Nyheter

Nyhetsbrev - augusti 2021

Efter några veckor välbehövd semester är vi återigen tillbaka för fullt. Det har varit en sommar som gett oss varierande väder. Vi hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni har ”hemestrat” och tagit del av kommunens vackra natur, fina slättlandskap, härliga bad och trevliga matställen och upplevelser.I detta nyhetsbrev summerar vi sommarmånaderna och blickar samtidigt framåt mot en fullspäckad och spännande höst.

Den 1 juli hade Miljö- och byggnadsnämnden möte där man bland annat godkände bygglov för ett nytt flerfamiljshus på Campusområdet i centrala Vellinge, intill kommunhuset. Förslaget innebär att totalt 26 lägenheter och en verksamhetslokal kommer rymmas i två huskroppar om två våningar. Fjorton stycken 2 RoK, sex stycken 3 RoK, fem stycken 4-5 RoK, samt en 5-6 RoK. Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en attraktiv boendekommun. Vi ser positivt på att Vellinge kommun växer men det måste vara på rätt sätt. Vi vill att kommunen främst ska växa i våra centrum för att bevara vår värdefulla jordmark och naturområden. Bostadsbebyggelsen på Campusområdet går i linje med vårt centrumutvecklingsarbete för mer levande och attraktiva centrum.


I början av sommaren släppte tidningen Fokus sin årliga kommunranking ” Bäst att leva 2021”. Mätningen visar att Vellinge är Sveriges 9:e bästa kommun att bo och leva i. Det innebär att kommunen fortsatt ligger på ”topp tio” av Sveriges 290 kommuner. I år rankar Fokus landets alla kommuner utifrån 12 kategorier: Agenda 2030, arbetsmarknad, bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet, miljö, socialt och hälsa, utbildning och äldre. Vellinge får goda resultat i samtliga kategorier men främst i kategorierna: Agenda 2030, socialt och hälsa samt trygghet. Det är ingen slump att Vellinge får höga resultat i dessa kategorier utan är ett resultat av vårt långsiktiga och målmedvetna arbeta för att skapa attraktiva livsmiljöer där invånare, näringsidkare och besökare trivs.

Under juli färdigställdes även etapp 2 i projekt Norra infarten och trafiken vid den nya rondellen släpptes på för fullt. Den nya rondellen skapar bättre trafikflöde gällande tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Etapp 3, med sista biten in till centrum och ytterligare en cirkulationsplats, kommer färdigställas under året.

Pandemin har varit påtaglig även denna sommar vilket resulterat i att kommunens ungdomar drabbades hårdare vad gäller möjligheten till vanliga sommarjobb. För att hjälpa till att minska arbetslösheten bland ungdomarna i Vellinge kommun valde vi att utöka antalet feriepraktikplatser även detta år.  Sommaren 2021 fick 228 ungdomar feriepraktik med olika uppgifter i kommunen, en utökning med 28 platser från föregående år.  Nytt för detta år var Sommarorkestern och Naturvärdar. Sommarorkestern var ett samarbete med kulturskolan där 10 ungdomar hade som uppdrag att, under några veckor i juni, åka runt och spela för kommunens äldre och yngre på förskolor och vård- och omsorgsboenden samt för allmänheten. Naturvärdarna hade i uppdrag att arbeta längs Skåneleden och stränderna från Höllviken ut till Skanör där de hjälpte besökare, höll rent och snyggt längs leden samt ordnade naturaktiviteter för barn. Andra feriepraktikuppdrag som kommunen anordnade var strandvakter inom livräddarverksamheten, som denna sommar utökades med 17 feriepraktikplatser, feriepraktik på Fotevikens museum, kommunens skolor, bibliotek och förskolor samt feriepraktik utomhus med grönyteskötsel.


Under sommaren har ett arbete med att anlägga en ny pendlarparkering och cykelparkering vid Nyckelhålsparken pågått. Det är en förberedelse inför kommande expressbuss 15 som kommer starta december 2022 men redan nu kan dessa parkeringar användas för pendlare och besökare till Höllviken centrum. För oss Moderater är det viktigt att det finns en fungerande kollektivtrafik. Vi vill därför passa på att berätta om att vi under ett antal år arbetat tillsammans med Region Skåne för att få till ett bättre utbud i kollektivtrafiken. Vi har lyssnat in kommuninvånarnas synpunkter angående den nya expressbussen och på kommunstyrelsemötet i början av sommaren beslutades därför att ett tilläggsavtal ska tecknas. Tilläggsavtalet innebär att kommande expressbuss även ska trafikera Stefan Löfvings Väg och Östra Halörsvägen samt att linje 300 ska, förutom på vardagar, även samordnas på kvällar och helger med den nya expressbussen. Detta för att öka tillgängligheten och förbättra och förenkla resandet för kommunens invånare.


Den 13 augusti var de moderata regionråden på besök i Skanörs hamn. Det blev en trevlig förmiddag med bra diskussioner och frågor från invånare och medlemmar. Missade ni eventet och har frågor eller funderingar till regionråden så är ni välkomna att höra av er. Vi skickar vidare era synpunkter.


Den 19 augusti var det dags för höstterminsstart på Sundsgymnasiet i Vellinge. Nytt för denna termin är att Sundsgymnasiets ekonomiprogram har fått en ny profil – entreprenörskap. Vi moderater har länge arbetat för mer entreprenöriellt lärande i skolan och en stärkt koppling mellan skola och näringsliv. Den nya profilen är precis det, nära kopplad till näringslivet, vilket ger goda möjligheter att knyta kontakter och skapa ett nätverk redan i gymnasiet. Profilen ger värdefulla kunskaper och förbereder eleven väl för att starta och driva framgångsrika företag. Alla elever på Sundsgymnasiets ekonomiprogram driver UF-företag under sista läsåret, inriktning entreprenörskap förbereder med kurser i företagande och organisation redan under andra läsåret. Från och med denna termin har Sundsgymnasiet även startat upp en ny idrottsinriktning som är en Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU). Inriktningen är segling med foilande båtar och brädor och är en satsning i samarbete med Svenska Seglarförbundet. Vi anser att segling passar bra i vårt befintliga koncept, och är också en viktig och central del av förenings- och idrottslivet i kommunen. Idrottsinriktningen, som tar emot 8 elever per åk, gör det möjligt för eleverna att både satsa på sin sport och samtidigt få en utbildning av hög kvalitet.

