Nyheter

Vi tar ansvar!

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande service och infrastruktur.

God ekonomisk hushållning är grundläggande för oss moderater och måste alltid stå i fokus. Inte minst i tider av kris när det är oroligt i omvärlden och det råder stor osäkerhet i världsekonomin. I svåra tider prövas ledarskapet och det är då det krävs ansvarstagande och tydligt ledarskap.

Vi moderater har under många år fått väljarnas förtroende att leda kommunen, ett förtroende som vi tagit på största allvar. Vi har drivit en ansvarsfull politik och har skapat en på många sätt framgångsrik kommun. Detta samtidigt som vi har en stark ekonomi och en av landets lägsta kommunala skatt, 18,50 – densamma sedan 2006. Det är inte en självklarhet att det är så. Det ligger mycket hårt arbete och politisk vilja bakom framgångarna.

Vi ser alla kommunens pengar som skattebetalarnas och de hanteras därefter. Du som skattebetalare ska få valuta för varje skattekrona du betalar in.

Kommande år planeras stora investeringar inom skola och äldreomsorg samtidigt som vi har startat nödvändigt utvecklingsarbete inom framtidssäkrad välfärd och hållbar utveckling. Genom stabila spelregler, god kostnadskontroll och tydliga prioriteringar kommer vi säkerställa fortsatt god ekonomi och klara möta framtidens utmaningar och de högt ställda krav som vi i Vellinge har.

Politik berör många frågor och områden. Kanske håller du inte med oss i alla frågor men vill du fortsätta bo i en kommun med framtidstro, välskött ekonomi, bra skolor, en god äldreomsorg, ett bra näringslivsklimat och som dessutom tillhör de tryggaste i landet? Då ska du välja att lägga din röst på Moderaterna. Vi hoppas att du liksom vi tror på Vellinge – ett Vellinge som visar vägen in i framtiden!

Trygghet att lita på!

Vellinge ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin i arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser. Kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat som kan påverka friheten att under trygga och säkra förhållanden vistas var man vill, när man vill. Trygghet handlar i grund och botten om rätten att leva sitt liv utan upplevda eller faktiska inskränkningar av sin frihet.

Vi vill:

Sätta upp fler kameror i offentliga miljöer för ökad trygghet

Att det råder nolltolerans mot droger och ungdomsrelaterad brottslighet

Beakta trygghet och säkerhet i samhällsplaneringen

Fortsatt uppfräschning av offentliga miljöer

Ta krafttag mot klotter, skadegörelse och nedskräpning

Utöka och utveckla trygghetsvärdarnas verksamhet

Kräva ökad polisiär närvaro i kommunen

Uppgradera belysning för tryggare offentliga miljöer

Stötta frivilligorganisationer som jobbar för ökad trygghet

Utöka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid – SSPF

Ta krafttag mot våld i nära relationer

Fortsätta satsa på trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Fortsatt satsning på trygga och säkra skolvägar

För en hållbar framtid!

Hållbarhetsfrågor är en självklar del i vårt politiska arbete. Det handlar såväl om miljömässig som om ekonomisk och social hållbarhet. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en integrerad del i hela den kommunala verksamheten. Moderat miljöpolitik utgår från eget ansvar, teknisk utveckling och långsiktigt hållbarhet. 

Vi vill ge Vellingeborna förutsättningar att göra klimatsmarta val i vardagen genom att t.ex. installera solpaneler och laddstationer. Men också genom effektiv avfallshantering, attraktiv kollektivtrafik, möjlighet till återbruk samt trygga och säkra gång- och cykelvägar. Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi vill:

💙 Växa hållbart och värna varje orts unika karaktär

💙 Skydda Falsterbonäset genom att uppföra skydd mot stigande havsnivåer

💙 Ställa höga krav på nybyggnationers arkitektur och utformning

💙 Satsa mer på laddinfrastruktur

💙 Utveckla kommunens fastigheter med solenergi för energibesparing och minskade utsläpp

💙 Öka graden återbruk och cirkulär ekonomi i kommunens verksamhet

💙 Vidta åtgärder för att minska riskutsattheten vid skyfall, översvämningar, dagvattenproblematik och erosion

💙 Fortsätta arbetet med sandfodring av våra stränder

💙 Upprätta gröna hyresavtal för verksamheterna

💙 Ta kampen för solceller på Falsterbonäset

Vi ger barnen bästa start i livet!

