen 2023 kommer de dessutom att bli Riksidrottsgymnasium för segling vilket innebär att eleverna kan kombinera en kvalitativ utbildning med sin idrott. Skolan får därmed också nationell antagning till de berörda platserna.

Vellinge rankas högt i två rankingar som släppts under september. I Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat hamnar Vellinge på den fjärdeplats i Skåne och plats 16 bland Sveriges 290 kommuner. När tidningen Dagens Samhälle rankar kommunernas arbete med Agenda 2030 och FN:s globala mål hamnar Vellinge kommun på en sjundeplats bland landets samtliga kommuner.

Mandatperiodens sista fullmäktige genomfördes den 26 september. Då godkändes försäljning av mark vid det s.k. campusområdet där Peab kommer uppföra ca. 90 hyresrätter och 65 bostadsrätter. Mer än hälften av lägenheterna är 1:or och 2:or och riktar sig såväl till yngre som ska in på bostadsmarknaden som till äldre som vill lämna sina villor. I området finns även inplanerat satellitlägenheter för individer inom personkrets LSS.

Slutligen, stort tack för alla fantastiska insatser i valrörelsen med kampanjer, valsedelsutdelning och samtal med väljare!

Hotell-, konferens- och spaanläggning för attraktivt Vellinge

Vi moderater vill fortsätta arbeta för attraktiva och levande orter. Vi är stolta över att äntligen kunna gå vidare med utvecklingen av Falsterbo Strandbad och möjliggöra byggnation av en hotell-, konferens- och spaanläggning. Falsterbo är känt som en klassisk bad- och kustort, för sitt strand- och sommarliv, sina fantastiska golfbanor och den unika naturen. Falsterbo har en 100-årig historia som badort, hit kom kungligheter och kändisar från hela Europa för att njuta av havet, naturen och ro för själen.

Vi ser att det finns behov av fler övernattningsmöjligheter i kommunen som kan förlänga turistsäsongen. Detta kommer gynna Vellinges invånare, näringsidkare, turister samt Falsterbonäset som destination för att öka besöksantalet och året-runt-turismen. Vi tror även att lokalbefolkningen kommer att utnyttja anläggningen för dags- eller weekendspa och restaurangbesök. Ett hotell-, konferens- och spaanläggning kommer skapa nya arbetstillfällen för både vuxna och ungdomar. Besöksnäringen har en stor betydelse för Vellinges utveckling och tillväxt. Studier visar att kommuner med en hög turism och besöksnäring får positiva effekter på bland annat ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och förbättrad dagligvaruhandel. Vi utvecklar framtiden!

Trafiken ska flyta på!

En förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och känna frihet är rörligheten – möjligheten att förflytta sig någon annanstans. Det kan vara dagliga resor för att lämna barn på förskola, åka till en affär för att handla eller till och från arbetet. Det kan också vara mer sällan förekommande resor. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag – bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi vill därför verka för enkla, trygga och snabba transporter. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår från att bilen fortsatt kommer att svara för en stor del av transportbehovet. Buller från trafiken är ett miljöproblem som kan påverka vår livskvalitet negativt. Målsättningen är att antalet boende som utsätts för störande buller från trafiken ska minska. Här vill vi trycka på Trafikverket och Region Skåne för gemensamma insatser. Trafiksäkerheten är en stor och viktig fråga och vi vill med olika åtgärder höja trafiksäkerheten, inte minst för fotgängare och cyklister.

Vi vill:

Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Falsterbovägen i Höllviken

Anlägga GC-väg längs Vattentornsgatan i Vellinge

Trygga och säkra Hamnvägen

Skapa ny trafiklösning vid ”trafikplats Höllviksnäs”

Uppföra ytterligare bullerdämpande åtgärder längs E6

Bygga Förbifart Räng Sand

Anlägga GC-väg vid Henrikdalsvägen

Fortsätta arbetet med trygga och säkra skolvägar

Förbättra stöd och samverkan med vägföreningarna

Trycka på Trafikverket för bättre underhåll och kapacitetsförstärkningar längs väg 100 och E6

Anlägga GC-väg längs Östra Fädriften

Samarbeta med Skånetrafiken för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken

Skapa attraktivt och hållbart stationsområde vid Toppenområdet

Anlägga GC-väg Kämpinge – Fredshög (på havssidan)

Utöka pendlarparkeringar för bil och cykel

Här är det gott att leva!

Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi lokalpolitiker ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen. I den ingår bostadsbyggandet, verksamheter och viss infrastruktur. Vi ser positivt på att Vellinge växer men det måste ske på rätt sätt och i lagom takt, kommunens särprägel och byarnas karaktär måste bevaras. Vellinges unika läge, intill storstad och närhet till kontinenten med ett stort utbud ger oss speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av detta erbjuder vår centralt belägna kommun såväl stränder i toppklass som bad, skog, storslagen natur, slättlandskap, goda rekreationsmöjligheter och gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa värden som tillsammans skapar Vellinges unika särprägel.

Vi vill:

Uppföra ny temalekplats i Östra Grevie

Försköna och utveckla Stationsparken i Västra Ingelstad

Uppföra ny lekplats med naturtema i Vellinge tätort

Skapa nytt stråk till Falsterbo fyr Utöka yta för fritidsgården i Vellinge

Arbeta för att uppföra bastu och brygga i Kämpinge

Uppföra nytt vattensportcenter på nordöstra kanalsidan

Bygga ny tennisanläggning på Gyaområdet

Säkra badhytterna längs stränderna

Skapa nytt fritidscentrum på Tångvallaområdet

Försköna Gamla torg och Skoltorget

Fräscha upp entrén till Falsterbo vid Falsterbogrillen

Inrätta kulturgaranti för äldre

Verka för mer konst i det offentliga rummet

Ombyggnation kring Polisvägen i Höllviken

Skapa fler rekreationsstråk

Startskott för utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen!

Hamnen vid Falsterbokanalen ligger fantastiskt vackert och har stor potential. Vi moderater vill utveckla området till en levande och attraktiv småbåtshamn med båtliv, föreningsverksamheter, restauranger, serveringar, handel och service. Vi har under många år kämpat för att kommunen ska få rådighet över hamnområdet som idag ägs av Sjöfartsverket. Efter många års diskussioner och förhandling har vi lyckats driva igenom ett arrendeavtal som innebär att vi nu tillsammans med båtklubb och andra aktörer kan påbörja ett efterlängtat och välbehövligt förändringsarbete.

Det handlar om att se till att funktioner såsom båtkran, spolplatta, ramper mm kommer på plats men också om att skapa nya förutsättningar för fler föreningar och verksamheter att etablera sig på platsen. Båtklubben, Sjöräddningssällskapet, Sjöscouterna och befintliga näringsidkare är exempel på självklara samverkanspartners på området. Parkering och båtuppställningsplatser kommer fortsätta finnas men målsättningen är att dessa flyttas närmre vägen och att ytor närmast vattnet används för serveringar och olika verksamheter. Vi har för avsikt att ansöka om tillstånd för utfyllnad väster om kajen för att skapa ytterligare yta med bl a nytt strandområde.

En viktig knäckfråga i avtalsförhandlingen har handlat om ansvarsfrågan gällande marksanering och det är tydligt att det åligger i Sjöfartsverket. Hållbarhet kommer ha stort fokus under hela planeringen och målsättningen är att hamnen ska nå Blå Flagg-certifiering. Vilket endast 14 hamnar i Sverige har idag.

Vi avser starta arbetet med förändring direkt under 2023 och i vår budget kommer vi avsätta resurser för att kunna påbörja rivning av Sjöfartsverkets gamla byggnader och för att kunna förstärka och uppföra nödvändiga funktioner. En röst på moderaterna innebär en röst för en utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen så att den blir så fin som den förtjänar att vara. Nu ser vi till att ta chansen när vi har den!