På kommunstyrelsens möte den 23 augusti gav kommunstyrelsen fastighetsenheten i uppdrag att ta fram tillfälliga lokaler för nya Hököpinge skola, detta efter att utbildningsnämnden i juni flaggat för ett behov av 50 nya förskoleplatser i Vellinge redan hösten 2021. De tillfälliga lokalerna kommer etableras vid Herrestorps förskola fram till dess att Hököpinge nya skola står färdig höstterminen 2023


Några av er har kanske läst att byggnationen av Henriksdalsskolan i Höllviken som skulle stå färdig hösten 2023 blivit försenad i cirka två år. Detta på grund av överklagande och en olycklig formaliamiss som gjort att detaljplanen måste tas om. Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade därför den 25 augusti att behovet av tillfälliga lokaler fram till dess att Henriksdalsskolan står färdig ska utredas.

Kommunens delårsrapport för innevarande år prognostiserar en hög måluppfyllelse på 91 % av nämndernas totalt 47 mål för 2021. Rapporten visar också en positiv prognos på 199,9 miljoner kronor vilket är 153 miljoner bättre än det budgeterade resultatet för 2020 på 46,9 miljoner kronor.  Det positiva resultatet beror flera saker, bland annat beror resultatet på ett positivt finansnetto, högre skatteintäkter, gynnsam börsutveckling och överskott i verksamheternas nettokostnader. Överskottet innebär att kommunen även 2021 kommer klara av att egenfinansiera hela investeringsvolymen som prognostiseras uppgå till 274,1 mkr. Resultatet visar på god kostnadskontroll och ett målmedvetet och långsiktigt arbete, vi står nu väl rustade inför framtiden.


En annan intressant halvårsavstämning rör befolkningsutvecklingen. För första gången överstiger invånarantalet 37000 och per den 30 juni bor 37021 personer i Vellinge kommun. Det innebär en nettoökning av antalet invånare med 106 personer första halvåret. Främst sker ökningen i Vellinge och Hököpinge där flera olika bostadsprojekt börjat bli inflyttningsklara.


Ett av våra vallöften för denna mandatperiod var att genomlysa och utveckla fritidsgårds- och ungdomsverksamheten i kommunen. Syftet var att vi moderater vill få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. På kultur- och fritidsutskottets möte den 26 augusti antogs samverkansavtal med Värdehuset i Höllviken samt Vellinge IF. Avtalen mellan kommunen och föreningarna sträcker sig över fem år och är två pilotprojekt i kommunen för att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter på kvällar och helger samt utöka fritidserbjudandet för kommunens ungdomar.


Den 29 augusti hade vi Moderater en uppstartsträff med både nuvarande kommunfullmäktigegrupp och fullmäktigekandidater för att påbörja arbetet med att formera vår politik inför kommande mandatperiod. Det blev en riktigt trevlig förmiddag med många nya och inspirerande idéer och diskussioner. Arbetet kommer nu fortsätta under hösten och vintern. Har du tips på vad vi ska jobba lite extra för under kommande mandatperiod är du välkommen att kontakta oss.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti beslutade utskottet att en markanvisningstävling för en ny hotell-, konferens-, och spaanläggning på norra parkeringen av Falsterbo strandbad, intill nuvarande byggnad ska utlysas. Platsen är unik och ligger vid en av Europas finaste stränder med toppklassigt bad, fina golfbanor, världskänt fågelsträck, unik bebyggelse i fantastisk miljö och ett rikt djurliv. Förslag som lämnas in kommer utvärderas enligt koncept, ekonomi och hållbarhet och gestaltning – en ny byggnad ska passa väl in i den omgivande naturen och ha ett stort hållbarhetsfokus. Vi anser att det finns en stor potential för platsen och att en hotell-, konferens-, och spaanläggning kommer tillföra något nytt och positivt för kommunens invånare, besökare och näringsliv.

Trafikverkets helomvändning ett stort svek

De skånska bilköerna blir allt längre. Arbetspendlingen, tillväxten och säkerheten äventyras när incidenter sker dagligen. Det är en ohållbar situation. Under många år har det varit kapacitetsbrist på E6 mellan Vellinge och Malmö och Moderaterna har, både på lokal- och regional nivå, i olika sammanhang uppmärksammat Trafikverket på att ytterligare ett körfält behövs. För några år sedan genomfördes en åtgärdsvalsstudie som tydligt visade på kapacitetsbrist och en ytterligare fil längs sträckningen blev prioriterad av Trafikverket.

Efter utredning och planering kom i slutet av 2020 äntligen förslag om ett tredje körfält ut på samråd för sträckningen i norrgående riktning mellan Vellinge norra och Petersborg. I kommunens remissvar var vi tydliga med att vi ser positivt på ett tredje körfält och att det är en nödvändig åtgärd för att åtgärda kapacitetsbristen som råder. Vi var även tydliga med att hanteringen av bullerproblematiken, trafiksäkerheten och framkomligheten längs sträckan inte var tillfredsställande i samrådsförslaget. 

Kommunens yttrande och synpunkter bemöttes inte i samrådsredogörelsen. Jag reagerade på detta i en formell skrivelse till Trafikverket men svar uteblev. I ett möte med Trafikverket den 6 maj tog jag återigen upp frågan och svar utlovades men kom aldrig. Istället kallade Trafikverket kommunens tjänstemän till ett möte den 31 maj utan agenda. På mötet informerades helt oväntat om att ett nytt förslag ska utredas. Ett förslag som innebär att ett tredje körfält endast ska omfatta Västra Klagstorp – Petersborg, en sträckning på drygt 1 km! Det är förvånande att ett helt nytt alternativ kommer upp så långt fram i processen. Vi är kritiska till hur trafiksimuleringen genomförts och hur man nu väljer att frångå den belastningsgrad som tidigare hänvisats till. Det nya förslaget innebär också att Trafikverket duckar för sitt ansvar att genomföra de nödvändiga bullerdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs.

Det är inte första gången som Trafikverket i sista stund plötsligt och utan förestående dialog går ifrån tidigare beslut vilket får konsekvenser för Vellinge och Vellingeborna. Som andra exempel kan nämnas förbifarten Räng Sand samt ändrad sträckning av gång- och cykelväg mellan Kämpinge och Trelleborg.

Men vi ger inte upp! Vi kommer fortsätta trycka på Trafikverket för att få till en trygg och säker sträcka från Vellinge in till Malmö med tillräcklig kapacitet för framtiden.

Vellingemoderaterna genom Carina Wutzler.

Nyhetsbrev - juni 2021

Hoppas alla hade en härlig juni månad i det fina vädret med bland annat midsommarfiranden. För vissa har kanske semestern redan börjat, för andra är den nalkande. Något vi tror att alla kan komma överens om är att den är efterlängtad med sol och härliga bad på våra vackra stränder, inte minst i dessa speciella tider. Under månaden har mycket hunnits med.