För oss moderater är skolan ett viktigt och prioriterat område. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet med kvalitativa förskolor och skolor där skolmiljön ska uppmuntra till social förmåga, specialisering och nyfikenhet. Vi står upp för en tydlig kunskapslinje som ska löper hela vägen från förskolan genom, grundskolan vidare till gymnasiestudier och ev. vidare till högre utbildning. För att kunna fullfölja sina drömmar och själv kunna bidra till sin egen och samhällets försörjning är kunskap och bildning det som ger makten att själv kunna forma sitt liv anser vi.

Vi vill

Införa vardags- och privatekonomi som del av matematiken i grundskolan

Utveckla Ungt Företagande i grundskolan

Införa introduktionsår för nyexaminerade lärare

Bygga ny förskola på Tångvallaområdet

Bygga ut Skanörs skola med 75 nya elevplatser

Uppföra grundskola på Tångvallaområdet

Erbjuda fler spetsutbildningar inom grund- och gymnasieskolan

Utöka med mer fysisk aktivitet i skolan

Utveckla fritidsgårdsverksamheten för ungdomar – skapa fritidsklubbar

Bygga ut Sundsgymnasiet

Färdigställa Hököpinge skola och ny idrottshall

Uppföra Henrikdalskolan

Förstärka stöd till barn och unga med psykisk och fysisk ohälsa

Nyttja teknik för mer flexibel och individanpassad undervisning

Uppföra ny förskola i Höllviken

Stå upp för valfrihet i skola och äldreomsorg Införa fler stipendier till elever som utmärker sig på olika sätt

Satsa på avskilda duschutrymmen på samtliga skolor

Uppföra ny idrottshall Skanör

Det ska vara tryggt att åldras i Vellinge!

Vellinges invånare ska känna sig trygga och säkra på att de från den vård och omsorg de behöver. Att åldras innebär ofta att man någon gång kommer att ha behov av hjälp i vardagen. Det kan vara fråga om hjälp i hemmet eller flytt till ett boende som ger service och vård. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. All vård och omsorg ska ha tydliga kvalitetskrav och följas upp kontinuerligt. Vård och omsorg ska byggas upp tillsammans med individen, och syfta till att ta vara på och stärka den egna förmågan. Vi vill med vår politik skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Vellinge. Målet är att skapa ökad livskvalitet och välmående genom fysisk aktivitet och social gemenskap på olika sätt.

Vi vill:

Bygga nytt vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort – 66 nya boendeplatser

Motverka ofrivillig ensamhet

Utöka anhörigstödet

Stjärnmärka all demensvård i Vellinge kommun

Stimulera social samvaro och fysisk aktivitet för gruppen äldre

Utveckla måltiden som höjdpunkt på dagen för gruppen äldre

Öka fokus på kost och nutrition för att motverka undernäring bland äldre

Inrätta kulturgaranti för äldre

Inrätta funktionen MAR – medicinskt ansvarig för rehabilitering

Att alla medarbetare inom äldreomsorgen ska tala och förstå svenska

Verka för högre personalkontinuitet inom hemtjänsten

Utöka samverkan och stödet till pensionärsföreningarna

Sommarhälsning från Carina Wutzler

Halva året har gått och för en del av er har kanske semestern redan börjat. Oavsett är det härliga tider som jag hoppas ni passar på att njuta av. Valår innebär lite speciella och annorlunda tider; valrörelsen har börjat så smått och kommer intensifieras ju närmre valet vi kommer. Spännande tider!

Även om året innehållit en hel del valförberedelser har vi moderater fortsatt ta ansvar för Vellinge och arbetat på för att leverera det vi föresatt oss. Efter två år med pandemi och diverse restriktioner var vi många som såg framemot ett år med mer normalläge och arbetsro, men så blev det inte. Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har påverkat oss på olika sätt, inte minst av en stor osäkerhet på världsekonomin men även vad gäller kommunens arbete med kris-, beredskaps- och säkerhetsfrågor. Trots påverkan från omvärlden har vi haft högt tempo och mycket positivt har hänt.

Markanvisningstävling för hotell-, konferens- och spaanläggning intill Falsterbo Strandbad har genomförts och vinnande aktör utsetts. Arbetet kommer gå vidare med detaljplan med sikte på etablering inom fem år. Anläggningen kommer skapa mervärde för både invånare, besökare och det lokala näringslivet och blir ett positivt tillskott för hela kommunen.