Ett av våra vallöften för denna mandatperiod var att genomlysa och utveckla fritidsgårds- och ungdomsverksamheten i kommunen. Syftet var att vi moderater vill få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. På kommunstyrelsens möte den 1 juni beslutades att kommunen ska samverka med föreningslivet i två nya pilotprojekt. Till hösten startar dessa två projekt där kommunen tillsammans med föreningen Värdehuset respektive Vellinge IF ökar tillgängligheten till fritidsaktiviteter på kvällar och helger och utökar fritidserbjudandet för kommunens ungdomar.

Vi har lyssnat in kommuninvånarnas synpunkter angående nya expressbussen som från och med december 2022 ska komma att ersätta nuvarande buss 100 och har därför haft diskussioner med Skånetrafiken om ändringar för expressbuss 15. På mötet den 1 juni beslutade kommunstyrelsen därför att ett tilläggsavtal avseende expressbuss 15 ska tecknas. Tilläggsavtalet innebär att kommande expressbuss även ska trafikera Stefan Löfvings Väg och Östra Halörsvägen samt att linje 300 ska, förutom på vardagar, även samordnas på kvällar och helger med den nya expressbussen. Detta för att öka tillgängligheten och förbättra och förenkla resandet för kommunens invånare.

På kommunstyrelsemötet den 1 juni fastställdes kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att nuvarande Tångvallaskolans lokaler ska ersättas med en helt ny skola. Arbetet med planering och projektering ska startas omgående och därför beslutades också att det avsätts 3 mkr för detta redan i år. Beslutet innebär en storsatsning på samtliga skollokaler för samtliga verksamheter i Tångvallaområdet och en totalöversyn kommer genomföras för Tångvallaskola, Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter. Under mötet fattade kommunstyrelsen även beslut om nytt planuppdrag för Skanörs skola. De nya detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt med en idrottshall. Vi ser att det finns ett stort behov av fler skolplatser och planen är därför prioriterad. Målsättningen är att planen ska vara uppe för antagande senast första kvartalet 2023 med möjlighet till färdigställande 2024.

I början av juni kom den glada nyheten att Vellinge återigen tilldelats den internationella utmärkelsen Blå flagg. Tre av åtta Blå-flaggstränder i Sverige ligger i Vellinge kommun – Kämpingestranden, Skanörs strand och Falsterbo strand. Att kommunen tilldelats utmärkelsen Blå flagg är ingen slump utan resultatet av ett aktivt och målmedvetet arbete. Stränderna hålls rena, fräscha och säkra och kommunens livräddarverksamhet har blivit ett föredöme för andra kommuner runt om i landet. Och apropå livräddarverksamheten. Den 21 juni startade livräddarverksamheten för året på Kämpingestranden, Skanörs strand, Falsterbo strand, Ljunghusen strand samt handikappbadet. Livräddarna är på plats varje dag vid fint väder klockan 10-18. Till sin hjälp kommer livräddarna att ha feriepraktiksungdomar som är strandvakter.

Den 7 juni tog Carina Wutzler och Gustav Schyllert första spadtaget till Hököpinge nya skola tillsammans med elever som så småningom ska gå här. Skolan ska stå färdig om cirka 2 år och ha plats för 550 elever. Hököpinge nya skola ska vara en plats som kan utvecklas till att bjuda in samhället i övrigt till olika aktiviteter och sammanhang. Delar av skolan kommer sektioneras för att kunna användas utanför skoltid, så som matsal med scen, idrottshall och mediatek. Både föreningar och privatpersoner ska kunna boka dessa salar.

Den 14 juni kallades kommunstyrelsen till ett extramöte med anledning av den genomförda folkomröstningen den 7 juni. Moderaterna och Kristdemokraterna har enats om ställningstagande och vägen framåt och den kan sammanfattas enligt följande: Resultatet från folkomröstningen föranleder ingen åtgärd utifrån frågeställningen i folkomröstningen vilket innebär att ändrad inriktning på Falsterbo Strandbad kvarstår i enlighet med det beslut som fattades i november av kommunfullmäktige. Däremot anser vi att kommunen ska göra en utredning där man tittar på förutsättningarna för ett naturum på Falsterbonäset men då med en annan driftsform där föreningar, organisationer och myndigheter bidrar i drift och finansiering likt många andra naturum i Sverige. Utredningen ska ske i dialog och samarbete med förenings- som näringslivet och återrapporteras till kommunstyrelsen före 2021 års utgång med målsättning att möjliggöra verksamhetsstart 2022-2023. Förslaget lades fram på kvällens kommunstyrelsemöte och blev kommunstyrelsens förslag som sedermera antogs av kommunfullmäktige den 21 juni.

På utbildningsnämndens möte den 14 juni tog nämnden del av rapport Kvalitetsundersökning grundskola 2021. Undersökningen redovisades i grupperna F-2, åk 3-6 och åk 7-9 och innehöll frågor till samtliga elever, vårdnadshavare och personal angående trivsel, studiero, genus, delaktighet, kunskaper och värden samt utmaningar. Undersökningen visar på fortsatt hög svarsfrekvens, främst bland de yngre årskurserna och en tydlig färbättring kan ses för åk 7-9. Enkäten har en skala 1-10 och visar att de yngre barnen F-2 är mer positiva med ett medelvärde på 8,4. Åk 3-6 och åk 7-9 har ökat sina medelvärden till 7,5 respektive 6,0. Vi ser undersökningen som en bra indikator för vilka frågor vi behöver arbeta vidare med och kommer nu fortsätta arbeta för att förbättra trivseln, tryggheten och delaktigheten för eleverna.

På tekniska nämndens möte den 15 juni godkände nämnden kommunens yttrande avseende remiss ny cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde. I remissvaret har vi varit tydliga med att vi ser behov av en säker och trygg cykelväg utmed kustvägen mellan orterna och att det är något som varit efterfrågat av både invånare och besökare. Vi har även varit tydliga med att vi ser att en sträckning söder om väg 511 (havssidan) är det mest fördelaktiga. Dels på grund av att det har minst påverkan för fastighetsägare längs sträckan, dels för att det är mest fördelaktigt, trevligt och naturskönt för cyklisterna.  

På kommunfullmäktiges möte den 21 juni antog församlingen Vellinge kommuns kvartalsrapport för 2021. Kvartalsrapporten visar på ett oerhört starkt resultat trots det osäkra läget med en hög måluppfyllelse på 94 % per den 31 mars. Kvartalsrapporten prognosisterar ett positivt resultat på 144 mkr vid årets slut vilket är 97,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet för 2021 på 46,9 miljoner kronor. Verksamheternas nettokostnader prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 20,4 mkr, skatteintäkterna inkl kommunal utjämning ligger på 38,1 mkr högre och finansnettot beräknas till ett överskott på 38,6 mkr. Här bidrar pensionskapitalet med 30 mkr. Investeringsprojekten för året som beräknas uppgår till 354,8 mkr. Bland projekten kan nämnas ny grundskola i Hököpinge och Höllviken, tillbyggnad av Skanörsgården, projektering av Tångvallaområdet, Norra infarten, inköp av fyrfackskärl, utbyggnad av dagvatten i Hagaområdet och projektet för regionala superbussar. God kostnadskontroll i verksamheterna är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. Det är endast med en fortsatt stabil ekonomi som kommunen kommer kunna möta framtidens utmaningar och de högt ställda krav som Vellingeborna har.  

Under samma möte antogs även Program för Hållbar utveckling. Hållbarhet och tillväxt är alltid viktiga frågor som står högt på agendan för oss moderater och i oroliga tider som dessa känns det extra viktigt att ha ett stabilt och långsiktigt arbete kring dessa. Syftet med hållbarhetsprogrammet är att vässa arbetet med hållbarhetsfrågor i de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och skapa en gemensam målbild och inriktning för hållbar utveckling i Vellinge kommun med fokus på lokala behov, förutsättningar och prioriteringar men också agera förebild gentemot invånare, föreningar och näringsliv. Syftet är även att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun bidrar till att uppfylla golabala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor.

På omsorgsnämndens möte den 22 juni fattades beslut om att ge entreprenören för verksamheterna på Bäckgårdens aktivitetshus, Almgårdens aktivitetshus, Postgårdens aktivitetshus samt Omtankens hus restaurang i uppdrag att på ett smittsäkert sätt öppna upp igen. Givetvis kommer öppnandet att följa rådande rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Det känns bra att vi äntligen kan öppna upp aktivitetshusen för kommunens äldre igen. Vi moderater tar ofrivillig ensamhet på största allvar och aktivitetshusen är en viktig del i arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och aktivitetshusen är uppskattade mötesplatser för umgänge, aktivitet och måltider.

Det är glädjande att Vellinge fortsatt är tio i topp när tidningen Fokus gör sin årliga mätning ”Bäst att leva”. Vellinge är Sveriges 9:e bästa kommun att bo och leva i enligt tidningen Fokus årliga mätning. Det innebär att kommunen fortsatt ligger på ”topp tio” av Sveriges 290 kommuner. I år rankar Fokus landets alla kommuner utifrån 12 kategorier: Agenda 2030, arbetsmarknad, bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet, miljö, socialt och hälsa, utbildning och äldre. Vellinge får goda resultat i samtliga kategorier men främst i kategorierna: Agenda 2030, socialt och hälsa samt trygghet. Det är ingen slump att Vellinge får höga resultat i dessa kategorier utan är ett resultat av vårt långsiktiga och målmedvetna arbeta för att skapa attraktiva livsmiljöer där invånare, näringsidkare och besökare trivs.

Budgetarbetet inför 2021 har inletts. Den 18 juni träffades alla ordföringar tillsammans med kommunens tjänstemän för att gå igenom satsningar, prioriteringar och verksamhetsförändringar. Vi står inför stora utmaningar kommande år och det blir tuffa ekonomiska år framöver. Kommande år har vi till exempel stora investeringar, bland annat ska flera nya skolor byggas. Kommunen har som mål att självfinansiera investeringar med minst 50%, för att detta ska vara möjligt framöver krävs det ett högre resultat. Det innebär inte att pengar läggs på hög utan möjliggör nödvändiga investeringar både till nuvarande och kommande Vellingebor. Det kommer bli ett tufft arbete att få till budgeten men vi arbetar för att fortsatt erbjuda bra service och låg skattesats.

Bildresultat för solVi vill passa på att önska er alla en trevlig sommar. Hoppas att ni kommer ”hemestra” i kommunen som erbjuder vacker natur, fina slättlandskap, härliga bad och trevliga matställen och mycket mer.

Carina Wutzlers sommarhälsning 2021

En del av er har kanske redan börjat er semester och jag hoppas att ni kan njuta av ledighet och det fina vädret. Själv jobbar jag någon vecka till innan det är dags för ledighet som jag mestadels tänker tillbringa här på ”Svenska Rivieran”. Håller tummarna för fortsatt sol och värme. 

Även 2021 års första hälft har varit annorlunda för oss alla, men jag känner mig hoppfull. Smittspridningen minskar och vaccineringen tuffar på i snabb takt. Håll ut det sista, snart är förhoppningsvis pandemin över och vi kan återgå till en mer normal vardag.

Innan ledigheten vill jag skicka med lite reflektioner från första halvåret och påminna om vad vi moderater har åstadkommit med vår politik. Trots covid-19 har vi lyckats hålla uppe tempot. Vi har mycket att vara stolta över och vi har levererat en hel del.

Under våren har vi hunnit inviga den nya temalekplatsen i Hököpinge och tagit första spadtaget av Hököpinge nya skola. I Västra Ingelstad har utomhuspadelbanor byggts. Nyligen färdigställdes även två nya padelbanor på Tångvallaområdet och ytterligare två håller på att byggas i Vellinge.  Dessa padelbanor har byggts/håller på att byggas i samarbete med Skanör-Falsterbo Tennisklubb respektive Vellinge Tennisklubb. Under våren har stationshuset i Västra Ingelstad rustats upp av det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder och två nya hyresgäster har flyttat in, ett fantastiskt tillskott till orten. I Vellinge håller Norra infarten med ny entré in till centrum på att byggas för fullt. För någon vecka sedan blev större delen av den nya rondellen färdigställd och trafiken öppnade upp igen. De sju första tomterna i det nya verksamhetsområdet som ska anläggas i Vellinge har sålts och infrastrukturarbetet för hela området ska påbörjas under året. Beslut har fattats om upphandling för Höllvikens nya skola, Henrikdalskolan, som likt Hököpinge nya skola kommer rymma 550 elever och vara en skola för framtiden med en stor variation av lärandemiljöer, anpassningsbara lokaler och fullskalig idrottshall.

Skanör har fått två nya temalekplatser, Myran och Svampskogen, som redan varit väldigt populära bland ortens barn och elever. Avtal har tecknats med entreprenör för tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola som ger en utökning av 60 barn. Eter information om fortsatta luftproblem på Tångvallaskolan trots renoveringsåtgärder tillsatte vi i början av året en stor utredning som visade att det i nuläget inte är hälsofarligt för personal och elever att vistas i lokalerna. Dock ser vi allvarligt på de symptom som uppstått och anser inte att det är en acceptabel

arbetsmiljö. För att långsiktigt kunna säkerställa en god arbetsmiljö beslutade vi därför att Tångvallaskolan ska rivas och att en ny skola ska byggas. Beslutet innebär en storsatsning på samtliga skollokaler i Tångvallaområdet och en totalöversyn kommer genomföras för Tångvallaskolan, Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter. I Falsterbo har även parkeringssituationen vid Falsterbo museum att förbättrats och området förskönats. 

Under våren har också arbetet med nya stationslägen att påbörjats, det har ni kanske sett om ni kört förbi Nyckelhålsparken längs väg 100.

Även i år kommer livräddarverksamheten att utökas till att innefatta Ljunghusen och handikappbadet och vi kommer under sommaren att ha extra feriepraktikplatser till kommunens ungdomar. Glädjande är också att vi nyligen fattat beslut om att återöppna aktivitetshusen Bäckagården, Almgården och Postgården samt Omtankens hus restaurang. Vi vet att det har varit en tuff och isolerande tid, inte minst för kommunens äldre invånare, och att öppna dessa sociala mötesplatser har varit efterlängtat.

Måste nämna folkomröstningen som handlade om fortsatt verksamhet av konsthall och naturum på Falsterbo strandbad. Folkomröstningen fick ett förvånansvärt lågt valdeltagande, mindre än 28 %. Resultatet föranleder inte en ändrad inriktning av Falsterbo strandbad där en ny aktör redan etablerat sig och verksamheten konsthall och naturum har redan avvecklats. Självklart tar vi ändå resultatet på allvar och vi har därför tillsammans med Kristdemokraterna beslutat om att ge kommunförvaltningen i uppdrag att i dialog och samarbete med föreningslivet och näringslivet utreda förutsättningarna för ett nytt naturum på Falsterbonäset. Då med en driftsform där föreningar, organisationer och myndigheter bidrar i drift och finansiering likt många andra naturum i Sverige.

För att fortsatt kunna erbjuda invånarna en välfärd med hög kvalitet som är kostnadseffektiv tog vi under 2019 initiativ till att starta upp programmet Framtidssäkrad välfärd. Arbetet som omfattar verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning samt ekonomi togs fram under förra året. Under våren fattade fullmäktige beslut om att anta Program för framtidssäkrad välfärd inklusive en bruttoaktivitetslista som redan i år innehåller 30 aktiviteter som ska genomföras eller planeras. Hållbarhetsarbetet innefattande social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är viktiga frågor som vi arbetat med under året och program för Hållbar utveckling antogs av kommunfullmäktige i mitten av juni.

Trots fortsatt stor osäkerhet vad gäller det finansiella läget både vad gäller skatteunderlagstillväxten och utvecklingen på den finansiella marknaden ser prognosen i nuläget bra ut för Vellinges del. Enligt kvartalsuppföljningen beräknas ett positivt resultat på 144 mkr vid årets slut vilket är 97,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet för 2021 på 46,9 miljoner kronor. Budgetarbetet för 2022 har påbörjats och i det ingår ett nödvändigt prioriteringsarbete och en översyn av kommunens verksamheter. 

Jag är tacksam för allt engagemang och de högt ställda förväntningar som finns hos er invånare. Ni sporrar oss att fortsätta arbeta för att Vellinge fortsatt ska vara en framgångsrik kommun genom vår moderata politik.

Vill avsluta med att önska er alla en riktigt härlig sommar. Sola och bada på någon av kommunens tre Blå Flagg-stränder, ät en god bit mat eller ta er en svalkande dryck på någon av de många restaurangerna som finns, unna er en övernattning hemmavid, cykla Vellinges sträcka av Sydkustleden. Njut av allt det fina som finns i kommunen, det ska jag göra.

Jag önskar er en glad midsommar och en riktigt härlig sommar!

Vi hörs och ses till dess ha det bäst!

Carina Wutzler (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans för fortsatt destinationsutveckling

Besöksnäringen har stor betydelse för Sveriges fortsatta utveckling och tillväxt. Studier visar att kommuner med en hög turism och besöksnäring får positiva effekter på bland annat ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och förbättrad dagligvaruhandel. Besöksnäringen är en stor och växande bransch, en bransch där många av kommunens unga får sitt första jobb. Vi moderater arbetar hela tiden för att öka attraktiviteten runt om i kommunen och vi ser att det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen för att få till ökad ”året runt” turism och att utveckla hela kommunen som en attraktiv besöksdestination inte minst på grund av det rika natur- och kulturliv som finns här. Vi vill fortsätta bygga traditioner med olika återkommande arrangemang som sträcker sig över hela året. Arbetet är långsiktigt och handlar om att utveckla Vellinge kommun som destination där vi vill underlätta för företagare och föreningar att arrangera återkommande evenemang.

Vellinge har stränder i världsklass och det satsar vi på att behålla och utveckla. Genom att se till att stränderna hålls rena, fina och trygga har kommunen tilldelats Blå flagg på hela tre stränder. Under året har konceptet Semesterkänsla arbetats fram för att marknadsföra kommunen och underlätta för besökare att hitta tips på smultronställen, matställen, övernattningsmöjligheter och aktiviteter. 

En viktig del av besöksnäringen handlar om möjligheten till olika övernattningsmöjligheter. Campingtrenden har ökat under senaste decenniet. I samband med att kommunen sökte ny aktör för Falsterbo Camping 2017 valde vi att höja ambitionsnivån rejält med målet om en fyrstjärnig camping inom tre år och samtidigt avsatte vi 5 mkr i budget för att förbättra infrastrukturen i området. Målet uppnåddes snabbt och idag har vi en camping värd namnet i kommunen.  Vi ser att det finns behov att ytterligare övernattningsmöjligheter och då gärna i kombination med konferens- och spamöjligheter. Lämplig plats för detta kan vara Falsterbo Strandbad och därför har ett planuppdrag om planändring för att pröva detta beslutats.

Vi moderater har arbetat långsiktigt med att utveckla Skanörs hamn. Under de senaste åren har antalet båtplatser utökats, kajer byggts ut, Stens brygga byggts,  fyrplatsen med dansbana förskönats, livräddartorn byggts, livräddarverksamheten utökats och utvecklats, nya toaletter byggts,  ny lekplats samt hamnområdet har förskönats med belysning och med planteringar av olika slag. Genom vår politik har vi möjliggjort utveckling av verksamheter såsom nytt kallbadhus och utveckling av flera restauranger på platsen. Vi ser stor potential i att utveckla småbåtshamnen i Falsterbokanalen och hoppas nu på att förhandlingarna med Sjöfartsverket bär frukt så att vi även här kan börja utveckla och få till en lika fantastisk plats med verksamheter och båtliv.

Vi har varit delaktiga i att utveckla Skåneleden och Sydkustleden. Stråk som passerar unik och vacker natur i varierande miljö. Att vandra, cykla och golfa har blivit populära aktiviteter och här ser vi stora möjligheter att tillsammans med det lokala näringslivet skapa spännande koncept med paketerade upplevelser för både besökare och invånare.

Vi är stolta och glada över olika arrangemang så som Gåsaloppet, Halör Cup, Allsång i Kanalen, Vikingaveckan, Skördefest, Falsterbo Horse show, Falsterbo Bird show, Sommarfest, konstrundor, fågelguidningar, VIFFE cup, Möllevallscup, vernissage, utställningar m.fl. som ordnas av olika aktörer och som vi vill stötta och uppmuntra och som vi gärna ser ännu fler av framöver. Det finns ett stort utbud av restauranger och serveringar – ett utbud som uppskattas av invånarna och som lockar hit många besökare. Tillsammans fortsätter vi sätta Vellinge på kartan som en turistdestination året om.

Högsäsongen för kommunen som turistort är här och vi ser fram emot en varm och skön sommar med glada invånare och turister som tillsammans möts på kommunens stränder, smultronställen, uteserveringar och olika mötesplatser.

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande

Carina Wutzlers anförande - Program för hållbar utveckling

Kommuner har en viktig roll och ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling och att arbeta för att uppfylla globala målen enligt Agenda 2030 och vidare de nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor som finns. Hållbarhet handlar då om perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Program för hållbar utveckling har tagits fram för att tydliggöra och synliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor. Syftet är också att skapa en gemensam målbild och inriktning för hållbar utveckling i Vellinge kommun med fokus på vad som är relevant för oss, lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Arbetet har involverat såväl politiker som tjänstemän och är väl förankrat på olika sätt.

Hållbarhet och tillväxt är alltid viktiga frågor som står högt på agendan för oss moderater och det är viktigt att det är ett långsiktigt arbete som är en del av den dagliga driften och en naturlig del av kommunens verksamheter. Programmet utgår från de fyra kommunövergripande målen:

Sund och hållbar tillväxt, Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge, Bästa möjliga medborgarnytta, och Maximera värdet för skattepengarna. Utifrån dessa mål har ett antal fokusområden tagits fram. Trygghet, cirkulär ekonomi, transporter, energi och fastigheter, framtidssäkrad välfärd, delaktighet och inflytande, ungas hälsa och livsvillkor, klimatförändringarnas effekter, natur och miljö är exempel på fokusområden. Som ni hör är det ett brett program som spänner över alla verksamheter och det finns tydliga mätbara mål.

Programmet idag är förvisso nytt men Vellinge kommun har länge arbetat med hållbarhetsfrågor men med programmet idag får vi en gemensam och samlad målbild och det blir också tydliggjort att vi har ett gemensamt ansvar i detta viktiga arbete. Vi har ett stort engagemang och en hög kvalitet i de kommunala verksamheterna så vi har goda möjligheter att bidra till att Agenda 2030 uppfylls. Ett arbete som också har ett syfte att inspirera, vägleda och stödja invånare, föreningar och näringsliv. I Vellinge ska det vara lätt att göra rätt. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Moderat politik gör skillnad - smart avsättning sparar mångmiljonbelopp till skattebetalarna!

Vellingemoderaternas ansvarsfulla och långsiktiga politik fortsätter att ge resultat som gynnar både invånare idag och i framtiden.  För oss är ekonomiskt ansvarstagande och en god ekonomi A och O och grundförutsättningen för fortsatt utveckling och framgång. Det är vår uppgift att se till att varje skattekrona används på bästa sätt. Det innebär också att vara framsynt och tänka långsiktigt. Ett sådant exempel är den avsättning på 120 milj kr som gjordes 1995 för att finansiera framtida pensionsutbetalningar efter initiativ från oss moderater. Avsättningen var möjlig i och med ett starkt ekonomiskt resultat. Ett resultat som användes på ett ansvarsfullt sätt i en pensionsfond som förvaltats klokt och som under senare år vida överstigit den totala pensionsskulden. Efter förslag från oss moderater beslutades 2017 att om pensionskapitalet överstiger 120% av den totala pensionsskulden ska övervärdet realiseras. Det innebar att 2017 kunde drygt 27 milj kr avyttras. 31 december 2020 uppgick kommunens pensionsskuld till 493 milj kr samtidigt som tillgångarna i pensionsfonden uppgick till 628 milj kr. Det innebar ytterligare en avyttring på 36 milj kr i år. Totalt har alltså 64 milj kr frigjorts som kan användas till investeringar inom utbildning, äldreomsorg och kommunal infrastruktur.

 Dessutom betalas årligen ca 33 milj kr till de som gått i pension. En kostnad som utan ”vår” avsättning skulle behöva lösas inom driftsbudgeten och belasta skattebetalarna varje år. I praktiken motsvarar det en skattehöjning med hela 30 öre!

Allt detta samtidigt som framtida pensionsutbetalningar är säkrade.

Vellinge har en fortsatt stabil och bra ekonomi och vi har samma låga skattesats, 18,50 sen 2006. Detta är möjligt genom idogt arbete där varje skattekrona prövas och tas ansvar för. Moderat politik är på riktigt – den gör skillnad och ger resultat. Vi tar ansvar för nu och framtiden. Vellinge visar vägen!

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Nyhetsbrev - maj 2021

Maj har varit ovanligt kall och bjudit på typiskt vårväder med både sol vissa dagar och regn och blåst andra. Det har fattats många bra politiska beslut i de olika nämnderna och det politiska arbetet rullar på för fullt.


På miljö- och byggnadsnämndens möte den 29 april godkändes bygglovet för en utbyggnad av Skanörsgården, en satsning som vi Moderater har med i budgeten för i år. Den nya byggnaden kommer ha plats för 60 barn och ska ersätta den tillfälliga paviljongen som idag har plats för 20 barn. Byggnaden kommer bland annat att innehålla kök, en ateljé och andra kreativa och stimulerande miljöer för förskolebarnen. För oss Moderater är det viktigt att barnen får en bra start på kunskapsresan.

På kultur- och fritidsutskottets möte fattades beslut om att kulturgarantin från och med i år även ska innefatta en naturgaranti för samtliga elever i åk 4 i Vellinge kommun. Naturgarantin ska ge en ökad bredd av informations- och kunskapsspridning om naturen för kommunens unga och säkerställa att alla barn och elever i Vellinge kommun får kunskap om djur och natur under sin skolgång. Naturgarantin har temat ”Den lokala naturen” och ska anknyta till naturen runt om i kommunen.

På Skånemoderaternas förbundsstämma den 8 maj valdes Gustav Schyllert till ny förbundsordförande för Moderaterna i Skåne. En roll han tar över efter Lars-Ingvar Ljungman som haft uppdraget i 14 år.