Hållplats Haga, ny cirkulationsplats vid Triangeln i Skanör, utegym, groddjurspassage, ytvattenåtgärder i Vellinge, ny utemiljö på Sandeplanskolan har alla färdigställts i år. Trafiksäkerheten är en viktig fråga och flera åtgärder har genomförts.

Skolbyggnationerna i Hököpinge och på Skanörsgården fortlöper enligt plan. Beslut om tillfälliga lokaler för Henriksdalskolan och Tångvallaskolan har fattats och planering pågår för fullt.

Efter många års förhandlingar med Sjöfartsverket har vi äntligen kommit i hamn när det gäller Västra hamnplan vid Falsterbokanalen. Ett 25-årigt arrendeavtal ger kommunen rådighet och möjlighet att utveckla området till en mer levande och attraktiv småbåtshamn med bättre förutsättningar för båtlivet men också för mer handel, service, restauranger och för fler föreningar och verksamheter. Nytt för i år är ett ”beach-häng” som förverkligats efter initiativ från oss moderater.

Ytterligare ett positivt besked är det från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att kommunens ansökan om att få uppföra skydd mot tillfälliga havsnivåhöjningar till allra största delen beviljas. Efter många års ”processande” kan vi nu gå över i projekterings- och uppförandefas.

Trygghet är alltid högt prioriterat för oss moderater och vi har stärkt arbetet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom att arbetat fram ny drogförebyggande plan med tydliga insatser och åtgärder samt startat upp SSPF-arbete för att tidigt nå ungdomar som kommit på glid. Vi har utökat trygghetsvärdarnas uppdrag att även omfatta dagtid och utvecklat arbetssättet för att nå fler.

Jag vill även lyfta beslutet under våren om att ta fram detaljplan för Förbifart Räng Sand. Detta sedan Trafikverket för några år sedan backade ur projektet med löfte om trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Kämpinge by. Av det har vi inget sett och därför driver vi nu förbifarten som kommunalt planärende. Trafikverket ansvarar för viktig infrastruktur i kommunen och vi arbetar kontinuerligt med att lyfta behov av såväl underhåll som kapacitetsförstärkningar. Det är mycket glädjande att vi genom gemensamma ansträngningar med andra lyckades stoppa den oansvariga danska dumpningen av förorenat slam en mil utanför Falsterbonäset. Nu går vi vidare och tar upp kampen för solceller på Falsterbonäset genom skrivelse till ansvariga ministrar där vi uppmanar till åtgärder. Ja, det har sannerligen hänt en hel del…

Avslutningsvis vill jag nämna något om ekonomin. Senaste prognosen visar på ett resultat på 103,4 mkr vilket är ca 45 milj kr bättre än budget. Detta trots ett finansnetto på nästan minus 60 milj kr! Vi har en stark och stabil ekonomi samt god kostnadskontroll. Det bådar gott inför framtiden! Vår politik gör skillnad! Tack alla som varit med och bidragit till allt det positiva som skett. Valår innebär en något annorlunda sommar men njut och ladda på med ny energi inför en kul och spännande valrörelse!


Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!


Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande

Tre av sju svenska Blå Flagg-stränder finns i Vellinge kommun!

Vellinge kommun har tilldelats utmärkelsen Blå Flagg för stränderna i Falsterbo, Skanör och Kämpinge. Utmärkelsen är en internationell miljöutmärkelse som beviljas badplatser som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation.

Det är ingen slump att kommunen tilldelas utmärkelsen utan är ett resultat av ett långsiktigt och medvetet arbete från oss moderater där vi satsat på strandskötsel, livräddarverksamhet, hållbar avfallshantering, kontinuerlig vattenprovtagning, uppfräschning av toaletter samt informationsspridning om påverkan på natur och djurliv. Stränderna är en viktig del av kommunens identitet och attraktivitet och bland de bästa i hela Europa. Så ska det fortsätta vara. Arbetet fortsätter!