På utbildningsnämndens möte den 10 maj godkändes kvartalsrapporten för Utbildningsnämnden 2021. Kvartalsrapporten visar en prognostiserad måluppfyllelse på 83 procent samt ett utfall i dagsläget för utbildningsnämnden och produktionsenheterna tillsammans till 993,7 mkr, vilket är 12,6 mkr lägre än tilldelad budgetram. Detta beror delvis på att antal elever inte prognostiseras öka lika mycket som budgeterat.

På samma möte gjordes en uppföljning av distansundervisningen. Uppföljningen visar att distansundervisningen på Sundsgymnasiet till största del har fungerat väldigt bra. Kartläggning har visat att i princip all distansundervisning skett i realtid och skolan har lyckats anpassa undervisningen väl under rådande omständigheter. Under hela distansundervisningsperioden har elever i behov av stöd fått möjlighet till undervisning på plats, detsamma har gällt för praktiska moment som inte har kunnat skjutas upp samt examinationer som inte kunnat genomföras på distans. För att ytterligare ge eleverna möjlighet till att fullfölja sina gymnasiestudier med fullständiga betyg beslutade utbildningsnämnden på mötet att förlänga vårterminen för åk 3 med högst 10 skoldagar för de elever som bedöms ha ett behov av detta. Samtidigt beslutades att tidigarelägga höstterminen för kommande åk 2 och åk 3 med samma antal dagar för de elever som bedöms ha behov av detta.

På utbildningsnämndens möte godkändes en första uppföljning av resursskolan som startade upp under förra året efter initiativ från oss moderater. Uppföljningen visar på att insatserna i resursskolan lett till positiv utveckling i form av ökad skolnärvaro och kunskapsutveckling för samtliga elever som under förra året hade plats på resursskolan. Genom sammanslagning av NPF-teamet har man möjliggjort tvärprofessionell kompetens med hög ämnesbehörighet för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

På tekniska nämnden möte den 10 maj godkändes kvartalsrapporten för tekniska nämnden, balansräkningsenhet VA och balansräkningsenhet Avfall 2021. Kvartalsrapporten visar en prognostiserad måluppfyllelse på 100 procent samt att tekniska nämnden prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. VA prognostiserar ett underskott på 3 mkr jämfört med budget och Avfall på ett resultat i enlighet med budget. Investeringar förväntas uppgå till 68 mkr för tekniska nämnden och 47 mkr för VA.

På samma möte tog tekniska nämnden del av statusrapporten av allmänna lekplatser i kommunen, en redovisning som görs med några års mellanrum, senast 2018. 2005 tog vi Moderater initiativ till att starta upp ett målinriktat arbete för att kunna erbjuda attraktiva lekplatser runt om i hela kommunen och en utredning samt riktlinjer för renoveringar och nybyggnation togs fram. Utredningen och riktlinjerna har legat till grund för en prioriteringar, renoveringsåtgärder och nedläggningar av lekplatser som istället ersatts med nya. Redovisningen för 2021 visar att antalet lekplatser som är i bra skick ökar och att 91 % av kommunens lekplatser idag är i gott skick eller behov av mindre renoveringar, ett arbete vi kommer fortsätta med.

På kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte den 18 maj valde man att återremittera utredningen om bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter i kommunen till omsorgsnämnden för förtydliganden av följande: kostnadskalkyl som bygger på lika villkor för kommunal och enskild regi, konsekvensbeskrivning av införandet av kommunal regi i förvaltningsform samt för förtydligande beskrivning av relationen mellan omsorgsnämnden och ett eventuellt kommunalt vårdbolag alternativt regi i förvaltningsform.

Under samma möte beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att utse Linda Letelier Hansson på Lindas fingermat till vinnare av Vellinge kommuns Näringslivspris 2021. Stort grattis säger vi.

Dagens brygga på Kämpingestranden är uppskattad och används redan flitigt stora delar av året. Med förlängd brygga och bastu på platsen kommer bryggan användas än mer och av ännu fler. Förra året bildades föreningen Kämpinge Bastubrygga, en förening skapad av ett antal eldsjälar med en snabbt växande Facebookgrupp. I slutet av förra året tog föreningen kontakt med oss och vi är positiva till föreningen Kämpinges Bastubryggas förslag om att förlänga den befintliga bryggan på Kämpingestranden samt uppföra två bastur längst ut på bryggan. Vi Moderater kommer göra vad vi kan för att förverkliga projektet, därför har vi tagit initiativ till en avsiktsförklaring mellan Vellinge kommun och föreningen. I avsiktsförklaringen tar kommunen på sig ansvaret att vara drivande i frågan gentemot Länsstyrelsen och bekosta kommande dispensansökningar som ett första steg. Styrgrupp har bildats med representanter från föreningen och kommunen (både politiker och tjänstemän) och det är redan full fart på arbetet. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj och fastställdes av kommunstyrelsen den 1 juni.

Ytterligare ett viktigt beslut föreslogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj och sedermera godkändes av kommunstyrelsen den 1 juni, nämligen utökning av livräddarverksamheten till att även innefatta Ljunghusen samt handikappbadet. Livräddarverksamheten är viktig för Vellinge kommun som har några av de finaste stränderna i hela Europa med 4 mil långa stränder och kristallblåa hav. Det är en stor attraktionskraft för kommunen och det behövs därför en stabil och aktiv livräddarverksamhet.

På omsorgsnämndens möte den 18 maj valde nämnden att teckna ett nytt avtal avseende vård- och omsorgscollage mellan Vellinge-, Trelleborg- och Svedala kommun.  I oktober förra året valde nämnden att säga upp avtalet så det inte längre ansågs vara i linje med Vellinges framtidsutsikt för vård- och omsorgsverksamheten. Dock har vård- och omsorgscollege sedan uppsägningen gjort en nystart och påbörjat ett stort förnyelsearbete för att möta framtiden och det är ett arbete som ligger helt i linje med Vellinge kommuns arbete med framtidssäkrad välfärd.

På samma möte godkändes kvartalsrapporten för omsorgsnämnden 2021. Kvartalsrapporten visar en prognostiserad måluppfyllelse på 100 procent samt ett resultat på 513 kr vilket är ett överskott i förhållande till budget på 23 mkr. Det prognostiserade resultatet beror till stora delar på att antalet belagda platser blir färre än budgeterat inom vård-och omsorgsboende, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, hemtjänst, LSS daglig verksamhet samt LSS korttidsvistelse. 

Den 20 maj beslutade kommunstyrelsens fastighetsutskott att nuvarande Tångvallaskolans lokaler ska ersättas med en helt ny skola. Arbetet med planering och projektering ska startas omgående och därför beslutades också att det avsätts 3 mkr för detta redan i år. Beslutet innebär en storsatsning på samtliga skollokaler för samtliga verksamheter i Tångvallaområdet och en totalöversyn kommer genomföras för Tångvallaskola, Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter. Beslutet fastställdes av kommunstyrelsen den 1 juni.

Den 25 maj släppte Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning avseende det lokala företagsklimatet i Sverige. Enkätundersökningen visar att Vellinge kommun får ett förbättrat sammanfattande omdöme från kommunens företagare, från 3,82 till 3,92. Femte högst i Skåne. Jämfört med föregående år höjer Vellinge kommun sitt resultat för myndighetsutövande i enkätundersökningen i 6 av 7 frågor. Det handlar om ”service och bemötande”, ”konkurrens från kommunen”, ”förståelse för verksamheten”, ”rimlig handläggningstid”, ”lätt att komma i kontakt med handläggare” och ”vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll”.

På miljö- och byggnadsnämndens möte den 27 maj godkändes kvartalsrapporten för miljö- och byggnadsnämnden 2021. Kvartalsrapporten visar en prognostiserad måluppfyllelse på 86 procent och ett resultat i enlighet med budget.

Vi önskar er en fortsatt solig och härlig juni.

Förändring för förbättring!

Vi moderater anser att anläggningen Falsterbo Strandbad har stor potential. En ny inriktning kommer innebära ett mervärde för invånare, besökare och näringsliv och kommer locka fler besökare året runt. Med ny aktör, Falsterbo Photo Art museum kommer vi erbjudas ett attraktivt utflyktsmål som blir unikt i södra Sverige. Detta samtidigt som tillgången till naturen ska förbättras och informations- och kunskapsspridningen utvecklas.

Med tidigare upplägg har huset inte använts på ett optimalt sätt och verksamheten har inte utvecklats så som vi hoppats. En del vill ge en bild av att ett stort antal människor besökt naturum och konsthall. Det finns förvisso statistik på antalet besökare men statistiken är inte uppdelad och man kan inte dra slutsatser för de olika verksamheterna. Det finns inga uppgifter om personer besökt konsthall, toalett, shop, naturum eller restaurang. Besökstalen är ojämnt fördelade över året. Statistiken visar att en stor del av besöken, 45%, sker under juli och augusti då många söker sig till området för sol och bad. Under större delen av året har anläggningen haft alltför få besökare.

Vi vill fortsätta erbjuda flera av de aktiviteter som genomförts tidigare och vi vill öka tillgängligheten till naturen. Falsterbo Bird show kommer arrangeras och olika lovaktiviteter kommer fortsätta anordnas. Vi vill öka informations- och kunskapsspridningen om den unika miljö och natur som finns på olika sätt. Dels genom att inrätta en naturgaranti för alla barn och ungdomar i kommunen, dels genom att samla information på en ny samlingsplats – Naturmagasinet – som ligger strategiskt längs Skåneleden och Sydkustleden samt genom infopoints längs stråk och vid populära besöksmål. Under pågående pandemi har det blivit tydligt att rekreation och naturupplevelser har blivit allt viktigare. Vi är övertygade om att det är aktiviteter som kommer kvarstå. Därför avsätter vi 1,6 miljoner årligen på satsningar som rör naturaktiviteter, naturvandringar och naturupplevelser.

En ändrad inriktning innebär också att det frigörs 7 miljoner kronor årligen. Pengar som vi valt att prioritera till kärnverksamheterna utbildning och äldreomsorg.

För fortsatt utveckling ser vi på längre sikt en möjlighet att vidareutveckla området kring Falsterbo Strandbad med en hotell-, konferens och spaanläggning. En sådan anläggning ska varken ägas eller drivas av kommunen. Att förändra innebär inte att försämra.

En ändrad inriktning av Falsterbo Strandbad kommer gynna invånare, turister samt näset som destination. Vi värnar den unika natur som finns. Man ska även i fortsättningen kunna njuta av, lära sig om och ta del av det fantastiska natur- och djurliv som finns här.

Alla människor har rätt till egenförsörjning

Att arbeta är centralt för människans försörjning, välbefinnande och deltagande i samhället. Utgångspunkten för oss Vellingemoderater är att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv, men ibland kan förmågan svikta. När den egna förmågan sviktar, finns det kommunala insatser som syftar till att i så hög grad som möjligt stödja individens förmåga till eget ansvarstagande. Kommunens tjänstemän arbetar strukturerat och målmedvetet med klienter som erhåller försörjningsstöd, genom att identifiera individuella behov och förutsättningar för att bli självförsörjande. Med politik som arbetar kontinuerligt för att effektivisera åtgärder, som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande, har Vellinge kommun Sveriges näst lägsta ekonomiska bistånd (försörjningsstöd) per invånare.

I Vellinge kostade försörjningsstödet år 2019 kommuninvånarna 278 kr/invånare, att jämföras med riket på 1432 kr/invånare och Malmö som har det högsta försörjningsstöd per kommuninvånare i landet på 3 979 kr/invånare. Nya siffror från KKIK visar dessutom att 9 av 10 vuxna med försörjningsstöd inte återaktualiseras inom ett år efter avslutat försörjningsstöd i Vellinge kommun. Dessa siffror visar på en stor utveckling bland kvinnor jämfört med 2019 då 5 av 10 kvinnor inte återaktualiserades.  Från år 2018 – 2020 minskade antal hushåll med försörjningsstöd, utbetalt försörjningsstöd minskade från 13 879 tkr år 2018 till 8986 tkr 2020, genomsnittligt utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år samt genomsnittlig hjälptid i månader minskade under samma tidsperiod. Målsättningen är att medborgarna i Vellinge kommun ska finna vägar att klara sig själva, dvs att den enskilde ska få stöd att finna vägar att klara sig själv.

Vi har en nollvision för ungdomsarbetslöshet där fokusområdet framförallt ligger på de ungdomar som riskerar att bli långtidsarbetslösa. För att förebygga detta har Vellinge kommun och Arbetsförmedlingen ett särskilt avtal för att arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten. Kommunen har ett Ungdomsråd vars syfte är att ta tillvara ungdomars egna funderingar om jobb och framtid. Det finns även ungdomscoacher som ska erbjuda en särskilt anpassad väg till självförsörjande.

Vellinge kommun har historiskt haft låg arbetslöshet, men vi har utmaningar framför oss. Mottagande av asylsökande, integration och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är ständigt en aktuell fråga. Vår ambition är att minska utanförskapet som bidragsberoende kan leda till. Det strukturerade arbetssättet med att identifiera individers behov och förutsättningar för att blir självförsörjande intensifieras och fortsätter.

Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att minska bidragsberoendet och arbeta för att alla som kan, har ett jobb att gå till. Att arbeta ger respekt och stolthet och det kan aldrig ersättas av bidrag. Ju fler det är som klarar att stå på egna ben desto mer ökar resurser för att ta hand om dem mest utsatta.

Mavis Zander, ordförande i Omsorgsnämnden

Tappade uppkopplingen