Vi kommer begära utökade tillstånd för sandfodring men också ansöka om tillstånd för en mer effektiv och hållbar tånghantering. Vi kommer stärka arbetet för minskad nedskräpning och en ännu bättre avfallshantering med fler smarta kärl och ökad möjlighet till källsortering. Fler toaletter kommer fräschas upp. Vi vill på olika sätt öka simkunnigheten hos befolkningen. Vattenkvaliteten är viktig och vi kommer fortsätta stå upp för ett friskt och rent Öresund. Strand- och badlivet i kommunen ska hålla toppklass även i framtiden.

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Nyhetsbrev maj 2022

Sommaren närmar sig och med drygt tre månader kvar till valet är vårt engagemang på topp!

Utbildningsnämnden beslutade den 2 maj att utöka möjligheterna för utlandsstudier för elever vid Sundsgymnasiet. Fler elever som studerar på samhällsvetenskapsprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet kommer erbjudas möjlighet att under en termin i årskurs studera utomlands.

Omsorgsnämnden har bland annat beslutat om en lokal överenskommelse med Region Skåne där vi tillsammans stärker stödet till barn och unga med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning med bättre tillgång till tidiga insatser på rätt nivå. Omsorgsnämnden har också beslutat om ett s.k. äldrepaket där vi bl.a. satsar 5,6 mkr på att utveckla ett måltidskoncept med kost och nutrition i fokus för att måltidsupplevelsen ska vara en höjdpunkt på dagen, utökning av arbetet med seniorkontakter och satsning på socialt engagemang på vård- och omsorgsboenden.

De nya bostäderna på den gamla ödetomten på Kompanigatan i Vellinge står nu klara. En del av ett viktigt arbete med att förtäta i centrala delar för att spara åkermark som du kan höra miljö- och byggnadsnämndens ordförande Marie-Louise Bergman berätta mer om här.

Även de nya utemiljöerna på Sandeplanskolan står klara och barnen leker för fullt. Här kan du höra utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert berätta om varför det är viktigt.

Ja till gårdsförsäljning! Den 9 maj skrev kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler tillsammans med regionråd Anna Jähnke och flera andra skånska kommunalråd i Skånska Dagbladet om gårdsförsäljning. En debattartikel som fått mycket positiv uppmärksamhet!

Historiskt avtal möjliggör utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen! Efter många års förhandlingar och kämpande är vi snart äntligen i hamn med ett avtal med Sjöfartsverket som ger kommunen rådighet över området kring småbåtshamnen vid Falsterbokanalen. Redan i sommar kommer en beachbar att finnas på området!

Den 17 maj deltog kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler samt omsorgsnämndens ordförande Mavis Zander och vice ordförande Thommy Gransten vid en politikerutfrågning hos Vellinge Demensförening på Bäckagården i Skanör. Det blev intressanta debatter där våra företrädare gav raka och tydliga besked – vi vill ha en god och värdig äldreomsorg!

Den 23 maj invigdes den nya rondellen vid Triangeln i Skanör som kommer underlätta trafikflödet och öka trafiksäkerheten i området. Den kommer även att fungera som vändplats för nya linje 15 fr.o.m. december i år.

Vi har också hunnit med att träffa väljare och invånare i hela kommunen. Bl.a. kampanj vid busstationer den 5 maj, vid Madamilen den 7 maj och Seglingstävlingen i Skanör den 14-15 maj.

Vellinge fick finbesök av Petter Stordalen den 20 maj för fortsatta diskussioner kring utvecklingen av Falsterbo strandbad till en hotell-, konferens- och spaanläggning där alla aktörer var på plats och uppdaterade varandra om projektet.

Vi kräver bättre kvalitet på elöverföringen till Vellinge!

Vellinge har allt för många oplanerade elavbrott som skapar problem för både invånare och näringsidkare. Vi kräver att E.ON agerar!

Vellinge har betydligt fler oplanerade avbrott per kund än våra grannkommuner. 

Under 2021 har Ljunghusen, Skanör och Falsterbo drabbats av följande elavbrott:

  • Station Fotevik FVK – 38 oplanerade långa strömavbrott
  • Station Skanör SNR – 52 oplanerade långa strömavbrott
  • Station Skanör Västra SNRV – 16 oplanerade långa strömavbrott
  • Station Falsterbokanalen FKN – 34 oplanerade långa strömavbrott

Detta samtidigt som elpriserna rusar och det finns en enorm orättvisa mellan landets olika elområden. Det är oacceptabelt.

Enligt Elmarknadsinspektionen är överföringen av el av dålig kvalitet om antalet oaviserade långa avbrott överstiger elva stycken per kalenderår. Med långa avbrott menas avbrott som är längre än tre minuter. Kvaliteten på elöverföring till Vellinge är alltså dålig. Särskilt gäller detta Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. 

I E.ON:s egen redogörelse nämner de att vissa avbrott skett på grund av materialfel i E.ON:s utrustning, men omfattningen av dessa avbrott framgår inte. 

Efter att invånare och näringsidkare drabbats av oplanerade strömavbrott flertalet gånger under en längre tid har jag skickat en formell skrivelse till E.ON där jag begär att E.ON vidtar åtgärder för att avhjälpa de brister som finns och som drabbar kunderna i kommunen. 


Vi moderater kräver att de elavbrott som ligger inom E.ON:s kontroll förhindras och åtgärdas så att alla Vellingebor får el av god kvalitet och utan avbrott. Vi står på Vellingebornas sida!

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Det är dags att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin

I maj 2018 fattade riksdagen beslut om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Trots att det nu snart gått fyra år sedan dess har inget hänt. Socialdemokraterna har begravt beslutet genom att tillsätta en utredning, trots att sådana utredningar redan är genomförda. Att regeringen inte är förtjust i tanken på gårdsförsäljning av öl och vin är inget nytt. Däremot är det demokratiskt tveksamt när regeringen vägrar genomföra beslut som har fått majoritet i riksdagen. Det är dags att tillåta gårdsförsäljning och vi ser gärna att Skåne är pilotregion för detta.

Det förslag från regeringen som nu är ute på remiss är visserligen ett steg i rätt riktning men fortfarande väldigt begränsande. Gårdsförsäljningen ska enligt förslaget exempelvis begränsas till ”kunskapshöjande evenemang”. Vad ett ”kunskapshöjande evenemang” innefattar eller hur det ska kontrolleras är osäkert. Vad som däremot är säkert är att Socialdemokraterna försöker att lägga så mycket byråkrati i gårdsförsäljningen att väldigt få aktörer kommer ha någon nytta av det.

Den skånska besöksnäringen, med hotell, bed&breakfast, restauranger, caféer, gårdsbutiker vingårdar och småbryggerier har fått sig en rejäl törn av Covid-19. Samtidigt vet vi också att fler skåningar fått mersmak för att semestra på hemmaplan i vår region. Många arbetstillfällen och företag är nu efter pandemin på väg till en god återväxt. Vill vi att den återväxten ska bli ännu bättre och att den skånska turismen ska locka ännu fler är införandet av gårdsförsäljning en självklarhet. Då kan fler av våra skånska vingårdar och bryggerier inte bara erbjuda servering utan dessutom erbjuda sina gäster att köpa med dryck som föll i smaken.

Det finns många goda argument för gårdsförsäljning som kan kopplas till skapandet av fler arbetstillfällen, öka tillväxten och bidra till Skåne som turistdestination. Alla dessa argument är goda men i grund och botten är detta för oss också en värderingsfråga. Tycker vi att vuxna människor, som besökt en vingård eller ett bryggeri, ska ha möjlighet att köpa hem en flaska vin eller en burk öl. Eller tycker vi att vuxna människor inte klarar av detta och istället ska behöva beställa hem vinflaskan eller ölburken till sitt närmaste systembolag för att sedan

hämta ut den. För oss i Moderaterna är svaret självklart. Vuxna människor både kan och borde ha möjligheten att köpa direkt från producenten.

Det har gått fyra år sedan en majoritet i Sveriges riksdag ställde sig positiva till gårdsförsäljning. Nu är det dags att sluta obstruera ärendet och göra slag i sak. Vi ser gärna att Skåne blir pilotregion för gårdsförsäljning. Vi tycker det både på en ekonomisk, destinationsmässig och värderingsburen grund.

Anna Jähnke (M)

Ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Peter Danielsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

Jeanette Ovesson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

Peter Schölander (M)

Kommunstyrelsens ordförande Höganäs

Paula Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Ystad

Peter Johansson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Kristianstad

Linda Allansson Wester (M)

Kommunstyrelsens ordförande Svedala

Per Martin Svensson (M)

Kommunstyrelsens förste viceordförande Tomelilla

Robin Holmberg (M)

Kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Pia Almström (M)

Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge