Nyheter

Vellingemoderaterna växlar upp i välfärdsfrågorna

Vi moderater prioriterar välfärden. Det är en av våra viktigaste uppgifter gentemot invånarna. För att rusta Vellinge för framtiden och för att trygga fortsatt bra skolgång och bra vård och omsorg har vi moderater initierat ett arbete kallat Framtidssäkrad välfärd. Under gårdagens kommunstyrelsemöte beslutades att kommunen ska starta upp ett arbete med Framtidssäkrad välfärd i Vellinge 2020-2030. 

För att fortsatt kunna erbjuda invånarna en välfärd med hög kvalitet som är kostnadseffektiv vill vi tydliggöra framtida utvecklings- och förbättringsområden inom utbildning samt vård och omsorg. Vår målsättning är att ta fram åtgärder för att Vellinge kommun ska kunna möta framtiden på bästa sätt. Verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning samt ekonomi ska belysas.

I många svenska kommuner är välfärden hårt prövad; kostnaderna ökar samtidigt som det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. En åldrande befolkning och en ökad kompetensbrist ställer höga krav och vi kommer behöva göra nya vägval för att klara av att leverera högkvalitativa tjänster som motsvarar våra behov och förväntningar. De demografiska förändringarna betyder att en krympande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. Samtidigt vet vi att fler lever allt längre vilket vi väljer att se som en möjlighet och som vi vill dra nytta av på ett positivt sätt. Kompetensförsörjningen är en annan brännande fråga och offentlig sektor står inför stora rekryteringsbehov. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en avgörande fråga för fortsatt hög kvalitet. Det är avgörande om vi ska kunna behålla duktiga medarbetare och attrahera nya. Att hitta rätt kompetens och att kompetensen används rätt är avgörande om kommunen ska fortsätta erbjuda invånarna bra service och god kvalitet i verksamheterna. Det kommer behövas nya och mixade kompetenser samtidigt som nya arbetssätt och nya arbetsmetoder måste utvecklas.

En stor del av skattebetalarnas pengar används till traditionell välfärd; i Vellinge används 54% till utbildning och nästan 25% till vård och omsorg. Vellinge är en välskött kommun med stabil ekonomi men vi har också utmaningar framöver. Vi sticker inte huvudet i sanden och blundar för dessa utan tar vårt ansvar och tar tag i problem när vi ser dem. I Vellinge ska man kunna lita på välfärden.

Arbetet kommer att påbörjas under 2020 där vi hoppas att samtliga partier är med och bidrar.

Kulturens betydelse för vår hälsa

Vi vet att kost och motion har stor betydelse för hälsan. Ingemar Skoog
vid Göteborgs universitet som forskat om åldrande i fyra decennier
menar att kultur kan minska risken för demens. Undersökningar har
visat att intellektuella aktiviteter i medelåldern minskar risken för att
insjukna i demens. Viktiga inslag är att läsa böcker, sjunga i kör, spela
instrument och lyssna på musik. När vissa sinnen avtar är det viktigt att
utveckla andra. Ett sätt är mötet med andra människor, att utbyta tankar
och erfarenheter.

Vellinge kommun kan skryta med att vi har bibliotek i alla våra fyra
kommundelar. Duktig personal som kan hjälpa till att hitta rätt böcker
för att få igång läslusten är viktiga inslag. Vi har i vår kommun ett rikt föreningsliv som vi moderater värnar om. Många pensionärer ingår i grupper som spelar bridge eller Canasta. I uppbyggnaden av Lindesgården i Vellinge kommer pensionärer att få en lokal för kortspel och samvaro.
Alla möten med människor är viktiga! Aktivitetschecken på 500 kr, som alla över 75 år får är synnerligen uppskattad och utnyttjas av allt fler för varje år.

Demenssjukdomar kostar 40-50 miljarder per år. Om kulturella aktiviteter minskar demensrisken med bara 10 procent kan samhället göra en stor besparing, tillsammans med den ökade livskvalitet det ger.

Ann-Margret Ohlsson, Vellinges representant för Moderata Seniorer

Nyhetsbrev - september 2019

Hösten är här och arbetet för ett ännu bättre Vellinge pågår för fullt. Under september har mycket hänt och många bra politiska beslut tagits.

Vellinges skolkök fortsätter att skörda framgångar. I början av månaden lagade fem av Vellinges skolkockar hem segern i Sveriges storköksmästerskap i Stockholm. Kockarna kom från Herrestorpskolan, Sundsgymnasiet, Stora Hammar, Södervågskolan och Tångvallaskolan. Några veckor senare var det dags igen. Stora Hammar kammade hem två vinster i White guide junior – Årets Skolrestaurang och Årets Gastronomiska Rektor. Dessutom var Stora Hammars skola nominerad till Årets klimatkök och Mikael Andersson till Årets skolkock. Vi moderater anser att god och näringsrik mat är en del i de framgångsrika resultaten och elevernas goda prestationer på våra skolor i kommunen. Skolköken har en stor och viktig roll och något som vi har satsat på under flera års tid.

För oss moderater är föreningslivet viktigt, och en del av livskvalitén att bo i Vellinge kommun. Under tre dagar i september anordnades idrottsrundan för första gången i kommunen, anordnat av idrottsrådet. Närmare 400 elever besökte under dagarna 15 olika föreningar och fick testa på allt ifrån ridning till boxning. Syftet med idrottsrundan är att låta barnen få upp ögonen för vad som finns och möjlighet att prova på något som de kanske vill fortsätta med och därmed fortsätta idrotta. 

Vi tar problematiken kring stigande havsnivåer på största allvar. För flera år sedan påbörjade vi arbetet med att utreda konsekvenserna av höjda vattennivåer vilket 2013 ledde fram till ”Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer”. Nu har arbetet gått in i nästa fas och en huvudförhandling om att uppföra skydd kommer preliminärt att behandlas i mark och miljödomstolen under v.48-50 med förväntad dom under nästa år. Förhandlingen kommer att ske i kommunen och vara öppen för allmänheten. Ger mark och miljödomstolen kommunen klartecken kommer arbetet med att uppföra skydd att påbörjas under slutet av 2021-2022.

Vi moderater har under föregående år fokuserat på arbetet med att stärka och utveckla ordningsregler, studiero, trygghet och för att förhindra kränkningar, bland annat genom tio åtgärder som vi initierade i Utbildningsnämnden. Årets elevenkät, som redovisades under månadens utbildningsnämnd, visar på tydliga positiva resultat. Enligt enkätundersökningen visar alla skolor på en positiv trend i det sammanvägda resultatet och speciellt har resultaten kring tryggheten, trivseln, arbetsron och ordningsregler ökat – och då särskilt i de högre årkurserna. Elevenkäten har elever från samtliga kommunala skolor i kommunen har svarat på.

Frågan om tolkverksamheten är just nu högaktuell. I Vellinge har vi liksom många andra kommuner fått ökade kostnader för tolktjänster de senaste åren. Sedan ett år tillbaka har kommunen därför använt den digitala tjänsten Tolkvox. Vi ser tre stora fördelar med att ta tillvara på teknikens möjligheter – tjänsten är kostnadseffektiv, flexibel och mer rättssäker. I Vellinge finns det tydliga direktiv för förvaltningen om hur tolktjänsterna ska användas genom en prioriteringslista där Tolkvox i första hand alltid ska användas och i andra hand en annan telefontolk-tjänst. Endast i undantagsfall ska kontakttolk användas. 

För oss moderater är det viktigt att skapa mötesplatser för alla grupper i samhället som uppmuntrar till spontanidrott, socialt umgänge och livskvalitet vilket ledde till att vi moderater i budgeten för 2019 – 2021 valt att satsa på fler utegym runt om i kommunen. Västra Ingelstad är först ut 2019. En upphandling genomfördes under hösten och avtal med en entreprenör skrev under september. Byggstart beräknas preliminärt till första veckan i november och gymmet ska vara färdigt innan årsskiftet. Utegymmet kommer byggas bredvid lekplatsen vid Arrendevägen. Gymmet och den angränsande lekplatsen och fotbollsplanen kommer att knytas ihop med en central mötesplats med öppna siktlinjer däremellan.

Nu har moderaterna nationellt äntligen vaknat. Den 23 september gick moderaterna nationellt ut med satsningen om att 2000 nya ordningsvakter ska anställas för att avlasta polisen. Vi välkomnar denna satsning, en satsning som vi ville införa för över ett år sedan. Carina Wutzler skrev en debattartikel om att polismyndigheten borde använda ordningsvakter för att komma till rätta med ordningsstörningar och kriminalitet redan i januari 2018, den kan ni läsa här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wE8qkn/vi-har-inte-tid-att-vanta-pa-fler-poliser?fbclid=IwAR0ipUFlelYrhhKMjyqXkPZ2TAjb3uVSYKPSjGuiJZsR0XMdPddsxRhpyi8

Den 24 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking avseende företagsklimat för 2019 och Vellinge placerade sig på sjätte plats av landets 290 kommuner. För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige måste företagens kontakt med kommun förenklas och servicen förbättras. Därför har vi moderater arbetat för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen. Under början av året inrättades därför en företagslots. Företagslotsen ger företagare en chans att varje vecka träffa ett samlat team tjänstemän från olika avdelningar inom kommunen för att få hjälp och stöd utifrån sina behov. Ett annat av våra vallöften var att införa servicegarantier för att ge kommunens invånare och företagare förbättrad kvalitet och service samt garantera kortare handläggningstider. Detta infördes från och med 1 januari 2019.  Under året har dessutom en ny näringslivschef anställts.

Vi moderater är positiva till att privata aktörer bedriver den offentliga verksamheten i kommunen på uppdrag av politiken. Därför är det även viktigt att man har ett tydligt förhållningssätt och en samordnad linje om hur man ska arbeta med upphandlingar. På kommunfullmäktige den 25 september antogs en reviderad upphandlingspolicy där kvalitet och pris tydliggjorts ytterligare. I den nya upphandlingspolicyn har även digitalisering och innovation lyfts in liksom hållbarhetsfrågorna i ett bredare perspektiv där både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet bedöms.

Under samma möte antog kommunfullmäktige även en kemikalieplan med syfte att i ett samlat grepp nå målet att skapa en giftfri miljö och giftfri vardag. Planen innehåller ett kunskapsunderlag som ska användas i kommande policys, byggnationer, planer och upphandlingar.

Situationen på St Knut och Aspen är oacceptabel och omsorgsnämndens ordförande Mavis Zander arbetar tillsammans med tjänstemännen för att bristerna i Vardagas verksamhet omgående ska åtgärdas. Kort bakgrund: I april uppmärksammades Vellinge kommun på bristerna i verksamheten och omsorgsnämnden gav därefter Vardaga i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur alla boende på St Knut skulle få en trygg omsorg. För att följa utvecklingen av detta arbete har Vellinge kommun haft kontinuerliga uppföljningsmöten med Vardagas regionledning. Förutom dessa möten har kommunen vid flera tillfällen gjort oanmälda bemanningskontroller. Eftersom de allvarliga bristerna i verksamheten inte blivit åtgärdade lämnade Omsorgsnämnden i Vellinge kommun den 13 augusti över en avtalsreklamation till Vardaga. Den 26 september träffade Mavis Zander och tjänstemän på omsorgsavdelningen en jurist för att gå igenom grunderna för om en eventuell hävning av avtal är uppfyllt. För att ytterligare förtydliga hur allvarligt Vellinge kommun ser på situationen träffade Omsorgsnämndens ordförande, Socialchef och Vård- och omsorgschef Vardagas VD Fredrik Gren den 27 september.  Under mötet kom man fram till att Vardaga ska återkomma med mätningar som visar på att insatta åtgärder har fått positiv effekt för boende och anhöriga senast den 15 oktober. Vid en eventuell hävning är det mycket viktigt att ha en långsiktig och hållbar driftsform för verksamheten. Omsorgsavdelningen arbetar just nu med att titta på alternativa lösningar för driftsform som skulle kunna ge en trygg omsorg, vid en eventuell hävning.

Den 27 september var det äntligen invigning av Herrestorpskolan. Härlig stämning och fina uppträdanden av skolans elever med bland annat sång, parkour och gymnastikuppvisningar. Efter några års omfattande om- och tillbyggnad, som pågått i tre etapper, har skolan fått helt nya lokaler och fördubblad kapacitet vilket innebär plats för 550 elever. Skolan har bland annat fått ett utökat kök, restaurang, skolbibliotek, studiohall, specialsalar och nya fräscha klassrum. Utemiljön innehåller utegym, multiyta, gungor, linbana, klätterställning men här finns också utekök och plats för utepedagogik. Invigningen hölls i den nya sporthallen som är ett bra tillskott för skolan men även för föreningslivet.

I mitten av september släpptes vårt höstnummer av Jag <3 Vellinge som delades ut tillsammans med Hallå Vellinge till samtliga hushåll i kommunen. I samband med detta hade vi flera kampanjer runt om i kommunen. Bland annat så bemannade vi flera busshållplatser. Det blev många trevliga samtal och spännande diskussioner med morgonpendlare trots det blåsiga vädret. Missade ni oss? Oroa er inte, vi kampanjar snart igen på gator och torg och har ni frågor och funderingar kan ni alltid kontakta oss via mejl.

Oacceptabelt av Vardaga

Med tanke på vad som just nu skrivs i media och som uppkom under kvällens kommunfullmäktige vill jag förtydliga för medborgarna hur jag och kommunens tjänstemän arbetar för att åtgärda de akuta bristerna på St Knut och Aspen. Det som just nu sker på St Knut och Aspen är inte acceptabelt, alla ska få en trygg och säker vård och omsorg i Vellinge kommun.

I Vellinge finns det en stab anställd av Vellinge kommun som arbetar med upphandling av vård- och omsorgsverksamheter och med kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheterna. Syftet med detta är att säkerställa en god och trygg omsorg. Varje verksamhet följer ett kvalitetsuppföljningsprogram för att motverka brister i omsorgen. Under förra året gjordes en ny upphandling för vård och omsorgsboendet på St Knut och Aspen. I upphandlingen ställdes högre krav på kvalitet och bemanning av utbildad personal än tidigare. Vårdföretaget Aleris vann upphandlingen men blev uppköpta av Vardaga strax efter övertagandet.

I april uppmärksammade Vellinge kommun brister i omsorgen på St Knut och Aspen. Detta ledde till ökade kontroller i verksamheten och möten med verksamhetsansvariga på plats. Omsorgsnämndens förtroendevalda informerades om dessa brister vid sammanträdet i maj månad.

I Vellinge kommun finns det personal som arbetar med att följa upp kvaliteten i äldreomsorgen. Syftet med detta är att säkerställa en god och trygg omsorg och motverka brister i omsorgen. På S:t Knut och Aspen har bristerna varit så pass allvarliga under året att den ordinarie kvalitetsuppföljningen har utökats. Vellinge kommun har sedan april månad haft en utökad tillsyn på S:t Knut och Aspen för att följa upp och säkerställa att identifierade brister blir åtgärdade.

Vardaga fick i början av maj uppdraget att presentera en åtgärdsplan för hur alla boende på St Knut skulle få en trygg omsorg. Denna information delgavs Omsorgsnämndens förtroendevalda vid sammanträdet i juni månad.

För att följa utvecklingen av detta arbete har Vellinge kommun kontinuerligt uppföljningsmöte med Vardagas regionledning. Förutom uppföljande möten har kommunen vid flera tillfällen gjort oanmälda bemanningskontroller. Utöver bemanningskontroller har även tillsynsbesök i form av observationer gjorts vid flera tillfällen. En observation innebär att hälso- och sjukvårdskunnig personal från Vellinge kommun är i verksamheten och pratar med personal och boende, samt observerar vård- och omsorgsinsatser. Vid dessa observationer har det konstaterats att bristerna inte varit åtgärdade.

Eftersom de allvarliga bristerna i verksamheten inte blivit åtgärdade lämnade Omsorgsnämnden i Vellinge kommun den 13 augusti över en avtalsreklamation till Vardaga. Reklamationen innebär att vite utgår varje vecka på 50 000 kr till dess att driftsentreprenören bedöms följa avtal. Kopia på avtalsreklamationen gick som meddelade till Omsorgsnämnden förtroendevalda i september.

För att följa att bristerna är åtgärdade finns det sedan 2 september hälso- och sjukvårdskunnig personal från Vellinge kommun i verksamheten för att granska att utlovade åtgärder genomförs på S:t Knut och Aspen.

En av åtgärderna i Vardagas åtgärdsplan handlar om att rekrytera kunniga undersköterskor till verksamheten, samt att rekrytera gruppchefer som kan leda verksamheten ute på avdelningarna. Vardaga har befunnit sig i en intensiv rekryteringsprocess under sommaren och hösten och har rekryterat sex gruppchefer och ett tjugotal undersköterskor till S:t Knut och Aspen.

Representanter från Vardaga har även informerat Omsorgsnämndens förtroendevalda den 3 september och presenterat sitt åtgärdsprogram för en trygg och säker omsorg.

Vellinge kommun träffar en jurist den 26 september för att gå igenom om grunderna för om en eventuell hävning av avtal är uppfyllt. Vid en eventuell hävning är det mycket viktigt att ha en långsiktig och hållbar driftsform för verksamheten. Omsorgsavdelningen arbetar just nu med att titta på alternativa lösningar för driftsform som skulle kunna ge en trygg omsorg, vid en eventuell hävning.

För att ytterligare förtydliga hur allvarligt Vellinge kommun ser på situationen träffar Omsorgsnämndens ordförande, Socialchef och Vård- och omsorgschef Vardagas VD Fredrik Gren den 27 september. 

Sammanfattningsvis har sedan april månad omfattande kvalitetsuppföljningar genomförts på St Knut/Aspen. Omsorgsnämnden har vi flertalet tillfällen informerats om situationen under denna period. Det finns tydliga avtal och ett omfattande kvalitetsuppföljningsprogram av driftsentreprenörernas verksamhet, som beslutats i Omsorgsnämnden. 

Vi arbetar intensivt med att granska verksamheten och kontrollera att utlovade åtgärder utförs till dess att Vardaga uppfyller samtliga avtalskrav och kan erbjuda en god, trygg och säker omsorg för alla som bor på S:t Knut och Aspen.

Mavis Zander (M)
Omsorgsnämndens ordförande

Fortsatt bra företagsklimat i Vellinge

Idag presenterade Svenskt Näringsliv rankingen avseende företagsklimat för 2019 och Vellinge placerade sig på 6e plats av landets 290 kommuner. Vi moderater arbetar ständigt för ett levande näringsliv och vi ser det som grunden för vår välfärd.

– Ett gott företagsklimat är viktigt, det är det som skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling i kommunen.  Vi lokalpolitiker har ett stort ansvar att skapa goda lokala förutsättningar för entreprenörskap och företagande, Säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige måste företagens kontakt med kommun förenklas och servicen förbättras. Därför har vi moderater arbetat för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen. Under början av året inrättades därför en företagslots. Företagslotsen ger företagare en chans att varje vecka träffa ett samlat team tjänstemän från olika avdelningar inom kommunen för att få hjälp och stöd utifrån sina behov. Ett annat av våra vallöften var att införa servicegarantier för att ge kommunens invånare och företagare förbättrad kvalitet och service samt garantera kortare handläggningstider. Detta infördes från och med 1 januari 2019.  Under året har dessutom en ny näringslivschef anställts.

En stor del som företagare möter i sin vardag ligger direkt under kommunens ansvar, det handlar till exempel om tillsyn, bemötande i olika ansökningstillstånd, och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. I årets undersökning framgår det bland annat att flera lokala företagare önskar just en ökad dialog och kortare handläggningstider från kommunens sida.  

 Nu gäller det att fortsätta arbetet och inte slå sig till ro. Vi hoppas kunna fortsätta att skapa ett gott företagsklimat och arbeta för att hela tiden förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt gott företagsklimat och att nå förstaplatsen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.

– Vi gillar företagare och företagen. Årets placering visar att Vellinge fortsatt är i topp när det gäller näringslivsklimatet. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att fortsätta förbättra näringslivsklimatet så att befintliga företag kan växa och utvecklas och nya kan etablera sig i kommunen, avslutar Carina Wutzler.  

Nytt utegym i Västra Ingelstad ska stå klart under hösten

Moderaterna satsar på friskvård och hälsofrämjande åtgärder som höjer livskvaliteten för människor i alla åldrar.  

Under 2017 byggdes ett utegym i Nyckelhålsparken, Höllviken, som blev mycket uppskattat. För oss moderater är det viktigt att skapa mötesplatser för alla grupper i samhället som uppmuntrar till spontanidrott, socialt umgänge och livskvalitet vilket ledde till att vi moderater i budgeten för 2019-2021 valt att satsa på fler utegym runt om i kommunen, där Västra Ingelstad är först ut 2019.

En upphandling är nu gjord och inom kort kommer utegymmet i Västra Ingelstad att påbörjas i parken vid Arrendevägen i centrala delen av orten. Platsen har beslutats i samråd med en referensgrupp bestående av lokalbor och platsen kommer gestaltas under devisen ”trädgård på landet”. Utegymmet kommer att kombineras med löpslingor på befintliga vägar, cykelbanor samt gångbanor. Utrusningen ska ge en varierande och övergripande träning som passar alla och smälter in i omgivningen. Gymmet är format i en åtta där 10 olika gymutrustningsredskap är utgör en cirkelform och den andra cirkeln innehåller bänkar sittytor och planteringar. I utrustningsväg kommer det finnas en crosstrainer, monkeybars, dip bars, balansfjäder, aerobicboxar i olika höjder och stänger att göra pull-ups och push-ups på.

Projektet har en budget på 2 miljoner kronor och planeras vara klart senare under året.

– Ett utegym har varit efterfrågat i Västra Ingelstad och jag tror och hoppas att det kommer bli en mötesplats som uppmuntrar till liv och rörelse samtidigt som det blir en social plats med möjligheter till lek och fikastunder, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.  

Digital tolk för en kostnadseffektiv och rättssäker tjänst

Genom att ta tillvara på teknikens möjligheter så tar vi ansvar för att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Kostnaderna blir lägre, flexibiliteten större och dessutom får vi till en mer rättssäker tjänst för de inblandade personerna.


Vellinge har liksom många andra kommuner fått ökade kostnader för tolktjänster de senaste åren. I Vellinge har vi därför sedan ett år tillbaka använt den digitala tjänsten Tolkvox.

Vi ser tre stora fördelar med att ta tillvara på teknikens möjligheter. Främst för att det är kostnadseffektivt och vi har respekt för kommuninvånarnas skattepengar. En digital tolk skapar en rättssäkerhet då tolken endast kan förmedla vad som sägs utan att lägga in egna tolkningar eller värderingar av situationen. Genom en digital tolk skapas, enligt, klienters erfarenhet, en distans och oftare en känsla av att man kan tala mer öppet. I samtal med myndigheter gällande känsliga uppgifter uppger man att det ibland är mer hämmande att ha tolken på plats i samma rum. Detta kan bland annat gälla när det handlar om kvinnor som får manliga tolkar och ämnet handlar om familjesituationen. Det tredje argumentet är att när en myndighet såsom kommunen behöver agera utan dröjsmål och ha en kostnadseffektiv handläggning gäller det att kunna vara flexibel eftersom möten behöver bokas om, flyttas eller ställas in. I de fall där kommunerna bokar in kontakttolkar och möten uteblir kostar detta skattepengar, Genom Tolkvox krävs ingen förbokning och kostnaderna uteblir således.

I Vellinge finns det tydliga direktiv för förvaltningen om hur tolktjänsterna ska användas genom en prioriteringslista där Tolkvox i första hand alltid ska användas och i andra hand en annan telefontolk-tjänst. Endast i undantagsfall ska kontakttolk användas.   

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) framgår: ”När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar språket ska myndigheten vid behov anlita tolk.” Kommunen måste därför enligt lag tillhandahålla tolkar till vid myndighetsutövning till de som inte behärskar svenska.

Moderaterna föreslår nationellt att rätten till betald tolk upphör för personer som har permanent uppehållstillstånd. Undantag ska göras vid brottmål eller utlänningsmål i de fall då det står klart att ett tolkbehov föreligger. Vi välkomnar ett sådant förslag.

Positiva resultat för trygghet, trivsel och studiero enligt ny skolenkät

Vi moderater har under föregående år fokuserat på arbetet med att stärka och utveckla ordningsregler, studiero, trygghet och för att förhindra kränkningar, bland annat genom tio åtgärder som vi initierade i Utbildningsnämnden. Årets elevenkät visar på tydliga positiva resultat.

Vid måndagens utbildningsnämndsmöte redovisades årets resultat av elevenkäten som elever på samtliga kommunala skolor i kommunen har svarat på. Enkätfrågorna är 28 till antalet, samt extrafrågor angående fritidshemmet för de lägre årskurserna, och spänner över hela skolans verksamhet.

Enligt enkätundersökningen visar alla skolor på en positiv trend i det sammanvägda resultatet och speciellt har resultaten kring tryggheten, trivseln, arbetsron och ordningsregler ökat – och då särskilt i de högre årkurserna. De frågor som skolorna generellt behöver arbeta mer med är nyfikenhet och lust att lära, städning samt delaktighet i planering av skolarbetet.

– Skolorna har generellt sett bra resultat där särskilt de förbättringar som skett på områdena trygghet, arbetsro och ordningsregler är mycket glädjande. Det är nu viktigt att hålla i arbetet och att varje skola utifrån sina resultat arbetar vidare med åtgärder och insatser, säger Gustav Schyllert, ordförande i utbildningsnämnden.

Nyhetsbrev - augusti 2019

Efter några veckor välbehövlig semester är vi återigen tillbaka för fullt. Sommaren har för andra året i rad gett oss kanonväder och vi hoppas att många har hunnit njuta på någon av kommunens fina stränder. Här summerar vi sommaren och blickar samtidigt framåt mot en fullspäckad och spännande höst.

I början av juli var det slutbesiktning av den nya gångbron vid Bakdjupsstigen. Glädjande att arbetet hann göras klart innan sommaren och leden har varit välanvänd under de varma sommardagarna. Näst på tur står upprustningen av bron på Borgmästarestigen som ligger med i budgeten för 2020.

Byggnationen av det nya rekreationsområdet med multifunktionella lösningar såsom dagvattendamm, grönyta som exempelvis möjliggör fotboll- och brännbollsspel, amfiteater, örtträdgård, vackra planteringar samt motionsslinga har under sommaren pågått för fullt på Sandeplansskolans västra del i Höllviken. Nu börjar man se resultat av arbetet som kommer att vara klart inom några veckor.

Kommunstyrelsen beslutade under våren att köpa in nya innovativa och snygga sopkärl som under sommaren placerades ut runt om i kommunen. De nya sopkärlen är klimatsmarta och förhindrar lukt samt ger upp till 90 % färre tömningar. Sopkärlet har solceller som pressar ihop skräpet vid behov och kan därmed fyllas minimum 5 gånger kärlets volym. Kärlet har en fyllnadsindikator som meddelar när kärlet är fyllt. Sopkärlen har gett tillfredställande resultat och kommunen håller nu på att se över hur många fler som ska köpas in och placeras ut på fler platser.

Under sommaren har det preliminära anvisningstalet från migrationsverket från 2020 kommit till kommunen. Det nya preliminära anvisningstalet är 64 nyanlända och 2-3 ensamkommande. Beslut från staten om anvisningstal kommer fattas under v.45.

I början av augusti offentliggjordes meritvärdena för elever i åk 9 för läsåret 2018/2019 som visade att Vellinge ligger högt över genomsnittet i Sverige. Statistiken gäller de 356 nior som under vårterminen 2019 lämnade någon av Vellinges sju kommunala grundskolor. 

Den 8 augusti beslutade myndighetsservicenämnden att godkänna bygglovet för ett kallbadhus i Skanörs hamn. Kallbadhuset kommer att ligga intill Stens brygga och innehålla en caféverksamhet, en avskild brygga med tillhörande omklädningsrum och bastu för kvinnor respektive män samt en gemensam brygga i mitten. Det är entreprenörerna Daniel Krook och Nicholas Hörlin som står bakom projektet.

Under samma möte godkändes även Vellingebostäders bygglov för 12 nya hyresrätter på Fädriften i centrala Falsterbo. Lägenheterna kommer planeras vara inflyttningsklara under våren 2021, sex stycken tvåor och lika många femmor. För oss moderater är det viktigt att bebyggelsen har rätt karaktär för området och att vi håller en sund och hållbar balans i tillväxten, vi ser positivt på småskalighet och blandad bebyggelse.

Under sommaren har kommunen satt upp fågelholkar och ett insektshotell i Gästisparken som ska öka den biologiska mångfalden samt pedagogiska skyltar som berättar om vegetationen och om dess betydelse. Stråket är en del i kommunens centrumutvecklings- och trygghetsarbete för att skapa attraktiva livsmiljöer, en långsiktig strategi som beslutats av kommunfullmäktige för några år sedan.

Socialdemokraterna presenterade i mitten av augusti ett förslag på ett nytt kostnadsutjämningssystem. Förslaget innebär bland annat att omfördelningen inom systemet ökar från totalt 9,7 miljarder kronor till 11,5 miljarder. I Vellinges fall skulle det under 2020 innebära en kostnadsökning på närmare 9,1 miljoner kronor och ge full effekt från 2023 med 28,3 miljoner kronor. Vi moderater är kraftigt kritiska till detta förslag som skulle innebära att skatten skulle behöva höjas med 30 öre alternativt att vi behöver avstå från viktiga satsningar som påverkar kommuninvånarna.

Under sommaren hade kommunen startmöte för utvecklingen av ett nytt bostadsområde i Hököpinge enligt antagen detaljplan i kommunfullmäktige under förra året. Fastighetsbolaget Veidekke ska bygga 44 tvåplansradhus mellan Bruksvägen och Snickarvägen. I samband med detta bygger Vellinge kommun anslutningsgator och drar in vatten och avlopp. Kommunen ska också bygga en park öster om det nya bostadsområdet. I parken kommer det bland annat att byggas en lekplats med filmtema. Bland annat kommer lekplatsen att ha en scen och en liten Hollywood-skylt, där det istället kommer att stå Hököpinge. Lekplatsen och parken beräknas vara klart till nästa höst.

Den 18 augusti hade Vellingemoderaterna sitt traditionella sommarting i Skanör. Programmet var fullmatat med bland annat politiker från lokal, regional samt riksnivå, Vellingebostäders VD samt lokala entreprenörer som berättade engagerat om vad som är på gång och svarade på frågor. Vi vill tacka er som kom och lyssnade och minglade och alla som stannade till och lyssnade en stund när ni flanerade förbi. Om du missade eventet har du alltid möjlighet att kontakta oss och ställa frågor via Facebook eller mail.

Den nya direktlinjen mellan Höllviken och Lund startade den 19 augusti. Direktlinjen är ett resultat av moderat politik och vi arbetar hela tiden med och mot Skånetrafiken för att förbättra linjeutbudet och öka turtätheten. Tidigare tog resan från Höllviken till Lund mer än en timme och ett byte behövde göras i Malmö. Den nya direktlinjen har kortat restiden till cirka 40 minuter. I nuläget går linjen med 30-minuterstrafik på vardagar mellan 06.00-18.00 men framöver kan det bli tätare turer.

I måndags började äntligen byggnationen av det nya stationshuset vid Vellinge Ängar som bl.a kommer innehålla en uppvärmd vänthall, toaletter och gratis wi-fi. Runt om huset kommer bullervallen byggas upp för att skydda nuvarande och kommande bostadsbebyggelse från motorvägens ljud.

Till sist vill vi passa på att flagga för moderaternas cykelaktivitet söndagen den 15 september. Kom som du är, utrustad med cykel och gärna en hjälm, till parkeringen vid förskolan Henriks Hage längst upp på Henriksdalsvägen i Höllviken kl 14.00. Turen avslutas vid 16.00 med möjlighet att äta tillsammans på Ljunghusens Pizzeria till självkostnadspris.Anmäl din närvaro till ericsson.bob@gmail.com

Klartecken för nytt kallbadhus i Skanörs hamn.

I förra veckan beslutade myndighetsservicenämnden att godkänna bygglovet för ett kallbadhus i Skanörs hamn.

Skanörs hamn är med sitt unika läge i anslutning till en av Sveriges vackraste stränder och storslagen natur kommunens pärla. Hamnens charmiga och pittoreska utformning lockar såväl turister som kommuninvånare. Men även en pärla kan behöva putsas till ibland och därför har vi moderater under flera års tid tillsatt pengar för att försköna och förbättra hamnen, och den nya detaljplanen som antogs i slutet av 2016 möjliggjorde byggnation av ett kallbadhus.

Kallbadhuset kommer att ligga intill Stens brygga och innehålla en caféverksamhet, en avskild brygga med tillhörande omklädningsrum och bastu för kvinnor respektive män samt en gemensam brygga i mitten. Det är entreprenörerna Daniel Krook och Nicholas Hörlin som står bakom projektet.

Förhoppningen från både oss och entreprenörerna är att kallbadhuset ska stå klart redan under nästa år. Kallbadhuset kommer bli ett fint tillskott för kommunens invånare och besökare och förstärker attraktiviteten för Skanörs hamn ytterligare.

Fortsatt goda resultat för Vellinges kommunala grundskolor - meritvärde

Meritvärdena för elever i åk 9 för läsåret 2018/2019 har nu kommit och visar att Vellinge ligger högt över genomsnittet i Sverige. Statistiken gäller de 356 nior som i år lämnade någon av Vellinges sju kommunala grundskolor. 

– Det känns bra att kommunens skolor håller fortsatt hög nivå och bevisar återigen att Vellinges skolor är i nationell toppklass, säger Gustav Schyllert (M) ordförande i utbildningsnämnden.  

SkolaAntal eleverMeritvärdeAntal (%) behöriga
för högskoleförberedande gymnasium
Herrestorpsskolan36235,691,7
Ljungenskolan64277,398,4
Sandeplanskolan76265,696,1
Skanörs skola22261,4100,0
Södervångskolan64251,796,9
Stora Hammars skola53227,390,6
Tångvallaskolan41274,495,1

Nyhetsbrev - juni 2019

Hoppas alla hade en härlig juni månad i det fina vädret med bland annat midsommarfiranden och Vellingefesten. För vissa har kanske semestern redan börjat, för andra är den nalkande. Något vi tror att alla kan komma överens om är att den är efterlängtad med sol och härliga bad på våra vackra stränder. Under månaden har mycket hunnits med.

Första helgen i juni invigdes Sydkustleden, en ny regional cykelled som sträcker sig från Helsingborg till Simrishamn och där Vellinge kommun är en delsträcka. Glädjande att vi lyckades få regionen att leda ner leden genom Höllviken, Ljunghusen och ner till Skanör-Falsterbo. En fantastisk fin cykelled genom kommunen som vi tror kommer uppskattas av såväl turister som kommuninvånare.

I slutet av maj gick vi ut med nyheten om att buss 100 från och med december 2021 ska bli en så kallad Superbuss som ska ge en snabb, bekväm och pålitlig resa till/från Malmö med färre stopp och en rakare sträckning. Övriga linjer kommer att ha kvar sina nuvarande sträckningar med ökad turtäthet som ska komplettera linje 100 och deras tidtabeller kommer matchas. Man kommer då att kunna hoppa på buss 300 från sin vanliga busshållplats nere på Näset och byta till linje 100 vid till exempel Hagarondellen utan väntetider. Det är viktigt att pendlingsstråken fungerar och en viktig del av detta är en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik. Vi arbetar för nya sträckningar och nya linjer så att utbud och turtäthet kan förbättras ytterligare. Samtidigt fortsätter vi satsningar på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i anslutning till dessa.

När vi är inne på temat kollektivtrafik kan vi med glädje även berätta att kommunen kommer få en direktbuss till Lund. Från och med den 19 augusti kommer nya regionbuss 103 att gå från Höllviken centrum till Lund Ideon Gateway. Det är många kommuninvånare som pendlar till Lund för både arbete och skola och vi moderater har i flera år arbetat för att få till en direktbuss, något som Skånetrafiken nu hörsammat.

I början av juni avslutades arbetet med att lägga ut sand från Slusan och inseglingsrännan i Skanörs hamn på Kämpingestranden och norra reveln i Skanör. Efter direktiv från oss moderater har man i år även lagt sand längre norrut längs badhytternas strandlinje. Vi värnar om stränderna i Vellinge kommun och vill att de ska hålla högsta klass. Kommunstyrelsen beslutade därför den 28 maj, efter ett förslag från oss, att förvaltningen ska ta fram ett kustprogram för kommunen. Kustprogrammet ska fokusera på långsiktiga utmaningar och möjligheter för stränderna och samspelet mellan hav och land.

I juni gav fastighetsutskottet klartecken för att påbörja byggnation av ett nytt resecentrum vid Vellinge ängar. Byggnationen kommer att pågå i cirka ett år och påbörjas till hösten 2019. I samband med byggnationen av resecentrum kommer även en träribbad bullervall att byggas upp runt om som ger en välkomnande entré både från torget och motorvägen. Inne i det nya resecentrumet ska det byggas en vänthall med sittytor, toaletter, en ny perrong mot E6, trädäck mot stationstorget samt möjligheter till en caféverksamhet.

Budgetarbetet inför 2020 är redan i full gång. Den 11 juni träffades alla ordföringar tillsammans med kommunens tjänstemän för att gå igenom satsningar, prioriteringar och verksamhetsförändringar. Vi står inför stora utmaningar kommande år och det blir tuffa ekonomiska år framöver. Det kommer bli ett tufft arbete att få till budgeten men vi arbetar för att fortsatt erbjuda bra service och låg skattesats.

Den 12 juni kom den glada nyheten att Vellinge återigen tilldelats den internationella utmärkelsen Blå flagg.  Tre av nio stränder i Sverige ligger i Vellinge kommun – Kämpingestranden, Skanörs strand och Falsterbo strand. Att kommunen tilldelats utmärkelsen Blå flagg är ingen slump utan resultatet av ett aktivt och målmedvetet arbete. Stränderna hålls rena, fräscha och säkra och kommunens livräddarverksamhet har blivit ett föredöme för andra kommuner runt om i landet.

I juni stod äntligen Stens brygga klar igen, denna gång har bryggan fått en gjuten betongsula som ska klara framtida stormar och vågor. Under månaden har det varit full aktivitet på bryggan med badare och solare, riktigt roligt.

Den nya lekplatsen ”Morotslandet” vid Betgången blev under månaden färdigbyggd och färdigbesiktigad. Temat för lekplatsen är lantbruk vilket passar väl in med det angränsande åkerlandskapet. På lekplatsen kan barnen bland annat leka i jättekaninen med tillhörande rutschkana och klätterställning, köra trätraktor samt leka i sandlådan.

Under månadens kommunfullmäktige beslutades det bland annat att kommunen ska köpa mark. Ett strategiskt viktigt beslut för att ha en markreserv till framtida exploateringar. Markförvärven som kommunfullmäktige beslutade om ligger i Östra Grevie, Vellinge centrum samt i det kommande verksamhetsområdet på i Södra Vellinge.

Styrelsen i Kommunförbundet Skåne, där Carina Wutzler sitter, beslutade på senaste styrelsemötet att man i ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson behövde påtala vikten av att staten tar sitt ansvar för att få till fungerande arbetsmarknadsinsatser. Vellinge anser liksom många andra skånska kommuner att det vakuum som nu uppstår i och med arbetsförmedlingens pågående omorganisation är oacceptabel.

I lördags invigdes Bokdalsplatsen. Bokdalsplatsen och arbetet runt omkring är en del av kommunens centrumutvecklingsarbete. Ett stort arbete gjordes på Kungstorpsvägen förra året där man skapade en ordentligt upplyst och säker gång och cykelväg, inte minst för att få till en tryggare väg till och från Stora Hammars skola, en ny busskur med bänkar och planteringar, en finare bilallé med en ny och tryggare rondell samt förstärkning av VA-nätet.  Den nya centrumgatan förstärker stråket och knyter ihop Toppenområdet med andra verksamheter längs Falsterbovägen och Polisvägen. Bokdalsplatsen är en förlängning för umgänge och rekreation med fina sittytor, vackra planteringar, boulebanor och vattenspel där man kan sitta och filosofera, läsa en god bok, tävla eller umgås i goda vänners lag. En lugn och fridfull oas mitt i centrum.

Vi vill passa på att önska er alla en trevlig sommar. Hoppas att ni kommer ”hemestra” i kommunen som erbjuder vacker natur, fina slättlandskap, härliga bad och trevliga matställen och mycket mer.

Skåne kan inte vänta på Arbetsförmedlingen

Vellinge anser liksom många andra skånska kommuner att det vakuum som nu uppstår i och med arbetsförmedlingens pågående omorganisation inte är acceptabel. Styrelsen i Kommunförbundet Skåne, där Carina Wutzler sitter, beslutade på senaste styrelsemötet att man i ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson behövde påtala vikten av att staten tar sitt ansvar för att få till fungerande arbetsmarknadsinsatser.

Vi har i många år levt med en Arbetsförmedling som har fått förändrade uppdrag och sedan inte klarat av genomförandet. Det har inte bara drabbat de arbetssökande, näringslivet, integrationen och Skånes utveckling, det har även inneburit stora kostnader för kommunerna. Årligen kostar dessa brister Skånes kommuner över en halv miljard kronor som går till arbetsmarknadsinsatser istället för till skola, vård och omsorg där de verkligen behövs.

Vi välkomnar den dialog som Arbetsförmedlingens generaldirektör enligt sitt brev 11 juni vill ha, men vi kan inte vänta till 2021 med att ha en fungerande arbetsförmedling på plats. Kommunerna kan inte förväntas att täcka upp för detta i minst ett och ett halvt år till. Neddragningen på kontor och fysiska mötesplatser kommer dessutom att öka trycket på kommunernas kontaktcenter och arbetsmarknadsenheter ytterligare. ”Effektiviseringen” av Arbetsförmedlingens verksamhet innebär bara merarbete och högre kostnader för kommunerna. Denna övervältring av kostnader från stat till kommun är inte acceptabel.

Situationen är i högsta grad allvarsam och den kommer bara att bli värre. Nu undrar vi på vilket sätt regeringen kommer att ta tag i detta problem? Att passivt hänvisa till att Arbetsförmedlingen har fått ett reformuppdrag löser inte problemen som kommunerna och våra invånare lever med idag.

Den kommunala ekonomin är ansträngd som det är. Ska vi dessutom lösa problem som egentligen inte är kommunernas ansvar krävs det att det tillsätts resurser. Redan hösten 2013 lade vi fram ett förslag om att Skåne skulle bli pilotlän genom att ta över arbetet med ungdomsarbetslöshet. Svaret från arbetsmarknadsdepartementet blev då nej. Den 23 april 2019 skickade vi en skrivelse kring konsekvenserna för de skånska kommunerna av de aviserade förändringarna av verksamheten till Arbetsmarknadsdepartementet.

Nu säger vi återigen, ge oss förutsättningarna för att arbeta med detta problem som vi ändå får hantera. Skåne kan inte vänta, varken våra invånare, företag eller kommuner.

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE

Ny busslinje direkt till Lund blir ett stort lyft för Vellinge kommun.

Vi moderater har under flera år arbetat för att få till en direktlinje från kommunen till Lund. I början av veckan fattade Skånetrafiken beslutet att hörsamma våra önskemål. Från och med den 19 augusti kommer nya regionbuss 103 att gå från Höllviken centrum till Lund Ideon Gateway.

Idag tar resan från Höllviken till Lund strax över en timme och ett byte behöver göras i Malmö. Den nya direktlinjen kommer att korta den restiden till cirka 40 minuter. Till en början kommer linjen att gå med 30-minuterstrafik på vardagar mellan 06.00-18.00, men framöver kan det bli tätare turer.

– Det känns verkligen jättebra att Skånetrafiken hörsammat oss och att vi nu får till en direktlinje till Lund. Vellinge är en stor pendlarkommun och många arbetar i Lund. Jag tror och hoppas att detta kommer bli ett populärt alternativ till bilen när man ska ta sig till och från arbetet, jag vet att linjen har varit efterfrågad. Detta är kopplat till vårt arbete för nya sträckningar och nya linjer så att utbud och turtäthet fortsätter förbättras, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nytt kustprogram ska tas fram för att värna stränderna

Under förra veckan avslutades arbetet med att lägga ut sand från Slusan och inseglingsrännan i Skanörs hamn på Kämpingestranden och norra reveln i Skanör. Efter direktiv från oss moderater har man i år även lagt sand längre norrut längs badhytternas strandlinje. Under ovädret i början av året drogs sanden vid badhytterna ut i havet och detta har nu återställts.

Vi värnar om stränderna i Vellinge kommun och vill att de ska hålla högsta klass. Kommunstyrelsen beslutade därför den 28 maj, efter ett förslag från oss, att förvaltningen ska ta fram ett kustprogram för kommunen. Kustprogrammet ska fokusera på långsiktiga utmaningar och möjligheter för stränderna och samspelet mellan hav och land. En del av programmet kommer handla om hur sanden på kommunens stränder ska fördelas och hur man på bästa sätt ska hantera sanderosion. Programmet kommer även ta upp frågeställningar kring tånghantering samt sandklitternas och strandängarnas funktioner som hållare av biologisk mångfald och klimatdämpare för att förbättra vegetationen.

Kustprogrammet kommer vid färdigställande att ligga till grund för kommande översiktlig planering, strategiskt naturvårdsarbete samt förvaltningsåtgärder utmed stränderna.

Klartecken för byggnationen av resecentrum vid Vellinge ängar.

Varje dag passerar runt tusen pendlare till och från busshållplatsen vid Vellinge ängar intill E6 och det har funnits ett behov av att rusta upp platsen, inte minst när Campusområdet växer fram. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt och vi har under flera år arbetat för att förbättra kollektivtrafiken för invånarna tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. En del i det arbetet är att skapa trygga och snygga stationsområden.

Försköningen av stationsområdet vid Vellinge Ängar är snart klar och nu tar nästa etapp vid, ett nytt resecentrum/busstation på området. I samband med byggnationen av resecentrum kommer även en träribbad bullervall att byggas upp runt om som ger en välkomnande entré både från torget och motorvägen.

Inne i det nya resecentrumet ska det byggas en vänthall med sittytor, toaletter, en ny perrong mot E6, trädäck mot stationstorget samt möjligheter till en caféverksamhet.

Byggnationen kommer att pågå i cirka ett år och påbörjas till hösten 2019.  

– Förr var torget ingen plats man var stolt över och vi har därför jobbat för fullt för att få till en plats som sjuder av liv och aktivitet. Hela stationsområdet inklusive campusområdet en del av vårt centrumutvecklingsarbete för att skapa attraktiva miljöer. Området runt stationen börjar verkligen ta form och nu är det äntligen dags att påbörja nästa etapp som är ett resecentrum, säger Carina Wutzler.  

Högkvalitativ och effektiv kollektivtrafik ska förbättra för invånarna.

Vellinge kommun har under flera år arbetat för att förbättra kollektivtrafiken för invånarna tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag – bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. För att underlätta för kollektivt åkande arbetar vi med att få till en snabb och högkvalitativ kollektivtrafik med strategiskt placerade busshållplatser samt med ytterligare satsningar på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i anslutning till dessa.

Sträckan mellan Falsterbonäset och Malmö är ett av Skånes största pendlarstråk med stora behov och potential att öka andelen busspendlare. På tisdagens kommunstyrelse godkändes genomförandeavtalet mellan Vellinge kommun och Skånetrafiken för att förbättra framkomligheten och minska restiden på sträckan Falsterbonäset-Malmö. Målsättningen med genomförandeavtalet är att skapa en kollektivtrafik som är attraktiv, resurseffektiv och bidrar till en bättre miljö. Linje 100 kommer att bli en stomlinje (s.k. Superbuss) som ska vara en snabb, bekväm och pålitlig resa till/från Malmö med färre stopp och en rakare sträckning. Övriga linjer kommer att ha kvar sina nuvarande sträckningar med ökad turtäthet som ska komplettera linje 100.

Uppstart av den nya sträckningen planeras i slutet av 2021 och kommer då att gå ifrån följande stationer i Vellinge kommun: Vellinge ängar, Nyckelhålsparken, Höllviksstrand, Ljunghusen Storvägen, Hagarondellen samt Skanör C. Under 2025 förväntas ytterligare stationsåtgärder vara färdigställda, busstation vid Falsterbokanalan ska då ersätta Höllviksstrand och ett nytt stationsområde vid Toppen gallerian kommer komplettera stoppen på sträckan.

Under samma möte föreslog kommunstyrelsen även kommunfullmäktige att besluta om att ge tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt stationsläge med tillhörande pendlarparkering vid Hagarondellen i Skanör.

– Det är viktigt att pendlingsstråken fungerar och en viktig del av detta är en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik. Vi arbetar därför för nya sträckningar och nya linjer så att utbud och turtäthet kan förbättras ytterligare. För att det ska bli verklighet krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete där dialog och samverkan med Region Skåne och Trafikverket är helt avgörande för att nå framgång. Här gäller det att ha tålamod och inte ge upp, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Nyhetsbrev - maj 2019

Maj har bjudit på typiskt vårväder med både sol och värme vissa dagar och regn och blåst andra. Under månaden har mycket politiskt arbete hunnits med och månaden avslutades även med EU-val.

I början av månaden startade arbetet med Stens brygga upp och man började se att det händer något rent fysiskt på plats. Byggbod och material sattes upp, dykare tog bort gammalt bråte i vattnet och betongfundamentet som bryggan ska stå på har börjat gjutas. Under samma period har även det efterlängtade och välbehövliga arbetet med att bygga upp gångbron på Bakdjupsstigen startats och håller i nuläget på att slutföras. Många har hört av sig och undrat varför bron har varit trasig en längre tid och det är för att bron ligger i ett naturreservat och det krävs därför dispens från Länsstyrelsen för att få arbeta där.

Under maj månad fick äntligen vår begäran om ändrade broöppningstider över Falsterbokanalen gehör. Trafikverket har nu beslutat om ändrade tider vilket innebär att det blir varannan timmes öppningar från kl 06-22 1 juni – 30 sept. Under Falsterbo Horse Show veckan 6-14 juli blir det ytterligare begränsningar med färre broöppningar. Vårt mål har varit att få bättre flyt i trafiken på land med minskad köbildning och samtidigt upprätthålla en fungerande farled för båtlivet. Givetvis kommer förändringarna att följas upp och utvärderas efter denna säsong.

På månadens myndighetsservicenämnd godkändes det inkomna bygglovet för nya Lindesgården av en enhällig nämnd. Nu går arbetet vidare och upphandling kan ske under sommaren. Den nya Lindesgården kommer att vara ett ”allaktivitetshus” med flera flexibla utrymmen där flera olika verksamheter, åldersgrupper och föreningar kan dela lokaler. Under planeringsfasen har kommunen lyssnat in tankar och idéer från ungdomsrådet med även från pensionärsföreningar, och föreningslivet. I byggnaden kommer förskola, fritidsgård för ungdomar, äldre och föreningslivet att kunna vara.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler har valts in som ersättare i Kommunförbundet Skånes styrelse. Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation och ska fungera som en samlad röst för de skånska kommunerna i t.ex. förhandlingar nationellt och regionalt.

 Den 9 maj firades det lokala närings- och föreningslivet genom Vellinge kommuns gala Näringslivs- och idrottsgalan 2019. En kväll med mycket glädje, kontaktknytande, god mat och prisutdelning. Carina Wutzler delade ut utmärkelsen Årets företagare som tilldelades Bo Niklasson som äger företaget Chemotechnique Diagnostics. Vi moderater anser att både näringslivet och föreningslivet är oerhört viktigt för kommunens utveckling. Kommunen behöver ett blomstrande näringsliv för att växa och en växande kommun behöver ett aktivt föreningsliv. Företagare och föreningsliv behövs för att skapa arbetstillfällen, trygghet, meningsfulla aktiviteter, liv och rörelse och för att få våra barn och ungdomar att aktivera sig. Det är samverkan mellan företagare, föreningsliv och kommunen som stärker människors delaktighet i samhället och vi ser att människors jämlika förutsättningar att delta i samhället har stor betydelse för folkhälsan.

 Representanter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) var under månaden på besök i kommunen.  Carina Wutzler berättade om hur kommunen arbetar med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett arbete som vi moderater prioriterar och som står högt på agendan i Vellinge.

Den 19 maj var det nyinvigning av räddningsstationen i Skanör.  De nya fina lokalerna firades med öppet hus, invigningstal av tekniska nämndens ordförande Martin von Gertten, bandklippning, vattenaktiviteter, korvgrillning med mera. 16 deltidsbrandmän ser till att verksamheten fungerar och kan rycka ut när olyckan är framme. En välfungerande räddningstjänst är en viktig del av tryggheten och om- och tillbyggnaden av räddningsstationen har varit en välbehövlig satsning.

Vellinges skolkök fortsätter att skörda framgångar. Den 22 maj kammade Vellinge hem andra platsen i ekomatsligan och tilldelades utmärkelsen Ekologisk spjutspets 2019. God och näringsrik skolmat är en viktig del av skolan. Vår satsning på skolmaten har varit långsiktig och gett resultat vilket de höga placeringarna under flera år visat.

I söndags var det EU-val. Glädjande att moderaterna stärker sina positioner och utökar med ett mandat i EU parlamentet. I Vellinge röstade 35,5% på M. Visserligen en liten minskning från valet 2014 (36,7%) men resultatet innebär att Vellinge är bland de starkaste M fästena i Sverige även när det gäller EU valet – med bäst valresultat i Skåne och näst bäst valresultat i hela Sverige. Även glädjande att kommunens valdeltagande ökade med drygt 8 procentenheter från 54,6% till 62,7%.

Till sist vill vi påminna om invigningen av Sydkustleden den 2 juni i Nyckelhålsparken med start kl.11. Carina Wutzler kommer att hålla invigningstal och inviga den nya leden tillsammans med Team Rinkeby och Höllvikens cykelklubb.

Ett steg närmare en uppbyggnad av Lindesgården.

Under gårdagens myndighetsservicenämnd godkändes det inkomna bygglovet för nya Lindesgården av en enhällig nämnd. Nu går arbetet vidare och upphandling kan ske under sommaren.

Den nya Lindesgården kommer att vara ett ”allaktivitetshus” med flera flexibla utrymmen där flera olika verksamheter, åldersgrupper och föreningar kan dela lokaler. Under planeringsfasen har kommunen lyssnat in tankar och idéer från ungdomsrådet med även från pensionärsföreningar, och föreningslivet. I byggnaden kommer förskola, fritidsgård för ungdomar, äldre och föreningslivet att kunna vara.

Lindesgården kommer att vara en byggnad som omsluts av ett hållbarhetstänk, både ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Utseendemässigt kommer nya byggnaden att likna den gamla men material som halmtak får ge plats åt modernare och mer hållbart material. Huvudbyggnaden kommer att ha vitputsade fasader, mörkgrå skiffer med integrerade solceller på taket och gavelspetsar, ytterdörrar, vindskivor samt synliga takstolar kommer att byggas i bränt trä, så kallat Shou Sugi Ban.

Bredvid byggnaden kommer det att byggas ett miljörum för avfallshantering i fraktioner samt förråd för cyklar med mera. Denna byggnad kommer uppföras med sedumtak och fasader i bränt trä.

I Lindesparken kommer befintlig växtlighet att sparas och på området norr om byggnaderna kommer en ny lekplats med hinderbana och sandlek att anläggas. Vidare kommer den södra parkytan att kompletteras med en dansbana/scen.

– Igår tog vi ett efterlängtat och enhälligt beslut om att bevilja bygglov för Lindesgården. När vi nu bygger upp byggnaden är det viktigt att hela hållbarhetstänket är med, det ekologiska med även det ekonomiska och sociala. Jag hoppas och tror att den nya Lindesgården kommer bli en fin och uppskattad gård av invånarna, säger Christine Andersson, ordförande i myndighetsservicenämnden.

Nyhetsbrev - april 2019

Under månaden har rapsen börjat blomma och värmen har kommit, vi har hunnit med både en lång påskledighet och en hel del politiskt arbete.

Den 2 april undertecknades formellt Samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Polisen kommer enligt överenskommelsen att arbeta tillsammans med kommunens säkerhets- och trygghetssamordnare, trygghetsvärdar, fältgruppen och SIG-gruppen med täta uppföljningar och regelbundna redovisningar. För att säkerställa ett tryggt Vellinge krävs det att man arbetar inom många områden samtidigt. Polisen och Vellinge kommun har under flera år haft ett nära samarbete för att öka tryggheten och förebygga brott. Den nya samverkansöverenskommelsen har två fokusområden: Ungdomars drogkonsumtion samt relaterad brottslighet samt trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön. Förutom de två fokusområdena innehåller de övergripande effektmålen även insatser för att minska bostadsinbrott och skadegörelse samt öka och stärka den upplevda tryggheten hos invånarna. 

I början av april berättade vi om satsningen på kommunens nya chefsutvecklingsprogram som innefattar nuvarande och potentiella chefer inom skola och förskola. Ledarskapet är centralt för kvalitet och kunskap i skolan och därför valde vi moderater att ha med detta i vår budget för 2019. Programmet kommer innehålla samarbete med näringslivet, skolmyndigheter samt högskola och universitet. Chefsutvecklingsprogrammet kommer att starta upp i höst och har som mål att utveckla och stärka cheferna i sina roller.

Tångvallaskolans bibliotek har fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. I Vellinge kommun har samtliga skolor egna välutrustade bibliotek med utbildade bibliotekarier. Det är en värdefull resurs för elever och pedagoger i deras arbete. Det är roligt att moderaternas långa satsning på skolbiblioteken som en viktig del av lärandet nu har uppmärksammats.

Tillskott för Sveriges mest centrala landsbygd. Den nya pendlarparkeringen i Östra Grevie, på andra sidan järnvägen jämfört med de befintliga, med ca 30 stycken nya platser är snart klar. Östra Grevie växer och Pågatågen är populära därför har behovet av fler parkeringsplatser också ökat.  

Kommunstyrelsen gav under månaden tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram ett planuppdrag för ny grundskola i Östra Höllviken intill Henriks hage med plats för 550 elever. Planen ska även anpassas för en samlokalisering av framtida förskola. Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och Höllviken och det finns ett behov av fler förskoleplatser, uppdraget har getts för att möta det ökade behovet.  I området vid Henriksdalsvägen som ligger i anslutning till befintlig cykelväg finns även ett förslag på nytt vård och omsorgsboende samt möjlighet till att starta planuppdrag för ny bostadsbebyggelse samt en sporthall och idrottsplats.  

Under samma kommunstyrelsemöte beslutades även att kommunen ska köpa in tio stycken miljövänliga sopkärl. Sopkärlen som kommer köpas in är klimatsmarta och innovativa som förhindrar lukt och ger upp till 90 % färre tömningar. Sopkärlet har solceller som pressar ihop skräpet vid behov och kan därmed fyllas minimum 5 gånger kärlets volym. Förhoppningen är att problemen med överfulla och illaluktande sopkärl som funnits under sommaren på vissa platser i kommunen ska lösas genom dessa.

Under mötet antogs även en uppdaterad strategi för uppförande av publik laddinfrastruktur 2019-2021. Fram till 2021 kommer totalt tolv nya stationer placeras ut runt om i kommunen. Ett antal av dessa kommer att vara till för elcyklar. I strategin har man identifierat ett antal olika platser i kommunen som är kommunal mark och ligger i närheten av service, handel, restauranger sevärdheter och pendlarstråk. Arbetet kommer att pågå löpande fram till 2021 och en total budget på 3 miljoner kronor är avsatt för ändamålet

Kommunen kommer få ytterligare en ny, fin temalekplats. Vid Betgången i Vellinge byggs just nu en ny lekplats som kommer få namnet Morotslandet. Temat för lekplatsen är lantbruk vilket passar väl in med det angränsande åkerlandskapet. Lekplatsen beräknas vara färdig i juni och innehåller bland annat en jättekanin med tillhörande rutschkana och klätterställning.

Som en del i vår satsning för att säkerställa stöd till de som vårdar anhöriga i hemmet erbjuder kommunen sedan februari det webbaserade anhörigstödet ”En bra plats”. På webbplatsen kan man bland annat chatta med andra anhöriga och ta del av information såväl nationellt som lokalt. 

Många undrar vad som händer med Stens brygga, inte minst nu när vädret börjar bli så fint och folk är sugna på att sitta nere och njuta vid havet. Vi vet att det kan kännas som att inget händer där nere på plats men projektering och planering av en ny brygga är i full gång. Tyvärr så är det inte helt enkelt, dels på grund av Länsstyrelsens restriktioner på platsen samt förhandlingen med entreprenören. Den information vi kan ge er i dagsläget är att arbetet går framåt och enligt beräkningar ska en ny brygga kunna vara på plats till juni.

Men det har hänt fler saker i Skanörs hamn. Äntligen har den nya fina toaletten med utedusch och dricksvattendepå blivit klar. Ett välkommet tillskott för kommunens välbesökta hamn och strand i Skanör. 

Under påskhelgen hade vi flera kampanjer runt om i kommunen. På påskafton stod vi utanför Ica Vellinge, Ica Toppen, Ica Skanör samt Ica Torgboden i Falsterbo. Många givande och trevliga samtal med invånare i alla åldrar. 

Bakdjupsstigens gångbro kan äntligen börja renoveras. Kommunen fick den 25 april tillstånd av länsstyrelsen att genomföra efterlängtad och välbehövlig renovering av gångbron vid Bakdjupsstigen i Skanör. Planering av arbetet startas direkt och arbetet kommer att påbörjas inom kort. Tillståndet av Länsstyrelsen krävs då gångbron ligger i naturreservat.

I årsredovisningen har kommunen valt att använda sig av den så kallade fullfonderingsmodellen. Modellen innebär att i balansräkningen är intjänad pensionsförmån redovisad som skuld, och utbetalningar blir amorteringar. Skälet till att kommunen valt att använda fullfonderingsmodellen framför rekommenderade blandmodellen är att Vellinge, som unik kommun i Sverige, har pensionstillgångar som överstiger pensionsskulderna. Det innebär att pensionsskulden inte betalas via skatteintäkter. Vald modell ger en mer rättvisande bild av räkenskaperna utifrån Vellinges förutsättningar.  I årsredovisningen finns båda modellerna redovisade för att invånarna på ett transparent sätt kan se på vilket sätt de båda redovisningsmodellerna påverkar resultatet för 2018.

Vellinge kommun fortsätter vara en attraktiv kommun och många väljer att flytta hit. Under 2018 ökade antalet invånare med 709 personer vilket innebär att kommunens folkmängd per den 31 dec 2018 var 36 499 invånare. Detta framgår av kommunens årsredovisning som godkändes av kommunfullmäktige i förra veckan. Årsredovisningen för 2018 visar att Vellinge kommun har presterat väl under året som gått. Såväl ur ett verksamhetsperspektiv med många nya viktiga satsningar, som ur ett ekonomiskt perspektiv med ett positivt resultat på 34,5 miljoner kronor. Om ni är nyfikna på att veta mer om årsredovisningen kan ni klicka på länken och läsa Carina Wutzler förord till årsredovisningen som väl sammanfattar kommunens arbete under året som gått. https://vellinge.moderatweb.se/arsredovisning-2018-kommunstyrelsens-ordforande-har-ordet/

Årsredovisning 2018 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet.

2018 har varit ett intensivt år. Utvecklingen i kommunens alla delar och i de olika verksamheterna har fortsatt i högt tempo. Dessutom valår, vilket inneburit hårt jobb för kommunen. Den digitala agendan håller på att förverkligas i samtliga verksamheter. Genom att ta tillvara teknikens möjligheter kan vi förbättra kvaliteten, öka tillgängligheten och använda resurserna mer effektivt. Digital signering inom hemtjänsten, lansering av 100 nya e-tjänster, ny hemsida, digital bygglovshantering och digitalt ritningsarkiv är alla ett led i detta arbete.

Som första kommun i landet har Vellinge från 2018 infört integrationsplikt för alla nyanlända. Plikten innebär att alla vuxna ska delta i Samhällsorientering, SFI och etableringsinsatser annars förlorar man rätten till stöd och etableringsboende.

Trygghetsfrågorna har varit i fortsatt fokus och vi har gjort en historisk satsning på trygghetsvärdar. Om- och tillbyggnaden av räddningsstationen i Skanör innebär en satsning på räddningstjänsten som är en del av tryggheten. Under sommaren utökades livräddarverksamheten i kommunen från sex till nio veckor, perfekt tajming med den fina sommaren vi fick.

En avgörande trygghets- och framtidsfråga för kommunen handlar om att få uppföra skydd mot förhöjda havsnivåer och i och med att ansökan till Mark- och miljödomstolen skickats in har vi nått en viktig milstolpe. Centrumutveckling och stora infrastruktursatsningar har genomförts genom bland annat ombyggnation av Kungstorpsvägen, Stationstorget vid Vellinge ängar, bullervall i Vellinge tätort, Parkstråket och Stortorget i Vellinge, pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie och nya Stens brygga i Skanörs hamn. På fastighetssidan har det också hänt mycket; Herrestorpskolan har byggts om och till, ny fin förskola för 120 barn i Västra Ingelstad invigdes i november, tillbyggnad av Asklunda förskola har påbörjats, programbeskrivning för nya Lindesgården har beslutats och byggnation av ny sporthall i Vellinge tätort har startat upp. Dessutom har ny konstgräsplan anlagts i tätorten vilket blir ett stort tillskott för såväl skolan som föreningslivet.

Våra barn och ungdomar ska få bästa tänkbara start i livet och alla elever ska ha en trygg och utvecklande lärmiljö. Arbetet med ökad studiero och trygghet samt skärpning och förtydligande av ordningsregler för att förhindra kränkningar inom skolan har pågått under året. Ungdomscentralen är en helt ny satsning som startats upp. I verksamheten finns ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator som stöd till barn och unga.

Under året invigdes Omtankens hus. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral, trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Men det är inte bara konceptet som är unikt, det är även byggnaden i sig. Omtankens hus är byggt enligt mörkgrön miljöklassificering och är ett nollenergihus vilket innebär att det är helt självförsörjande. Omtankens hus finansieras genom kommunens första gröna obligation där pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara investeringsprojekt.

Det har varit ett framgångsrikt år för Vellinge. Glädjande att Vellinge återigen utsetts till Årets bästa skolkommun och att skolmaten prisas med fina utmärkelser. Det är även glädjande att Vellinge fortsätter få goda och förbättrade resultat i Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Dessutom toppar Vellinge polisens och SKL:s trygghetsmätningar och vi har enligt Svenskt näringsliv andra bäst näringslivsklimat i landet samtidigt som vi har utsetts till Årets nyföretagarkommun. Ekonomin ser bra ut och kommunens resultat blir cirka 30 Mkr bättre än det budgeterade resultatet 4,8 Mkr. Ett överskott som innebär att vi har goda förutsättningar för framtiden. Ett överskott som vi kan använda för att finansiera nödvändiga investeringar och därmed minska lånefinansieringen och riskutsattheten.

Vi har mycket att glädjas åt och vara stolta över. Tack till alla som varit delaktiga i att göra Vellinge till en så fin och framgångsrik kommun.

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst.

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande

carina.wutzler@vellinge.se

Moderaterna satsar på fler laddstolpar för elbilar och elcyklar.

Idag finns det nio stycken laddstolpar uppsatta i kommunen. Under senaste kommunstyrelsemötet antogs en uppdaterad strategi för uppförande av publik laddinfrastruktur 2019-2021. Fram till 2021 kommer totalt tolv nya stationer placeras ut runt om i kommunen. Ett antal av dessa kommer att vara till för elcyklar.

I strategin har man identifierat ett antal olika platser i kommunen som är kommunal mark och ligger i närheten av service, handel, restauranger sevärdheter och pendlarstråk. Laddstationer för elbilar kommer bland annat att sättas upp vid Toppengallerian, Halörhallen, Gyaområdet, pendlarparkeringen i Hököpinge, Framtidskompassen och Formtoppen i Västra Ingelstad samt vid vårdcentralen i Vellinge. De första laddstationerna för cyklar kommer att placeras i Vellinge, Höllviken, Skanör och Falsterbo och riktar sig till de flesta målgrupper, turister, pendlare, konsumenter, föräldrar, äldre personer, personer med hälsoproblem och yrkesgrupper som behöver resa korta avstånd.

Arbetet kommer att pågå löpande fram till 2021 och en total budget på 3 miljoner kronor är avsatt för ändamålet.

 • En positiv och klimatsmart satsning. Vid planeringen av placering har man fokuserat på områden där det rör sig människor, där det anordnas fritidsaktiviteter, och för att gynna turismen. Antalet elbilar ökar i Sverige och Vellinge och de laddstolpar som finns i dagsläget används flitigt, säger Carina Wutzler.

Kallelse till kretsårsmöte 2019

Härmed kallas samtliga medlemmar i någon av föreningarna Moderaterna i Vellinge-Månstorp, Moderaterna i Skanör-Falsterbo, Moderaterna i Höllviken och Moderata Ungdomsförbundet Vellinge till Vellingekretsens kretsårsmöte.

Tid: tisdagen den 23 april, klockan 20.00
Plats: kommunfullmäktigesalen, Norrevångsgatan 3, Vellinge

Eventuella nomineringar skickas senast den 9 april till valberedningens ordförande Lars-Ingvar Ljungman, larsingvarljungman@outlook.com.

Eventuella motioner skickas senast den 9 april till Gustav Schyllert, gustav.schyllert@vellinge.se.

Förslag till föredragningslista:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av årsmötets utlysning
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Förslag från styrelsen (propositioner)
 12. Inkomna övriga förslag (motioner)
 13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
 14. Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen (minst 5 st inkl. ordf. & v. ordf.)
 15. Val av ordförande och vice ordförande i kretsstyrelsen
 16. Val av styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet, utöver självskrivna
 17. Val av två revisorer och ersättare för dem
 18. Val av särskild granskare av partistöd
 19. Val av valberedning
 20. Övriga ärenden
 21. Årsmötets avslutande


Planuppdrag för ny grundskola i Höllviken

Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och Höllviken och det finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta detta behov beslutade kommunstyrelsen idag att ge tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram ett planuppdrag för ny grundskola i Östra Höllviken intill Henriks hage med plats för 550 elever. Planen ska även anpassas för en samlokalisering av framtida förskola.

Skolan är ett prioriterat område för oss moderater, Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet. Fortsatt utveckling och välstånd kräver en skola som ger nödvändiga kunskaper för framtiden. Vi står för en tydlig kunskapslinje som löper hela vägen från förskola genom grundskolan vidare till gymnasiet och eventuellt vidare till högre utbildning. Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. Bra och kreativ skolmiljö med ändamålsenliga lokaler är viktig del i detta arbete.  

 I området vid Henriksdalsvägen som ligger i anslutning till befintlig cykelväg finns även ett förslag på nytt vård och omsorgsboende samt möjlighet till att starta planuppdrag för ny bostadsbebyggelse samt en sporthall och idrottsplats.  

Nyhetsbrev - mars 2019

Till helgen ställer vi om klockan till sommartid – Vi går mot ljusare tider och tydliga vårtecken har börjar visa sig runt om i hela kommunen.

Månaden började med en teambuildingsdag för alla moderater med förtroendeuppdrag i kommunen. En inspirerande och givande söndag med workshops och föreläsningar av bl.a Anders Hansson, riksdagsledamot och Anna Mannfalk, regionråd.

Det har under senaste tiden skrivits mycket kring hedersrelaterat våld och förtryck. För oss moderater står dessa frågor högt på agendan. I handlingsplanen för integration har vi moderater lagt in förtydligande kring dessa frågor och kommunen har arbetat fram en handbok och rutiner vid våld i nära relationer samt en checklista gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom håller kommunen utbildningar avseende hedersrelaterat våld och förtyck, hur man ska upptäcka detta och hur man ska agera, för individ- och familjeomsorgen, samtlig personal som tillhör utbildning, fritidsledare, politiker, fältgrupp, trygghetsvärdar, m.fl.

Årsredovisningen för 2018 visar att Vellinge kommun fortsätter vara en attraktiv kommun och många väljer att flytta hit. Under 2018 ökade antalet invånare med 709 personer vilket innebär att kommunens folkmängd per den 31 dec 2018 var 36 499 invånare. Kommunen har presterat under året som gått. Såväl ur ett verksamhets- som ur ett ekonomiskt perspektiv med ett positivt resultat på 34,5 miljoner kronor.

Vellinge är dubbelt representerade i SKL:s politiska organisation. Carina Wutzler och Gustav Schyllert valdes in i förhandlingsdelegationen respektive beredningen för utbildningsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om upphandling av entreprenad för att anlägga en ny temalekplats och parkstråk i Hököpinge som ska byggas under 2020. Parken föreslås förutom en större samlingslekplats även innehålla dagvattendammar, öppna ytor för lek och spel, träddungar och gångar. I byns framtida utveckling kommer parken kunna utgöra länken som binder samman Hököpinges olika delar. Inspiration till temalekplatsen föreslås hämtas från den tidigare filmstudion som fanns i Hököpinge. Parken kommer att ha en cirkelform med olika sektioner likt en filmrulle. Lekplatsen ska erbjuda rörelse, lek, motorik och möten för barn i alla åldrar och locka till att leva ut sina filmfantasier. 

Efter förslag från oss moderater beslutades det på månadens kommunstyrelsemöte att Vellinge ska föreslå att de skånska kommunerna tillsammans gör en genomlysning och översyn av Kommunförbundet Skånes roll och uppdrag. Vi moderater tycker att Kommunförbundet ska finnas kvar men anser att Kommunförbundet Skåne behöver få en tydligare roll och att verksamheten behöver utvecklas så att medlemskommunerna får ut det bästa möjliga. Skåne är en stark region och vi borde kunna få ut mer och lyftas bättre när det kommer till den nationella politiken, inte minst när det kommer till infrastrukturåtgärder. 

På mars månads omsorgsnämndsmöte redovisades 2018 års brukarundersökning för kommunens individ- och familjeomsorg framtagen av SKL. Resultatet visar glädjande nog att Vellinge ligger högre än rikssnittet i 6 av 7 brukarfrågor, en fråga ligger Vellinge på samma resultat som rikssnittet. För oss moderater är det viktigt att kommunens invånare, oavsett ålder och bakgrund, ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vår, omsorg och hjälp de behöver. All vård och omsorg som bedrivs i kommunen, ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav och brukarundersökningen är en del i detta uppföljningsarbetet.

Vi moderater ansåg att det fanns andra och bättre lösningar än att Sysav skulle stänga ner stora delar av verksamheten på återvinningscentralen vid Lilla Hammar den 15 april. Därför hade Martin von Gertten, tekniska nämndens ordförande och Carina Wutzler, kso ett möte med representanter från Sysav samt deras vd Peter Engström för att diskutera möjliga lösningar för att kunna tillhandahålla service till kommunens invånare och fortsätta ha återvinningscentralen öppen. Vid mötet framkom flera möjliga bullerdämpande lösningar genom ändrade arbetssätt och materialval som nu kommer att genomföras och Sysav kommer att presentera en åtgärdsplan till Länsstyrelsen. Glädjande nog drog Sysav efter mötet tillbaka sitt besked om nedstängning/nedskärning.

Den 18 mars infördes omkörningsförbud för tung trafik på E6 mellan Vellinge och Helsingborg under rusningstid. Det är glädjande att det äntligen införts ett förbud och vi moderater har i flera yttranden påtalat behovet. Mer behövs framåt – Nu fortsätter vi arbetet för att få till en trefilig motorväg.

Vellinge går mot strömmen och hamnar i toppskiktet av antalet nystartade företag i Sverige under 2018 enligt Nyföretagarbarometern som släpptes under mars. 316 stycken. I Vellinge gillar vi företagande och entreprenörskap.

Under mars har samtliga föreningar haft årsmöten. På Skanör/Falsterbos årsmöte föredrog Anna Möller, samhällsbyggnadschef i Vellinge kommun, kring stigande havsnivåer. 

Vellinge-Månstorp och Höllviken hade årsmöte samtidigt med gemensamt föredrag av Louise Meijer, riksdagsledamot. Gustav Schyllert valdes till ny ordförande för Höllvikenföreningen. Karin Lönnergård Grevendahl och Martin von Gertten fick båda förnyat förtroende som ordförande för Skanör/Falsterbo respektive Vellinge-Månstorp. 

Vellinge (M) dubbelt representerat i SKL.

SKL (Sveriges kommuner och Landsting) är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation. Det är en medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner och regioner som har till uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Igår valdes Carina Wutzler och Gustav Schyllert återigen in i SKL politiska organisation men nu i nya roller.

Carina Wutzler valdes in i förhandlingsdelegationen. Förhandlingsdelegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö.

Gustav Schyllert valdes in i beredningen för utbildningsfrågor. Beredningen för utbildningsfrågor bereder frågor med anknytning till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Ny temalekplats och parkstråk i Hököpinge

Vi bryr oss om hela kommunen och vårt arbete med att skapa attraktiva livsmiljöer fortsätter. Det händer mycket positivt i hela kommunen och inte minst i Hököpinge där det nu planeras för fler bostäder, en förskola, skola och idrottshall. Under dagens Ksau beslutades upphandling av entreprenad för att anlägga en ny temalekplats och parkstråk i Hököpinge och ska byggas under 2020.

I östra delen av planområdet föreslås en långsträckt park i nord-sydlig riktning. Parken är som smalast vid mitten och öppnar sig i norr mot Sockerbruksområdet vid Bruksvägen och i söder mot Mossahusvägen. Parken föreslås bland annat innehålla en större samlingslekplats, dagvattendammar, öppna ytor för lek och spel, träddungar och gångar. I byns framtida utveckling kommer parken kunna utgöra länken som binder samman Hököpinges olika delar.

Inspiration till temalekplatsen föreslås hämtas från den tidigare filmstudion som fanns i Hököpinge. Det kan vara allt ifrån Alfons Åberg till att det upplevs som att man själv står i rampljuset som ligger för inspiration. Parken kommer att ha en cirkelform med olika sektioner likt en filmrulle. Tanken med cirkelformen är att området ska fungera som en stor scen för filmen som ramas in av en ”ridå” av ängsgräs. Lekplatsen ska erbjuda rörelse, lek, motorik och möten för barn i alla åldrar och locka till att leva ut sina filmfantasier. I lekplatsen föreslås det finnas klätterställning, gungor, filmscen, sandlådor och lekhus. Lekplatsen ska även vara tillgänglighetsanpassad med gott om bänkar och bord.

 • Jag tror att barnen kommer älska filmtemat och den härliga omgivningen som kommer skapas. Jag är övertygad om att det kommer bli en omtyckt och välbesökt plats, inte minst med tanke på att Hököpinge växer och kommer fortsätta utvecklas under kommande år, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Goda resultat i SKL:s brukarundersökning för individ- och familjeomsorgen.

Under kvällens omsorgsnämnd redovisades 2018 års brukarundersökning för kommunens individ- och familjeomsorg framtagen av SKL. Resultatet visar glädjande nog att Vellinge ligger högre än rikssnittet i 6 av 7 brukarfrågor, en fråga ligger Vellinge på samma resultat som rikssnittet.

En brukarundersökning är främst ett kvalitetsverktyg för verksamheten. Vellinge fått mycket goda resultat under flera års tid vilket visar på att verksamheten håller god kvalitet. För oss moderater är det viktigt att kommunens invånare, oavsett ålder och bakgrund, ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vår, omsorg och hjälp de behöver. All vård och omsorg som bedrivs i kommunen, ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav och brukarundersökningen är en del i detta uppföljningsarbetet.

ResultatredovisningAndel positiva svar i VellingeAndel positiva svar rikssnittet
Tillgänglighet90 procent86 procent
Information93 procent90 procent
Bemötande90 procent85 procent
Delaktighet – synpunkter94 procent87 procent
Delaktighet – påverkan71 procent71 procent
Nöjdhet89 procent85 procent
Resultat över tid89 procent85 procent

Fråga nummer 6 som handlar om delaktighet och möjligheten att påverka vilken typ av hjälp man får är den punkt som Vellinge har samma snitt som riket och som kommunen behöver arbeta mer med. Vi Vellingemoderater arbetar för att all vård och omsorg ska utgå från att vara personcentrerad dvs byggas upp tillsammans med individen och med individen i centrum. Vård och omsorg ska alltså alltid ges med hänsyn till individens egna önskemål och behov och syfta till att ta vara på och stärka den egna förmågan.

– Resultatet visar på stor nöjdhet och ger oss en uppfattning om hur våra klienter bedömer servicen vi erbjuder. Jag är glad över det goda resultatet, nu gäller det att fortsätta arbetet med utveckla verksamheten vidare, säger Mavis Zander (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Hedersrelaterat våld och förtryck är inte acceptabelt - i Vellinge står frågan högt på agendan.

För oss moderater är jämställdhet och frihet en självklarhet. Tyvärr är det idag många vuxna och barn som lever under hedersrelaterat förtryck och våld. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas av att det oftast är kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Våldet och förtrycket drabbar både flickor och kvinnor samt pojkar och det är både män och kvinnor som är förövare.

För oss moderater står dessa frågor högt på agendan. I handlingsplanen för integration har vi moderater lagt in förtydligande kring dessa frågor och kommunen har arbetat fram en handbok och rutiner vid våld i nära relationer samt en checklista gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom håller kommunen utbildningar avseende hedersrelaterat våld och förtyck, hur man ska upptäcka detta och hur man ska agera, för individ- och familjeomsorgen, samtlig personal som tillhör utbildning, fritidsledare, politiker, fältgrupp, trygghetsvärdar, m.fl.

Tillägget i integrationsplanen från oss moderater: 
När kulturer och religioner möts kan värderingskonflikter uppstå. Det är då viktigt att våga ta diskussionen om vilka värderingar som vi inte kompromissar med. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är ett sådant exempel. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädsel, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. Kan även leda till hot om våld och våld inklusive dödligt våld. Att begränsa friheten för kvinnor eller andra hör inte hemma i vårt samhälle. Socialtjänsten har ett uppdrag att ge stöd och hjälp till de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är det viktigt att personal inom socialtjänst har kunskap kring hedersrelaterat våld, om vad som utmärker detta våld, hur det kan ta sig i uttryck och vilka konsekvenser det kan ha för personer som utsätts för det.

Eftersom det ofta är i skolan som problem med hedersförtryck kan upptäckas måste personalen ha kunskap om hur problemet bäst bemöts då man annars kan utsätta eleven för fara. Skolan ska också säkerställa att eleverna har kunskap om sina rättigheter för att kunna be om hjälp.

Elevhälsan spelar en viktig roll när det gäller att ge information, råd och stöd till ungdomar och till familjer relaterat till könsstympning. Här tillämpas stöd framtaget av Socialstyrelsen.

Barn eller ungdomar som befinner sig i en miljö i en hederskontext ska få den hjälp och stöd som behövs från såväl skola som socialtjänst. Det ska finnas tydliga rutiner för hur detta arbete ska fungera och lättillgänglig information för vart man vänder sig för att få sådan hjälp och stöd.

Om ett barn eller ungdom är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan de vända sig till elevhälsan, för kvinnor finns socialtjänsten i kommunen tillgänglig för hjälp och stöd.

Checklista framtagen av arbete och etableringsenheten avseende hedersrelaterat våld och förtryck:

 1. Vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck informera enhetschef om att misstanke finns och att utredning påbörjas. Ärenden ska alltid ha en ansvarig vuxenhandläggare och en medhandläggare. Ansvarig för mottag kan också vara medhandläggare.
 2. Vid misstanke om hedersrelaterat våld ska bedömningsmaterialet PATRIARK användas
 3. Vid behov av tolk, använd alltid professionell tolk via telefon. Tolk på plats, anhöriga eller barn ska aldrig tolka, varken i kontakt med den utsatte eller i kontakt med någon annan familjemedlem.
 4. Om barn finns i familjen ska anmäl göras till BoFM, tänk på att journal eller utredning ska sekretessbeläggas även i förhållande till vårdnadshavare
 5. Om barn finns med i ärendet säkerhetsställ att BoFM tar kontakt med skolan och informerar om vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär och att skolan eller andra parter vet sin roll i situationen.
 6. Vid misstanke om brott, erbjud hjälp för kontakt med polis och läkare för att dokumentera skador.
 7. Vid placering på skyddat boende måste säkerhet kunna garanteras. Stöd på boendet bör finnas i den akuta situationen. Boendet behöver vara anpassat för hedersrelaterat våld och förtryck.
 8. Utred om det finns kriterier för att hemlighets hålla adressen
 9. Vid behov av kläder, hygienartiklar och pengar ska kontakt med Socialsekreterare ansvarig för försörjningsstöd förmedlas omgående.
 10. Informera klienten om vikten av att klippa mobilkort, byta e-postadress och att inte ha kontakt med släktingar via någon av dessa kanaler.
 11. Sekretessbelägg journal
 12. Samverka tillsammans med det skyddade boendet för en planering framåt för den våldsutsatta.

– Vi tar hedersrelaterat våld och förtryck på största allvar. När någon vill begränsa en annan människas frihet måste vårt svar vara glasklart – det är inte acceptabelt i Sverige. Att begränsa friheten för unga kvinnor och män hör inte hemma i vårt samhälle, säger Carina Wutzler

Kommunförbundet Skånes uppdrag behöver förtydligas och stärkas.

Efter förslag från oss moderater beslutades det på dagens kommunstyrelsemöte att Vellinge ska föreslå att de skånska kommunerna tillsammans gör en genomlysning och översyn av Kommunförbundet Skånes roll och uppdrag. Under senaste tiden har det varit många diskussioner kring Kommunförbundet Skånes vara eller icke vara bland de skånska kommunerna. 

Vi moderater tycker att Kommunförbundet ska finnas kvar men anser att Kommunförbundet Skåne behöver få en tydligare roll och att verksamheten behöver utvecklas så att medlemskommunerna får ut det bästa möjliga. Skåne är en stark region och vi borde kunna få ut mer och lyftas bättre när det kommer till den nationella politiken, inte minst när det kommer till infrastrukturåtgärder. Vi tror på ett samlat Skåne och en gemensam röst oavsett politisk färg när det kommer till frågor som rör de skånska kommunerna. Tydliga riktlinjer och stadgar för hur Kommunförbundet Skåne ska arbeta gynnar både Vellinge kommun och regionen.

Nyhetsbrev - februari 2019

Årets kortaste och förhoppningsvis kallaste månad är snart över. Februari innehöll en dag i kärlekens tecken och även en fullspäckad sportlovsvecka med aktiviteter runt om i hela kommunen. Mycket politiskt arbete har även hunnits med trots färre dagar som du kan läsa om nedan.

I slutet av januari invigdes kommunens andra familjecentral – Familjernas hus i Höllviken och den har redan hunnit bli välbesökt. För oss moderater är det viktigt att barnen får bästa möjliga start i livet. Familjecentralens målgrupper är barn 0-6 år och deras föräldrar och har som målsättning att arbeta med hela familjen i fokus. I huset finns det en barnmorskemottagning, en barnavårdscentral, en öppen förskola samt socialtjänst samlat under ett tak.

Vi har redan nu har fått många efterfrågningar om plats i vår kommande Demensby i Västra Ingelstad som kommer öppna i början av nästa år. Det är verkligen positivt att många båda inom och även utanför kommunen gillar konceptet.

Den 5 februari antog kommunstyrelsen en ny samverkansöverenskommelse med polisen för perioden 2019-2022. Polisen kommer enligt överenskommelsen att arbeta tillsammans med kommunens säkerhets- och trygghetssamordnare, trygghetsvärdar, fältgruppen och SIG-gruppen med täta uppföljningar och regelbundna redovisningar. Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa en tydlig struktur och systematik i arbetet. Den nya samverkansöverenskommelsen har två fokusområden: Ungdomars drogkonsumtion samt relaterad brottslighet och trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön. Förutom de två fokusområdena innehåller de övergripande effektmålen även insatser för att minska bostadsinbrott och skadegörelse samt öka och stärka den upplevda tryggheten hos invånarna.

Vellinge är en av de tryggaste kommunerna i landet enligt SKL:s årliga trygghets- och säkerhetsrapport som släpptes i början av månaden. Kommunen hamnar återigen på plats fem av Sveriges 290 kommuner.

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar. I enlighet med de tio initierade åtgärderna från oss moderater har rektorerna i samtliga kommunala skolor nu gjort en analys av verksamheternas resultat inom dessa områden och tagit fram förbättringsförslag och förebyggande insatser avseende trygghet/studiero, kränkningar och ordningsregler. Dessa förbättringsförslag och förebyggande insatser presenterades för utbildningsnämnden den 11 februari.

En av våra prioriterade satsningar för 2019 är att starta upp Barnahus tillsammans med Trelleborg och Svedala. Barnahuset kommer vara en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnen ska kunna berätta sin historia en gång och på en och samma trygga plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter och behöva berätta sin historia om och om igen.  I Barnahuset som kommer att förläggas i Trelleborg kommer socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård, rättsmedicin och BUP ha en gemensam plattform för att tillsammans hjälpa barn som har blivit utsatta för brott. Budgetföredelningen för verksamheten utgår ifrån kommunernas befolkningsmängd där Vellinge står för 35,3 %.

Arbetet med det unika området Gläntan som är en del av Kanalprojektet kan nu gå vidare. Kommunen har utsett en vinnare i markanvisningstävlingen, fastighetsutvecklaren JR Kvartersfastigheter tillsammans med arkitektfirman Wingårdhs arkitektkontor AB ges förtroendet att utveckla detta unika område. Den fortsatta planprocessen kommer ge invånare och andra intressenter möjlighet att framföra synpunkter så att området får fin utformning. Det är viktigt att hänsyn tas för att säkerställa och bevara platsens unika naturvärden samtidigt som vi ser att det finns en stor utvecklingspotential.

Förenade Care tar över hemsjukvården från och med den 1 mars 2019. Det innebär att hälso- och sjukvårdsinsatser från arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor kommer utföras precis som tidigare, men av Förenade Care istället för Vellinge kommun. All personal har erbjudits att följa med i övergången. Idag utför Förenade Care hemtjänsten i Vellinge kommun och nu när även hemsjukvården ingår i uppdraget, så skapas en mer personcentrerad vård och omsorg. 

Ytterligare ett steg för att främja trygghet, studiero och ordning samt för att förhindra kränkningar inom skolan

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och i korridorer en självklarhet.

– Vi har genom flera olika åtgärder arbetat för att skapa och främja trygghet, ordningsregler, studiero samt för att förhindra kränkningar inom skolan.  Detta är prioriterade områden för oss moderater där arbetet måste pågå kontinuerligt och aldrig får vila, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar. I enlighet med de tio initierade åtgärderna från oss moderater har rektorerna i samtliga kommunala skolor nu gjort en analys av verksamheternas resultat inom dessa områden och tagit fram förbättringsförslag och förebyggande insatser avseende trygghet/studiero, kränkningar och ordningsregler. 

Exempel på åtgärder och förebyggande insatser:

 1. Mobilfri skola
 2. Fasta placeringar i klassrum och i matsal
 3. Införa rastaktiviteter samt använda rastvärdar
 4. Inrättande av trygghetsråd med elevdelaktighet
 5. Ökad vuxennärvaro vid raster samt otrygga platser såsom till exempel omklädningsrum

– Studiero och ordning är grundläggande för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag och en viktig pusselbit i att vara en attraktiv arbetsgivare. De åtgärder som följt av uppdraget till rektorerna är en viktig del av många i arbetet med trygghet och studiero, avslutar Gustav Schyllert.

M vill införa Barnahus för barnens bästa

En av våra prioriterade satsningar för 2019 är att starta upp Barnahus tillsammans med Trelleborg och Svedala.

Barn som utsätts för brott påverkas mer än vuxna. De vet inte lika mycket som vuxna, de får inte alltid den information de har rätt till och de får inte bestämma själva på samma sätt som vuxna. Det finns en risk att de far illa ännu en gång när brotten ska utredas. Därför tycker vi det är viktigt att barn som varit med om ett brott tas om hand lite extra.

Barnahuset kommer vara en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnen ska kunna berätta sin historia en gång och på en och samma trygga plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter och behöva berätta sin historia om och om igen.  I Barnahuset som kommer att förläggas i Trelleborg kommer socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård, rättsmedicin och BUP ha en gemensam plattform för att tillsammans hjälpa barn som har blivit utsatta för brott. Lokalerna som Barnahuset kommer verka i ska anpassas för att barn ska trivas och alla som träffar barnen ska vara speciellt utbildade för det. Budgetföredelningen för verksamheten utgår ifrån kommunernas befolkningsmängd där Vellinge står för 35,3 %.

Enligt Rädda barnens rapport Inuti ett Barnahus framgår det att Barnahusens verksamhet säkerställer att barnens bästa är i fokus och att barnet får en skonsammare rättsprocess. Vi moderater ser därför att införandet av ett nytt Barnahus i samarbete med Svedala och Trelleborg är en viktig och nödvändig satsning.

– Barn som utsatts för eller bevittnat våld eller andra brott skall inte behöva återuppleva sitt trauma vid samtal med olika myndigheter. Genom att träffa specialutbildad personal i en trygg miljö får barnet en skonsammare rättsprocess och barnet kan hjälpas på bästa sätt. Barnahus är ett beprövat sätt att göra detta med barnets bästa i fokus, säger Mavis Zander (M) ordförande i omsorgsnämnden.

Allt för barnfamiljen under ett tak – idag invigdes Familjernas hus i Höllviken

Ett av våra vallöften var att öppna en ny familjecentral i kommunen. Höllviken har många barnfamiljer och vi är därför glada över att en ny familjecentral äntligen har öppnat i denna kommundel.

Idag var det invigning av kommunens andra familjecentral, Familjernas hus i Höllviken. Det finns sedan tidigare en familjecentral i Vellinge tätort som har varit mycket välbesökt och vi såg därför ett behov av att öppna en till.

– Den öppna förskolan är en ny pedagogisk verksamhet i Höllviken och ett viktigt komplement till den befintliga. Kopplingen och närheten till de andra verksamhetsdelarna i familjecentralen med allt under ett tak kommer underlätta för Höllvikens många barnfamiljer, säger Gustav Schyllert (M) ordförande i utbildningsnämnden

För oss är det viktigt att barnen får bästa möjliga start i livet. Familjecentralens målgrupper är barn 0-6 år och deras föräldrar och har som målsättning att arbeta med hela familjen i fokus. I huset finns det en barnmorskemottagning, en barnavårdscentral, en öppen förskola samt socialtjänst.

Den nya familjecentralen ligger på våning 2 i Toppengallerian, mitt emot Omtankens hus. Toppengallerian är en central och lättillgänglig plats i Höllviken.

Verksamheten har en yta på närmare 600 kvm. I huset ansvarar Frejakliniken och Näsets läkargrupp för barnmorskemottagningen respektive barnavårdcentralen medan kommunen är huvudman för den öppna förskolan och socialtjänsten.

– Föräldrar och barn får under ett tak möjlighet att träffas, delta i aktiviteter, få råd, stöd och information från personer med barn som profession. Detta är en verksamhet som jag är stolt över att vi nu även kan erbjuda i Höllviken, säger Mavis Zander (M) ordförande i omsorgsnämnden. 

Nyhetsbrev - Januari 2019

Nu har årets första månad passerat, vintrig och bitvis vit. Vi har startat året i full fart, bland annat med flera invigningar och bra politiska beslut. Lite av allt vi hunnit med kan ni läsa om nedan. 

Ett av våra vallöften har redan förverkligats. För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige måste företagens kontakt med kommun förenklas och servicen förbättras. Därför har vi moderater arbetat för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen. Från och med den 10 januari kan företagare varje vecka träffa ett samlat team tjänstemän från olika avdelningar inom kommunen för att få hjälp och stöd utifrån sina behov.

Den 12 januari invigdes Vellinges nya sagolekplats som ligger på Campusområdet i centrala Vellinge, mitt emellan Vanningen och Sundsgymnasiet. På lekplatsen kan fantasin flöda, där kan barnen bland annat klättra i träd, hoppa på stubbarna, hänga i lianer som i djungeln, leka på jättespindeln och jätteormen, leka sjörövare vid skattkistan, klättra i klätterställningen och ha sagostund vid pomperipossastenen.

Omsorgsnämnden beslutade under nämndsmötet i januari att stoppa vidare intag på Eskilsgården och gav samtidigt i uppdrag att upphandla 36 nya platser i Vellinge kommun där den nya anbudsgivaren ska stå för fastigheten. Eskilsgården har fått fuktproblem och lokalerna anses därför inte längre ändamålsenliga. Kommunen har dialog med boende och personal. Båda boende och personal har blivit erbjudna läkarundersökning och ingen uppvisar symtom eller lider av fuktproblemen. Förhoppningen är att flytten av de 36 vård- och omsorgsplatserna kommer kunna genomföras smidigt under året.  

Den 20 januari invigdes Vellinges nya konstgräsplan som skapar dubbelt så många träningstimmar än tidigare. Under planen har kommunen även skapat ett fördröjningsmagasin som kommer kunna ta emot upp till 300 kubikmeter vatten från planen och omkringliggande ytor vid skyfall.  

Förra veckan presenterade vi vår satsning om att skapa en demensby på Månstorps ängar. Tanken med en demensby är att skapa en trygg miljö som är så lik det vanliga samhället som möjligt. Inom byn ska de boende kunna röra sig fritt både inomhus och utomhus och kommer bland annat innehålla en butik, hårsalong, orangeri, hönsgård, motionsanläggning, pool med bastu, aktiviteter med sång och quiz, och mycket mer.

På myndighetsservicenämndens möte den 24 januari presenterades den första redovisningen av tobak och alkoholtillsyn för nya nämnden. Vi moderater ser mycket positivt på att tillsyn av livsmedel, tobak, alkoholtillstånd, med mera, nu ligger under samma nämnd. Det möjliggör för bättre samordning av tillsyn och förbättrar ger service till kommunens näringsidkare.

Imorgon är det invigning av Vellinges andra familjecentral som öppnar i Höllviken. För oss är det viktigt att barnen får bästa möjliga start i livet. Familjecentralens målgrupper är barn 0-6 år och deras föräldrar och har som målsättning att arbeta med hela familjen i fokus. I huset finns det en barnmorskemottagning, en barnavårdscentral, en öppen förskola samt socialtjänst. Familjecentralen har sitt tillhåll på andra våningen i Toppengallerian, mitt emot Omtankens hus.

Ökat fokus på drogbekämpning och det drogförebyggande arbetet

På dagens Ksau bereddes bland annat ärendet om Vellinge kommuns Samverkansöverenskommelse med polisen för 2019-2022. Den har stort fokus på ungdomars drogvanor och det drogförebyggande arbetet.

Ungdomars drogkonsumtion är inte bara skadlig i sig utan den kan även bli en inkörsport till annan kriminalitet med allt ifrån lättare skadegörelse till grov brottslighet. Alltför många ungdomar i Vellinge kommer i kontakt med och använder droger. Vi moderater vill ha en drogfri miljö och ser att det är angeläget att bryta detta i ett tidigt skede.

I förslaget till kommunens nya Samverkansöverenskommelse med polisen har flera åtgärdspunkter arbetats fram för att förebygga och minska ungdomars drogkonsumtion.

 • Ansöka om och sätta upp fler kameror på skolorna.
 • En 24-timmars garanti ska införas avseende orosanmälningar relaterade till narkotika, vilket innebär att socialtjänsten inom 24 timmar (vardagar) ska ta en första kontakt med vårdnadshavare och ungdom.
 • Veckovisa uppföljningar genom Trygghetsforum för en effektiv samordning för trygghet.
 • Varje skola ska ha en drogpolicy.
 • Poliser och vid behov narkotikahundar ska besöka samtliga skolor minst en gång per år.
 • Årliga droganalyser i avloppsvattnet ska göras i syfte att öka kunskapen om vilka preparat som används i kommunen.
 • Vidta åtgärder kring utomhusmiljön vid problemområden.
 • Polisen ska genomföra riktade insatser mot så kallade hot spots.
 • Korta handläggningstiderna gällande minderåriga som använder narkotika och se till att de får stöd och hjälp genom bl.a. kommunens drogterapeut på ungdomscentralen.
 • Trygghetsvärdarna ska arbeta aktivt med att identifiera platser där det förekommer narkotika och ungdomar som brukar narkotika.
 • Främja och förbättra samarbetet med frivilliga grupper såsom grannsamverkan, nattvandrare och föreningsledare.
 • Sociala Insats Gruppen (SIG) ska fortsatt samordna sina insatser kring ungdomar i riskzonen och gemensamma handlingsplaner ska arbetas fram.

– Även om Vellinge har lägst antal anmälda narkotikabrott i förhållande till kranskommuner och liknande jämförelsekommuner ser vi en problematik som vi tar på största allvar. I Vellinge kommun ska vi ha nolltolerans mot droger. Det nya samverkansavtalet har en bra och tydlig struktur och systematik kring hur kommunen och polisen tillsammans ska arbeta för att minska droganvändandet bland unga, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande

Invigning av Vellinges nya sagolekplats

idag invigdes den nya sagolekplatsen i Vellinge centrum. Under invigningen läste Carina en saga för barnen om platsen.

Sagan om de tre små trollungarna.

Det var en gång tre små trollungar som bodde under denna stenen. Ungarna som hette Tora, Tore och Trulls ville gärna springa runt och leka ovanför stenen men det fanns inte så mycket att göra. Platsen över deras hem var visserligen stor och grön men det fanns inte så mycket att göra. ”Vad kan vi leka med?” frågade Tora sina bröder. ”Jag vet inte, vi kanske kan bygga något” svarade Tore, den äldsta brodern.

Sagt och gjort, trollungarna sprang lite längre bort för att leta efter stockar och sten för att kunna bygga något roligt att leka på.

Trulls gick och visslade medan han plockade ihop stockar. När han lyfte upp en jättestock såg han jättespindeln Aragina. Aragina ville också vara med och leka och hjälpte Trulls att bära stockarna tillbaka till där de bodde.

Ryktet om det skojiga bygget spred sig och inom kort anslöt sig fler spindelbarn, trollungar och drakungar för att hjälpa till.

Drakungarna, som kunde flyga, fick ansvar för att bygga en klätterställning med tillhörande ruschkana, Spindelbarnen byggde ihop en jättespindel i trä med långa ben som man kunde klättra på.

Trollungarna hade ansvar för sagohörnan och satte upp stubbar som man kunde sitta på medan man lyssnade på någon av de spännande sagorna som trollmamman eller någon av de andra mammorna och papporna berättade.

Efter mycket slit och släp var äntligen lekplatsen färdig!

”Oj så fin den är” utbrast Tora, ”Ja verkligen” instämde Aragina.

Medan alla barn stod och beundrade sitt arbete kom trollmor upp från stenen. ”Ja, detta har ni verkligen gjort bra ungar” ”Det är bara en sak som fattas” sa hon leende och tog fram en stor skattkista fylld med diamanter, briljanter och guldpengar. ”Denna kan vara fin att ha här mitt på lekplatsen, briljanterna glimmar i solen och ni kan leka sjörövare”

”Jaaa, åh vad fint” hurrade alla barnen i kör!

Och på den vägen är det. Vet inte riktigt om ni kan se trollungarna eller deras vänner här idag för de är lite skygga men jag vet att de vill att ni kommer hit ofta och leker för de älskar när barn, leker, tjoar och tjimmar och skrattar. De hoppas ni liksom de tar med sina vänner och leker kurragömma klättrar i träd, hoppar på stubbarna, hänger i lianer som i djungeln i klättra i klätterställningen.

Slut!

I en turbulent tid står vi stadigt - Nu fortsätter vi utveckla tillsammans.

Jag vill än en gång tacka för det förtroende som ni väljare gav oss moderater i valet. Helt fantastiskt att mer än varannan väljare valde den moderata valsedeln i kommunvalet. Ett förtroende som förpliktigar och som vi tar på största allvar. Vi ska nu göra allt vi kan för att förvalta det på bästa sätt. Arbetet med att infria våra vallöften har redan påbörjats och hårt arbete väntar kommande mandatperiod för att leva upp till det vi lovat.

I många kommuner och landsting och inte minst på riksplanet är det otydligt kring vem som ska styra och i många fall också osäkert om de styren som verkar i minoritet faktiskt kommer att få igenom sin politik. Tyvärr finns det en stor risk för handlingsförlamning och att nödvändig förändring och utveckling uteblir vilket i sin tur påverkar kommuner, landsting och Sverige negativt. Det känns därför extra bra att det i Vellinge finns en stabilitet. Valutslaget blev tydligt och politiken kan fokusera på sakfrågor med full kraft och energi för att fortsätta arbetet för ett ännu bättre Vellinge.

Det finns många viktiga frågor att hantera kommande år. Vi kommer ha full fokus på attraktiva livsmiljöer i hela kommunen, balanserad och hållbar tillväxt, ett fortsatt tryggt och snyggt Vellinge, kunskapsfokuserad
utbildning för alla, trygg och tillgänglig vård och omsorg samt utökad och förbättrad service till våra invånare och företagare. Samtidigt ska vi se till att använda våra gemensamma skattepengar på bästa sätt och hantera kommunens ekonomi ansvarsfullt. Vi har en bra grund att stå på tack vare ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Men det är på intet sätt ett självspelande piano utan vi kommer behöva fortsätta ompröva, tänka nytt och utmana invanda arbets- och förhållningssätt. Jag är övertygad om att det kommer bli en händelserik mandatperiod och att vi tillsammans kommer göra Vellinge än mer framgångsrikt. Ett framgångsrikt Vellinge som visar vägen in i framtiden!

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande

Nyhetsbrev - december 2018

Årets sista månad närmar sig nu sitt slut. Hoppas att alla hade en härlig julhelg med god mat och trevligt sällskap. Snart är det nyårsafton och dags att fira av året som gått.

Den första söndagen i december hölls det traditionsenlig julmarknad i Höllviken och Vellingemoderaterna var som vanligt på plats för att prata med medborgare, dela ut pepparkakor och sälja lotter. Dessutom höll Carina Wutzler som vanligt jultal i Höllviken centrum under dagen.

Vellinge toppar återigen listan över bästa skolkommun i Skåne i SKL:s öppna jämförelser: Grundskola 2018. Vellinge är bäst i Skåne kom på plats 5 av alla 290 kommuner i Sverige, ett förbättrat med en placering från förra året. Resultatet är ett kvitto på att skolverksamheten i Vellinge håller fortsatt hög kvalitet. Stort grattis säger vi till Vellinge kommuns elever och lärare.

Den 5 december beslutade kommunfullmäktige om samtliga poster till nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022. Vi är stolta över att ha fått till en bra mix av erfarna och nya personer. Vi har en bred geografisk spridning och en bra blandning av yngre och äldre med ett åldersspann hos våra politiker på 18-81 år. Vi har även en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland våra 69 nyvalda och omvalda moderata företrädare som alla bär på olika erfarenheter och kompetenser. Hela listan av politiska uppdrag och poster kan du läsa här: https://vellinge.moderatweb.se/var-politik-ar-bred-och-det-ar-ocksa-var-representation/

Sju priser delades ut under festliga former på årets sista kommunfullmäktigemöte. Gunilla Liljegren, som arbetar på hälso- och sjukvårdsenheten, utsågs till ”Årets medarbetare”, Marie Olsson, lärare i åk 7-9 på Södervångskolan, utnämndes till årets pedagog, Boo Axelsson och Roland Ripmark, som dragit igång grannsamverkan i Höllviken tilldelades kommunens nya utmärkelse ”Årets trygghetsambassadör”, golftalangen Sara Kjellker vann stipendium för årets idrottsutövare, textildesignern Fanny Ljungberg tilldelades årets kulturstipendium tillsammans med filmregissören Gustav Olsson och stipendium till årets föreningsledare tilldelades Peter Lundgren, ordförande i Vellinge IF.  Stort grattis säger vi till er alla.

Den 13 december invigdes Vellinges nya ungdomscentral. I verksamheten finns ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator som stöd till barn och unga. Målet med verksamheten är att förebygga eller bryta fysisk och/eller psykisk ohälsa hos yngre, genom att erbjuda en snabb kontakt, hög tillgänglighet och ett helhetsbaserat bemötande.

Vellingemoderaterna var i Vellinge centrumdagen innan den 2:e advent och i Skanör på Luciaafton för att samtala med invånare och önska God jul. Många givande samtal och positiv respons på bland annat Vellingemoderaternas starka valresultat, trygghetsfrågorna, skattesatsen,våra satsningar på utbildning och integrationsfrågorna.

Den 17 december kom beskedet från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande Vellinges beslut att införa tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Beslutet är tydligt och klargörande; Vellinge får rätt att införa tiggeriförbud. Domen är prejudicerande och en seger för hela kommun-Sverige och det kommunala självstyret.

Sedan Trafikverket ändrat sina rutiner för broöppningen tar varje öppning längre tid vilket skaparlånga bilköer på Näset. Mycket folk rör sig i kommunen sommartid och då måste trafiken fungera på bästa sätt. Vellinge kommun har under december skickat en skrivelse till Trafikverket angående färre broöppningstider över Falsterbokanalen under perioden 15 april – 30 september varje år med början 2019. Vi hoppas vi får gehör från Trafikverket och att det blir broöppning varannan timme från sommaren.

Vi vill önska er alla ett
riktigt gott nytt år,
så ses vi 2019!

Tack för i år

2018 närmar sig sitt slut och det är snart dags för jul- och nyårsfirande. För egen del blir det dessutom lite välbehövlig ledighet. Det har varit ett intensivt år med valförberedelser, valrörelse och under hösten även eftervalsarbete med nomineringar och valberedningsarbete. Jag vill tacka alla för ert engagemang och för det arbete ni lagt ner och bidragit med. Vårt gemensamma arbete har gjort skillnad och valresultatet 50,4% hade inte varit möjligt utan allas insatser. Jag vill även passa på att tacka alla anhöriga som stöttat och varit förstående när det gäller tidsåtgång för valarbetet. Sist men inte minst tack till alla som tror på oss och vår politik och som valde den moderata valsedeln den 9 september. Ni har gett oss ett förtroende som vi nu ska förvalta på bästa sätt.

Även om det varit valår har vi fokuserat på kommunens verksamheter och service och jag tänkte sammanfatta lite av vad vi åstadkommit med vår politik under 2018.

 Den digitala agendan håller på att förverkligas i samtliga verksamheter. Genom att ta tillvara teknikens möjligheter kan vi förbättra kvaliteten, öka tillgängligheten och använda resurserna mer effektivt. Digital signering inom hemtjänsten, lansering av 100 nya e-tjänster, ny hemsida, digital bygglovshantering och digitalt ritningsarkiv är alla ett led i detta arbete. 

Som första kommun i landet har Vellinge från 2018 infört integrationsplikt för alla nyanlända. Plikten innebär att alla vuxna ska delta i Samhällsorientering, SFI och etableringsinsatser annars förlorar man rätten till stöd och etableringsboende. 

Trygghetsfrågorna har varit i fortsatt fokus och vi har gjort en historisk satsning på trygghetsvärdar. Om- och tillbyggnaden av räddningsstationen i Skanör innebär en satsning på räddningstjänsten som är en del av tryggheten. Under sommaren utökades livräddarverksamheten i kommunen från sex till nio veckor, perfekt tajming med den fina sommaren vi fick. En avgörande trygghets- och framtidsfråga för kommunen handlar om att få uppföra skydd mot förhöjda havsnivåer och i och med att ansökan till Mark- och miljödomstolen skickats in har vi nått en viktig milstolpe.

Centrumutveckling och stora infrastruktursatsningar har genomförts genom bland annat ombyggnation av Kungstorpsvägen, Stationstorget vid Vellinge ängar, bullervall i Vellingetätort, Parkstråket och Stortorget i Vellinge, pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie och nya Stens brygga i Skanörs hamn.

På fastighetssidan händer också mycket; Herrestorpskolan har byggts om och till, ny fin förskola för 120 barn i Västra Ingelstad invigdes i november, tillbyggnad av Asklunda förskola har påbörjats, programbeskrivning för nya Lindesgården har beslutats och byggnation av ny sporthall i Vellinge tätort har startat upp. Dessutom har ny konstgräsplan anlagts i tätorten vilket blir ettstort tillskott för såväl skolan som föreningslivet. 

Våra barn och ungdomar ska få bästa tänkbara start i livet och alla elever ska ha en trygg och utvecklande lärmiljö. Arbetet med förbättrad studiero och ökad trygghet samt skärpning och förtydligande av ordningsregler för att förhindra kränkningar inom skolan har pågått under året. Härom veckan invigdes Vellinges nya ungdomscentral. I verksamheten finns ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator som stöd till barn och unga.

Under året invigdes Omtankens hus. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral,trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Men det är inte bara konceptet som är unikt, det är även byggnaden i sig. Omtankens hus är byggt enligt mörkgrön miljöklassificering och är ett nollenergihus vilket innebär att det är helt självförsörjande. Omtankens hus finansieras genom kommunens första gröna obligation där pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara investeringsprojekt. Under året har vi även arbetat med att utveckla servicehusen till tydligare aktivitetshus och mötesplats för äldre.

I mitten av december kom beskedet från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande Vellinges beslut att införa tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Beslutet är tydligt och klargörande; Vellinge får rätt att införa tiggeriförbud. Domen är prejudicerande och en seger för hela kommun-Sverige och det kommunala självstyret.

2018 har varit ett framgångsrikt år för Vellinge. Glädjande att Vellinge återigen utsetts till Årets bästa skolkommun och att skolmaten prisas med fina utmärkelser. Det är även glädjande att Vellinge fortsätter få goda och förbättrade resultat i Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Dessutom toppar Vellinge polisens trygghetsmätningar och vi har enligt Svenskt näringsliv andra bäst näringslivsklimat i landet samtidigt som vi har utsetts till Årets nyföretagarkommun. Vellinge har även fått goda betyg i medarbetarundersökningen och toppbetyget AAA avseende kreditvärdighet består. 

Ekonomiska prognosen ser bra ut och kommunens resultat blir ca 21 miljoner bättre än det budgeterade resultatet 4,6 milj.

Vi har mycket att glädjas åt och mycket att vara stolta över. Tack för i år. Ladda nu batterierna för sen startar vi 2019 med full kraft och energi. Då ska vi fortsätta vårt arbete för ett ännu bättre Vellinge. 

Just precis – Ett Vellinge som visar vägen in i framtiden! 😉
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år!

Vi hörs och ses till dess ha det bäst.

Carina Wutzler   
Gruppledare
Kommunstyrelsens ordförande                                                                 

Tre snabba frågor Christine Andersson, myndighetsservicenämndens ordförande

Christine Andersson, nyvald ordförande i myndighetsservicenämnden

Vem är du?

Jag är 51 år och bor i Skanör med min familj sedan 2007 dit vi flyttade efter att ha bott en period i Mellansverige. Jag är uppvuxen i Malmö och Ljunghusen. Politiskt har jag hittills varit i verksam inom kyrkan och i kommunens omsorgsnämnd.

Varför engagerar du dig politiskt?

Jag ser det som en stor förmån att kunna vara med och påverka i min hemkommun. Särskilt roligt är det att få delta i den fortsatta utvecklingen av service till Vellingeborna. Med min yrkesbakgrund inom juridiken är rättssäkerhet och effektivitet viktigt för mig.

Vilka är de viktigaste frågorna du kommer att driva inom ditt område under mandatperioden?

Jag har ett brinnande intresse för  samhällsutveckling samt klimat – och hållbarhetsfrågor vilka jag också har arbetat med många år. Vellinge kommun har unika förutsättningar och det är viktigt att vi utvecklar och bevarar dessa på bästa sätt. Mina hjärtefrågor är god boendemiljö, en fortsatt god miljökontroll och klimatanpassning.

Tre snabba frågor till Martin von Gertten, tekniska nämndens ordförande

Martin von Gertten, omvald ordförande i tekniska nämnden (fd. nämnden för gemensam medborgarservice)

Vem är du?
54årig Brandmästare boende i Gessie Villastad med gift med Camilla och har två barn Tove och Tim. Förväntansfull och stolt över att bli vald till detta uppdrag. Jobbar i Räddningstjänsten Trelleborg och ansvarar för IT teknik, kommunikation, larmhantering mm.  Jag har stor erfarenhet av operativt ledarskap och att lösa eller initiera lösningar för problem och möjligheter i vårt samhälle. Är aktiv i Moderaterna sedan 2000 i olika nämnder och i Kommunfullmäktige är numera ordförande i Vellinge Månstorp Moderaterna. I Vellinge kommun har vi ett stort antal föreningar som skapar ett stort mervärde för våra ungdomar och samhället, detta ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Varför engagerar du dig politiskt?
Jag har alltid haft viljan att vara med och påverka, oavsett om jag är på jobb i en idrottsförening eller i samhället.


Vilka är de viktigaste frågorna du kommer att driva inom ditt område?
En hållbar infrastruktur angående vattenhantering både det som kommer uppifrån, från vår konsumtion och havets påverkan. Nya lösningar för materialåtervinning. Samverkan med olika föreningar att vara lyhörd och skapa förutsättningar för att deras verksamheter skall fungera.

Tre snabba frågor till Mavis Zander, omsorgsnämndens ordförande

Mavis Zander, nyvald ordförande i omsorgsnämnden. 

Vem är du?

Jag heter Mavis Zander, är glad och tacksam över att har fått förtroendet som ordförande för Omsorgsnämnden. Min yrkeserfarenhet har jag från sjukvården sedan 2002. Jag bor i Hököpinge med min man och våra tre barn.

Varför engagerar du dig politiskt?

Viljan att påverka har alltid funnits hos mig. Den viljan följer mitt stora samhällsengagemang. Det handlar om mötet medmänniskor, att förmedla ett budskap och aktivt lyssna till omgivningens åsikter.

Vilka är de viktigaste frågorna du kommer att driva inom ditt område under mandatperioden?

Vi har ambition med en helhetsbaserad äldreomsorg och ett arbete har påbörjat med att skapa en sammanhållen organisation och det vill jag lägga stort fokus på.

Vi behöver fortsätta med prioriterade satsningar i integrationsarbete, det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning.

Jag kommer att sträva efter att utveckla och förbättra omsorg och stöd för våra kommuninvånare i alla åldrar.

Högsta förvaltningsdomstolen ger Vellinge rätt att införa tiggeriförbud!

I Vellinge ser vi flera skäl till att låta kommunerna bestämma själva om att införa förbjud mot tiggeri i kommunerna. I de tre tidigare instanserna som prövat tiggeriförbudet, Länsstyrelsen, Förvaltningsrätten och Kammarrätten har Vellinge fått ett nej. Frågan har nu avgjorts i högsta instans, och högsta förvaltningsdomstolen gav Vellinge rätt att införa tiggeriförbud på fem utvalda platser i kommunen.

– Det är glädjande att högsta förvaltningsdomstolen gick på vår linje om att kommunen ska ha möjlighet att införa tiggeriförbud. Frågan om tiggeriförbud är principiellt intressant och jag vet att många kommuner har väntat på Högsta Förvaltningsdomstolens beslut i dag, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.  

För 100 år sedan förekom tiggeri i Sverige men efter att sociala skyddsnät byggdes upp under mitten av 1900-talet minskade det. Under senare delen av 1900-talet förekom i princip inget tiggeri. 2007 blev Rumänien och Bulgarien medlemmar i EU och sedan dess har det kommit tillbaka till Sverige då dessa länders medborgare nyttjat EU:s fria rörlighet och tagit sig hit för att ägna sig åt tiggeri.

Hur många tiggare som finns i Sverige i dag är mycket osäkert. Siffror som 4000–5000 personer har nämnts men det kan vara betydligt fler. Det vi vet är att dessa människor är en utsatt grupp som är utan bostad, arbete, inkomst och utan rätt till sociala förmåner här i Sverige.

De lever i en situation som innebär stor risk för utnyttjande, kriminalitet och människohandel. Att tillåta tiggeri är att blunda för detta och se mellan fingrarna för vad som sker med dessa människor. Visst finns det människor som frivilligt väljer att tigga men vi får inte bortse från att det även förekommer organiserat tiggeri där människor utnyttjas. Ett förbud skulle dra undan mattan för människohandel och stå upp för att dessa människor måste få medborgerliga rättigheter i sina hemländer.

För det är trots allt varje lands ansvar att ta hand om och skapa förutsättningar för sina medborgare. Sverige betalar årligen enorma summor i EU-avgift och är en stor nettoinbetalare till unionen, och både Bulgarien och Rumänien erhåller stora bidrag genom EU-stöd. Det är dags att ställa krav på dessa länder. Fattigdom bekämpas genom utbildning, arbete och genom medborgerliga rättigheter och skyldigheter.

Tiggeri är en social återvändsgränd och vi anser att det är destruktivt och nedlåtande. Vi lider med dessa individer och det är givetvis mycket synd om de här människorna, det är ingen tvekan om att det är en grupp som behöver sociala insatser och en mycket bättre hantering och bättre bemötande av sitt hemland. Ett förbud skulle hjälpa till att pressa hemländerna till förändringar. 

I Vellinge finns det tiggare utanför en del av butikerna. Som EU medborgare har du rätt att vistas i Sverige i tre månader och varje individ ansvarar då för uppehälle och sin försörjning. Tiggeri kan enligt oss inte betecknas som försörjning.

Eftersom åtgärder från riksplanet lyser med sin frånvaro är det kommunerna som får hantera effekterna av ett utbrett tiggeri. Invånare känner sig påhoppade, illa till mods, näringsidkare upplever att kunder hindras att komma in i butiker.

Nedskräpning, bosättning på både allmänna och privata platser är andra effekter som kommer till följd av tiggeri. Väldigt många upplever att det är synd om de här människorna och att det är fel att Sverige tillåter detta i ett land där vi byggt upp ett socialt skyddsnät och att vi blundar för den misär dessa människor befinner sig i.

Vi valde att ta med förbud mot tiggeri i kommunens lokala ordningsföreskrifter för att när det uppstår problem kan vi luta oss mot våra regler och avhysa tiggarna som skapar oordning och problem. I och med beslutet som kom idag hoppas vi att det kommer leda till åtgärder från regering och riksdag. Det behövs en tydlig markering och reglering från riksplanet. Tillsammans kan vi pressa länderna i vilka tiggarna kommer ifrån att ta sitt ansvar.

Tre snabba frågor till Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande

Gustav Schyllert, omvald ordförande i utbildningsnämnden.

Vem är du?

31 år, bor i Höllviken, inom politiken har jag suttit i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden de senaste mandatperioderna.

Varför engagerar du dig politiskt?

Stort engagemang och intresse för sakfrågorna och min hemkommun.

Vilka är de viktigaste frågorna du kommer att driva inom ditt område under mandatperioden?

Kunskapsfokus i skolan med det livslånga lärandet från förskolan tillvuxenutbildningen – trygghet och studiero med ordning och reda, nolltoleransmot mobbning och kränkningar – möta det ökade antalet barn och elever i vårkommun med fler förskolor och skolor.

Invigning av Vellinges första ungdomscentral som ska hjälpa unga som mår dåligt

I Vellinge kommun ser vi moderater ett behov av stöd för målgruppen ungdomar 13-25 år. Ett teambaserade arbetssätt där man ser till den unges hela livssituation och behov av hjälp och stöd. Med Familjecentraler, som vänder sig till familjer till barn 0-7 år, som föredöme har Vellinges första Ungdomscentral nu startats upp.

Många uttrycker oro för utvecklingen av barns och ungas psykiska hälsa men få konkreta åtgärder prövas. En ökning av psykosomatiska symtom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symtom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel på den oroande utvecklingen enligt Folkhälsomyndigheten.

Målet är att förebygga eller bryta fysisk och/eller psykisk ohälsa hos yngre, genom att erbjuda en snabb kontakt, hög tillgänglighet och ett helhetsbaserat bemötande genom Ungdomscentralen.

I huset i centrala Vellinge verkar ett team med undomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator för att stötta unga mellan 13-25 år. Ungdomscentralen kommer att ha öppet alla dagar i veckan och vänder sig till alla som behöver någon form av stöd i livet, till exempel till unga som har problem med alkohol och droger eller problem med stress.

 • Vi har goda erfarenheter av en väg in genom Familjernas Hus för barnfamiljer och Omtankens Hus för våra äldre. Nu vill vi skapa samma möjlighet för ungdomar och detta är startskottet på denna utveckling. Vi behöver göra det lätt för ungdomarna att ta kontakt på deras villkor, säger Anna Mannfalk, ordförande i omsorgsnämnden.

Tre snabba frågor till Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande

Carina Wutzler, omvald ordförande i kommunstyrelsen. 

Vem är du?
Jag är 48 år, bor i Skanör med man och två barn. Född och uppvuxen i Vellinge kommun. Har bott i kommunen i hela mitt liv.

Varför engagerar du dig politiskt?
Jag har ett stort samhällsintresse och tror på varje individs förmågor och drivkraft. Jag är en sann ”vellingeit” som brinner för Vellinge kommun och lokalsamhället och vill utveckla kommunen utifrån moderaternas grundvärderingar men alltid med Vellinges bästa för ögonen.

Vilka är de viktigaste frågorna du kommer att driva inom ditt område under mandatperioden?
Se till att tillväxten är sund och hållbar samtidigt som hela kommunen måste leva och utvecklas. Jag kommer även lägga stort fokus på trygghetsfrågor och stor vikt vid frågor som rör företagarna och näringslivsklimatet. Dessutom kommer stabil ekonomi och ekonomiskt ansvarstagande vara avgörande för att Vellinge ska fortsätta vara framgångsrikt.

Vår politik är bred och det är också vår representation.

Ikväll beslutade kommunfullmäktige om samtliga poster till nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022.

Vi är stolta över att ha fått till en bra mix av erfarna och nya personer. Vi har en bred geografisk spridning med representanter från alla delar av kommunen och oavsett var du bor i kommunen hittar du en moderat företrädare nära dig i de olika nämnderna. Vi har även bra blandning av yngre och äldre med ett åldersspann hos våra politiker på 18-81 år. Vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män, 30 respektive 39, med olika erfarenheter och kompetenser.

Hela listan av politiska uppdrag och poster hittar ni nedan.

OrganPositionNamn
KommunstyrelsenOrdförandeCarina Wutzler
Kommunstyrelsen1:e vice ordförandeGustav Schyllert
KommunstyrelsenLedamotSynnöve Frick
KommunstyrelsenLedamotKarin Lönnergård Grevendahl
KommunstyrelsenLedamotMartin von Gertten
KommunstyrelsenLedamotMavis Zander
KommunstyrelsenLedamotPeter Jungbeck
KommunstyrelsenErsättareMarie-Louise Bergman
KommunstyrelsenErsättareEric Queckfeldt
KommunstyrelsenErsättareChristine Andersson
KommunstyrelsenErsättarePeo Stjernkvist
KommunstyrelsenErsättareCharlotte Wannius Falk
KommunstyrelsenErsättareTherese Dokken Nilsson
KommunstyrelsenErsättareLars Danred
MyndighetservicenämndenOrdförandeChristine Andersson
Myndighetservicenämnden1:e vice ordförandeLars Renhed
MyndighetservicenämndenLedamotElisabeth Tedestål
MyndighetservicenämndenLedamotOla Wemrin
MyndighetservicenämndenLedamotAnna Mannfalk
MyndighetservicenämndenLedamotGisela Cavalli-Björkman
MyndighetservicenämndenErsättareStellan Carlson
MyndighetservicenämndenErsättareNicklas Albing Schweitz
MyndighetservicenämndenErsättareStefan Jonasson
MyndighetservicenämndenErsättareÅsa Dahlbeck
MyndighetservicenämndenErsättareMaria Wendt
MyndighetservicenämndenErsättareLars Hansson
OmsorgsnämndenOrdförandeMavis Zander
Omsorgsnämnden1:e vice ordförandeThommy Gransten
OmsorgsnämndenLedamotBob Ericsson
OmsorgsnämndenLedamotAnn-Margret Ohlsson
OmsorgsnämndenLedamotMargaretha Olsson
OmsorgsnämndenLedamotCarina Gerthel
OmsorgsnämndenErsättareKrister Askaner
OmsorgsnämndenErsättarePia Nyqvist
OmsorgsnämndenErsättareOlof Löfgren
OmsorgsnämndenErsättareGerd Clair
OmsorgsnämndenErsättareLennart Willemo
OmsorgsnämndenErsättareLeif Degler
UtbildningsnämndenOrdförandeGustav Schyllert
Utbildningsnämnden1:e vice ordförandeRasmus Tönning Hansson
UtbildningsnämndenLedamotTove von Gertten
UtbildningsnämndenLedamotEric Queckfeldt
UtbildningsnämndenLedamotIng-Britt Samuelsson
UtbildningsnämndenLedamotMaritha Holmgren
UtbildningsnämndenErsättarePia Lindgren
UtbildningsnämndenErsättareMalin Lindskog
UtbildningsnämndenErsättareOla Stenberg
UtbildningsnämndenErsättareAnette Clair
UtbildningsnämndenErsättareAnne Tomelius
UtbildningsnämndenErsättareAnders Arkenstedt
Tekniska nämndenOrdförandeMartin von Gertten
Tekniska nämnden1:e vice ordförandeThorvald Lindhe
Tekniska nämndenLedamotPia Andersson
Tekniska nämndenLedamotHans Cedergren
Tekniska nämndenLedamotFilip Hernsell
Tekniska nämndenLedamotSynnöve Frick
Tekniska nämndenErsättareMadeleine May Qwintten Linné
Tekniska nämndenErsättareJesper von Wowern
Tekniska nämndenErsättarePeter Gustafsson
Tekniska nämndenErsättareKjeld Steffensen
Tekniska nämndenErsättareNiklas Girvall
Tekniska nämndenErsättareArian Mosaddegh
Vellinge stadsnät ABOrdförandePeter Jungbeck
Vellinge stadsnät ABVice ordförandeBob Ericsson
Vellinge stadsnät ABLedamotHans Cedergren
Vellinge stadsnät ABLedamotLars Renhed
Vellinge stadsnät ABLekmannarevisorPer Larsson
Vellinge stadsnät ABErsättare för lekmannarevisorUlrika Gustafsson
Vellinge stadsnät ABÄgarombudElisabeth Tedestål
Vellinge stadsnät ABErsättare för ägarombudChristine Andersson
Vellinge bostäder ABOrdförandeKarin Lönnergård Grevendahl
Vellinge bostäder ABVice ordförandeNils-Ola Roth
Vellinge bostäder ABLedamotAnders Hansson
Vellinge bostäder ABLedamotMarie-Louise Bergman
Vellinge bostäder ABLekmannarevisorLars-Ingvar Ljungman
Vellinge bostäder ABErsättare för lekmannarevisorPer Larsson
Vellinge bostäder ABÄgarombudTommy Larsson
Vellinge bostäder ABErsättare för ägarombudMartin von Gertten
Vellinge kommunlokal ABOrdförandeCarina Wutzler
Vellinge kommunlokal ABVice ordförandeMarie-Louise Bergman
Vellinge kommunlokal ABLedamotPeo Stjernkvist
Vellinge kommunlokal ABLedamotSynnöve Frick
Vellinge kommunlokal ABLekmannarevisorLars-Ingvar Ljungman
Vellinge kommunlokal ABErsättare för lekmannarevisorPer Larsson
Vellinge kommunlokal ABÄgarombudThommy Gransten
Vellinge kommunlokal ABErsättare för ägarombudRasmus Tönning Hansson
Vellinge koncern ABOrdförandeCarina Wutzler
Vellinge koncern ABVice ordförandeMartin von Gertten
Vellinge koncern ABLedamotGustav Schyllert
Vellinge koncern ABLekmannarevisorLars-Ingvar Ljungman
Vellinge koncern ABErsättare för lekmannarevisorPer Larsson
Vellinge koncern ABÄgarombudAnna Mannfalk
Vellinge koncern ABErsättare för ägarombudAnna Tinglöf
ÖverförmyndareÖverförmyndarePatrik Åkesson
ÖverförmyndareErsättare för överförmyndarenLouise Alström
ValnämndenOrdförandeLars Olin
Valnämnden1:e vice ordförandeElisabeth Tedestål
ValnämndenLedamotMargaretha Olsson
ValnämndenLedamotBob Ericsson
ValnämndenErsättareJesper von Wowern
ValnämndenErsättareCharlotte Wannius Falk
ValnämndenErsättareTove von Gertten
ValnämndenErsättareRasmus Tinglöf
RevisionenOrdförandeLars-Ingvar Ljungman
Revisionen1:e vice ordförandePer Larsson
RevisionenLedamotUlrika Gustafsson
Falsterbo MuseiföreningLedamotPatrik Åkesson
Falsterbo MuseiföreningErsättareJan Carle
Falsterbo MuseiföreningRevisorNils-Ola Roth
Falsterbo MuseiföreningRevisorsersättareKjeld Steffensen
Gode män enl. fastighetsbildningslagenTätortTommy Larsson
Gode män enl. fastighetsbildningslagenTätortNils-Ola Roth
Gode män enl. fastighetsbildningslagenJord- och skogsbrukGöran Holm
Gode män enl. fastighetsbildningslagenJord- och skogsbrukHans Cedergren
Trelleborgs sparbanks stiftelse för gamlaLedamotNils-Ola Roth
Trelleborgs sparbanks stiftelse för gamlaErsättareTommy Larsson
Trelleborgs sparbanks stiftelse för gamlaRevisorLars Olin
Trelleborgs sparbanks stiftelse för gamlaRevisorsersättarePia Andersson
Sysav ABStyrelsenGöran Holm
Sysav ABÄgarombudMartin von Gertten
Sysav ABErsättare för ägarombudPeter Jungbeck
Sydvatten ABStyrelsenMartin von Gertten
Sydvatten ABÄgarombudThorvald Lindhe
Sydvatten ABErsättare för ägarombudHans Cedergren
Kommunförbundet Skåne, förbundsmöteOmbudGustav Schyllert
Kommunförbundet Skåne, förbundsmöteOmbudSynnöve Frick
Kommunförbundet Skåne, förbundsmöteOmbudKarin Lönnergård Grevendahl
Kommunförbundet Skåne, förbundsmöteOmbudPeter Jungbeck
Kommunförbundet Skåne, förbundsmöteErsättare för ombudMavis Zander
Kommunförbundet Skåne, förbundsmöteErsättare för ombudMartin von Gertten
Kommunförbundet Skåne, förbundsmöteErsättare för ombudTommy Larsson
Kommunförbundet Skåne, förbundsmöteErsättare för ombudMarie-Louise Bergman
Förbundsfullmäktige, SydarkiveraLedamotGustav Schyllert
Förbundsfullmäktige, SydarkiveraErsättareRasmus Tönning Hansson

 

 

 

Nyhetsbrev - november

Under november kan man verkligen säga att kylan, blåsten och mörkret slagit till med full kraft men vår politik har stått sig stabil och positiv. Mycket har hunnits med och många bra beslut har fattats. Inte minst budgeten för 2019.

Månaden började riktigt positivt då Lärarförbundet släppte sin årliga ranking den 8 november. Vellinge blev ”Sveriges bästa skolkommun” för femte året i rad. Vi moderater har under många år aktivt arbetat med att förbättra kommunens skolor vilket har gett resultat. I årets ranking har Vellinge bland annat förbättrat sitt resultat vad gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och andelen godkända elever.

Dagen efter var det dags igen. Vellinge kommun blev utsedd till Årets nyföretagarkommun 2018 av Nyföretagarcentrum och Visma. Carina Wutzler var på plats på mässan Eget företag i Stockholm för att ta emot priset. Vi moderater har under flera år arbetat målmedvetet för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Vi uppskattar företagarna och vill se näringslivet blomstra. Det är grunden till vår gemensamma välfärd och helt avgörande för fortsatt tillväxt.

Utbildningsnämnden har påtalat ett behov av nya skolplatser i Höllvikenområdet och enligt lokalresursplanen ska det därför byggas en ny skola till 2023. Redan till höstterminen 2019 finns det ett påtalat behov av förskole- och skolplatser och under tiden den nya skolan byggs kommer därför ett Höllvikenspår att startas upp i Sandeplanskolans lokaler för att möta behovet.

Vi moderater satsar på barnen i kommunen och just nu är arbetet med en ny temalekplats med sagotema i full gång i centrala Vellinge. Lekplatsen kommer att ligga på Campusområdet mellan Vanningen och Sundsgymnasiet och kommer bland annat att innehålla en stor klätterställning med ruschkana, klätternät och gångtunnlar. På lekplatsen kommer det bland annat även finnas en stor balansorm, en klättringsspindel, en skattkista och en sagohörna med en sagotron och Pomperipossa-sten. Arbetet kommer att vara klart inom några veckor och invigning av nya lekplatsen blir den 12 januari.

Ett nytt rekreationsområde med multifunktionella lösningar såsom dagvattendamm, grönyta som exempelvis möjliggör fotboll- och brännbollsspel, amfiteater, örtträdgård, vackra planteringar samt motionsslinga presenterades under månaden. Rekreationsområdet ska byggas på Sandeplanskolans västra del i Höllviken. Syftet för projektet är att skapa en yta för omhändertagande av dagvatten vid skyfall samtidigt som det i området skapas värden både för människor, djur och växter. Arbetet kommer kosta cirka 7,7 miljoner kronor och kommer att genomföras under sommarlovet 2019 efter önskemål från Sandeplanskolan. Kommunen har ansökt om ”statligt stöd för grönare städer” ett finansieringsbidrag hos Boverket på 3,5 miljoner för att bekosta närmare hälften av projektet.

I mitten av månaden släppte polisens sin årliga trygghetsmätning. Vellinge fortsätter enligt den att vara en av Sveriges tryggaste kommuner att bo, leva och verka i. Tryggheten ökar samtidigt som utsattheten för brott minskar i kommunen. I början av 2017 initierade vi moderater ett trygghetspaket för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen, ett initiativ som har gett tydliga resultat. Vellinge har förbättrat sina resultat i trygghetsmätningen två år i rad.

Och när vi är inne på trygghetsarbete i Vellinge kommun –  Den 19 november delades för första gången utmärkelsen Årets trygghetsambassadör ut efter ett initiativ från oss moderater. Utmärkelsen gick till Boo Axelsson och Roland Ripmark som har startat upp grannsamverkan i Höllviken och även hjälpt andra kommundelar att komma igång.

Perfekt tajming med strålande sol när den nya förskolan i Västra Ingelstad invigdes den 16 november. Den nya förskolan har fått en fantastisk miljö såväl inom- som utomhus. Vi moderater anser att förskolan är det första steget på kunskapsresan och ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö är en viktig förutsättning för hög kvalitet. Vi hoppas att alla barn kommer att trivas.

Den 22 november valde moderata fullmäktigegruppen sina poster till samtliga nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022. Carina Wutzler, KSO, Gustav Schyllert, utbildningsnämnden, Martin von Gertten, tekniska nämnden, och Lars Olin, valnämnden blev omvalda som ordförande. Christine Andersson och Mavis Zander valdes till nya ordförande i myndighetsservicenämnden respektive omsorgsnämnden. På kommunfullmäktige den 5 december kommer valen formellt att beslutas.

Kommunfullmäktige antog den 28 november servicegaranti för Vellinge kommun. Ett initiativ från oss moderater för att ge kommunens invånare och företagare en förbättrad service med effektiva beslut och bra bemötande. Servicegarantin är ett löfte såväl som en upplysning om vad den sökande kan förvänta sig av Vellinge kommun inom tillstånd, tillsyn och lovgivning. Genom servicegarantin vill vi tydliggöra tjänsterna för medborgarna och vad man kan förvänta sig av kvaliteten på tjänsten samt garantera beslut inom en i förväg utlovad tid.

Under samma möte behandlades även årets viktigaste ärende, budget 2019. Vi moderater är stolta över vår lagda budget som antogs av församlingen efter några timmars debatt på stundtals låg nivå och där stora delar av oppositionen inte ens hade egna budgetförslag. Vår budget är väl genomarbetad och ambitiös som inkluderar alla kommunens verksamheter och kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten förmedlar framtidstro och innehåller en rad satsningar och åtgärder för att Vellinge ska fortsätta ligga i framkant och vara kommunen som visar vägen. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. Vill du läsa mer om våra budgetsatsningar, klicka på länken: https://vellinge.moderatweb.se/arets-viktigaste-arende-budget-2019/

I helgen firades första advent och det hölls traditionsenlig julmarknad i Höllviken. Vi Vellingemoderater var som vanligt på plats för att prata med medborgare, dela ut pepparkakor och sälja lotter.

Nu är vi inne på årets sista månad och om några veckor är det tid för lite julledighet men innan dess håller vi högt tempo. Är du intresserad av att engagera dig mer politiskt? Tveka inte att höra av dig till din föreningsordförande eller skriv till victoria.bergstrand@vellinge.se om du vill veta mer.

Carina Wutzlers adventstal 2018

Tycker inte det var länge sedan jag stod här senast. Nu är det första advent i igen och ljus och stjärnor lyser upp fint i mörkret. Nu börjar julbestyren på riktigt.

På många sätt markerar första advent att förberedelserna inför julen börjar med allt vad det innebär.

Julen ja, den innehåller många traditioner och ni har alla era egna favoriter. Inför talet i år så har jag frågat lite olika personer vad men tycker är bäst med julen och här är några av svaren som jag har fått:

Öppna julklappar, tomten

Julgran

Mys

Maten, stämningen, glöggen och så klart all julmusik

Luciatåg, julspel och julfester

Tycker mest det är stressigt

Semester, skidresa

Äntligen ledighet

Hela släkten samlas

Jullov

Hela december med alla förberedelserna

Julklappshysteri

God mat, kakor,

Julpyssel

Känner mig extra ensam under julen, saknaden av ngn som inte längre finns blir extra stor

Helt ärligt så kan jag nog känna igen mycket av det här. Mycket bygger på mångåriga traditioner.

På tal om traditioner vill jag passa på att rikta ett stort tack till Lions som skapat denna traditionen med julmarknad som funnits sedan 1967. Började i mindre skala efter hand har marknaden utvecklats mer och mer och i år vågar jag nog påstå att den är större än någonsin. Med gemensamma krafter har Lions, centrumföreningen och alla näringsidkare lyckats lyfta fram helheten på ett bra sätt, det ska ni ha en stor eloge för. (Kul att jag numera också blivit en del av traditionen.) Det märks att invånarna tycker julmarknaden och adventsfirandet är en trevlig tradition, det är man ur huse och det är kul att se man bultar på sig och barnen och går hit med vänner, bekanta och grannar. Under höst och vinter är vi ju inte lika mycket ute och då är det extra trevligt att ses och pratas vid.

Som sagt julförberedelserna har börjat och förväntningarna är många.

För några dagar sen läste jag om tips för att göra julen till den bästa någonsin och jag fastnade speciellt tre punkter.

 1. Var generös med kärlek och omtanke – Det vara svårt att öppet prata om sina känslor ibland mot släkt, vänner och bekanta. Vi kanske hellre visar vår omtanke genom att köpa fina klappar och laga god mat. Men för att komma bort från konsumtion och perfektion är det en fin ambition att fokusera på kärlek och omtanke istället genom att t ex ge komplimanger och uppmärksamma vad man tycker om och uppskattar hos sina nära och kära.
 2. Skapa förutsättningar för vila och återhämtning– För många innebär julhelgen en hel del krav och önskemål att leva upp till. För den som är stressad kan det nästan upplevas som ännu ett krav att försöka få till den där vilan också. Fundera på hur ni bäst kan dela upp arbetsuppgifterna i er familj för att ge alla en chans till återhämtning. Man behöver kanske inte göra allt. Knytkalas kan vara en bra idé, då är åtminstone matansvaret uppdelat på flera personer. Se till att vara rädda om varandra. När du har skapat förutsättningarna kan du välja det sätt att varva ner som passar just dig.
 3. Tillåt dig själv att bara vara – Den här tiden på året känner sig många extra trötta, mörkret påverkar oss och många har en stressig vardag. Inte minst barnen behöver ta det lugnt utan en massa stress till aktiviteter och tider att passa. Därför kan det vara en bra idé att ta ledigt några extra dagar kring jul om det är möjligt. När den mest hektiska tiden under själva julhelgen är över finns det mer tid att umgås kravlöst och komma ut på härliga promenader i dagsljus. (Det går ju trots allt mot ljusare tider)

En del av julen är ju som sagt julklappar. Vissa har långa julklappslistor och vet precis vad de önskar sig, gäller kanske inte minst barnen. I många fall vet man inte vad man ska ge. Ett tips kan då vara att ge bort en gemensam upplevelse när det finns mer tid. Kanske en fika, lunch eller middag tillsammans – det finns massor av mysiga ställen i kommunen. Kan vara något att se framemot när mörkret i januari hänger över oss.

Ett annat tips är en gåva till någon som inte har det så bra som de flesta av oss har det. Finns organisationerna som hjälper människor både i Sverige och i andra länder, Stadsmissionen, UNHCR mfl. En gåva som verkligen gör nytta och som betyder mycket för både den som får och ger.

Jag vill som jag brukar avsluta med att marknadsföra den lokala handeln i kommunen. Passa på att göra era julmatsköp och julklappshandlingar lokalt. Närhandla –  Här i kommunen finns det ett stort utbud av butiker för alla åldrar och smaker. Tror ni kan hitta det mesta här.

Hoppas ni uppskattar att kommunen satsat på ny fin belysning i år, man försöker förbättra och köpa in något nytt varje år. Jag vill passa på att tacka för visat tålamod. Det pågår en del ombyggnationer i kommuner som jag vet påverkar framkomligheten och tillgängligheten. Tack för visat tålamod – håll ut det kommer bli fint när det blir färdigt.

Julförberedelserna har startat, första advent är startskottet för en härlig tid. Njut av tiden och varandra. Jag önskar er alla en riktigt god jul!

Årets viktigaste ärende - budget 2019

Ikväll beslutade kommunfullmäktige om årets viktigaste ärenden, budget för 2019. Vi moderater har lagt en fram en väl genomarbetad och ambitiös budget som inkluderar alla kommunens verksamheter och kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge.

Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. Uppräkningsfaktorerna ligger enligt budget på 2,5 % Verksamhetsförändring för 2019 på 79 miljoner kronor varav 42,6 miljoner kronor innefattar nya verksamheter och 36,7 miljoner kronor på grund av ökade volymer inom förskola, skola och hemtjänst. Årets budget har totala nettoinvesteringar på 228,4 miljoner kronor och har ett planerat resultat på 8,5 miljoner kronor. Moderaternas budget 2019 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen.

Arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer i hela kommunen fortsätter med:

 • Stationsområdet med resecentrum i Vellinge
 • Kungstorpsvägen i Höllviken.
 • Bäckatorget
 • Ängastråket
 • Bullervallar etapp 2
 • Projektering av Norra infarten
 • Fortsatt utveckling av Skanörs hamn
 • Gång- och cykelbana längs Falsterbovägen
 • Fler laddstolpar
 • Projektet för skydd mot stigande havsnivåer
 • Västra Ingelstad stationshus
 • Fortsatt dialog och höjt bidrag till vägföreningar
 • Utegym i Västra Ingelstad 2019, Vellinge 2020 samt Skanör/Falsterbo 2021
 • Offentliga toaletter

Trygghetsfrågorna kommer vara fortsatt i fokus för ett tryggare och snyggare Vellinge genom:

 • Bättre belysning
 • Säkrare gång- och cykelvägar
 • Centrumutveckling
 • Skydd mot stigande havsnivåer
 • Trygg och säker skolväg
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder genom trygghetsvärdarna och samverkan med polis.
 • Klimatanpassningsåtgärder – ex. rekreationsområdet Sandeplansskolan

Många barnfamiljer väljer att flytta till kommunen och behovet av förskole- och skolplatser ökar därmed. Vellinge ska fortsatt vara Sveriges bästa skolkommun och barn ska få den bästa möjliga uppväxten i kommunen. För barn och unga satsar vi därför på:

 • Stärkt ledarskap inom skolan genom en chefsutbildning för rektorerna
 • Lärarutvecklingsprogram med fortbildning och kollegialt lärande
 • Individuell lönesättning
 • Studiero och trygghet i klassrummen
 • Förbättring av inre och yttre skolmiljöer
 • Färdigställande av om- och tillbyggnad av Asklunda förskola
 • Ny sporthall vid Herrestorpsskolan
 • Planering av ny förskola och skola i Hököpinge
 • Uppstart av projektering för ny förskola och skola i Höllviken
 • Familjecentral i Höllviken
 • Stärka dialogen mellan kommun och föreningsliv genom bl.a nystartat idrottsråd
 • Se över fritidsverksamheten
 • Multiyta – Västra Ingelstad 2019, Vellinge 2020, Skanör/Falsterbo 2021
 • Projektering av nya Lindesgården

Våra äldre invånare ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vård och omsorg de behöver. Vi satsar därför under nästa år speciellt på:

 • Bryta ofrivillig ensamhet bland äldre
 • Utökad valfrihet av matdistribution
 • Utökat antal hemtjänsttimmar
 • Stärka kvaliteten på vård- och omsorgsboenden under nattetid
 • Digital signering
 • Tillsyn via kamera i syfte att den enskilde får en lugn och trygg nattsömn
 • Nyckelfri hemtjänst

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt, socialt, fysiskt eller psykiskt, och behöver stöd från samhället ska det finnas kompetent och professionell hjälp inom kommunen. Under 2019 utökar vi stödet genom:

 • Boendekoordinator – vägledning till självständigt liv och eget boende
 • Fortsatt arbete av integrationsplikt och för att stötta nyanlända genom bo-coacher

Vi har fått synpunkter på att kommunens service inte står upp till företagens önskemål. Det har vi tagit till oss och kommer på olika sätt utveckla och förbättra kommunens service och satsar därför på:

 • Lotsfunktion för en väg in i för näringslivet i kommunen
 • Prioriterad plan för nytt verksamhetsområde
 • Kontorshotell
 • Förbättrad service genom digitalisering
 • Servicegaranti
 • Fortsätta utveckla dialog och samverkan med företagen
 • Samverkan skola – näringsliv: utveckla och synliggöra UF
 • Matchning arbetsmarknad – nyanlända

Vi förbättrar tillgängligheten för de som bor och verkar i samt besöker kommunen genom:

 • Servicegaranti
 • Ny hemsida
 • E-tjänster
 • Tolkvox appen – tolktjänst
 • Digitalt arkiv

Mobilitetsstrategi för strategiskt och hållbart resande antagen

Under kvällens kommunstyrelsemöte antogs mobilitetsstrategi för Vellinge kommun.

En förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och känna frihet är rörligheten – möjligheten att förflytta sig någon annanstans. Det kan vara dagliga resor för att lämna barn på förskola, åka till en affär för att handla eller till och från arbetet. Det kan också vara mer sällan förekommande resor. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag –   bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete.

Den framtagna mobilitetsstrategin utgår från den höga andelen bilar i kommunen vilket redan idag skapar problem med trängsel, trafiksäkerheten och har en negativ miljöpåverkan. Den övergripande målsättningen är att resorna i Vellinge kommun ska bli mer hållbara och bestå av en större andel aktiv mobilitet (genom att fler går och cyklar) samt kollektiva resor vilket i sin tur leder till en förbättrad mobilitet med attraktiva livsmiljöer.

För att nå inriktningen om förändrade resvanor har prioriterade arbetssätt inom kommunens samhällsplanering, beteende, infrastruktur, ny teknik samt regional samverkan arbetats fram.

-Vi ser kommunen som en viktig del i att möjliggöra för människor att göra kloka val. Vi moderater tror att människor både vill och kan ta ansvar för en hållbar miljö- och klimatutveckling. Kommunen har ett stort ansvar i att skapa rätt förutsättningar för att nå målsättningen om mer hållbara resor inom kommunen. Alla trafikslag kommer även i framtiden att behövas och vi ser fortfarande bilen som det primära transportmedlet men genom att fortsätta arbeta för trygga och säkra skolvägar, utbyggda cykelnät som kopplar ihop orter, förbättra kollektivtrafiken och fortsätta centrumutvecklingen ges förutsättningar till hållbara alternativ, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Vellinge fortsatt på topp i polisens trygghetsmätning

Polisen har nu släppt sin årliga trygghetsmätning. Vellinge fortsätter enligt den att vara en av Sveriges tryggaste kommuner att bo, leva och verka i. Tryggheten ökar samtidigt som utsattheten för brott minskar i kommunen. För två år sedan initierade vi moderater ett trygghetspaket för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen, ett initiativ som nu gett tydliga resultat.

Vellinge kommun ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser.

Trygghetsarbetet som kommunen har arbetat med har nu gett förbättrat resultat i trygghetsmätningen två år i rad. Några av faktorerna till att Vellinge blivit ännu tryggare är att kommunen tillsammans med polisen har genomfört trygghetsträffar, trygghetsvandringar, grannsamverkansmöten och tagit varje tillfälle som en möjlighet att informera om brottsstatistiken och lägesbilden i kommunen. Grannsamverkan har startat upp ideellt på flera platser runt om i kommunen vilket ökat både den faktiska och upplevda tryggheten i bostadsområdena. Under året har kommunen även anställt fem trygghetsvärdar efter ett initiativ från oss moderater.

Arbetet med trygga gång och cykelvägar har fortsatt genom belysning, resning av buskage och breddade gång- och cykelvägar.

Vi är stolta och glada över att våra trygghetsinitiativ har gett resultat men än är vi inte nöjda och det finns mycket mer som kan förbättras för att ytterligare stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

-Trygghetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet är ett prioriterat område som kommunen kontinuerligt utvecklar i samverkan med invånare, företagare, föreningar och polis. Det är glädjande att vi ser resultat av vårt gemensamma arbete och jag är övertygad om att olika aktörers samarbete är nyckeln till att resultaten ständigt förbättras. Nu fortsätter arbetet, vi får aldrig slå oss till ro – tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater som vi ständigt måste arbeta vidare med. Det gör skillnad, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nytt rekreationsområde i centrala Höllviken

Naturen i Vellinge kommun är unik och genom att kommunen växer måste även nya rekreationsområden skapas i orterna. Projektet möjliggör en oas i centrala Höllviken som höjer kvaliteten för både djur och människor och är ett led i kommunens arbete med ekosystemtjänster samtidigt som det är en nödvändig åtgärd för att kunna klara av de vattenmängder som behöver tas om hand tillfälligt vid kraftiga skyfall.

Ett nytt rekreationsområde med multifunktionella lösningar såsom dagvattendamm, grönyta som exempelvis möjliggör fotboll- och brännbollsspel, amfiteater, örtträdgård, vackra planteringar samt motionsslinga ska därför byggas på Sandeplansskolans västra del i Höllviken. Syftet för projektet är att skapa en yta för omhändertagande av upp till 2000 kubik dagvatten vid skyfall samtidigt som det i området skapas värden både för människor, djur och växter.

Arbetet kommer att genomföras under sommaren 2019 och beräknas kosta ca 7,7 miljoner kronor. Kommunen har ansökt om ”statligt stöd för grönare städer” ett finansieringsbidrag hos Boverket på 3,5 miljoner för att bekosta närmare hälften av projektet.

 • Vi moderater tycker det är angeläget att genomföra åtgärder för att vi ska vara bättre rustade mot framtida skyfall och kraftig nederbörd. Det nya rekreationsområdet är ett led i det arbetet. Området ska kunna hantera vattenmängderna vid kraftiga skyfall samtidigt som kvaliteten för både djur, växter och människor höjs. Rekreationsområdet kommer ha flera funktioner såsom idrottsplats och löpslinga, amfiteater, örtträdgård och vattenmagasin – vi tar ansvar för Vellinges unika miljö, säger Martin von Gertten (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Vellinge är Årets Nyföretagarkommun 2018!

I Vellinge uppskattar vi företagarna och vill vi se näringslivet blomstra. Det menar vi är grunden till vår gemensamma välfärd. Att det ständigt startas nya företag är helt avgörande för fortsatt tillväxt. Vi moderater har under flera år arbetat målmedvetet för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Ett arbete som nu gett resultat och Vellinge kommun fick idag utmärkelsen Årets nyföretagarkommun 2018. Carina Wutzler var på plats på mässan Eget Företag i Stockholm för att ta emot utmärkelsen och prispengarna på 100 000 kr.

– Nyföretagande är en förutsättning för fortsatt välstånd och utveckling i samhället. Jag är mycket glad och stolt över att det finns så många entreprenörer i Vellinge kommun. Företagare inspirerar varandra och är goda förebilder för varandra vilket bådar gott för framtiden och för ett fortsatt blomstrande näringsliv i kommunen där befintliga företag kan växa och nya företag startas. Det är så vi vill ha det i Vellinge – ett samhälle som lever och utvecklas, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nio kommuner var nominerade till att bli 2018 års bästa nyföretagarkommun som delades ut för 14 året. Priset är instiftat av ekonomiföretaget Visma och Nyföretagarcentrum och prispengarna som delas ut i samband med utmärkelsen ska användas till att lyfta och stärka lokala entreprenörer.


Nomineringarna till tävlingen ”Årets nyföretagarkommun” bygger på statistik över antalet nya företag per tusen invånare under perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2018, ett spann på 18 månader för att undvika tillfälliga förändringar. De nominerade kommunerna fick sedan beskriva de insatser som gjorts för att stimulera nyföretagandet på orten.

Sveriges bästa skola – för femte året i rad!

Idag var det dags för Lärarförbundets ranking ”Årets bästa skolkommun” och återigen hamnade Vellinge på första plats. Vi moderater har under många år aktivt arbetat med att förbättra kommunens skolor vilket har gett resultat. Vellinge har toppat listan fem år i rad.

Rankingen bygger på statistik utifrån 13 kriterier som tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och bakgrundsfaktorer, genom ett så kallat likvärdighetsindex som gör det möjligt att på ett rättvist sätt jämföra alla kommuner efter samma kriterier.

I år har Vellinge bland annat förbättrat sin ranking vad gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och andelen godkända elever.

-Alla lärare och elevers arbete varje dag har grundlagt att Vellinge är Sveriges bästa skolkommun. Att vi över tid ligger i den absoluta toppen visar att det långsiktiga arbetet med fokus på kunskap och lärande ger resultat, säger Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande

Stort grattis till hela Vellinge kommun!

Servicegarantin ska garantera ett effektivt och bra bemötande

Ett av våra vallöften var att införa servicegarantier för att ge kommunens invånare och företagare förbättrad kvalitet och service. På tisdagen behandlade kommunstyrelsen ärendet där garantin föreslås börja gälla från 1 januari 2019.  

Det är viktigt att man som medborgare och företagare känner att man får ett snabbt, kunnigt och bra bemötande i kontakterna med kommunen. Moderaterna vill underlätta för medborgare och företag. En servicegaranti är ett löfte såväl som en upplysning om vad den sökande kan förvänta sig av Vellinge kommun inom tillstånd, tillsyn och lovgivning. Genom servicegarantin vill vi tydliggöra tjänsterna för medborgarna och vad man kan förvänta sig av kvaliteten på tjänsten samt garantera beslut inom en i förväg utlovad tid.

I första skedet kommer servicegarantin innefatta följande tjänster:

 • Ansökan om serveringstillstånd
 • Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov, förhandsbesked och anmälan om åtgärd

Om kommunen inte lyckas hålla vad som utlovats enligt servicegarantin ska avgiften reduceras med minst 50 %.

– Kommunen finns till för medborgarna och företagen. Servicegarantin ska garantera ett effektivt och kundvänligt bemötande av medborgare och företagare. Genom garantin vill vi öka fokus på förbättrad service och invånarnas behov. I första skedet införs servicegarantin vid två ansökningsprocesser och under nästa år planerar vi att införa servicegarantin på fler områden, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande

 

 

M satsar på ny förskola i Hököpinge för att skapa bästa tänkbara start i livet

Under förra veckan antog kommunstyrelsens arbetsutskott programbeskrivningen av ny förskola i Hököpinge. Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och Hököpinge och det finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta detta kommer en ny förskola i Hököpinge att byggas vilket skapar närmare 120 nya förskoleplatser.

Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet och föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn i förskolan samtidigt som dem vet om att verksamheten håller hög pedagogisk kvalitet som förbereder barnen inför skolan. Redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och därför finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta behovet kommer en ny förskola i Hököpinge att byggas och planeras vara i full drift 2022.

Vi moderater vill ge barnen en trygg och bra start i livet. Förskoleverksamheten har ett tydligt pedagogiskt uppdrag och en bra förskola är en viktig förutsättning för barnens utveckling och lärande. Barnen tillbringar många timmar i förskolan och det är viktigt att miljön är kreativ och inspirerande och skapar utrymme för både lek och lärande och uppmuntrar till olika aktiviteter

Förskolans miljö både inomhus och utomhus ska formas med utgångspunkt i barns rättigheter, intressen, behov och åsikter som barnen på olika sätt ger uttryck för. Köket ska efter förslag från oss moderater projekteras för ett mottagningskök som ska anpassas så den kan användas i den pedagogiska verksamheten.

-Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och Hököpinge och det finns ett behov av fler förskoleplatser. Förskolan är det första steget på kunskapsresan och ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö är en viktig förutsättning för hög kvalitet. På den nya förskolan ska det finnas bra förutsättningar för lek och lärande såväl inom- som utomhus, säger Gustav Schyllert, ordförande i utbildningsnämnden.

Nyhetsbrev - oktober

Ny mandatperiod, vi ser fram emot att fortsätta arbeta för Vellinges bästa med detta härliga nya kommunfullmäktige gäng.

Den 17 oktober hade nya fullmäktige sitt första möte där Anna Tinglöf (M) valdes till ordförande för kommunfullmäktige och Elisabeth Tedestål (M) valdes till 1:e vice ordförande.

Den 3 oktober hade gamla kommunfullmäktige sitt sista möte och där antogs bland annat det nya regelverket gällande bidragsgivning för vägföreningar. Vi moderater såg att regelverket gällande bidragsgivning för vägföreningar behövde uppdateras och gav därför tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk. Det nya regelverket är mer anpassat till vägföreningarnas behov där bidragsfördelningen inkluderat grönytor och lekplatser inom vägföreningsområden.

Vellinge kommun har Sveriges näst bästa företagsklimat! Svenskt näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sverige presenterades den 2 oktober och Vellinge kommun placerade sig på 2:a plats av Sveriges 290 kommuner och bäst i Skåne. Svenskt Näringsliv var på plats med blommor och diplom för att gratulera kommunen till det fina resultatet.

Vellinge kommun växer och företagare står i kö för att etablera sig här. Vi moderater ser ett stort behov av att skapa nya tomter för företagsetablering så att befintliga företag kan växa och att nya kan etablera sig i kommunen. Ett område i södra Vellinge i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde har pekats ut och planarbetet har påbörjats och är nu ute på samråd. Planen omfattar cirka 40 tomter.

Under månaden presenterades ett förslag till nytt kostnadsutjämningen som vi Vellingemoderater ställer oss kritiska till. Förslaget innebär att utjämningen ökas från 10 till 12 miljarder samtidigt som antalet nettobetalare minskas. För Vellinges del skulle det nya kostnadsutjämningssystemet innebära att skattebetalarna i Vellinge kommun får en ökad kostnad med 27 miljoner kronor. Carina Wutzler skrev i samband med detta en debattartikel i Dagens Samhälle som påvisade bristerna av systemet. Denna artikel kan du läsa här: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kostnadsutjamning-utan-prestationskrav-ar-orimligt-24235?fbclid=IwAR1-mMSca6l9YKomf8s986UlveoqnSNbu_ySdgfe-WMwbDhO4V_Hoe64O0s

Stortorget och parkstråket i Vellinge är äntligen färdigt och invigdes med pompa och ståt förra helgen. Stortorget och Parkstråket är en del av det centrumutvecklingsarbete som vi moderater startade upp för fyra år sedan. Bland annat har trottoarer breddats, ny belysning installerats, ny plantering genomförts och nya sittytor samt ytor för torghandel skapats. Gästisparken och Lindesparken har blivit en grön oas mitt i Vellinge centrum. Hela tråket har blivit snyggare och tryggare då bland annat gång- och cykelstigar breddats, ny belysning installerats, buskage rensats och nya planteringsytor möjliggjorts. Nya fina sittytor och lekplats med Minigästis och djur skapar fina möjligheter för picknic, mys, häng och umgänge.

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen och de kommunala skolorna har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordning, studiero, trygghet och för att förhindra kränkningar. På utbildningsnämndens möte under månaden antogs riktlinjer för förebyggande arbete mot kränkning och diskriminering. På mötet behandlades även kartläggning och identifiering av samtliga kommunala skolors mest otrygga platser, så kallade ”hotspots”.

På omsorgsnämndens möte behandlades uppföljning av uppdraget att öka kvaliteten på kommunens vård och omsorgsboenden nattetid. Omsorgsavdelningen fick i våras i uppdrag att tillsammans med leverantörerna av kommunens vård och omsorgsboenden kontinuerligt arbeta för att stärka utveckling och kvaliteten på boendena, speciellt nattetid. Uppdraget gavs utifrån fyra områden, koll på läget, individens behov, strategi för ny teknik samt ledarskapet.

Vinnarna till årets stipendium för kultur, idrott och föreningsledare beslutades under förra veckan i nämnden för gemensam medborgarservice. Gustav Olsson, filmregissör, och Fanny Ljungberg, textil, delar på kulturstipendiet som delas ut för att stödja och uppmuntra talangfulla utövare inom kulturella områden. Sara Kjellker, golfspelare, får idrottsstipendiet och Peter Lundgren, ordförande i Vellinge IF, tilldelas stipendiet för årets föreningsledare. Prisceremonin sker i samband med årets sista kommunfullmäktige i december.

Nu är det budgettider och den 28 november ska budgeten klubbas i fullmäktige. Vår budget för 2019 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. Bland annat har vi med höjt bidrag till vägföreningarna, servicegaranti, ombyggnation av Bäckatorget, nya gång- och cykelbanor, fortsatt arbete och projektering av Norra infarten i Vellinge, ny multiyta i Västra Ingelstad, bullerskydd, Byggnation av resecentrum vid Vellinge ängar, nytt rekreationsområde/multifunktionell yta i Höllviken och mycket mer.

Kommunens delårsrapport för innevarande år visar en positiv prognos på 24,6 miljoner kronor vilket är 19,8 miljoner bättre än det budgeterade resultatet för 2018 på 4,8 miljoner kronor. Detta beror främst på att skatteintäkterna och finansnettot blir bättre än budgeterat.

I förra veckan var Ulf Kristersson på besök i Vellinge. Cirka 20 moderata företrädare från Vellinge vad med på mötet där Kristersson bland annat berättade om det politiska läget på riks samtidigt som våra moderata företrädare kunde ge medskick om hur vi vill att moderaterna nationellt ska arbeta och varför moderaterna varit så framgångsrika i Vellinge kommun.

Nomineringsarbetet för nämnderna och de kommunala bolagen är i full gång och valberedningen har påbörjat sitt arbete. Den 5 december kommer nämndernas och de kommunala bolagens ledamöter och ersättare väljas.

I november är det Vellinge/Månstorps tur att ha afterwork, mer info om detta kommer inom kort.

Det politiska arbetet fortsätter! Följ, gilla och dela gärna våra inlägg på Facebook. www.facebook.com/vellingemoderaterna  

Carina Wutzlers invigningstal - Stortorget och parkstråket

Tack Vellinge trumkår för en underbar spelning, pampigt intåg och pampig start på den här invigningen. Stort välkomna hit alla till invigningen av det vi kallar parkstråket. Det är en av flera etapper som är en del av det centrumutvecklingsarbete som vi startade upp för fyra år sedan.

När man som jag är politiker sätter man upp vissa mål – saker som man vill förverkliga. Just utvecklingen av kommunens centra, att göra de mer levande och attraktiva, – inte minst Vellinge centrum har jag känt som mycket angeläget. Vellinge centrum invigdes när jag var 7 år under 70-talet. Det har helt klart behövts en uppfräschning. Vi har tidigare invigt etapp kring Lilla torg. Varje etapp är viktig att fira och uppmärksamma. Därför känns det riktigt bra att stå här idag.

Vad har då hänt? Här på Stortorget ser ni att trottoarerna har breddats på norra och östra sidan för att verksamheterna som finns här ska kunna utvecklas och att vi invånare tryggt ska kunna stanna upp och prata med varandra. I mitten av torget har vi fått en fin liten fontän där man kan höra vattnet porla, slå sig ner på en av de nya bänkarna eller leka i vid vattnet en varm dag. Vi har öppnat upp så att möjlighet till torghandel har förbättrats genom att el, belysning och parasoller har installerats. Jag tycker det har blivit riktigt fint och luftigt nu när en hel del av de vildvuxna buskarna har tagits bort. Nya papperskorgar och armaturer liksom laddstolpar har blivit ett fint tillskott. Fri Wi-fi zon vet jag också uppskattas av många.

I Gästisparken och Lindesparken har vi breddat gång- och cykelstigen för att skapa en naturlig och öppen passage mellan parkerna, vi har satt upp ny belysning och rensat buskage och sly för att öppna upp stråken. Det har varit viktigt inte minst ut trygghetssynpunkt.

Nya sittytor har redan tillkommit där man kan koppla av, umgås och kanske äta en picknick. Allt är inte riktigt färdigt; det ska till nya planteringar, skyltar, papperskorgar. Lekplatsen är nästan färdig där barnen bland annat kan klättra in i ”mini-Gästis” eller sitta på små hästar.

Åtgärderna grundar sig i den enkät som skickades ut för drygt fyra år sedan. Era svar har varit värdefull input till de här förändringarna.

Tanken är att skapa en mötesplats där det finns förutsättningar för olika aktiviteter, torghandel, servering, fest, spel, lek och ja varför inte t.o.m. ett bröllop… Men det handlar ju inte bara om att bygga om och försköna torget och parkerna utan vad vi – vi tillsammans nu fyller torget med.

Därför vill jag påminna om begreppet närhandla. För nu måste vi som bor här, ja givetvis gärna även andra, handla lokalt och visa att vi verkligen vill ha ett levande centrum. Tänk på att närhandla – din mat, dina kläder, service och tjänster. Ta en närfika!

Det händer mycket annat i Vellinge tätort och det är ingen slump utan en medveten satsning i olika etapper för fortsatt utveckling. Parkstråket som knyter samman Campusområdet och Stationstorget vid Vellinge ängar. Det blir ett nytt tryggare torg, ett stationshus (resecentrum).  Högre bullervall för bättre boendemiljö. Men också byggnation av blandade former av bostäder; seniorboende, hyresrätter och bostadsrätter. I området kommer också en fin lekplats byggas.

Ombyggnation av Norra infarten kommer innebära en vackrare och mer välkomnande entré till Vellinge samt en tydligare väg in till centrum från det hållet samtidigt som trafikflödet förbättras.

Asklunda förskola renoveras och utökas och när den är färdig 2020 är det kommunens största förskola med plats för 180 barn. Konstgräsplan håller på att anläggas mittför sporthallen. Viktig satsning på barn, ungdomar och föreningslivet. Även dagvattenmagasin. Om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan snart färdig, dubbelt så stor skola. Sporthallen klar höstterminen 2019. Kontorshotell och ett nytt verksamhetsområde är ytterligare exempel på kommande projekt. Dessutom fler bostäder.

Många stora projekt och det innebär tyvärr att tillgängligheten och framkomligheten under en period kan försämras. Håll ut. Ha tålamod. Se fram emot resultatet. Jag vill passa på att tacka för ert tålamod under ombyggnaden av torget och Parkstråket!

Nu tillbaka till nuet.

Nu kommer invigningen fortsätta med mer musik av Vellinge trumkår och därefter av Anders Norman. Sen blir det bröllop!  Jag hoppas ni stannar kvar. Vellinge centrumförening har tillsammans med flera andra näringsidkare i kommunen kommit på idéen och ställt upp med allt som kan tänkas behövas för att skapa ett bröllop och bröllopsfest, helt fantastiskt roligt och visar också på den bredd av utbud som finns i Vellinge centrum.  Inte nog med det, klockan ett kommer det också vara ett högklackat race här. Det kommer i alla fall inte jag att missa!

Jag hoppas att ni stannar med oss under dagen för alla festligheter. Härmed förklarar jag Stortorget och Parkstråket för invigt.

Tre snabba med kommunfullmäktiges nya ordförande Anna Tinglöf.

Ikväll valdes Anna Tinglöf (M) till ny ordförande i kommunfullmäktige. Hon har varit aktiv i Vellinge i många år och föregående mandatperiod varit vice ordförande i utbildningsnämnden och vice ordförande i Vesab. 

Vem är du?

Anna Tinglöf heter jag. Jag bor i Vellinge tätort med min man och dotter. Jag har varit politiskt engagerad och aktiv sedan jag var 14 år och gick med i Moderat Skolungdom. Sedan dess har jag haft olika typer av engagemang inom MSU, MUF och Moderaterna och en rad olika kommunala uppdrag i Malmö, Göteborg och Vellinge. Mycket fritid går åt till politiken, men förutom det försöker jag spendera så mycket  tid som möjligt med familjen och att göra mysiga saker hemma, som att baka, ta det lugnt eller gräva i trädgården.

Varför har du valt att engagera dig politiskt och vilka är de viktigaste politiska frågorna för dig?

Att mitt politiska engagemang hängt med så många år tror jag beror på att jag har en genuin vilja att bidra och påverka saker till det bättre. Dessutom har man ju så roligt på vägen, lär sig massor och träffar många trevliga, intressanta och engagerade människor.  För mig är det viktigt att människor har en frihet att påverka sin egen vardag och ta beslut om sitt eget liv i så stor utsträckning som möjligt, och det är nog snarare den grundsynen på samhället än enskilda politiska frågor som driver mig.

Vad fick dig att vilja bli kommunfullmäktiges nya ordförande?

Uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige är en jättefin chans att bidra till positiva fullmäktigemöten med god ton och bra stuns i debatterna. Samtidigt är även den representativa delen av rollen lockande, då jag tror att min naturliga nyfikenhet och känsla för traditioner ger goda förutsättningar för att representera kommunen på ett bra sätt i olika ceremonier, möten och andra arrangemang.

Moderaternas representanter i kommunfullmäktige 2018-2022

Vår politik är bred och det är också vår representation.

Idag hade vi moderater ett gruppmöte inför det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige på onsdag.

Vi är stolta över vår kommunfullmäktigelista som är en bra mix av erfarna och nya personer. Vi har en bred geografisk spridning med representanter från alla delar av kommunen och oavsett var du bor i kommunen hittar du en moderat företrädare nära dig. Detta innebär att vi är nära er väljare och driver de lokala frågorna som är viktiga i just er kommundel. Vi har även bra blandning av yngre och äldre med ett åldersspann hos våra ledamöter på 27-79 år. Vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män, 12 respektive 14, med olika erfarenheter och kompetenser.

På kvällens möte valdes Carina Wutzler till gruppordförande.

Moderata fullmäktigegruppen valde även att nominera Anna Tinglöf till kommunfullmäktiges ordförande och Elisabeth Tedestål till vice ordförande. På onsdag kommer val av kommunfullmäktigepresidiet att beslutas.

Stort grattis önskar vi våra nominerade.

 

Här är listan över moderaternas företrädare i kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter
Carina Wutzler

Anders Hansson

Anna Mannfalk

Gustav Schyllert

Karin Lönnergård Grevendahl

Hans Cedergren

Anna Tinglöf

Eric Queckfeldt

Lars Renhed

Ulrica Fors Stenmark

Elisabeth Tedestål

Rasmus Tönning Hansson

Synnöve Frick

Marie-Louise Bergman

Lars-Ingvar Ljungman

Peter Jungbeck

Catarina Wictorsson

Bob Ericsson

Göran Holm

Nils-Ola Roth

Mavis Zander

Lars Olin

Ann-Margret Ohlsson

Gisela Cavalli-Björkman Danred

Lars Danred

Ola Stenberg

 

Ersättare
Per-Ola Stjernqvist

Martin von Gertten

Thommy Gransten

Christine Andersson

Jesper von Wowern

Pia Andersson

Charlotte Falk

Filip Hernsell

Margaretha Olsson

Ola Wemrin

Kjeld Steffensen

Patrik Åkesson

Lennart Willemo

 

 

För en fortsatt trygg, säker och tillgänglig vård och omsorg för våra äldre.

För oss moderater är det viktigt att kommunens äldre ska känna sig trygga och säkra på att de får den vård och omsorg de behöver. All vård och omsorg som bedrivs i kommunen ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav oavsett driftsform. Vellinge kommun ska även i fortsättningen ligga i framkant med nya lösningar och valmöjligheter genom omvärldsbevakning och dialog med forskare, pensionärsföreningar och andra organisationer. Vi vill utveckla användandet av ny teknik för att hitta former för mobila team, skapa bättre planering och schemaläggning samt få en bättre översyn av den administrativa bördan för att frigöra mer tid för mänskliga möten.

Omsorgsnämnden gav därför omsorgsavdelningen i uppdrag under förra året att tillsammans med leverantörerna av kommunens vård och omsorgsboenden kontinuerligt arbeta för att stärka utveckling och kvaliteten på boendena, speciellt nattetid. Uppdraget har getts utifrån fyra områden, koll på läget, individens behov, strategi för ny teknik samt ledarskapet. Sveriges kommuner och Landsting har tagit fram en checklista med framgångsfaktorer för att stärka kvaliteten i särskilt boende för äldre framförallt nattetid, vilket har använts i arbetet under det gånga året.

På veckans omsorgsnämnd behandlades uppföljningen av arbetet. Bland annat har kommunen nu lanserat digital signering inom alla vård- och omsorgsboenden samt inom hemtjänsten. Digitala signeringslistor ger en säkrare hantering och direkt överblick när det kommer till kontroll över medicinering, träning, tillsyn och så vidare. Genom den digitala signeringen sker uppföljning av vårdtagaren i realtid vilket innebär att ansvarig sjuksköterska direkt ser när vård är tillhandahållen. Övrig digital teknik såsom tillsyn via kamera, i syfte att den enskilde får en lugn och trygg nattsömn, arbetar omsorgsnämnden vidare med och kommer successivt i kommande upphandlingar ställa krav på att leverantören ska erbjuda vårdtagare möjligheten till denna form av tillsyn.

Under uppföljningen framkom även att samtliga boenden god nattbemanning då det i upphandlingen med kommunen har ställts krav på en grundbemanning under alla dygnets timmar som inte får understigas.  Samtliga boenden har även ett journummer när ordinarieverksamhet inte är i tjänst och som är känt för all personal.

Uppföljningen visade på goda resultat och identifierade förbättringsområden som omsorgsavdelningen fick i uppdrag att arbeta vidare med. För oss moderater är det viktigt att alla har en säker, tillgänglig och trygg vård och omsorg och det gäller att aldrig slå sig till ro.

-Genom att ständigt utveckla arbetsmetoder och tjänster med vårdtagarens bästa i fokus kan vi möta de behov som kommer att öka framöver, säger Anna Mannfalk (M) omsorgsnämndens ordförande.

Riktlinjer för förebyggande arbete mot kränkningar och kartläggning av ”hotspots” i skolorna antagna.

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och korridorer en självklarhet. Det gäller även på nätet och den nya form av utsatthet detta skapar. Tidiga och tydliga insatser och evidensbaserade metoder ska användas i det förebyggande arbetet.

– Vi har tagit ett nytt grepp som inbegriper trygghet, ordningsregler, studiero och att förhindra kränkningar. Detta är prioriterade områden för oss moderater där arbetet måste pågå kontinuerligt och aldrig får vila, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen och de kommunala skolorna har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordning, studiero, trygghet och för att förhindra kränkningar.

Nu har en kartläggning och identifiering av de kommunala skolornas mest otrygga platser, så kallade ”hotspots”, inklusive åtgärdsförslag tagits fram av respektive skola. Åtgärder från de olika skolorna till följd av beslutet från utbildningsnämnden är exempelvis schemaändringar, ökad vuxennärvaro vid rast och bussvärdar vid busskön – allt i syfte att öka tryggheten.

Utbildningsnämnden antog även riktlinjer för förebyggande arbete mot kränkning och diskriminering. I de antagna riktlinjerna ger utbildningsnämnden samtliga kommunala skolor i uppdrag att kontinuerligt arbeta med det förebyggande arbetet kring diskriminering och kränkande behandling utifrån sina förutsättningar och utmaningar. Varje skola ska i enlighet med riktlinjerna kartlägga sina risker och hinder, analysera orsaker, genomföra åtgärder utifrån analysen samt följa upp och utvärdera de vidtagna åtgärderna.

-De framtagna riktlinjerna för det förebyggande arbetet mot kränkning och diskriminering samt skolornas åtgärdsplaner avseende ”hotspots” skapar en tryggare lärmiljö. Utbildningsnämnden har gett skolorna i uppdrag att kontinuerligt, och med lokal förankring, fortsätta det trygghetsskapande och förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering. En trygg skola ger förutsättningar för inlärning och kunskapsfokus, avslutar Gustav Schyllert.

 

Nytt regelverk gällande bidragsgivning är anpassad efter vägföreningarnas behov.

Under kvällens kommunfullmäktige antogs det nya regelverket gällande bidragsgivning för vägföreningar. En stor del av gator, vägar och grönytor sköts av vägföreningar. Vägföreningarnas arbete är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer och de sitter inne med värdefull kunskap som kommunen kan använda på ett mycket bättre sätt än vad som gjort hittills. Därför är det viktigt att utveckla och förbättra stöd, dialog och samverkan med dessa.

Vi moderater har en klar linje för hur vi vill samarbeta med vägföreningarna och stötta dem i deras viktiga arbete. Vägföreningarna är en viktig del i kommunens totala boende- och livsmiljö och bygger främst på ideellt arbete. Ett arbete som vi vill visa att vi ser betydelsen av och att vi uppskattar allt det arbete som läggs ner. Vi har börjat involvera vägföreningarna i tidigare skeden i beslut som omfattar och/eller påverkar deras verksamhet samt satsar på ett tätare samarbete mellan vägföreningar och kommunen genom att ha en bättre dialog. Vi ser att vi behöver bli bättre på detta, en del har redan gjorts men vi kommer att vidareutveckla detta framåt i tiden.

Nuvarande regelverk gällande bidragsgivning för vägföreningar är mer än 20 år gammalt och vi moderater såg att det fanns ett behov av att se över detta. Efter förslag från oss under förra året genomförde kommunen en utredning där man bland annat genom GIS analys samlade information kring grönområdens storlek och uppbyggnad samt antal lekplatser och dess status. Det nya regelverket är bättre anpassat efter vägföreningarnas behov och vad de efterfrågar.

Inför året ökade vi moderater bidraget till vägföreningarna från 2,8 miljoner till 4 miljoner kronor. I vårt budgetförslag ska detta bidrag höjas med ytterligare en miljon kronor 2019. Det nya regelverket är mer anpassat till vägföreningarnas behov där bidragsfördelningen inkluderat grönytor och lekplatser inom vägföreningsområden.

-Vi moderater såg att regelverket gällande bidragsgivning för vägföreningar behövde uppdateras och gav därför tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk. Det nya regelverket är mer anpassat till vägföreningarnas behov där bidragsfördelningen inkluderat grönytor och lekplatser inom vägföreningsområden. Nu fortskrider det viktiga arbetet med kommunikation och mötesformer för att få ett samarbete som fungerar över tid och förhoppningsvis ett Vägföreningsråd där de kommunen och vägföreningarna samverkar och kompetens tas tillvara, säger Martin von Gertten (M) Ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Näst bäst företagsklimat i Sverige

Idag presenterade Svenskt Näringsliv rankingen avseende företagsklimat. Vellinge placerar sig på andra plats och Svenskt Näringsliv var på besök för att gratulera. Vi moderater arbetar ständigt för ett levande näringsliv och vi ser det som grunden för vår välfärd.

-Ett gott företagsklimat är viktigt, det är det som skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling i kommunen.  Vi lokalpolitiker har ett stort ansvar att skapa goda lokala förutsättningar för entreprenörskap och företagande, Säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt Näringsliv har sedan 2001 genomfört årliga enkätundersökningar till företagare om företagsklimatet i Sveriges alla kommuner och Vellinge har under flera års tid legat topp 5 i denna ranking. Förra året dippade resultatet vilket vi tog på största allvar. Kommunen har under året jobbat med en handlingsplan för att förbättra relationerna ytterligare mellan kommunorganisationen och näringslivet. Bland annat har man haft utbildningar med utvalda tjänstemän för att skapa en bättre förståelse för företagarnas förutsättningar. Vellinge kommun har också skickat ut egna enkäter till företagarna samt haft dialogmöten och näringslivsträffar för att samla in input på vad som kan förbättras. All den input man samlat in ligger nu till grund för det påbörjade förändringsarbetet och ambitionen om att vara Sveriges bästa näringslivskommun 2020.

En stor del som företagare möter i sin vardag ligger direkt under kommunens ansvar, det handlar till exempel om tillsyn, bemötande i olika anökningstillstånd, och om en rättsäker och effektiv myndighetsutövning. I undersökningen får företagare svara på frågor om hur dem uppfattar kommunens arbete i dessa frågor. Det handlar även om vilket utrymme kommunen ger företagen, om kommunen konkurrerar med företagen, hur skolan och media förmedlar bilden av företagen i kommunen och sist men inte minst handlar undersökningen om attityder från kommun och tjänstemän gentemot företagen. Tillsammans med statistik från SCB används undersökningen för att ta fram en rankinglista över företagsklimatet i respektive kommun. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag

Vellinge har under flera års tid arbetat långsiktigt och strategiskt för att förbättra företagsklimatet i kommunen, ett arbete som ständigt är under utveckling. Ett bra företagsklimat har en avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden i kommunen.

I årets ranking har Vellinge kommun förbättrat resultatet i 11 av de 12 punkterna i enkätsvaren. Nu gäller det att inte slå sig till ro. Vi hoppas kunna fortsätta denna trend och Vellinge kommun kommer att fortsätta arbeta för att hela tiden förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt gott företagsklimat och att nå förstaplatsen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.

-Det är känns fantastisk kul att vårt arbete för att förbättra företagsklimatet i kommunen ger resultat. Vi är hedrade över andraplatsen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking. Ett klart lyft sedan föregående år men jag ser fortfarande en förbättringspotential när det gäller service, bemötande samt information till och dialog med företagarna. En tydlig och enkel väg in i kommunen ska vara en självklarhet och kommunen ska fungera som en stödjande och rådgivande länk gentemot företagen. Nu ska vi fortsätta arbetet för att bli Sveriges mest företagarvänliga kommun, avslutar Carina Wutzler.

Svenskt Näringslivs företagsklimat: RANKING: ENKÄT
Här kan du se hur Vellinge har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät. Ranking 2018 baseras på enkätsvar från våren 2018.

+/-EnkätfrågaPlacering 2018Placering 2017
+9Allmänhetens attityder till företagande211
-3Skolans attityder till företagande74
+21Konkurrens från kommunen1132
+55Tillämpning av lagar och regler1873
+26Tillgång till kompetens2046
+26Sammanfattande omdöme2854
+5Kommunpolitikernas attityder till företagande3136
+29Tjänstemännens attityder till företagande3261
+48Service till företagen3886
+12Vägnät, tåg- och flyg5870
+32Tele- och IT-nät6698
+19Medias attityder till företagande7392

Svenskt Näringslivs företagsklimat: RANKING: STATISTIK
Här kan du se hur kommunen har placerat sig i de delrankingar som baseras på statistik från SCB och UC.

+/-FaktorPlacering 2018Placering 2017
Kommunalskatt11
Entreprenader44
+1Nyföretagsamhet910
+4Företagande2327
-1Marknadsföring3231
-2Andel i arbete179177

Vi (m)öjliggör mark för företagsetablering

Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera. Att många vill bli företagare och entreprenörer är avgörande för hela samhällsutvecklingen. Vi vill fortsätta att göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Vellinge kommun och vi moderater arbetar hela tiden för att kommunens företagare ska få bättre förutsättningar. Detta innebär inte minst att kommunen behöver fortsätta möjliggöra mark för företagsetablering så att befintliga företag kan växa och att nya kan etablera sig i kommunen.

Vi moderater ser ett stort behov av att skapa nya tomter för företag och verksamheter. Ett område i södra Vellinge i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde har pekats ut och planarbetet har påbörjats och är nu ute på samråd.

Det nya verksamhetsområdet ska enligt förslaget ligga mellan E6 och väg 100 i södra Vellinge. Enligt förslaget planläggs området för kontor, verksamhetslokaler samt en drivmedelsstation.

Området möjliggör etablering av både småskaliga och större verksamheter. Totalt innefattar planen ca 40 tomter. En viktig del av planarbetet är också att få till en vägdragning som förbinder väg 100 med E6 söderut.

-Det är ett attraktivt geografiskt läge för företagsetableringar med närhet till hamn, storstäder, infrastruktur och god tillgänglighet till väg 100 och E6. Ett blomstrande näringsliv är grunden för fortsatt välstånd och utveckling, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Går allt enligt plan kan detaljplanen antas under 2019 och projektering av mark påbörjas året därpå och tomter säljas under 2021.

Allt för barnfamiljen under ett tak – ny familjecentral i Höllviken snart verklighet

Ett av våra vallöften var att öppna en ny familjecentral i kommunen. Höllviken har många barnfamiljer och vi är därför glada över att en ny familjecentral snart kan öppnas i denna kommundel.

Förhoppningen är att familjecentralens verksamheter ska kunna öppna under början av nästa år. Det finns sedan tidigare en familjecentral i Vellinge tätort som har varit mycket välbesökt och vi ser därför ett behov av att öppna en till.

-Föräldrar och barn får under ett tak möjlighet att träffas, delta i aktiviteter, få råd, stöd och information från personer med barn som profession. Detta är en verksamhet som jag är stolt över att vi snart kan erbjuda även i Höllviken, säger Anna Mannfalk (M) ordförande i omsorgsnämnden.

För oss är det viktigt att barnen får bästa möjliga start i livet. Familjecentralens målgrupper är barn 0-6 år och deras föräldrar och har som målsättning att arbeta med hela familjen i fokus. I huset kommer det att finnas en barnmorskemottagning, en barnavårdscentral, en öppen förskola samt socialtjänst.

Kommunen har nu tecknat ett hyresavtal och den nya familjecentralen kommer att ligga på våning 2 i Toppengallerian, mitt emot Omtankens hus. Toppengallerian är en central och lättillgänglig plats i Höllviken.

Verksamheten kommer ha en yta på närmare 600 kvm. I huset kommer Frejakliniken och Näsets läkargrupp att ansvara för barnmorskemottagningen respektive barnavårdcentralen medan kommunen är huvudman för den öppna förskolan och socialtjänsten.

-Den öppna förskolan är en ny pedagogisk verksamhet i Höllviken och ett viktigt komplement till den befintliga. Kopplingen och närheten till de andra verksamhetsdelarna i familjecentralen med allt under ett tak kommer underlätta för Höllvikens många barnfamiljer, säger Gustav Schyllert (M) ordförande i utbildningsnämnden

Nyhetsbrev - september 2018

Vi är oerhört glada och tacksamma över allt stöd. Stort tack till alla engagerade och aktiva som kämpat i valrörelsen. Ni har alla gjort skillnad och varenda insats har varit avgörande för detta fantastiska resultat! Vellinge kommun är den blåaste kommunen i Sverige där 50,4 % valde att lägga sin röst på oss och vi ökade i 16 av 19 valdistrikt. Störst förtroende fick vi i valdistrikt Eskilstorp med närmare 60 % av rösterna. Nu ska vi göra allt vad vi kan för att förvalta väljarnas förtroende på bästa sätt.

När vi ändå är inne på valresultatet. Vellinge hade rekordstort valdeltagande, tredje högsta i landet och näst högsta i Skåne. Oerhört glädjande att kommunen har så engagerade medborgare.

Trots att det har varit en intensiv valrörelse har många viktiga beslut fattats i kommunen.

Moderaterna har initierat utmärkelsen Årets trygghetsambassadör. Kommunstyrelsen valde under kommunstyrelsens möte i slutet av augusti att instifta utmärkelsen. Utmärkelsen har instiftats som ett led i Vellinge kommuns fortsatta satsning det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Utmärkelsen ska gå till en person, förening eller företagare som på olika sätt har bidragit till att stärka trygghetsarbetet i kommunen.

En programbeskrivning för nya Lindesgården är nu framtagen. Den nya Lindesgården kommer rymma flera verksamheter och ha flexibla utrymmen som kan förändras till fördel för både stora och små grupper, gamla som unga. I den nya byggnaden kommer fritidsverksamheten fortsatt att ha en naturlig plats för att stimulera upptäckarandan, kreativiteten och social utveckling. I byggnaden kommer även förskola, pensionärsföreningar och det lokala föreningslivet ska kunna inrymmas.

Behovet av vård- och omsorgsplatser kommer under kommande år att öka. Vi moderater ser behovet av att bygga fler platser och tillväxtavdelningen har därför fått i uppdrag att ta fram en lokaliseringsstudie och lämna ett förslag till planuppdrag. Planuppdraget behandlades under kommunstyrelsemötet den 18 september där man beslutade att planuppdrag för ett vård- och omsorgsboende öster om Henriks hage ska upprättas.

Under samma kommunstyrelsemöte behandlades även Vellinge kommuns yttrandet över den så kallade Mottagandeutredningen. Förslaget innebär en kraftig ansvarsförskjutning från stat till kommun och skulle medföra stora konsekvenser alla kommuner i Sverige. Vi moderater är tydliga i vårt svar och hoppas fler remisskommuner liksom vi reagerar på förslaget och dess konsekvenser. Hela vårt yttrande kan du läsa här: https://vellinge.moderatweb.se/mottagandeutredningen-innebar-att-staten-forskjuter-ansvaret-till-kommunerna/

Nytt regelverk för bidragsgivning till vägföreningar beslutades under kommunstyrelsens möte och är nu på väg för beslut till KF. Nuvarande regelverk gällande bidragsgivning för vägföreningar är mer än 20 år gammalt och vi moderater såg därför att det fanns ett behov av att se över detta. Inför året ökade vi moderater bidraget till vägföreningarna från 2,8 miljoner till 4 miljoner kronor. I vårt budgetförslag ska detta bidrag höjas med ytterligare en miljon kronor 2019. Det nya regelverket är mer anpassat till vägföreningarnas behov där bidragsfördelningen inkluderat grönytor och lekplatser inom vägföreningsområden.

Planarbetet för nytt verksamhetsområdet mellan E6 och väg 100 i södra Vellinge är nu ute på samråd. Enligt förslaget planläggs området för kontor, verksamhetslokaler samt drivmedelsstation Området ska ha en variation av småskaliga och större verksamheter etablerade.

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar. Nu har en mall för ordningsregler, hantering av omhändertagna föremål samt kvarsittning i Vellinge kommuns skolor tagits fram och behandlats i utbildningsnämnden.

Snart öppnar den nya familjecentralen i Höllviken. Familjecentralens målgrupper är barn 0-6 år och deras föräldrar med målsättningen att arbeta med hela familjen i fokus. I huset kommer det att finnas en barnmorskemottagning, en barnavårdscentral, en öppen förskola samt socialtjänst. Den nya familjecentralen kommer att ligga i Toppengallerian. Förhoppningen är att familjecentralens verksamheter ska kunna öppna under början av nästa år.

Fortsatt framgång för Vellinges skolkök när årets White guide junior korades i Göteborg.  Mikael Andersson, kock på Stora Hammars skola, fick andrapris i tävlingsklassen ”Årets Skolkock”, Stora Hammars kök mottog femtepriset i klassen ”Årets skolkök” och niondeplatsen i klassen ”Årets klimatkök”. Vi moderater anser att god och näringsrik mat är en del i de framgångsrika resultaten, och elevernas goda prestationer på våra skolor i kommunen och skolköken har en stor och viktig del roll.

Den 19e oktober är det Höllvikenföreningens tur att ha afterwork, mer information om detta kommer.

Det politiska arbetet fortsätter!
Följ, gilla och dela gärna våra inlägg på Facebook. www.facebook.com/vellingemoderaterna  

Carina Wutzlers skrivelse till Länsstyrelsen angående kommuntal för 2019

Förslag på kommuntal för 2019 i Skåne län

Vellinge kommun reagerar starkt på det preliminära kommuntal för anvisningar av nyanlända, som Länsstyrelsen skickat till kommunerna. Vellinge får enligt förslaget näst högsta fördelningstal i Skåne, vilket kommer att vara mycket problematiskt att klara av, framför allt ur ett bostadsförsörjningsperspektiv.

Då arbetsmarknad är den variabel som viktas högst vid fastställande av fördelningstal, vill Vellinge kommun peka på att låg arbetslöshet i en kommun inte behöver innebära att det finns gott om arbetstillfällen i kommunen.

Den låga arbetslösheten i Vellinge kommun beror fram för allt på innevånarnas höga utbildningsnivå och därigenom attraktivitet på arbetsmarknaden, samt möjligheten till arbete i andra kommuner i regionen – inte på att det finns många arbetstillfällen i kommunen. Arbetsmarknadsläget och arbetstillfällen är inte kopplad endast till kommunen utan måste ses utifrån ett större område där flera kommuner ingår.

Vellinge kommun menar också att Länsstyrelsen gör en kraftig underskattning av antalet självbosatta i kommunen. Bara under 2018 har kommunen hittills tagit emot 24 anhöriga och återförenade. Dessutom har andra kommuner, utan överenskommelse med Vellinge kommun, placerat ett antal nyanlända i kommunen.

Det är svårt att förstå skälen till fördelningen och Vellinge kommun vill ta del av den beräkningsformel som ligger till grund för den preliminära fördelningen.

Med hänsyn tagen till ovanstående kräver Vellinge kommun att det preliminära fördelningstalet räknas om och skrivs ner till en nivå som är möjlig att klara av utifrån bl a ett bostadsförsörjningsperspektiv.

 

Med vänliga hälsningar

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande

Mall för ordningsregler framtagen -Vi prioriterar trygghet och studiero.

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och i korridorer en självklarhet. Det gäller även på nätet och den nya form av utsatthet detta skapar. Tidiga och tydliga insatser och evidensbaserade metoder ska användas i det förebyggande arbetet.

Vi har tagit ett nytt grepp som inbegriper trygghet, ordningsregler, att förhindra kränkningar och skapa studiero. Detta är prioriterade områden för oss moderater där arbetet måste pågå kontinuerligt och aldrig får vila, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande.

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar. Nu har en mall för ordningsregler, hantering av omhändertagna föremål samt kvarsittning i Vellinge kommuns skolor tagits fram och behandlats i utbildningsnämnden.

Den framtagna mallen för ordningsregler omfattar sex huvudpunkter som samtliga skolor i kommunen ska arbeta med. Enligt skollagen är det rektorn på varje enskild skola som beslutar om den exakta utformningen av ordningsreglerna. De ska utarbetas under medverkan av eleverna. Punkterna i mallen för ordningsregler är följande:

 1. Eget ansvar. Exempelvis vikten av att hålla tiden och ha med sig rätt material till undervisningen.
 2. Trygghet och studiero. Exempelvis arbetsmiljöaspekter i och utanför klassrummet.
 3. Matsituationer och raster. Exempelvis ordningsregler för hur lunchsituationer och aktiva raster ska fungera.
 4. Respekt för varandra. Exempelvis hur elever ska bemöta varandra, lärare, andra vuxna på skolan samt gäster.
 5. IT-nyttjande. Exempelvis mobilförbud under skoltid.
 6. Övriga. För verksamheten specifika områden som kan adderas i ordningsreglerna.

-Studiero och ordning är grundläggande för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag och en viktig pusselbit i att vara en attraktiv arbetsgivare. Tydliga ordningsregler är en förutsättning för trygghet och studiero, avslutar Gustav Schyllert.

Mottagandeutredningen innebär att staten förskjuter ansvaret till kommunerna

Regeringen beslutade under 2015 att ge en utredare i uppdrag att ta fram en mottagandeutredning som skulle innehålla åtgärder för att skapa ett bättre sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Under dagens ksau behandlades Vellinges yttrande av utredningen. Vi moderater ställer oss bakom målet att mottagandet av asylsökande ska stödjas av en snabb och rättssäker asylprövning men vi ställer oss kritiska till flera punkter på tillvägagångssättet i utredningen då flertalet åtgärder innebär att staten skjuter över ett ännu större ansvar på kommunerna.

Huvudförslaget i utredningen innebär bland annat att samtliga 290 kommuner i Sverige ska ta emot asylsökande som ännu inte har fått uppehållstillstånd och som först bott på ett ankomstcenter. Det innebär att kommunerna ska ansvara för boende och etableringsinsatser till de asylsökande under väntetiden till de har fått ett beslut om de får stanna i landet eller inte.

– Förslaget innebär en kraftig ansvarsförskjutning från stat till kommun och skulle medföra stora konsekvenser för oss kommuner. Det är inte rimligt att kommunerna ska ansvara för bostad, etableringsinsatser med mera under asyltiden. Istället måste staten ta ansvaret under hela asylprocessen, det borde även gälla för gruppen ensamkommande. Delat och blandat ansvar skapar otydlighet, rättsosäkerhet och stor risk för ineffektivitet under mottagningen. Ansvariga statliga myndigheter borde få tydligare direktiv för att utveckla och förbättra processerna kring mottagande, asylprocess och etablering. Dessa fungerar inte idag och mottagandeutredningen saknar helt incitament för sådan nödvändig förändring. Dessutom är det anmärkningsvärt att utredningen bygger på antagandet att bosättningslagen är välfungerande. Vi är många kommuner som kan vittna om så inte är fallet. Istället borde lagen utvärderas och justeras utifrån de brister som finns. Måhända är intentionerna goda men utredningen saknar förankring i verkligheten, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande (M)

Vellinge kommuns yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet
Vellinge kommun har tagit del av Mottagandeutredningens betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22 (utredningen) och ställer sig bakom målet att mottagandet av asylsökande ska stödjas av en snabb och rättssäker asylprövning och att systemet måste skapa förutsättningar och möjligheter för de asylsökande att ta eget ansvar för en eventuell framtida etablering i Sverige eller för ett snabbt återvändande till ett annat land. Viktigt är att samhällets samlade resurser för mottagande ska användas så effektivt som möjligt.

För att nå målet förespråkar Vellinge kommun ett statligt ansvar under hela asylperioden med en mycket tydligare och effektivare styrning av statliga myndigheter såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, där hantering av ärenden ska vara snabb och rättssäker. Utredningen menar att dubbelarbete och överlappningar ska hållas till ett minimum. Vellinge kommun ställer sig bakom den tanken men ser inte att föreslagen modell i utredningen skulle ge det resultatet då utredningen föreslår ett delat och blandat ansvar mellan stat och kommun, under asylprövningstiden.

Vellinge kommun kan inte utläsa att det i utredningens huvudförslag finns tillräckliga incitamentet för de statliga myndigheterna att få till effektiva utrednings- och matchningsprocesser. Två processer som behöver hanteras snabbt och effektivt, för att nå bättre och snabbare resultat i asyl- och etableringsprocesserna. Skall de asylsökande flytta ut till kommunerna, enligt utredningens huvudförslag, bedömer Vellinge kommun att det finns en överhängande risk att asylprövningen drar ut på tiden, vilket kommunerna redan har erfarit när det gäller asylsökande ensamkommande barn. Vellinge kommun menar att man bör införa en garantitid på max 4 månader för asylutredningen, samma krav som ställs på kommunernas socialtjänst vid barn- och ungdomsutredningar.

Utredningen resonerar kring att arbetsmarknadspolitiken i dag är ett statligt ansvar och staten har endast i begränsad omfattning ålagt kommunerna att utföra verksamhet inom området. Man menar i utredningen att kommunerna trots detta bedriver arbetsmarknadsinsatser i en betydande omfattning för arbetslösa som tar emot ekonomiskt bistånd och att man därför bedömer kommunerna som väl lämpade att introducera asylsökande i regler och förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Man antar att kommunerna är lämpade att ta över ytterligare ansvar från staten, vilket Vellinge kommun tycker är en helt felaktig ansvarsförskjutning.

Vellinge kommun anser att detta resonemang befäster ett stort problem i dagens system dvs att Arbetsförmedlingen inte klarar av sitt uppdrag, vilket ger stora kostnader för kommunerna. Kommunerna tvingas att betala ut försörjningsstöd och bedriva omfattande arbetsmarknadsinsatser. Skulle ändå denna ansvarsförskjutning ske måste statliga medel följa med som kompensation för kommunernas kostnader. Vellinge kommun delar utredningens uppfattning att en rättssäker och snabb handläggning av asylärenden är viktig för såväl samhället som för den enskilda individen. Vellinge kommun anser dock att ansvaret för mottagande inte ska övergå till kommunen förrän den enskilde erhållit uppehållstillstånd, detta bör gälla för alla asylsökande, även ensamkommande barn.

Vellinge kommun vill understryka vikten av att staten har det fulla ansvaret under asylprocessen och avreseprocessen då staten är den enda aktör som kan påverka den statliga myndighetshanteringen och dess flöde i processerna. Vid delat ansvar finns det en stor risk att kommunerna kommer att användas som buffert när staten inte är effektiv i sin myndighetsutövning och handläggningstiderna drar ut på tiden.

Utredningen menar att den asylsökande inte ska behöva lämna uppgifter och information till mer än en myndighet. Vellinge kommun anser att detta kräver att de statliga myndigheterna Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är klara med utredning och kartläggning innan man skickar asylsökande vidare till kommunerna. Vellinge kommun anser att det är viktigt att man från staten tar fram metoder för att matcha tillgång till arbete med nyanländas kvalifikationer för att öka möjligheten till sysselsättning. Vellinge kommun ställer sig däremot tveksam till hur matchningens kvalitet blir, om huvudförslaget går igenom, då det redan efter sju dagar skall tas beslut om vilken kommun den asylsökande ska anvisas till. Vellinge kommun anser att utredning och matchning är av största vikt men att den asylsökande ska anvisas kommun då personen fått beslut om uppehållstillstånd.

Enligt utredningsförslaget skall faktorer såsom låg arbetslöshets tas i beaktan vid fastställande av fördelningstal. Vellinge kommun vill peka på att låg arbetslöshet i en kommun inte behöver innebära att det finns gott om arbetstillfällen i kommunen. Den låga arbetslösheten i Vellinge kommun beror fram för allt på innevånarnas höga utbildningsnivå och därigenom attraktivitet på arbetsmarknaden samt möjligheten till arbete i andra kommuner i regionen – inte på att det finns många arbetstillfällen i kommunen.

För kommuner är det stor skillnad på att arbeta med etablering och integration av nyanlända med uppehållstillstånd jämfört med att arbeta med asylsökande. Kommunerna ställdes inför ett helt nytt uppdrag när ansvaret för asylsökande ensamkommande barn övergick till kommunerna. Uppdraget blev mer komplext då tillgången på HVB-platser, Migrationsverkets myndighetsarbete och det ekonomiska utbetalningssystemet till kommunerna, inte var i fas. Detta har inneburit stora åtagande och ekonomiska konsekvenser för kommunerna då regler och riktlinjer varit otydliga och inte följt kommunernas uppdrag. Ytterligare en utmaning för kommunerna har varit komplexiteten att arbeta med människor som inte har fått besked om de får stanna eller ska avvisas. Utifrån erfarenheterna med ensamkommande asylsökande barn anser Vellinge kommun att frågan om uppehållstillstånd måste vara klar innan en person anvisas till en kommun.

Mottagandet av ensamkommande barn bör vara statens ansvar under asylprocessen. Utbildning under väntetiden kan upphandlas från privata utbildningsföretag och lokaliseras på mottagandecenter. Reglerna om företrädare bör förändras så att det är möjligt att utreda ensamkommande barns asylrätt i mottagandecenter. Ett alternativ är att barnet företräds av det offentliga biträdet under asyl- och åldersutredningen i ankomstcentret.

Utredningen föreslår att schablonersättningen för ensamkommande unga begränsas till ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 20 år. Vellinge kommun anser att ersättning även fortsättningsvis bör lämnas för unga som fyllt 18 år men inte 21 år. Då många ensamkommande unga bor i familjehem och det normala är att föräldrarna i en familj har försörjningsansvar till den unge gått ut gymnasiet, dock längst till och med det år den unge fyller 21 år.

Vellinge kommun anser att det finns en viktig distinktion mellan asylprocessen och etableringsprocessen. Det alternativa förslaget ger större tydlighet för alla parter inklusive den asylsökande. Då det finns olika rättigheter som gäller för asylsökande och de som fått uppehållstillstånd är det viktigt att man tydliggör detta för alla asylsökande. Vellinge kommun ställer sig kritisk till utredningens antagande av bosättningslagen som välfungerande och anser att lagen behöver utvärderas och justeras utifrån de brister som finns. Till exempel har de tidigare nämnda statliga myndigheterna inte uppfyllt sina uppdrag vilket bland annat lett till kostnadsförskjutningar mot kommunerna. Utredningens antagande om kommunernas förutsättningar för ett snabbt mottagande av asylsökande är felaktigt och ger en alldeles för positiv bild av kommunernas möjligheter att lösa bostadsfrågan. Lösningarna idag är många gånger tillfälliga i form av stugbyar, vandrarhem, modulboenden etc. Det är svårt att föreställa sig hur kommunerna utöver uppdraget att hitta bostadslösningar till nyanlända med uppehållstillstånd även skulle lösa boendesituationen för asylsökande. Utredningen menar att statliga lägenheter för asylboende i kommunerna kan tas över av kommunerna och på detta sätt lösa problemet med bostäder. Detta skulle endast gälla de kommuner där staten idag har asylboende. Vellinge och ett flertal andra kommuner skulle inte ha den möjligheten.

Eventuella inskränkningar i EBO-lagen kan Vellinge kommun ha förståelse för, ur ett individ- såväl som ett kommunperspektiv. Då Vellinge kommun förordar obligatoriskt boende i statliga mottagandecenter under hela asylprocessen, innebär detta att EBO inte längre skulle vara aktuellt under asylprocessen. Sker inskränkningar i EBO-lagen behöver staten underlätta för nya bostadslösningar och utöka möjligheterna för temporära och enklare lösningar enligt t ex Attefallsmodellen. Om utredningens huvudförslag går igenom, trots påpekade brister, är det ett måste att schablonersättningen för boende blir fullt ut kostnadskompenserande även för kommuner med högt hyresläge.

När det gäller utredningens förslag till olika typer av schablonersättningar vill Vellinge kommun påpeka vikten av att dessa täcker kommunernas faktiska kostnader.

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande

”Försäkringsbolag slarvar med klimatriskerna”

Fastighetsägare drabbas när Länsförsäkringars policy för klimatrisker grundar sig på felaktiga underlag. Försäkringsbranschen måste se till att besluten vilar på vetenskaplig grund, skriver professor Hans Hanson tillsammans med kommunalpolitiker i södra Sverige.

Länsförsäkringar AB slog i somras fast att de inte längre kommer att försäkra nybyggnationer av bostäder i områden som Länsstyrelsen utsett till klimatriskområden (Dagens Industri 24/7). Man framför också att denna policy på sikt även kan komma att gälla befintliga fastigheter och i övriga delar av landet.

Vi ser positivt på att riskerna med kustnära exploatering uppmärksammas, men är rädda för att enskilda fastighetsägare kommer att drabbas hårt i onödan då Länsförsäkringars policy grundar sig på bristfälliga och ibland direkt felaktiga underlag.

För att identifiera riskområden för översvämning och erosion utmed kusten har Länsstyrelsen Skåne antagit ett par schablonkriterier – dels en tremetersregel, dels en 150-m3/m-regel. Tremetersregeln innebär att Länsstyrelsen Skåne inte godkänner detaljplaner för hus med en grundläggningsnivå under tre meter över havet. Denna regel tillämpas runt hela den skånska kusten.

Denna schablon visar tyvärr på en bristande förståelse för de bakomliggande processerna vid kustöversvämning. SMHI har visat att den svenska västkusten är utsatt för högre extremvattenstånd än övriga kuster. Lokala effekter är också påtagliga, där vattenståndet i till exempel vikar blir väsentligt högre vid ogynnsam vindriktning. Översvämningsrisken är också starkt kopplad till våguppspolning, där vissa kustavsnitt är utsatta för kraftigare vågklimat än andra. Sålunda, med varierande vattenstånd och vågklimat runt våra kuster, borde också kriterierna för vad som ska klassas som klimatriskområden variera.

Risken för översvämning beror också på vilka skyddsåtgärder som vidtagits, något som inte finns med i tremetersregeln. I Vellinge kommun har Länsstyrelsen med stöd av tremetersregeln motsatt sig nybyggnation på Falsterbonäset. Vellinge kommun skickade nyligen in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få bygga ett översvämningsskydd. Med detta skydd på plats och med ett befintligt fastighetsvärde på minst 40 miljarder kronor under tremetersnivån kommer risken för översvämning i detta område att hållas på en mycket låg nivå.

Detta visar att nivån över havet är en alltför trubbig riktlinje för att ensam ligga till grund för beslut om kustnära byggande – och att en gemensam nivå utmed hela kusten skulle ge stora skillnader i översvämningsrisk, eftersom förhållandena varierar starkt utmed kusten.

Nyligen publicerade Länsstyrelsen en rapport rapport (”Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet”, 2018:04) där man, baserat på volymen sand utmed kusten, bedömer vilka kustavsnitt i Skåne som skulle vara lämpliga för så kallad planerad reträtt, det vill säga att inga motåtgärder vidtas mot pågående erosion. I rapporten introduceras även 150-m3/m-regeln, med syfte att avgöra om ett kustavsnitt är ”klimatsäkert”. Enligt regeln anses skyddet mot erosion vara tillräckligt om det finns minst 150 kubikmeter sand per meter strand mellan kustlinjen och närmaste infrastruktur.

I ett pågående ärende i Ängelholm har 150-m3/m-regeln legat till grund för att Länsstyrelsen yrkar på avslag till att kommunen ska få förstärka sina sanddyner genom att tillföra ny sand. Ett problem är att riktlinjen vilar på en missuppfattning av den tyska källan (Landesbetrieb für Küstenschutz, Schleswig-Holstein). I själva verket använder den tyska källan 150 m3/m som ett gränsvärde för när det är dags att tillföra mer sand på en kust som redan tidigare har strandfodrats. Dessutom är Länsstyrelsens sätt att beräkna sandvolym felaktigt och ger till exempel i Ängelholm en volym på 300 m3/m istället för 60 m3/m som en korrekt tillämpning av den tyska modellen skulle ge.

Inte heller denna kubikmeterregel tar hänsyn till att vågorna, som styr erosionen, varierar starkt utmed kusten. Återigen visar valet av en trubbig och generell riktlinje på en oförståelse för de involverade kustprocesserna.

Ett annat problem med Länsstyrelsens resonemang om sandvolymer är att man inte tar hänsyn till behovet att skydda de ekosystemtjänster som hotar att försvinna om man låter erosionen fortgå. Skåne är till stor del ett kulturlandskap, där de kustnära miljöerna ofta innehåller ekosystemtjänster som man inte finner inom andra områden. Att då låta dessa ätas upp av havet – för att det inte finns infrastruktur tillräckligt nära kusten – är ytterst märkligt. I fallet med Ängelholm skulle det dessutom leda till ökad risk för översvämning i bostadsområdet bakom sanddynerna om dessa skulle tillåtas att erodera bort.

Mot bakgrund av detta ter det sig olyckligt att Länsförsäkringar slagit fast att man framgent inte försäkrar ny bebyggelse i områden där länsstyrelsen avrått från byggande men kommunen beviljar bygglov. Frågan om lämpligheten att bygga i kustnära områden och möjligheten att försäkra fastigheter borde vila på en gedigen analys om faktiska risker – inte på enkla och generella schabloner. Särskilt inte på felaktiga sådana. Dessa riskerar att fastigheter som faktiskt är hotade av erosion och översvämning, men ändå uppfyller schablonkraven, ändå får tillstånd att bygga och försäkra. Samtidigt kan fastigheter som inte är utsatta för dessa risker, men ändå inte uppfyller kraven, nekas bygglov och försäkring. Båda dessa scenarier är helt oacceptabla.

Det är helt rimligt att försäkringsbranschen lutar sig mot myndighetsbeslut i sina bedömningar, men då måste också deras egna experter först försäkra sig om att besluten vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund – inte på förenklade och ibland direkt felaktiga schabloner som missar målet.

Carina Wutzler (M)
kommunstyrelsens ordförande Vellinge
Hans Hanson
professor i kustprocesser vid Lunds Universitet
Pia Almström (M)
kommunstyrelsens ordförande Kävlinge
Kristina Bendz (M)
oppositionsråd Ystad
Louise Eklund (L)
ordförande Gröna Liberaler Syd
Anders Johnsson (M)
oppositionsråd Simrishamn
Lars-Ingvar Ljungman (M)
ordförande Skånemoderaterna
Mikael Rubin (M)
oppositionsråd Trelleborg
Bo Wendt (BP)
kommunstyrelsens ordförande Båstad

Vellinge MUF: Jämställdhet borde vara en självklarhet

Vi i Vellinge MUF tycker att jämställdhet ska vara en självklarhet, något det tyvärr inte är idag. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men det finns
fortfarande många saker som kan göras för att öka jämställdheten.

Vi tycker att det ska vara lika lön för lika arbete, att kvotering är fel väg att gå och att alla ska ha samma möjligheter. Självklart ska män och kvinnor ha samma förutsättningar på arbetsmarknaden.

I arbetet mot ett mer jämställt Vellinge och Sverige vill vi fortsätta ifrågasätta normer och strukturer som begränsar människors frihet. Vi vill att alla ska känna sig trygga, inkluderade och rättvist behandlade oberoende av kön, religion eller etnicitet. I Sverige ska alla ha samma rättigheter och skyldigheter.

Jämställdhet ska vara en självklarhet!

Rösta för en ny regering!

Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Företagen går bra. Dessvärre finns stora brister i samhällets primära funktioner som t.ex. rättsväsende och vård. Trots skattehöjningar på 60 miljarder kronor under perioden har regeringen inte lyckats säkra välfärden under denna tid. Detta gör mig mycket orolig.

Sverige behöver mer ordning och reda. Det behövs fler närvarande poliser för ökad trygghet. Svensk lag måste upprätthållas överallt och påföljderna måste vara bättre i fas med samtiden. Sverige behöver en flyktingpaus för att ge oss tid att på bästa sätt hantera de senaste årens inflöde av asylsökande. Kraven för permanenta uppehållstillstånd/ medborgarskap ska skärpas i synnerhet kring förmågan att hantera svenska språket.

Vidare måste svensk sjukvård prioriteras framöver. Kvaliteten på utförd vård eller omsorg ska stå i fokus inte huruvida den bedrivs i privat eller offentlig regi. Lika regler ska gälla för alla.

Slutligen ska Sveriges försvar stärkas för att öka vår försvarsförmåga med
NATO-medlemskap som mål. Allt detta ställer stora krav på ordning och reda i svensk ekonomi och effektiv användning av skattemedel. Med tydliga prioriteringar kan vi göra Sverige och vår välfärd ännu bättre.

 

Anders Hansson, Riksdagsledamot (M)

Rösta på M för seniorerna!

Det är viktigt att rösta på Moderaterna ur ett Seniorperspektiv. Vår politik ser till de äldres behov och krav genom:

• Trygghet, arbetslinje och sänkt skatt för pensionärerna är för oss viktiga frågor.
• Förhöjt jobbskatteavdrag för alla som fyllt 64 år.
• Rätten att kvarstå i anställning skall utökas till 69 år.
• Tredubbelt rutavdrag och fler tjänster skall omfattas.
• Nationella kvalitetskrav på äldreomsorgen.
• Man skall kunna lita på att vården är tillgänglig när man behöver den.
Köerna till operation i Region Skåne har ökat med över 2000 personer sedan 2014.
• Ge stöd och möjlighet till avlastning för de som vårdar anhörig i hemmet.
• Verka för att kunna erbjuda olika boendeformer för äldre.
• Prioritera insatser för att stimulera social samvaro och fysisk aktivitet.

För oss är självbestämmande en viktig rättighet hela livet! Vi tror på valfrihet och människors förmåga att göra kloka val.
Därför skall Du lägga Din röst på moderaterna – Vi bryr oss!

Ann-Margret Ohlsson,
Vellinges representant i moderata seniorer

Valet är ditt!

Valrörelsen är i full gång och valet närmar sig med rekordfart. I valrörelsen duggar vallöften tätt och många politiska partier är mer synliga än någonsin. Det är bra att väljarna får veta vad de politiska partierna står för. Samtidigt vill jag passa på att påminna om att politik också handlar om förtroende och ansvar. Vi
moderater har under många år fått ert förtroende att leda kommunen, ett förtroende som vi tagit på största allvar.

Vi har drivit en ansvarsfull politik. Detta ser du resultatet av i din vardag. Vi har skapat en på många sätt framgångsrik kommun. Det är inte självklart att det är så. Det ligger mycket hårt arbete och politisk vilja bakom framgångarna. Jag vet att man inte vinner val på vad man åstadkommit utan på vad man vill göra. Det är ändå viktigt att påminna om att vi har förvaltat det förtroende ni gett oss och att vi har visat att vår politik gör skillnad för Vellinge och Vellingeborna.

Vår politik är relevant och aktuell och vår politik kommer behövas även framöver för att Vellinge ska fortsätta vara en unik och framgångsrik kommun. Vi har modet att ta tag i jobbiga frågor och lösa de utmaningar vi står inför samt att utmana traditionella tillvägagångssätt och invanda arbetsmönster.

Vår politik är bred och det är också vår representation. Jag är stolt över vår kommunfullmäktigelista. Vi har en bred geografisk spridning. Oavsett var du bor i kommunen hittar du en moderat företrädare nära dig. Detta innebär att vi är nära er väljare och de lokala frågorna. Vi har även bra blandning av yngre och äldre, män och kvinnor och vi har olika erfarenheter och kompetenser.

Politik berör många frågor och områden. Kanske håller du inte med oss i alla frågor. Men vill du fortsätta bo i en kommun med framtidstro, Sveriges bästa skolor, låg skatt, välskött ekonomi, ett bra näringslivsklimat och som dessutom tillhör de tryggaste i landet? Då ska du välja att lägga din röst på moderaterna. Vi tar tillvara din röst och vill fortsätta ta ansvar och påverka och styra utvecklingen av framtiden.

Vi hoppas att du liksom vi tror på Vellinge – ett Vellinge som visar vägen in i framtiden! Valet är ditt!

Språket är en förutsättning för lyckad integration!

Att lära sig det svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället. Det är de flesta överens om. Därför är det orimligt att det i dag inte ställs krav på att nyanlända lär sig svenska. Det vill vi ändra på. Skåne är ingen kravlös gemenskap. Moderaterna går till val på viktiga och riktiga reformer för att skärpa språkkraven i integrationen.

 

Regeringen gick nyligen ut med att man vill utreda SFI för att höja kvaliteten. Det är i grunden välvilligt och bra. Men det största problemet är ju inte varierande kvalitet i utbildningarna, även om det är ett problem, utan att för få tar till sig dem – oavsett kvalitet. Idag finns inget krav på att nå kunskapsmålen för att få full ersättning för deltagandet i SFI. Det räcker att dyka upp på lektionerna. Det är just sådan kravlöshet som leder till bidragsberoende och utanförskap.

 

Vi moderater tänker ta tag i Sverige efter den 9 september. En av de viktigaste uppgifterna kommer vara att få fler nyanlända att bli nyanställda. Allt för länge har missriktad snällhet gjort det möjligt för allt för många att lära sig allt för lite under en allt för lång tid. Nu får det vara slut med kravlösheten i integrationspolitiken och speciellt när det gäller något så centralt som att lära sig svenska.

 

I dag kan alla asylsökande lära sig grunderna i det svenska språket genom undervisning på bland annat folkhögskolor. Det gäller även de som i slutändan måste återvända på grund av att de saknar skyddsskäl i Sverige. Vi anser i stället att insatser framförallt riktas mot dem som har högst sannolikhet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Genom att erbjuda denna grupp en gedigen språkutbildning med tydliga krav från dag ett förstärker vi människors möjligheter och drivkrafter att lära sig språket och komma in i det svenska samhället.

 

Ytterligare förslag i vårt språkpaket är språkkrav under etableringstiden för att erhålla permanent uppehållstillstånd. Vi vill också att grundläggande kunskaper i svenska ska krävas för att erhålla medborgarskap. Nyligen presenterade Moderaterna också en villkorad välfärdssatsning till landets kommuner – där kräver vi att kommunerna jobbar aktivt med att få ner bidragsberoende och att lära nyanlända svenska – för att de ska få ta del av satsningen.

 

I Vellinge har Moderaterna infört en integrationsplikt som innebär att alla vuxna nyanlända aktivt ska delta och göra framsteg i SFI – kravet gäller alla vuxna inklusive föräldralediga och pensionärer. Att uppnå målen är krav för att få kommunalt stöd och rätt till etableringsboende. Vellingemoderaterna tittar även på möjligheterna att införa en resultatbaserad SFI-peng.

 

För barnen börjar det i skolan. Vellinge har fyra år i rad blivit utsedd till Sveriges bästa skolkommun – så goda förutsättningar finns. Men utbildningsbakgrunden bland de ensamkommande varierar. Därför är det viktigt att individuella utbildnings- och studieplaner skapas och följs upp. Enligt Vellingemodellen integreras nyanlända elever i undervisningsgrupper utifrån rektorns beslut för att motverka segregation och ge goda förutsättningar för utveckling i det svenska språket.

 

Vi behöver också skapa bättre möjligheter för att den som är ny i Sverige ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill införa tidsbegränsade inträdesjobb – så att personer med lägre utbildning kan komma in på en arbetsplats, till en lärlingslön, och lära sig jobbet på jobbet. Vi sänker skatten med inriktning på de lägsta inkomsterna för att vi vet av erfarenhet att det leder till att fler jobbar. Moderaterna vill också införa ett bidragstak så att summan av staplade bidrag aldrig ska kunna bli högre än inkomsten från ett arbete.

 

Nästa mandatperiod vänder troligtvis konjunkturen ned. Eftersom regeringen inte förmått att ta tag i integrationsproblemen under den högkonjunktur som vi haft de senaste fyra åren är det extra angeläget att ta tag i dem direkt efter valet. Moderaterna har höga förväntningar på dem som är nya i Sverige. Därför tänker vi också ställa högre krav. Vi är redo att ta tag i Skåne!

 

Vi har visionerna, handlingskraften och tar ansvar

Politik handlar om att ha en vision och kraft att genomföra den. Hur vi vill att Höllviken, Ljunghusen och Räng Sand skall utvecklas och vilka beslut skapar förutsättningar för detta? Därefter är det du som medborgare i din roll som företagare, skolbarn, förälder, föreningsaktiv, fastighetsägare, bilförare, förskollärare, cyklister, arbetssökande, boulespelare, restaurangbesökare som är med och skapar den utvecklingen. Naturligtvis uppstår konflikt mellan olika intressen och då måste det göras prioriteringar. Ibland behöver beslut omprövas och nya prioriteringar göras. Andra gånger behövs uthållighet och en politik som håller i, fast det blåser.

Genom att rösta på Moderaterna i Höllviken får du handlingskraft och framtidstro. Vi är lyhörda och vill tillsammans med er göra Höllviken ännu bättre.
Stöd oss den 9 september!

Bäckatorget

Vi moderater vill nu fortsätta arbetet med en utveckling och försköning av Skanör – närmast i tur står Bäckatorget.

Alla som upplevt förändringarna i Skanörs hamn, Axelssons torg och Nyckelhålstomten förstår vad vi önskar skapa – Ett attraktivt, levande, mysigt och grönt torg mitt i Skanörs citykärna, som vi utformar med stort ansvar för den unika Skanörsmiljön vi alla är så rädda om. Genom ny ljussättning, nya sittytor och nya planteringar ska torget göras mer inbjudande och tillgängligt.

Vi utvecklar Skanör-Falsterbo!

En ny mötesplats i Vellinge

Den tråkiga händelsen med branden på Lindesskolan har gett oss utmaningen att tänka till och verkligen få ut det bästa av den vackra parkmiljön.

Vi vill skapa byggnader som smälter in och som kan användas så brett som möjligt, av unga såväl som av äldre. Här kan vi underlätta för föreningslivet genom att erbjuda lokaler för deras verksamheter.

I föreningarna verkar många ideellt och berikar vardagen på olika sätt för många människor i alla åldrar, vilket vi ska uppmuntra och vara rädda om.

Ökad trygghet kräver fler närvarande poliser

Att kunna känna sig trygg är grunden för ett fungerande samhälle. Garanterna för denna trygghet är våra poliser och deras arbete mot kriminalitet och otrygghet. Under ett antal år har dock antalet poliser och därmed polisnärvaron minskat. Det är dags att ändra på denna utveckling.

Moderaterna vill öka antalet poliser rejält så att polisen kan vara närvarande och arbeta långsiktigt ute i kommunerna. Detta är en förutsättning för att kunna få till ett gott förebyggande arbete. Med en kontinuerlig närvaro kan skolor, fritidsgårdar, idrottsevenemang m.fl. regelbundet besökas och en relation till invånarna uppnås. Denna närvaro borgar också för snabb inställelse om brott begås och därmed också en möjlighet att gripa eventuella förövare.

Vidare vill vi skärpa straffen för t.ex. bostadsinbrott, sexualbrott och bedrägerier. Fler brott ska leda till utvisning och återreseförbudet måste skärpas. Brottsoffret måste alltid stå i fokus.

För att upprätthålla denna lagstiftning krävs polisnärvaro. Moderaterna satsar på fler poliser, bättre förebyggande arbete och effektiv brottsbekämpning. Det är den bästa vägen framåt!

Anders Hansson (M) Riksdagsledamot

Låt Vellinge vara unikt!

Moderaterna arbetar för att Vellinge ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Vellinge kommun är unik på många sätt, inte minst för den fantastiska natur som finns. För oss moderater är det viktigt att värna och stärka dessa naturvärden.

Vi ser positivt på att Vellinge växer men det måste ske på rätt sätt och i lagom takt, kommunens särprägel måste bevaras och varje kommundel ska utvecklas efter just sin specifika karaktär. Genom att förtäta de centrala delarna sparar vi värdefull natur och åkermark samtidigt som vi skapar underlag och förutsättningar för attraktiva och levande centrum.

Vellinge kommun uppskattas också för att ha utsetts till Sveriges bästa skolkommun flera år i rad, vara en av de tryggaste kommunerna i landet, ha ett bra näringslivsklimat och ha Sveriges lägsta kommunalskatt. Så vill vi det ska fortsätta vara!

Vi moderater har under ett stort antal år fått förtroendet från er väljare att leda kommunen. Ett förtroende som vi tagit på största allvar. Vi har drivit en ansvarsfull och långsiktig politik. Resultatet är en bra och välskött kommun. Jag hoppas ni är nöja med vårt arbete så här långt och ger oss fortsatt förtroende att arbeta vidare för ett ännu bättre Vellinge.

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande i Vellinge 

Trygghet att lita på - Det ska fortsatt vara tryggt att bo i Vellinge kommun!

Trygghet är en grundläggande förutsättning för en god livskvalitet. Vellinge kommun ska vara ett tryggt, säkert och gemytligt samhälle att verka i, leva i och besöka.

För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet.

För att säkerställa ett tryggt Vellinge krävs det att man arbetar inom många områden samtidigt. Det är viktigt att kunna känna sig trygg i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller på offentliga platser i kommunen. För att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har vi moderater bland annat satsat på att trygghetsvärdar ska anställas i kommunen.

Vi prioriterar arbetet med trygga skolvägar och hög trafiksäkerhet i anslutning till förskolor och skolor. Det är viktigt att barn på egen hand, eller tillsammans med vuxen, tryggt ska kunna gå eller cykla till skolan.

Vi ger er en trygghet att lita på!

Vi vill:

 • Utveckla satsningen på trygghetsvärdar som arbetar tillsammans med polis, medborgare, organisationer och företagare.
 • Använda övervakningskameror på utvalda platser.
 • Drogförebyggande åtgärder såsom till exempel satsningen på Minimaria.
 • Skapa trygga fysiska miljöer i kommunens alla delar genom bl.a centrumutvecklingsarbetet, trygga skolvägar och ny och bättre belysning.
 • Rusta för framtida klimatförändringar.
 • Kräva ökad närvaro och leverans från polisen.
 • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Visste du att:
Vellinge rankas som en av Sveriges fem tryggaste kommuner? Vi vill att Vellinge ska fortsätta vara en trygg kommun att bo och leva i.

Vi tar ansvar för Vellinges ekonomi - för god service idag och trygghet i framtiden!

Vellinge har Sveriges lägsta skatt. Vi tycker att du som individ ska bestämma över din inkomst så långt det är möjligt. Låg skatt betyder inte sämre kvalitet. Tvärtom, vårt ansvar är att använda skattepengarna så effektivt som möjligt.

En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande och därmed för framväxten av nya jobb. Bara då kan medborgarna känna sig trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet.

God ekonomisk hushållning innebär också att kommunen ska ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden. Genom att ha stabila spelregler och vara noggranna med att följa den ekonomiska utvecklingen för kommunen kan vi undvika underskott som tvingar fram skattehöjningar och nedskärningar.

Med vår moderata politik vill vi verka för att förbättra för Vellingebornas vardag och möjligheter att bo, leva och verka i Vellinge, oavsett om det handlar om jobb, fritid eller företagande.

Vi vill fortsätta ta ansvar och verka för ett ännu bättre Vellinge!

Vi vill:

 • Fortsätta ha en god ekonomisk hushållning. Alla pengar är skattebetalarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter.
 • Arbeta målmedvetet för att ändra utformningen av skatteutjämningssystemet.
 • Införa en servicegaranti vid till exempel tillstånd inom bygglov, miljö och hälsa.
 • På sikt sänka skatten. Det kan ske då det är långsiktigt hållbart och får inte äventyra stabiliteten i ekonomin.
 • Att kommunala investeringar ska finansieras ansvarsfullt.
 • Säkerställa en kommunal ekonomi i balans som når årliga överskott och balanskrav. Alla verksamheter förväntas hålla budget.
 • Effektivisera kommunens förvaltning och prioritera kommunens kärnverksamheter.

Visste du att:
Vellingemoderaternas ansvarsfulla ekonomiska politik har lett till att kommunen fått högsta betyg (AAA) avseende kreditvärdighet fyra år i rad. Vellinge är också en av få kommuner i landet som avsatt medel för sin framtida pensionsskuld.

För ett näringslivsklimat i toppklass - företagande, entreprenörskap och arbetslinjen i fokus!

Entreprenörskap och företagsamhet skapar förutsättningar för jobb och välfärd.Vi vill fortsätta att göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Vellinge kommun. Här ska det finnas goda förutsättningar för företag att växa och skapa arbetstillfällen.

För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige vill vi förenkla företagens kontakt med kommunen och förbättra servicen. Vi vill också skapa arenor som förbättrar samverkan mellan företag och kommunen.

En annan viktig faktor för företagsamheten är attraktiva och effektiva transporter. Det handlar om såväl god tillgänglighet på väg 100 och E6 och som en god kollektivtrafik.

Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet och vi moderater ser att besöksnäringen har en stor potential i kommunen. Inte minst kan vi bli bättre på att dra nytta av det rika natur- och kulturliv som finns i kommunen. Vi vill öka besöksnäringens attraktionskraft genom att uppmuntra till olika arrangemang och traditioner som sträcker sig över en större del av året.

Vi står för ett gott företagsklimat och en tydlig arbetslinje!

Vi vill:

 • Fortsätta det påbörjade centrumutvecklingsarbetet som ger ett ökat utbud av handel och service.
 • Möjliggöra handelslokaler i Västra Ingelstad.
 • Skapa ett tätare samarbete mellan företag och utbildning för att bättre möta de krav på kompetens som företagen ställer.
 • Arbeta för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen.
 • Arbeta för en fortsatt utveckling av Skanörs hamn, Falsterbokanalen och andra strategiska platser för att lyfta besöksnäringen.
 • Utveckla Vellingemodellen för att få fler Vellingebor i arbete.
 • Uppmuntra till start av inkubatorverksamhet för att främja entreprenörskap och nyföretagande.
 • Möjliggöra mark för företagsetablering.

Visste du att:
Det sedan 2014 finns en Vellingemodell för att få in fler på arbetsmarknaden?
Vellingemodellen erbjuder individuellt stöd i form av coach i samarbete med arbetsförmedlingen för att nå egen försörjning.

Integrationsplikt - med fokus på språk och jobb från dag ett!

Vi behöver ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige och Vellinge för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framförallt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning.

Integration handlar också om att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. För att tydliggöra varje individs ansvar har vi moderater infört en integrationsplikt, som innebär att alla nyanlända aktivt ska delta i och göra framsteg inom SFI och samhällsorientering samt följa sin individuella etableringsplan och de aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete.

Frångår man detta utan giltligt skäl uteblir ersättningar från kommunen och rätten till etableringsboende.

För oss är det viktigt att signalera att rättigheter och skyldigheter hör ihop.

Att ställa krav handlar om att bry sig!

Vi vill:

 • Sätta fokus på språk och jobb från dag ett.
 • Tydliggöra att skyldigheter och rättigheter hör ihop.
 • Införa lån istället för bidrag under det så kallade ”Glappet”.
 • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Att kontraktstiden i etableringsboendet kortas ner om individen frångår sin etableringsplan utan giltiga skäl.
 • Att alla barn inkluderas i ordinarie klasser i så tidigt skede som möjligt, genom studiehandledning som succesivt trappas av.
 • Verka för att bosättningslagen rivs upp.
 • Tydliggöra den enskildes ansvar.

Visste du att:
Bosättningslagen är en tvångslagstiftning där staten lagt ut sitt ansvar på kommunerna. Kommunerna har inte fått de
resurser som behövs och ingen hänsyn tas till om det är möjligt att få fram fungerande boendelösningar.

Omtanke genom hela livet - Säker, tillgänglig och trygg vård och omsorg!

Alla som bor i Vellinge ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vård och omsorg de behöver, oavsett ålder och bakgrund. All vård och omsorg ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav, oavsett driftsform.

Resurserna inom äldreomsorgen ska följa individen och hjälp och vård ska erbjudas allt efter att behovet ökar. Den som är gammal, sjuk eller har en funktionsnedsättning ska behandlas med värdighet och respekt. Vård och omsorg ska alltså alltid ges med hänsyn till individens egna önskemål och behov samt syfta till att ta vara på och stärka den egna förmågan. Förebyggande och tidiga insatser ökar livskvalitén och sparar också resurser på sikt.

Andelen äldre kommer att öka de närmaste åren. Det kommer att krävas kreativa och kostnadseffektiva lösningar för att personal och resurser används på bästa sätt. Vellinge kommun ska även i fortsättningen ligga i framkant med nya lösningar och valmöjligheter genom omvärldsbevakning och dialog med forskare, pensionärsföreningar och andra organisationer.

Vellinge ska vara vara ett bra ställe att leva på, för alla och genom hela livet!

Vi vill:

 • Motverka den ensamhet många äldre känner genom att utveckla ett koncept med måltidskompis, kulturkompis etc.
 • Förbättra dialog och samverkan med pensionärsföreningarna.
 • Ge stöd och säkerställa möjlighet till avlastning för de som vårdar sina anhöriga i hemmen.
 • Arbeta för en mer sammanhängande vård och omsorg samt för en sammanhållen vårdkedja mellan sjukvård och omsorg.
 • Utnyttja teknikens möjligheter på individens villkor.
 • Prioritera insatser för att stimulera social samvaro och fysisk aktivitet.
 • Arbeta vidare för att möta behoven hos en ökande andel äldre med såväl omsorg som anpassade bostäder.

Visste du att:
Vellingemoderaterna gärna sett Vellinge som en pilotkommun där ansvaret för primärvård lyfts över till kommunen. Vi tror att det hade gett en bättre och mer sammanhållen vård med fokus på patienten.

Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge - låt Vellinge vara unikt!

Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi lokalpolitiker ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen. I den ingår bostadsbyggandet, verksamheter och infrastruktur.

Vellinge kommun är unik på många sätt, inte minst utifrån den fantastiska natur som finns. Just naturen är en stor och viktig del i
Vellinges attraktionskraft och för oss moderater är den oerhört viktigt att värna, stärka och utveckla de naturvärden som finns.

Vi ser positivt på att Vellinge växer, men det ska ske på rätt sätt och i lagom takt. Vi får inte växa så snabbt att välfärdstjänster, service och infrastruktur inte hänger med.

Varje kommundel ska utvecklas efter sin karaktär och särprägeln måste bevaras. I takt med att Vellinge växer är det allt viktigare att bevara värdefull natur och åkermark.

Utemiljöer som parker, grönområden, stränder, naturstråk, naturområden och hav ska vara välskötta och attraktiva samt
tillgängliga för alla.

Vi älskar Vellinge och vill bygga vidare på det fina som finns här!

 

Vi vill:

 • Utveckla kommunens olika centra på ett sätt som bygger  vidare på småskalighet men som ger ett större utbud av service,  butiker, kaféer, restauranger, bostäder och mötesplatser.
 • Utveckla stödet, dialogen och samverkan med vägföreningarna.
 • Satsa på friskvård och hälsofrämjande åtgärder genom att  etablera utomhusgym i kommunens olika delar och fräscha upp och synliggöra motionsslingor.
 • Förbättra underhåll och utbyggnad av kommunens vägar och cykel- och gångstråk.
 • Fokusera på långsiktigt arbete för att säkerställa och bevara kommunens unika naturvärden.
 • Utveckla Skanörs hamn och kanalområdet i Höllviken – skapa mer attraktiva område för båtägare, boende och besökare.
 • Verka för förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen.

Visste du att:
Vi moderater driver på för en utbyggnad av E6 och väg 100? För många är bilen en förutsättning för att få ihop vardagspusslet.
Vi anser att alla ska kunna tranportera sig enkelt, tryggt och snabbt.

Sveriges bästa skola - vi prioriterar utbildning och kunskap!

Skolan är ett prioriterat område för oss moderater. Vi står för en tydlig  kunskapslinje som löper hela vägen från förskolan och framåt. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet.

Alla barn och elever ska nå sin fulla potential i Vellinges skolor.

Vi moderater anser därför att skolan ska utgå från individen. Undervisningen ska utmana såväl de elever som har lätt för att nå målen som de elever som har svårare för att att nå dem. Skolan ska präglas av kunskap, trygghet och framtidstro och lägga grunden för vidare studier och jobb.

Bra och kreativ skolmiljö är viktig och vi satsar löpande på att förbättra och utveckla skolmiljöerna, både de inre och de yttre. Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. Lugn och ro i klassrummet är en självklarhet.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Förstelärartjänster, individuell lönesättning, lönesatsningar, fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt samarbete med högskolor och universitet är viktiga verktyg för att stärka läraryrket.

Vi moderater vill fortsätta utveckla Sveriges bästa skola!

Vi vill: 

 • Sätta kunskap och kunskapsuppföljning i fokus för att fortsätta erbjuda Sveriges bästa skola.
 • Att rätt stöd och hjälp ska sättas in tidigt.
 • Att lärarnas tid med elever ska öka.
 • Premiera skickliga lärare.
 • Att det råder nolltolerans mot kränkningar och mobbning.
 • Inrätta fler karriärtjänster inom förskola och fritidshem.
 • Öka fokus på fritidshemsverksamheten och genomföra ett fritidshemslyft.
 • Stärka det lokala ledarskapet, rektorns roll.
 • Stärka samverkan mellan skola och näringsliv.
 • Erbjuda fler spetsutbildningar.

Visste du att:
Samtliga restauranger i Vellinges skolor är certifierade enligt KRAV nivå 2 med utbildade kockar som lagar mat från grunden. Detta för att god och näringsrik mat är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig skoldagen på bästa sätt.

10 punkter Vellinge MUF vill genomföra!

Bara i Vellinge kommun har Moderaterna flera aktiva ungdomar som arbetar hårt för att kommunens unga ska få det så bra som möjligt. Vi finns representerade i både styrelser och nämnder där vi är med och påverkar politiken som bedrivs i kommunen. I år kandiderar dessutom några av våra engagerade medlemmar till kommunfullmäktige. Vi i Vellinge MUF tycker att det ska vara en självklarhet att unga ska få vara med och påverka politiska beslut och vara en del av samhällsutvecklingen.

10 punkter vi i Vellinge MUF vill genomföra om moderaterna får fortsatt förtroende av er:

 • Skolan ska ha kunskapsfokus där eleverna får det stöd de behöver
 • Det ska löna sig med högre studier
 • Behöver få en bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknaden
 • Ta bort straffskatterna på hårt arbete och utbildning
 • Slopa arbetsgivaravgifterna för unga under 23 år
 • Det behövs fler polisanställda och även högre polislöner
 • Straffen för vålds- och sexualbrott behöver bli hårdare
 • Fler hyreslägenheter så att unga har möjlighet att flytta hemifrån för att exempelvis studera
 • Behöver effektivisera kollektivtrafiken så att unga kan transportera sig
 • Måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till jobb

Rösta bort köerna rösta på Moderaterna

De skånska bilköerna blir allt längre. Arbetspendlingen, tillväxten och säkerheten äventyras när olyckor sker dagligen. Det är en ohållbar situation. Moderaterna i Skåne går till val på att korta köerna.

Under 2017 drabbades E6:an, på sträckan mellan Vellinge och Helsingborg, av hela 292 olyckor. Det motsvarar ungefär en olycka varje vardag där människor får spendera timmar i bilkö, kommer sent till arbetet och i värsta fall skadas eller dödas. 2018 ser inte ut att bli bättre. Efter årets första fem månader har antalet olyckor med god marginal passerat 100.

Skåne är beroende av att det är möjligt att transportera sig runt om i länet tryggt och säkert utan att drabbas av förseningar. Oavsett om man åker kollektivt eller kör bil måste man kunna bo i en del av Skåne och arbeta i en annan del. Därför vill Moderaterna att E6:an mellan Vellinge och Helsingborg byggs ut till sex filer, så att utrymmet och kapaciteten på vägen faktiskt motsvarar det behov som finns. Så kortar vi de skånska köerna.

Hallå Vellinge - Vilken bild av Vellinge vill ni sprida?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vilken bild av Vellinge vill ni sprida? 

Vårt svar:
Vellinge ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Vellinge är unikt på många sätt och så ska det fortsätta vara; bra skolor, välskött ekonomi, trygghet, bra näringslivsklimat och fantastisk natur är något vi prioriterar och värnar. Vi moderater vill genom synsättet ”Jag älskar Vellinge” skapa bästa förutsättningar för delaktighet, personligt ansvar och utveckling. Det är när det finns en positiv stämning, gemenskap, identitet och framtidstro som vi tillsammans kan skapa en trygg och trivsam kommun. En kommun i framkant, som alla är stolta över, känner sig delaktiga i och känner ansvar för. Vellinge ska visa vägen – vägen in i framtiden.

 

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

 

Lars Danred

Vem är du?
Mitt namn är Lasse Danred, bor på Möllevången/Ö.Grevie. Jag är ´god man´samt nämndeman i Malmö Tingsrätt. Gift med Gisela Cavalli-Björkman Danred.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för moderaterna i Vellinge?
Jag vill medverka i det viktiga arbetet att utveckla och att göra Vellinge Kommun till en ännu bättre plats att både leva och att verka i.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Valfrihet, mångfald och miljöhänsyn är nyckelfrågor, precis som t ex skola och omsorg, landsbygdsutveckling och kultur samt inte minst de viktiga frågorna kring integration!

 

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Christine Andersson

Vem är du?
Mitt namn är Christine Andersson och jag bor i Skanör sedan 2007. Idag arbetar jag som stadsjurist och jag har en bred yrkeserfarenhet från olika delar av rättsväsendet samt från privat konsultverksamhet. Jag är aktiv inom moderaterna med olika uppdrag.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktig för moderaterna i Vellinge?
Jag har ett stort intresse för samhällsbyggnads- och miljöfrågor som jag även arbetar med dagligen. Eftersom jag ser hur viktig politiken är för att skapa ett hållbart samhälle är det självklart för mig att ta möjligheten och vara med och påverka på lokalnivå.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Utvecklingen av vårt lokalsamhälle och närmiljön. För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi skapa en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala hänsyn.

Hallå Vellinge - Vill ni göra någon förändring av skatten eller andra avgifter? 

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vill ni göra någon förändring av skatten eller andra avgifter? 

Vårt svar:
Målsättningen är att sänka skatten men det ska ske då det är långsiktigt hållbart (inte som ett populistiskt utspel) och får inte äventyra stabiliteten i ekonomin. En fortsatt stabil och ansvarsfull ekonomi kommer krävas för att kunna möta framtiden och de högt ställda krav som vi och invånarna har. Vi maximerar värdet för invånarnas skattepengar genom ständig omprövning och kontinuerlig effektivisering av kommunens förvaltning samtidigt som vi prioriterar kommunens kärnverksamheter. Vi ska även fortsättningsvis ha Sveriges lägsta skatt. Vi kommer fortsätta kämpa för att Vellingebornas straffbeskattning via statens utjämningssystemet ska försvinna.

Vi slår oss aldrig till ro - en trygghet att lita på!

Vi moderater ser trygghet som en grundläggande förutsättning för god livskvalitet, vi slår oss aldrig till ro utan försätter kontinuerligt arbetet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu har alla fem trygghetsvärdarna i kommunen anställts och verksamheten kommer att starta i augusti. Trygghetsvärdarna kommer att rondera i kommunen alla kvällar och nätter i veckan för att öka trygghetskänslan.

I Vellinge ska alla känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på offentliga platser. Många uppskattar Vellinge för att det är en trygg plats att bo och leva i. Så ska det fortsätta vara. I Vellinge ska alla kunna lita på tryggheten. Vi vill därför satsa på trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, så som:

 • Använda övervakningskameror på utvalda platser
 • Drogförebyggande åtgärder såsom till exempel satsningen på Minimaria
 • Trygga fysiska miljöer i kommunens alla delar, bl.a trygga skolvägar
 • Rusta för framtida klimatförändringar
 • Kräva ökad närvaro och leverans från polisen
 • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck
 • Trygghetsvärdar som arbetar tillsammans med polis, medborgare, organisationer och företagare

 

Hallå där - Martin von Gertten

Tre snabba frågor till Martin von Gertten, ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice

Vem är du?
54 årig Brandmästare boende i Gessie Villastad med gift med Camilla och har två barn Tove och Tim. Förväntansfull och tacksam över att bli vald till detta uppdrag. Jobbar i Räddningstjänsten Trelleborg och ansvarar för IT teknik, kommunikation, larmhantering mm. Jag har stor erfarenhet av operativt ledarskap och att lösa eller initiera lösningar för problem och möjligheter i vårt samhälle.

Är aktiv i Moderaterna sedan 2000 i olika nämnder och i Kommunfullmäktige är numera ordförande i Vellinge-Månstorp Moderaterna. I Vellinge kommun har vi ett stort antal föreningar som skapar ett stort mervärde för våra ungdomar och samhället, detta ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Har haft engagemang i ett flertal dels som aktiv, men även med mina barns idrottande.

Varför engagerar du dig politiskt?
Jag har alltid haft viljan att vara med och påverka, oavsett om jag är på jobb i en idrottsförening eller i samhället.

Vilka är de viktigaste frågorna du kommer att driva inom ditt område?
En hållbar infrastruktur angående vattenhantering både det som kommer uppifrån, från vår konsumtion och havets påverkan.

Samverkan med vägföreningar och Idrottsrörelsen att vara lyhörd och skapa förutsättningar för att deras verksamheter skall fungera.

Hallå Vellinge - Vad vill ni göra för kultur- och nöjeslivet i Vellinge?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vad vill ni göra för kultur- och nöjeslivet i Vellinge?

Vårt svar:
Ett starkt kulturliv stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Vi vill fortsätt utveckla bibliotekens verksamhet och utöka med sk meröppet på fler bibliotek. Kulturgaranti säkerställer olika kulturupplevelser för barn och äldre. Kulturskolan och olika föreningar står för ett brett utbud av aktiviteter för barn och ungdomar. Kulturmiljöprogrammet ska säkerställa att vårt fina kulturarv finns kvar i samhället och våra omgivningar. Vi ser positivt på att kommunen på olika sätt samarbetar med nöjeslivet och stöttar föreningar och organisationer som på ett förtjänstfullt sätt håller liv i och sprider kommunens historia och arv.

Efterlängtad plan om Norra infarten antagen

Efter nästan fem års planarbete och med en del komplicerade markfrågor att lösa antog kommunfullmäktige under kvällen planen för genomförande av Norra infarten.

Norra infarten är en betydelsefull och efterlängtad infrastruktursatsning i Vellinge tätort. I och med planen kan tätorten nu äntligen få en värdig, vacker och mer välkomnande entré.

Kopplingen till centrum kommer att tydliggöras genom en centrumgata med direkt koppling in till Vellinge centrum där plantering och belysning kommer omgärda rondell och gata för att skapa tryggare, trevligare och grönare miljö.

Syftet är även att sänka hastigheterna oavsett val av färdriktning vid infarten.  Planen kommer att innebära en lösning som är bättre för tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Säkrare för bilister men inte minst för fotgängare och cyklister som behöver få ett tryggare och säkrare stråk mellan bostadsbebyggelsen i norr och centrum.

I planen föreslås en rondell vilken kommer fördela trafiken på ett bättre och smidigare sätt än idag. Ett viktigt syfte är att avlasta den västra delen av Norra leden så att bullernivåer dämpas för bostäderna här.

– Vi vet att det är efterlängtad åtgärd, både av invånare och näringsidkare, inte minst handlarna i Vellinge centrum. Vi moderater har avsatt medel i budgeten och projektering kommer påbörjas så fort planen vunnit laga kraft. Förhoppningsvis kommer ombyggnaden vara färdig 2020. Vi är nu ett steg närmre en efterlängtad åtgärd och satsning, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

M inför nu återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd för nyanlända.

Omsorgsnämnden beslutade ikväll om att Vellinge kommun ska införa återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd från kommunen i det så kallade glappet från första dagen man har blivit beviljad etableringsersättning. Detta efter ett förslag från oss moderater.

Idag uppstår det ett glapp under perioden från det att dagersättningen från Migrationsverket upphört till dess att den nyanlända skrivs in i arbetsförmedlingens etableringsplan och får sin etableringsersättning. Under denna period saknar personen försörjning beroende på att arbetsförmedlingen saknar ett förskottssystem och många nyanlända söker därför försörjningsstöd från boendekommunen under glappet. Etableringsersättningen betalas sedan ut retroaktivt till den nyanlända vilket resulterar i att personen får dubbel ersättning under glapperioden.

En individuell prövning görs och därefter tar man fram en återbetalningsplan.

Förskott som förmån betalas idag ut av socialtjänsten till olika grupper, dessa är just ett förskott som sedan ska betalas tillbaka. Detsamma borde även gälla för nyanlända. Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen.

-Det mest naturliga vore att Arbetsförmedlingen drog av den del som avser dubbelt bidrag och återbetalade detta direkt till kommunen på samma sätt som försäkringskassan gör med förskott på sjukpenning. Det är anmärkningsvärt att myndigheten inte anser sig ha tid att hushålla med skattebetalarnas pengar. Moderaterna i Vellinge tar med detta beslut ansvar för att våra skattepengar inte går till dubbla bidrag för samma period, säger Anna Mannfalk (M) omsorgsnämndens ordförande.

Hallå Vellinge - Hur ska fler turister lockas till Vellinge kommun?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Hur ska fler turister lockas till Vellinge kommun?

Vårt svar:
Besöksnäringen har en stor potential i kommunen. Vi vill fortsätta uppmuntra till olika arrangemang och traditioner som sträcker sig över en större del av året. Skapa levande orter och hamnar med ett brett utbud av service och handel. Fler övernattningsmöjligheter. Vi har sett till att campingen fått ny arrendator vilket betyder mycket för kommunen. Vi kommer jobba vidare för ett hotell i Höllviken. Samverka med och underlätta för besöksnäringen så att den kan fortsätta utvecklas och växa. Profilera och marknadsföra kommunen utifrån natur, kultur och rekreation där stränder och golfbanor i toppklass redan idag lockar många till kommunen.

Moderaterna prioriterar trygghet och studiero

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och i korridorer en självklarhet. Det gäller även på nätet och den nya form av utsatthet detta skapar. Tidiga och tydliga insatser och evidensbaserade metoder ska användas i det förebyggande arbetet.

       -Studiero och ordning är grundläggande för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag och en viktig pusselbit i att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande.

Moderaterna har därför initierat tio åtgärder i utbildningsnämnden som kommunen nu ska arbeta vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar.

 1. Kommungemensamt arbetssätt för antimobbningsarbetet.
 2. Särskild handlingsplan för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling på internet.
 3. Kommungemensam mall för ordningsregler.
 4. Utreda inrättande av resursskola med redovisning av pedagogiska och ekonomiska konsekvenser inklusive handlingsalternativ.
 5. Tillse att personalen ges fortbildning adekvat för områdena ordningsregler, studiero, trygghet och förhindra kränkningar.
 6. Rektorerna fortbildas i bestämmelserna om trygghet och studiero.
 7. Kommungemensam mall för rutiner avseende hur omhändertagande av föremål, kvarsittning och utvisning ska gå till rent praktiskt.
 8. Utvärdera förändringen, från 1 juli 2015, av Utbildningsnämndens omfördelning av 10 miljoner specialpedagogisk resurs från tilläggsbeloppen till rektor i grundbeloppet.
 9. Att respektive skola ska analysera sina förutsättningar och föreslå lokala förbättringsåtgärder på områdena ordningsregler, studiero, trygghet och förhindra kränkningar.
 10. Att respektive skola ska kartlägga och identifiera deras mest otrygga platser såväl inom- som utomhus, så kallade ”hot spots” samt komma med åtgärdsförslag.

  -Genom detta beslut tar vi ett brett grepp som inbegriper trygghet, ordningsregler, att förhindra kränkningar och studiero. Detta är prioriterade områden för oss moderater där arbetet måste pågå kontinuerligt och aldrig får vila, avslutar Gustav Schyllert.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Malin Lindskog

Vem är du?
Egenföretagare, fotbollsmamma, spinninginstruktör, entreprenör, politiker, cyklist, trädgårdsnörd … Har alltid många projekt på gång och älskar att nätverka.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Politik har intresserat mig sedan gymnasietiden då jag var med i MSU/MUF. Jag vill ha insyn i det som sker i min kommun och kunna vara med och påverka. Och jag är inte rädd för att sticka ut hakan. Det finns så många människor som har synpunkter på hur vår kommun sköts och de besluts som tas, men få som orkar engagera sig. Jag vill inte vara en av dem.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Som företagare är såklart näringslivsfrågor väldigt intressanta. Vellinge är en företagarvänlig kommun men det finns alltid saker som kan bli bättre. Just nu är jag ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden och det är också ett väldigt intressant område, eftersom de beslut som tas där påverkar vår närmiljö.

 

Nyhetsbrev - maj

Denna månaden har vi haft rekordvärme och flest soldagar i maj sedan man började mäta detta 1945. Hoppas ni har hunnit njuta i solen – på stranden eller på nyinvigda bryggan nere i Skanörs hamn. Månaden har varit intensiv och mycket har hunnits med.

Månaden började med en cykelaktivitet i Vellinge centrum i underbart vårväder. Under två timmar tog vi oss runt i Vellinge tätort och tittade på allt som är på gång och som planeras kommande år. Carina Wutzler guidade runt och vi fick bland annat höra om ny bostadsbebyggelse, ny förskola, om- och tillbyggnad av grundskola, konstgräsplan, idrottshall, centrumsatsning, uppbyggnad Lindesgården, stationstorg, bullervall och norra infarten. Tack till alla som var med under eftermiddagen.

Under månadens kommunstyrelsemöte behandlades bland annat den nya befolkningsprognosen. Vi moderater ser positivt på att många vill flytta hit och att Vellinge växer men vi är tydliga med att tillväxten ska vara sund och hållbar. När vi nu ser att prognosen visar på fortsatt hög tillväxt behöver vi därför prioritera planer som handlar om kommunal verksamhet, infrastruktur och service framför planer för bostadsbebyggelse. Vi värnar attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge.

Kunskap och det livslånga lärandet är viktigt för oss moderater, därför vill vi utveckla fritidshemsverksamheten vid alla grundskolor. Fritidshemsverksamheten spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta en större plats på
fritidshemmen vill vi stärka samordningen mellan fritidshemsverksamheten och skolans undervisning och öka kopplingen skola-fritids genom till exempel läxhjälp. Vi vill ha fler karriärtjänster såsom förste fritidspedagog och öka samverkan med föreningar för att öka den fysiska aktiviteten och sprida goda exempel.

Det blir inget medborgarlöfte mellan kommunen och polisen 2018 i Vellinge, detta beslutades efter ett möte mellan kommunen och polisen. I dagsläget har vi en polisorganisation som är underbemannad och som inte klarar av att leverera det som utlovats. Det kan inte accepteras. Att skriva under gemensamma dokument känns i detta läge meningslöst. Det är dock viktigt för oss att poängtera att de poliser som finns gör sitt yttersta utifrån de förutsättningar som finns men vi tvingas konstatera att de är alldeles för få.

Glädjande besked vi fick under månaden är att Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd angående frågan om tiggeriförbudet i kommunen. Vi ser att det är viktigt att pröva frågan hela vägen för att få ett beslut i högsta instans, det kommer vi nu få! Inför nästa instans kommer SKL att ha möjlighet att yttra sig i frågan fram till den 13 augusti och frågan kommer att kunna avgöras till hösten.

Vellinge kommun har blivit beviljade pengar för ESF-projektet under tre år. ESF är ett samarbetsprojekt mellan utbildning- och omsorgsavdelningen som tillsammans med kranskommunerna arbetar med unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska sjukdomar. För Vellinge resulterar projektet i två tjänster, en på utbildning och en på omsorg, med målet att dessa människor ska kunna få ett självständigt liv.

Vellinge kommun tog hem storslam i året tävling av Ekomatsligan. Vellinge kammade hem tre förstapriser. 1 pris i ekomatsligan (för fjärde året i rad) med 80 % ekologisk mat, 1a pris på svekologisk mat med 48 % svensk producerad ekologisk mat samt 1a pris i ekobrödspriset med ekologiska inköp på 73 %. Heja Vellinge kommun och grattis till alla barn som får mat i toppklass.

Den 26 maj invigde Carina Wutzler den nya bryggan i Skanörs hamn med många glada människor på plats. Vi moderater hade som vallöfte 2014 att fortsätta arbetet med att försköna och förbättra hamnen i Skanör. Den nya bryggan kan ta mer folk och det ska finnas ett stort soldäck, fler trappor och stegar. Det har byggts ett stort trädäck med plats för sittytor som uppmuntrar till ”häng” och möten mellan människor. Belysning och planteringar och de nya sälarna ramar in platsen fint. Men vi är inte klara än. Vi kommer fortsätta utveckla hamnen kommande år. Enligt den nya detaljplanen som vann laga kraft för ca 1 år sedan ges möjligheter även till ett kallbadhus, en hall för båtservice, nya handelsbodar samt möjligheter för befintliga verksamheter att bygga ut. Planen inkluderar även en upprustning av de allmänna ytorna och en förbättrad trafiksituation och trafiksäkerhet.

Under maj har Carina Wutzler tillsammans med alliansföreträdare från samtliga 33 skånska kommuner skrivit ett bra till infrastrukturminister Tomas Eneroth där de kräver att åtgärder görs för att lösa de omfattande problem som finns i tågtrafiken och som drabbar Vellingebor och Skåningar. Regeringen lägger kraft på att försvåra alternativ till tåg, som flyg och dieselbilar, samtidigt som man låter tågkaoset fortsätta, för oss är det helt oförståeligt.

Arbetet med om- och tillbyggnad av Asklunda förskola är nu i full gång och inom kort kommer Annexet att rivas. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet och föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn i förskolan samtidigt som dem vet om att verksamheten håller hög pedagogisk kvalitet som förbereder barnen inför skolan. Redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och därför finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta behovet kommer Asklunda förskola byggas om och till vilket skapar upp till 130 nya förskoleplatser.

Glöm inte att fylla i vilka kampanjer och aktiviteter ni vill vara med på i sommar/höst. Har ni några frågor eller har tappat bort formuläret? Maila gärna victoria.bergstrand@vellinge.se.

Kommentera, dela och gilla gärna våra inlägg på facebook. Följ oss på www.facebook.com/vellingemoderaterna för att hålla dig uppdaterad!

Hallå Vellinge - Vad vill ni satsa på inom skolan?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vad vill ni satsa på inom skolan?

Vårt svar:

Vi sätter kunskap i fokus för att erbjuda Sveriges bästa skola. Alla barn och elever ska nå sin fulla potential i Vellinges skolor, där både en tidig identifiering av barn i behov av särskilt stöd och stimulans och mer utmaning för de som lätt når målen är viktigt. Insatserna ska baseras på evidens och följas upp kontinuerligt, för detta vill vi införa en kvalitetssäkring av de kommunala skolorna. Vi vill erbjuda fler spetsutbildningar och lärarnas tid med eleverna ska öka. Skickliga lärare ska premieras med ökad lönespridning och särskilda karriärtjänster. Fortsätta utveckla det fria skolvalet med valfrihet och mångfald bland skolorna.

Det ska vara lätt och smidigt att åka kollektivt

Vi satsar 3,6 miljoner kronor under 2018 på fler pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie. Arbetet har påbörjats och första etappen kommer vara klar under sommaren. Etapp 2 kommer att stå klar innan årsskiftet.

För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag –  bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi arbetar därför för att underlätta för kollektivt åkande genom ytterligare satsning på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i attraktiva lägen.

Den nya pendlarparkeringen i Västra Ingelstad kommer rymma 35 nya parkeringar varav två med laddstolpe för elbil, i Östra Grevie kommer den befintliga pendlarparkeringen vid Bolmersvägen att byggas ut med totalt 23 parkeringsplatser.

Under året kommer kommunen även att bygga två till parkeringar i vardera by.

-Parkeringsplatserna är en viktig del i vårt kommunövergripande mål om attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Vi ser att Pågastationerna har varit populära och att kommunen behöver möta upp med fler parkeringsplatser i båda byarna och kommer följa utvecklingen löpande för ev. ytterligare framtida ökade behov, säger Hans Cedergren, t.f. ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Hallå Vellinge - Vad vill ni satsa på inom äldreomsorgen?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vad vill ni satsa på inom äldreomsorgen?

Vårt svar:
Äldreomsorgen ska vara personcentrerad dvs byggas upp tillsammans med individen och med individen i centrum. Förebyggande och tidiga insatser ökar livskvalitén och sparar resurser på sikt.

Vi moderater vill motverka ensamhet genom koncept med måltidskompis, kulturkompis etc. Vi ökar stöd och avlastning för de som vårdar sina anhöriga. Erbjuder olika boendeformer för att möta nya behov. Vi möjliggör sammanhållen vårdkedja mellan sjukvård och omsorg samt utnyttjar teknikens möjligheter på individens villkor. Vi ser våra äldre som den resurs de är och tar tillvara kompetens. Moderaterna vill sänka skatten på pension nationellt.

Det här innebär integrationsplikten för nyanlända i Vellinge

Efter förslaget från moderaterna beslutade kommunfullmäktige i slutet av förra året att införa integrationsplikt för nyanlända i Vellinge kommun. Plikten gäller från den 1 jan 2018.

Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Vellinge och Sverige för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. Men integration är mer än ett jobb. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället. För att tydligt slå fast vikten av integration och den enskildes ansvar för detta har Vellingemoderaterna infört integrationsplikt för
nyanlända i Vellinge.

Fokus på jobb och språk från dag ett – modell för kompetenskartläggning används för att skatta varje individs erfarenheter och kunskaper, individuell etablerings- och handlingsplan tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål. Tydliga insatser och åtgärder anges i planen där krav såsom utbildningsplikt och krav på deltagande i praktikplats med mera kan vara aktuellt. Varje individs eget ansvar tydliggörs. Uppföljning på individnivå genomförs månadsvis. Frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner.

SFI-undervisning – ett av de viktigaste stegen för att integreras är att kunna språket. Vuxna nyanlända ska delta i SFI-undervisning och lära sig svenska språket. För att bli anställningsbar på svensk arbetsmarknad krävs kunskaper i svenska språket. SFI undervisningen ska därför ställa krav på närvaro, progression samt kunskapsresultat. Utbildningen kan även kompletteras med till exempel yrkessvenska, praktikplats eller akademikerspår. Resultatbaserade ersättningsmodeller för utbildningsanordnaren ska utredas för att stärka kopplingen mellan ersättning och kvalitet i utbildningen.

Samhällsorientering – kursen är obligatorisk för alla vuxna nyanlända och ska tydligt befästa att integration är en plikt och bygger på eget ansvar samt belysa vikten av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är sådana exempel. Kursen ska ha genomgåtts inom ett år från att etableringen inleddes. Kursen avslutas med en examination, ett samhällstest. Klarar man inte testet får kursen göras om helt eller delvis.

Etableringsboende – I Vellinge erbjuds etableringsboende till de som anvisas från Migrationsverket. Det är ett tillfälligt, första boende där kontraktstiden är max 24 månader utan besittningsskydd. Under den tiden är det individens ansvar att söka och hitta ett eget boende. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga skäl kan kontraktstiden kortas ner.

– Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Svenska samhället bygger även på ett väl utbyggt välfärdssystem och socialt skyddsnät, som grundar sig på att alla bidrar genom att arbeta och betala skatt. Vi ställer samma krav på alla – att ställa krav handlar om att bry sig, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande (M)

Öppet brev från Alliansen i Skåne till infrastrukturminister Tomas Eneroth

Till:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Näringsdepartementet
Mäster Samuelsgatan 70
Stockholm

Öppet brev från Alliansen i Skåne till infrastrukturminister Tomas Eneroth

De senaste veckornas kaos i skånsk tågtrafik har fått omfattande konsekvenser och skapat stora problem för allmänheten. Den rådande situationen är ohållbar. Orsaken är eftersatt underhåll som leder till elfel och strömförsörjningsproblem. Eftersom järnvägens underhåll och utbyggnad är en statlig angelägenhet är det i huvudsak staten som fallerar i sina åtaganden och måste ta sitt ansvar.

Vi har varnat för den eskalerande situationen i skånsk infrastruktur tidigare och nu har situationen nått nya värre proportioner. Det är en återkommande bromskloss för Skånes höga ambitioner om tillväxt, flexiblare arbetsmarknad och bättre miljö. Försenade, inställda och till och med evakuerade tåg har mer eller mindre blivit vardag för de skånska resenärerna. Människor som arbetspendlar blir försenade om de alls kommer fram. Det kommer leda till att fler tar bilen vilket belastar våra vägar ännu mera. Framtidens arbetskraft hindras när studenter inte kommer fram till sina lektioner. Attraktiviteten för Skåne och andra regioner minskar, affärsresenärerna stannar i Köpenhamn eller Stockholm. Skåne behöver en tågtrafik som fungerar och detta omedelbart.

Det är oförståeligt hur regeringen kan lägga kraft på att försvåra alternativ till tåg, som flyg och dieselbilar, samtidigt som man låter tågkaoset fortsätta på flera håll landet. I maj uppnåddes även rekordhöga bensinpriser i Sverige. Det eftersatta underhållet av de svenska järnvägarna och otillräckliga nyinvesteringar slår hårt mot människors vardagspussel. Vi måste nu tillsammans ta ett krafttag för att vända utvecklingen, med regeringen och Trafikverket i spetsen.

Vi uppmanar regeringen att akut tillsätta en kriskommission för infrastrukturen i Sverige, samt att göra en regeländring som möjliggör förskottering av medel för tidigareläggande av järnvägsunderhåll och nyinvesteringar i den regionala infrastrukturen.

Alliansen i Skåne, den 29 maj 2018

M satsar på utbyggd förskola för att skapa bästa tänkbara start i livet

Arbetet med om- och tillbyggnad av Asklunda förskola är nu i full gång och inom kort kommer Annexet att rivas.

Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet och föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn i förskolan samtidigt som dem vet om att verksamheten håller hög pedagogisk kvalitet som förbereder barnen inför skolan. Redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och därför finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta behovet kommer Asklunda förskola byggas om och till vilket skapar upp till 130 nya förskoleplatser.

Kommunen kommer att bygga en helt ny lokal som rymmer 8 avdelningar och upp till 160 stycken barn på Asklunda förskola. Nybyggnationen förväntas påbörjas under våren och ska vara inflyttningsklar till oktober 2019. Den befintliga förskolan rymmer idag 70 barn uppdelat på två byggnader. Annexet som idag rymmer 30 barn att rivas och huvudbyggnaden som idag rymmer 40 barn kommer att renoveras. Ombyggnationen förväntas vara klar i oktober 2020. Under nybyggnationen och renoveringen kommer kommunen tillfälligt att använda moduler som barnen kommer att vara i och successivt flytta från.

Projektet har en beräknad investering på cirka 75 miljoner kronor. Både nybyggnationen och ombyggnationen av förskolan kommer att präglas av ljusa och öppna utrymmen.

– Vi moderater anser att ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö och är en viktig förutsättning för hög kvalitet i förskolan. För oss är det viktigt att barnen stimuleras på rätt sätt och därför kommer det finnas gott om plats för lek och lärande såväl inomhus som utomhus, säger Gustav Schyllert, ordförande i utbildningsnämnden.

Hallå Vellinge - Vad vill ni satsa på inom barnomsorgen?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vad vill ni satsa på inom barnomsorgen?

Vårt svar:

Det livslånga lärandet börjar i förskolan, som ska ha hög pedagogisk kvalitet och förbereda barnen för skolan. Vi vill inrätta karriärtjänster i förskolan för att stimulera särskilt yrkesskickliga förskollärare och satsa på pedagogiskt högskoleutbildad personal. Vi vill också utveckla satsningen på Vellinges framgångsrika måltidskoncept med god och näringsrik mat samt fortsätta utveckla det fria förskolevalet med valfrihet och mångfald bland förskolorna. En bra och kreativ förskolemiljö är viktig och vi vill därför fullfölja vår löpande satsning på att förbättra och utveckla förskolemiljöerna, såväl de inre miljöerna som de yttre.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Anders Arkenstedt

Vem är du?
Anders Arkenstedt. Egenföretagare med Vellinge Kommun som säte sedan 1995. Ordförande i Företagarna Vellinge sedan 2011.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Sättet att ta sig an frågor som rör skola och näringsliv ligger i linje med mina åsikter och värderingar.

Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat?
Utveckling av skola och näringsliv för att säkerställa såväl arbeten och kompetenskrav som möjligheten till ett starkt lokalt företagande.

Hallå Vellinge - Hur vill ni jobba med integration i kommunen?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Hur vill ni jobba med integration i kommunen? 

Vårt svar:
Skyldigheter och rättigheter hör ihop. Vi behöver ställa tydligare krav på dem som kommit hit. Det gäller framförallt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar och komma i egenförsörjning. Integration handlar om att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. För att tydliggöra varje individs ansvar har vi moderater infört integrationsplikt i Vellinge som innebär att alla nyanlända ska lära sig svenska, delta aktivt i samhällsorientering och i de aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete. Frångår man detta försvinner rätten till stöd, ersättningar och etableringsboende.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Madeleine May Qwinten Linné

Vem är du?
Jag är Madeleine May Qwinten Linné, 35 år, boende i Höllviken, utbildad socialpsykolog/beteendevetare via Lunds Universitet. Är mamma till tre barn och arbetar som platschef, personlig tränare och instruktör på Nordic Wellness i Burlöv.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Då politik innefattar strukturen, uppbyggnaden och kärnan till vårt nuvarande samhälle, vari kommunpolitiken sätter prägel på den närmsta omgivningen, är det just här jag som individ kan vara med och påverka och hjälpa till. Höllviken och Vellinge kommun står mig varmt om hjärtat och jag vill kunna vara med och värna om vår fina kommun.

Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat
För mig står frågor gällande individen i samhället och dess hälsa, likväl psykisk som fysisk i centrum. Det är i sociala hälsofrågor min kunskap är som störst och min önskan är att vara med och arbeta för att den enskilda individen ska känna sig frisk och arbetsför, behövd och kunnig, trygg och engagerad. Barnen i vår kommun ska känna sig trygga och starka. Tillsammans bygger vi framtiden.

Moderaterna inför fritidshemslyftet i Vellinge kommun

Kunskap och det livslånga lärandet är viktigt för oss moderater, därför vill vi utveckla fritidshemsverksamheten vid alla grundskolor. Fritidshemsverksamheten spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta en större plats på
fritidshemmen vill vi stärka samordningen mellan fritidshemsverksamheten och skolans undervisning och öka kopplingen skola-fritids genom till exempel läxhjälp. Vi vill ha fler karriärtjänster såsom förste fritidspedagog och öka samverkan med föreningar för att öka den fysiska aktiviteten och sprida goda exempel.

Hallå Vellinge - Vilka miljöfrågor prioriterar ni?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vilka miljöfrågor prioriterar ni?

Vårt svar:
Miljö och klimat är viktigt både för vår framtid och för vår trivsel idag Vi tror att människor både vill och kan ta ansvar för en hållbar miljö- och klimatutveckling. Ett ansvarsfullt miljöarbete präglas av att miljöfrågorna är en naturlig del i hela verksamheten. Miljöpolitik är inte ett redskap som används kortsiktigt för att ta hem politiska poäng.

Vår kommun utvecklas i samspel med miljön där alla kan göra kloka val. Det ska vara lätt att göra rätt – genom varsamhet om natur och stränder, planer för klimatförändringar, tillgänglig information, skolmat som inspirerar, välfungerande kollektivtrafik och hållbar avfallshantering.

 

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Thorvald Lindhe

Vem är du:
Mitt namn är Thorvald Lindhe Seniorkonsult/pensionär. Boende i Höllviken tidigare i Falsterbo. Jag har ett förflutet i säkerhetsbranschen där jag jobbade i över 40 år som säljare och i en rad ledande befattningar. Här såg man en samhällsutveckling att från ha varit rädd om ett föremål, till att vara rädd och osäker som individ.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige i Vellinge:
För att kunna få insikt i och en chans att påverka den kommunala politiken för ett tryggare samhälle med kvalitativ tillväxt samt stödja den moderata politiken.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat:
Den kvalitativa tillväxten i vårt Vellinge inkluderat Sveriges bästa skola och en god äldreomsorg.

Hallå Vellinge - Vad vill ni göra för att stötta föreningslivet?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vad vill ni göra för att stötta föreningslivet?

Vårt svar:
Genom ”Jag älskar Vellinge” betonas delaktighet, personligt ansvar och utveckling. Positiv stämning, gemenskap, identitet och framtidstro skapar livskvalitet. Föreningslivet har en viktig roll i detta och är idag prioriterat med fokus på barn, ungdomar samt äldre. Aktivitet ger effekt på hälsan.

Nu vill vi utveckla stödet och dialogen med kommunens vägföreningar. Deras arbete är viktigt för attraktiva livsmiljöer och deras värdefulla kunskap bör tillvaratas.

Vi vill öka samarbetet med privat och ideell sektor, medverka till idrottsråd, kulturgaranti för barn och äldre, erbjuda lokaler, ytor, utomhusgym, motionsslingor och hamnar för båtliv.

Nyhetsbrev april

Vi har haft både rekordvärme och hagel har under april, ett typiskt vårväder med stora väderomslag. Månaden har varit intensiv och nu har arbetet inför valrörelsen tagit fart på riktigt.

Under april har vi hunnit med en hel del som det ska vara under ett valår. Under påskhelgen hade vi flera kampanjer runt om i kommunen. På skärtorsdagen var vi utanför Ica Skanör och Ica Toppen, på långfredagen utanför Ica Torgboden i Falsterbo och på Påskafton på Lilla torg i Vellinge. Många givande och trevliga samtal med invånare i alla åldrar.

Ny framtagen befolkningsprognos för 2018-2027 är på väg till kommunstyrelsen för behandling. Prognosen visar på fortsatt hög tillväxt i kommunen och vi behöver därför prioritera planer som handlar om kommunal verksamhet, infrastruktur och service framför planer för bostadsbebyggelse.

Den 12 april hade vi medlemskväll och förhandsvisning av Omtankens hus i Höllviken. En lyckad kväll med cirka 70 deltagare, tack till alla som var med. Den 19 april startade inflyttningen av huset då boende på Kronodalsgården och Näsets läkargrupp flyttade in i. Inflyttningen i resten av huset kommer nu att ske successivt så de boende hinner anpassa sig i lugn och ro.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 april fick politikerna en återrapportering av stationshuset i Västra Ingelstad som vi nu väljer att gå vidare med för att skapa kontorshotell med gemensamhetsytor för kommuninvånare och föreningar att nyttja samt ett café eller enklare servering.

Under samma möte antogs även en skyltpolicy för kommunen som tydliggör regler om skyltning och flaggning i kommunen.

Snart påbörjas byggnationen av nya pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie som ska vara klara till sommaren. Den nya pendlarparkeringen i Västra Ingelstad kommer rymma 35 nya parkeringar varav två med laddstolpe för elbil, i Östra Grevie kommer den befintliga pendlarparkeringen vid Bolmersvägen att byggas ut med totalt 23 parkeringsplatser. Under året kommer kommunen även att bygga två till parkeringar i vardera by. Parkeringsplatserna är en viktig del i vårt kommunövergripande mål om attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Vi ser att Pågastationerna har varit populära och att kommunen behöver möta upp med fler parkeringsplatser i båda byarna.

Under april har Carina Wutzler har skrivit brev till regeringen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande från Simrishamn, Skurup, Trelleborg och Ystad, angående erosionsproblematiken längst Skånes sydkust. Kusterosionen är ett växande problem för sydkustens kommuner då effekterna av en stigande havsnivå märks av redan idag och det drabbar befintlig bebyggelse. Flera åtgärder har vidtagits för att minska effekterna av erosionen. Hårda kustskydd som stoppar eller minskar erosionen på en plats, men förvärrar situationen på en annan. Mjuka kustskydd som är mer naturanpassade, men som ofta innebär långdragna och komplicerade tillståndsprocesser. Även problem med översvämning av det tättbebyggda området i låglänta kustnära områden är ytterst aktuellt i Skåne, där till exempel Vellinge kommun arbetar med att skydda hela Falsterbonäset mot höga havsnivåer. Vill ni läsa hela brevet kan ni göra det här: https://vellinge.moderatweb.se/sverige-krymper/

Kretsstyrelsen hade årsmöte den 17 april där samtliga i styrelsen valdes om.

Under månaden gick Vellinge som en av tre kommuner i landet med i ett ESF projekt riktat till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Projektet löper under tre år.

Vi moderater har lagt fram ett förslag om att Vellinge kommun ska införa återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd som ska ersätta försörjningsstödet från kommunen i det så kallade glappet från första dagen man har blivit beviljad etableringsersättning. Förskott som förmån betalas idag ut av socialtjänsten till olika grupper, dessa är just ett förskott som sedan ska betalas tillbaka. Detsamma borde även gälla för nyanlända. Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Under kommunfullmäktigemötet den 25 april behandlades bland annat årsredovisningen för 2017. Vi är stolta och glada över vad vi lyckats åstadkomma föregående år. En skola i fortsatt toppklass, en av de tryggaste kommunerna i landet och flera positiva och stora satsningar i hela kommunen samtidigt som vi har haft en välskött ekonomi med ett slutresultat på 53,2 miljoner kronor. Hela årsredovisningen inklusive Carina Wutzlers förord kan du läsa här: https://vellinge.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/ekonomi-och-budget/

Stens Brygga är äntligen öppnad för alla badsugna. Förra veckan var det besiktning av Skanörs hamn där kommunen bland annat byggt ett nytt trädäck med tillhörande badbrygga. Lite arbete kvarstår men ska vara klart till den officiella invigningen den 26 maj. Carina Wutzler kommer invigningstala och har lovat att ta sig ett dopp, missa inte detta.

Vi har nu skickat ut anmälan till kampanjer under valrörelsen. Glöm inte skriva upp er på alla aktiviteter ni kan medverka på och låt oss tillsammans göra denna valrörelse till den bästa någonsin!  

Vill även passa på att påminna om kommande månads afterwork som nästa gång kommer att vara i Höllviken. Mer info kommer.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Niklas Girvall

Vem är du?
Mitt namn är Niklas Girvall är 36år och bor i Höllviken. Född och uppvuxen nere på Näset och efter ett par år i Malmö är jag sedan 3år tillbaka i hemtrakten. Jobbar som säljare.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Jag har valt att ställa upp i valet till fullmäktige för att få en chans att kunna vara med och påverka och bli mer insatt i vad som händer i vår kommun.

Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat?
Att Vellinge kommun ska kunna erbjuda Sveriges bästa skola och utbildning.

Tidningen Hallå - Hur ska företagandet i kommunen utvecklas?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Hur ska företagandet i kommunen utvecklas? 

Vårt svar:
Näringslivet är en förutsättning för välfärd och utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för företag att starta upp, finnas och växa i kommunen. Att införa servicegaranti, förenkla och förbättra kommunala servicen, införa lots för att tydliggöra en väg in till kommunen,  skapa markreserv för företagsetablering, fortsätta centrumutvecklingsarbetet, fungerande infrastruktur,  utveckla entreprenörskapet inom skolan och Ung Företagsamhet på gymnasiet, uppmuntra uppstart av inkubatorverksamhet och förbättra och utveckla dialog med näringslivet är exempel på åtgärder som vi kommer arbeta med för att näringslivet ska kunna fortsätta att utvecklas i kommunen.

Årsredovisning 2017 - Carina Wutzlers förord

Det blir inte helt enkelt att sammanfatta 2017. Det är mycket som har hänt och det finns så mycket jag skulle vilja ta upp men jag får göra ett urval. Däremot hoppas jag att ni fortsätter läsa årsredovisningen i sin helhet och tar del av allt som skett under året.

Året startade med en del stökigheter kring ungdomsgäng och det kom signaler om att den upplevda otryggheten ökade. Kommunen valde därför att fokusera på trygghetsfrågor genom trygghetspaketet ”Tillsammans för ett tryggare Vellinge”. En rad åtgärder togs fram tillsammans med invånarna under året. Ett arbete som gett resultat. Brottsstatistiken minskar och kommunen hamnar på plats 5 av 290 när SKL rankar tryggheten i de svenska kommunerna. Trygghetsarbetet får dock aldrig slå sig till ro utan kommer förstärkas ytterligare framöver. Arbetet med att skapa säkra och trygga stränder, har fortsatt och ett nytt livräddartorn kom på plats i Falsterbo. Ni ser ett av kommunens tre fina livräddartorn på årsredovisningens framsida. En stolthet för kommunen och som blivit ett populärt landmärke i olika sammanhang.

Utbildning, som är ett av kommunens profilområde, fortsätter visa på framgångar under 2017. Utmärkelser som Sveriges bästa skolkommun, Guldtrappan, White Guide junior, topplaceringar i Ekomatsligan och SKL:s öppna jämförelser visar att Vellinge ligger i framkant inom en rad område på utbildningsområdet. Utvecklingsarbetet har fortsatt inom ramen för lärarutvecklingsprogrammet. Arbetsmiljön är viktig; satsning på lokaler har skett genom bland annat uppstart av ny förskola i Västra Ingelstad, om- och tillbyggnad av Herrestorpskolan och ombyggnation av grundsärskolan på Ljungenskolan.

Ny arrendepolicy har banat väg för ett mer strukturerat och transparent arbete avseende arrendefrågor i kommunen vilket bland annat har lett till ny arrendator av såväl Skanörs hamn som Campingen i Falsterbo. Resultatet är ett större utbud och mer liv och rörelse i hamnen och kommunen har nu äntligen en camping värd namnet. En camping som redan i år nådde de fyra stjärnor som kommunen ställt som krav inom en treårsperiod.

Strukturerat och fokuserat arbete avseende ekonomiskt bistånd visar sig också i konkreta resultat så det är ingen slump att Vellinge har Sveriges lägsta försörjningsstöd mätt per invånare. Det är glädjande att arbetet med nollvision ungdomsarbetslöshet har gett effekt och ungdomsarbetslösheten har halverats på två år. Under 2017 har den minskat mer än i riket.

Det viktiga arbetet med att få tillstånd att uppföra skydd mot stigande havsnivåer har fortsatt och samråd har genomförts med såväl invånare som myndigheter. Det är ett komplext och omfattande arbete men nu närmar vi oss äntligen en färdig ansökan till mark- och miljödomstolen.

Det går givetvis inte att sammanfatta året utan att nämna det ekonomiska resultatet. Det är positivt. Resultatet är 53,2 miljoner kr, nästan 50 miljoner bättre än budget. Avvikelsen beror på ansvarsfulla och kostnadsmedvetna verksamheter men också av poster av engångskaraktär som reavinster, lägre räntor och högre skatteintäkter. En del av det beror på den avsättning för pensionsmedel som genomfördes 1995. Under 2017 översteg värdet på tillgångarna kraftigt de skulder som finns, vilket är unikt i landet, varför beslut om realisation av övervärdet beslutades av kommunfullmäktige.

Avslutningsvis vill jag passa på att lyfta Nyckelhålsparken som invigdes i september. En ny mötesplats mitt i centrala Höllviken intill havet med utegym, lekplats och boulebanor som används flitigt av olika åldersgrupper. Parken är en av flera åtgärder som har genomförts i kommunens olika delar inom ramen för centrumutvecklingsarbetet. Läs mer om det och mycket annat i årsredovisningen.

Tack till alla, invånare – näringsidkare – medarbetare, som bidragit till allt fint som hänt i kommunen 2017.

Vi hörs och ses – tills dess ha det bäst!
Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande

 

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet: https://vellinge.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/ekonomi-och-budget/

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Thommy Gransten

Vem är du?
Skåning som flyttade till Höllviken för snart 40 år sedan med min familj, fru och två döttrar. Egen företagare sedan 1981. Glad och social med ett stort intresse för djur och natur. Golf är mitt stora fritidsintresse! Syns på bifogad bild! 🙂

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Jag har valt att kandidera till fullmäktige för att aktivt vara med och påverka för en positiv framtid för vår kommun och dess invånare. Moderat politik har alltid känts som det rätta valet för mig. Moderaterna i Vellinge kommun har alltid stått för handlingskraft och ansvar för medborgarna och deras skattepengar. Om medborgarna ger mig chansen på valdagen den 9 september, kommer jag att engagerat arbeta för att vår fantastiska kommun ska fortsatt vara en av de bästa att leva och verka i.

Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat?
Omsorg om medborgarna är en viktig grundtrygghet i vår kommun. De flesta av oss, unga som äldre, hamnar för eller senare i livssituationer då vi behöver någon form av vård eller stöd på annat sätt. Då är det viktigt att vår kommun har resurser i form av duktig personal, väl utbyggd vård, äldreboende, familjerådgivning mm. Även då vår kommun är en av de bästa inom detta område i landet, så gäller det att inte slå sig till ro utan fortsätta arbetet med att göra vår kommun ännu bättre! Detta vill jag påverka genom mitt politiska engagemang!

Tidningen Hallå - Vad vill ni göra för att minska antalet villainbrott?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder:
Vad vill ni göra för att minska antalet villainbrott? 

Vårt svar:
Bostadsinbrotten har minskat kraftigt de senaste fem åren men det är inbrott som medborgarna oroar sig mest för. Våra trygghetsvärdar utvecklar arbetet tillsammans med medborgare, företag, organisationer och polis. Dessutom vill vi anställa ordningsvakter som med utökade befogenheter får agera lokalt och vara en länk till polisen. Vi satsar på frivilligorganisationer som nattvandrare, grannsamverkan m.fl, kommunala ordningsvakter, övervakningskameror, 24 timmars garanti för barn under 15 år som begått brott, ökad närvaro och leverans från polisen och rensning av buskage och översyn av belysning för minskad möjlighet att begå brott oupptäckt. 

M vill införa förskottslån istället för bidrag för nyanlända.

Vi moderater kommer att lägga fram ett förslag om att Vellinge kommun ska införa återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd som ska ersätta försörjningsstödet från kommunen i det så kallade glappet från första dagen man har blivit beviljad etableringsersättning.

Idag uppstår det ett glapp under perioden från det att dagersättningen från Migrationsverket upphört till dess att den nyanlända skrivs in i arbetsförmedlingens etableringsplan och får sin etableringsersättning. Under denna period saknar personen försörjning beroende på att arbetsförmedlingen saknar ett förskottssystem och många nyanlända söker därför försörjningsstöd från boendekommunen under glappet. Etableringsersättningen betalas sedan ut retroaktivt till den nyanlända vilket resulterar i att personen får dubbel ersättning under glapperioden.

Tidigare har de nyanlända kunnat söka bidrag hos kommunen för denna mellanperiod, vi vill att de istället ska få söka lån. En individuell prövning görs och för de som beviljas lån vill vi att man tar fram en avbetalningsplan,

Förskott som förmån betalas idag ut av socialtjänsten till olika grupper, dessa är just ett förskott som sedan ska betalas tillbaka. Detsamma borde även gälla för nyanlända. Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen.

-Det handlar även om god ekonomisk hushållning, Det är inte rimligt att kommunerna ska betala för det som är statens ansvar. Dessutom är det inte förenligt med likabehandlingsprincipen, säger Carina Wutzler.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Martin Appelfeldt

Vem är du?
Jag är en på gränsen till outtröttlig entreprenör och affärsman med ett stort hjärta för de lokala frågorna och vårt närområde. Jag utmanar gärna gängse ordning och räds aldrig att ta en fight för det jag tror på.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
I en allt mera föränderlig omvärld, såväl inom som utanför Sveriges gränser känns det viktigt att engagera sig. Jag tycker att Vellinge är en fantastisk kommun att bo i och vill vara med och påverka dess framtida inriktning, så att vi kan fortsätta utveckla Vellinge till att vara bland de bästa kommunerna i Sverige att leva och verka i.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Som egenföretagare, så ligger självklart företagsandan mig nära hjärtat, men på ett lite bredare plan är självklart vård, skola och omsorg de allra viktigaste frågorna, då de berör så många invånare i Vellinge.

Tidningen Hallå - Vad vill ni göra för att Vellinge ska upplevas som tryggare?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder:
Vad vill ni göra för att Vellinge ska upplevas som tryggare?

Vårt svar:

För oss är trygghet ett prioriterat område i ständig utveckling i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Vi är inte nöjda så länge människor upplever otrygghet. Många väljer Vellinge för att det är en trygg och lugn plats och så ska det fortsätta vara. Vi satsar vidare på trygghetsvärdar, trygga skolvägar,24-timmars garanti avseende ungdomar under 15 år som har begått ett brott, stöd till frivilligorganisationer, att rusta för framtida klimatförändringar, kräva ökad närvaro och leverans från polisen, motverka hedersrelaterat våld och förtryck, drogförebyggande åtgärder och trygga fysiska miljöer i kommunens alla delar.

 

Sverige krymper!

Carina Wutzler har skrivit brev till regeringen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande från Simrishamn, Skurup, Trelleborg och Ystad, angående erosionsproblematiken längst Skånes sydkust. läs brevet nedan. 

Under många år har kommunerna längs Skånes sydkust arbetat med erosionsproblematiken. Redan på 1980-talet arrangerade Ystads kommun och Erosionsskadecentrum den första klimatkonferensen med syfte att skapa en större förståelse på nationell nivå och att få ett statligt engagemang. 2017 arrangerade Trelleborg kommun ett nationellt kustmöte i samverkan med SGI där det blev tydligt hur många olika myndigheter denna fråga berör. Ett samtal ansvar med relevanta resurser är av akut behov.

I södra Skåne finns det stora arealer av högvärdig jordbruksmark och därför har samhällen historiskt placerats längs med kusterna där marken inte var lika värdefull där havets resurser kunde nyttjas. Dessa samhällen upplever idag erosion av olika grad. Erosionen orsakas av längsgående strömmar som plockar upp material längs kusten och transporterar det till andra delar av kusten eller ut till havs.

Kusterosionen är ett växande problem för sydkustens kommuner då effekterna av en stigande havsnivå märks av redan idag och det drabbar befintlig bebyggelse. Flera åtgärder har vidtagits för att minska effekterna av erosionen. Hårda kustskydd som stoppar eller minskar erosionen på en plats, men förvärrar situationen på en annan. Mjuka kustskydd som är mer naturanpassade, men som ofta innebär långdragna och komplicerade tillståndsprocesser. Även problem med översvämning av det tättbebyggda området i låglänta kustnära områden är ytterst aktuellt i Skåne, där till exempel Vellinge kommun arbetar med att skydda hela Falsterbonäset mot höga havsnivåer.

Sydkustkommunerna känner ett stort behov av ett större statligt engagemang och stöd i dessa frågor. Utmaningarna idag och i framtiden är alltför omfattande för att enskilda kommuner utan kompetens och resurser ska kunna hantera dem. Idag faller hela ansvaret på den enskilde fastighetsägaren. Södra Sveriges sandstränder är unika i landet och en nationell angelägenhet att skydda. Ansvaret bör vara gemensamt, men idag saknas nationell och regionala strategier för hur detta ska hanteras på långsikt. En statlig myndighet bör tilldelas mandat, ansvar, kompetens och resurser så att den kan ta ledning i dessa utmaningar som rör kustskydd och klimatförändringar, inte bara stigande havsnivåer.

All tidigare erfarenhet visar att det lönar sig att vara proaktiv, men att det också är fördelaktigt att arbeta med naturen istället för mot den. Naturanpassade åtgärder är dock under utveckling och det krävs kunskap, erfarenhet och finansiella resurser för att kunna driva på utveckling på rätt riktning. Idag är det enskilda fastighetsägare som, i ren desperation, vidtar åtgärder i form av erosionsskydd som i förlängningen kan skada andra enskilda eller allmänna intressen.

Problemet är kanske idag i huvudsak en skånsk angelägenhet, men kommer successivt att också  beröra kuster längre norrut efterhand som havet stiger allt snabbare. En framtida myndighet med ansvar för kusten bör således vara belägen i det område där problemen är som störst, dock med ett mandat som sträcker sig utanför regionens gränser.

Idag finns det möjligheter att från MSB söka statsbidrag för att utföra förbyggande åtgärder mot naturolyckor som infattar ras, skred och erosion. Dock anses inte kusterosion vara en naturolycka och därför är det inte möjligt för sydkustens kommuner att söka detta bidrag. Det bör snarast upprättas ett statsbidrag som kan sökas för förebyggande klimatanpassningsåtgärder, i vilken skydd mot stigande havsnivåer och kusterosion ska ingå.

Vi anser att det är mycket angeläget att en statlig, nationell myndighet pekas ut som ska svara för det samlade ansvaret för kustskydd mot erosion. Detta ansvar ska även inkludera att ha ekonomiska resurser för ändamålet. SGI har på regeringens uppdrag samordningsansvaret för stranderosion, men utan egentliga resurser att förmedla till kustkommunerna. Vi önskar därför att regeringen snarast tar ett initiativ med en sådan inriktning. Vi ser också fram emot att en kontakt tas med oss för att diskutera hur staten och kommunerna ska arbeta vidare i denna fråga.

För sydkustkommunerna Simrishamn, Skurup, Trelleborg, Vellinge och Ystad

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande
Vellinge kommun

Kent Mårtensson
Kommunstyrelsens ordförande
Ystads kommun

Karl-Erik Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Simrishamns kommun

Torbjörn Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Trelleborgs kommun

Magnus Alm
Kommunstyrelsens ordförande
Skurups kommun

Vi tar vara på din röst!

Det är valår och den politiska debatten är livlig. Det är bra, idéer behöver bli utmanade och väljarna behöver få en bild av vad de olika partierna står för. För oss Vellingemoderater räcker det dock inte med fagra ord och löften i en valrörelse. Vi bryr oss alltid, och vi arbetar hela tiden hårt med att leverera kvalitet i verksamheter och utveckling, med Vellingebornas bästa för ögonen.

För att klara av att möta framtidens utmaningar krävs handlingskraftiga politiker, och det har vi! Vellingemoderaterna behövs, och vår politik behövs för att Vellinge ska fortsätta vara en unik och framgångsrik kommun. Vi har modet att ta tag i tuffa frågor och utmana befintliga system. Vi har svaren på hur vi ska ta oss an framtiden och vi lyssnar på våra invånare.

Vi arbetar långsiktigt och resultatet av vårt arbete är det du ser och upplever varje dag i kommunen. Att vi har haft förtroendet att leda kommunen länge betyder inte att vi slagit oss till ro – tvärtom. Vi är varken visionslösa eller idétrötta. Vi är framåtlutade, arbetar hela tiden med utveckling och vågar prova nytt.

Vi är stolta över vår politik och vad vi levererat, men vi är inte färdiga. Vi är ett parti som vill
fortsätta ta ansvar, påverka och styra utvecklingen i framtiden, inte sitta bredvid och passivt följa den. Moderaterna ger framtidstro – vi tror på Vellinge – ett Vellinge som visar vägen in i framtiden!

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Peter Jungbeck

Vem är du?
Mitt namn är Peter Jungbeck och jag är bosatt i Skanör sedan 1986. Jag är grundare av EuroFlorist, är professionell styrelseledamot och investerare i start-ups. Jag är också aktiv inom moderaterna med ett flertal uppdrag i kommunen.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Därför att jag vet att jag kan bidra med min gedigna bakgrund som företagsledare, där jag under 26 år byggde upp EuroFlorist-koncernen med verksamhet i 9 länder, med mer än 10 000 anslutna blomsterbutiker. En erfarenhet som har gett mig kunskaper som passar in i alla sammanhang där det handlar om att skapa och leva upp till ett förtroende från uppdragsgivaren, i detta fallet kommuninvånarna.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Utan tvekan är det vår unika närmiljö som vi måste bevara och skydda, men samtidigt utveckla för ett levande samhälle. Kommunens erbjudande och service till invånarna ska vara i toppklass och vi ska vara lyhörda för tankar och idéer om hur vi kan utvecklas. Sen är självklart ekonomi och näringslivsfrågor viktiga för mig.

Tidningen Hallå - Hur vill ni få fart på centrumlivet i Vellinge, Höllviken och Skanör-Falsterbo?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Hur vill ni få fart på centrumlivet i Vellinge, Höllviken och Skanör-Falsterbo?

Vårt svar:
Fortsätta arbeta efter det program som vi tagit fram för att skapa levande och attraktiva centrum och förutsättningar för ett brett utbud av service och handel i hela kommunen. Även V Ingelstad omfattas. Genom att göra platserna vackrare och tryggare vill vi skapa platser dit människor tar sig för att uträtta ärenden men också för att träffas och umgås. Genom samverkan mellan kommun, näringsidkare och fastighetsägare vill vi skapa aktiviteter och bygga upp nya evenemang och traditioner. Förtätning av de centrala delarna skapar underlag för bra utbud av service och handel. Välkomnande entréer, skyltning och bra infrastruktur är andra viktiga faktorer.

 

M avbryter planarbetet för ny återvinningscentral i Lilla Hammar.

Vi moderater ser att det finns ett behov av en ny, bättre och mer modern återvinningscentral, ÅVC, i kommunen. Var en sådan ska placeras har inte varit givet och är på intet sätt självklart. En placeringsutredning genomfördes och utifrån den beslutade kommunstyrelsen i september förra året om ett planuppdrag för en ny ÅVC i anslutning till den befintliga i Lilla Hammar.

Under hösten och vintern har kommunförvaltningen arbetat vidare utifrån uppdraget och områdets förutsättningar har studerats närmare. Under denna period har det inkommit synpunkter på förslaget och vi har lyssnat på grannar och invånare. Utifrån det som framkommit väljer vi moderater nu att avbryta planarbetet för ny ÅVC i Lilla Hammar. Då det i nuläget inte finns någon alternativ placering får kommunen göra ett omtag för att hitta en lämplig placering.

-Utifrån det som framkommit är vår samlade bedömning att kommunen måste titta över placeringen på nytt. En ny återvinningscentral ska stå sig i mer än 50 år och det är viktigt att vi hittar en hållbar och långsiktig placering. Därför drar vi nu tillbaka planuppdraget om att ny återvinningscentral ska placeras i anslutning till den nuvarande i Lilla Hammar, säger Carina Wutzler.

Ärendet beslutades under kvällens kommunstyrelsemöte.

 

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Lennart Willemo

Vem är du?
Pensionär, tidigare rektor i Vellinge-Månstorp samt därefter skolutvecklingsansvarig i Vellinge kommun. Mycket engagerad i tillkomsten av Sundsgymnasiet samt involverad i byggena Månstorps Ängar och tillbyggnaden av St.Knuts äldreboende.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Moderat ideologi stämmer väl överens med min syn på sociala- och äldreomsorgsfrågor samt vad gäller vikten av kunskap i skolan. Dessutom arbetar Moderaterna aktivt för att alla kommundelarna skall utvecklas och blomma. Goda exempel är planeringen av en ny stor förskola i V Ingelstad, Omtankens hus i Höllviken, centrumutvecklingen i Skanör och Vellinge tätort samt insatser i Skanörs hamn.

Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat?
Vellinge får en allt större del av äldre befolkning och omsorgsfrågor kommer att bli väldigt viktiga framöver. Det blir således av stor vikt att vi kan erbjuda olika former av äldreboende med tillgång till service av olika omfattning och slag. Även mängden barn och skolelever ökar och det kommer att bli nödvändigt att bygga fler skolor.

Tidningen Hallå - Hur ska fler bostäder skapas i Vellinge kommun?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Hur ska fler bostäder skapas i Vellinge kommun? 

Just nu byggs det bostäder som aldrig förr i kommunen och nu handlar det snarare om att hitta en bra balans i utbyggnadstakten. Vi ser positivt på att Vellinge växer men det måste ske på rätt sätt och i lagom takt samtidigt som kommunens särprägel måste bevaras.

Vårt svar:
För tillfället byggs många bostäder i kommunens olika delar och det finns fler planer som möjliggör bostadsbebyggelse kommande år. Nu handlar det om att få till bra bostadsbebyggelse och sprida ut den över tid och att hitta en balans i befolkningsökningen så att vi får en hållbar tillväxt. För oss är det viktigt att växa i lagom takt och på rätt sätt. Vi ser med fördel en förtätning av de centrala delarna för att spara värdefull natur och åkermark men också för att skapa underlag för levande och attraktiva centrum. Det behövs olika boendeformer för tex ungdomar och äldre vilket vi efterfrågar i markanvisningar och för in i detaljplaner.

 

Nyhetsbrev - mars

I måndags startade upprustningen av Stortorget och parkstråket i Vellinge centrum. Förra året invigdes Lilla torg och nu är det alltså etapp två som påbörjas och är en del i kommunens centrumutvecklingsarbete. Arbetet kommer att starta vid Stortorget och beräknas vara klart till i början av juni 2018. Hela projektet beräknas vara klart i slutet av augusti 2018. Budgeten för hela projektet ligger på 9,5 miljoner kronor. På Stortorget kommer bland annat torget att rustas upp och förbättra möjligheterna till torghandel. I Gästisparken och Lindesparken kommer trygghet prioriteras med breddade gång och cykelvägar samt belysning. I parkerna kommer man även skapa nya planteringar och bänkar för att öka möjligheterna till rekreation samt bygga en lekplats.

Beslut om antagande av detaljplan för Norra Infarten har tyvärr försenats något då en fastighet inom detaljplaneområdet har bytt ägare vilket innebär att detaljplanen måste justeras. Det innebär att planen måste ut på ny granskning och att planen kommer upp till kommunfullmäktige för antagande senare i år.

Kammarrätten beslutade att ta upp ärendet om tiggeriförbud men gick på förvaltningsrättens linje om avslag. Att de valde att ta upp ärendet ser vi ändå som positivt och vi kan nu gå vidare till högsta förvaltningsdomstolen som är nästa instans för överklagande. Många kommuner följer ärendet med spänning och vi ser att det är viktigt att ta ärendet hela vägen, det är ett prejudicerande ärende som kommer ha betydelse för alla Sveriges kommuner.

Det finns ett stort behov av en ny återvinningscentral i Vellinge kommun. Uppdraget under förra året var att lokalisera möjliga platser för en ny återvinningscentral, det fanns då inget självklart alternativ men i september valde vi att gå vidare med en utredning om placering av uppbyggd återvinningscentral på nuvarande placering vid Lilla Hammar i Höllviken. Efter vidare utredning där grannar även har hörts har kommunen kommit fram till att läget inte är lämplig för en modern återvinningscentral. Vi moderater har därför föreslagit att nuvarande planarbete ska dras tillbaka, ärendet kommer behandlas på kommunstyrelsen den 4 april. I nuläget finns det ingen alternativ placering utan kommunen behöver ta ett nytt grepp och börja om på nytt med att lokalisera en lämplig plats för en ny återvinningscentral.

Det är viktigt att man som medborgare och företagare känner att man får ett snabbt, kunnigt och bra bemötande i kontakterna med kommunen. Moderaterna vill underlätta för medborgare och företag och vi vill tydliggöra vilken service man kan förvänta sig. Därför lanserade vi i början av månaden förslag om att införa en servicegaranti. Genom servicegarantin vill vi garantera beslut inom en i förväg utlovad tid inom till exempel ansökan inom bygglov, serveringstillstånd, miljö och hälsa. Klarar inte kommunen att lämna beslut inom utlovad garantitid ska avgiften reduceras eller helt utgå.

Under 2014 startade vi moderater upp ett stort utvecklingsstrategiarbete i kommunen vilket bland annat ledde fram till stadsmiljöprogram för centrum i Vellinge, Höllviken och Skanör. Arbetet har fortsatt med ett stadsmiljöprogram för Falsterbo som behandlades av kommunstyrelsen den 6 mars. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att kartlägga hur Falsterbos offentliga platser och stråk ska stärkas och ta fram förslag på åtgärder för att skapa levande, vackra och funktionella platser där människor kan samlas och umgås men också för att främja lokal service och handel på orten. Falsterbo en historisk ort intill havet där framtida utveckling ska ske med värdighet kring sin historia och kultur men ska inte ses som ett museum över en förlorad tid.

Vellinge kommun har under månaden lanserat sin första gröna obligation. Den gröna obligationen är på 200 miljoner, och investerare är KPA Pension. Obligationen ska finansiera Omtankens hus i Höllviken. Omtankens hus är ett exempel på Vellinge kommuns ambition att finansiera hållbara investeringar med gröna obligationer.

Under mars var det äntligen dags för överlämning av kommunens största satsning på äldre någonsin – fullservicekonceptet Omtankens hus är både ett omsorgsboende och en mötesplats för äldre. Inom några veckor kommer inflyttningen av huset påbörjas.

 

Kommande händelser:

Den 6 april är det dags för afterwork på Stationen i Skanör klockan 17.00-19.00 och den 27 april är det afterwork i Vellinge, mer info kommer.

Den 12 april är det förhandsvisning av Omtankens hus klockan 18.00, alla är välkomna men du behöver anmäla hur många som kommer till victoria.bergstrand@vellinge.se senast den 10 april, vi bjuder på fika.

17 april klockan 18.00 är det kretsårsmöte i kommunfullmäktigesalen i Vellinge.

17 april klockan 18.30-20.00 kommer vi att ha en utbildning i sociala medier – något som har efterfrågats av många. Vi bjuder på kaffe och smörgås, anmäl dig till victoria.bergstrand@vellinge.se senast den 15 april.

Under påskhelgen kommer vi att ha olika kampanjer och aktiviteter, kom gärna och var med oss då! Vi kommer stå utanför följande platser:

Skärtorsdagen:
Ica i Skanör, 15.00-17.00
Ica Toppen i Höllviken, 15.00-18.00

Långfredagen:
Ica Torgboden i Falsterbo, 11.00-13.00

Påskafton:
Ica Vellinge centrum, 10.00-12.00

 

Glad Påsk önskar Vellingemoderaterna

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Anette Clair

Vem är du?
Stolt mamma till två busfrön, tvillingkillar på snart 4 år. Sambo, villa och egen firma. Ändå, har jag tid och lust att engagera mig i politiken och den kommun som vi älskar att bo i.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Med en politisk bakgrund i Malmö, bland annat i Kommunfullmäktige och Servicenämnden, vet jag hur mycket engagemang och hårt arbete det ligger bakom varje politiskt beslut. Beslut som påverkar din och min vardag, våra liv och vår omgivning. För mig är det självklart att vi alla hjälps åt, med just vår speciella kompetens och vilja. Tillsammans når vi våra gemensamma mål. Med Vellinge kommun i rygg och hjärtat vill jag arbeta för framtid och trygghet!

Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat?
Framtidens skola, en nära och pålitlig sjuk- och äldrevård samt bevarandet av vår unika natur som ger oss kraft inför varje ny dag.

Centru(m)utvecklingen fortsätter i Vellinge

Imorgon startar ombyggnationen av Parkstråket och stortorget i Vellinge centrum. Förra året invigdes Lilla Torg i Vellinge och nu fortsätter arbetet med att göra Vellinge centrum mer levande och attraktivt.

På Stortorget kommer trottoarerna att breddas på norra och östra sidan för att verksamheterna som finns runt torget ska kunna utvecklas. I mitten av torget ska en fontän anläggas och runt om ska möjligheterna till torghandel att förbättras genom möjlighet till el, belysning och parasoller. Ytan på torget ska öppnas upp och en del av vegetationen i mitten av torget kommer att tas bort. På torget ska det anläggas ny belysning, nya sittytor för rekreation och nya planteringar. Ett av nyckeldirektiven är att låta så många parkeringsplatser som möjligt vara kvar, vi vet att många tar bilen till affären och kommunen ska inte ta bort dessa möjligheter. Det är även viktigt att alla känner sig trygga när de går, cyklar eller kör till och från centrum.

Under byggnationstiden ska tillgängligheten vara så god som möjlig, både trafik- och parkeringsmässigt för att inte verksamheterna ska påverkas i allt för stor utsträckning.

I Gästisparken och Lindesparken kommer cykelvägen att breddas för att skapa en naturlig och öppen passage mellan parkerna, ny belysning ska till och buskage och sly ska rensas bort för att öppna upp stråken. Det är viktigt inte minst ut trygghetssynpunkt. Kommunen kommer även att sätta nya planteringar och sittytor runt om i de båda parkerna där man kan koppla av och umgås.

Arbetet kommer att starta vid Stortorget och beräknas vara klart till i början av juni 2018. Hela projektet beräknas vara klart i slutet av augusti 2018. Budgeten för hela projektet ligger på 9,5 miljoner kronor.

– Målet är ett centrum med stort utbud av service och handel dit människor vill ta sig för att träffas och umgås. Dessutom ska platserna och stråken vara trygga och snygga vilket jag hoppas vi får till med denna satsning, säger Carina Wutzler.

Tidningen Hallå - Vilken är den viktigaste valfrågan för er?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vilken är den viktigaste valfrågan för er?

Moderaterna väljer skolan, läs varför nedan.
Två partier har som sin viktigaste valfråga att bryta moderaternas majoritet, de har inte ens någon egen politik att framhäva..

Viktigaste valfråga – Moderaterna
Vi vill fortsätta fokusera på att utveckla och förbättra skolan för att tillhandahålla en skola i toppklass som präglas av kunskap, trygghet och nyfikenhet men också en skola som ser och tror på alla elever och där det finns tydliga krav och förväntningar.  Genom en bra utbildning ger vi individerna de bästa förutsättningarna att lyckas och att skaffa sig ett arbete och få ett självständigt liv.  En bra skola förhindrar utanförskap och kriminalitet och är därmed en viktig förutsättning för ett tryggt samhälle. Bra utbildning är avgörande för fortsatt utveckling och välstånd.  En satsning på skolan är en satsning på barnen som är vår gemensamma framtid.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Stellan Carlson

Vem är du?
Stellan Carlson 73 år, f.d. industriledare, engagerad i högerpartiet/moderaterna sedan 1962, bosatt i Skanör. Förtroendeuppdrag jag har idag är ersättare i Miljö och byggnadsnämnden, ordförande i Sydkustens vattenvårdsförbund, ledamot i Öresunds Vattenvårdsförbund, ledamot i Kommunala Pensionärsrådet.

Varför har du valt att kandidera till kommunfullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Det är viktigt för mig att kunna påverka utvecklingen av det som ger   livskvalitet och trygghet för våra innevånare

Efterlängtad upprustning av Stens Brygga

Vi moderater hade som vallöfte 2014 att fortsätta arbetet med att försköna och förbättra hamnen i Skanör. Vi håller vad vi lovar. Vi har varit drivande i utvecklingsarbetet och nu håller även Stens brygga på att rustas upp som kommer vara färdig i god tid till badsäsongen.

Skanörs hamn är med sitt unika läge i anslutning till en av Sveriges vackraste stränder och storslagen natur kommunens pärla.  Hamnens charmiga och pittoreska utformning lockar såväl turister som kommuninvånare.  Men även en pärla kan behöva putsas till ibland och därför tillförde vi 5 miljoner 2016, 5 miljoner 2017 och ytterligare 3 miljoner 2018 för att försköna och förbättra hamnen.

Just nu håller Stens brygga på att byggas om och till. Bryggan kommer att bli mer tillgänglig och man ska kunna cykla ner och ta ett snabbt dopp precis som tidigare. Många har varit oroliga för att parkeringsplatser för bilar kommer försvinna helt men så blir det inte, man kommer kunna köra ner till hamnen och ta sitt morgondopp även i fortsättningen. Tanken är att fler Skanörbor, turister och kommuninvånare hittar dit större delen av året. Den nya bryggan kan ta mer folk och det ska finnas ett stort soldäck, fler trappor och stegar. På markplan kommer det finnas trädäck med plats för sittytor som kommer uppmuntra till ”häng” och möten mellan människor. Belysning och planteringar kommer rama in platsen fint. Arbetet kommer att vara färdigt i god tid till badsäsongen. Samtidigt byggs en toalett på den västra sidan av hamnen som kommer att stå klar under våren.

Vi kommer fortsätta utveckla hamnen kommande år. Enligt den nya detaljplanen som vann laga kraft för ca 1 år sedan ges möjligheter även till ett kallbadhus, en hall för båtservice, nya handelsbodar samt möjligheter för befintliga verksamheter att bygga ut. Planen inkluderar även en upprustning av de allmänna ytorna och en förbättrad trafiksituation och trafiksäkerhet.

– Vi moderater ser Skanörs hamn som en viktig plats i kommunen och det är glädjande att Stens brygga nu rustas upp. Den kommer att bli mer tillgänglig, trygg och säker och fler kommer kunna använda den samtidigt. Jag tror den kommer bli en riktig magnet i Skanörs hamn och locka många morgonbadare men även andra som är sugna på ett dopp, säger Carina Wutzler.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Charlotte Wannius-Falk

Vem är du ?

Jag är uppväxt i Skanör-Falsterbo, men sedan 9 år tillbaka bor jag tillsammans med min man och våra tre döttrar på Vellinge Väster.
Så länge jag kan minnas har jag alltid varit intresserad av politik / samhällsfrågor och redan som tonåring gick jag med i MUF.

Varför har du valt att kandidera till kommunfullmäktige för Moderaterna i Vellinge?

Att jag kandiderar till KF denna mandatperiod är för att jag vill kunna vara med att påverka det som redan är bra men det som kan göras bättre eller förändras. Jag tycker det är viktigt med en mix av generationer i det politiska arbetet med alla de olika erfarenheter vi bär med oss.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast hjärtat?
Då jag i botten är Fsk lärare/lärare så är det en självklarhet för mig att vi ska fortsätta verka för att vara Sveriges bästa skolkommun .
Vi ska hela tiden utvecklas i det arbetet och ligga i framkant. Inom detta ligger självklart elevhälsa ect som har ett stort ansvar ute på våra skolor vad gäller barns mående såväl fysiskt som psykiskt. Vidare ser jag vård och omsorg som intressant och viktigt. Vi har idag fantastiska service och trygghetsboenden, vård / omsorg boende och hemtjänst. Dessa verksamheter utvecklas hela tiden och den utvecklingen måste fortgå.

Egenansvar och likabehandlingsprincip ska vara en självklarhet

För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver. 

Enligt bosättningslagen ska en kommun efter anvisning från Migrationsverket hjälpa och stödja människor att ordna boende i kommunen. I Vellinge arbetar vi med en modell där individer erbjuds etableringsboende som är ett tidsbegränsat och tillfälligt boende vilket kommuniceras tydligt vid kontraktsskrivning. Initialt tecknas avtal om 9–12 månader där besittningsskydd avtalas bort. Det är möjligt att få hyreskontraktet förlängt med ytterligare 12 månader, det vill säga att hyrestiden aldrig får överstiga 24 månader. Möjlighet till förlängning bedöms utifrån kriterier såsom följsamhet av gällande regler för boendet, att hyran har betalats i tid och att den nyanlände aktivt deltar i SFI, samhällsorientering och andra etableringsinsatser i enlighet med integrationsplikten. Det är viktigt att ställa krav på att man har ett egenansvar.

Etablerings- och bo-coach stödjer individen i att ställa sig i olika bostadsköer och i att aktivt söka egen bostad från dag ett. Tiden 24 månader är vald utifrån att det är under den tid som statlig etableringsersättning utgår.

Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget. Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Att ställa grupper mot varandra skapar segregation.

– Alla individer har ett eget ansvar vilket vi tydliggör från dag ett. Att få en lägenhet är ingen allmän rättighet. Den viktigaste nyckeln till ett eget boende är att komma i egenförsörjning och få ett självständigt liv. Kommunens bostadsförsörjningsansvar måste gälla lika för alla och då kan inte vissa grupper omfattas av ett eget regelverk, säger Carina Wutzler.

Carina Wutzler debatterar om bosättningslagen och etableringskontraktstiden i SVT Agenda:
https://www.svtplay.se/video/17267290/agenda/agenda-11-mar-21-15?start=auto&tab=2018

Servicegarantin ska garantera ett effektivt och bra bemötande

Det är viktigt att man som medborgare och företagare känner att man får ett snabbt, kunnigt och bra bemötande i kontakterna med kommunen. Moderaterna vill underlätta för medborgare och företag och vi vill tydliggöra vilken service man kan förvänta sig. Därför lanserar vi nu ett förslag om att införa en servicegaranti.

Genom servicegarantin vill vi garantera beslut inom en i förväg utlovad tid inom till exempel ansökan inom bygglov, serveringstillstånd, miljö och hälsa. Klarar inte kommunen att lämna beslut inom utlovad garantitid ska avgiften reduceras eller helt utgå.

– Kommunen finns till för medborgarna och företagen. Servicegarantin ska garantera ett effektivt och kundvänligt bemötande av medborgare och företagare vilket ska göra Vellinge kommun ännu mer attraktivt, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Krister Askaner

Vem är du?
Krister Askaner. Specialistläkare i diagnostisk radiologi på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Varför har du valt att kandidera till kommunfullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Vi flyttade till Höllviken 2006 vilket vi aldrig ångrat. Jag vill att vår kommun fortsatt ska utvecklas på ett gynnsamt sätt med bibehållen låg skatt, bra skolor och fantastisk natur.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Utbyggnad av väg 100. Bra kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt

Nyhetsbrev - februari

Årets kortaste och förhoppningsvis kallaste månad är nu över. Februari innehöll en dag i kärlekens tecken och snö över våra vidder. Mycket politiskt arbete har även hunnits med trots färre dagar som du kan läsa om nedan.

Under början av månaden presenterades ett positivt bokslut för 2017. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. För oss moderater är god ekonomisk hushållning grundläggande och måste alltid stå i fokus. Alla pengar är skattebetalarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter. Skattebetalarna ska få valuta för varje skattekrona de betalar in. Vi är stolta över resultatet för 2017 som blev 53,2 miljoner kronor. Överskottet beror på flera olika saker. Dels beror det på att verksamheterna har ett överskott på drygt 26 miljoner kronor, dels på realisationsvinsten på 19,4 miljoner i och med avyttring av del av övervärdet av pensionsmedelsförvaltningen samt på ökade skatteintäkter. 2017 har på många sätt varit ett framgångsrikt och händelserikt år och arbetet med utvecklingsstrategins olika delar har börjat visa sig i konkreta resultat och mycket har hunnits med.

Förvaltningsrätten valde den 8 februari att avslå vår överklagan gällande förbud mot tiggeri i Vellinge kommun. Skälet till att vi tog fram förslaget om att införa ett tiggeriförbud i kommunen är att det framkommit synpunkter från invånare och näringsidkare som upplever tiggeri som störande och att man ifrågasätter om tiggeri ska vara en del av samhället i dagens Sverige. Tiggarna är dessutom en utsatt grupp som är utan bostad, arbete, inkomst och utan rätt till sociala förmåner här i Sverige. Vi avser att driva ärendet vidare till Kammarrätten och hoppas att man lämnar prövningstillstånd och tar upp ärendet.

Arbetet med att förbättra och försköna området kring och längst med Kungstorpsvägen har startat. Längst Kungstorpsvägen kommer en ordentligt belyst gång- och cykelväg att anläggas där extra fokus har tagits till en tryggare och bredare gång- och cykelväg för barn på väg till och från Stora Hammars skola. Infrastrukturen för kollektivtrafiken kommer att förbättras med nya bänkar, cykelställ och belysning.  Oxelallén ska byggas ut och nya planteringar ska sättas. Vidare ska alla korsningar längs med Kungstorpsvägen göras säkrare och rondellen vid Preem-macken ska göras om för att skapa en säkrare och tydligare trafiklösning. Mellan Omtankens hus och kyrkan i Kronodalsområdet ska en ny torgyta skapas. Det kommer att anläggas boulebanor, sittplatser, fontän och vackra planteringar. I området kommer det även att anläggas parkeringar för att möta upp behovet från Omtankens hus. Projektet är indelat i etapper, Kungstorpsvägen och det nya torget beräknas vara klara till hösten 2018 och arbetet i sin helhet med sidoinfarter och parkeringsplatser beräknas vara färdigt till september 2019.

Tryggheten är prioriterat för oss moderater och består av många olika delar. En del handlar om trygga och säkra gång- och cykelvägar i kommunens olika delar. Denna månaden monterades belysning längs gång- och cykelvägen längs Kungstorpsvägen för att öka tryggheten.

Under året kommer lärarutvecklingsprogrammet fortsätta utvecklas. Lärarna är den viktigaste resursen för att stödja eleverna i sin kunskapsinhämtning. Skickliga, kompetenta och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Vi ser därför att förstelärartjänster, individuell lönesättning, lönesatsningar, fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt samarbete med högskolor och universitet är viktiga verktyg för att stärka läraryrket. Därför har utbildningsnämnden som ett av sina prioriterade mål för 2018 att fortsätta och stärka utvecklingen av Lärarutvecklingsprogrammet. Syftet med kommunens Lärarutvecklingsprogram är att identifiera utvecklingsbehov i verksamheterna och genom ett systematiskt och strukturerat kollegialt lärande åstadkomma en professionsutveckling som säkerställer fortsatt skolutveckling i kommunens samtliga skolverksamheter.

Utbildningsnämnden beslutade den 12 februari att godkänna en framtagen handlingsplan för arbetet med högpresterande elever efter initiativ från oss moderater. Sedan tidigare har även en handlingsplan för arbetet med särbegåvade elever tagits fram. Målet är att särbegåvade och högpresterande elever ska stimuleras och utmanas för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

Återigen gnäller oppositionen över fördelningen av mandat i kommunfullmäktige påstår gång på gång att det är felaktigt att moderaterna har egen majoritet i fullmäktige då det inte speglar valresultatet. Vi har därför tydliggjort hur det faktiskt förhåller sig genom att redovisa fakta som ni kan läsa om här: https://vellinge.moderatweb.se/ratt-ska-vara-ratt/

Politiker och lärare från Skövde kommun var under månaden och besökte utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert för att lära sig och inspireras över hur kommunen och vi Vellingemoderater arbetar med utbildningsfrågor. En fredag med givande diskussioner om bland annat kvalitetsarbete, lärarutveckling, organisationsuppbyggnad och politikens roll.

Omsorgsnämnden beslutade under månaden att införa IT-stöd för att stävja ensamheten för de äldre i kommunen efter ett förslag från oss moderater. Vi vill underlätta din kontakt med barn och barnbarn via telefon, Skype och andra kontaktvägar via dator och smartphone. IT-stödet innebär ett införande av en gratis IT-tjänst till alla över 80 år i Vellinge kommun med syfte att bryta och förebygga besvärande ensamhet. De äldre kommer att få möjlighet till två kostnadsfria supporttillfällen per år på en timme vardera.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari beslutades det om tilldelningsbeslut med entreprenör på både Asklunda förskola och på Brandstationen i Skanör och ombyggnationerna har därmed fått klartecken att starta. Arbetet på Asklunda förskola är redan igång och ombyggnationen för brandstationen i Skanör kommer att ske i början av hösten då verksamheten önskar kunna ha full bemanning under sommaren.

Under gårdagens kommunfullmäktige antogs bland annat riktlinjer för exploateringsavtal vilket ska ses som en del i en större helhet. Vår målsättning den här mandatperioden har varit att skapa ordning och reda kring markfrågor och kommunens markaffärer. Vi har tidigare under mandatperioden tagit fram tydliga riktlinjer för markanvisningar, arrenden och i och med beslutet i KF nu även för exploateringsavtal. På så sätt har vi skapat bättre strukturer och tydligare rutiner för hur markanvisningar, arrende, avgifter, projektkalkyler och exploateringsavtal ska hanteras. Nu finns transparens i processerna och förutsägbarheten för olika aktörer har säkrats upp.

Helhetsgrepp kring markfrågor och kommunens markaffärer

Ikväll beslutade kommunfullmäktige bland annat om riktlinjer för exploateringsavtal vilket ska ses som en del i en större helhet. Vår målsättning den här mandatperioden har varit att skapa ordning och reda kring markfrågor och kommunens markaffärer. Vi har tidigare under mandatperioden tagit fram tydliga riktlinjer för markanvisningar, arrenden och i och med beslutet i KF nu även för exploateringsavtal. På så sätt har vi skapat bättre strukturer och tydligare rutiner för hur markanvisningar, arrende, avgifter, projektkalkyler och exploateringsavtal ska hanteras. Nu finns transparens i processerna och förutsägbarheten för olika aktörer har säkrats upp.

Målet med de nya riktlinjerna är att exploateringsprocessen ska vara så effektiv som möjligt. Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre om genomförande av en detaljplan avseende mark som kommunen inte äger. Utgångspunkten i avtalet är att byggherren ska ansvara för genomförandet av kvartersmark och enskild bebyggelse och att kommunen ansvarar för genomförandet av allmän platsmark för allmänna anläggningar och nödvändig infrastruktur. Genomförandet ska bekostas av exploatören enligt upplägg i respektive avtal. Innan detaljplan kan antas ska exploatören lämna säkerhet för de ekonomiska åtagandena som ska genomföras enligt avtalet.

– I och med kvällens beslut har vi nu tagit ett helhetsgrepp om markfrågor och kommunens markaffärer. Vi moderater har under mandatperioden varit drivande i att ta fram tydliga riktlinjer för markanvisningar, arrenden och nu för exploateringsavtal. Riktlinjerna för exploateringsavtal är viktiga för att se till att de detaljplaner som kommunen antar bli verklighet och därmed ett redskap för att skapa attraktiva livsmiljöer, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

 

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Hannah Renhed

Vem är du?
Jag heter Hannah Renhed och är ordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Vellinge. Jag läser sista året på det naturvetenskapliga programmet på ProCivitas i Malmö.
Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Jag har varit med i MUF sedan 2013, men i år är första året som jag har möjlighet att kandidera till fullmäktige eftersom jag fyllde 18 förra året. Det kändes därför som ett naturligt steg att kandidera till fullmäktige i år.
Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat?
Jag tycket att frågor som berör utbildning är extra viktiga eftersom utbildningen lägger grunden till resten av livet.

Attraktiva livsmiljöer i hela kommunen - låt Falsterbo vara unikt

Under 2014 startade vi moderater upp ett stort utvecklingsstrategiarbete i kommunen vilket bland annat ledde fram till stadsmiljöprogram för centrum i Vellinge, Höllviken och Skanör. Resultat av detta arbete ser vi nu i olika åtgärder i kommunens olika delar. Arbetet har fortsatt med ett program för Falsterbo som behandlas av kommunstyrelsen den 6 mars.

Syftet är att kartlägga hur Falsterbos offentliga platser och stråk ska stärkas och ta fram förslag på åtgärder för att skapa levande, vackra och funktionella platser där människor kan samlas och umgås men också för att främja lokal service och handel på orten.

Falsterbo en historisk ort intill havet där framtida utveckling ska ske med värdighet kring sin historia och kultur. Visionen är att ortens centrum ska utvecklas utifrån idén om den lilla historiska orten intill havet, där hav och natur ska stå i fokus. För oss är det är viktigt att bibehålla den genuina Falsterbo-känslan samtidigt som man utvecklar och förskönar. Här är exempel på några åtgärder som kommer genomföras de kommande åren.

 • Förtydliga entrén till Stadsparken från Skoltorget.
 • Gör Skoltorget mer lekvänligt.
 • Utveckla Gröna torg till ett grönt ”kryp-in”,
 • Tydliggöra stationsområdets tre platser, framhäva platsen kring gamla torg och ge möjlighet för handel på torget.
 • Förbättra tillgängligheten utmed Skåneleden så att det går att cykla hela mellan Skanör och Falsterbo.
 • Förbättra trafiksituationen och säkrare lösningar för oskyddade trafikanter.
 • Binda samman gång- och cykelvägnätet.
 • Utveckla Falsterbo Strandbad
 • Tydliggöra campingen som en målpunkt och del av Falsterbo

-Vi moderater avser genomföra åtgärderna under kommande år. Falsterbo är en ort med speciell historik och kultur där framtida utveckling ska ske med värdighet och med hänsyn till natur och hav. Det innebär inte att Falsterbo ska ses som ett museum över svunnen tid. Falsterbo behöver utvecklas med värdighet för alla; för året-runt boende, sommarboende, besökare och näringsidkare. Genom vår lokala politik vill vi värna, stärka och utveckla det unika som utmärker orterna i kommunen, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

 

Arbetet går nu vidare med att starta upp ett program för Västra Ingelstad. En ort som kommunen lanserar som Sveriges mest centrala landsbygd och som ska utvecklas utifrån sina unika värden.

M inför IT-stöd mot ensamhet

Ingen skall behöva vara ensam utan att själv välja det. När du blir äldre är det naturligt att det nära nätverket krymper. Vad kan kommunen göra åt det?

Forskning delar upp ofrivillig ensamhet i två typer:

 1. Du saknar någon att ha förtroliga samtal med
 2. Du saknar någon att göra saker tillsammans med

När det gäller aktiviteter erbjuder kommunen stöd via aktivitetscheck, våra servicehus och stöd till föreningar och andra som erbjuder aktiviteter för seniorer. Däremot kan inte kommunen vara en ersättning för dina nära vid förtroliga samtal. Men vi moderater vill gärna underlätta din kontakt med barn och barnbarn via telefon, Skype och andra kontaktvägar via dator och smartphone. Därför vill vi moderater införa en fixartjänst som kan stödja dig i att få digitala verktyg att fungera.

Omsorgsnämnden klubbade i förra veckan igenom vårt förslag för att erbjuda gratis IT-tjänst till alla över 80 år i Vellinge kommun med syfte att bryta och förebygga besvärande ensamhet. De äldre kommer att få möjlighet till två kostnadsfria supporttillfällen per år på en timme vardera.

-Den snabba digitaliseringen har gjort tekniken runt tv, telefon och dator alltmer komplicerad. När det inte fungerar förstärker oförmågan att kommunicera ensamheten. Om vi kan hjälpa till känns det som resurserna är väl använda, säger Anna Mannfalk (M) omsorgsnämndens ordförande.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Ola Stenberg

Vem är du?
Mitt namn är Ola Stenberg och jag är 52 år gammal. Har bott i Skanör sedan 1968. Är gift med Kristina och vi har 4 underbara barn. Jag är delägare i en firma som jobbar med reklam och profilprodukter samt gåvor. På fritiden så spelar jag gärna golf eller följer mina barn på diverse aktiviteter. Är med i styrelsen i Näset o Höllvikens innebandy.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Jag har valt att kandidera till fullmäktig för att kunna vara med att påverka framtiden inom Vellinge kommun och då framför allt nere i Skanör/Falsterbo. Känner att jag kan och vill vara med att påverka på ett positivt sätt och hoppas få chansen i nästa val.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
De frågor som engagerar mig mest är barn, ungdom, skola, fritidssysselsättning mm. Vill även vara involverad i att få fram det bästa ur vår härliga miljö i Vellinge kommun.

Rätt ska vara rätt - (M)ajoritet i kommunfullmäktige speglar väljarnas val.

Moderaterna har idag 26 mandat av 51 i Vellinges kommunfullmäktige. Det baseras på väljarnas val i valet 2014. Oppositionen påstår gång på gång att det är felaktigt att moderaterna har egen majoritet i fullmäktige då det inte speglar valresultatet. Vi vill därför tydliggöra hur det faktiskt förhåller sig genom att redovisa fakta. Vid valet 2014 röstade 23504 personer i valet till kommunfullmäktige. Fördelningen mellan partierna blev så här:

Moderaterna: 48,06 %                                  11 295 st röster
Liberalerna: 14,23 %                                                    3344 st röster
Socialdemokraterna: 10,16 %                                    2388 st röster
Miljöpartiet: 4,87 %                                                      1144 st röster
Sverigedemokraterna: 9,77 %                                    2296 st röster
Nya Listan: 7,81 %                                                        1835 st röster
TOTALT för L, S, Mp, Sd, NL: 47,09 %     11007 st röster

Centerpartiet: 1,61 %                             378 st röster
Kristdemokraterna: 2,54 %                  596 st röster
Vänsterpartiet: 0,53 %                           125 st röster
Feministiskt Initiativ: 0,15 %                  35 st röster
Övriga: 0,29 %                                          68 st röster

Sex partier fick tillräckligt med röster för att få mandat i kommunfullmäktige. Mandaten fördelas enligt det svenska valsystemet uträknat av valmyndigheten. Det innebär att av de röster som är representerade i kommunfullmäktige  (11295 + 11007) är oppositionspartierna i kommunfullmäktige mindre än vad moderaterna är tillsammans. Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Nya Listan fick tillsammans 11 007 röster i valet 2014. Moderaterna fick 11 295 röster.

Det innebär att moderaterna har 51 % och oppositionen 49 % utav de röster som är representerade i kommunfullmäktige. Oppositionen säger sig felaktigt representera en majoritet, vilket innebär att de skulle representera de övriga partierna som inte sitter i kommunfullmäktige.

 

 

Lärarutvecklingsprogrammet fortsätter för att stärka Vellinges skolor.

Skolan är ett prioriterat område för oss moderater. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet. Fortsatt utveckling och välstånd kräver en skola som ger nödvändiga kunskaper för framtiden. För att åstadkomma detta ser vi att varje rektor och lärare ska ha förutsättning att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. En modern kunskapsskola förutsätter behöriga och kompetenta lärare.

Lärarna är den viktigaste resursen för att stödja eleverna i sin kunskapsinhämtning. Skickliga, kompetenta och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Vi ser därför att förstelärartjänster, individuell lönesättning, lönesatsningar, fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt samarbete med högskolor och universitet är viktiga verktyg för att stärka läraryrket.

Därför har utbildningsnämnden som ett av sina prioriterade mål för 2018 att fortsätta och stärka utvecklingen av Lärarutvecklingsprogrammet. Syftet med kommunens Lärarutvecklingsprogram är att identifiera utvecklingsbehov i verksamheterna och genom ett systematiskt och strukturerat kollegialt lärande åstadkomma en professionsutveckling som säkerställer fortsatt skolutveckling i kommunens samtliga skolverksamheter.

Samtliga förstelärare ingår i kommunens nätverk där erfarenheter och slutsatser av arbetet görs. En ny omgång av professionsutbildning för förstelärare kommer att starta under våren 2018.

Ett nytt inslag i Lärarutvecklingsprogrammet är uppdragsutbildning i samarbete med regionalt utvecklingscentrum i programmering riktad mot pedagoger i åk 7-9 samt gymnasiet.

Gemensam bedömning av de nationella proven i syfte att åstadkomma en likvärdig bedömning fortlöper på samtliga enheter.

Kompetensutveckling för processtödjare i fritidshem kommer att löpa på och ytterligare en omgång för förskolan kommer att starta under våren 2018. Denna insats sker i samverkan med Malmö högskola i syfte att utveckla de målområden som identifierats i egentillsynen av dessa verksamheter.

-Lärarna är skolans viktigaste resurs och vi anser att ett stärkt lärarutvecklingsprogram är en viktig del för kvalité och fortsatt utveckling för lärarna i kommunen. Skickliga, kompetenta och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Nya i KF

Närmare hälften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Malin Conradsen
Vem är du?
Mitt namn är Malin Conradsen och är född och uppvuxen i V.Ingelstad. Jag är bosatt i Vellinge tätort tillsammans med min familj. De senaste 14 åren har jag arbetat som lärare och just nu undervisar jag på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Anledningen till att jag kandiderar till kommunfullmäktige i Vellinge är att jag vill förstå mer hur det politiska arbetet fungerar i vår fantastiska kommun.

Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat?
De frågor jag brinner mest för är Vård-och Omsorg och Utbildning.

Positivt bokslut för 2017

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. För oss moderater är god ekonomisk hushållning grundläggande och måste alltid stå i fokus. Alla pengar är skattebetalarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter. Skattebetalarna ska få valuta för varje skattekrona de betalar in.

God ekonomisk hushållning innebär också att kommunen ska ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden.

Vi är stolta över resultatet för 2017 som blev 56,1 miljoner kronor. Överskottet beror på flera olika saker. Dels beror det på att verksamheterna har ett överskott på drygt 26 miljoner kronor, dels på realisationsvinsten på 19,4 miljoner i och med avyttring av del av övervärdet av pensionsmedelsförvaltningen samt på ökade skatteintäkter.

2017 har på många sätt varit ett framgångsrikt och händelserikt år och arbetet med utvecklingsstrategins olika delar har börjat visa sig i konkreta resultat och mycket har hunnits med. Ny entré i Höllviken, Nyckelhålsparken, Axelssons torg, ny förskola i Västra Ingelstad, färdigställande av Omtankens hus, genomförda markanvisningar, lärarutvecklingsprogrammet, arbetsro kring trygghet och studiero i skolan, program för kvalitetsuppföljning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden, ”trygg tillsyn”, antagen skyfallsplan, trygghetsfokus genom ”Tillsammans för ett tryggare Vellinge”, fortsatt arbete med skydd mot stigande havsnivåer, implementering av nya fastighetsorganisationen och mycket mer.

-Resultatet visar på ekonomiskt ansvarstagande och en stabil ekonomi. Genom att ha stabila spelregler och vara noggrann med att följa den ekonomiska utvecklingen för kommunen kan vi undvika underskott som tvingar fram skattehöjningar och nedskärningar. Verksamheterna har hunnit med otroligt mycket under 2017, ett positivt år för kommunen samtidigt som resultatet är 56,1 miljoner kronor, säger Carina Wutzler.

Nya i KF

Närmare häften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Kjeld Steffensen

Vem är du?
Kjeld Steffensen, 71 årig egen företagare och bor i Falsterbo. Kassör i Skanörs Båtklubb.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Tror jag kan tillföra något som medlem i Kommunfullmäktiga.

 Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Det som ligger mig varmast om hjärtat är ekonomi och sociala frågor

Centru(m)lyft för Kungstorpsvägen och Kronodalsområdet

Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi lokalpolitiker ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen. I den ingår bostadsbyggandet, verksamheter och viss infrastruktur. Vi har därför varit drivande i arbetet med att skapa vackrare och tryggare område förbi och kring Kungstorpsvägen/Kronodal. Projektet är en del i kommunens centrumutvecklingsarbete.

Längst Kungstorpsvägen kommer en ordentligt belyst gång- och cykelväg att anläggas där extra fokus har tagits till en tryggare och bredare gång- och cykelväg för barn på väg till och från Stora Hammars skola. Infrastrukturen för kollektivtrafiken kommer att förbättras med nya bänkar, cykelställ och belysning.  Oxelallén ska byggas ut och nya planteringar ska sättas. Vidare ska alla korsningar längs med Kungstorpsvägen göras säkrare och rondellen vid Preem-macken ska göras om för att skapa en säkrare och tydligare trafiklösning.

Mellan Omtankens hus och kyrkan i Kronodalsområdet ska en ny torgyta skapas där det ska ges möjlighet till reflektion och social vistelse. Det kommer att anläggas boulebanor, sittplatser, fontän och vackra planteringar. Inspiration till gelstalningen av torget är hämtat från kyrkans formspråk. I området kommer det även att anläggas parkeringar för att möta upp behovet från Omtankens hus.

I samband med ombyggnationen kommer kommunens VA-enhet passa på att förstärka ledningsnätet.

Projektet är indelat i etapper, Kungstorpsvägen och det nya torget beräknas vara klara till hösten 2018 och arbetet i sin helhet med sidoinfarter och parkeringsplatser beräknas vara färdigt till september 2019.

-Det känns oerhört bra att få till en vackrare och säkrare plats längs Kungstorpsvägen. Som en del av centrumutvecklingsarbetet är vårt mål att skapa en centrumgata som knyter ihop Toppenområdet med resten av Höllviken. När Omtankens hus snart är klart för inflytt känns det även naturligt att skapa en vacker och trevlig mötesplats i form av ett torg för folk i alla åldrar. Vi är medvetna om att det kommer bli stökigt periodvis men jag hoppas att alla hjälps åt, visar hänsyn och har tålamod så att trafiken fungerar på bästa sätt under ombyggnadstiden, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Nyhetsbrev - januari 2018

Nu har årets första månad passerat, ett nytt och spännande år har börjat – valår. Vi har startat året i full fart, lite om vad som har hänt kan ni läsa om nedan. 

Året började med ett negativt besked från Trafikverket som valde att backa angående förbifart Kämpinge by. Första avtalet mellan kommunen och Trafikverket tecknades redan 2011 och Trafikverket väljer alltså att avbryta projektet med motiveringen att ett omtag behövs. Vi tycker detta är väldigt tråkigt, kommunen har avsatt pengar och stod i startgroparna för att påbörja projektet. Vi får nu se framåt och hoppas på en snabb lösning så att nödvändiga åtgärder kan göras så fort som möjligt. Viktigt för de boende i området, för fortsatt utveckling och för en bättre kollektivtrafik.

Den 1 januari trädde en ny lag i kraft ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. I samband med detta, har också Region Skåne tecknat ett avtal med kommunerna. Återinläggningar på sjukhus ska minska och vårdplatser sparas. Lagen och dess avtal, kommer dock att vara en stor utmaning för kommunen och det kommer att ställas än större krav på att kommunen har en effektiv och fungerande organisation. Vi måste också ha med oss invånarna i utvecklingen av vår politik och ta hjälp av dem när vi utformar framtidens vård- och omsorg.

Polisen släppte nyligen en sammanställning om brott i kommunen under 2017 och glädjande nog har dessa minskat. Bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott har minskat för femte året i rad och har halverats sedan 2014. Även antal skadegörelsebrott har minskat i kommunen från förra året, från 277 anmälda händelser till 237 anmälningar. Och att tryggheten ökar har vi ytterligare fått bevis på då Vellinge kommun klättrar en placering i SKL:s årliga mätning gällande trygghet och säkerhet. Vellinge är den femte tryggaste kommunen i landet enligt mätningen. Vi är stolta och glada över att det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet som initierades av oss har gett resultat men än är vi inte nöjda och det finns mycket mer som kan förbättras för att ytterligare stärka och utveckla det pågående arbetet i kommunen.

Även om Vellinge tillhör en av de tryggaste kommunerna i landet arbetar vi moderater hela tiden för att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Krisen inom polisväsendet är påtaglig och medierapporteringen oroar våra kommuninvånare. Detta innebär att det ställs höga krav på kommunen att själv hantera situationen. Vi moderater vill därför införa trygghetsvärdar i kommunen. Trygghetsvärdarna kommer arbeta för ökad närvaro i samhället och de ska tillsammans med medborgare, företag, organisationer och polis utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Målet med trygghetsvärdar i kommunen är ökad samverkan och är ett effektivt sätt att tillsammans skapa trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska känna sig trygga.

En ny entré till Vellinge genom ombyggnation av Norra infarten. Under kommunstyrelsens möte igår var återigen ärendet om Norra infarten uppe. Vår målsättning är att Norra infarten ska få större tillgänglighet, förbättra trafiksäkerheten och skapa ett tydligare centrumstråk. Ärendet ska nu vidare till fullmäktige där vi hoppas att det klubbas igenom och att arbetet kan påbörjas så snart som möjligt.

E6:an är för oss ett ständigt aktuellt ämne och vi anser att det är hög tid att Trafikverket reagerar och agerar. Det finns ett stort behov av en utbyggd E6 hela vägen från Vellinge till Helsingborg. Fram tills en utbyggnad har skett kräver vi åtgärder omgående för att lösa den problematik som finns idag.

Glädjande nog så fortsätter Moderaternas opinionssiffror att stiga nationellt. Enligt senaste sifo-undersökningen på uppdrag av SvD ligger Moderaterna på 24,4 %. Enligt samma undersökning har Alliansen ett väljarstöd på totalt 41,2 procent medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Västerpartiet tillsammans har 39,6 procent.

Under slutet av förra året påbörjade kretsstyrelsen arbetet med att ta fram nya valplattformar. Under januari har dessa valplattformar inför de kommande åren sammanställts. Ett viktigt arbete för att få ut vår politik till väljarna.

Vi vill passa på att tacka alla som kom på årets första Afterwork i fredags och tipsa om att nästa Afterwork kommer vara i Höllviken den 2 mars. Mer info kommer. 

Vellingeborna ska inte straffbeskattas av staten.

Staten tvingar Vellinge att ta ut mer skatt än vad vi behöver för vår egen service. Dagens system med skatteutjämning mellan kommuner gör att Vellinge straffbeskattas av regeringen för välskötta finanser och god kvalitet i välfärden.

Vellinge är en av 13 kommuner som är nettobetalare till systemet. Under 2017 betalade Vellinge kommun 82 miljoner kronor i utjämningsskatt vilket motsvarar cirka 2 300 kronor för varje kommuninvånare eller närmare 10 000 kr extra för en barnfamilj i straffbeskattning per år i Vellinge. Systemet dränerar Vellinge på miljoner årligen samtidigt som det verkar kontraproduktivt då mottagande kommuner inte stimuleras till utveckling och effektivisering. Det gäller inte minst Malmö som varje år får närmare fem miljarder kronor genom det absurda skattesystemet. Nuvarande system är orimligt och måste förändras.

Det kommunala skatteutjämningssystemet finansieras till största delen av statliga medel men 13 av Sveriges kommuner med stort skatteunderlag tvingas också bidra med enormt mycket pengar. Pengar som Vellinge hade kunnat lägga på en ny förskola, skola eller äldreboende. Kompensation till kommuner som behöver stöd för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner ska helt finansieras av staten och inte mellan kommuner.Underlaget för skatteintäkterna påverkas av sysselsättning och medelinkomst. Som en konsekvens av det kommunala skatteutjämningssystemet är det sysselsättningsgraden och medelinkomsten i övriga landet som i huvudsak avgör storleken på Vellinges skatteintäkter – inte Vellingebornas sysselsättningsgrad och medelinkomst.

-När vi nu summerar 2017 kan vi konstatera att Vellingeborna straffbeskattades med 82 miljoner kronor genom skatteutjämningssystemet. Enorma summor som kommunen istället hade kunnat lägga på en ny förskola, skola eller äldreboende. Det nuvarande skatteutjämningssystemet är absurt och måste förändras, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Nya i KF

Närmare häften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Margaretha Olsson
Vem är du?
Margaretha Olsson heter jag. Jag är 50 år och bor med min familj på hästgård i Hötofta. Landsbygden och fridfullheten på landet ligger mig varmt om hjärtat. Jag började med ett nytt intresse, biodling förra året. I mitt yrke är jag Distriktssköterska och arbetar som Skolsköterska på Elevhälsan, Sundsgymnasiet i Vellinge.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Den Moderata politiken har alltid känts rätt för mig och Moderaterna i Vellinge för en handlingskraftig politik som jag gillar. Jag tycker om att engagera mig i min närmiljö och kunna vara med och påverka. Genom min yrkes och livserfarenhet känner jag att jag kan bidra.

Vilken politisk fråga ligger dig närmst om hjärtat?
Då säger jag helt klart omsorgsfrågor, skola och utbildning. Jag brinner mycket för barn och ungdomars hälsa och välmående och skulle vilja bidra med mitt engagemang här.

Nya i KF

Närmare häften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Nicklas Albing-Schweitz
Vem är du?
Detta är första gången jag kandiderar och ser med spänning fram emot ett intressant valår. Jag är en samhällsengagerad och positiv kille som precis avslutat ett kandidatprogram i statsvetenskap och bor i Höllviken.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Jag vill fortsätta skapa en hållbar kommun att vara stolt över och känner att jag kan göra skillnad genom att tillföra nya perspektiv och vara driven. Som statsvetare finns det också ett genuint intresse att bevaka och påverka vår kommuns framtid.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Det skulle vara att fortsätta värna om våra ungdomar och fortsatta bra utbildningsförutsättningar samt att fortsätta arbeta för ett levande och tryggt Vellinge kommun.

Nya i KF

Närmare häften av namnen på den moderata kommunfullmäktigelistan har sedan tidigare inte suttit i kommunfullmäktige. Vi tycker det är oerhört glädjande att så många nya vill vara med och föra vår politik framåt. Vi kommer därför att presentera en ny person varje vecka som kommer att få berätta lite om sig själv.

Tove von Gertten
Vem är du?
Jag heter Tove von Gertten och går sista året på det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteende på S:t Petri gymnasieskola i Malmö. Förutom skolan så jobbar jag extra på BOUNCEinc i Toftanäs, tränar på gym och umgås med vänner.

Varför har du valt att kandidera till fullmäktige för Moderaterna i Vellinge?
Jag tycker att fler unga borde involvera sig politiskt och göra sina röster hörda. Vi bor i ett land med demokrati och då borde man utnyttja alla möjligheter som vi får till att tycka till och vara med och påverka vårt gemensamma samhälle.

Vilken politisk fråga ligger dig närmast om hjärtat?
Jämställdhet och likabehandling är ämnen som jag intresserar mig för extra mycket. Jag vill att samhället ska vara till för alla, att alla ska känna sig trygga och väl behandlade på förskola, på skolan, på arbetsplatsen och på alla andra ställen oberoende av kön, religion, etnicitet, sexualitet osv.

Moderaterna i Vellinge inför trygghetsvärdar

Även om Vellinge tillhör de tryggaste kommunerna i landet får vi aldrig slå oss till ro. För att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inför vi moderater trygghetsvärdar i kommunen.

Krisen inom polisväsendet är påtaglig och även om Vellinge är en av de tryggaste kommunerna i landet påverkar medias rapportering om en ökad grövre kriminalitet och leder till en känsla av otrygghet bland invånarna. Det innebär att det ställs höga krav på kommunen att själv hantera situationen.

Trygghetsvärdar införs för ökad närvaro i samhället och de ska tillsammans med medborgare, företag, organisationer och polis utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Målet med trygghetsvärdar i kommunen är ökad samverkan och är ett effektivt sätt att tillsammans skapa trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska känna sig trygga. Trygghetsvärdarnas uppdrag blir även att utveckla samverkan och dialog med polisen. Trygghetsvärdarna ska inte ersätta polisen utan vi kommer fortsätta kräva ökad närvaro och leverans från polisen.

En trygghetsvärd är en person som genom sin närvaro på olika platser i kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. Till uppdraget kan det även höra till att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid. Förutom att vara synliga på offentliga platser i kommunen ska trygghetsvärdarna kunna förflytta sig och förlägga arbetet till strategiskt utvalda platser. Till exempel om ett bostadsområde har drabbats av flera inbrott under en period. Genom ökad synlighet skapas relation med invånarna och tillsammans kan man förbättra tryggheten, såväl den faktiska som upplevda.

Totalt kommer fem trygghetsvärdar att anställas under året, de kommer börja etappvis och vara anställda av kommunen. I maj ska den första trygghetsvärden påbörja sin anställning och därefter sker successiv upptrappning och hela verksamheten planeras vara i full drift till augusti/september. Fullt utbyggd verksamhet beräknas kosta 2,9 miljoner kr årligen.  Varje kväll/natt kommer två bilar att patrullera runt om i kommunen bestående av en trygghetsvärd i varje bil. Trygghetsvärdarna kommer att bära uniform och använda speciellt namngivna bilar så att man tydligt och på håll känner igen dessa.

–  Många väljer att bosätta sig i Vellinge för att det är en trygg och lugn plats att bo och leva i. Så ska det fortsätta vara. Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande.

 

Minskat antal anmälda brott i Vellinge

För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser i kommunen. Kommunen ska arbeta med att förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat som kan påverka friheten att under säkra förhållanden vistas var man vill, när man vill.

Polisen släppte nyligen en sammanställning om brott i kommunen under 2017 och glädjande nog har dessa minskat. Bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott har minskat för femte året i rad och har halverats sedan 2014. Även antal skadegörelsebrott har minskat i kommunen från förra året, från 277 anmälda händelser till 237 anmälningar.

Vi är stolta och glada över att det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet som initierades av oss har gett resultat men än är vi inte nöjda och det finns mycket mer som kan förbättras för att ytterligare stärka och utveckla det pågående arbetet i kommunen. Bland annat kommer vi fortsätta kräva ökad närvaro och leverans från polisen. Det är inte acceptabelt att man flyttar de resurser som vi har avtalat från vår kommun till intilliggande orter.

-Statistiken visar att kommunen har blivit tryggare men vi får aldrig slå oss till ro. Vi har gjort mycket för att förbättra tryggheten och även om Vellinge är en av de tryggaste kommunerna i landet kan vi inte vara nöjda så länge människor upplever otrygghet, säger Anna Mannfalk (M) ordförande i BRÅ Vellinge.

 

 

Bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott 2013-2017
2013                    2014                    2015                    2016                    2017
145 st                     126 st                    111 st                     105 st                     62 st

Nyhetsbrev - december

Årets sista månad närmar sig nu sitt slut. Hoppas att alla hade en härlig julhelg med god mat och trevligt sällskap. Snart är det nyårsafton och dags att fira av året som gått. Under december har vi hunnit med en hel del roligheter som ni kan läsa om nedan.

Den första söndagen i december hölls det traditionsenlig julmarknad i Höllviken och Vellingemoderaterna var som vanligt på plats för att prata med medborgare, dela ut pepparkakor och sälja lotter. Dessutom höll Carina Wutzler jultal både i Höllviken och i Vellinge centrum under dagen.

Skånetrafikens hot om att ändra sträckningen för buss 146 inte blir av, bussen kommer köra sträckan som vanligt under hela 2018. Informationen som kom ut under sensommaren innebar att Buss 146/Trelleborg-Malmö inte längre skulle stanna vid Malmö C utan endast vid Södervärn. Beslutet skulle innebära försämring för såväl boende i Vellinge som Trelleborg och hade inneburit ökat tryck på den redan idag ofta fullsatta regionbuss 100. Carina Wutzler reagerade därför med en skrivelse till Skånetrafiken och detsamma gjorde Trelleborgs kommunstyrelseordförande. Vi är glada över att skrivelserna verkar ha gett resultat.

Sex priser delades ut under festliga former på årets sista kommunfullmäktigemöte. Britta Gustavsson, kulturchef på kulturskolan utsågs till ”Årets medarbetare”, Mattias Leesment Bergh, musiklärare på Sundsgymnasiet, utnämndes till årets pedagog, 14-åriga squashtalangen Moa Bönnermark vann stipendium för årets idrottsutövare, dansaren Maja Blomstrand tilldelades årets kulturstipendium tillsammans med sångerskan Nellie Drené och årets stadsbildpris gick till Lars och Karin Sjögren för ett nytt enbostadshus i Ljunghusen.  Stort grattis säger vi till er alla.

Sedan 2007 har Vellinge kommun haft fem stora skyfall och vi moderater har sedan dess drivit frågan om att ta fram en skyfallsplan. Skyfallsplanen är nu färdigställd och under december månads kommunfullmäktige antogs skyfallsplanen i sin helhet. Vellinge kommun är en av de första kommunerna i landet att ta fram en skyfallsplan för att hantera kommande nederbörd. Skyfallsplanen innehållande skyfallskartering ska användas som ett verktyg för att kontinuerligt arbeta med skyfallsåtgärder. Planen innehåller konkreta åtgärder och relevanta tips på vad kommunen, näringsidkare och invånare kan tänka på för att förebygga översvämningar i samband med skyfall.

Under samma kommunfullmäktige antogs även den nya integrationsplanen för 2018–2020 innehållande vårt förslag om integrationsplikt. Planen börjar gälla den 1 januari 2018.  En av våra största utmaningar framöver handlar om integrationen av nyanlända. Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige och Vellinge för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framförallt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning. Integration handlar också om att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här.

Vellinge toppar återigen listan över bästa skolkommun i Skåne i SKL:s öppna jämförelser.  Vellinge kom på plats 6 av alla 290 kommuner i Sverige, ett förbättrat resultat från plats tio men bäst i Skåne även förra året. Resultatet är ett kvitto på att skolverksamheten i Vellinge håller fortsatt hög kvalitet. Stort grattis säger vi till Vellinge kommuns elever och lärare.

Vellingemoderaterna var i Vellinge centrum dagen innan den 3:e advent och samtalade med invånare och önskade God jul. Många givande samtal och positiv respons på bland annat trygghetsfrågorna, skattesatsen, våra satsningar på utbildning och integrationsfrågorna.

Kommunen har tillsammans med kommunpolisen startat upp ett projekt för säkrare cykelställ. Under v.50 var Anna Mannfalk, polisen och några av kommunens tjänstemän på plats under tre dagar för att informera om de nya och ”mer stöldsäkra” cykelställen som än så länge har satts upp vid busshållplatserna vid Ljungenskolan och Elvabovägen. Vid dessa tillfällen informerade man om hur man låser sin cykel på bästa sätt samt informerade om dna-märkning.

 

Vi vill önska er alla ett riktigt gott nytt år, så ses vi 2018!

 

Snart är 2017 år till ända.

Så här i slutet på året är det nyttigt att stanna upp och reflektera över allt som hunnits med och vad som vi tillsammans har lyckats åstadkomma under året. Det har varit mycket som är bra och som vi kan vara stolta över. Allas insatser spelar roll och bredden hos oss och vår politik visar sig när vi sammanfattar året.

Året startade med en del stökigheter där ungdomsgäng skapade viss otrygghet, framförallt i Vellinge tätort och därför initierade vi moderater en rad åtgärder som kommunen har arbetar med under året för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Olika åtgärder samlades i ett trygghetspaket kallat ”Tillsammans för ett tryggare Vellinge” och som resulterat i olika aktiviteter och insatser under året. Trygghetssatsningen har gett resultat och kommunens placering förbättrades från föregående år med två steg till plats 6 i landet när SKL rankar tryggheten i de svenska kommunerna. Till tryggheten hör även trygga och säkra stränder. Från 2017 finns livräddare och livräddartorn i Skanör, Falsterbo och i Höllviken på Kämpingestranden.

Utbildning som är ett av våra profilområden fortsätter visa på framgångar. Utmärkelser som Sveriges bästa skolkommun, Guldtrappan, framstående platser i White Guide junior, topplacering i Ekomatsligan och sjätte plats i SKL:s Öppna Jämförelser visar att Vellinge ligger i framkant inom en rad områden inom utbildningsområdet. Ett viktigt arbete under året har varit lärarutvecklingsprogrammet för att stötta lärarna i sitt pedagogiska ledarskap i klassrummet vilket i sin tur kommer förbättra och utveckla verksamheterna.

Arbetet med nollvision ungdomsarbetslöshet har gett effekt och mycket positivt att ungdomsarbetslösheten halverats och minskat mer än i riket.

Vellinge kommun växer och det märks inte minst på lokalbehovet. Första spadtaget för ny förskola i Västra Ingelstad under försommaren innebar byggstart en för ny förskola med drygt 100 nya platser som ska stå färdig hösten 2018. Etapp 1 för om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan blev under året klar och invigd. För att kunna förbättra förutsättningarna för eleverna på grundsärskolan har vi moderater även initierat en ombyggnation på Ljungenskolan som nu pågår för fullt.

Arbetet med utvecklingsstrategins olika delar har börjat visa sig i konkreta resultat. Höllviken har äntligen fått en vacker och värdig entré med sitt vattenspel och med ståtlig ljusdekoration under vintern. Fina Nyckelhålsparken invigdes i september och används flitigt av olika åldersgrupper. Västra delen av Skanörs centrum är färdigt och snart är även förändringen av Axelssons torg avslutad. Utvecklingen av Skanörs hamn pågår och kommer fortsätta under nästa år då ny badbrygga med nytt fint markplan kommer lyfta hamnen ytterligare. Det låg mycket arbete bakom val av ny arrendator till campingen i Falsterbo och vägen dit var minst sagt krokig. Vår Målsättning var dock tydlig: 4 stjärnor inom tre år.  Glädjande att det uppnåtts redan i år.

Strukturerat och fokuserat arbete avseende ekonomiskt bistånd har också gett resultat och det är ingen slump att Vellinge har Sveriges lägsta försörjningsstöd mätt per antal invånare.

Ny arrendepolicy har banat vägen för ett mer strukturerat och transparent arbete avseende arrendefrågor i kommunen vilket bland annat lett till nya arrendatorer i Skanörs hamn som bidragit till större utbud och mer folk i hamnen.

Arbetet med att få tillstånd att uppföra skydd mot stigande havsnivåer har fortsatt och samråd har genomförts med såväl myndigheter som invånare. Det är ett gediget och komplext arbete som genomförts och vi börja nu äntligen närma oss en färdig ansökan till mark- och miljödomstolen.

För att öka invånarnas och kommunens förmåga att hantera skyfall har en särskild Skyfallsplan arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. I planen finns fakta och rekommendationer på hur alla fastighetsägare kan agera för att undvika översvämningar i samband med skyfall.

Under året har samarbetet och samverkan med vägföreningarna utvecklats. Översyn av bidragsreglerna för vägföreningarna har inletts efter förslag från oss moderater.

För att skapa ett ännu bättre näringslivsklimat har kommunen på vårt initiativ satsat på en kommunövergripande utbildning: ”Förenkla helt enkelt” för att förtydliga hela förvaltningens ansvar i arbetet med ett bättre näringslivsklimat. Parallellt med denna pågår implementering av e-tjänster för att utveckla och förbättra servicen mot företagen i kommunen.

Branden som ödelade Lindesgården i slutet av september är tyvärr en av de tråkiga händelser som nog många tar med sig från 2017. Den fina gården gick inte att rädda och fritidsgårdsverksamheten blev utan lokaler. Historisk byggnad på en plats med mycket tradition för många Vellingebor. Vi måste nu skyndsamt se till att ruinerna tas bort och att en ny Skånelänga byggs upp igen.

Under året har ”meröppet” startats upp och invigts på Höllvikens bibliotek med positiva reaktioner.

Genomlysningen av ledning, styrning och kontroll av kommunens fastigheter genomfördes under 2016 och under 2017 har flera av de föreslagna åtgärderna blivit verklighet. Bland annat har förvaltningen av kommunens fastigheter handlats upp och nytt förvaltningsavtal har krävt mycket tid i omställningsfasen och arbetet med implementering, ett arbete som kommer fortsätta under 2018.

Kanalprojektet har gått in i fas två med planuppdrag och vidare utredningsuppdrag för de olika delarna. Hököpingeplanen är en stor och viktig plan innehållande bostäder, förskola och handelslokal som har antagits.

När man summerar året är givetvis ekonomin och resultatet en viktig aspekt och det ser bra ut för 2017. Enligt höstprognosen blir årets resultat 35 miljoner kronor, vilket är 32,5 miljoner bättre än budget. Att glädjas åt är också att kommunen erhållit AAA, högsta betyg avseende kreditvärdighet för fjärde året i rad. Under året har ramverk för gröna obligationer tagits fram vilket innebär att Vellinge nu kan ge ut gröna obligationer där pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara investeringsprojekt.

Ja, detta och mycket mer har hänt under 2017.  Jag vill avsluta med att tacka er alla för ett fantastiskt arbete under året. Tack alla för ett stort och viktigt engagemang. Vi visar genom vår politik att vi tar ansvar och att vi gör skillnad för kommunen och de som bor och verkar här.

Nästa år är det valår – mycket står på spel och jag hoppas ni är lika sugna som jag på att lägga i högsta växeln och att vi tillsammans ska göra en bra och rolig valrörelse och köra ända in i kaklet!

Önskar er en god jul och ett gott nytt år!
Carina Wutzler

Moderaterna satsar på tryggare stränder.

Vellinge kommun har tidigare haft livräddarverksamhet sex sommarveckor om året, något vi moderater nu höjer till nio sommarveckor per år med start från sommaren 2018. Syftet med livräddarverksamheten är att rädda folk i nöd, att bistå med omplåstring och att ge information till badande och allmänhet.

Verksamheten kommer att vara igång under veckans alla dagar. Varje strand är likt tidigare år bemannad med en utbildad livräddare och fem strandvärdar. Strandvärdarna är ungdomar som rekryteras inom ramen för kommunens feriepraktikplatser. Som strandvärd har de genomgått en grundläggande pool- och havslivräddarutbildning och de handleds av livräddaren.

Sol, hav och strand är det nog många som förknippar Vellinge kommun med och här finns det över 4 mil strand. Det kristallblå havet och kritvita stränderna är en viktig och stor attraktionskraft i kommunen och det är därför av största vikt att vi har en välfungerande modern livräddarverksamhet.

Tre av Sveriges åtta stränder som tilldelats den internationella utmärkelsen Blå flagg ligger i Vellinge kommun – Kämpingestranden, Skanörs strand och Falsterbo strand. Att kommunen tilldelats utmärkelsen Blå flagg är ingen slump utan resultatet av ett aktivt och målmedvetet arbete. Stränderna hålls rena, fräscha och säkra och kommunens livräddarverksamhet har blivit ett föredöme för andra kommuner runt om i landet.

-Vi vill erbjuda rena, trygga och säkra stränder och i det ingår renhållning, tångrensning men även en bra livräddarverksamhet. Vi har under de senaste åren utvecklat och förbättrat bevakningen på stränderna. För säsongen 2018 stärker vi detta arbetet ytterligare och utökar verksamheten från sex till nio veckor, säger Christer Mars, ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

M inför Barnahus för barnens bästa

I vår moderata budget för 2018 har vi lagt resurser på att starta upp Barnahus tillsammans med Trelleborg och Svedala.

Barnahuset kommer vara en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnen ska kunna berätta sin historia en gång och på en och samma trygga plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter och behöva berätta sin historia om och om igen.  I Barnahuset som kommer att förläggas i XX kommer socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård, rättsmedicin och BUP tillsammans för att hjälpa barn som har blivit utsatta för brott. Lokalerna som Barnahuset kommer verka i ska anpassas för att barn ska trivas och alla som träffar barnen ska vara speciellt utbildade för det.

Enligt Rädda barnens rapport Inuti ett Barnahus framgår det att Barnahusens verksamhet säkerställer att barnens bästa är i fokus och att barnet får en skonsammare rättsprocess. Vi moderater ser därför att införandet av ett nytt Barnahus i samarbete med Svedala och Trelleborg är en viktig och nödvändig satsning.

-Barn som utsatts för eller bevittnat våld eller andra brott skall inte behöva återuppleva sitt trauma vid samtal med olika myndigheter. Genom att träffa specialutbildad personal i en trygg miljö försöker vi hjälpa barnet på bästa sätt. Barnahus är ett beprövat sätt att göra detta med barnets bästa i fokus, säger Anna Mannfalk (M) ordförande i omsorgsnämnden.

M budgeterar för särskild lärarlönesatsning

I moderaternas förslag till budget 2018 finns en särskild lärarlönesatsning för personal med pedagogisk högskoleutbildning. Totalt 4,4 miljoner kronor utöver den generella löneuppräkningen för kommunens personal satsas särskilt på lärarna. För en grundskollärare i Vellinge kommun innebär detta i genomsnitt mer än 1000 kronor per månad i löneökning under 2018.

-Det är hård konkurrens om lärare i hela landet, och att byta arbetsgivare ska inte vara enda sättet att få upp sin lärarlön. Detta är tredje gången under mandatperioden vi gör en särskild lärarlönesatsning för att nå vårt politiska mål om att bra lärare ska ha bra betalt. Viktigt är dock att poängtera att vi förespråkar individuell lönesättning, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Både 2015 och 2016 hade vi moderater en extra lönesatsning i budgeten för utbildade förskollärare, fritidspedagoger och lärare i grund- och gymnasieskola. Vilket innebär att vi under denna mandatperiod totalt sett har ökat lärarlönerna med 11 %, jämfört med övrig personal som har en total uppräkning på 8,7 % från budgetåret 2015. Antalet utbildade lärare i kommunen är cirka 675 stycken.

-Skolan måste vara ett svar på samhällets fråga om hur den framtida arbetskraftsförsörjningen skall säkras och hur välståndet ska kunna bevaras och växa. När samhället förändras och kraven på medborgarna förändras behöver skolan utvecklas i samma takt. För att lyckas krävs personal med rätt kompetenser, bra lärmiljöer och ett gott ledarskap. För att hitta och behålla dessa kompetenser är det viktigt att både lönerna och arbetsmiljön ska vara attraktiva då det är hårt kamp om lärarna i Sverige, säger Gustav Schyllert.

 

Vi moderniserar biblioteket i Västra Ingelstad.

Biblioteket i Västra Ingelstad byggdes 1993 och har inte moderniserats sedan dess. Vi moderater har därför valt att satsa 1,8 miljoner kronor på att fräscha upp och modernisera interiören så den överensstämmer med dagens behov och blir förenlig med verksamheten som delvis är ett skolbibliotek och delvis ett kommunbibliotek. Till biblioteket i Västra Ingelstad kommer besökare från närliggande orter såsom Arrie och Östra Grevie och målsättningen är att biblioteket ska kunna fungera som en samlingsplats för alla invånare i närområdet.

Biblioteket har sedan tidigare gjort om den gamla datorsalen intill entrén. Rummet har blivit en trevlig lounge som kan användas som bokcirkelrum, studierum samt tidningsrum.

Biblioteket har begränsade ytor och fokus i moderniseringen kommer därför att ligga på flexibiliteten med nya rörliga bokhyllor på hjul för att på ett enkelt sätt kunna skapa ”ett rum i rummet”. Utrymmena ska därigenom kunna ha fler användningsområden, om man vill ha större föreläsningar eller mindre intima mötesplatser. I biblioteket kommer det att byggas ett sagorum som även ska kunna användas som mötesrum och filmsal. Poängen är att aktiviteten ska sätta prägeln inför ett arrangemang och man ska enkelt kunna byta ut sittkuddarna från sagorummet till stolar inför filmvisningar.

Under ombyggnationen kommer även personalrummet att renoveras och vissa arbetsplatser flyttar upp på andra våningen vilket minskar trångboddheten.

Meröppet i biblioteket i Höllviken håller nu på att utvärderas för att se om man även kan öppna den funktionen på de tre andra biblioteken i kommunen varav biblioteket i Västra Ingelstad är ett.

-Biblioteket ska vara en naturlig och trevlig samlingsplats för invånarna i våra östra kommundelar, speciellt då det byggs mycket nya bostäder som ger en stor inflyttning av nya familjer, säger Christer Mars, ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Politik handlar om att vilja och våga!

Vellingemoderaternas politik syftar till att förbättra och utveckla kommunen. I vårt arbete har vi hela tiden Vellinges bästa för ögonen. Det innebär att vi inte bara kan fortsätta göra som man alltid gjort, utan att vi måste våga tänka nytt och utmana traditionella tillvägagångssätt och gamla invanda mönster. Detta krävs om vi ska klara fortsatt hög kvalité i den service och de tjänster som erbjuds av kommunen, inte minst inom utbildning och äldreomsorg.

Samhället står inför en rad utmaningar; ökat antal äldre, klimatförändringar, integration, matchningsproblem på arbetsmarknaden, framtida kompetensförsörjning mm. I ett sådant läge krävs politiker som har förmågan och viljan att ta tag i de utmaningar som finns. Att stoppa huvudet i sanden, blunda för verkligheten och hålla tummarna och hoppas allt ska lösa sig är inte en framkomlig väg. Inte heller att agera gnällspik eller att agera efter och reagera på vad andra gör. Istället krävs politiker som vågar visa vägen, som är tydliga och som står upp för sin politik och som för en vuxen debatt

Vi moderater vill genom vår politik påverka och styra utvecklingen av framtiden, inte sitta bredvid och passivt följa utvecklingen och i efterhand undra vad det var som hände. Förslag som tiggeriförbud, integrationsplikt, Vellingedollar, engångspremie, linbana, pensionsavsättning med mera, samt att vi driver opinion och frågor mot myndigheter och stat kan säkert få en del att höja på ögonbrynen. Det får man räkna med när man inte gör som alla andra. Vellinge är en framgångsrik kommun på många sätt och det är ingen slump. Moderaterna har drivit en målmedveten, långsiktig och ansvarsfull politik. En politik som gjort skillnad och som gett resultat. Men det finns mer att göra. Trots att vi suttit vid styret i många år är vi varken visionslösa eller idétrötta. Låt oss fortsätta arbetet för ett ännu bättre Vellinge. Ett Vellinge som visar vägen in i framtiden.

Carina Wutzler,
Kommunstyrelsens ordförande

Vellinge i framkant för att klara av framtidens nederbörd.

På grund av klimatförändringen kommer det enligt prognoserna att regna mer i framtiden, detta måste vi vara rustade för. Sedan 2007 har Vellinge kommun haft inte mindre än fem stora skyfall och vi moderater har sedan dess drivit frågan om att ta fram en skyfallsplan.

Skyfallsplanen är nu färdigställd och under förra veckans kommunfullmäktige antogs skyfallsplanen i sin helhet.

Vellinge kommun är en av de första kommunerna i landet att ta fram en skyfallsplan för att hantera kommande nederbörd. Skyfallsplanen innehållande skyfallskartering ska användas som ett verktyg för att kontinuerligt arbeta med skyfallsåtgärder. Planen innehåller konkreta åtgärder och relevanta tips på vad kommunen, näringsidkare och invånare kan tänka på för att förebygga översvämningar i samband med skyfall.

Målet med skyfallsarbetet är bland annat att öka kommunens förmåga att hantera skyfall genom att löpande arbeta med att skyfallssäkra befintliga områden och genom att ta hänsyn till skyfall vid alla kommande nybyggnationer och projekteringar i kommunen.

-Genom den nya skyfallsplanen samt åtgärder vi redan vidtagit ligger Vellinge nu i framkant för denna klimatanpassning jämfört med de flesta kommuner i Sverige. Det är oerhört glädjande att planen är så väl genomarbetad och innehåller många bra tips som alla våra invånare kan dra nytta av, säger Christer Mars, ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

M inför integrationsplikt – att ställa krav handlar om att bry sig

Kommunfullmäktige fattade igår ett viktigt beslut om Handlingsplan för integration innehållande vårt förslag om integrationsplikt som börjar gälla från den 1 januari 2018.

En av våra största utmaningar framöver handlar om integrationen av nyanlända. Antingen kan man stoppa huvudet i sanden och hoppas någon annan löser det, eller så försöker man själv ta tag i frågan. Vi väljer det senare alternativet. Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige och Vellinge för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framförallt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning. Integration handlar också om att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. För att tydliggöra varje individs ansvar inför vi moderater en integrationsplikt som innebär att alla nyanlända aktivt ska delta i och göra framsteg i SFI, samhällsorientering och följa sin individuella etableringsplan och de aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete. Frångår man detta utan giltigt skäl uteblir ersättningar från kommunen. För oss är det viktigt att signalera att rättigheter och skyldigheter hör ihop. Vi tror på varje individs drivkraft och förmåga att påverka sin situation och att bidra i det svenska samhället. Att ställa krav handlar om att bry sig.

Vi arbetar för ett näringsliv i toppklass

Grunden för välfärd är tillväxt. Näringsliv och välfärd är direkt sammanlänkade. Vi moderater står upp för kommunens näringsliv och ser att ett gott företagsklimat skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling för kommunen.

Vellinge kommun behöver ett blomstrande näringsliv där det både finns möjligheter för befintliga företag att utvecklas och där det finns goda förutsättningar för nya att starta.

Vi har fått synpunkter på att kommunens service inte når upp till företagens önskemål och vi ser att detta måste förändras. Vi har tagit till oss kritiken och önskemålen från kommunens företagare och har därför budgeterat för ytterligare en tjänst till Näringsliv och turism för att höja ambitionsnivån. Som en del i målet att bli Sveriges bästa näringslivskommun 2020 har Vellinge påbörjat SKL:s utbildning förenkla helt enkelt.

Förenkla helt enkelt är en utbildning för kommunen som vill förbättra dialogen gentemot företagen, en attitydförändrande kurs, som omfattar större delen av tjänstemannakåren samt politikerna. Men det är mer än bara en attitydförändring som behövs.

Det pågående arbetet med digital agenda fortsätter med fokus på ökad medborgarnytta, företagarvänlighet, tillgänglighet och intern effektivitet. Ett utvecklat vellinge.se kommer att möjliggöra självservice alla tider på dygnet. Hemsidan ska även utvecklas för att ha mer fokus på praktiska tips för företagare med information om vad som sker och med verktyg för att hantera till exempel tillståndsärenden med mera.

För att kommunen ska ses som en samarbetspartner som skapar förutsättningar för befintliga företag att växa och nya företag att etablera sig kommer kommunen på vårt initiativ att införa en företagslots för att ha en väg in i kommunen och förenkla för företagare. I nuläget utreds alternativen för hur företagslotsen ska se ut. Företagslots kan antingen vara en person eller ett strukturerat arbetssätt, men tanken är att lotsfunktionen ska guida företagare och skapa ”en väg in”. Kommunen har även gått med i SKL:s projekt Serverat som ett led i att än mer förtydliga begreppet ”en väg in” där företagare har en egen checklista på vad man ska tänka på innan man startar en restaurangverksamhet.

– En tydlig och enkel väg in i kommunen ska vara en självklarhet och kommunen ska fungera som en stödjande och rådgivande länk gentemot företagen. Bra näringslivsklimat är viktigt för kommunens framtid och tillväxt, säger Carina Wutzler.

 

 

 

Jultal 2017

”När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas att fira få advent.”

Idag får man nog säga att det riktiga startskottet för julstök och julförberedelser och allt vad det innebär sätter igång. Idag är det första advent och julskyltning, stämningsfullt eller hur? Det annonseras om julmarknader och erbjudanden, och reklam från alla möjliga butiker fyller våra brevlådor, datorer och telefoner. Butikerna har fyllts med tomtar, ljus, mat, bakingredienser mm. Så nog märker vi att julen är igång alltid. Till julen tillhör ju även julkonserter och julsånger och jag tänkte därför lägga upp mitt tal kring olika julstrofer som jag hoppas och tror är mer eller mindre välkända för er alla, ung som gammal.

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu, men det blir ljusare igen…
Ja just idag passar den texten fint. Mörkaste delen på året och alla längtar efter lite ljus i mörkret. Visst är det stämningsfullt med alla trädgårdar och balkonger som pryds med ljusslingor och hemmen som pryds med adventsljus, adventsstjärnor och levande ljus för att skapa mysig stämning. Centrum, butiker, rondeller och gator är fint juldekorerade och lyser upp i mörkret. Mycket belysning överallt, verkar vara fler än kommunen som valt att satsa lite extra på julbelysning i år. Känns som alla startat lite tidigare i år – vi är många som längtar efter lite ljus i mörkret.

Vår julskinka har rymt och släkten kommer om en timme…
En klassisk jullåt, och extra kul är det ju att den är skånsk. Maten är en stor del av julen inte sant? Var och en har sina egna favoriter på julbordet som är en kär tradition för många. Så gott som alla svenskar, 93 procent, dukar varje år fram julmat, varav köttbullar, julkorv och julskinka hör till de mest klassiska inslagen. Och jag tycker väl som säkert många här att julskinkan är ett måste på alla julbord från norr till söder. Enligt en undersökning tyckte 61% av svenska folket tycker att julskinka är viktigast för att julen ska kännas som en riktig jul, julskinkan kommer till och med före gran på 40% och julklappar på 25% i mätningen. Enligt samma undersökning äter vi cirka ett kilo julskinka per person och år. En annan klassiker är vörtbrödet. Det har fått sitt namn efter huvudingrediensen vört. Men nu för tiden, om man bakar hemma, går det lika bra att använda sig av julmust, svagdricka eller öl istället. Vörtbrödet får sin speciella smak från bland annat kryddnejlikan, kanelen, ingefäran och kardemumman som ger brödet en lite söt julsmak.

Vi komma, vi komma från pepparkakeland och vägen vi vandra tillsammans hand i hand…
Och när vi väl är inne på mat så måste vi även prata om alla goda sötsaker som hör julen till. Hos oss började pepparkaksbaket redan för två helger sedan med en omgång skurna, ni vet sådana där gammaldags pepparkakor, såå goda. Sonen, dottern och mannen älskar dessa pepparkakor och jag måste gömma dem om det ska finnas kvar några till julafton. Förstår det inte men mina gömställen avslöjas alltid och ingen vill kännas vid att pepparkakorna försvunnit. I helgen blev det en andra omgång. Får se om de räcker… Ni har säkert era egna traditioner runt pepparkaks- och lussebullebak. Finns en del spännande kuriosa kring pepparkakor och lussekatter. Man brukar ju säga att man blir snäll av pepparkakor, detta trodde man på redan på 1500-talet. Den svensk-dansk-norske kungen Hans blev nämligen ordinerad pepparkakor av sin doktor. Anledningen var att kungen ofta var på uselt humör och att han behövde bli gladare och snällare. Även saffran i lussekatten sägs ha haft en helande effekt och har använts för en rad olika medicinska åkommor. Idag används saffran mest till smaksättning i mat och bak men även som en ingrediens till antidepressiva läkemedel. Användningen av saffran som ett antidepressiv har använts i tusentals år. Julbaket har alltså även helande effekter, förutom att det är mysigt och gott blir vi även snällare och gladare. Bra ursäkt för att äta massor alltså…

Hej mitt vinterland, nu är jag här…
Ja även om vi inte är bortskämda med snö precis så är vi nog många som drömmer om en vit jul. Inte minst för barnens skull med lekar utomhus, pulka-, skidåkning och bygge av snögubbar. Snön lyser dessutom upp fint i mörkret. Sen är det ju inte alla som hurrar över snön; trafikkaos och fallskador på grund av snö och halka är ju tyvärr negativa konsekvenser. Så ta det försiktigt allesammans när snön och halkan kommer.

Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul, jag vill ha mer jul, ge mig mer jul…
Mycket är det som ska hinnas med. Det gäller att hitta rätt balans i allt julstök. Förväntningar är höga hos många och det finns en risk att det blir en massa stress. För många barn betyder nog mycket av julen tomte och julklappar. Många av er kanske redan handlat en del av julklapparna på Black Friday förra veckan. För er som inte har hunnit köpa alla era julklappar än vill jag slå ett slag för den lokala handeln. Här i kommunen finns ett stort och utbud av butiker och gör gärna dina inköp i dessa.

We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter day so let’s start giving…
 Visst känner ni igen den också? Kanske inte som en renodlad jullåt men passar så bra då julen även är en tid för eftertanke och för givmildhet. Passa på att sprida värme i jul till de som behöver det som mest. Vi är många som köper mängder av julklappar till nära och kära. Vi umgås med varandra och mycket tas för givet. Men glöm inte bort dem som inte har det så bra som vi. Kanske ge en julklapp till någon som annars inte fått eller stöd en hjälporganisation som hjälper människor på flykt i världen och som lever under urusla förhållanden. Ensamheten blir extra påtaglig under juletid – glöm inte de som är ensamma.

I wish you a merry, merry Christmas everyone – the holidays have begun…
Julförberedelserna har startat. Hela december är en härlig tid. Njut av just dina traditioner. Jag önskar er alla en riktigt God Jul. Ta hand om varandra.

Ha nu en härlig första advent och en riktigt god jul!

Nyhetsbrev - november

Mindre än en månad kvar till julafton och nästa helg firar vi moderater första advent på julmarknaden i Höllviken men många av er har kanske redan hunnit köpa era första julklappar under helgens Black Friday-rea. November månad har varit mörk vädermässigt med mycket händelserik sett ur ett politiskt och samhällsperspektiv.

Månaden inleddes med kommunfullmäktigemöte som bland annat behandlade ett av årets viktigaste ärende, budget 2018. Vår moderata budget antogs glädjande nog. Det är en budget med framtidstro och med satsningar för kommunens alla verksamheter och samtliga kommundelar. En budget för unga som gamla, för företagare, vägföreningar, turister och invånare. Nedan kommer ett axplock av våra satsningar att presenteras närmare.

I vår budget 2018 finns en särskild lärarlönesatsning för personal med pedagogisk högskoleutbildning. Totalt 4,4 miljoner kronor utöver den generella löneuppräkningen för kommunens personal satsas särskilt på lärarna. För en grundskollärare i Vellinge kommun innebär detta i genomsnitt mer än 1000 kronor per månad i löneökning under 2018.

Vi höjer vägföreningsbidraget med 2,2 miljoner under nästa år och ytterligare med 1 miljon vardera under 2019 och 2020. Det höjda bidraget nästa år är mer än en fördubbling av det nuvarande bidraget på 1,8 miljoner kronor. Vi kommer även att tillhandahålla kostnadsfria lokaler för vägföreningarnas årsmöten och andra större informationsmöten. Vi kommer också att ta initiativ till och genomföra årliga informationsmöten med vägföreningarna innan de har sina årsmöten. Vi har nu en klar linje för hur vi vill samarbeta med vägföreningarna och stötta dem i deras viktiga arbete. Vägföreningarna är en viktig del i kommunens totala boende- och livsmiljö och bygger främst på ideellt arbete. Ett arbete som vi vill visa att vi ser betydelsen av och att vi uppskattar allt det arbete som läggs ner.

Centrumutvecklingsarbetet fortsätter under nästa år med ett nytt stationstorg vid Vellinge ängar. Ett uppfräschat parkstråk kommer att binda ihop det nya stationstorget och kommande campusområde med Vellinge centrum där även Stortorget kommer att få sig ett rejält ansiktslyft. I samband med detta arbete satsar vi även 7 miljoner kronor på förhöjt bullerskydd längs E& för att höja livskvaliteten för invånarna i Vellinge tätort.

Även satsningen på våra skolor fortsätter och under 2018 kommer Asklunda förskola att byggas om- och till, arbetet med om- och tillbyggnaden av Herrestorp fortsätter och även arbetet med ny förskola i Västra Ingelstad fortsätter och avslutas under nästa år. I budgeten ligger satsningar på utemiljöer och kök för 3,5 respektive 4 miljoner kronor.

Omtankens hus kommer att sättas i drift under början av nästa år och inventarier kommer att köpas in för 15 miljoner kronor. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral, trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Vi kommer att applicera framgångarna inom skolmaten till Omtankens hus som ett pilotprojekt där Kökschefen från Stora Hammars skola även kommer sköta restaurangen på Omtankens hus. Vår ambition är också att utveckla servicehusen tydligare som aktivitetshus och mötesplats för äldre.

Vi fortsätter satsa på tryggheten och i vår moderata budget för 2018 satsar vi 1,5 miljoner kronor på ytterligare trygghetsskapande åtgärder. Kommunen har på vårt initiativ även anställt en trygghets- och säkerhetssamordnare.

Och när vi ändå är inne på trygghet, i vår budget har vi satsat på utökad livräddarverksamheten. Från nuvarande sex veckor till nio veckor kommer livräddarverksamheten att vara igång i kommunen under 2018.

Under samma kommunfullmäktigemöte beslutade även församlingen att revidera finanspolicyn. Man beslutade att om pensionskapitalet överstiger 120 % av pensionsskulden ska övervärdet realiseras. Det realiserade övervärdet kan då användas till  viktiga investeringar i kommunal infrastruktur eller andra viktiga satsningar. Omfördelning  av pengarna bedöms i dagsläget tillföra en reavinst på cirka 20 miljoner kronor under både 2017 och 2018.

Sex priser kommer att delas ut under nästa kommunfullmäktige i flera kategorier, allt ifrån stadsbildspris till årets medarbetare och under månaden har vinnarna utsetts. Britta Gustavsson, kulturchef på kulturskolan utsågs till ”Årets medarbetare”, Mattias Leesment Bergh, musiklärare på Sundsgymnasiet, utnämndes till årets pedagog, 14-åriga squashtalangen Moa Bönnermark vann stipendium för årets idrottsutövare, dansaren Maja Blomstrand tilldelades årets kulturstipendium tillsammans med sångerskan Nellie Drené och årets stadsbildpris gick till Lars och Karin Sjögren för ett nytt enbostadshus i Ljunghusen.  Stort grattis säger vi till er alla.

Under kommunstyrelsesammanträdet förra veckan fattades många viktiga beslut. Bland annat behandlades revideringen av handlingsplanen för integration. Vi moderater vill införa en integrationsplikt i kommunen. Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Vellinge och Sverige för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. Men integration är mer än ett jobb. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället. Integrationsplikten innefattar samhällsorientering, SFI och fokus på jobb från dag ett. En modell för kompetenskartläggning ska användas för att skatta varje individs erfarenheter och kunskaper, individuell etablerings- och handlingsplan tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål. Uppföljning på individnivå genomförs månadsvis och frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner.

Under KS behandlades även nationell plan för transportsystemet, utrymningsplanen för tillfälliga vattennivåhöjningar på Näset, aktualisering av Översiktsplanen, hantering av detaljplan för Norra infarten, bostäder vid Tofta gård i Vellinge samt antagande av Skyfallsplan med mera.

Moderaterna i Vellinge genomförde på onsdagskvällen den 22 november sin nomineringsstämma och fastställde kommunvalsedeln inför valet 2018. Partiets nomineringsprocess har pågått under stora delar av 2017, där föreningar och medlemmar har kunnat nominera kandidater, provval har genomförts och slutligen har nomineringskommittén arbetat fram ett förslag till valsedel. Nomineringskommittén var enig i sitt förslag till valsedel. Under nomineringsstämman fastställdes valsedeln i enighet. Valsedeln kan ni se i sin helhet på vår hemsida och facebooksida.

Vi har en stark laguppställning inför valåret med Carina Wutzler fortsatt i topp på listan och ser framemot en intensiv och rolig valkampanj tillsammans med er allihop.

I helgen hölls nomineringsstämmor för riksdag och region. Glädjande att Vellinge är välrepresenterade på regionlistorna för valkrets sydväst. Carina Wutzler toppar även denna lista och Anna Mannfalk är på plats tre. Även många andra namn från Vellingemoderaterna finns med på bra placeringar på listan. När det gäller riksdagslistan valkrets södra hamnar Anders Hansson på plats två och Lars-Ingvar Ljungman på plats fem.

Glöm inte:
Kom och fira första advent med oss i Höllviken på söndag mellan klockan 12:30 till 16:30! Vi står traditionsenligt på julmarknaden och säljer lotter med fina priser och pratar politik med alla som vill.

Den 16 december klockan 11-13 kommer vi stå på torget i Vellinge och prata med invånare, bjuda på glögg och pepparkakor och önska god jul. Hoppas att ni kommer förbi och hälsar!

Valsedlar beslutade på nomineringsstämman 2017

Valsedlar beslutade på nomineringsstämman den 25 november 2017.
Riksdagsvalsedel valkrets södra samt regionvalsedel valkrets sydväst

 

Riksdagsvalsedel, södra

 1. Boriana Åberg, Kävlinge
 2. Anders Hansson, Falsterbo
 3. Louise Meijer, Lund
 4. Emma Ahlström Köster, Lomma
 5. Lars-Ingvar Ljungman, Höllviken
 6. Gunilla Nordgren, Svedala
 7. Göran Gärtner, Trelleborg
 8. Anne Heberlein, Lund
 9. Margareta Pauli, Staffanstorp
 10. Adrian Borin, Lund
 11. Åsa Ekblad, Skurup
 12. Birger Swahn, Lund
 13. Carl Ahrling, Burlöv
 14. Edith Escobar, Lund
 15. Sverker Meyer, Ystad
 16. Stefan Lundgren, Sjöbo
 17. Lars Mikkelä, Trelleborg
 18. El Mostafa Fahim, Lund
 19. Alexander Lewerentz, Lund
 20. Ib Rundqvist, Trelleborg
 21. Sara Vestering, Burlöv
 22. Karl Melin, Lund
 23. Håkan Sjöberg, Trelleborg
 24. Roger Persson, Trelleborg
 25. Jonas Bjunö, Trelleborg
 26. Tomas Arvidsson, Lund
 27. Bert Larsson, Lomma
 28. Bengt Göransson, Lomma
 29. Jonny Funch, Staffanstorp
 30. Johan Bolinder, Skurup
 31. Hans Järvestam, Svedala
 32. Veronica Nilsson Rubin, Trelleborg
 33. Mikael Rubin, Trelleborg
 34. Fredrik Schlyter, Trelleborg
 35. Christer Wallin, Lund
 36. Alexandra Wallin, Kävlinge

 

Regionvalsedel, sydväst

 1. Carina Wutzler, Vellinge
 2. Gunilla Nordgren, Svedala
 3. Anna Mannfalk, Vellinge
 4. Lars Mikkelä, Trelleborg
 5. Emma Ahlström Köster, Lomma
 6. Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge
 7. Linda Allansson Wester, Svedala
 8. Ulrica Fors Stenmark, Vellinge
 9. Fredrik Schlyter, Trelleborg
 10. Nils Holmkvist, Burlöv
 11. Charlott Enocson, Lomma
 12. Ib Rundqvist, Trelleborg
 13. Anna Tinglöf, Vellinge
 14. Per Mattsson, Svedala
 15. Linnea Regnéll, Lomma
 16. Mavis Zander, Vellinge
 17. Göran Gärtner, Trelleborg
 18. Catarina Wictorsson, Vellinge
 19. Lars Olin, Vellinge
 20. Martin von Gertten, Vellinge
 21. Patrik Åkesson, Vellinge
 22. Caroline Lindberg, Lomma
 23. Bengt Göransson, Lomma
 24. Roger Persson, Trelleborg
 25. Jonas Bjunö, Trelleborg
 26. Anette Clair, Vellinge
 27. Håkan Sjöberg, Trelleborg
 28. Mikael Rubin, Trelleborg
 29. Christian Idström, Lomma

 

PRESSMEDDELANDE: Stark laguppställning med Wutzler fortsatt i topp på moderaternas lista inför valet 2018

Moderaterna i Vellinge genomförde på onsdagskvällen sin nomineringsstämma och fastställde kommunvalsedeln inför valet 2018.

Partiets nomineringsprocess har pågått under stora delar av 2017, där föreningar och medlemmar har kunnat nominera kandidater, provval har genomförts och slutligen har nomineringskommittén arbetat fram ett förslag till valsedel.

Nomineringskommittén var enig i sitt förslag till valsedel. Under nomineringsstämman fastställdes valsedeln i enighet. Stämman ägde rum i kommunhuset i Vellinge kommun.
Nuvarande kommunalråd Carina Wutzler toppar valsedeln. Valsedeln innehåller 66 namn från hela kommunen.

Carina Wutzler kommenterar:

– Jag är mycket glad och hedrad över att få toppa Vellingemoderaternas lista inför valet 2018.

– Jag känner mig oerhört taggad och kommer arbeta stenhårt för att få fortsatt förtroende hos väljarna och för fortsatt politiskt arbete i Vellinge för Vellingeborna. Moderaterna presenterar en kommunfullmäktigelista som innehåller representanter från hela kommunen, i olika åldrar, män och kvinnor, erfarna men också flera nya namn. Jag ser framemot att vi alla tillsammans ska arbeta för fortsatt moderat styre så att vi kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla vår fantastiska kommun.

Moderaterna har idag 26 ledamöter och 13 ersättare i kommunfullmäktige. Cirka en tredjedel av namnen på valbar plats är nya personer på listan.

Namnen på den fastställda valsedeln är följande:
1. Carina Wutzler
2. Anders Hansson
3. Anna Mannfalk
4. Gustav Schyllert
5. Karin Lönnergård-Grevendahl
6. Hans Cedergren
7. Anna Tinglöf
8. Eric Queckfeldt
9. Lars Renhed
10. Ulrica Fors Stenmark
11. Elisabeth Tedestål
12. Rasmus Tönning Hansson
13. Synnöve Frick
14. Marie-Louise Bergman
15. Hannah Renhed
16. Lars-Ingvar Ljungman
17. Peter Jungbeck
18. Catarina Wictorsson
19. Bob Ericsson
20. Göran Holm
21. Nils-Ola Roth
22. Mavis Zander
23. Lars Olin
24. Ann-Margret Ohlsson
25. Gisela Cavalli-Björkman Danred
26. Lars Danred
27. Ola Stenberg
28. Per-Ola Stjernqvist
29. Martin von Gertten
30. Thommy Gransten
31. Christine Andersson
32. Jesper von Wowern
33. Pia Andersson
34. Charlotte Falk
35. Filip Hernsell
36. Margaretha Olsson
37. Ola Wemrin
38. Kjeld Steffensen
39. Patrik Åkesson
40. Malin Conradsen
41. Lennart Willemo
42. Lars Hansson
43. Tove von Gertten
44. Olof Löfgren
45. Pia Nyqvist
46. Karl Henrik Östberg
47. Pia Lindgren
48. Krister Askaner
49. Rasmus Tinglöf
50. Carina Gerthel
51. Anders Arkenstedt
52. Rickard Mårtensson
53. Göran Cronsioe
54. Anette Clair
55. Peter Gustafsson
56. Åsa Dahlbeck
57. Nicklas Albing-Schweitz
58. Per Cedergren
59. Stellan Carlson
60. Malin Lindskog
61. May Qwinten Linné
62. Gerd Clair
63. Thorvald Lindhe
64. Monica Casparsson Hensfelt
65. Martin Appelfeldt
66. Jan Nyberg

Mer information:
Nomineringsstämman består av samtliga medlemmar i Moderaterna Vellinge-Månstorp, Höllviken samt Skanör/Falsterbo.

Nomineringskommittén valdes av kretsårsmötet den 18 april 2017 och har bestått av Elisabeth Tedestål (ordförande), Karin Lönnergård Grevendahl, Lars-Ingvar Ljungman, Rasmus Tönning Hansson, Hans Cedergren, Ann-Sofie Hörlin och Ann-Margret Ohlsson.

Moderaterna vill göra Vellinge kommun ännu tryggare

Vi fortsätter satsa på tryggheten och i vår moderata budget för 2018 satsar vi 1,5 miljoner kronor på ytterligare trygghetsskapande åtgärder. Kommunen har på vårt initiativ anställt en trygghets- och säkerhetssamordnare. Trygghet är en grundläggande förutsättning för en god livskvalitet. Vellinge kommun ska vara ett tryggt, säkert och gemytligt samhälle att verka i, leva i och besöka. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet.

Under början av året initierade vi en rad åtgärder för att öka tryggheten i kommunen, några exempel på åtgärder är: arbeta med utökad grannsamverkan i de olika kommundelarna, bjuda in föräldrar till ungdomar som är i riskzonen för stöd och information, snabbare åtgärder vid skadegörelse och klotter, satt upp värmekameror på utvalda platser, ansökt om tillstånd för övervakningskameror, förbättrad samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar samt inrättat en social insatsgrupp.

Kommunen har även ordnat trygghetsvandringar i de olika kommundelarna, senast förra veckan i Höllviken.

Kommunen tittar nu över möjligheterna att anställa trygghetsvärdar. Vi ser att trygghetsvärdar är en viktig satsning som vi har för avsikt att sjösätta under andra halvan av 2018. Målet med trygghetsvärdar i kommunen är ökad samverkan och är ett effektivt sätt att tillsammans skapa trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

En trygghetsvärd är en person som genom sin närvaro på olika platser i kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. Till uppdraget kan det även höra till att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid. Förutom att vara synliga på offentliga platser i kommunen ska trygghetsvärdarna kunna förflytta sig och förlägga arbetet till strategiskt utvalda platser. Till exempel om ett bostadsområde har drabbats av flera inbrott under en period. Genom ökad synlighet skapas relation med invånarna och tillsammans kan man förbättra tryggheten, såväl den faktiska som upplevda.

– Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater som vi ständigt måste arbeta vidare med. Vårt mål är att alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska känna sig trygga. Därför har vi avsatt 1,5 miljoner kronor i budgeten för 2018 på ytterligare trygghetsskapande åtgärder och kommunen har på vårt initiativ anställt en trygghets- och säkerhetssamordnare, säger Carina Wutzler.

 

Förbättrad livsmiljö i Vellinge tätort.

I vår moderata budget för 2018 finns avsatt 7 miljoner kronor för bullerdämpande åtgärder längs med E6:an vilket kommer att förbättra livsmiljön för befintlig bebyggelse och för ny bebyggelse som planeras.

Projektet är indelat i två etapper. För första etappen utanför Vellinge ängar planeras byggstart i februari nästa år och etapp två, norr om Vellinge Ängar till Norra infarten, planerar påbörjas under september 2018 och kommer pågå i drygt ett år.

Bullervallen kommer att höjas från nuvarande 3 meter till cirka 5-6 meter. Bullervallen vid Vellinge Ängar kommer att integreras med den kommande stationsbyggnaden och kommer innebära en mer välkomnande entré med träribbor i olika former. Resterande bullervall kommer att bekläs med växter och blommor och bilda så naturliga vallar som möjligt med en kompletterande skärm som även den ska bekläs med  växter.

– En satsning på bullerdämpande åtgärder kommer att förbättra livsmiljön för alla boende. Vi vet att detta är en angelägen fråga för många som bor i Vellinge tätort och det känns bra att det nu äntligen blir verklighet, säger Carina Wutzler.

Jämställdhet och frihet ska vara en självklarhet

Många vuxna och barn lever idag i hedersrelaterat förtryck och våld. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas av att det oftast är kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Våldet och förtrycket drabbar både flickor och kvinnor samt pojkar och män och det är både män och kvinnor som är förövare. Under de senaste dagarna har media uppmärksammat att antalet anmälningar kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck ökat. Därför vill vi moderater poängtera att dessa frågor står högt på agendan och att vi föreslagit förtydligande dessa frågor i den nya handlingsplanen för integration.

Hedersrelaterat våld
När kulturer och religioner möts kan värderingskonflikter uppstå. Det är då viktigt att våga ta diskussionen om vilka värderingar som vi inte kompromissar med. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är ett sådant exempel. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädsel, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. Kan även leda till hot om våld och våld inklusive dödligt våld. Att begränsa friheten för kvinnor eller andra hör inte hemma i vårt samhälle. Socialtjänsten har ett uppdrag att ge stöd och hjälp till de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är det viktigt att personal inom socialtjänst har kunskap kring hedersrelaterat våld , om vad som utmärker detta våld, hur det kan ta sig i uttryck och vilka konsekvenser det kan ha för personer som utsätts för det.

Eftersom det ofta är i skolan som problem med hedersförtryck kan upptäckas måste personalen ha kunskap om hur problemet bäst bemöts då man annars kan utsätta eleven för fara. Skolan ska också säkerställa att eleverna har kunskap om sina rättigheter för att kunna be om hjälp.

Elevhälsan spelar en viktig roll när det gäller att ge information, råd och stöd till ungdomar och till familjer relaterat till könsstympning. Här tillämpas stöd framtaget av Socialstyrelsen.

 

Barn eller ungdomar som befinner sig i en miljö i en hederskontext ska få den hjälp och stöd som behövs från såväl skola som socialtjänst. Det ska finnas tydliga rutiner för hur detta arbete ska fungera och lättillgänglig information för vart man vänder sig för att få sådan hjälp och stöd.

Om ett barn eller ungdom är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan de vända sig till elevhälsan, för kvinnor finns socialtjänsten i kommunen tillgänglig för hjälp och stöd.

– Vi tar hedersrelaterat våld och förtryck på största allvar. När någon vill begränsa en annan människas frihet måste vårt svar vara glasklart – det är inte acceptabelt i Sverige. Att begränsa friheten för unga kvinnor och män hör inte hemma i vårt samhälle, säger Carina Wutzler

 

M vill införa integrationsplikt för nyanlända i Vellinge.

I Vellinge kommun finns sedan tidigare en gedigen integrationsplan men vi moderater ser att integrationsplanen för 2018-2019 behöver förtydligas ytterligare.

Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Vellinge och Sverige för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. Men integration är mer än ett jobb. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället. För att tydligt slå fast vikten av integration och den enskildes ansvar för detta vill Vellingemoderaterna införa integrationsplikt för nyanlända i Vellinge.

– Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Svenska samhället bygger även på ett väl utbyggt välfärdssystem och socialt skyddsnät, som grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. Upprätthåller vi inte den ordningen kommer nuvarande system att urholkas och kollapsa. Det är viktigt att vi är tydliga med att alla måste bidra och att vi ställer samma krav på alla. Att ställa krav handlar om att bry sig, säger Carina Wutzler.

Fokus på jobb och språk från dag ett  – modell för kompetenskartläggning används för att skatta varje individs erfarenheter och kunskaper, individuell etablerings- och handlingsplan tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål. Tydliga insatser och åtgärder anges i planen där krav såsom utbildningsplikt och krav på deltagande i praktikplats med mera kan vara aktuellt. Varje individs eget ansvar tydliggörs. Uppföljning på individnivå genomförs månadsvis. Frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner.

SFI-undervisning – ett av de viktigaste stegen för att integreras är att kunna språket. Vuxna nyanlända ska delta i SFI-undervisning och lära sig svenska språket. För att bli anställningsbar på svensk arbetsmarknad krävs kunskaper i svenska språket. SFI undervisningen ska därför ställa krav på närvaro, progression samt kunskapsresultat. Utbildningen kan även kompletteras med till exempel yrkessvenska, praktikplats eller akademikerspår. Resultatbaserade ersättningsmodeller för utbildningsanordnaren ska utredas för att stärka kopplingen mellan ersättning och kvalitet i utbildningen.

Samhällsorientering – kursen är obligatorisk för alla vuxna nyanlända och ska tydligt befästa att integration är en plikt och bygger på eget ansvar samt belysa vikten av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är sådana exempel. Kursen ska ha genomgåtts inom ett år från att etableringen inleddes. Kursen avslutas med en examination, ett samhällstest. Klarar man inte testet får kursen göras om helt eller delvis.

– Utbildning och svenska språket är en förutsättning för integration och möjlighet till egenförsörjning och arbete. Precis som i övriga skolan är höga förväntningar och tydliga krav hörnstenar för att lyckas med SFI och samhällsorientering, säger Gustav Schyllert.

Etableringsboende – I Vellinge erbjuds etableringsboende till de som anvisas från Migrationsverket. Det är ett tillfälligt, första boende där kontraktstiden  är max 24 månader utan besittningsskydd. Under den tiden är det individens ansvar att söka och hitta ett eget boende. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga skäl kan kontraktstiden kortas ner.

– Den svenska långvariga asylprocessen riskerar att passivisera människor. När man äntligen kan påbörja sin etablering måste vi följa upp att utveckling sker. Det får  inte ta sju år att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Anna Mannfalk.

Smart avsättning har skapat unika tillgångar

Moderaternas ansvarsfulla och långsiktiga politik ger resultat. Vellinge kommuns tillgångar i pensionsmedelsförvaltningen överstiger den totala pensionsskulden. Vellinge kommuns totala pensionsskuld bedöms uppgå till 523 miljoner kronor per den 31 december 2017 samtidigt som tillgångarna bedöms uppgå till 670 miljoner kronor. Tack vare detta kan vi nu använda överskottet på ett sätt som kommer invånarna till gagn.

Bakgrunden är att Vellinge kommun 1995 beslöt, efter förslag från oss moderater, att avsätta 120 miljoner kronor för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Skulden avser kommunanställdas intjänade pensioner före 1998 och de avsatta 120 miljoner kronorna har nu vuxit rejält.

På kvällens kommunfullmäktige beslutades att om att pensionskapitalet överstiger 120 % av pensionsskulden ska övervärdet realiseras. Det realiserade övervärdet kan då användas till  viktiga investeringar i kommunal infrastruktur eller andra viktiga satsningar. Omfördelning  av pengarna bedöms i dagsläget tillföra en reavinst på cirka 20 miljoner kronor under både 2017 och 2018.

– Vi tar fortsatt ansvar för pensionsskulden men samtidigt kan vi använda det realiserade övervärdet till satsningar som kommer invånarna till gagn. Förvaltningen av avsättningen från 1995 innebär att Vellinge som en av få kommuner i landet har tillgångar som överstiger den samlade pensionsskulden. Den årliga utbetalningen till de som gått i pension motsvarar en kostnad på 28 miljoner kronor, en kostnad som utan vår avsättning skulle behöva lösas inom ordinarie driftsbudget, säger Carina Wutzler.

 

Nyhetsbrev - oktober

Nu har höstmörkret smugit sig på och i helgen ställde vi tillbaka klockorna till vintertid. Under månaden har vi fått en ny partiledare och glädjande nog även stigande opinionssiffror.

Nu är det budgettider och på onsdag ska budgeten klubbas i fullmäktige. Vår budget för 2018 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. Bland annat har vi med en extra lärarlönesatsning, höjt bidrag till vägföreningarna, upprättandet av ett MiniMaria, utökad livräddarverksamhet, Bullerskydd, nya pendlarparkeringar trygghetspaket och mycket mer.

Vellinge har fått ett nytt anvisningstal från migrationsverket för 2018 på 140 personer. Kommunen kommer klara cirka 100 av 159 mottaganden för 2017.

Den 20 september beslutade kommunfullmäktige i Vellinge Kommun att rösta igenom vårt tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna om att införa ett tiggeriförbud på sex stycken utpekade platser i kommunen. Detta tillägg stoppades av Länsstyrelsen den 23 oktober. Vi har ännu inte tagit beslut om hur vi ska gå vidare i ärendet.

Ytterligare 100 förskoleplatser kommer att skapas genom tillbyggnad av Asklunda förskola som planeras vara klar till 2019. För att lyckas tillgodose behovet av förskoleplatser i närtid kommer tre paviljonger byggas upp på förskolans mark med plats för 70 barn.  Två av paviljongerna kommer att fyllas med nya barn. Förskolans byggnad Annexet stänger i maj för ombyggnation och barnen som går där idag kommer att flytta in i den tredje paviljongen.

Vi moderater ser ett behov av att ge särskilt begåvade elever stimulans vilket nu har resulterat i en handlingsplan som kommunens skolor kommer att arbeta vidare med. Målsättningen är att särbegåvade och högpresterande elever ska stimuleras och utmanas för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

I syfte att lyfta fritidshemmens kunskapsuppdrag och kvalitet har Utbildningsnämnden  påbörjat ett utvecklingsarbete i Vellinge. Satsningen innefattar flera olika områden såsom till exempel handledning av rektorer, kollegiala verksamhetsbesök, storföreläsningar och utbildning för processtödjare. Det är ny lagstiftning, kommunens egentillsyn samt Skolinspektionens tillsyn som tillsammans med den övergripande förändringen, att fritidshemmets huvuduppdrag förändrats från att stödja skolan till att stödja hemmet, som föranledde förändringen med ett tydligt kunskapsuppdrag också i fritidshemmet.

Två efterlängtade byggprojekt  nere i Skanör- Axelssons torg och Stens brygga nere vid hamnen håller nu på att byggas om för fullt.  Axelssons torg ska fungera som en plats för rekreation och en trivsam förbindelse mellan Skanörs centrum och hamnområdet. Genom uppfräschningen av Axelssons torg vill vi förstärka Skanörs centrum. Det blir en oas att bara njuta av vacker natur i, på egen hand eller tillsammans med andra. Arbetet planeras vara klart till årsskiftet. Stens brygga kommer att byggas ut och rustas upp. Bryggan kommer att bli lättillgänglig och man ska kunna cykla ner och ta ett snabbt dopp precis som tidigare. Men konceptet har utvecklats med förhoppningen att fler Skanörbor, turister och kommuninvånare hittar dit. Den nya bryggan kan ta mer folk och det ska finnas fler trappor och stegar. Arbetet kommer att vara färdigt i god tid till badsäsongen nästa år.

Även arbetet med att anlägga en fontän som ska pryda stora rondellen i Höllviken är nu i full gång. Fontänen är inspirerad av de isländska gejsrarna och har getts namnet Höllvikens Källa. Under vintertid så ska vattnet stängas av och en julgran ska pryda rondellen. Under arbetet kommer en av filerna i vardera riktning att stängas av vilket kommer att begränsa framkomligheten. Fontänen har kommit på plats och den 20 november beräknas avstängningen tas bort. Hela arbetet med belysning, nya vattenledningar och dagbrunnar beräknas vara färdigt i mitten av december.

Den 17 november ä det moderaternas förening Vellinge/Månstorps tur att vara värdar för Vellingemoderaternas månatliga afterwork. Denna gång är det på Björn konditori klockan 17-19.

”Migrationsverket behandlar oss som en bank”

Statsministern hävdar att svensk ekonomi är ”urstark”. Inte så konstigt när regeringen skjuter över allt mer kostnader och ansvar på kommunerna. Var är våra pengar som vi har lagt ut för att kunna ta emot ensamkommande, undrar kommuntopparna i Kävlinge och Vellinge.

”Vi är en kommun, inte en bank” – skrev vi i en debattartikel den 22 april förra året. Löftet från Migrationsverket var att de skulle vara ifatt med utbetalningarna av ersättningarna för ensamkommande till kommunerna till årsskiftet.

I december 2016 var fordran på Migrationsverket för Kävlinges del 100 miljoner. Under årets sista dagar kom några större utbetalningar på sammanlagt 50 miljoner. Den kvarvarande fordran på 40 miljoner har nu ökat och är i skrivande stund 60 miljoner i vår kommun. Det är ett faktum – Migrationsverket och staten behandlar oss som en bank, inte som en kommun.

Vellinge kommun har i dagsläget fordringar på 98 miljoner. Sammanlagt i Skåne har kommunerna fordringar på omkring en miljard kronor. Vi kan bara föreställa oss vad den sammanlagda summan blir för alla svenska kommuner.

Ännu mer oroväckande är att ett flertal kommuner nu får avslag på en hel del ansökningar om utbetalningar som tidigare beviljats. Boriana Åberg, riksdagsledamot (M) från Kävlinge, ställde i riksdagen frågan till ansvarig minister Heléne Fritzon (S) när utbetalningarna kommer. Svaret har vi hört förut; ”innan årsskiftet”. Vilket årsskifte är fortfarande osagt.

Heléne Fritzon svarade också att SKL förhandlar med Migrationsverket, vilket är än mer oroande. Risken är att kommunerna inte får de miljoner som man lagt ut. Detta skulle vara förödande.

Vi ser att de minskade ersättningarna för ensamkommande som infördes i år medför stora underskott som belastar den kommunala budgeten. Detta eftersom de dyra lösningar vi tvingades ta till när regeringen skickade ut ensamkommande till kommunerna är svåra att ta sig ur och omänskliga för de barn och ungdomar som berörs.

De bostadslösningar som vi får ta till för att nyanlända ska kunna tas emot kostar också betydligt mer än det etableringsstöd som staten skickar med.

Statsministern hävdar att svensk ekonomi är ”urstark”. Inte så konstigt när regeringen skjuter över allt mer kostnader och ansvar på kommunerna.

Kävlinge tog under 2016 emot det antal nyanlända som blev anvisade. Vi gjorde det trots stor brist på bostäder. Det var mer än de flesta kommuner i Skåne klarade av. Vad blir effekten? Trots minskat antal nyanlända som ska anvisas till Skåne är Kävlinge den enda kommun som fått höjt anvisningstal för 2018. Vellinge klarade med stor ansträngning av att ta emot antalet för 2016, men åtagandet för 2017 kommer inte att fungera. Än svårare blir det 2018 eftersom regeringen beslutat att lägga en ännu större andel på Vellinge.

Uträkningarna som Länsstyrelsen hänvisar till när de anvisar är helt obegripliga och saknar konsekvensanalys.

Bostadsbrist råder och Arbetsförmedlingen klarar inte sitt åtagande. Och Migrationsverket? Deras linje är att lagstiftningen ska följas och att kommunerna ska uppfylla sina åtaganden oavsett konsekvenser. Däremot är konsekvenserna för att Migrationsverket själva inte ersätter kommunerna som de ska, eller avsevärt ligger efter med att meddela uppehållstillstånd eller avslag, ringa.

Om kommunerna förväntas lösa regeringens inkompetens när det gäller att hantera flyktingfrågan ska utgångspunkten vara att ersättningarna kommer i tid och täcker de kostnader kommunerna har.

Det räcker nu – vi accepterar inte att Migrationsverkets och regeringens bristande handlingskraft går ut över vår skola och äldreomsorg.

Vi vädjar till regeringen och Migrationsverket – om svensk ekonomi är urstark – ersätt oss för de kostnader vi har, se till att mottagandet är rimligt och gör ert jobb! Annars kan vi inte göra vårt.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge
Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge

Två snabba med moderaterna i omsorgsnämnden

– Varför har du valt att engagera dig just i omsorgsfrågor?
– Vill du ge exempel på någon fråga som är viktig för dig där Moderaterna har drivit igenom något bra i Vellinge?

Thommy Gransten, ersättare i omsorgsnämnden

1. Omsorg om medborgarna är en viktig grundtrygghet i vår kommun. De flesta av oss, unga som äldre, hamnar förr eller senare i livssituationer då vi behöver hjälp eller kommer i behov av att bli omhändertagen. Då är det viktigt att kommunen har resurser i form av duktig personal, väl utbyggt vård- och äldreboende, familjerådgivning mm mm. Även om vår kommun är en av de bästa i landet så gäller det att inte slå sig till ro utan fortsätta arbetet att göra vår kommun ännu bättre och detta känner jag att jag kan påverka genom mitt engagemang i omsorgsnämnden.

2. Omtankens hus är ett exempel på bra Moderat politik. Då antalet äldre i kommunen ökar är det viktigt att vi kan erbjuda olika typer av äldreboende. Med centralt läge i Höllviken, vårdcentral, vårdpersonal och äldreboende i samma hus så blir detta helt säkert ett uppskattat boende.  Familjernas Hus är ett annat exempel på bra politik som blev verklighet i april förra året och där verksamheten cirkulerar kring barnfamiljen för att sprida kunskap och redan i tidigt skede skapa en trygghet för både barn och föräldrar. Detta är viktigt!

Carina Gerthel, vice ordförande i omsorgsnämnden

1. Med min bakgrund som distriktssköterska har vård och omsorgsfrågor alltid legat mig varmt om hjärtat. Som politiker har jag möjlighet att få en inblick i verksamheten och förhoppningsvis kunna bidra med min kunskap.

2. Moderaterna arbetar mycket med vård och omsorgsfrågor och har bl.a. lyckats se till att utbudet av vård och omsorgsplatser har ökat rejält vilket innebär att alla som beviljats en plats också fått en plats.

Anette Clair, ersättare i omsorgsnämnden

1. Jag har varit politiskt intresserad och aktiv i många år, från början i Malmö. När jag väl flyttade ”hem” igen, till Höllviken, ville jag fortsätta att bidra och engagera mig i de frågor som är viktiga för mig. Omsorg har alltid legat mig varmt om hjärtat, och det är en viktig fråga.

2. Trygghetsfrågan är viktig! Vår äldreomsorg ligger i framkant  jämfört med resten av landet, vilket vi ska vara stolta över. T.ex. uppger våra äldre att de känner sig trygga i och med sin omgivning, och med de frågor som rör dem. Detta är tråkigt nog inte en självklarhet för alla.

Lennart Willemo, ersättare i omsorgsnämnden

1. Vellinge får en allt äldre befolkning och omsorgsfrågor kommer att bli väldigt viktiga framöver. Vidare har jag varit delaktig i utrustnings- och inredningsfrågor rörande Månstorps ängar samt vid tillbyggnaden av St Knuts vårdboende och har på så sätt fått en god inblick i olika behov.

2. Moderaterna arbetar aktivt för att alla kommundelarna skall utvecklas och blomma. Goda exempel är planeringen av en ny stor förskola i V.Ingelstad, Omsorgens hus i Höllviken, centrumutvecklingen i Skanör och Vellinge tätort samt insatser i Skanörs hamn. Dessutom sker ett aktivt byggande av bostäder åt våra nya kommuninvånare.

Christine Andersson, ersättare i omsorgsnämnden

1. Jag vill bidra till ett fortsatt starkt och proaktivt arbete på individnivå i kommunen och har därför valt att engagera mig i omsorgsfrågor. För mig är det viktigt att varje människa blir bemött som en individ och att hjälp och stöd i omsorgen anpassas efter personen.

2. Moderaternas arbete kring omsorg för ungas arbete och försörjning är något som jag känner  extra för och är stolt över. Jag upplever att den satsning Vellinge gör för att få ut unga i arbetslivet är unik bland kommuner.

Snabba insatser vid misstanke om narkotikabruk

Missbruk av alkohol och narkotika är skadligt och för den unga växande hjärnan är det förödande. Ungdomar i Vellinge kommun har i högre grad än i resterande delar av Skåne provat på narkotika.

En gemensam handlingsplan för det drogförebyggande arbetet har tagits fram av skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis. Nu vill vi moderater ta ytterligare ett steg genom att vid första misstanke erbjuda information, samtal och drogtester. Genom att ungdomen, föräldrar, skola m fl får en gemensam bild kan rätt insatser sättas in.

Idag har socialtjänsten en alkoholkurator placerad på Vellinge vårdcentral för att göra det enkelt att söka hjälp. På liknande sätt vill vi Moderater förenkla kontakt vid misstanke om narkotikabruk.

 

PRESSMEDDELANDE: Länsstyrelsen stoppar Vellinges beslut om tiggeriförbud

Den 20 september beslutade kommunfullmäktige i Vellinge Kommun att införa ett tiggeriförbud på sex angivna platser i kommunen. Förbudet skrevs in i de lokala ordningsföreskrifterna efter förslag från oss moderater. Idag kom beslut från länsstyrelsen som innebär att beslutet upphävs.

Skälet för förslaget är att det framkommit synpunkter från invånare och näringsidkare som upplever tiggeri som störande och att man ifrågasätter om tiggeri ska vara en del av samhället i dagens Sverige.

Eftersom åtgärder från riksplanet lyser med sin frånvaro är det kommunerna som får hantera effekterna av ett tiggeri. Invånare känner sig påhoppade, illa till mods och näringsidkare upplever att kunder hindras att komma in i butiker. Andra effekter som kommer till följd av tiggeri är nedskräpning och bosättning på både allmänna och privata platser. Många upplever att det är synd om de här människorna och att det är fel att Sverige tillåter detta i ett land där vi byggt upp ett socialt skyddsnät och att vi blundar för den misär dessa människor befinner sig i.

I Vellinge förekommer tiggeri utanför butiker. EU medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader och varje individ ansvarar då för sitt uppehälle och sin  försörjning. Vi anser inte att tiggeri kan betecknas som en anständig försörjning.

De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg i ordningslagen som gör det möjligt för varje kommun att addera regler som endast gäller i en enskild kommun.

Lokala ordningsföreskrifter tas fram av kommunerna när man finner specifika problem som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. Föreskrifterna får till exempel innehålla regler som behövs för att upprätthålla ordningen på offentlig plats.

– Jag är både besviken och förvånad över Länsstyrelsens beslut. Deras argument är att vi inte har kunnat visa att det är ett ordningsproblem. Det är dock märkligt att Länsstyrelsen inte har kommenterat och synat  andra förslag i våra ordningsföreskrifter utifrån samma förutsättningar. Det verkar som just tiggeriförbudet hanterats på särskilt sätt och jag ser det som inkonsekvent och ologiskt. säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Länsstyrelsens beslut går att överklaga till förvaltningsrätten. Överklagan ska ske inom tre veckor.

– Vi har ännu inte tagit ställning till om vi ska överklaga länsstyrelsens beslut men min spontana reaktion är att vi bör gå vidare eftersom grunderna för beslutet är så vaga, avslutar Carina Wutzler.

 

Valfrihet och omtanke

Jag har med stor glädje och stolthet jobbat inom vården i hela mitt yrkesverksamma liv. En av mina ledstjärnor har alltid varit att alla har rätt att få åldras och avsluta sitt liv med värdighet, omtanke och respekt. Detta är något vi som Vellingemoderater står för. För oss Moderater är det viktigt att individen ska ha valfrihet och har rätt till självbestämmande. Det gäller inte minst våra äldre som ska ha frihet och rätt till att själva kunna påverka t ex hur de vill bo och vem som ska utföra de vård – och servicetjänster de behöver. De ska också få förutsättningar för ett så friskt och aktivt åldrande som möjligt utifrån sina behov, och givetvis vård och omsorg med hög kvalitet, oavsett bakgrund och oavsett om de bor i eget boende eller på omsorgsboende.

Med Omtankens Hus som invigs vid årsskiftet, tar vi omtanken och omsorgen av de äldre till en helt ny nivå. Här ska man kunna träffas för att umgås, äta gott och utföra olika aktiviteter. Kommunens olika pensionärsföreningar kan anordna aktiviteter i lokalerna. Omsorgs- och servicetjänster kommer att utgå från individen och vara så kallat personcentrerade. På Omtankens Hus är individen i centrum. Här ska man kunna träffa sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare, läkare, sjuksköterska etc. Här kommer också att finnas dagverksamhet för demenssjuka, 57 vård- och omsorgsplatser samt 28 omsorgslägenheter.

Vi moderater slår oss aldrig till ro utan arbetar hela tiden på att hitta nya vägar och möjligheter, alltid med våra invånares bästa för ögonen.

Catarina Wictorsson,
Ledamot Omsorgsnämnden

MUF arbetar för en trygg och säker skola

 

Det var inte längesedan skolorna drog igång, och det var många som såg fram emot att få träffa kompisarna igen och komma tillbaka till sina rutiner. Dock var inte skolstarten lika efterlängtad för alla då ett av skolans största problem är mobbning. Oavsett om man går i grundskolan, på gymnasiet eller utför senare studier vill vi att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Skolan är en plats för lärande och för att eleverna ska kunna ta till sig ny kunskap behöver de känna sig trygga.

Det är dags att öka trygghetsarbetet i skolorna och börja benämna incidenter för vad det är – kränkningar, hot och trakasserier istället för mobbning. Enligt en beräkning på Friends hemsida beräknas mobbningen i Vellinge kommun kosta 66,7 miljoner kronor de kommande 30 åren. Det är pengar som skulle kunna användas till bland annat att stärka läraryrket om skolorna vidtar tydliga åtgärder.

Vi vill att arbetet mot kränkningar, hot och trakasserier ska stärkas och även att det ska finnas tydliga åtgärder för dem som bryter skolornas ordningsregler. Det är med en trygg och säker skola som eleverna kan ta till sig kunskap, utvecklas och nå sina mål.

 

Hannah Renhed, Ordförande Vellinge MUF

 

Vi satsar på vägföreningarna 2018 och framåt

Vi moderater har en klar linje för hur vi vill samarbeta med vägföreningarna och stötta dem i deras viktiga arbete. Vägföreningarna är en viktig del i kommunens totala boende- och livsmiljö och bygger främst på ideellt arbete. Ett arbete som vi vill visa att vi ser betydelsen av och att vi uppskattar allt det arbete som läggs ner. Vi har börjat involvera vägföreningarna i tidigare skeden i beslut som omfattar och/eller påverkar deras verksamhet samt satsar på ett tätare samarbete mellan vägföreningar och kommunen genom att ha en bättre dialog. Vi ser att vi behöver bli bättre på detta, en del har redan gjorts men vi kommer att vidareutveckla detta framåt i tiden.

Vägföreningarna sköter lite under hälften av gatorna/ vägarna i kommunen, Kommunen och Trafikverket sköter resten.

Idag finns det cirka 90 vägföreningar i kommunen. Kommunalt bidrag till vägföreningarna ligger idag på 1,85 miljoner kr för år 2017. Det innebär att under perioden 1997 fram till 2016 har ökningen i princip varit 0 kr per år. Under 2017 är ökningen 200.000 kr.

Ett enigt kommunfullmäktige fastställde i samband med vägföreningsutredningen 2015 att vi vill behålla systemet med vägföreningar i kommunen.

 Vi ser flera fördelar med vägföreningar

 • Vägföreningarna är en viktig del för att kommunen ska ha en bra boendemiljö och livskvalitet.
 • Vägföreningarna är viktiga för den lokala demokratin/närdemokrati.
 • Vägföreningar bidrar till gemenskap och lokalt engagemang.
 • Vägföreningar värnar om sitt närområde.

Det här har vi gjort:

 • För att underlätta arbetet för vägföreningarna har följande beslut fattats/åtgärder vidtagits:
 1. En väg in för vägföreningarna – särskild kontaktperson på kommunen har anställts.
 2. Kommunen ska aktivt medverka till att minska vägföreningarnas administrativa kostnader. (tex möjlighet att använda kommunens upphandlade entreprenörer.)
 3. I enlighet med vägföreningsutredningen ska kommunen ha en vägledande och konsultativ roll för de vägföreningar som vill ansöka om ett kommunalt huvudmannaskap. NGM har tagit fram ett pilotprojekt i Falsterbo efter önskemål från Vallbovägens vägförening. Denna pilot kommer att kunna användas som grundmodell för ev. framtida förfrågningar. Skall en ändring från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap ske, måste en eller flera detaljplan ändras och gator och allmän platsmark, måste då leva upp till kommunal standard. Konsekvenserna varierar beroende på vilken vägförening det berör och varje fall ska utredas separat i huruvida kommunen skall vara delaktiga i processen kring övergång till kommunalt huvudmannaskap av områden med enskilt huvudmannaskap.
 4. Vid framtagande av nya detaljplaner ska enligt beslut i kommunfullmäktige i samband med vägföreningsutredningen huvudmannaskapet prövas från fall till fall vid större exploateringar. Numera finns en strängare skrivning i PBL angående kommunalt huvudmannaskap – huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser.
 5. I nya detaljplaner ska kommunen ha huvudmannaskapet för belysnings-, vatten- och spillvattenanläggningar samt huvudledningar för dagvatten.
 6. Indexuppräkna bidragen till vägföreningarna from 2018.
 7. Samverka med REV (Riksförbundet för enskilda vägar) för att öka kunskapen hos vägföreningarna. Kommunen samordnar dessa insatser. Det är svårt för en del vägföreningar att hitta personer som vill engagera sig. Kommunen anordnar träffar och utbildningsinsatser för att stötta vägföreningarna i deras viktiga arbete.
 8. Kommunen gör det möjligt med anpassade skötselavtal och/eller stöd i samråd med vägföreningarna.
 9. Under 2017 gjordes en uppräkning av bidragen med 11 %, detta avser vi nu att utöka än mer.
 10. I nuläget utreds ett nytt bidragsreglemente för vägföreningarna. Utredningen skall ta fram nya riktlinjer för bidragen till vägföreningarna. Vi ser ett stort behov av att se över dessa då det nuvarande regelverket inte setts över sedan 1995 och vi kommer därför att i budgeten för 2018 utöka bidragsnivåerna till vägföreningarna. I det nya regelverket skall vägar så väl som grönytor och lekplatser läggas in.

Ytterligare åtgärder som är planerade eller redan beslutade:

 • Höja bidragsnivåerna i budget 2018 med 2,2 miljoner samt 1 miljon vardera under 2019 och 2020.
 • Tillhandahålla kostnadsfria lokaler (beslutas i NGM-taxebilagan i budget 2018.), för årsmöte och större informationsmöte.
 • NGM ordnar informationsträffar 1 gång om året (i början av året).From 2018
 • Involvera vägföreningar i tidiga skeden i beslut som omfattar/påverkar deras verksamhet.
 • Tätare samarbete mellan vägföreningar och kommunen via en bättre dialog.

 

NGM                                                                   KS
Christer Mars                                                   Carina Wutzler

Förstatliga inte skolan!

Svensk skola står inför en stor utmaning. Dagligen rapporterar media om skolor där alldeles för få elever klarar grundskolans mål och som inte får slutbetyg med grundläggande behörighet till gymnasieskolan. Men lösningen är inte att förstatliga skolan och lägga huvudansvaret längre bort från medborgarna.

Kommunaliseringen används ofta som ett slagträ i debatten om skolan och huruvida kommunerna eller staten ska vara huvudman eller inte. Det finns ibland en önskan om att enkla åtgärder ska lösa skolans många gånger komplexa problem. För att öka måluppfyllelsen i skolan måste väl ändå utgångspunkten vara att kommunerna är bättre lämpade för denna uppgift än staten.

I den kommunala skolan finns nära kunskap om alla skolors unika förutsättningar och elevernas behov vilket gör att man på bästa sätt kan avgöra vilka lärare som ska anställas eller hur lärarna bäst behöver utvecklas. Lärarnas skicklighet och engagemang är avgörande för elevernas resultat. En statlig detaljstyrning kan visserligen stötta svaga lärare men också verka hämmande på andra. Centrala lönesättningar innebär att mindre framgångsrika lärare får lika mycket som skickliga lärare, detta hämmar ett lokalt utvecklingsarbete. Om man bäst ska ta tillvara individers kreativitet och innovationsförmåga måste de ha möjlighet att förändra sin egen verksamhet. Ska beslut som fattas av verksamheten och nära medborgarna flyttas till statliga och tjänstemän och centrala ämbetsverk? I den kommunala skolan kan elever och föräldrar idag enkelt komma till tals med sina lokala politiker och föra fram önskemål om skolan.

En tydlig rollfördelning och ett gott samarbete mellan kommun och stat skapar bäst förutsättningar för skolorna att utvecklas. Kommunen har lokal kännedom, kunskap om den lämpligaste arbetsmiljön, resursfördelningen, kollegialt lärande och kvalitetsarbete medan statens roll bör hållas till regelverk, kontroll, statsbidrag, vägledning och stöd samt statliga satsningar på lärarutbildningar.

Lösningen på skolans utmaningar är inte att byta huvudman. Det är allmänt känt att skickliga lärare, organiserat samarbete mellan lärare, delaktiga rektorer och målmedveten styrning och uppföljning från politiker som engagerar sig i skolfrågor ger framgångsrika skolor. Det finns många goda exempel runtom i landet – vi måste bli bättre på att lära oss av varandra, att lära av dem som lyckas. Det är viktigt att våga tänka nytt och låta skolans verksamhet i större utsträckning präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Statliga detaljstyrningar hindrar lokalt utvecklingsarbete och därmed svensk skolas framtida utveckling. Det har varit en period med omfattande förändringar i utbildningssystemet och det finns nu förutsättningar för en positiv skolutveckling. Därför är det viktigt att nu fokusera på rätt sak – inlärningsprocessen och inte en centralistisk reform.

 

Kommunstyrelsens ordförande
Carina Wutzler

Utbildningsnämndens ordförande
Gustav Schyllert

Svensk skola kan mer!

Svensk skola står inför en rad utmaningar. Alldeles för få elever klarar grundskolans mål och får inte slutbetyg med grundläggande behörighet till gymnasieskolan. Samtidigt finns otydlighet i tudelad styrning, utbildning som inte matchar arbetsmarknaden, lärarbrist och alltfler elever med särskilda behov. Moderaterna måste ha en ambitiös reformagenda för att möta detta.

Vi är glada och stolta över att Vellinge kommun utses till årets skolkommun för fjärde året i rad. I Vellinge prioriterar politiken skola och skolutveckling! Det borde även moderaterna på nationell nivå göra.

Kompetenta lärare är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola. I Vellinge har vi under många år prioriterat en hög andel personal med lärarutbildning och kontinuerligt satsat på fortbildning och kompetensutveckling. Bra lärare ska ha bra betalt och i samråd med de fackliga organisationerna har det arbetats fram tydliga riktlinjer för individuell lönesättning där det pedagogiska ledarskapets roll och betydelse har tydliggjorts. Vellinge har under ett antal år även gjort särskilda lönesatsningar för gruppen lärare. Ett omfattande lärarutvecklingsprogram pågår sen ett par år tillbaka och det kollegiala lärandet är en av hörnstenarna i programmet. Förstelärartjänster används fullt ut och i Vellinge har förstelärare även inrättats inom förskola och fritidshem.

Skolan i Vellinge har ett tydligt fokus på kärnuppdraget – kunskap. Alla elever, oavsett om man har behov av särskilt stöd eller är särbegåvad, ska kunna utvecklas från sina förutsättningar. Systematisk och strukturerad uppföljning av måluppfyllelse är en självklarhet på alla nivåer. Framtiden kräver ny kunskap och andra förmågor och vår målsättning är att rusta barnen för framtiden – en framtid som innebär nya yrken och därmed krav på nya kompetenser. Det entreprenöriella lärandet ska genomsyra hela skolan i Vellinge – från förskolan till vuxenutbildning. Följer inte skolan samhällsutvecklingen och lyckas bli mer flexibel kommer det uppstå stora matchningsproblem i framtiden. En del av den problematik har redan börjat visa sig där skolan inte matchar de behov som finns på arbetsmarknaden.

Digitalisering är inget mål i sig utan ett självklart och nödvändigt verktyg för ökad måluppfyllelse och för att göra utbildningen mer tidsenlig. Satsningen på digitalisering har pågått i Vellinge under många år och är en självklar del av vardagen.  Eleverna måste förberedas  för en framtida arbetsmarknad i en digital värld. Rätt använd skapar digitaliseringen helt nya inlärningsmöjligheter, nya kunskaper, bättre möjligheter för elever med särskilda behov och barn med utländsk bakgrund men kan också användas för att ta sig an utmaningar som lärarbrist och lärarnas administrativa börda.

Vellinge har inte lösningar på alla problem som finns i svensk skola men vi ser ändå att utmärkelsen bekräftar att vi göra mycket som är bra, vi är på rätt väg. Skolutveckling är ett ständigt pågående arbete som vi prioriterar högt. Parallellt med att skolutvecklingen måste fortsätta i kommunerna ser vi att det behövs viktiga åtgärder på statlig nivå.

En del av problematiken i dagens skola beror bland annat på en otydlighet i styrningen mellan stat och kommun där statens detaljregleringar och otaliga riktade statsbidrag snarare hämmar utvecklingen på kommunal nivå. Istället vore det bättre att staten tog tag i frågor som åligger staten. En utvecklad och förbättrad lärarutbildning, framtagande av en nationell digital strategi och en översyn av läroplaner och ämnesindelning för att bättre möta framtida kompetenser är exempel på sådana åtgärder. Att ge lärarna utökade och tydligare befogenheter för att upprätthålla ordning och studiero är en annan.  Dessutom är det nödvändigt att öka antalet undervisningstimmar och se över nuvarande läsårsregler. Till exempel bör ett treterminssystem övervägas. Detta skulle innebära en jämnare fördelning av undervisningen under året och innebära kortare avbrott vilket skulle vara till fördel inte minst för elever med olika inlärningssvårigheter. Även upplägget med förtroendetid för lärarna bör ses över. En sådan översyn skulle ske i samverkan med de fackliga lärarorganisationerna och ha till syfte att skapa mer tid för undervisning och underlätta lärarnas arbetssituation.

Nästa vecka har moderaterna arbetsstämma i Örebro. Vi hoppas att partiet där vågar vara det parti som på riktigt vågar lyfta blicken och ta ett rejält kliv fram i skolfrågan. Det är hög tid men än är det inte för sent.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge
Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande i Vellinge

Mötesplatser med omsorg

Vi Moderater utgår ifrån att alla kan och vill ta ansvar för sitt eget liv men vi vet att förmågan ibland kan svikta. De insatser som kommunen då bidrar med skall stödja återgång till egen förmåga så snabbt som möjligt.

När det gäller vårt åldrande är det oundvikligt att förmågor över tid kan komma att svikta. Det är då viktigt att kommunen stegvis och i takt med vårdtagarens önskemål och behov kan öka insatser och omvårdnad. Då önskemål och behov skiftar mellan individer är flexibilitet och individuellt bemötande avgörande.

Snart slår vi upp dörrarna för Omtankens Hus i Höllviken. I vår Moderata vision finns Omtankens Hus i varje kommundel. Här finns allt under ett tak och är en plats där du kan träffa vänner, delta i aktiviteter, få stöd som anhörig, men också när den tiden kommer – möta sjukvård och hemtjänst. Aktiviteter kan vara på initiativ av kommunen, men även av ideella föreningar och organisationer. Om den dagen kommer, när det egna hemmet inte längre fungerar, så finns möjligheten att flytta in på trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende. Från förebyggande arbete till omvårdnad på högsta nivå – under samma tak erbjuds trygghet och kontinuitet.

Våra barnfamiljer har också möjligheter att nå flera funktioner under samma tak på Familjernas Hus i Vellinge Centrum. Där finns öppen förskola, barnavårds- och mödravårdscentral samt socialtjänst i gemensamma lokaler och med fikamöjligheter i närheten. På ett enkelt sätt kan man utan tidsbokning kontakta kunnig personal när man ändå besöker öppen förskola eller barnavårdscentralen. Att träffa andra småbarnsföräldrar under enkla former och samtidigt kunna få svar på frågor är viktigt. Det skapar trygghet och förebygger framtida eventuella problem. I Moderaternas vision kommer vi att erbjuda denna service i flera kommundelar så kontakter kan knytas och erfarenheter delas på ett enkelt sätt.

Att göra det enkelt att bryta ofrivillig ensamhet och isolering är viktigt både för barn och äldre. Vi Moderater vill möjliggöra detta med individens rätt att själv forma sin vardag i centrum.

Anna Mannfalk,
Ordförande Omsorgsnämnden

Nyhetsbrev - september

September har verkligen varit en fullspäckad månad med många viktiga händelser och beslut. Mer om detta kan du läsa nedan.

Under månaden har kommunen gått in i ett samrådsförfarande angående ”Skydd mot stigande havsnivåer”. Det har varit ett stort engagemang från medborgarna under dessa tillfällen – en stor och viktig fråga för kommunens framtid. Har du inte hunnit gå på ett samrådsmöte än är det inte försent. Sista mötet hålls nästa onsdag, den 4 oktober i kommunhuset klockan 18.00.

Skånetrafiken har beslutat om en förändrad linjedragning av regionbuss 146 som börjar gälla från 2018. Detta är vi starkt emot och den 8 september skickade Carina Wutzler en skrivelse till Skånetrafiken där hon riktade kritik mot beslutet. Buss 146/Trelleborg-Malmö kommer inte längre stanna vid Malmö C utan endast vid Södervärn vilket kommer att påverka många resenärer negativt. Förändringen av linje 146 innebär ökat tryck på den redan idag ofta fullsatta regionbuss 100. Då det planeras bostäder vid Campusområdet i anslutning till Vellinge ängar kommer behovet av kollektivtrafik att öka ytterligare framöver. Både hållplatserna Håslöv och Vellinge ängar trafikeras av linjen. Carina Wutzler riktade även skarp kritisk mot att Skånetrafiken inte har haft en dialog med kommunen i frågan.

Den 16 september invigde Carina Wutzler och Christer Mars äntligen Nyckelhålsparken. Stor satsning som vi moderater drivit igenom för att skapa en social och aktiv mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar mitt i centrala Höllviken. Samtidigt ett led i satsningen för mer levande och attraktiva centrum. Vi vill koppla ihop hela centrumstråket från Toppengallerian i öster och vidare västerut längs hela Falsterbovägen. En lyckad invigning med över tusen personer på plats.

Det är återigen klart att de offentliga köken i Vellinge håller högsta klass. Under årets White guide juniors prisutdelning den 18 september kammade Vellinge hem förstaplatsen i två kategorier – Herrestorpsskolan vann priset Årets hållbara offentliga restaurang 2017 och Herrestorpsskolans rektor Tove Thyni utsågs av juryn till årets gastronomiska rektor. Dessutom kammade kommunen hem två andraplatser. David Gustavsson, kock på Herrestorpskolan, kom tvåa i klassen Årets skolkock, Vellinge kommun kom tvåa i kategorin Årets skolmatskommun och Herrestorp kom tvåa i kategorin Årets skolrestaurang 2017.

Under kommunfullmäktigemötet den 20 september röstades vårt förslag om att införa tiggeriförbud i kommunen igenom med siffrorna 39-12. Ärendet kommer nu gå vidare till Länsstyrelsen för fastställelse.

Kommunens delårsrapport för innevarande år visar ett positivt resultat på 14,6 miljoner vilket är 11,1 miljoner kronor bättre än budget för 2017. Detta beror på att skatteintäkterna och finansnettot blir bättre än budgeterat. I det positiva resultatet på 14,6 miljoner ligger kommunfullmäktiges beslut om att avsätta 9,1 miljoner kronor av 2017 års resultat för medfinansiering till den nya vägomläggningen i Kämpinge by (Räng Sandsvägen).

Under fullmäktigemötet antogs även den nya Hököpingeplanen. Planen möjliggör byggandet av cirka 110 stycken bostäder – villor och parhus, en förskola för cirka 100 barn, ett flerbostadshus med butik på bottenvåningen samt ett parkstråk mellan den norra och södra delen av planen. Det är en stor och viktig plan som kommer att knyta ihop Hököpinge på ett bra sätt utan att förstöra by- och lantkänslan.

Centrumutvecklingen fortsätter och under månaden startade två efterlängtade byggprojekt  nere i Skanör- Axelssons torg och Stens brygga nere vid hamnen.  Axelssons torg ska fungera som en plats för rekreation och en trivsam förbindelse mellan Skanörs centrum och hamnområdet. Genom uppfräschningen av Axelssons torg vill vi förstärka Skanörs centrum. Det blir en oas att bara njuta av vacker natur i, på egen hand eller tillsammans med andra. Stens brygga kommer att byggas ut och rustas upp. Bryggan kommer att bli lättillgänglig och man ska kunna cykla ner och ta ett snabbt dopp precis som tidigare. Men konceptet har utvecklats med förhoppningen att fler Skanörbor, turister och kommuninvånare hittar dit. Den nya bryggan kan ta mer folk och det ska finnas fler trappor och stegar.

Återvinningsstationen i Höllviken håller på att byggas om för att fräschas upp och göras mer tillgänglig. Man kommer att bygga en slinga med en utfart och en infart för att bilar med släp, husbilar och husvagnar enkelt ska kunna tömma sitt spill. Under tiden som byggnationen pågår har en temporär återvinningsstation öppnats cirka 500 meter längre ner på Falsterbovägen.

Nästa vecka börjar arbetet med att anlägga en fontän som ska pryda stora rondellen i Höllviken. Fontänen är inspirerad av de isländska gejsrarna och har getts namnet Höllvikens Källa. Under vintertid så ska vattnet stängas av och en julgran ska pryda rondellen. Under arbetet kommer en av filerna i rondellen att stängas av, vilket kommer att begränsa framkomligheten.

För att kunna förbättra förutsättningarna för eleverna på grundsärskolan har moderaterna initierat en ombyggnation på Ljungenskolan som nu har påbörjats. En utredning på uppdrag av utbildningsnämnden 2014 visade att grundsärskolans lokaler inte är ändamålsenliga. Därför har nu ett förändringsarbete på grundsärskolan på Ljungenskolan påbörjats. Projektet beräknas kosta cirka fem miljoner kronor och ska vara inflyttningsklart för eleverna inför vårterminen 2018.

Glöm inte Moderaternas event ”Är du intresserad av sjukvårdsfrågor?” på Skanörs bibliotek den 9 oktober klockan 19.00 för att diskutera sjukvårdsfrågor och vilka lösningar ni vill att vi moderaterna arbeta vidare med.  

Sist men inte minst vill vi även passa på att påminna om vår Afterwork den 27 oktober klockan 16.00-18.00 på V.E.S.P.A i Höllviken. Hoppas vi ses på båda aktiviteterna.

En Modetat budget med framtidstro och fortsatt fokus på hög kvalitet och utveckling.

Moderaternas budget 2018 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. 

Bättre utsikter för hela kommunen – Centrumutvecklingsarbetet fortsätter under nästa år med ett nytt stationstorg vid Vellinge ängar. Ett uppfräschat parkstråk kommer att binda ihop det nya stationstorget och kommande campusområde med Vellinge centrum där även Stortorget kommer att få sig ett rejält ansiktslyft. Utvecklingen av Skanörs hamn fortsätter under året, Kungstorpsvägen etapp 2 samt entrén till Höllviken byggs om. Vi kommer även att bygga upp bullerskydd på E6 vid Ängavägen till Norra infarten för 7 miljoner kronor.

Vi har fokus på en sund och hållbar tillväxt genom jämnare bostadsbebyggelse i hela kommunen.

I vår budget ligger nya pendlarparkeringar på flera ställen i kommunen, Västra Ingelstad, Östra Grevie och Höllviken för en total kostnad av 7,1 miljoner kronor.

Vi utvecklar med fokus på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i kommunen med ett trygghetspaket på 1,5 miljoner kronor.

En av våra stora och viktiga satsningar under nästa år kommer att vara till kommunens vägföreningar  där vi höjer bidraget med 2,2 miljoner under nästa år och ytterligare med 1 miljon vardera under 2019 och 2020.

Bättre utsikter för barnen – under nästa år kommer Asklunda förskola att byggas om- och till, arbetet med ny förskola i Västra Ingelstad fortsätter och även om- och tillbyggnaden av Herrestorp. I budgeten ligger satsningar på utemiljöer och kök för 3,5 respektive 4 miljoner kronor.

Arbetet med att starta upp en ny familjecentral i Höllviken efter framgången i Vellinge kommer att påbörjas och öppna i slutet av nästa år. Lärarutvecklingsprogrammet för att stötta lärarna i sitt pedagogiska ledarskap i klassrummet kommer förbättra och utveckla verksamheterna. Vi har även lagt in en extra lönesatsning till alla högskoleutbildade pedagoger i kommunen, en satsning på 4,4 miljoner kronor utöver den generella lönehöjningen för alla kommunanställda.  Vi kommer under nästa år att fokusera på rektorns uppdrag som pedagogisk ledare för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Kommunen har ett uppföljningsansvar för att se till att våra ungdomar klarar sin skolgång därför förstärker vi med en halv tjänst. Detta är en del i vår nollvision för ungdomsarbetslöshet och kommer stärka upp för att fånga upp ungdomar upp till 20 år som inte slutfört gymnasiet eller är utan sysselsättning.

Vi har i vår budget även ökat skolpengen för särskoleeleverna. Vi ser att antalet barn i kommunen blir fler vilket blir en ytterligare  ökning av 13 miljoner.

I takt med att kommunen växer är det viktigt att skapa idrottsplatser och idrottshallar. Därför ligger stora satsningar av detta i vår budget. Den nya idrottshallen vid Herrestorpsskolan kommer att påbörjas, Vellinge kommer att få en ny konstgräsplan och den gamla konstgräsplanen i Höllviken kommer att bytas ut.

Bättre utsikter för de äldre – Omtankens hus kommer att sättas i drift under början av nästa år och inventarier kommer att köpas in för 15 miljoner kronor. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral, trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Vi kommer att applicera framgångarna inom skolmaten till Omtankens hus som ett pilotprojekt där Kökschefen från Stora Hammars skola även kommer sköta restaurangen på Omtankens hus.

Vår ambition är också att utveckla servicehusen tydligare som aktivitetshus och mötesplats för äldre. Vi blir fler äldre vilket innebär en kostnad på 4 miljoner och vi ser även ett ökat behov inom LSS för 7 miljoner kronor.

Bättre utsikter för näringslivet – Vi har fått synpunkter på att kommunens service inte står upp till företagens önskemål. Det har vi tagit till oss och kommer på olika sätt utveckla och förbättra kommunens service. Exempel på åtgärder är att förenkla handläggningen av ärende, införa en ny tjänst – företagslots samt förbättra informationen och dialogen med företagarna i kommunen.

-Vi har en budget med framtidstro och fortsatt utveckling för ett ännu bättre Vellinge. En budget med satsningar som rör alla kommunens verksamheter och kommundelar för att Vellinge ska fortsätta att vara en kommun med bättre utsikter, säger Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Trygghet och kvalitet 

 

När jag får frågan av kommuninvånare: ”Varför ska vi rösta på Moderaterna i nästa val? svarar jag : ”Det var en lätt fråga!”

Vi vill naturligtvis fullfölja och förbättra allt vad vi påbörjat under denna mandatperiod. Jag tänker då bland annat på att arbetet inne i Omtankens hus skall bli så bra som möjligt. Tryggheten har även ökats genom förbättrade trygghetslarm. En trestegsutbildning har påbörjats för all personal inom Vård och Omsorg vad gäller omhändertagandet av våra dementa i kommunen som ska vara klar våren 2018.

Livbojarna står tätt på våra stränder och ytterligare ett livräddartorn kommer att byggas, denna gång i Falsterbo. Ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har påbörjats med polisen. Allt för att öka vår trygghet som kommuninvånare, företagare och besökare.

Vi vill även se över regelverket för våra villaägarföreningar för att underlätta skötsel av grönområden och lekplatser. För tredje året i rad vann Vellinge ”Ekomatsligan” det vill säga att kommunen är bäst i Sverige när det gäller ekologiska inköp i offentliga kök. Vi vill fortsätta arbeta för att ha Sveriges bästa skola. Vi kommer att arbeta med fortsatt försköning och trygghet i kommunen – nästa etapp Vellinge Centrum med ”Parkstråket”. Vi vill även fortsätta arbetet med ”Läslustan” och våra bibliotek har en duktig och hjälpsam personal för att ge råd om intressant läsning.

Detta och mycket annat gör att jag tycker att Moderaterna är det bästa valet för oss seniorer i Vellinge!

Ann-Margret Ohlsson, Moderata seniorers representant i Vellinge

 

Mina visioner som senior:

 1. FixarMalte kopplat till förebyggande åtgärder, t.ex IT-stöd.
 2. Arbeta mot besvärande ensamhet genom förtroliga samtal, personer att göra något tillsammans med, frivilliga att äta med, bio m.m.
 3. Trygghetslarm till alla över 85 år.
 4. Familjecentral i Höllviken – liknande den som finns i Vellinge.
 5. Stopp för nedmonteringen av kontantservicen.
 6. Krav på förbud för telefonförsäljning utan skriftligt avtal.
 7. Alla vårdcentraler bör ha en äldrevårdsmottagning.
 8. Seniorers tandhälsa – tänderna en del av kroppen – bör ingå i högkostnadsskyddet vid 75 års ålder.
 9. Äldreboendet – äldres rätt till uppkoppling i sina lägenheter i särskilt boende.

Lyckad social trygghet – Sveriges lägsta försörjningsstöd

Att arbeta är centralt för människans försörjning, välbefinnande och deltagande i samhället. Utgångspunkten för oss Vellingemoderater är att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv, men ibland kan förmågan svikta. När den egna förmågan sviktar, finns det kommunala insatser som syftar till att i så hög grad som möjligt stödja individens förmåga till eget ansvarstagande. Kommunens tjänstemän arbetar strukturerat och målmedvetet med klienter som erhåller försörjningsstöd, genom att identifiera individuella behov och förutsättningar för att bli självförsörjande. Med politik som arbetar kontinuerligt för att effektivisera åtgärder, som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande, har Vellinge kommun för andra året i rad Sveriges lägsta ekonomiska bistånd (försörjningsstöd) per invånare.

2015 hade i snitt 4,2 % av invånarna i Sverige någon gång erhållit försörjningsstöd. För Vellinge kommun låg den siffran på 0,6 % av invånarna. I Vellinge kostar försörjningsstödet kommuninvånarna 189 kr/år, kan jämföras med Malmö som har det högsta försörjningsstöd per kommuninvånare i landet på 3 693 kr/år.

Vi har en nollvision för ungdomsarbetslöshet där fokusområdet framförallt ligger på de ungdomar som riskerar att bli långtidsarbetslösa. För att förebygga detta har Vellinge kommun och Arbetsförmedlingen ett särskilt avtal för att arbeta för minska ungdomsarbetslösheten. Kommunen har ett Ungdomsråd vars syfte är att ta tillvara ungdomars egna funderingar om jobb och framtid. Det finns även ungdomscoacher som ska erbjuda en särskilt anpassad väg till självförsörjande.

Vellinge kommun har historiskt haft låg arbetslöshet, men vi har utmaningar framför oss. Mottagande av asylsökande, integration och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är en aktuell fråga. Vår ambition är att minska utanförskapet som bidragsberoende kan leda till. Det strukturerade arbetssättet med att identifiera individers behov och förutsättningar för att blir självförsörjande intensifieras och fortsätter.

Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att minska bidragsberoendet och arbeta för att alla som kan, har ett jobb att gå till. Att arbeta ger respekt och stolthet och det kan aldrig ersättas av bidrag. Ju fler det är som klarar att stå på egna ben desto mer ökar resurser för att ta hand om dem mest utsatta.

Mavis Zander, ledamot Omsorgsnämnden

Grundsärskolan prioriteras stort under 2017.

Vi moderater arbetar för att förbättra förutsättningarna för alla elever och stimulera begåvningar och talanger att utvecklas vidare utifrån sina förutsättningar. För att kunna förbättra förutsättningarna för eleverna på grundsärskolan har moderaterna initierat en ombyggnation på Ljungenskolan som nu har påbörjats.

En utredning på uppdrag av utbildningsnämnden 2014 visade att grundsärskolans lokaler inte är ändamålsenliga. Därför har nu ett förändringsarbete på grundsärskolan på Ljungenskolan påbörjats.

Projektet beräknas kosta cirka fem miljoner kronor och ska vara inflyttningsklart för eleverna inför vårterminen 2018.

De lokaler som grundsärskolan disponerar idag kommer att byggas om och anpassas. Byggnaden kommer att ha sina egna entréer och handikappanpassade toaletter. Den sociala miljön kommer att anpassas till elevernas förutsättningar, bland annat kommer störning från trafik och förbipasserande människor att minimeras.

För eleverna är det viktigt att varje aktivitet har sin egen plats. Varje rum kommer därför att ha en egen tydlig funktion, till exempel ett sinnesträningsrum där man med hjälp av bland annat vatten, sand och färg ska kunna träna sina sinnen. Ett annat rum kommer att bli ett motorikrum med liftar i taket för elever som har svårt att utöva traditionell idrott. Det kommer även att finnas en ateljé och ett musikrum.

Klassrummen kommer att bli fler och mindre och kommer att rymma 3-5 elever per rum. Detta är viktigt för att underlätta undervisningen och den dagliga verksamheten.

– Varje människa är unik och skolan ska möta alla elever utifrån deras förutsättningar. Ombyggnaden av grundsärskolan skapar bättre förutsättningar för denna skolverksamhet och är viktig för kvaliteten i grundsärskolan, säger Gustav Schyllert (M) utbildningsnämndens ordförande

Krafttag krävs för att säkra kvinnofrid

Carina Wutzler skriver idag en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med fyra moderata kollegor från Skåne. ”En ökning på nästan tusen våldtäkter inom loppet av ett år borde få alla varningsklockor att ringa – men Sveriges feministiska regering reagerar inte.”

Vi är skakade över de senaste dagarnas uppgifter om polisens problem med att hantera sexualbrott mot kvinnor och flickor. Enligt ett inslag i Studio Ett (11/9) läggs våldtäktsutredningar på hög eftersom polisen saknar resurser att utreda. Studio Ett berättar om en misstänkt våldtäkt mot en 12-årig flicka, där misstänkt gärningsman finns men polisen inte kallat till förhör efter nästan två månader. Metro (12/9) skriver om en ofattbart grov gruppvåldtäkt mot en kvinna i Botkyrka. Det tog ett år för polisen att häkta tio misstänkta gärningsmän. Att det tagit ett år för polisen att agera när ett så grovt brott har begåtts är lika oacceptabelt som stötande. I Aktuellt (12/9) säger Stockholmspolisen Torgny Söderberg att anmälningar om sexuella övergrepp prioriteras bort när polisens få resurser läggs på mord och mordförsök.

Under den så kallade feministiska regeringens mandatperiod har kvinnors utsatthet och otrygghet ökat. Enligt NTU 2016 har sexualbrott mot kvinnor ökat markant de senaste åren: Utsattheten för sexualbrott har ökat från 1,0 procent av befolkningen 2014 till 1,7 procent 2015. Mest utsatta är unga kvinnor. I gruppen kvinnor mellan 16 och 24 uppger 9 procent att de blivit utsatta för sexualbrott under 2015. Enligt BRÅ har kurvan för sexualbrott stadigt pekat uppåt sedan 2011 då 17000 sexualbrott anmäldes: 2015 anmäldes 18100 sexualbrott, varav 5830 våldtäkter och 2016 anmäldes 20300 sexualbrott varav 6720 våldtäkter.

En ökning på nästan tusen våldtäkter inom loppet av ett år borde få alla varningsklockor att ringa – men Sveriges feministiska regering reagerar inte.

Den så kallade feministiska regeringen tycks inte prioritera kvinnors säkerhet. Vårt land har en lång och stolt tradition av att värna kvinnofriden. Kvinnofridslagen återfinns i Alsnö stadgar redan 1280. Den förbjöd kvinnorov, överfall och våldtäkt. I Missgärningsbalken 1734 betraktades våldtäkt som ett mycket allvarligt brott och bestraffades med döden. Svensk lagstiftning har varit en föregångare genom att våldtäkt tidigt betraktades som ett brott mot kvinnan, och inte, som i många andra länders lagar som ett egendomsbrott riktat mot den man – far eller make – som ”ägde” henne.

Vi är bekymrade över en politik som urholkar kvinnofriden. Vi kräver därför att åtgärder vidtas för att försvara vår månghundraåriga tradition av kvinnofrid.

• För det första måste den utsatta kvinnan ges bättre stöd. Ett målsägandebiträde bör tilldelas henne redan vid anmälan.

• För det andra måste polisen prioritera våldtäkter – av respekt för den våldtagna kvinnan men också för att skydda potentiella offer. Vi vill inte ha våldtäktsmän på våra gator.

• För det tredje måste straffet stå i proportion till brottet. Alltför ofta ser vi påföljder som är så milda att de är en kränkning i sig.

• För det fjärde anser vi att utvisning, i de fall det är aktuellt, ska vara en självklar konsekvens då en person fälls för våldtäkt.

• För det femte föreslår vi att straffmyndighetsåldern diskuteras. Då allt fler grova brott utförs av allt yngre personer finns anledning att fundera över att sänka åldern då en person är straffmyndig.

Vi måste också arbeta förebyggande. Det vill vi göra från två håll – dels med att öka kvinnors säkerhet i det offentliga rummet, dels genom att diskutera värderingar. Ett effektivt sätt att öka säkerhet och uppklarning av brott är att sätta upp övervakningskameror. Ett annat sätt är att arbeta med belysning och bebyggelse. En plats som domineras av män är mindre trygg (för både kvinnor och män) än en plats med fler kvinnor. Därför bör verksamheter som i hög grad besöks av kvinnor prioriteras i miljöer som tidigare dominerats av män. Så har man arbetat i New York med gott resultat.

Vi måste också arbeta med upplysning och värderingar. Eftersom tidigare forskning (BRÅ 1996:2 samt BRÅ 2005:17) visar att män från Mellanöstern och Nordafrika är överrepresenterade vid sexualbrott föreslår vi riktade insatser till nyanlända i den här gruppen enligt ”Stavangermodellen” – alltså en obligatorisk utbildning i svensk lag och svenska värderingar angående kön, sexualitet, frihet och tvång. Så har man arbetat i Norge med gott resultat.

Kvinnofriden måste värnas. Våra förslag syftar till att försvara ett samhälle där kvinnor är lika trygga som män. Den destruktiva utveckling vi sett under den så kallade feministiska regeringens år vid makten måste stoppas.

Michaela Fletcher (M), kommunalråd, Österåker

Ann Heberlein (M), riksdagskandidat, Lund

Feliz J Kino (M), riksdagskandidat, Helsingborg

Anja Sonesson (M), riksdagskandidat, Malmö

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge

Stigande havsnivåer – nu går vi in i nästa fas

Problematiken kring stigande havsnivåer har under senare år uppmärksammats allt mer. Vi moderater tar detta på största allvar. För flera år sedan påbörjade vi arbetet med att utreda konsekvenserna av höjda vattennivåer vilket 2013 ledde fram till ”Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer” och året därpå tog vi initiativ till att ta fram en ansökan till mark- och miljödomstolen.

Projektet ”skydd mot stigande havsvattennivåer” har nu gått in i ett samrådsförfarande och under hösten kommer kommunen att hålla fem stycken dialogmöten. Första dialogmötet hölls i tisdags och nästa är onsdagen den 13 september.

Kommunen har genom ett gediget förarbete äntligen kunnat ta nästa steg och förhoppningen är att ha en ansökan klar till mark- och miljödomstolen under slutet av året. Det är ett stort projekt och kommer därför ta en tid att få ett domslut vilket troligtvis sker under 2019.

– Att vi kommer framåt och in i nästa fas är viktigt. Jag hoppas på stort intresse och engagemang från medborgarna nu under samrådstiden, säger Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Skydd mot förhöjda havsvattennivåer är en ödesfråga för kommunen och det är bor cirka 21 000 personer i de berörda delarna. På spel står enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, djur- och fågelliv, stora fastighetsvärden och främst våra medborgares säkerhet.

Vi kommer att göra allt vi kan för att få igenom de skyddsåtgärder som krävs för att skydda Falsterbonäset. Vi överger inte Falsterbonäset!

Vinstförbud hotar jämställdheten

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge skriver tillsammans med Carl-Johan Sonesson (M), Regionstyrelsens Vice ordförande i Region Skåne och Feliz j Kino (M) Riksdagskandidat, Helsingborg, en debattartikel angående förslaget om vinstförbud i välfärden. Ett vinstförbud skulle slå hårt och påverka kompetensförsörjningen och verksamhetsutvecklingen inom hela välfärdssektorn. Vinstförbudet kommer att slå ut privata seriösa välfärdsföretag och valfriheten skulle bli mindre. Det är inte rätt att straffa seriösa företag för att det inte finns ett fåtal som inte sköter sig.

Vårt land har en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen. Inom både kommuner och landsting är andelen anställa män bara runt 20 procent. Den svenska rödgröna regeringen är uttalat feministisk. Därför är det obegripligt att man gett Ilmar Reepalu frikort att utreda vinstförbud för privata välfärdsföretag helt utan konsekvensanalys för jämställdheten.

Övervägande majoriteten av de som är anställda inom skola, vård och omsorg är kvinnor. Ett vinsttak kommer att strypa välfärdsföretag vilket försämrar kvinnors möjlighet att välja arbetsgivare och förhandla om löner och arbetsvillkor.

Sjuksköterskor är den största yrkeskategorin i vården, både i verksamheter som bedrivs i offentlig och i privat regi. Statistiken från SCB visar att för sjuksköterskor var lönerna högre i verksamheter som bedrevs i privat regi i alla åldersgrupper under hela perioden 2007–2013. Trenden håller i sig. Sjuksköterskor som jobbar i den privata sektorn tjänar i snitt 2 000 kronor mer i månaden än landstingens nivå enligt Vårdförbundets undersökning från förra året.

Personal på friskolor är mer tillfreds med sin arbetsmiljö och sin arbetssituation än kommunalt anställda. Den slutsatsen gjorde Sveriges Företagshälsor, företagshälsovårdens branschorganisation, för tre år sedan efter att ha analyserat jobbhälsobarometerns statistik över hur personal inom skolan upplever sin yrkesvardag. På påståendet ”Du är stolt över att tala om var du är anställd” instämde 60 procent av anställda på fristående skolor. Motsvarande siffra för anställda på kommunala skolor var endast 48 procent.

Allt färre vill arbeta som socialarbetare men den privata sektorn kan minska braindrain från socialt arbete. En gemensam studie från fackförbunden SSR och Vision från 2016 visar att drygt hälften av 5 000 socialsekreterare anser att ledningen inte agerar som om den är mån om att behålla sin personal. Det är katastrofsiffror. Två tredjedelar av socionomer kan dock tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag på grund av högre lön visar en undersökning av tidningen Framtidens Karriär – Socionom med slumpmässigt urval av socionomer. Efter högre lön prioriterar man friheten och flexibiliteten som konsultjobbet erbjuder.

En ödesfråga för Sverige som måste uppmärksamma mycket mer är att kommuner och landsting står inför enorma rekryteringsbehov.
Samtidigt som befolkningen växer på grund av flyktingmottagande och historiskt högt barnafödande beräknas andelen äldre över 80 år ha fördubblats till cirka åtta procent av befolkningen till år 2040. Enligt en prognos från Sveriges kommuner och landsting behövs det över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023.
Fler kvinnor än män i Sverige har eftergymnasial utbildning. Många av dessa akademiker arbetar som sjuksköterskor, socionomer, förskolelärare och andra yrken. Vi förtroendevalda måste se till att de vill fortsätta och locka nya krafter att utbilda sig till välfärdsarbetare. Att driva bort företag från välfärden är därför förödande.

Socialdemokratin och Miljöpartiet måste inse att Sverige behöver fler driftiga entreprenörer för att kunna locka framtidens arbetskraft till välfärden och behålla dem.
Det är inte minst viktigt för att attrahera fler män att utbilda sig till välfärdsyrken.
Alla goda krafter, även privata, behövs för att klara av personalförsörjningen till välfärden. Vinstförbud undergräver jämställdheten och är ett långsiktigt hot mot den svenska välfärdens kapacitet i en orolig tid.

 

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge
Carl-Johan Sonesson (M) Regionstyrelsens Vice ordförande i Region Skåne
Feliz j Kino (M) Riksdagskandidat, Helsingborg

 

Debattartikeln kan du även häsa i Norra Skåne: http://www.nsk.se/2017/08/24/vinstforbud-hotar-jamstalldheten/

Nyhetsbrev - augusti

Efter några veckors välbehövd semester är vi återigen tillbaka för fullt. Sommaren har gett oss blandat väder men inga stora regnmängder. Här summerar vi sommaren och blickar samtidigt framåt mot en fullspäckad och spännande höst.

Den 3 juli och lagom till livräddarsäsongen invigde Christer Mars (M), ordförande för nämnden för gemensam medborgarservice,  kommunens tredje livräddartorn på stranden intill Falsterbo strandbad. Sedan tidigare finns det livräddarverksamhet på Kämpingestranden och på stranden i Skanör. Livräddarverksamheten är viktig för Vellinge kommun, vi har några av de finaste stränderna i hela Europa och våra 4 mil långa stränder och kristallblåa hav är en stor attraktionskraft för kommunen och vi behöver därför en stabil och aktiv livräddarverksamhet.

Vellinge kommun har återigen blivit nominerade i ett flertal kategorier av White Guide Junior. I år är nomineringarna fler än någonsin, hela nio stycken. Vi moderater anser att god och näringsrik mat är en del i de framgångsrika resultaten, och elevernas goda prestationer på våra skolor i kommunen och skolköken har en stor och viktig del roll.

Trots många turer och hinder så ger vi moderater inte upp tanken om ett hotell i centrala Höllviken. Vi ser besöksnäringen som en viktig del av näringslivet och en stor del av besöksnäringen handlar om bra hotell och övernattningsställen i kommunen. Vi arbetar hela tiden för att öka attraktiviteten i våra olika kommundelar. Vi är därför glada att markanvisningstävlingen för Nyckelhålstomten nu är avgjord och förslaget blir ett hotell med konferens och restaurangmöjligheter.

I början av året initierade vi moderater ett krafttag för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen och nu har det gett resultat. Kommunen har satt upp sex rörelsekameror på kommunens skolor och en ansökan om övervakningskamera har skickats in till Länsstyrelsen. Polisen släppte nyligen en sammanställning om brott i kommunen och glädjande nog har dessa minskat. Bland annat har bostadsinbrotten minskat med 37 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året.

För fjärde året i rad får Vellinge kommun högsta betyg avseende kreditvärdighet – AAA, av Standard & Poor´s. God budgetföljsamhet, stark och stabil ekonomi, bra planering och ledning för ekonomin med god beredskap för framtida pensionsåtagande, låg skatt och god flexibilitet är några av Vellinges omdömen.

Vi utgår från att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv men att förmågan ibland kan svikta. När så sker ska inte kommunen ta över ansvaret från individen. De insatser som sker syftar till att i så hög grad som möjligt stödja förmågan till eget ansvarstagande. Vi har under ett antal år arbetat strukturerat och målmedvetet vilket har gett resultat – för andra året i rad har Vellinge Sveriges lägsta ekonomiska bistånd per invånare. 2015 hade i snitt 4,2 % av invånarna i Sverige någon gång erhållit försörjningsstöd. För Vellinge kommun låg den siffran på 0,6 % av invånarna. I Vellinge kostar försörjningsstödet kommuninvånarna 189 kr/år, kan jämföras med Malmö som har det högsta försörjningsstöd per kommuninvånare i landet på 3 693 kr/år.

Sundsgymnasiet har återigen rekordmånga sökningar. Förra veckan när terminen startade hade Sundsgymnasiet 63 fler elever än innan sommaren på de nationella programmen.

Under första Ksau efter sommaruppehållet som hölls den 15 augusti behandlades ett ärende om de lokala ordningsföreskrifterna. Vi moderater föreslog i samband med det att införa tiggeriförbud i kommunen. Förslaget gick igenom och ligger nu med i den fortsatta handläggningen av ärendet.

I Vellinge har vi länge haft höga ambitioner med förskolan och en viktig del i det arbetet handlar om utbildad personal, något vi medvetet satsat på under lång tid. I Vellinge kommun finns det både kommunala och fristående förskolor och i hela kommunen är genomsnittet utbildade förskollärare 54 %. Att jämföra med snittet i Skåne på 43% högskoleutbildad personal.

Projekt skydd mot stigande havsvattennivåer har nu gått in i ett samrådsförfarande och under hösten kommer kommunen att hålla fem stycken dialogmöten. Kommunen har genom ett gediget förarbete äntligen kunnat ta nästa steg och förhoppningen är att ha en ansökan klar till mark- och miljödomstolen under slutet av året. Det är ett stort projekt och kommer därför ta en tid att få ett domslut vilket troligtvis sker under 2019.

I fredags var det invigning av den nya skulpturen på Skoltorget i Falsterbo. Skulpturen Prinsessan våg III är gjord av den polske konstnären Stan Wys som även var på plats under invigningen som hölls av Christer Mars (M) ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice. Det blev en riktig folkfest med närmare 300 personer på plats.

Vi håller just nu på att utvärdera sommaren för att se vad som kan göras ännu bättre inför nästa år. En fråga som vi kommer ta upp för förändring handlar om att införa broöppning vid Falsterbokanalen varannan timme istället som för nu en gång i timmen. Sedan Trafikverket ändrat sina rutiner för broöppningen tar varje öppning längre tid vilket skapar långa bilköer på Näset. Mycket folk rör sig i kommunen sommartid och då måste trafiken fungera på bästa sätt. Vi hoppas vi får gehör från Trafikverket och att det blir broöppning varannan timme från sommaren 2018.

Sist men inte minst vill vi passa på att påminna om att på lördagen den 16 september är det äntligen dags för invigning av Nyckelhålsparken. I stadsparken finns det bland annat en lekplats inspirerad av kommunens kända badhytter, utegym och nya boulebanor. 

Utbildade förskollärare ger högre kvalitet

Förskolan är en av kommunens kärnverksamheter och vi moderater tycker att det är viktigt att våra kärnverksamheter prioriteras. I Vellinge har vi länge haft höga ambitioner med förskolan och en viktig del i det arbetet handlar om utbildad personal, något vi medvetet satsat på under lång tid.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där lärande, omvårdnad, omsorg och fostran bildar en helhet. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och vi moderater anser att en hög andel utbildade förskollärare lägger grunden till god pedagogisk verksamhet. I Vellinge kommun finns det både kommunala och fristående förskolor och i hela kommunen är genomsnittet utbildade förskollärare 54 %. Att jämföra med snittet i Skåne på 43% högskoleutbildad personal.

–          Det finns en läroplan med ett tydligt pedagogiskt uppdrag och förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet. Ju tidigare i livet du får bra pedagogisk undervisning desto bättre och att ha många utbildade förskollärare är en kvalitetsfaktor, säger Gustav Schyllert (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Förskolorna i Vellinge tillhör de bästa i landet och i skolinspektionens tillsyn blev kommunen helt utan anmärkningar. Det tänker vi fortsätta jobba för och kommer därför fortsatt att ha en hög andel utbildade pedagoger i våra verksamheter.

 

Respektive förskolas andel utbildade förskollärare kan du läsa om här: http://www.vellinge.se/utbildning-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/jamfor-forskolor/

”Fler kommuner bör införa tiggeriförbud”

Tiggeri har blivit en del av vardagen i de flesta kommuner. Så tycker inte vi Vellingemoderater att det ska fungera i dagens Sverige. Därför har vi nu lagt ett förslag om ett lokalt tiggeriförbud och anser att fler kommuner bör följa efter.

För 100 år sedan förekom tiggeri i Sverige men efter att sociala skyddsnät byggdes upp under mitten av 1900-talet minskade det. Under senare delen av 1900-talet förekom i princip inget tiggeri. 2007 blev Rumänien och Bulgarien medlemmar i EU och sedan dess har det kommit tillbaka till Sverige då dessa länders medborgare nyttjat EU:s fria rörlighet och tagit sig hit för att ägna sig åt tiggeri.

Hur många tiggare som finns i Sverige i dag är mycket osäkert. Siffror som 4000–5000 personer har nämnts men det kan vara betydligt fler. Det vi vet är att dessa människor är en utsatt grupp som är utan bostad, arbete, inkomst och utan rätt till sociala förmåner här i Sverige.

De lever i en situation som innebär stor risk för utnyttjande, kriminalitet och människohandel. Att tillåta tiggeri är att blunda för detta och se mellan fingrarna för vad som sker med dessa människor. Visst finns det människor som frivilligt väljer att tigga men vi får inte bortse från att det även förekommer organiserat tiggeri där människor utnyttjas. Ett förbud skulle dra undan mattan för människohandel och stå upp för att dessa människor måste få medborgerliga rättigheter i sina hemländer.

För det är trots allt varje lands ansvar att ta hand om och skapa förutsättningar för sina medborgare. Sverige betalar årligen enorma summor i EU-avgift och är en stor nettoinbetalare till unionen, och både Bulgarien och Rumänien erhåller stora bidrag genom EU-stöd. Det är dags att ställa krav på dessa länder. Fattigdom bekämpas genom utbildning, arbete och genom medborgerliga rättigheter och skyldigheter.

Tiggeri är en social återvändsgränd och vi anser att det är destruktivt och nedlåtande. Vi lider med dessa individer och det är givetvis mycket synd om de här människorna, det är ingen tvekan om att det är en grupp som behöver sociala insatser och en mycket bättre hantering och bättre bemötande av sitt hemland. Ett förbud skulle hjälpa till att pressa hemländerna till förändringar.

Varför då ett kommunalt förbud nu? I Vellinge finns det tiggare utanför en del av butikerna. Som EU medborgare har du rätt att vistas i Sverige i tre månader och varje individ ansvarar då för uppehälle och sin försörjning. Tiggeri kan enligt oss inte betecknas som försörjning.

Eftersom åtgärder från riksplanet lyser med sin frånvaro är det kommunerna som får hantera effekterna av ett utbrett tiggeri. Invånare känner sig påhoppade, illa till mods, näringsidkare upplever att kunder hindras att komma in i butiker.

Nedskräpning, bosättning på både allmänna och privata platser är andra effekter som kommer till följd av tiggeri. Väldigt många upplever att det är synd om de här människorna och att det är fel att Sverige tillåter detta i ett land där vi byggt upp ett socialt skyddsnät och att vi blundar för den misär dessa människor befinner sig i.

I samband med att Vellinge kommun nu ser över sina lokala ordningsföreskrifter har vi moderater föreslagit att föra in en formulering om tiggeriförbud på utpekade och utsatta platser i kommunen. Under de senaste åren har frågan väckts i olika sammanhang i Sverige och man har menat att det inte är möjligt att införa ett kommunalt tiggeriförbud. Vi anser dock att det är möjligt och det avser vi nu pröva.

Vi hoppas fler kommuner komma följa efter och att det kommer leda till åtgärder från regering och riksdag. Det behövs en tydlig markering och reglering från riksplanet.

Artikeln är även publicerad av Dagens Samhälle: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/fler-kommuner-bor-infora-tiggeriforbud-18264

Moderaternas trygghetssatsning ger resultat.

I början av året initierade vi moderater en rad åtgärder för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Bland annat har kommunen anordnat trygghetsvandring, ordnat informationskvällar för grannsamverkan innehållande bland annat dna-spårning och brottsförebyggande åtgärder man kan göra hemma och haft möten med föräldrar och barn i riskzonen.

Under våren och sommaren har kommunen placerat ut 6 stycken värmekameror på olika skolor. Under hösten är målet att placera ut ytterligare 15 värmekameror. I nuläget har även en ansökan om att vi ska uppföra övervakningskamera skickats in till Länsstyrelsen.

Rutiner för snabbare åtgärder mot skadegörelse och klotter har också införts.

Polisen släppte nyligen en sammanställning om brott i kommunen och glädjande nog har dessa minskat. Bland annat har bostadsinbrotten minskat med 37 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året.

Vi är stolta och glada över att vårt initiativ har gett resultat men än är vi inte nöjda och det finns mycket mer som kan förbättras för att ytterligare stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Bland annat kommer vi fortsätta kräva ökad närvaro och leverans från polisen. Det är inte acceptabelt att man flyttar de resurser som vi har avtalat från vår kommun till intilliggande orter.

–          Vi får aldrig slå oss till ro – tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater som vi ständigt måste arbeta vidare med, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande

Ett steg närmare förverkligandet av hotell på Nyckelhålstomten.

Vi moderater ser besöksnäringen som en viktig del av näringslivet och en stor del av besöksnäringen handlar om bra hotell och övernattningsställen i kommunen. Vi arbetar hela tiden för att öka attraktiviteten i våra kommundelscentrum. Vi är därför glada att markanvisningstävlingen för Nyckelhålstomten nu är avgjord och förslaget blir ett hotell med konferens och restaurangmöjligheter i forminspiration av ett kitesegel. 

Trots många turer och hinder så ger vi moderater inte upp tanken om ett hotell i centrala Höllviken. Vi ser att det skulle tillföra mycket för kommunen, både för våra näringsidkare, besökare och invånare. Målet med hotellet är att skapa en naturlig mötesplats för såväl turister som lokalbefolkning.

Vellinge är en attraktiv kommun att besöka, leva i och verka i. Den totala turistomsättningen är 260,5 miljon kronor och under förra året hade vi 137 445 utländska övernattningar i kommunen. Vi ser en tydlig efterfrågan och köpkraft för trevliga restauranger och bekväma boenden i vår tilltalande och havsnära natur.

The Key kommer att förstärka nästes identitet och passar väl in i den omkringliggande omgivningen. Platsen är ett landmärke i Höllviken och förslaget med sina materialval och formgivning ger hotellet en känsla av elegans och ”näset-anda.”

–          Än är vi inte där men vi  moderater kommer att fortsätta jobba för att få till ett hotell på Nyckelhålstomten, det hade betytt mycket för Höllviken och Vellinge, för vårt näringsliv och för våra invånare. Vi har enastående miljö och unika arrangemang därför är det viktigt att vi har hotell och övernattningsmöjligheter till våra turister. Jag hoppas att hotellet ska kunna stå klart till 2022, det är då 100 år sedan det första hotellet på platsen byggdes, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Politik som förbättrar för turismen

Det är glädjande att se att vårt tydliga och målmedvetna arbete för att få en fyrstjärnig camping redan har gett resultat och nu finns det en camping värd namnet i kommunen.

Besöksnäringen är en viktig del i näringslivet och vi moderater ser att besöksnäringen har en stor potential i kommunen. Inte minst när det kommer till att dra nytta av det rika natur- och kulturliv som finns här. Vi satsar därför på att lyfta och utveckla besöksnäringen.

Hösten 2015 sade kommunen upp avtalet med den förra arrendatorn och under förra året påbörjades arbetet med att hitta en  ny. När vi gick ut i anbudsförfarande satte vi en hög målsättning för att få till en camping med hög standard. För att säkerställa att den framtida arrendatorn hade kapacitet att lyfta campingen sattes ett antal höga kvalifikationskrav upp, bland annat skulle gedigna förlag om målsättningar och utvecklingsarbete för campingen vara med i förslagen. Vi såg det även som ett stort plus att den framtida arrendatorn bedrivit en framgångsrik näringsverksamhet med huvudinriktning på camping tidigare.

Moderaterna avsatte 5 miljoner kronor i 2017 års budget för att förbättra vatten, avlopp och el på Falsterbo camping och resort med målet att få till en standard höjning och en fyrstjärnig camping. Den nya arrendatorn har levererat och vi ser att de avsatta pengarna är välinvesterade och kommer ge ett positivt utslag för turistnäringen och kommunen i många år framöver.

På Falsterbo Camping & Resort står nu en ny receptionsbyggnad med stor terrass i lärkträd klar. Den nya aktören har även investerat i ett nytt servicehus, fräschat upp stugor, investerat i utomhusmiljön på campingen och skapat ett gediget aktivitetsprogram.

Tack vare en rejäl uppfräschning och det gedigna aktivitetsprogrammet förlängs turistsäsongen i Falsterbo och hela näset och förhoppningsvis kan campingen bli fyrstjärnig redan i sommar.

–       Turistnäringen är viktig för kommunen och vi moderater ville få till en ambitionshöjning även för campingen. Det känns oerhört roligt att campingen redan första året har blivit så bra och att den nya entreprenören har samma mål som oss att få till en fyrstjärnig camping värt namnet så snart som möjligt, säger Carina Wutzler.

 

Sommarhälsning - vår politik gör skillnad!

En del av er har säkerligen redan börjat er semester. Själv kommer jag nu ta några veckors ledighet som jag tänker tillbringa här på ”Svenska rivieran”. Håller tummarna för fint väder.

Innan ledigheten vill jag skicka med lite reflektioner från första halvåret och påminna om vad vi moderater har åstadkommit med vår politik. Vi har mycket att vara stolta över och jag tycker att vi utan problem kan möta invånarna och visa på leverans. Det händer mycket i kommunen och det är ingen slump utan ett resultat av vårt gemensamma arbete. Jag vill tacka er alla för det engagemang och för det jobb som vi tillsammans gör för ett ännu bättre Vellinge. Vår politik gör skillnad!

Listan kan göras lång men här är några exempel på vad vår politik innebär för Vellinge:

·         Sjätte plats i SKL:s öppna jämförelser avseende trygghet och säkerhet

·         Rekordmånga nomineringar i White guide junior – 9st

·         Ombyggnation av grundsärskolan på Ljungenskolan påbörjad

·         Laddstolpar har uppförts på olika platser i kommunen

·         Sveriges lägsta utbetalning av socialbidrag per invånare

·         Tre Blå flaggcertifierade stränder

·         Möjliggjort uppstart av gym i Västra Ingelstad

·         Första spadtag för 78 nya hyreslägenheter i Västra Ingelstad

·         Meröppet på biblioteket i Höllviken har startats

·         Första plats i EKO-matsligan

·         AAA avseende kreditvärdighet

·         Startat utredning för att ta fram nytt regelverk för bidrag till vägföreningarna

·         Beslutat om ytterligare 100 nya förskoleplatser i Vellinge tätort

·         Vunnit utmärkelsen Guldtrappan för ett långsiktigt och effektivt arbete med digitalt lärande i skola och förskola

·         Första skoptaget för ny förskola i Västra Ingelstad

·         Invigt ett tredje livräddartorn i kommunen, på Falsterbostranden

·         Utsett aktör för hotellbygge på Nyckelhålstomten

·         Genomfört markanvisningstävling och utsett exploatör för bostadsbebyggelse på Campusområdet

·         Markanvisningstävlingar har beslutats och ligger ute för bostadsbebyggelse i Östra Grevie och på ”Mariastugetomten”

·         Campingen i Falsterbo har fått ett rejält lyft sedan vi höjt ambitionsnivån och genom att vi i öppet anbudsförfarande sökt ny aktör. Jag har stora förhoppningar om att campingen kan bli fyrstjärnig redan denna sommar.

Dessutom pågår byggnationen av Omtankens hus, om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan och förändringen av Nyckelhålsparken för fullt. Allt detta är ett resultat av vårt aktiva och målmedvetna arbete och jag hoppas att ni känner att ni är en viktig del av allt det som händer i kommunen.

Givetvis finns det saker som kan bli bättre och det är just det som är drivkraften i vårt arbete, att hela tiden förbättra och utveckla.

Det har varit en tung vår med vikande opinionssiffror på riksplanet vilket gör att det ibland känns lite motigt men vi får hjälpas åt att fortsätta hålla ångan uppe och göra vad vi kan för att hålla ställningarna.

Konkurrensen om utbildad personal är stenhård och tyvärr har kommunen förlorat några betydande och duktiga tjänstemän under våren – kommunen söker nu både en skolchef, en chef för medborgarservice och en digitaliserings- och utvecklingschef. Men nu gäller det att se till at vi inte tappar tempo trots förlust av viktiga nyckelfunktioner.

Ekonomiskt ser 2017 ut att bli ett bra år för Vellinge kommun. Enligt kvartalsuppföljningen  kommer kommunens resultat bli drygt 30 miljoner kronor bättre än budget. Det beror på högre skatteintäkter än beräknat, förbättrat finansnetto samt överskott från verksamheterna. Dessutom kommer en omallokering av pensionsmedelsförvaltningen påverka resultatet och innebära ytterligare 20 miljoner i överskott vilket innebär att det i nuläget ser ut som kommunens resultat kommer bli cirka 50 miljoner kronor.

När vi ses igen efter semestrarna har vi mycket att se framemot: bland annat invigningen av Nyckelhålsparken (äntligen!), verksamhetsstart i etapp 1 på Herrestorpskolan, nya verksamheter i Vellinge centrum, ombyggnad av stora torget i Vellinge centrum, ombyggnad av Axelssons torg, ombyggnad av Stens brygga och utveckling av området kring bryggan och sist men inte minst är det dags för samråd med allmänheten avseende åtgärder för skydd mot stigande havsnivåer.

Efter sommaren går vi in en period som kommer präglas av budgetarbete och i det ingår ett nödvändigt prioriteringsarbete och en översyn av kommunens verksamheter. Jag ser ändå att förutsättningarna ser hyfsat goda ut och jag tror att vi kommer kunna presentera en budget för 2018 som innehåller många fortsatta satsningar för ett ännu bättre Vellinge.

Ha en riktigt härlig sommar!

Vi hörs och ses till dess ha det bäst!

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun

Vellingemoderaternas framgångsrecept

För oss grundar sig den moderata politiken i synnerhet på en fråga; valfrihet.

Rätten att själv bestämma över sitt liv, hur man ska leva det samt vilka val man ska göra.

Till skillnad mot andra partiet där epitetet ”staten vet bäst” ibland verkar råda, så är vår tro på individen stark och fast. Alla människor och deras behov är olika och därmed kan svårligen någon kollektiv universallösning finnas för att tillgodose alla. Den som därmed är bäst lämpad att fatta beslut är personen själv. Ur detta växer moderat politik fram.

I Vellinge kommun står individen och kvalitet i centrum för politiken. Här välkomnas friskolor. En stor del av äldreomsorgen bedrivs av privata aktörer. Fokus ligger på kvaliteten i utförda tjänster inte på vem som utför dem. Genom konkurrensutsättningen infinner sig en drivkraft för företagen att på bästa möjliga sätt utföra och utveckla sitt uppdrag till stort gagn för såväl invånare som kommun. Genom att ett antal olika aktörer tillåts bedriva verksamhet i kommunen tillgodoses invånarnas rätt till valfrihet. Därtill pressas kostnader, vilket leder till att kommunen kan lägga sina skattepengar även på annan nödvändig verksamhet.

Ordning och reda samt ett ansvarsfullt och långsiktigt ekonomiskt agerande är också grundläggande för all verksamhet. Vellinge kommun har Sveriges lägsta kommunalskatt. Kommunen har också enligt Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skola. Därtill en äldreomsorg som ligger bland de främsta i landet. Detta ställer höga krav på en effektiv resursanvändning och tydliga prioriteringar från kommunledningen. På detta sätt tas ansvar för invånarnas skattepengar och därmed kan svårhanterade kostnadsökningar hållas till ett minimum.

Vad kan Vellinge kommun med ett valresultat på 48,55 % ge för råd till partiet på nationell nivå?

Jo, lyhördhet, tydlighet och enkelhet.

Lyssna till väljarna och på de stora eller små problem som de stöter på i sina liv. Politik måste för att få förtroende vara relevant, genomförbar och förankrad i den vardag som invånarna upplever varje dag. Ett partis vision för framtiden måste genomsyras av såväl enkelhet som tydlighet samt vara långsiktig. Bra förslag, som inte förankrats i en större vision, riskerar att förlora snabbt i trovärdighet.

Vi vet att Moderaterna redan har en politik för ett mycket bättre Sverige. Det partiledningen idag kämpar med är att nå ut med denna politik på enklaste och tydligaste sätt. Här måste förbättringar ske och det ansvaret vilar tungt på vår partiledares och partilednings axlar.

Lyhördheten för nya vardagsproblem måste också fortsätta. En partiledning som lyssnar på såväl sina riksdagsledamöter som sina region- och kommunpolitiker får en stor fördel. Stockholmsfixeringen måste brytas. Endast tillsammans kan vi ta fram och förmedla konkret moderat politik och en vision för hela Sverige som berör och engagerar invånarna. Vi och Vellinge kommun hjälper gärna till och vi är övertygade om att flertalet andra framgångsrika moderatkommuner runt om i landet gärna gör detsamma.

Anders Hansson (M)
Riksdagsledamot Vellinge

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Att förebygga brott är den bästa brottsbekämpningen

Vår riksdagsledamot Anders Hansson skriver idag en debattartikel tillsammans med ordföranden i MUF Trelleborg Ib Rundqvist om att ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och inte minst föräldrar skulle kunna förebygga/förhindra många ungas inträde i kriminalitet.

Enligt brottsförebyggande rådets statistik misstänktes sammanlagt 173 000 personer för brott under 2016. Av dessa misstänkta var ca 20 % ungdomar i åldern 15- 20 år.

Inte inräknat i denna statistik är de minderåriga som begår brott när de inte är straffmyndiga d.v.s. när de är under 15 år. Denna andel är enligt uppgift från såväl polismyndigheten som brottsförebyggande rådet tyvärr också ökande. Orsakerna till att de begår brott kan vara olika; allt från sämre familjeförhållanden till en allmän likgiltighet inför samhällets regler.

Vetskapen om att de p.g.a. sin unga ålder undgår straff kan ibland vara en bidragande orsak eller ett systematiskt utnyttjande av andra kriminella i ett nätverk eller gäng. Liksom allt annat handlar det då om hur samhället agerar för att tydliggöra att ett dåligt och kriminellt beteende inte är acceptabelt.

Vi anser att ett passivt agerande från samhället i dessa frågor medför att individen fortsätter med ostört med sitt dåliga beteende tills personen blir straffmyndig och kan dömas för brott. Först då verkar personen förstå allvaret i den negativa väg de valt. Denna insikt måste komma tidigare och det är upp till oss övriga att agera innan personen hamnat snett.

Nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete är samarbete mellan kommunen socialtjänst, skolan, polisen och inte minst berörda föräldrar. En elev som t.ex. har en återkommande frånvaro i skolan, en bekymmersam hemsituation eller börjar glida in i fel umgänge riskerar att fastna i kriminalitet. Här måste skola, socialtjänst, polis och föräldrar arbeta gemensamt. Om skolan upptäcker elever som struntar i skolan eller att polisen upptäcker barn ute sent på nätterna bör socialtjänsten göra uppföljning och ta kontakt med föräldrarna. Allt i syfte att tidigt kunna upptäcka problematik, erbjuda stöd och förhoppningsvis hjälpa en familj till ordning igen. I många fall är föräldrarna helt ovetande om eventuell problematik.

Skulle ett icke straffmyndigt barn påträffas med att begå brott anser vi att detta omedelbart ska föranleda en gemensam insats av polis, föräldrar och socialtjänst. Inom 24 timmar ska förhör hållas med barn och föräldrar i syfte att alla inblandade ska förstå allvaret i vad som skett. En del kommuner runt om i landet arbetar på detta sätt och vår förhoppning är att detta arbetssätt ska finnas i alla kommuner. Detta arbetssätt är inte bara bra för barnet som begått brott utan även för det eventuella brottsoffer som blivit utsatt för det aktuella barnets brott.

Genom en aktivare socialtjänst och bättre samarbete mellan skola. Socialtjänst, polis och föräldrar kan vi förebygga och förhindra många barns risk att hamna snett. Att agera och sätta upp regler är att bry sig om alla inblandade och förhoppningsvis skapa ett tryggare samhälle. Det tycker vi är rätt väg framåt!

Anders Hansson (M)
Riksdagsledamot

Ib Rundqvist
Trelleborgs MUF

 

Artikeln är även publicerad i Trelleborgs Allehanda: http://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/forebygga-basta-brottsbekampningen/?fb_action_ids=10155616607782048&fb_action_types=og.likes 

M satsar på livräddarverksamheten

Idag invigde Christer Mars (M), ordförande för nämnden för gemensam medborgarservice,  kommunens tredje livräddartorn på stranden intill Falsterbo strandbad. Sedan tidigare finns det livräddarverksamhet på Kämpingestranden och på stranden i Skanör.

Sol, hav och strand är det nog många som förknippar Vellinge kommun med och här finns det över 4 mil strand. Det kristallblå havet och kritvita stränderna är en viktig och stor attraktionskraft i kommunen och det är därför av största vikt att vi har en välfungerande och modern livräddarverksamhet.

–       Det känns riktigt bra att starta upp säsongen med ytterligare ett livräddartorn här i kommunen. Vi har bland de finaste stränderna i hela Europa och tusentals människor väljer varje år att ta sig till kommunens fina stränder för att njuta av den kritvita sanden och det klarblå vattnet, säger Christer Mars.

Falsterbo strand har nyligen blivit utsedd till en av de 12 bästa stränderna i Europa av både Dream Eurotrip och Rough Guides med motiveringen ”löjligt vita stränder, sanddynor där man kan söka lä och de makalösa små kulörta strandstugorna gör Falsterbo till en perfekt familjestrand.”

Tre av Sveriges åtta stränder som tilldelats den internationella utmärkelsen Blå flagg ligger i Vellinge kommun – Kämpingestranden, Skanörs strand och Falsterbo strand. Att kommunen tilldelats utmärkelsen Blå flagg är ingen slump utan resultatet av ett aktivt och målmedvetet arbete. Stränderna hålls rena, fräscha och säkra och kommunens livräddarverksamhet har blivit ett föredöme för andra kommuner runt om i landet.

Livräddarverksamheten startade i helgen och avslutas i mitten av augusti. Syftet är att rädda folk i nöd, att bistå med omplåstring och att ge information till badande och allmänhet. Verksamheten kommer att vara igång under veckans alla dagar. Varje strand är bemannad med en utbildad livräddare och fem strandvärdar. Strandvärdarna är ungdomar som rekryteras inom ramen för kommunens feriepraktikplatser. Som strandvärd har de genomgått en grundläggande pool- och havslivräddarutbildning och de handleds av livräddaren.

–       Vi vill erbjuda rena, trygga och säkra stränder och i det ingår renhållning, tångrensning men även en bra livräddarverksamhet. Vi har under de senaste åren utvecklat och förbättrat bevakningen på stränderna och det är ett arbete vi avser fortsätta utveckla vidare även framöver, säger Christer Mars.

M står upp för Vellinge!

Under kvällens kommunfullmäktigemöte debatterades bland annat bosättningslagen. Ikväll liksom tidigare var vi moderater tydliga med att vi är starkt kritiska mot lagen.

Vi är alltid starkt kritiska till lagar och regler som inskränker det kommunala självstyret och kommunens självbestämmanderätt. Den åsikten har vi oavsett vad frågan gäller, vi är emot detaljregleringar och pekpinnar från staten och står alltid upp för vår kommun och våra invånares bästa.

Vi är kritiska till bosättningslagen av flera olika skäl.

·         Den inskränker på det kommunala självstyret.

·         Lagen kom till på ett snabbt sätt utan sedvanlig utredning och remissrunda vilket innebär att vi i kommunerna inte hade någon chans att invända mot lagförslaget.

·         Staten ger inte kommunerna rätt förutsättningar och resurser för att klara av uppdraget

·         Lagstiftningen löser inga problem och löser inte bostadsbristen – snarare tvärtom, staten forslar över allt ansvar på kommunerna.

·         Arbetsförmedlingen klarar inte av sitt etableringsuppdrag vilket leder till ökade kostnader och ansvar för kommunerna.

·         Moderaterna beslutade på partistämman att säga nej till tvingande lagstiftning typ bosättningslagen.

Vi är skyldiga att följa lagen och anvisningstalen är inte överklagningsbara för kommunen. Men vi har inte varit tysta och passiva. Vi har reagerat och agerat med skrivelser både till länsstyrelsen och till regeringen och skrivit debattartikel för att väcka opinion och få till förändringar. Det är en fråga som vi Vellingemoderater driver mot våra partikollegor i riksdagen och vi hoppas att fler kommuner och fler partier gör detsamma. Alla partier och kommuner behöver tillsammans stå upp för frågan och ta fajten med sina riksdagspolitiker för att tillsammans kunna upphäva och förändra bosättningslagen. En lag som kanske fungerar på pappret men definitivt inte i praktiken. En tvingande lagstiftning löser inte de problem med bostäder som finns. Staten ”glömde” skicka med både rätt verktyg och resurser.

Vellingemoderaterna arbetar varje dag för att vi ska ha en välmående och fungerande kommun. Det är en självklarhet för oss politiker att ta vårt lagstiftade ansvar men vi kan inte göra mer än vi förmår. Att inskränka på vår självbestämmanderätt och sedan inte ge oss rätt verktyg är vi starkt kritiska till och vi kommer fortsätta agera för att få till stånd förändring. Det borde andra också göra istället för att skriva populistiska motioner till kommunfullmäktige.

Nyhetsbrev - juni

För många har kanske semestern redan börjat, för många är den nalkande. Något vi tror att vi alla kan komma överens om att den är efterlängtad med sol och härliga bad på våra vackra stränder. 

 

Moderaterna höjer nu ambitionsnivån och satsar på White guide Senior. På Omtankens hus i Höllviken kommer vi i samarbete med Vellinge kommuns skolrestauranger att satsa på att bli bäst i Sverige på mat till äldre. Omtankens hus är en stor satsning och vi vill att det toppmoderna köket ska utnyttjas på bästa sätt för våra boende och andra pensionärer på besök.

Den 11 juni anordnade Vellinge/Månstorps styrelsen en härlig cykeltur i Västra Ingelstad. Det blev flera stopp under turen och det blev info och diskussioner kring bland annat fler pendlarparkeringar, framtida användning av stationshuset, Månstorps ängar, bostadsbebyggelse, modernisering av biblioteket, Framtidskompassen, Formtoppens etablering och nya förskolan.

3 av 8 Blå flagg-certifierade stränder i Sverige ligger i Vellinge kommun. Vellinge kommuns stränder får återigen utmärkelsen Blå flagg – för femte året i rad. Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse som beviljas badplatser och småbåtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. I år har över 4 000 fritidsbåtshamnar och stränder i 47 länder fått den internationella miljömärkningen. Ett tredje livräddartorn kommer även att invigas i kommunen under nästa vecka vid Falsterbo strandbad.

Vellingebostäder har inkommit med en förfrågan till kommunen om att förtäta Tran- och Vipgränd med fyra punkthus på 6-8 våningar vilket skulle innebära ytterligare 150 fler bostäder i området. Under månadens kommunstyrelsemöte beslutades att inte bevilja detaljplan för att förtäta området Tran- och Vipgränd efter yrkande från oss moderater. Skälen till att vi moderater valde att inte vilja bevilja en detaljplan är flera. Området är Vellingebostäders största bestånd och vi ser hellre att hyresrätter sprids ut i hela kommunen i mindre bestånd för att få en mer blandad boendemiljö. Det byggs redan mycket i Vellinge tätort och vi ser därför inte att en förtätning av Tran- och Vipgränd är prioriterat. Trafiksituationen och parkeringsproblematiken är två andra skäl till varför vi säger nej.

Moderaterna valde under samma kommunstyrelsemöte att avbryta det nuvarande planarbetet för Hagarondellen i Skanör. Anledningen till det är bland annat att planen inte längre känns aktuell och i linje med kommunens antagna planuppdrag. Centrumutvecklingen har utvecklats i en annan riktigt och vi har gjort stora satsningar både i hamnen och i Skanörs centrum. Planen var bland annat att flytta brandstationen i Skanör till rondellen men nu har även den tanken försvunnit och brandstationen kommer att byggas om på sin nuvarande plats.

Under månadens kommunstyrelsemöte beslutades även att dra tillbaka försäljningen av Stationshuset i Västra Ingelstad. Förslaget är att halva undervåningen byggs om till kafé, medan resten görs om till en ny mötesplats för föreningar. Övre plan blir kontorsplatser för olika företag. Totalt omfattar lokalerna som nu ska renoveras och hyras ut runt 240 kvadratmeter. Trafikverket hyr lokalerna fram till årsskiftet därefter kan huset rustas upp.

Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och därför finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta detta kommer Asklunda förskola byggas om och till vilket skapar närmare 100 nya förskoleplatser. Kommunen kommer att bygga en helt ny lokal som rymmer 8 avdelningar och 120 stycken barn på Asklunda förskola. Nybyggnationen förväntas påbörjas om ett år och vara inflyttningsklar till hösten 2019. Den befintliga förskolan rymmer idag 70 barn och även dessa lokaler kommer efter nybyggnationen att byggas om. Ombyggnationen förväntas vara klar under våren 2020 och kommer rymma 40 barn. Projektet har en beräknad investering på cirka 60 miljoner kronor. Både nybyggnationen och ombyggnationen av förskolan kommer att präglas av ljusa och öppna utrymmen. Vi moderater anser att ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö och är en viktig förutsättning för hög kvalitet i förskolan. För oss är det viktigt att barnen stimuleras på rätt sätt och därför kommer det finnas gott om plats för lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Snart är det inflyttningsklart för de attraktiva hyresrätterna på Gamla polistomten. Förra våren revs den gamla byggnaden på Norrevångsgatan i Vellinge. Nu drygt ett år senare pågår slutbesiktningen och det snart är klart för inflyttning av 27 nya och attraktiva hyresrätter mittemot kommunhuset i Vellinge. Vi moderater arbetar hela tiden för att Vellinge ska vara en attraktiv boendekommun. För att uppnå detta måste vi politiker ta ett stort ansvar för den fysiska planeringen. Vi ser positivt på att kommunen växer men det måste ske på rätt sätt. För att inte förbruka värdefull åkermark väljer vi därför att förtäta våra centrala kommundelar, främst i Vellinge tätort.

Det är glädjande att se att vårt tydliga och målmedvetna arbete för att få en fyrstjärnig camping redan har gett resultat och nu finns det en camping värd namnet i kommunen. De 5 miljoner som vi avsatte i budgeten för förbättrad VA och el får anses som välinvesterade pengar och det kommer vara positivt för turistnäringen och kommunen i många år framöver. På Falsterbo Camping & Resort byggs det nu för fullt och en ny receptionsbyggnad står klar. Den nya aktören har även investerat i ett nytt servicehus, fräschat upp stugor och investerat i utomhusmiljön på campingen. Tack vare ett gediget aktivitetsprogram och en rejäl uppfräschning förlängs turistsäsongen i Falsterbo och förhoppningsvis kan campingen bli fyrstjärnig redan i sommar.

 

Vi önskar er en riktigt trevlig sommar!

Snart inflyttningsklart för de attraktiva hyresrätterna på ”Gamla polistomten”

Vi moderater arbetar hela tiden för att Vellinge ska vara en attraktiv boendekommun. För att uppnå detta måste vi politiker ta ett stort ansvar för den fysiska planeringen. Vi ser positivt på att kommunen växer men det måste ske på rätt sätt. För att inte förbruka värdefull åkermark väljer vi därför att förtäta våra centrala kommundelar, främst i Vellinge tätort.

Förra våren revs den gamla byggnaden på Norrevångsgatan i Vellinge. Nu drygt ett år senare pågår slutbesiktningen och det snart är klart för inflyttning av 27 nya och attraktiva hyresrätter mittemot kommunhuset i Vellinge.

Byggnaden innefattar två loftgångshus på tre våningar vardera som är placerade i vinkel vilket ger en trevlig och skyddad innergård. Alla lägenheterna har balkong eller terrass i soligt söder- eller västerläge.

Bostäderna är uppdelade i fyra stycken 4RoK lägenheter på 82 kvm, tretton stycken 3RoK och nio stycken 2RoK på 57 kvm respektive 48 kvm.

Den befintliga växtligheten på tomten är till stor del bevarad vilket innebär att hyresgästerna redan vid inflyttningsdagen i början av juli har en uppvuxen och vacker trädgård.

Av de som kommer att flytta in i de nya lägenheterna kommer 21 av hushållen från Vellinge kommun, fyra stycken hushåll kommer från kranskommuner och två hushåll från andra delar av landet. Vi ser positivt på att få till flyttkedjor inom kommunen och detta är ett bevis på att attraktiva och centrala hyresrätter skapar detta.

–          Det finns ett stort behov av bostäder i kommunen och efterfrågan på just hyresrätter är stor. För oss moderater är det viktigt att bebyggelsen har rätt karaktär för området och att vi håller en sund och hållbar balans i tillväxten. Dessa 27 lägenheter riktar sig till olika målgrupper och ligger i ett centralt och attraktivt läge. Lägenheterna blir ett välkommet tillskott av nya bostäder, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande (M).

M vill ge barnen en trygg och bra start i livet!

Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och därför finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta detta kommer Asklunda förskola byggas om och till vilket skapar närmare 100 nya förskoleplatser.

–    Vi moderater vill ge barnen en trygg och bra start i livet. Förskoleverksamheten har ett tydligt pedagogiskt uppdrag och en bra förskola är en viktig förutsättning för barnens utveckling och lärande. Barnen tillbringar många timmar i förskolan och det är viktigt att miljön är kreativ och inspirerande och skapar utrymme för både lek och lärande och uppmuntrar till olika aktiviteter, säger Carina Wutzler (M)

Kommunen kommer att bygga en helt ny lokal som rymmer 8 avdelningar och 120 stycken barn på Asklunda förskola. Nybyggnationen förväntas påbörjas under sommaren 2018 och vara inflyttningsklar till hösten 2019. Den befintliga förskolan rymmer idag 70 barn och även dessa lokaler kommer efter nybyggnationen att byggas om. Ombyggnationen förväntas vara klar under våren 2020 och kommer rymma 40 barn. Projektet har en beräknad investering på cirka 60 miljoner kronor.

Både nybyggnationen och ombyggnationen av förskolan kommer att präglas av ljusa och öppna utrymmen. Vi moderater anser att ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö och är en viktig förutsättning för hög kvalitet i förskolan. För oss är det viktigt att barnen stimuleras på rätt sätt och därför kommer det finnas gott om plats för lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Utrymme för ”utesov” kommer finnas. Vår satsning på god och näringsrik mat tillagad från grunden kommer fortsätta så även köket kommer anpassas för tillagning av frukost, lunch och mellanmål.

M säger nej till förtätning med 150 bostäder på Tran- och Vipgränd!

Vellingebostäder har inkommit med en förfrågan till kommunen om att förtäta Tran- och Vipgränd med fyra punkthus på 6-8 våningar vilket skulle innebära ytterligare 150 fler bostäder i området. Under kvällens kommunstyrelsemöte beslutades att inte bevilja detaljplan för att förtäta området Tran- och Vipgränd efter yrkande från oss moderater.

Skälen till att vi moderater valde att inte vilja bevilja en detaljplan är flera. Området är Vellingebostäders största bestånd och vi ser inte att en så pass mycket större koncentration av hyresbostäder på ett och samma område skulle vara positivt. Vi vill att hyresrätter istället ska spridas ut i kommunen och bidra till en blandad boendesammansättning och då med fördel i mindre skala. Vi anser även att Vellinge tätort växer mycket just nu och ser därför inte en förtätning av Tran- och Vipgränd som prioriterat. Vi anser inte att förslaget passar in i den närmiljön som finns och skulle påverka entrén österifrån in i Vellinge på ett negativt sätt.

Vi moderater ser även andra problem med förtätningen, nämligen parkerings- och trafikproblematiken. De nya bostäderna skulle ersätta befintliga parkerings- och grönytor vilket skulle påverka hela området negativt. Vi ser stora problem i hur ytterligare 150 nya parkeringar i området utöver befintliga skulle lösas. Dessutom skulle det innebära ökad trafik vilket skulle skapa stor påfrestning för centrala Vellinge.

–          Det byggs redan hyresrätter i olika delar av kommunen, inte minst i Vellinge tätort. Vi tycker det är viktigare att bolaget fokuserar på att slutföra den positiva uppfräschning som sker av de befintliga bostäderna i området Tran- och Vipgränd. Lite österut kommer utbyggnaden av Äppellunden att starta upp inom ett år. Vi måste ha balans i tillväxten, den måste vara sund och hållbar. Därför valde vi att säga nej till förtätningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Nyhetsbrev - maj

Äntligen har den riktiga sommarvärmen slagit till, den kom lagom till Kristi himmelsfärdshelgen och nalkande student. Under majmånad har det varit full fart i kommunen med invigningar och prisutdelningar men även en hel del beslut och projekt har satt igång. 

Under månadens första lördag, den 6 maj var alla nämndsordförande på plats på kommunens ”Öppet hus” för att träffa och samtala med medborgare där vi fick många bra tips och synpunkter på hur vi kan göra Vellinge ännu bättre.

Christer Mars invigde under internationella vikingadagen, den 8  maj, Fotevikens museums nya lekyta tillsammans med flera skolklasser från Malmö kommun som kom på besök.

Den 10 maj hade politikerna möte med representanter från kommunens vägföreningar. Där gav vi besked om att vi måste bli bättre på att samarbeta med och stötta vägföreningarna. I nuläget utreds ett nytt bidragssystem för vägföreningarna. Utredningen gäller att ta fram nya riktlinjer för bidragen till vägföreningarna. Vi ser ett behov av att se över dessa och vi kommer även behöva utöka bidragen till vägföreningarna.

Lokala företagare prisades på galakvällen Stjärnkväll den 17 maj på badhytten. Stjärnkvällen är den årliga galan där lokala entreprenörer som utmärkt sig extra under året som gått prisas och uppmärksammas. Carina Wutzler höll i invigningstalet under kvällen. Någon dag tidigare beslutade kommunstyrelsen att instifta ett företagarpris från Vellinge kommun som kommer att delas ut med start från nästa års stjärnkväll.

I strålande solsken tog Carina Wutzler och barnen från Månstorps förskola den 18 maj det ”första skoptaget” till nya förskolan i Västra Ingelstad. Under festliga former och iklädda bygghjälmar fick barnen prova på att åka både grävmaskin och dumper vilket följdes av korvgrillning.
Den nya förskolan ska byggas på den plats där gamla Månstorpshemmet tidigare låg. Den nya förskolan kommer att rymma 140 barn, uppskattas kosta cirka 51 miljoner kronor och beräknas stå färdigt lagom till höstterminen 2018.

Äntligen kan du låna böcker efter att bibliotekspersonalen gått hem. Meröppet invigdes den 19 maj på biblioteket i Höllviken under festliga former och Christer Mars var på plats för att invigningstala. I Skåne finns det 16 stycken meröppna bibliotek i totalt tio kommuner. Intresset är stort och jag vet att fler kommuner har planer för meröppet i framtiden. Meröppet är ett initiativ som vi moderater har drivit i många år och nu äntligen har det blivit verklighet. Biblioteket i Höllviken är det första biblioteket i kommunen som har meröppet och om det visar på positiva reaktioner kommer möjligheten att utveckla meröppet på kommunens andra bibliotek att undersökas.

Kommunen har tagit ett rejält kliv för att skapa bättre förutsättningar för de invånare och besökare som vill välja klimatsmarta alternativ med tre nya laddstationer för el- och hybridbilarpå plats i kommunen. Vi moderater har kämpat för att få till dessa laddstationer och två nya är redan på gång.

Under våren 2017 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i Vellinge kommun. Den 17 maj blev besluten klara och de är helt fria från anmärkningar. Att vara helt fri från några anmärkningar är sällsynt och det är väldigt roligt att få ett kvitto på den goda kvalité  kommunens utbildningsverksamhet håller. Det är ett stort erkännande för de ansträngningar kommunens lärare och elever gör varje dag. Syftet med en tillsyn är att bidra till trygg miljö, goda kunskapsresultat och likvärdig skola för alla. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

Vellinge kommun får utmärkelsen Guldtrappan 2017, för ett långsiktigt och effektivt arbete med digitalt lärande i skola och förskola. Priset delades ut på konferensen Framtidens lärande i Stockholm den 23 maj. Vi vill passa på att säga stort grattis till hela Vellinge kommun och inte minst till all personal och alla barn och ungdomar som är i verksamheterna. Ännu en utmärkelse som visar att skolverksamheterna i Vellinge kommun ligger i framkant och visar på att ett långsiktigt och målmedvetet resultat gör skillnad. Digitalisering i skolan är inte ett mål i sig utan ett verktyg för att öka kunskapsresultaten och för att göra skolan mer aktuell och relevant.

Vellinge är återigen bäst i Sverige när det gäller att handla ekologiskt till kommunens kök. För tredje året på raken tar Vellinge hem förstaplatsen i Ekomatsligan, med 80 procent ekologiska inköp. Vellinge vann även för andra året i rad Ekobrödspriset för störst andel ekologiska brödköp bland alla Sveriges kommuner. Vi moderater har sedan flera år tillbaka haft tydliga mål: Alla kommunala skolrestauranger ska vara KRAV-certifierade enligt nivå 2.  Samtliga skolar ska ha utbildade kockar och alla skolor ska ha matråd för att uppnå delaktighet bland eleverna. Maten ska i största möjligaste mån lagas från grunden och alla skolor ska ha egna restauranger med en bra måltidsmiljö och varje år ser vi till att det avsätts medel i kommunens budget för att förbättra skol- och förskoleköken. Vi satsar och det ger resultat.

Svenskt Näringslivs företagarenkät släpptes den 22 maj och Vellinge har försämrat sig. Det är självklart otroligt tråkigt och kommunen har därför sedan tidigare tagit fram en strategi för att återigen vinna företagarnas fulla förtroende. Snart kommer därför utbildningen förenkla helt enkelt att genomföras med samtliga politiker och tjänstemän som berörs av näringslivet efter ett beslut som togs av kommunstyrelsen i mitten av månaden. Även projekt som ”serverat” och ”får jag lov” har kommunen planerat att genomföra.

Den 23 maj invigdes Sveriges första läsvagn ”Läslustan” på kvarteret Lilla torg i Vellinge av Carina Wutzler. Vi moderater tycker att det är ett kul  och nytänkande initiativ. Läslustan kommer att ha två stycken hyllor för böcker och tidningar på Lilla torg i Vellinge som kommer att stå framme när vädret tillåter. Läslustan kommer att fungera som en bokbytarvagn där man kan välja en bok och ta med sig hem. I vagnen kan man även lämna sina egna böcker för att låta andra ta hem, läsa och glädjas.

Det blev en mycket lyckad after work på Badhytten i Skanör. Fantastiskt väder i magisk miljö. Många som kom och stämningen var på topp! Våra afterwork kommer nu att ha ett litet sommaruppehåll med håll utkik, information om nästa kommer löpande.

Till sist, glöm inte att anmäla er till vår cykeltur i Västra Ingelstad den 11 juni 2017.
Ta med cykeln så ses vi vid tågstationen, Västra Ingelstad klockan 16:00, och för er som bor i andra delar av kommunen men gärna vill följa med så möts vi även upp utanför kommunhuset klockan 15:45. Det här är en aktivitet som anordnas av oss moderater men alla är välkomna. Passa på att träffa dina lokalpolitiker och ställ frågor och framför dina synpunkter. De är viktiga för oss. Vi tänker bjuda på fika så anmäl gärna ditt deltagande till carina.wutzler@vellinge.se senast den 7 juni.

Sveriges första läsvagn invigd i Vellinge

Idag invigdes Sveriges första läsvagn ”Läslustan” på kvarteret Lilla torg i Vellinge av Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande. Vi moderater tycker att det är ett kul  och nytänkande initiativ. 

Läslustan kommer att ha två stycken hyllor för böcker och tidningar på Lilla torg i Vellinge som kommer att stå framme när vädret tillåter. Läslustan kommer att fungera som en bokbytarvagn där man kan välja en bok och ta med sig hem. I vagnen kan man även lämna sina egna böcker för att låta andra ta hem, läsa och glädjas.

–          I slutet av förra året invigdes kvarteret lilla torg och jag tycker att det har blivit en fantastisk plats, med butiker, blomsteraffärer, café som ställer ut på torget. Och nu ett nytt välkommet tillskott med Läslustan. Som jag sa då under invigningen är Lilla torg en jättesatsning för oss invånare, handlare och näringsidkare. Fasader har putsats och torget har rustats upp till det vi ser idag. Men det handlar inte bara om fina fasader, nu är det upp till oss att göra torget levande. Och det har vi verkligen fått idag. Jag är glad och stolt över att ha så många engagerade invånare och näringsidkare i kommunen som är med och skapar levande och attraktiva centrum, säger Carina Wutzler (M)

Att ha en publik läsvagn är nytänkande och viktigt, speciellt i en tid då läsförståelsen sjunker och vi tar oss allt mindre tid att läsa en bok. I dagens stressiga samhälle ska Läslustan skapa en plats av lugn och ro där man kan slå sig ner och läsa en tidning eller en bok i solen och koppla bort vardagens alla måsten. Det är ett nytänkande från bibliotekens sida att det mobila tänkandet utvecklas

Barn som man tidigt läser högt för har bättre läsförståelse. Därför är det av stor vikt att föräldrar tar sig den tiden med barnen.

Läslustan är ett samarbetsprojekt mellan Vellingebostäder, Vellinge kommun och Vellinge bibliotek. Runt Läslustan kommer det att kopplas kulturella inslag. Ett samarbete kommer att inledas med Söderslätts bok och papper som kommer att hålla i författarmöten, bokpresentationer och tips.  Under sommaren kommer det att vara flera evenemang och aktiviteter på torget för både stora och små, håll utkik.

–          Jag tycker det är fantastiskt initiativ att skapa en plats som inspirerar, främjar och uppmuntrar till läsning samtidigt som det bidrar till att skapa en trivsam plats på torget, säger Carina Wutzler.

Flexiblare lånetider, nu en verklighet på Höllvikens bibliotek!

Äntligen kan du låna böcker efter att bibliotekspersonalen gått hem. Meröppet invigdes under dagen på biblioteket i Höllviken under festliga former och Christer Mars (M) var på plats för att invigningstala.

–       Meröppet är ett initiativ som vi moderater har drivit i många år och nu äntligen har det blivit verklighet. Biblioteket i Höllviken är det första biblioteket i kommunen som har meröppet och om det visar på positiva reaktioner hoppas jag att vi även kan utveckla det på kommunens andra bibliotek, säger Christer Mars (M)

I Skåne finns det 16 stycken meröppna bibliotek i totalt tio kommuner. Intresset är stort och jag vet att fler kommuner har planer för meröppet i framtiden.

2012 gjorde kommunen en undersökning på våra fyra folkbibliotek och där framkom det att många önskade flexiblare öppettider – tidigare morgnar, senare kvällar och under helgen. För att möta dessa önskemål och anpassa öppettiderna till våra medborgares levnadsvanor började vi därför undersöka möjligheten om meröppet.

Meröppet ger en utökad tillgänglighet men med bibehållen bemanning av biblioteket och innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats och bidrar till en mer flexibilitet för invånarna.  Genom att vi tillgängliggör biblioteket utöver ordinarie öppettider hoppas jag att kommunen i ännu högre grad bidrar till att stärka bibliotekets roll i lokalsamhället och som en mötesplats.

Det har varit ett hårt arbete för att förverkliga möjligheten till meröppet för Höllvikens bibliotek och många har varit involverade, bibliotekspersonal, projektledare, tjänstemän, hantverkare och pilotgruppen som testade att det nya systemet verkligen fungerade.

Sveriges mest centrala landsbygd får en ny fantastisk förskola.

I strålande solsken tog Carina Wutzler (M) och barnen från Månstorps förskola det ”första skoptaget” till nya förskolan i Västra Ingelstad. Det blev en kalasstämning, iklädda bygghjälmar fick barnen prova på att åka både grävmaskin och dumper vilket följdes av korvgrillning. 

Den nya förskolan ska byggas på den plats där gamla Månstorpshemmet tidigare låg. 2011 när Månstorps ängar stod klart revs Månstorpshemmet och beslut fattades omgående om att en förskola skulle byggas på platsen. Förskolan kommer att rymma 140 barn, uppskattas kosta cirka 51 miljoner kronor och beräknas stå färdigt lagom till höstterminen 2018.

–          Ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö är en viktig förutsättning för hög kvalitet i förskolan. Satsningen innebär ett tillskott av nya platser för att möta ett ökat behov i kommunen och i Västra Ingelstad. Byn har blivit populär, det märks inte minst sedan pågatågen började gå. Sveriges mest centrala landsbygd växer och därför bygger vi nu en ny fantastisk förskola, säger Carina Wutzler (M)

Den nya förskola kommer delvis att ersätta Månstorps förskola, den äldre delen med cirka 40 barn kommer att få flytta in i denna nya när den är färdigbyggd.

Förskolan kommer att ha ljusa och öppna utrymmen, med många glaspartier för ljusinsläpp. Det kommer också att finnas ett stort gemensamt rum för grupplek och samlingar. Lokalerna kommer att ha ett stort fokus på tillgänglighet och ska vara anpassade med största hänsyn för personer med alla former av funktionshinder,

För oss är det viktigt att barnen stimuleras på rätt sätt och det kommer därför att byggas en skaparverkstad och utrymmen för idrott och rörelse Så alla barn kan springa av sig och uppnå sin egen högsta kapacitet.

Naturen i Vellinge kommun och inte minst i Västra Ingelstad med sina böljande ängar är fantastisk och fridfull. Den nya förskolan kommer därför att satsa på utemiljön som kommer att vara indelade i olika områden med lekutrymmen på flera olika teman.

Utomhus kommer barnen även att kunna äta lunch och ha picknick och det kommer att anläggas ett utomhus-sovloft för svala eftermiddags sovstunder. Ja, utemiljön är viktig och det kommer att anläggas cykelslingor för de barn som gillar att cykla och även en vattenanordning för alla badälskare i sommarvärmen.

Sedan flera år tillbaka har vi moderater drivit frågan om bra, nyttig och hållbar mat i skolan och förskolan. God och näringsrik mat i en bra måltidsmiljö är en viktig förutsättning för en framgångsrik och stimulerande verksamhet. De senaste årens långsiktiga hållbarhetstänk har bland annat inneburit satsningar på skol – och förskoleköken, kockar och kompetensutveckling. Och detta gäller även på den nya förskolan i Västra Ingelstad. Köket anpassas för tillagning av frukost, lunch och mellanmål och maten som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk.

Hög tid för styret i Region Skåne att agera!

Ekonomin i Region Skåne ser ut att gå mot ett kraftigt underskott 2017, prognosen visar mot ett resultat som är 1,1 miljarder kronor sämre vad som har budgeterats. Trots detta förhalar Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslut som vi gemensamt har ställt oss bakom i regionstyrelsen. Det är varken samarbetsinriktat eller ansvarsfullt.

Av de sexton åtgärder för att få bukt med den galopperande kostnadsutvecklingen i Region Skåne som vi arbetade fram tillsammans 2015, låg Moderaterna och Allians för Skåne bakom tretton. En av dessa åtgärder var att se närmare på schemaläggningen av personal så att alla operationslokaler framöver ska kunna användas under en större del av dygnets timmar än i dag, och att undersöka möjligheterna att låta externa vårdgivare hyra in sig på kvällar och helger.

Vid en uppföljning några månader senare konstaterades det kort att just den här frågan är komplex och kräver ytterligare utredning.

Efter att under ett år ha väntat på någon form av kompletterande uppföljning valde vi att lyfta frågan på regionfullmäktige (4/4). Svaret blev att mängder av åtgärder för att säkerställa optimal operationskapacitet redan har vidtagits. Det är ju alldeles utmärkt. Men det är inte vad regionstyrelsen har beslutat om. Och långtifrån vad vi vill.

Region Skåne investerar många miljarder kronor i nya lokaler och ny utrustning i Lund, Malmö och Helsingborg. Vi politiker har ett ansvar gentemot skåningarna att använda resurserna på ett effektivt sätt – för bättre ekonomi och ökad tillgänglighet. Vid årsskiftet var det 4 930 skåningar som hade stått i kö till operation eller åtgärd under längre tid än vårdgarantins 90 dagar. Det är 2 507 fler än för två år sedan.

Schemaläggning av all personal är fortfarande en fråga som Sveriges Kommuner och Landsting duckar för. SKL hänvisar till att arbetstidsfrågor ska avgöras lokalt och regionalt. Men lokalt och regionalt vågar ingen riktigt ta fajten när läkarskrået slår klackarna i backen och försvarar de jouravtal som gör det möjligt för dem att arbeta extra för bemanningsbolag.

Region Skånes kostnad för denna hyrpersonal har mycket riktigt fortsatt uppåt.  Förra året slutade notan på 409 miljoner kronor, vilket är nästan en fördubbling på bara två år. Det måste vara möjligt även i förvaltningsdriven verksamhet att kunna planera in en operation efter kl 15.

Att det finns ett intresse från privata vårdföretag att få tillgång till Region Skånes operationslokaler är långtifrån osannolikt. Det händer gång på gång att frågan kommer upp, som i Halland där ett vårdföretag ville ta över lokaler i Falkenberg som det offentliga hade lämnat. Om den egna verksamheten inte har möjlighet att operera dygnet runt kan operationssalarna, med sin dyra utrustning, hyras ut på kvällar och helger till de som vill använda dem. Patienterna bryr sig inte om vem som utför ingreppen, det viktiga är att kvaliteten är hög.

Lika överraskat positiva som vi var 2015 över att S och MP i Region Skåne verkade lyssna på oss, lika förvånat negativa är vi nu över hur de har slarvat bort dessa frågor. Deras styrning av organisationen förblir oklar. Det är mer en ordförandefråga än en systemfråga. Nu är det hög tid att agera!

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge och ersättare i regionstyrelsen
Region Skåne

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne

Låg skatt – den rätta vägen för oss

Vi är nu på gång med budgetarbetet för Vellinge kommun, samtidigt är det mycket debatt om skattehöjningarna på nationell nivå. Regeringens planerade skattehöjningar, som presenteras i höstbudgeten handlar bland annat om förhöjd statlig inkomstskatt, förändring av 3:12-reglerna och den föreslagna flygskatten. Moderaterna i Vellinge tycker det är viktigt att ta ställning i denna fråga och ser inte att regeringens enkla väg med skattehöjningar är rätt väg att gå. 

Vellinge kommun är en av de kommunerna med lägst kommunalskatt i landet. Så har det varit under många år. För oss moderater är det viktigt att du som individ bestämmer över din egen inkomst så långt det är möjligt. En del tror att låg skatt är detsamma som att vi tullar på kvalitén av den kommunala servicen. Så är det inte!

Vår ambition är att du som medborgare ska få tjänster med hög kvalité samtidigt som skatten är låg! I läge där det är lite skralt med pengar är den enklaste vägen att höja skatten. Vi väljer inte den enkla vägen istället ser vi det som vårt ansvar är att använda dina skattepengar så effektivt som möjligt. Vi får ofta höra att Vellinge kommun är en rik kommun och ibland kan man få uppfattningen att kommunens ekonomi är ett självspelande piano. Så är det definitivt inte.

I och med att dagens kommunala skatteutjämningssystem ges alla kommuner samma förutsättningar och Vellinge är en av 11 kommuner som är nettoinbetalare till systemet. Detta innebär att Vellinge kommuns skattebetalare bidrar med 60 465 117 kr till skatteutjämningssystemet under 2017, en kostnadsutjämningsavgift på 1 718 kr/invånare.

Vi måste även hela tiden fundera på om vi tillhandahåller rätt service och om vi använder resurserna på bästa sätt. Varje krona som tas ut i skatt ska hanteras ansvarsfullt. All kommunal verksamhet måste ständigt prövas, omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en social grundtrygghet, en förskola och skola i toppklass och en bra och trygg omsorg för äldre och andra med behov.

–          Vi politiker har ett ansvar att se till att maximera värdet för skattepengarna, säger Carina Wutzler, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Nyhetsbrev - april

Påsklov och valborg, ja april har varit en härlig månad sett till ledighet men den har tyvärr varit lite väl kall och grå. Nu hoppas vi att vårvärmen kommer. Under april har det som vanligt varit full fart trots ledighet. 

Under påsken hade föreningarna kampanjer runt om i kommunen. Trots regn och rusk så var det många som slöt upp och kampanjade tillsammans, en riktigt härlig känsla.

Under flera års tid har kommunens skolor fått topplaceringar i White guide Junior och ekomatsligan. Nu har vi valt att ta ännu ett steg och satsar därför även på White guide Senior genom Omtankens hus. 

SKL:s ranking om trygghet och säkerhet släpptes i mitten av månaden och det blev ett positivt resultat för Vellinges del. Vellinge hamnade på plats 6 av landets 290 kommuner. 2 placeringar bättre än förra årets resultat då Vellinge kom på 8e plats. Vi moderater prioriterar tryggheten och säkerheten i kommunen, och det märks på resultatet.

Under april månad fick vi finbesök av Elisabeth Svantesson, Moderaternas 2:e vice partiordförande, arbetsmarknadspolitisk talesperson och riksdagsledamot. Dagen började med en medlemslunch och avslutades med ett företagsbesök på Björns Konditori. Mycket kloka åsikter och insikter från våra medlemmar under lunchen där det bland annat diskuterades kring integrationen, förhöjda havsvattennivåer och hur det går för partiet på riksplan.

Under kommunfullmäktiges andra möte för året antogs en ny och tydlig arrendepolicy. Efter många frågetecken kring kommunens olika arrenden var det viktigt att få till stånd en tydlig arrendepolicy som alltid ska följas för att säkerställa och skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunal mark. Efter den interna kontrollen avseende våra arrendeavtal framkom just behovet av en tydlig och bred arrendepolicy.

Under kommunfullmäktigemötet beslutade även ett helt enigt fullmäktige att godkänna en revidering av handlingsplanen för skydd mot förhöjda havsvattennivåer. Att vi kommer framåt i arbetet med en ansökan är av största vikt. Det är mycket som står på spel. Enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, rikt djur- och fågelliv och stora fastighetsvärden. Skydd mot stigande havsvattennivåer är en ödesfråga för hela kommunen. För medborgare, företagare och besökare. Inför valet 2014 lovade vi moderater att inte överge Näset utan att stå upp för att arbeta vidare med att få till stånd skydd mot stigande havsnivåer. Beslutet i kommunfullmäktige är ett steg på vägen.

Nu är det äntligen klart vem som ska exploatera den sista etappen på Campusområdet. FB bostad heter exploatören som kommer att bygga cirka 160 nya lägenheter. FB bostad kommer att satsa på hyresrätter och bostäder för yngre med kollektivboende som en av lösningarna. Detta är helt enligt kommunens markanvisningskrav för området som på sikt även kommer att innefatta ett kontorshotell, sagolekplats, pendlarparkeringar och ett nytt stationstorg vid Vellinge ängar.

I samband med att skolinspektionen gjorde en tillsyn under april så släppte de även en enkätundersökning. Siffrorna visar både plus och minus för Vellinges del där elever från åk 5, 9 och andra året på gymnasiet deltog. Undersökningen visade att eleverna i åk 5 generellt ansåg att skolarbetet är mer intressant än eleverna i åk 9 och gymnasiet där endast 53 % respektive 46 % fann skolarbetet intressant. Positiva siffror på säkerheten i enkätundersökningen som var den punkten som eleverna i alla åldrar såg som den bästa. Siffrorna visade även att studieron i klassrummen har försämrats sedan undersökningen 2013 och alla rektorer har därför fått i uppdrag av utbildningsnämnden att återkomma med förslag på förbättringsåtgärder.

Elisabeth Svantesson besöker Sveriges blåaste kommun

Under förmiddagen var Elisabeth Svantesson (M), andra vice partiordförande, riksdagsledamot och moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, på besök i kommunen. 

Under lunchen diskuterades integrationsutmaningen, arbetsmarknadsfrågor, trygghetsfrågor men också vikande opinionssiffror på riksplanet.

–          Nu måste vi visa att vi lyssnar på medborgarna och att vi har många och bra förslag som vi nu behöver kommunicera ut och få ihop, säger Elisabeth Svantesson.

Efter en givande och intressant lunch var det sedan dags för Elisabeth Svantesson, Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, och Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande, att göra ett företagsbesök på Björns konditori i Vellinge. Där framkom det att det är svårt att få tag på rätt kompetens, inte minst när det gäller personer med konditorutbildning. Ägarna Cornelia Malm och Björn Larsson har ändå lyckats rekrytera två nya konditorer som börjar nästa vecka. Björns konditori ser ljust på framtiden och expanderar hela tiden i lagom takt. Kommunens satsning på centrum och Lilla torg har gett resultat och antalet kunder ökar. Nya inslag i verksamheten är under planering, from den 26 maj kommer till exempel Björns ha öppet varje fredag kväll till klockan 21 då med bland annat tapas och ett lite större vinutbud till kunderna.

–          Det är positivt att partiledningen kommer ut till oss kommuner och är intresserade av vilka lokala frågor som är aktuella för vår del. Dessutom är det viktigt att man lyssnar på oss och det vi får till oss från väljarna, inte minst i ett bekymmersamt läge med vikande opinionssiffror på riksplanet, säger Carina Wutzler.

Vi överger inte Näset

Ikväll beslutade ett helt enigt kommunfullmäktige att godkänna en revidering av handlingsplanen för skydd mot förhöjda havsvattennivåer. Inför valet 2014 lovade vi moderater att inte överge Näset utan att stå upp för att arbeta vidare med att få till stånd skydd mot stigande havsnivåer. Därför la vi fram ett förslag i maj 2014 om att arbeta fram en ansökan till mark- och miljödomstolen för ett skydd mot framtida förväntade havsnivåhöjningar. Även då fanns en stor politisk enighet. Och det är bra – för det är mycket som står på spel! 

–          Att vi kommer framåt i arbetet med en ansökan är av största vikt. Det är mycket som står på spel! Enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, rikt djur- och fågelliv och stora fastighetsvärden. Skydd mot stigande havsvattennivåer är en ödesfråga för hela kommunen. För medborgare, företagare och besökare. säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skydd mot stigande havsnivåer ger konsekvenser för både natur- och kulturmiljö och kräver många olika tillstånd och dispenser men det bor cirka 21 000 människor i de berörda delarna och det är av högsta vikt att vi inte överger dessa invånare. Arbetet med att ta fram en ansökan har varit mer omfattande och mer komplex än vad vi räknat med och har därför försenats. Fördjupade studier av historiska data, höjdsystem, meteorologiska analyser, vattenstånd, vattenstånd kopplade till vinddata och vågbildning, modellering av havsnivåer kontra befintliga förhållanden har genomförts för att få in en så säkerställd och korrekt ansökan som möjligt. För att säkerställa resultatet av den fördjupade studien har kommunen tillfört en så kallad second opinion från den danska konsultfirman DHI.

Skälet till att ärendet nu åter är uppe för beslut i kommunfullmäktige är att det finns förslag om revidering av den handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige för ganska exakt 4 år sedan genom ändring av krönnivån till +3m fram till 2065 i enlighet med den fördjupade analysen som genomförts. Förslaget baseras på det nationella etablerade höjdsystemet RH 2000 (rikets höjdsystem). Det handlar om att hamna på en rimlig skyddsnivå. Förslaget innebär inte ett garanterat fullständigt skydd.

I utredningen har skyddets utformning detaljstuderats i förhållande till skyddets placering. Skyddet anpassas efter respektive kuststräckas speciella förutsättningar och kommer därför inte se likadant ut längs hela sträckan. Förutsättningarna är olika och här måste hänsyn tas till natur- och riksintressen. Vi ser möjligheter att bygga in olika funktioner i de skydd som ska uppföras och de kan på så sätt tillföra nya värden för invånare och besökare. På så sätt skyddar vi de unika naturvärden som finns samtidigt som vi tar hänsyn till omgivningens unika karaktär.

Frågan är lika angelägen som tidigare. Måhända vi är försenade men med ett gediget förarbete kan vi nu ta nästa steg och gå ut på samråd till allmänheten och målsättningen är att vi ska kunna ha en ansökan klar till mark- och miljödomstolen inom ett år.

Arbetet fortsätter – Vi överger inte Näset!

Sveriges bästa skola satsar på skolmiljön

För oss moderater är skola och utbildning ett prioriterat område. Skolan är en plats för lärande men det är även en arbetsplats för både elever och medarbetare.  Det är därför viktigt att ha en bra arbetsmiljö.

Många stora skolsatsningar är på gång eller redan igång i vår kommundel och Västra Ingelstad förskola och Herrestorpsskolan är två av dem.

Om- och tillbyggnaden av Herrestorpsskolan är i full gång. Eftersom det samtidigt pågår verksamhet på skolan tar den ett par år. 2018 kommer skolan för 550 elever att stå färdig, och den tillhörande sporthallen är klar året därefter. Detta är en stor satsning på cirka 170 miljoner kronor.

I anslutning till Herrestorpsskolan entré, som blir en knutpunkt i skolan, kommer det att byggas ett torg med mediatek, ett elevcafé samt ett galleri. Vi kommer även satsa på utemiljön som kommer att erbjuda något för alla åldersgrupper samt möjligheter för utepedagogik med bland annat uteklassrum, växthus, utomhuskök och grillplats.

I Västra Ingelstad satsar vi 51 miljoner på en ny förskola.  Den nya förskolan kommer att rymma cirka 140 barn på 8 avdelningar och ska stå färdig sensommaren 2018.

Den nya förskolan kommer att ha ljusa och öppna utrymmen,och ett stort gemensamt rum för grupplek och samlingar. För oss är det viktigt att barnen stimuleras på rätt sätt och det kommer därför att byggas en skaparverkstad och utrymmen för idrott och rörelse.

Utemiljön kommer vara indelade i områden med lekutrymmen på olika teman. För att stimulera uteaktiviteter kommer det även att anläggas sovloft utomhus, cykelslingor och en anordning för vattenlek.

Dessa satsningar är en del av Vellingemoderaternas arbete för att vi ska fortsätta ha Sveriges bästa skolor och förskolor.

 

Anna Tinglöf 
Vice ordförande Utbildningsnämnden

För ett ännu bättre näringslivsklimat!

Grunden för välfärd är tillväxt och det är näringslivet som skapar tillväxt. Ett gott företagsklimat skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling. Vellinge kommun behöver därför ett blomstrande näringsliv där det både finns möjlighet för befintliga företag att växa och utvecklas och där det finns goda förutsättningar för att starta nya företag.
Vi som lokalpolitiker har ett stort ansvar att skapa goda lokala förutsättningar för entreprenörskap och företagande Vi moderater arbetar kontinuerligt med att försöka förenkla regelverken och minimera byråkratin. En tydlig och enkel väg in i kommunen ska vara en självklarhet. 

Efter senaste resultatet i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking kan vi konstatera att service till företag och tjänstemännens attityder till företagande är två som behöver förbättras. Det är även det vi hör från företagare när vi är ute och gör företagsbesök i kommunen. Vi moderater lyssnar, företagens synpunkter är viktiga  och vi vill nu få till en förändring.

–          Jag vill att företagarna ska se kommunen som en samarbetspartner och som en hjälpande hand, inte som en byråkratisk och fyrkantig myndighet som försvårar för företagen. Självklart är det viktigt att följa lagar och regler men det är viktigt att kommunen sköter dialogen med våra företagare på ett bra och serviceinriktat sätt, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vi ser att det finns förbättringsområden inom alla kommunens olika verksamhetsområden. Vi moderater kommer att vidta olika åtgärder för att förbättra bemötandet och servicen till näringslivet genom effektivisering och digitalisering.

Ett av miljö- och byggnadsnämndens prioriterade områden och mål under året är att korta handläggningstiderna, vi ser att snabba handläggningstider skapar ett bättre förhållande mellan kommunen och näringslivet. Men det är inte helt enkelt, bygglovssidan har ett högt tryck på sig och är tillsammans med Båstad den kommunen med flest bygglovsansökningar per 1000 invånare/år i Skåne. För att lyckas med att korta handläggningstiderna och ge en förbättrad service till näringslivet har resurser tillsatts och mer har blivit digitaliserat. Nu kan man boka tid digitalt med en handläggare och verksamheten arbetar för att man ska kunna skicka in bygglov digitalt.  Detta gäller självklart även för kommuninvånarna.

–          Det kommer att bli en jätteskillnad när vi får in allt digitalt och kommer underlätta både för tjänstemännen, för näringslivet och för medborgarna. Det är viktigt att vi hela tiden utvecklar vårt arbetssätt för att öka servicen. Ärendena  ska ses ur ett kundperspektiv och inte bara ur ett myndighetsperspektiv, säger Ola Freij, (M) miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Hur vill vi gå vidare med Falsterbokanalprojektet?

Igår beslutade kommunstyrelsen om inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med Falsterbokanalprojektet. Besluten handlade bland annat om att inleda arbete med vattendomsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för delområde Piren och Hamnen, utveckling av aktiviteter i hela Falsterbokanalområdet samt att påbörja ett detaljplanearbete på området Gläntan.

Läs nedan Anna Mannfalks skrivelse om hur vi moderater i dagsläget vill gå vidare i projektet.

”Det är bra att det finns en bred uppslutning bakom helheten av det fortsatta arbetet med Falsterbokanalprojektet. Vi är inte överens om alla delar och tidsplaner men i det stora hela har vi en bred politisk förankring. Det är viktigt med tanke på att projektet kommer att leva under en lång tid framöver och är en viktig tillgång för alla kommuninvånare.” Det säger Anna Mannfalk (M), politiska styrgruppens ordförande, Falsterbokanalprojektet.

Nu har vi lyssnat in alla de synpunkter som kommit in till utställningen av Planprogrammet för Falsterbokanalen. De flesta är positiva till att göra kanalen mer tillgänglig för våra invånare. Dock finns det en befogad oro för trafiksituationen samt att framtida bebyggelse skall bli för omfattande och för ”stadslik”.

Vi moderater vill ge tillväxtavdelningen uppdraget att starta en detaljplan för området Gläntan det vill säga den tomt där sjöscouterna finns idag. Bebyggelse som håller sig under tallarnas höjd och med promenadstråk längs kanalsidorna som ger kontakt med vattnet.

Vi vill även att man påbörjar ansökan om vattendom samt miljökonsekvensbeskrivning för Hamnen och Piren norr om väg 100. Ansökan skall omfatta möjligheter till framtida bostäder  på Piren men inget hotell eller bostäder i hamnen. Exploateringsgraden på Piren och området vid kanaltornet skall vara väsentligt lägre än den utformning som planprogrammet beskrev.

Vi vill i förhandlingar med Sjöfartsverket ta fram förslag på hur  Vellinge Kommun kan få rådighet att använda hamnen och piren som aktivitetsområde fram till dess att ansökan om vattendom och miljökonsekvensbeskrivning godkänns. På piren finns idéer om  beachvolleyplan, popup-restaurang, eventplats, marin lekplats mm. I hamnen behöver förutsättningar för marina aktiviteter upprätthållas fram till dess att eventuell nybyggnation kan inledas. Ett nyttjanderättsavtal för kanalkanterna söder om väg 100 skulle möjliggöra flytbryggor och sittplatser även i detta område.

På detta vis kan området runt Falsterbokanalen vara en mötesplats där invånare och besökare kan njuta av utsikt och promenadstråk  samtidigt som marina aktiviteter kan pågå i hamnen under tiden som utredningar och ansökan pågår. Då detta kommer att ta minst ett par år i anspråk är det viktigt att området används och vårdas. Vi moderater tar ansvar för  Höllviken.

Anna Mannfalk (M)
politiska styrgruppens ordförande, Falsterbokanalprojektet

2016 – ett år med ”Bättre utsikter”

Det har hänt mycket under 2016.  Det är ingen slump utan ett resultat av det utvecklingsstrategiarbete vi moderater startade upp för drygt två år sedan. På måndag är det dags för kommunstyrelsen att behandla årsredovisningen. Här kan du läsa Carina Wutzlers (M) förord.

Jag är glad och stolt över vad kommunen presterat under 2016. Såväl ur ett verksamhets-  som ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är oerhört starkt att kunna presentera ett resultat på 84,4 miljoner kronor. Resultatet beror givetvis på flera saker. Kostnadsmedvetna verksamheter, realisationsvinster och lågt ränteläge är en sammanfattning, om än något förenklad, över några av orsakerna till årets resultat. Att ha en stabil och god ekonomi är en viktig förutsättning för att fortsätta vårt fina utvecklingsarbete och för att kunna genomföra framtida satsningar.

Vi har lyckats tillhandahålla verksamheter med hög kvalitet och där är givetvis utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun en fjäder i hatten men jag vill även här lyfta förbättrat resultat avseende äldreomsorgen i SKL:s öppna jämförelser och fortsatt topplacering avseende EKO – matsligan och näringslivsklimatet.

Nya verksamheter har startats upp under året. Nya Falsterbo Strandbad och Familjernas hus har båda, visserligen med helt olika uppdrag, lockat många besökare.

Bosättningslagen har inneburit nytt uppdrag och nya verksamheter. Under året har en ambitiös handlingsplan för integration tagits fram och en helt ny organisation för etableringsarbetet har arbetats upp och grunderna för en lyckad integration har börjat ta form.

2016 var året där Vellinge passerade gränsen 35 000 när det gäller invånarantalet och befolkningen ökade med 590 personer. Det är givetvis positivt att många vill flytta till kommunen men det gäller att vi nu hinner med utbyggnaden av den kommunala servicen. Inte minst när det gäller förskole- och skolplatser. Starten av om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan är därför en viktig och välbehövlig satsning som kommer innebära fler skolplatser och en bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare.

Bristen på bostäder är stor, i princip för alla grupper i samhället. Det känns extra bra att vi fått till fler vård- och omsorgsplatser genom utbyggnaden av S:t Knut i Falsterbo. Dessutom innebär byggstarten av Omtankens hus med drygt 50 fler platser med planerad inflyttning i början av 2018. Även individer inom personkrets LSS har behov av bostad och vi har därför färdigställt 5 nya lägenheter i Skanör i år och även startat byggnation av ytterligare 5 lägenheter i Vellinge tätort.

De kommunala bolagen har en aktiv och betydelsefull roll i kommunens utveckling och just 2016 är ett år då bolagen verkligen levererat; centrumutveckling, bredbandsutbyggnad, färdigställande och uppstart av fler hyresrätter är alla tydliga tecken på detta.

Väl värt att nämna är också att 2016 var året då kommunen lyckades halvera ungdomsarbetslösheten.  Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har fortsatt och det är glädjande att resultatet från medarbetarundersökningen blev det bästa sen kommunen började genomföra undersökningen för tio år sedan.

Hållbarhetsfrågor har blivit en naturlig del i vardagen och beaktas numera i upphandlingar, investeringar, planer, byggnationer och den dagliga driften. Mörkgrönt tänk i bygget av Omtankens hus, strategi för laddstationer och elbilar i kommunens bilpool är några konkreta exempel på åtgärder under året.

Det är mycket som hänt under året – och det är ingen slump. Det är nu vi kan se resultatet av det omfattande utvecklingsstrategiarbete som vi arbetade fram för drygt två år sedan. Och det här är bara början, det kommer mer framöver.

Hoppas du tar dig tid att läsa igenom vad som hänt under året. Vi är halvvägs in i mandatperioden och jag tycker vi har ett riktigt bra driv och tempo i kommunens verksamheter. En stor eloge till alla som är delaktiga i årets resultat.

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!

Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande

Skåne har inte råd med Länsstyrelsen

Självstyre. Det är dags för staten att avveckla länsstyrelserna. Deras roll är utspelad och styrningen för dålig. Stuprören i myndigheten har vuxit sig för starka. Landshövdingar utan kraft och mod har tyvärr stärkt ett tjänstemannastyre med orimliga följder. Det skriver Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Henrik Thorsell (L) Kommuntyrelsens andre vice ordförande.

Statens förlängda arm – Länsstyrelsen – är ett hinder för Skånes utveckling. Senaste exemplet på detta är motståndet mot Science Village i Lund. Ärendet ligger nu för överprövning. Länsstyrelsen anför att det ännu inte är tillräckligt säkert att bygga boende och kontor i anläggningens direkta närhet. Länsstyrelsen hållning är kanske till begränsad glädje för de juridiska ombuden, men knappast för skåningarna. Oavsett om skåningen är en blivande anställd eller entreprenör i den kommande forskningsbyn.

ESS/Max IV är en satsning som är unik och historisk för hela landet. Att den hamnade i Skåne kan inte nog uppskattas. Det är satsningar som denna som kan leda Skåne ut ur en situation med lägre sysselsättning än riket i övrigt  En injektion i regionen som är av högsta internationella klass. ESS räknar med att 80 procent av alla inköp som kommer behövas till anläggningen levereras från företagen nära Lund.

Effekterna av nya företagsetableringar ger ringar på vattnet och det är i stort sett obegränsade möjligheter som anläggningen kan ge. De sk dynamiska effekterna begränsas enbart av Skåningarnas egna förmåga att exploatera de affärsmöjligheter som skapas ur den grundforskning som nu bedrivs i vår absoluta närhet. Men möjligheternas fönster är inte öppet för alltid. Det är bara under några år som Lund är bäst i världen, därefter tar andra krafter över och skapar ännu bättre förutsättningar och attraktionskraft. Att vänta och se är inget alternativ.

Bostadsbristen i Skåne är måhända inte unik men länsstyrelsens motstånd mot uppförande av bostäder gör inte skillnad på kommunerna i Skåne. Är det inte
odlingsbar mark så är det risk för höjda havsnivåer eller buller som utgör grunden för Länsstyrelsens kamp mot tillväxt. Riksintressen skall gå före kortsiktig ekonomisk vinning är tanken, men nu har det gått för långt.

Om inte regeringen tydliggör länsstyrelsens uppdrag ser vi inget annat alternativ än att länsstyrelsen avskaffas.

Istället kan de skånska kommunerna, inom ramen för till exempel kommunförbundet Skåne, tillsammans med Region Skåne, ta ett tydligare och större ansvar i regionala utvecklingsfrågor, gemensamt arbeta för ett starkare, företagsvänligare, mer innovativt och tillväxtvänligt Skåne

Kommunförbundet Skåne har bättre kännedom, tydligare politisk styrning och bättre förmåga att tillgodose Skåningarnas behov och tillsammans med Regions Skånes resurser för regional utveckling och vi har förutsättningar för att  samla krafterna för att Skåne till sist skall lyfta.

 

Artikeln finns även på Dagens Samhälles hemsida: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skane-har-inte-rad-med-laensstyrelsen-32612 

Nyhetsbrev - mars

Sommartid, fågelkvitter, vårblommor och värmerekord,  ja våren är onekligen på väg och vi hoppas att ni har hunnit njuta av det fina vädret. Under mars har vi arbetat på i rasande fart som vanligt och här kommer ett urval av händelser under månaden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att påbörja projektering och upphandling av om- och tillbyggnad av Asklunda förskola. Förskolan kommer att utökas med 8 avdelningar och ca 90 stycken barn.

Under mars har alla våra föreningar haft årsmöten. Tre lyckade årsmöten med god mat och information om vad som är på gång i respektive kommundel. På Skanör/Falsterbos årsmöte talade Vellinges riksdagsman Anders Hansson om det politiska läget på riksnivå och på Vellinge-Månstorps årsmöte berättade Carina Wutzler vad som planeras under den närmsta tiden i kommunen. Samtliga ordföranden blev omvalda.

Anvisningstalet för 2017 har nu blivit beslutat. Vellinge kommun har fått ett lägre anvisningstal än beräknat, detta på grund av att anvisningstalet i hela regionen blev mindre än beräknat. Vellinges anvisningstal för 2017 blir 159 personer jämfört med beräknade 211.

Sundsgymnasiet är populärt! Statistiken för förstahandssökande har nu kommit och det visar på att söktrycket för antalet förstahandssökande på Sundsgymnasiet har ökat med 20 procent jämfört med förra året och med 35 procent jämfört med 2014. Främst är det samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet som lockar elever men även teknikprogrammets omtag och förnyelse har gett positiva sökresultat.

Detaljplanen för Skanörs Hamn har äntligen vunnit laga kraft men på grund av tidigare överklaganden kommer den planerade utvecklingen av Stens brygga med soldäck och sittplatser tyvärr inte att hinna byggas innan sommaren.

Carina Wutzler skrev i mitten av månaden ett brev till regeringen där hon uppmanar regeringen att genomföra förändringar hos berörda myndigheter och ge kommunerna rätt ekonomiska förutsättningar. Hela brevet kan ni läsa här: http://www.moderat.se/nyhetsartikel/carina-wutzlers-m-brev-till-regeringen

I torsdags var det dags att ta det första spadtaget i Västra Ingelstad. 78 väldesignade etagelägenheter om 2-4 RoK ska byggas på det stationsnära läget i Västra Ingelstad. En mycket positiv satsning som vi tror kommer bli uthyrt fort.

Lagom till påsk kommer vi att dela ut broschyrer om vad som händer i respektive kommundel. Alla föreningar kommer att ha påskkampanjer och kommer i samband med dessa att dela ut broschyrerna. Dessa kommer även delas ut i alla brevlådor i kommunen och om ni vill hjälpa till att dela ut så får ni gärna kontakta respektive föreningsordförande.

Till sist, glöm inte vår Afterwork nu på fredag. Denna månad är det Höllvikens tur att hålla i AW:n och vi kommer vara på Millennium i Höllviken. Klockan 17-19 den 31 mars, hoppas vi ses!

En skola som lär för livet!

I Vellinge ska vi ge alla bästa förutsättningar att lyckas i livet. Goda förutsättningar börjar i skolan och med en bra utbildning. Utbildning är ett prioriterat område i Vellinge kommun och skolan har ett tydligt fokus på kärnuppdraget. Skolans huvuduppdrag är kunskap och lärande. I Vellinge förverkligas detta både i det lilla som höga närvarokrav med snabb återkoppling och studiero i klassrummen, men också i de stora om att lärarna lönesätts efter sin undervisningsskicklighet – kärnuppdraget.

Varje människa är unik och skolverksamheterna ska kunna möta olika behov och ta hänsyn både till elever med behov av särskilt stöd och till elever som är särbegåvade. Skolan ska rusta barnen för framtiden med inriktningen ett livslångt lärande. Framtiden kräver ny kunskap och andra förmågor såsom digitalisering och vi måste ställa oss frågan: Vad behöver barnen för att klara sig i framtiden? Vilka arbeten kommer dagens barn att ha om tjugo år och vilka kunskaper och kompetenser kommer då att vara avgörande? I Vellinge arbetar vi med kompetenser som kreativ förmåga, lust att skapa, förmåga att ta initiativ, formulera problem och att ansvara för problemlösningsprocessen samt omsätta idéer till handling. Det handlar om vilja att prova sig fram och att våga riskera att misslyckas eller göra fel. Det är när dessa kunskaper och kompetenser sammankopplas som man lär för livet.  Det ställer krav på nytänkande, ökad flexibilitet, nya arbetssätt och nya lärmiljöer inom skolans verksamheter.

I Vellinge arbetar vi alltmer med entreprenörskap i skolan. Redan från tidig ålder måste elevernas nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende stimuleras och utvecklas. Eleverna ska känna att utbildningen är relevant och aktuell, att de det gör är på riktigt.

Skolan måste vara ett svar på samhällets fråga om hur den framtida arbetskraftsförsörjningen skall säkras och hur välståndet ska kunna bevaras och växa. När samhället förändras och kraven på medborgarna förändras behöver skolan utvecklas i samma takt.

För att lyckas krävs personal med rätt kompetenser, bra lärmiljöer och ett gott ledarskap. Men det krävs också politiker som bryr sig om skolan och som med tydlig styrning och kontinuerlig uppföljning följer verksamheterna och utvecklingen. En framgångsrik skola kräver att lärarna får ägna sig åt sitt huvuduppdrag, att undervisa. Bra lärare är avgörande för skolans utveckling och resultat. Det kollegiala lärandet är en viktig del i att utveckla lärarna i deras roll. Framtida kompetensförsörjning är en nyckelfråga för en fortsatt skola i toppklass och kommer stå högt på agendan de kommande åren.

Mycket fungerar bra i skolan i Vellinge kommun och vi är stolta över utbildningen vi erbjuder eleverna men vi nöjer oss inte med det. Det finns mer att göra. Bara det bästa är bra nog!

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande (M)
Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande (M)

Med Vellinges bästa för ögonen!

Vellinge är en fantastisk plats att bo på och leva i. Jag är själv född och uppvuxen i Vellinge, för mig finns inget bättre. Jag har för avsikt att bo kvar här och månar verkligen om att de unika värden som finns ska bevaras samtidigt som jag vill fortsätta att utveckla och förbättra vår fina kommun.

För oss moderater är det viktigt att kommunen växer i lagom takt och på rätt sätt. Givetvis kan vi inte bestämma när människor flyttar till och från kommunen med genom ett medvetet planarbete och en genomtänkt samhällsplanering kan vi påverka inflyttningen över tid. Det är inte exploatörernas villkor som ska gälla utan vad vi vill åstadkomma och vilka värden vi vill bevara och stärka som ska styra.

För andra året i rad väljer rekordmånga att flytta till Vellinge kommun. Framförallt är det unga familjer som väljer att flytta till kommunen men även yngre pensionärer söker sig hit i större utsträckning. Det är givetvis glädjande att många vill flytta till Vellinge men det gäller att vi klarar att möta upp med fler förskole- och skolplatser och nödvändig infrastruktur. Dessutom måste vi se till att charmen och attraktiviteten bevaras – att vi inte bygger sönder vår fina kommun. Här har jag och andra politiker ett stort ansvar.

Det råder stor bostadsbrist för i princip alla grupper i samhället och det gäller inte minst för grupperna ungdomar och äldre. När kommunens mark planeras lyfter vi dessa grupper i markanvisningarna på ett mycket tydligare sätt nu än tidigare och numera ställer vi även krav på byggnation av hyresrätter.

För att klara framtida utmaningar och fortsatt hög kvalitet i kommunens verksamheter och tjänster behövs en viss befolkningsökning. Därför har vi satt ett 1% mål sett över tid.  Vi har varit tydliga med att det ska vara en försiktigare befolkningstillväxt i Skanör, Falsterbo och Höllviken de kommande åren medan Vellinge tätort, Hököpinge, Västra Ingelstad och Östra Grevie har lite större tillväxtpotential framöver. Detta ska ske genom en förtätning av befintliga byar och genom att förtäta centrum. På så sätt kan vi spara värdefull natur och ovärderlig åkermark samtidigt som vi skapar underlag för mer levande och attraktiva centrum. Samtidigt är det viktigt att varje kommundel ska utvecklas utifrån sin speciella karaktär. Vellinge kommun är unik och ska så förbli.

I mitt arbete har jag alltid kommunens och våra invånares bästa för ögonen.

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande (M)

”Kommunen som en attraktiv arbetsgivare”

Vi moderater ser medarbetarna som kommunens viktigaste resurs och deras insatser är avgörande för kvaliteten och innehållet i den service och de tjänster som levereras till medborgarna.

Medarbetarundersökningen som genomfördes under 2016 visade på det bästa resultatet sedan undersökningen började genomföras 2006. Detta visar på att arbetet som pågått under flera år med att vara en attraktiv arbetsgivare visar att vi är på rätt väg.

–          Vägen till engagerade och positiva medarbetare nås genom öppenhet, gott ledarskap, delaktighet, korta beslutsvägar och delegerat ansvar. För att behålla och attrahera nya duktiga medarbetare måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Vi moderater arbetar för att kommunen ska kunna erbjuda stimulerande arbetsmiljöer, kompetensutveckling, nya karriärvägar, individuell lönesättning och heltidstjänster där det är möjligt, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under de senaste åren  har vi drivit frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare och genom politiska beslut har vi moderater lyckats driva fram en rad åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det har bland annat genomförts och tagits fram:

 •  Tydligt handlingsprogram för att vara en attraktiv arbetsgivare
 •  Ledarskapsutbildningar
 •  Inrättats karriärtjänster inom förskolan och fritidshem
 •  Omvandlat lärarlönelyft och förstelärartjänster till tillsvidareanställning
 •  Inspirerats till att göra karriär och fortsätta utvecklas inom sitt yrkesområde
 •  Tagits fram tydliga riktlinjer för individuell lönesättning
 •  Beslutats om engångspremie
 •  Lärarutvecklingsprogram
 •  Höjning av friskvårdsbidraget
 •  Instiftande av årets pedagog
 •  Instiftande av årets medarbetare
 •  Ökad digitalisering
 •  Tryggare och bättre arbetsmiljö

Det kommer även i framtiden att vara en stor utmaning att vara en attraktiv arbetsgivare eftersom konkurrensen och efterfrågan på kompetent och behörig personal ökar på arbetsmarknaden. Vellinge kommun behöver fokusera på att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare och arbeta mer proaktivt externt för att vara det självklara valet för arbetssökande. Tillgången till rätt utbildad personal, särskilt inom vissa sektorer minskar. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är ett kontinuerligt arbete som måste fortsätta.

Carina Wutzlers (M) brev till regeringen.

Mottagande och integration av nyanlända i Vellinge kommun. 

Den 1 mars 2016 trädde ”lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)” ikraft. Lagen innebär att en kommun är skyldig, efter anvisning, att ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är ett gemensamt ansvarstagande för mottagande av nyanlända. Ett gemensamt ansvar där statliga myndigheter och kommunerna ska samarbeta för att möjliggöra ett komplext och utmanande uppdrag. Vellinge kommuns målsättning är ett väl fungerande mottagande och som bas för detta har en kommunövergripande handlingsplan för integration tagits fram, med bred politisk förankring. I handlingsplanen belyses förutom arbetet inom kommunens ansvarsområden även samarbetsformer med Arbetsförmedlingen, idéburen sektor, ideella organisationer, Region Skåne, kommunmedborgare mfl. För att kunna omsätta handlingsplanen för integration har ett nytt verksamhetsområde organiserats i kommunens förvaltning för mottagande, etablering, integration och samarbete med andra aktörer.

För Vellinge kommun är tillgången till bostäder den största utmaningen för mottagande av nyanlända. För att följa bosättningslagen har kommunfullmäktige i bred politisk enighet beslutat att ge det kommunala bostadsbolaget i uppdrag att köpa in modullägenheter, att ta fram en modell för att engagera privatpersoner att hyra ut hela/delar av sin fastighet till nyanlända, inventera befintligt fastighetsbestånd för att hitta nya och fler boendelösningar samt köpa in/hyra fastigheter för att klara behovet av bostadsförsörjning.

Kommunen har vidtagit många och omfattande åtgärder för att infria lagen men har stött på en stor mängd hinder som motarbetar etableringsprocesserna och som innebär stora kostnader för kommunen.

– Det är arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna. Detta ansvar klarar inte Arbetsförmedlingen idag. Under 2016 fick flera av de nyanlända till Vellinge kommun inte sina etableringssamtal och etableringsplaner inom rätt tid, vilket försvårar och förlänger tiden för etableringen som är en viktig del i integrationsarbetet och vägen mot egen försörjning för den enskilde. Att Arbetsförmedlingen inte har fullgjort sitt uppdrag har dessutom inneburit att kommunen har fått ökade kostnader för försörjningsstöd under de första månaderna.

– Nyanlända som anvisats kommunen har efter en kort period tagit emot sina anhöriga. Detta har skett utan dialog med och information till kommunen. Krav för anhöriginvandring måste vara att den nyanlände själv kan försörja sig och sin familj samt har en tillräckligt stor bostad för familjen att bo i. I Vellinge kommun har anhöriginvandring skett där varken försörjnings- eller bostadskraven uppfyllts av den enskilde. Detta har dels inneburit ökade kostnader för kommunen i form av utredningskostnader och försörjningsstöd och dels inneburit att stora familjer vistas i bostäder som är anpassade efter ensamstående.

– Regelverk för byggnation har försvårat bostadsförsörjningen i kommunen. Långa överklagandeprocesser fördröjer nödvändig byggnation. Regelverk för tillfälliga lösningar måste bli enklare och tydligare. Regelverk som hindrar att flera personer bor i samma lägenhet/hus har omöjliggjort nödvändiga lösningar. Modell för att hyra privata bostäder har tagits fram och prövats. Ett komplicerat regelverk vid uthyrning har gjort att denna modell inte har gett de resultat som det finns behov av.

Ovanstående hinder har inneburit att kommunen trots en utbyggd etableringsorganisation och väl fungerande utbildningsverksamhet endast haft möjlighet att ta emot drygt 60 nyanlända under förra året, av det tilldelade fördelningstalet för år 2016 på 159 personer. Kommunen har under början av 2017 lyckats ta emot ytterligare 60 nyanlända från fördelningstalet för år 2016 men det är fortfarande personer kvar utifrån 2016 års fördelningstal, som vi inte har lyckats ta emot. För år 2017 har Vellinge ett fördelningstal för mottagande av nyanlända på ytterligare 210 personer som vi i dagsläget inte har någon möjlighet att ta emot.

Jag vill genom detta brev uppmana regeringen att vidta nödvändiga åtgärder så att kommunen får förutsättningar att klara lagstiftningens krav.

Regeringen måste säkerställa att:

1. Arbetsförmedlingen klarar av sitt etableringsuppdrag. Jag efterlyser ett förändrat arbetssätt hos Arbetsförmedlingen samt ytterligare resurser till Arbetsförmedlingen för att de ska klara av sitt uppdrag.

2. Försörjningskravet för anhöriginvandring måste efterlevas. Det måste säkerställas att anhöriga som kommer till kommunen kan försörjas av och få bostad genom den närstående som tidigare anvisats kommunen. Kostnaderna ska inte belasta kommunen. Dialogen med och informationen från migrationsverket måste förbättras.

3. Initiativ till bostadsbyggande och andrahandsuthyrning måste underlättas. Olika regelverk måste skyndsamt ses över för att på olika sätt möjliggöra fler bostäder.

4. Anvisningar sker efter dialog med kommunen och när det finns tillgängliga bostäder.

I nuvarande läge ser jag en uppenbar risk i att vi inte kommer att klara vårt åtagande med anledning av ovanstående. Jag vädjar därför till regeringen att vidta nödvändiga åtgärder vad gäller regelförenklingar och resurstillskott för att göra det möjligt för oss att leva upp till lagens krav.

Med vänliga hälsningar
Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande
Vellinge kommun

Nyhetsbrev - februari

Hej,

 

Februari är nu över och i detta månadsbrev kan du bland annat läsa om 2016 års bokslut, medarbetarundersökningen, tillsvidaresatsningar av förstelärare och lärarlönelyftet samt trygghetsvandringen.

Ett mycket positivt resultat presenterades under bokslutsredovisningen för 2016. Resultatet blev 84,4 miljoner kronor. Resultatet 2016 beror dels på realisationsvinst och på goda resultat i de olika nämnderna. Omsorgsnämnden hade ett överskott på 22,3 miljoner, utbildningsnämndens överskott blev 12,4 miljoner och kommunstyrelsens överskott blev 10,7 miljoner kronor.

2015 översteg kommunens tillgångar pensionsskulden och den ekonomiska analysen avbokslutet för 2016 visar på att tillgångarna ytterligare har stärkts. Under förra året hade Vellinge kommun en total pensionsskuld på 543 miljoner kronor och tillgångar på 638 miljoner kronor vilket betyder att Vellinge har möjlighet att lösa in pensionsskulden med eget kapital.

Förra veckan kom även en bekräftelse på att Vellinge kommun behåller högsta kreditvärdighet från i höstas: AAA, av kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s. Institutet bedömer att Kommunens ekonomi är sund och stark.

Medarbetarundersökningen som genomförts under 2016 visar på det bästa resultatet sen undersökningen började genomföras 2006. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare verkar ge resultat och vi ser det som ett tecken på att de åtgärder som vidtagits gett resultat.

590 personer blev slutliga befolkningsökningen för 2016 vilket är ett nytt rekord. Det är glädjande att så många vill flytta till vår kommun men nu gäller det att klara av att möta upp ökningen med skolor, förskolor och infrastruktur.

Efter drygt 5 års planarbete antog Kommunfullmäktige detaljplanen för Ljungheda. Det har varit en lång process men efter att ha lyssnat in medborgarnas synpunkter om planen har vi lyckats hålla nere exploateringsgraden för att värna natur och vegetation på ett bra sätt. Detaljplanen möjliggör byggnation av 8 friliggande villor.

Vi moderater ser trygghet som en grundläggande förutsättning för god livskvalitet och initierade därför en rad åtgärder som kommunen ska arbeta med för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En trygghetsvandring anordnades där ett trettiotal tjänstemän, politiker och frivilliga medborgare medverkade.

Vi blir allt äldre och det ska givetvis uppmärksammas. Omsorgsnämnden antog därför en policy för uppvaktning av kommuninvånare som fyller 100 år samt varje år därefter.

Kommunstyrelsen beslutade under gårdagen att omvandla de tidsbegränsade lönetilläggen för de pedagoger som fått ta del av lärarlönelyftet till tillsvidare lönetillägg. Lärarlönelyftet innebär att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt skickliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Målet med detta är att öka attraktiviteten för läraryrket och därigenom kvaliteten och kunskapsresultaten på undervisningen. Kommunstyrelsen beslutade även att tillsvidare behålla de förstelärare som förordnades. Förstelärare innebär att skolhuvudmän får statligt bidrag för att inrätta karriärsteg för särskilt skickliga lärare. Förstelärarna ska ha en nyckelroll i att utveckla undervisningens kvalitet. Vellinge kommun har i dagsläget 45 förstelärare som alla har ett lönetillägg på 5 000 kronor per månad. Från och med den 1 juni kommer de tidigare tidsbegränsade satsningarna på förstelärare och lärarlönelyftet att omvandlas till tillsvidaretjänster.

Ekonomiskt ansvarstagande ger resultat.

Moderaternas ansvarsfulla och långsiktiga politik ger resultat. 2015 översteg kommunens tillgångar pensionsskulden och den ekonomiska analysen av bokslutet för 2016 visar på att tillgångarna ytterligare har stärkts. Under förra året hade Vellinge kommun en total pensionsskuld på 543 miljoner kronor och tillgångar på 638 miljoner kronor vilket betyder att Vellinge har möjlighet att lösa in pensionsskulden med eget kapital.

Bakgrunden är att Vellinge kommun 1995 av ett moderat initierat beslut avsatte 120 miljoner kronor för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Skulden avser kommunanställdas intjänade pensioner före 1998 och de avsatta 120 miljoner kronorna har nu vuxit till 638 miljoner kronor.

–       Ett långsiktigt och medvetet ekonomiskt ansvarstagande ger resultat och det är viktigt att poängtera att detta är oerhört positivt för invånarna och skattebetalarna i Vellinge kommun, resultatet gynnar invånarna då det annars hade behövt belasta den årliga driften. En välskött kommun med stabil ekonomi är ett resultat av vår långsiktiga och ansvarsfullt drivna politik, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

I veckan kom även en bekräftelse på att Vellinge kommun behåller högsta kreditvärdighet från i höstas: AAA, av kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s. Institutet bedömer att Kommunens ekonomi är sund och stark. Standard and Poor’s berömmer kommunens förmåga att tillhandahålla effektiva offentliga tjänster och ett starkt budgetresultat, till en låg skattesats.

–       Att vi nu fått en bekräftelse på ratingen från i höstas ser jag  som ett bevis på att Vellinge kommun är en välskött kommun med en stark ekonomi. Att vi som en av få kommuner har lyckats skapa tillgångar som överstiger vår pensionsskuld är ytterligare ett bevis på att vi förtjänar att ha högsta kreditvärdighet, avslutar Carina Wutzler (M).

Så ska fler klara gymnasieskolan

Utbildning är ett prioriterat område för oss moderater och vi vill att skolorna i Vellinge kommun ska tillhöra de allra bästa i landet.  För oss är kunskapsresultaten i fokus och det är viktigt att utbildningen är aktuell, relevant och inspirerande så att eleverna kan rustas väl inför framtiden och den moderna arbetsmarknaden. 

En av de viktigaste faktorerna för att få ner ungdomsarbetslösheten är att få så stor andel som möjligt att genomgå gymnasiet. I syfte att nå den nollvision om ungdomsarbetslöshet som vi moderater har tagit initiativ till deltar Vellinge kommun och Utbildningsnämnden i två  projekt med syftet att få fler att ta gymnasieexamen, vilket i förlängningen innebär bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vellinge deltog först i projektet Plug In 2.0,  vilket avslutades under hösten 2016 och arbetet har därefter övergått till projekt Griffin. Projektet omfattar även kommunens aktivitetsansvar vilket omfattar alla ungdomar under 20 år som inte har gymnasieexamen.

– Att nå 100 % med gymnasieexamen är ett högt ställt mål, men i Sveriges bästa skolkommun ska vi kunna klara alla elever, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Vellinge kommuns målsättning för läsåret 2016/17 är bland annat, att:

 • Att våra elever i gymnasieskolan fullföljer sin utbildning.
 • Eliminera antalet ungdomar med för kommunen okänd sysselsättning.
 • Alla ungdomar i målgruppen är, inom två månader, i åtgärd som på sikt kan leda till utbildning eller arbete.
 • Utveckla utbudet av åtgärder för ungdomarna.
 • Utveckla information och kommunikation på hemsida och i sociala medier.

Läs mer om projekten här: http://www.esf.se/en/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Griffin-PlugIn/

Smart (m)iljösatsning har gett klirr i kassan.

Genom vår lokala politik vill vi moderater gå före och genom goda exempel visa hur miljöutmaningarna kan mötas. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten

Vi har tidigare berättat om det gröna tankesättet kring byggnationen av  Omtankens hus men redan 2007 påbörjades ett omfattande energisparprojekt i kommunens fastigheter. Energisparprojektet handlar om att driftoptimera och reglera energiförbrukningen av kommunens alla fastigheter.

–          Projektet är satsning som gett  goda resultat från såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt perspektiv. Genom projektet har vi på ett unikt sätt tagit ett helhetsgrepp kring kommunens fastigheter och agerat föregångare gentemot andra aktörer, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Energisparprojektet genomfördes i fyra etapper där den sista etappen stod klar år 2013. Projektutvärderingen visar att  energianvändningen har minskat med ca 30 % och driftskostnaderna har dessutom sjunkit med 3,8 miljoner kr/år.

Energibesparingsprojektet har varit lyckat både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv och kommunen har genom projektet lyckats minska sin CO2-påverkan närmare 15 000 ton sedan starten och minskat underhållsbehovet i de tekniska installationerna.

–          Moderaterna arbetar långsiktigt och målmedvetet med hållbarhetsfrågorna och vi visar att vi tar ansvar även inom detta område, avslutar Carina Wutzler.

Nyhetsbrev - januari

Hej!
Januari månad är redan snart slut och det politiska arbetet är i full gång.  

I en orolig tid med allvarliga händelser i vår omvärld och när tryggheten har minskat i hela samhället ser vi ett behov av fler och tydligare insatser från kommunens sida. Vi moderater har därför initierat en rad åtgärder som kommunen nu ska arbeta vidare med för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Mer om detta kan ni läsa om på vår hemsida: www.moderat.se/nyhetsartikel/moderaterna-tar-krafttag-tryggheten-i-vellinge

Arbetet på nyckelhålsparken har återigen återupptagits.  Mark- och miljödomstolen har hävt länsstyrelsens beslut om inhibition. Trots att arbetet har stått still två gånger hoppas vi givetvis att arbetet kommer kunna hålla tidsplanen och att inget annat oförutsett sker.

I moderaternas budgetförslag fanns förslag om förbättringar av grundsärskolans lokaler och en ombyggnation på Ljungenskolan kommer att starta inom kort. De lokaler som grundsärskolan disponerar idag kommer att byggas om och anpassas. För elever på grundsärskolan är det viktigt att varje rum har en tydlig funktion. Därför kommer det till exempel att byggas ett sinnesträningsrum där det bland annat ska finnas vatten, sand och färg för att eleverna ska träna sina sinnen, ett motorikrum med liftar i taket för elever som har svårt att utöva traditionell idrott samt en ateljé och ett musikrum. Projektet beräknas kosta cirka 5,5 miljoner kronor och ska vara inflyttningsklart för eleverna i början av 2018.

Vellinge kommun är tillsammans med 9 andra huvudmän nominerade till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2017. Utmärkelsen utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärarresurser och nätbaserat samarbete. Vinnaren av Guldtrappan 2017 kommer att avslöjas under april.

En moderat initierad satsning på våra äldre och på miljön. På Omtankens hus råder stor aktivitet och bygget är redan uppe på våning fyra. Bygget har en tydlig och unik miljöprofil. Satsningen är ett föredöme när det kommer till möjligheterna med framtidens hållbara miljöbyggande. Målsättningen är att uppnå miljöklassning mörkgrön vilket med råge överstiger miljöprestandan i miljöcertifierade hus inom de utvalda ämnesområdena energi, materialval, avfallshantering och kemikalier. Omtankens Hus målsättning är att generera lika mycket energi som det beräknas att förbruka, allt byggavfall återvinns eller återanvänds, alla inbyggda material som till exempel inredning, limmer, fogar, isolering är hållbara miljöval.

Nuvarande regelverk gällande bidragsgivning för vägföreningar är mer än 20 år gammalt och vi moderater ser att det finns ett behov av att se över detta. Efter förslag från oss kommer därför kommunen att genomföra en utredning där man bland annat genom GIS analys ska samla information kring grönområdens storlek och uppbyggnad samt antal lekplatser och dess status. Denna data ska ligga till grund för nytt förslag till nya bestämmelser och nytt regelverk. Vi behöver anpassa bestämmelserna mer efter vägföreningarnas behov och vad de efterfrågar. Utredningen är  ett samarbetsprojekt mellan tillväxt och nämnden för gemensam medborgarservice.

Länsstyrelsen har tyvärr beslutat om inhibition för bygget av etableringsboendet på Skanörs vångar vilket innebär att bygget står stilla. Vellinge kommun har ansökt om ett nytt tidsbegränsat bygglov men detta innebär ändock förseningar och ökade kostnader.  Läs gärna mer här (http://vellinge.se/bygga-bo-miljo/nyheter/information-om-byggnation-av-etableringsbostader-pa-skanor-vangar/)

Sist men inte minst, glöm inte att boka in vårt informationsseminarium den 5 mars, tema integration i era almanackor. En förmiddag fylld av god frukost/fika och spännande föreläsningar inom ämnet integration. Eventet gäller för våra medlemmar, mer information kommer inom kort. Vi uppdaterar vår Facebook och hemsida löpande, håll utkik!

Moderaterna tar krafttag för tryggheten i Vellinge.

Vi moderater ser trygghet som en grundläggande förutsättning för god livskvalitet. I Vellinge ska alla känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på offentliga platser. 

–          Många uppskattar Vellinge för att det är en trygg plats att bo och leva i och vi vet att många väljer Vellinge kommun som bostadsort för tryggheten här. Så ska det fortsätta vara. I Vellinge ska alla kunna lita på tryggheten, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

I en orolig tid med allvarliga händelser i vår omvärld samtidigt som  polisen har bristande  resurser och när tryggheten har minskat i hela samhället ser vi ett behov av fler och tydligare insatser från kommunens sida.  Moderaterna initierar därför en rad åtgärder som kommunen nu ska arbeta vidare med för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Initierade åtgärder:

 • Kräva ökad närvaro och leverans från polisen enligt överenskommelser av samverkansavtal och medborgarlöften
 • Förstärka bevakningen i kommunen genom väktarbolag
 • Öppna upp en trygghetsmail som möjliggör tips från medborgare
 • Sätta upp värmekameror på utvalda platser
 • Ansöka om tillstånd för övervakningskameror
 • Bjuda in till informationsmöten om grannsamverkan
 • Anordna trygghetsvandringar
 • Bjuda in föräldrar till ungdomar som är i riskzonen för stöd och information
 • Snabbare åtgärder vid skadegörelse och klotter
 • Förbättra samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar
 • Förbättra samverkan mellan polis, socialtjänst och  skol- och fritidsverksamhet genom social insatsgrupp
 • Samordna och uppmuntra till nattvandrarverksamhet
 • Utöka informationen om brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder på kommunens hemsida

Kommunen kan visserligen göra en del men vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt och säkert Vellinge. Det är genom samverkan mellan kommun, polis, näringsliv, föreningsliv och invånare som vi skapar en känsla av gemenskap, identitet och framtidstro vilket är nyckelförutsättningar för trygghet.

–           Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område som vi ständigt måste arbeta vidare med och det gäller att aldrig slå sig till ro, säger Carina Wutzler.

Vi säger nej till välfärdsutredningen!

Vi Vellingemoderater har en stark politisk övertygelse om att privata alternativ och därmed fler utförare av de tjänster som finansieras via kommunalskatten innebär utveckling, mångfald och en effektivare verksamhet samt ökad valfrihet för kommunens invånare. Därför bedrivs 46 procent av den kommunala verksamheten av externa utförare, alltifrån storkoncerner till lokala små-eller enmansföretag i Vellinge kommun.

Det förslag till vinsttak som Ilmar Reepalus välfärdsutredning har presenterat kommer särskilt att slå hårt mot de små välfärdsföretagen och därmed mot mångfalden. I Vellinge går 71 % av förskolebarnen på privata förskolor, närmare 31 % av förskoleklass-eleverna går i fristående skolenheter, drygt 30 % av alla elever i grundskolan går i en fristående grundskoleenhet och cirka 23 % av kommunens gymnasielever går på en fristående gymnasieskola utanför kommunen. Om välfärdsutredningsförslaget går igenom är tanken att förslaget ska börja gälla redan om två år. I Vellinge kommun drivs den största delen av förskolor i privat regi. Skulle vinster i välfärden förbjudas eller inskränkas begränsas även valfriheten. Många av kommunens privata skolor och förskolor drivs av mindre aktörer som kommer att behöva avvecklas om utredningens intentioner blir verklighet.

I utredningen påstås att en reglering inte förhindrar företagande, vilket är direkt felaktigt. Visst vill välfärdsföretag bidra till samhällsutveckling. Men det måste finnas en ekonomisk drivkraft och överskott för att skolorna, förskolorna, LSS-verksamheterna och vård– och äldreomsorgsföretagen ska få en långsiktig trygghet för att kunna utveckla och arbeta vidare i sina verksamheter.

Vi moderater värnar om valfriheten för invånarna och kommunens näringsidkare. Om vinstutredningens förslag blir verklighet drar vi undan mattan för duktiga och hårt kämpande förskolor, skolor, LSS-verksamheter, hemtjänst och vård- och omsorgsföretag. Mätningar har dessutom visat att de privata aktörerna på välfärdsmarknaden har visat kvalitetsmässigt bättre resultat än statliga, regionala och kommunala verksamheter.

Vi anser att man istället borde fokusera på kvaliteten för brukarna. Genom ändamålsenliga kontrollsystem för de aktörer som verkar inom sektorn kan kvalitetsbrister stävjas. Goda kvalitetsmått för verksamheterna behöver utvecklas och bör få genomslag i de upphandlingar och valfrihetssystem som sjösätts. Utöver detta behöver uppföljningen av verksamheterna under kontraktstiden förbättras avsevärt.

Den bör ske på ett konkurrensneutralt sätt, som är lika för alla utförare, oavsett om det handlar om privata företag, ideella aktörer eller kommunen/landstingets verksamhet i egen regi. På så sätt kan verksamheter som inte håller måttet uppdagas och goda verksamheter uppmuntras.

Om utredningsförslaget blir verklighet kommer det att leda till nerskärningar och färre nyinvesteringar samtidigt som det skrämmer bort eldsjälar med entreprenörsanda som vill starta företag i välfärdsbranschen. Detta skulle inte minst drabba kvinnligt företagande negativt. Resultatet blir ett sämre företagsklimat, sämre konkurrenskraft och därmed en minskad valfrihet för våra medborgare. Att sätta ett vinsttak är en inskränkning av företagsamheten och äganderätten.

De som säger ja till utredningen säger nej till att låta företag växa, hämmar utvecklingskraften, försämrar välfärden och begränsar valfriheten. Vi anser inte att Vellinges kommuninvånare ska behöva betala för en ogenomtänkt ideologisk jakt på väl fungerande välfärdsföretag! 

 

Carina Wutzler (M) ordförande kommunstyrelsen

Gustav Schyllert (M) ordförande utbildningsnämnden

Anna Mannfalk (M)  ordförande omsorgsnämnden

Christer Mars (M) ordförande nämnden för gemensam medborgare

Ola Freij (M) ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Vi säger nej till välfärdsutredningen!

Vi Vellingemoderater har en stark politisk övertygelse om att privata alternativ och därmed fler utförare av de tjänster som finansieras via kommunalskatten innebär utveckling, mångfald och en effektivare verksamhet samt ökad valfrihet för kommunens invånare. Därför bedrivs 46 procent av den kommunala verksamheten av externa utförare, alltifrån storkoncerner till lokala små-eller enmansföretag i Vellinge kommun.

Det förslag till vinsttak som Ilmar Reepalus välfärdsutredning har presenterat kommer särskilt att slå hårt mot de små välfärdsföretagen och därmed mot mångfalden. I Vellinge går 71 % av förskolebarnen på privata förskolor, närmare 31 % av förskoleklass-eleverna går i fristående skolenheter, drygt 30 % av alla elever i grundskolan går i en fristående grundskoleenhet och cirka 23 % av kommunens gymnasielever går på en fristående gymnasieskola utanför kommunen. Om välfärdsutredningsförslaget går igenom är tanken att förslaget ska börja gälla redan om två år. I Vellinge kommun drivs den största delen av förskolor i privat regi. Skulle vinster i välfärden förbjudas eller inskränkas begränsas även valfriheten. Många av kommunens privata skolor och förskolor drivs av mindre aktörer som kommer att behöva avvecklas om utredningens intentioner blir verklighet.

I utredningen påstås att en reglering inte förhindrar företagande, vilket är direkt felaktigt. Visst vill välfärdsföretag bidra till samhällsutveckling. Men det måste finnas en ekonomisk drivkraft och överskott för att skolorna, förskolorna, LSS-verksamheterna och vård– och äldreomsorgsföretagen ska få en långsiktig trygghet för att kunna utveckla och arbeta vidare i sina verksamheter.

Vi moderater värnar om valfriheten för invånarna och kommunens näringsidkare. Om vinstutredningens förslag blir verklighet drar vi undan mattan för duktiga och hårt kämpande förskolor, skolor, LSS-verksamheter, hemtjänst och vård- och omsorgsföretag. Mätningar har dessutom visat att de privata aktörerna på välfärdsmarknaden har visat kvalitetsmässigt bättre resultat än statliga, regionala och kommunala verksamheter.

Vi anser att man istället borde fokusera på kvaliteten för brukarna. Genom ändamålsenliga kontrollsystem för de aktörer som verkar inom sektorn kan kvalitetsbrister stävjas. Goda kvalitetsmått för verksamheterna behöver utvecklas och bör få genomslag i de upphandlingar och valfrihetssystem som sjösätts. Utöver detta behöver uppföljningen av verksamheterna under kontraktstiden förbättras avsevärt.

Den bör ske på ett konkurrensneutralt sätt, som är lika för alla utförare, oavsett om det handlar om privata företag, ideella aktörer eller kommunen/landstingets verksamhet i egen regi. På så sätt kan verksamheter som inte håller måttet uppdagas och goda verksamheter uppmuntras.

Om utredningsförslaget blir verklighet kommer det att leda till nerskärningar och färre nyinvesteringar samtidigt som det skrämmer bort eldsjälar med entreprenörsanda som vill starta företag i välfärdsbranschen. Detta skulle inte minst drabba kvinnligt företagande negativt. Resultatet blir ett sämre företagsklimat, sämre konkurrenskraft och därmed en minskad valfrihet för våra medborgare. Att sätta ett vinsttak är en inskränkning av företagsamheten och äganderätten.

De som säger ja till utredningen säger nej till att låta företag växa, hämmar utvecklingskraften, försämrar välfärden och begränsar valfriheten. Vi anser inte att Vellinges kommuninvånare ska behöva betala för en ogenomtänkt ideologisk jakt på väl fungerande välfärdsföretag! 

 

Carina Wutzler (M) ordförande kommunstyrelsen

Gustav Schyllert (M) ordförande utbildningsnämnden

Anna Mannfalk (M)  ordförande omsorgsnämnden

Christer Mars (M) ordförande nämnden för gemensam medborgare

Ola Freij (M) ordförande miljö- och byggnadsnämnden

”Låt kommunerna få anställa egna poliser”

– Vi är djupt oroade för den utveckling vi ser runt om i Sverige. En allt mera frånvarande polis som kommer allt längre ifrån medborgarna. Vi vill göra det möjligt för enskilda kommuner att själva finansiera poliser, vilket i dag inte är tillåtet, skriver Carina Wutzler tillsammans med flera M-politiker runt om i landet.

Dagligen kan vi läsa om hur otrygg­heten breder ut sig bland våra medborgare både i våra städer och på landsbygden. Vi möter allt oftare människor som berättar hur bristen på lokal polisnärvaro påverkar ­deras liv och trygghet. I dag ser vi runt om i Sverige att enskilda och grupper själva tvingas ta ­ansvar för att skapa en trygg miljö. Vi anser att detta är oaccep­tabelt. Alla i Sverige ska få känna trygghet. Vi vill därför förstärka det lokala trygghetsarbetet genom att i ett första steg ge kommunerna möjlighet att ­anställa egna kommunpoliser.

Sverige har i dag valt att organisera polisen i en natio­nell myndighet för all polisiär verksamhet. Låt oss vara tydliga, det finns fördelar med att ha en polis­myndighet. Till exempel när det gäller brott som inte känner några gränser, vare sig kommu­nala, regionala eller nationella. Det kan vara nar­kotikasmuggling, människohandel, ekonomisk brottslighet med mera. Vi anser att detta är något som är nödvändigt för att klara av att möta dagens och morgondagens kriminalitet. Men det finns ­också kriminalitet som har en väldigt lokal anknytning. Det i sin tur betyder att åtgärderna för att komma till rätta med problemen ofta har lokala lösningar. I många fall är kommunernas olika verksamheter en viktig part. Här spelar socialtjänsten och skolan en nyckelroll inte minst i det före­byggande arbetet. Vi ser ingen motsättning i en natio­nell polismyndighet och lokala polisstyrkor som kommuner finansierar.

Lokal kännedom är ett begrepp som är viktigt när så kallade vardagsbrott ska bekämpas. Det kan röra sig om snatteri, stöld, skadegörelse, miss­handel med mera. Dessa brott förekommer i stor omfattning och drabbar många medborgare. För att både förebygga och bekämpa dessa brott är det viktigt med polisiär närvaro. Poliser måste finnas på plats för att lära känna människorna, bygga förtroende och kunskap på det lokala planet. Det går inte att göra på distans. Det finns flera exempel på städer och länder där man lyckas väl med att ­bekämpa dessa brott. En sak som de har gemensamt är att de alla har synliga poliser på lokal nivå över tid. Här brister det tyvärr i dag i för hög omfattning runt om i Sverige.

Ett perspektiv som vi särskilt vill belysa är alla de som drabbas av ett brott – brottsoffren. Många som i dag anmäler brott får ingen upprättelse eller det stöd de faktiskt har behov av. Vi möter människor i vår vardag som känner sig maktlösa och bortglömda av rättsstaten. Alltför många berättar att de inte ens anmäler brott för att de anser att det inte spelar någon roll. Anmälningar läggs ner ibland utan att någon ens hört brottsoffret. Vi menar att även ur detta perspektiv skulle kommunala poliser spela roll. Poliser som känner och tar ansvar för sitt lokalsamhälle och för människorna som bor där. Brottsoffren måste bli sedda och hörda.

Vi är djupt oroade för den utveckling vi ser runt om i Sverige. En allt mera frånvarande polis som kommer allt längre ifrån medborgarna. Vi vill göra det möjligt för enskilda kommuner att själva finansiera poli­ser. I dag är det inte tillåtet. Riksdagen måste ändra lagen för att göra det möjligt. Vi är väl medvetna om att det finns många frågor som måste klaras ut först för att få lokala polisstyrkor att fungera. Det är därför hög tid att riksdag och regering sätter i gång arbe­tet med att utreda hur detta kan fungera. Lag och ordning måste råda i hela Sverige. Det ­spelar ingen roll om du bor i en stad eller på lands­bygden. Alla ska kunna känna sig trygga. I dag är det tyvärr inte så. Att tillåta kommuner att själva finan­siera poliser är ett steg i rätt riktning mot ett tryggare Sverige.

Jörgen Berglund (M), oppositionsråd Sundsvall

Bo Frank (M), kommunfullmäktiges ordförande Växjö

Carina Zachau (M), kommunalråd Örkelljunga

Pär Jönsson (M), oppositionsråd Östersund

Malin Höglund (M), kommunalråd Mora

Christian Sonesson (M), kommunalråd Staffanstorp

Carina Wutzler (M), kommunalråd Vellinge

Victor Ericsson (M), kommunalråd Härjedalen

Erik Bengtzboe (M), riksdagsledamot Södermanland

Christer Sivertsson (M), regionråd Jämtland

Anders Röhfors (M), kommunalråd Arboga

Carl-Oskar Bohlin (M), riksdagsledamot Dalarna

Saila Quicklund (M), riksdagsledamot Jämtland

 

Länk till artikeln på svd:  http://www.svd.se/lat-kommunerna-fa-anstalla-egna-poliser 

Nyhetsbrev - december

Årets sista månad närmar sig nu sitt slut. Hoppas att alla hade en härlig julhelg med god mat och trevligt sällskap. Idag är det nyårsafton och dags att fira av året som gått. Under december har vi hunnit med en hel del roligheter som ni kan läsa om nedan.

Månaden startade med en invigning av barnens läsrum på Höllvikens bibliotek. Rummet är inspirerat av djungeln och är till för barn i åldrarna 10-13 år. Syftet är att främja läsandet och bibliotekets attraktivitet för dessa åldersgrupper. Vi moderater driver hela tiden på i det politiska för att utveckla våra verksamheter och inte minst verksamheter för barnen. Med på invigningen var Christer Mars, ordförande för nämnden för gemensam medborgarservice och höll ett invigningstal i lättsamma former.

Det var ett fullsatt torg när kvarteret Lilla torg invigdes den första fredagen i december. Den officiella invigningen startade klockan halv 5 där Carina Wutzler och Vellingebostäders vd Anders Larsson invigningstalade men aktiviteterna var i full gång hela dagen. På familjernas hus kunde man till exempel göra sina egna pepparkakshjärtan. Torget var likt en karneval full av små hus som sålde allt ifrån polkagrisar till vantar.

Polisen och kommunen skrev i december under ett medborgarlöfte för 2017 där syftet är att öka den upplevda tryggheten och stärka förtroendet för polisen. Carina Wutzler och Mikael Storm , chef för lokalpolisområde Trelleborg skrev under det gemensamma avtalet som utgår från polisens och kommunens samverkansavtal om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Under året har den upplevda säkerheten minskat hos våra medborgare vilket vi i moderaterna ser mycket allvarligt på och polisen har därför lovat att bland annat vara mer synliga ute i kommunen under tider där ungdomsbrottsligheten är som mest framträdande.

Under årets sista fullmäktigemöte belönades flera medborgare för sina prestationer under året. Priser  och stipendium delades ut för: årets pedagog, årets medarbetare, årets miljöpris, årets stadsbildspris, idrottsstipendiet samt kulturstipendiet. Under en högtidlig prisutdelning med fanfarer, tacktal och nomineringar prisades medborgarna.

Under samma fullmäktigemöte antogs en ny detaljplan för Skanörs hamn. Detaljplanen möjliggör en småskalig utökning av byggrätter inom hamnområdet samtidigt som hamnens unika karaktär bibehålls. I detaljplanen ingår ett kallbadhus, en hall för båtservice, nya handelsbodar samt möjligheter för befintliga verksamheter att bygga ut. Planen inkluderar även en upprustning av de allmänna ytorna och en förbättrad trafiksituation och trafiksäkerhet. Skanörs hamn är kommunens pärla och något som vi moderater vill fortsätta försköna och utveckla. Vi moderater har varit drivande i utvecklingsarbetet och på vårt initiativ har 5 miljoner kronor satsats på försköningsarbetet 2016 och ytterligare 5 miljoner kommer att satsas 2017 inom ramen för befintlig detaljplan. Tack vare den nya detaljplanen kan hamnen lyftas ytterligare.

Fullmäktige valde även att anta moderaternas förslag om en engångspremie till alla anställda av Vellinge kommun. Vi moderater är i våra uppdrag ute och besöker olika verksamheter i kommunen. Bibliotek, LSS, räddningstjänst, förskolor, skolor, fritidsgårdar, Vanningen och så vidare och vi imponeras varje gång över den kunskap, den entusiasm och den stolthet som medarbetarna visar i sitt dagliga arbete. Det finns ett stort engagemang och en enorm drivkraft hos medarbetarna vilket är en bidragande faktor till varför vår kommun ligger på topp i de flesta mätningar. Vi anser att medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och att dem är viktiga att satsa på för kommunens fortsatta välfärd.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade förra veckan att bevilja bygglov för totalt 78 lägenheter i Västra Ingelstad. Det är Vellingebostäder AB som inkommit med ansökan om bygglov för 8 stycken flerbostadshus i tre olika kvarter med byggstart i början av nästa år. Bostäderna planeras vara inflyttningsklara under sommaren 2018.

Kommunens fastighetsorganisation har under hösten genomlysts och det har lett till att vi inför 2017 kommer genomföra en del förändringar på fastighetssidan. Syftet är att få en effektivare fastighetsförvaltning och en bättre styrning och kontroll över kommunens fastighetsbestånd. Genom den nya fastighetsorganisationen beräknas driftkostnaden sänkas med 10 miljoner kronor.

 

Vi vill önska er alla ett riktigt gott nytt år, så ses vi 2017! 

En julhälsning från Carina Wutzler

Det har blivit dags att summera 2016.

Ett år som gått fort, vi har gått igenom en del utmaningar tillsammans men i det stora hela så tycker jag det har varit ett framgångsrikt år..

Så här i slutet på året är det nyttigt att stanna upp och reflektera över allt som hunnits med och vad som vi tillsammans har lyckats åstadkomma under året. Jag vet att vi alla lägger en hel del energi på det som ibland fungerar mindre bra men jag vill med dessa rader fokusera på en del av allt det positiva vi tillsammans lyckats åstadkomma under året.

Året började starkt med Invigningen av nya Falsterbo Strandbad. En ny mötesplats, nu öppen året runt, har lockat till sig besökare boende i och utanför kommunen i olika åldrar. Jag ser framemot att utveckla detta även framöver.

Ljungens camping kommer att få en ny arrendator under nästa år. Till den nya arrendatorn har vi ställt ett krav på att den på sikt vara en 4 stjärnig camping. Det är viktigt att förbättra campingen för turismen och näringslivet i kommunen.

Besöksnäringen ser ju vi moderater som en viktig del av näringslivet har en stor potential i kommunen. Vi har ett rikt natur- och kulturliv i kommunen och genom att bygga upp traditioner med olika arrangemang som sträcker sig över en större del av året kan vi öka besöksnäringens attraktionskraft. Genom Falsterbo Strandbad och vår nya arrendator på Ljungens camping tycker jag vi har tagit ett stort steg i rätt riktning.

Familjernas hus är en annan ny verksamhet som startas upp i Vellinge tätort. Genom att samla primärvård, öppen förskola och socialtjänst på ett ställe kan barnen och deras föräldrar stöttas på ett ännu bättre sätt. Invigningen var i april och antalet besökare har successivt ökat under året. Familjernas hus är även en del av det centrumutvecklingsarbete som nu börjar visa sig i konkreta resultat i kommunens olika centra. Kvarteret Lilla torg, Skanörs centrum och Nyckelhålsparken är exempel på detta. Allt går inte som på räls men det ska nog bli bra när det blir färdigt.

Inflyttningen till kommunen fortsätter  och under året har 35 000 gränsen passerats när det gäller antalet invånare. Frågan är om vi inte kommer slå förra årets rekordökning…? Det är trevligt att Vellinge är en attraktiv kommun men det här innebär ökat tryck på kommunens verksamheter på olika sätt. Bygglovshanteringen ökar och vi har varit tvungna att förändra servicen för att kunna möta det stora inflödet av bygglovsärenden. Samtidigt ser vi att efterfrågan på både förskole- och skollokaler ökar vilket vi måste ta höjd för i vår planering. Om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan har påbörjats och är igång för fullt. Den kommer pågå ända fram till HT 2019, då kommer skolan kunna ta emot 550 elever och då kommer även ny sporthall ska vara färdig. Ny förskola för 120 barn projekteras i V Ingelstad och planering av en utbyggnad av Asklunda förskola i Vellinge har påbörjats. Det här är tunga och viktiga satsningar på barnen, och för fortsatt skola i toppklass.

En annan stor investering som påbörjats under året är Omtankens hus i Höllviken. Huset innehållande konceptet ”allt under ett tak” innehåller vård- och omsorgsboende, omsorgslägenheter, restaurang, dagverksamhet, vårdcentral samt funktioner som biståndshandläggare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och beräknas vara färdigt i början av 2018.

I år har 5 LSS lägenheter invigts på Bäckahästen i Skanör och i år har också byggnation av ytterligare 5 LSS lägenheter påbörjats och även dessa kommer vara färdiga i början av 2018.

För att öka medborgarnyttan och för att kunna möta en ökad men även ny efterfråga på kommunens tjänster och service har en Digital agenda arbetats fram och beslutats under året. Den kommer ligga till grund för nödvändig verksamhetsutveckling framöver.

På vårt initiativ har vi under hösten haft en genomlysning av kommunens fastighetsorganisation vilket har lett till att vi inför 2017 kommer genomföra en del förändringar på fastighetssidan. Syftet är att få en effektivare fastighetsförvaltning och en bättre styrning och kontroll över kommunens fastighetsbestånd. Genom den nya fastighetsorganisationen beräknas driftkostnaden sänkas med 10 miljoner kronor. Dessutom har nya och tydligare ägardirektiv antagits.

Näringslivs- och turismstrategi är framtagen och antagen. Den innehåller konkreta åtgärder för att nå ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Vattenfråga är ständigt aktuell – på olika sätt… Dagvattenutjämningsmagasin har grävts fram på flera ställen i Vellinge tätort och arbetet fortsätter nu även i Höllviken. Ansökan om skydd mot stigande havsnivåer pågår men har fördröjts då nya beräkningsgrunder inneburit behov av nya ställningstagande. Komplex fråga men en viktig ödesfråga för kommunen.

Den nya bosättningslagen har inneburit nya utmaningar men också inneburit ny verksamhet. Förvaltningen fick i uppdrag av oss att ta fram en handlingsplan för integration vilket genomfördes under våren. Kommunens samtliga avdelningar  deltog i arbetet och fick till stånd en heltäckande plan med tydliga mål. Helt klart är att vi har stora utmaningar när det gäller att klara det fördelningstal kommunen tilldelats. Inte minst utifrån bostadsförsörjningsansvaret.

Några favoriter i repris också. AAA avseende kreditvärdighet, topplacering avseende näringslivsklimatet och Sveriges bästa skolkommun igen. Repriser jag gillar och hoppas att vi kan kunna fortsätta med.

Det har minst sagt varit ett framgångsrikt år. Årets resultat kommer landa på cirka 80 miljoner och då har även vår unika satsning på medarbetarna, genom engångspremien, beaktats.

Jag vill avsluta med att tacka er alla för ett fantastiskt arbete under året. Tack alla för ett stort och viktigt engagemang. Vi visar genom vår politik att vi tar ansvar och att vi gör skillnad för kommunen och de som bor och verkar här.

2017 fortsätter vi tillsammans arbeta vidare för ett ännu bättre Vellinge!
Önskar er en god jul och ett gott nytt år!
Carina Wutzler

Omprövning behövs - var med och utveckla vår politik!

Samtidigt som vi moderater varje dag arbetar för ett ännu bättre Vellinge har arbetet inför valet 2018 påbörjats. Vi vill bli ännu fler och ser positivt på att nya krafter engagerar sig och deltar i det politiska arbetet i kommunen. Vi hoppas att just du vill vara med oss moderater och fortsätta arbetet för ett ännu bättre Vellinge. Vi efterlyser helt enkelt dig som delar våra värderingar och vill vara delaktig i vårt fortsatta arbete. Alla är välkomna, ung som gammal, kvinna och man, med olika bakgrund och oavsett var du bor i kommunen.

Samhällsförändringar sker i allt högre tempo och med det kommer nya möjligheter men givetvis också utmaningar. För att möta framtidens behov behöver vi hela tiden utveckla vår politik för att hitta svar och lösningar på de samhällsproblem vi har framför oss. Vår politik måste vara relevant och ta upp de frågor som väljarna anser vara viktiga. Dessutom måste politiken vara genomförbar. Det gäller också att ompröva politiken för att ta till vara de möjligheter som finns så att vi kan fortsätta utveckla den service och de tjänster som erbjuds av kommunen.

Vi är inne i ett roligt arbete med att ta fram ett valprogram inför valet och vi kommer inom kort påbörja nomineringsprocessen till kommunfullmäktigevalet 2018.

Är du intresserad av och sugen på att vara med? Håll då ögonen öppna under den närmaste tiden! Följ oss också gärna via vår hemsida och Facebook, där lägger vi löpande upp information.

Vi hörs och ses (snart hoppas jag) – till dess ha det bäst!

Carina Wutzler gruppledare (M)

Två sätt att bli medlem:

 •  Mejla till info@moderat.se att du vill bli medlem, så skickas ett inbetalningskort hem till dig.
 • Swisha 100 kr till 1233360070 och uppge namn, personnummer och telefonnummer

                             Föreningsordförande

      Vellinge-Månstorp:                                                                        Höllviken: 
carina.wutzler@vellinge.se                                                          anna.mannfalk@vellinge.se

      Skanör-Falsterbo:                                                                         MUF:
karin.lonnergard@grevendahl.se                                                hannah@renhed.se

 

Det kan vara dags att ta ifrån Region Skåne och landstingen ansvaret för hälso- och sjukvården.

Den svenska sjukvården står i dag inför en rad utmaningar, ekonomiska, demografiska och medicinska. Vi moderater anser därför att frågan om hur vården ska styras och organiseras är en alltmer angelägen fråga. Utmaningen vi står inför handlar om att hitta ett effektivt system som ger alla en bra sjukvård till en rimlig kostnad.

Det är något sjukt med den svenska sjukvården. Trots att vården har mer resurser än någonsin tidigare, och trots att tillgången på personal – i alla yrkesgrupper – är bättre än i jämförbara länder, får den som söker vård vänta för länge.

Man måste vara både blind och döv för att inte förstå att Sverige behöver en omfattande sjukvårdsreform. Utredning efter utredning har slagit fast vad som är fel.

Både arbetssätt och organisation är i behov av förändring, skriver Göran Stiernstedt, regeringens nationelle samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, i utredningen Effektiv vård. Med allt fler äldre ökar trycket på vården och patienternas behov måste tillåtas styra. Fokus behöver flyttas från sjukhusvård till vårdcentraler.

Claes Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, visar i rapporten Produktivitetsskillnader mellan akutsjukhus i Norden att de finska sjukhusen har en genomsnittlig produktivitetsnivå som är 40 procent högre än de svenska akutsjukhusen. Skillnaden mellan de ”bästa” och de ”sämsta” sjukhusen i Sverige är lika stor.

Sverige bör ta intryck av de goda exempel som finns i övriga Norden där kommunerna har ansvar för vårdcentralerna och staten för specialistvård, slutenvård och forskning.

Kvaliteten på och tillgången till avancerad vård bör inte vara beroende av om man bor i Lund eller Lönsboda; i Gällivare eller Göteborg. Idag har landstingen och regionerna ansvar för all sjukvård. Vi anser att det är fel.

Att flytta över ansvaret för vårdcentralerna till kommunerna har många fördelar:

* Det ger en högre produktivitet: närheten gör att förutsättningarna att planera utifrån patienternas behov förbättras.

* Det ger synergieffekter: om de sjuksköterskor som är anställda inom den kommunala omsorgen, till exempel äldreomsorgen, kan samarbeta med vårdcentralerna kan resurserna utnyttjas bättre.

* Det samlar ansvaret för patienterna: med en närmare koppling mellan vårdcentralerna och socialtjänsten förbättras möjligheterna till nödvändig samverkan.

Den svenska vårdmodellen, och regionen har hand om vårdcentralerna, gör att människor riskerar att inte få den vård de behöver. Om kommunerna fick ansvar för både omsorg och vård skulle det kunna undvikas. Det visar utvärderingarna av projektet Hälsostaden i Ängelholm där just en sådan modell har prövats. Hälsostaden visar också att kortare beslutsvägar ger vårdpersonalen bättre möjligheter att påverka sin vardag och att de då blir mer tillfreds med sin arbetssituation. Därmed ökar också trivseln, hälsan och effektiviteten på arbetsplatsen, något som är oerhört viktigt i dagens hårt ansatta hälso- och sjukvård.

Om staten får ansvar för specialistvård, slutenvård och forskning blir vården mer jämlik. Så är det i Norge där det redan 2002 skedde en centralisering. Ansvariga politiker förstod att landstingsstyrd vård både ger längre vårdköer och kostar mer pengar. Nu är vårdköerna kortare, och ekonomin har blivit mer överskådlig.

Samtidigt är alla vårdcentraler i Norge privatdrivna, oftast av småföretag. Kommunerna sköter uppföljning av verksamheten, medan taxan sätts nationellt – lika för alla.

I internationella jämförelser är de medicinska resultaten i Sverige lika bra som i Norge. Men i en tid då tekniken utvecklas snabbt finns det skäl att säkerställa att människor i alla delar av Sverige får lika bra vård. Många landsting och regioner har svårt att klara av dagens krav och förutsättningar. För att inte tala om morgondagens. Med en centraliserad, nationell specialistvård skulle fler få tillgång till de senaste och bästa behandlingsmetoderna.

Ett exempel:

Behandling och rehabilitering av ryggmärgsskador hanteras centralt i såväl Norge som Danmark och Finland. Motivet är att det inte ska spela någon roll var man bor. I Sverige sysslar ett trettiotal kliniker med denna typ av behandling och rehabilitering. De har olika förutsättningar, vissa kliniker behandlar många patienter per år och har därför både mer erfarenhet och större möjligheter än de som behandlar ett fåtal. Övning ger som bekant färdighet. God rehabilitering är i sin tur avgörande för hur väl en ryggmärgsskada kan läka.

Hälso- och sjukvården står inför en rad utmaningar: ekonomiska, demografiska och medicinska. Statistiken från de vårdjämförelser som görs förskräcker. Men jämförelser med omvärlden ger också inspiration till förändring. Hur vården ska styras och organiseras har blivit en allt mer angelägen fråga.

Det behövs ett effektivare system som ger alla bra vård till rimlig kostnad. Inte mycket talar för att Region Skåne, eller någon annan svensk sjukvårdsregion, kommer att klara av det i framtiden.

Det kan vara dags att ta ifrån Region Skåne och landstingen ansvaret för hälso- och sjukvården.

Carina Wutzler (M)
kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare i Region Skåne

Lars-Ingvar Ljungman (M)
förbundsordförande för Skånemoderaterna

Anna Mannfalk (M)
omsorgsnämndens ordförande i Vellinge

Antagen detaljplan möjliggör ett lyft för kommunens pärla.

Kommunens pärla – Skanörs hamn kommer att fortsätta utvecklas tack vare antagandet av ny detaljplan som bland annat innehåller ett nytt kallbadhus. Vi moderater hade som vallöfte 2014 att fortsätta arbetet med att försköna och förbättra hamnen i Skanör. Vi har varit drivande i utvecklingsarbetet och på vårt initiativ har 5 miljoner kronor satsats på försköningsarbetet 2016 och ytterligare 5 miljoner kommer att satsas 2017 inom ramen för befintlig detaljplan. 

I förra veckans kommunfullmäktigemöte antogs en ny detaljplan för Skanörs Hamn.

Skanörs hamn är med sitt unika läge i anslutning till en av Sveriges vackraste stränder och storslagen natur kommunens pärla.  Hamnens charmiga och pittoreska utformning lockar såväl turister som kommuninvånare året om.  Men även en pärla kan behöva putsas till ibland och på moderaternas initiativ tillfördes 5 miljoner innevarande år för att försköna och förbättra hamnen och i och med att vårt budgetförslag vann gehör vid kommunfullmäktigemötet i november tillförs ytterligare 5 miljoner för fortsatt utveckling 2017.  Detta försköningsarbete har varit inom ramen för befintlig detaljplan och genom antagandet av nya planen kan ytterligare möjligheter skapas för att utveckla och förbättra hamnen.

Det har varit en komplex detaljplan och arbetet för att ta fram en fungerande har pågått under flera år. Detaljplanen möjliggör en småskalig utökning av byggrätter inom hamnområdet samtidigt som hamnens unika karaktär bibehålls. I detaljplanen ingår ett kallbadhus, en hall för båtservice, nya handelsbodar samt möjligheter för befintliga verksamheter att bygga ut. Planen inkluderar även en upprustning av de allmänna ytorna och en förbättrad trafiksituation och trafiksäkerhet. För vattenområdet norr om hamnplan upphävs gällande detaljplan så att vi i framtiden kan pröva tillstånd för eventuella bryggor inom vattenområdet enligt Natura 2000.

–          I och med beslutet kan vi fortsätta utvecklingen av hamnen så att det blir den magnet för båtägare, invånare och turister som vi vill att den ska vara, inte bara under sommarmånaderna utan året runt. Det var det vi moderater lovade våra väljare i valet 2014, säger Carina Wutzler.

Moderaterna satsar på kommunens viktigaste resurs - medarbetarna.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och deras insatser är avgörande för kvaliteten och innehållet i den service och de tjänster som levereras till medborgarna. I onsdags beslutade kommunfullmäkitge om en utbetalning av engångsbonus till alla kommunanställda i Vellinge. Såhär motiverade vi moderater vårt förslag till beslut. 

Vellinge kommun är en framgångsrik kommun på många sätt och har så varit under en längre tid. Verksamheterna håller hög kvalitet och vi har en stark ekonomi, och detta med en av Sveriges lägsta skattesatser. Kombinationen – låg skatt, hög kvalitet och ett bra resultat beror  i stor utsträckning på att kommunens anställda gör ett mycket bra jobb.

Vi moderater är i våra uppdrag ute och besöker olika verksamheter i kommunen. Bibliotek, LSS, räddningstjänst, förskolor, skolor, fritidsgårdar, Vanningen och så vidare och vi imponeras varje gång över den kunskap, den entusiasm och den stolthet som medarbetarna visar i sitt dagliga arbete. Det finns ett stort engagemang och en enorm drivkraft hos medarbetarna vilket är en bidragande faktor till varför vår kommun ligger på topp i de flesta mätningar.

 

Varför då en engångspremie?

Engångspremien är en satsning på kommunens viktigaste resurs medarbetarna men även en satsning för medborgarna, näringsidkare och besökare. Alla dessa påverkas av vem som arbetar i kommunen och vilket arbete som utförs.

Engångspremien för att uppmärksamma alla olika yrkesgrupper i en stor och komplex verksamhet där allas insatser spelar roll. Oavsett om du arbetar som chef, som sekreterare, i Vellinge direkt, som fritidsledare, lärare, socialsekreterare, biståndshandläggare, VA ingenjör, planläggare eller registrator så betyder just den enskildes medarbetare mycket och spelar en stor roll för helheten. ALLAS insatser har en viktig del i och betydelse för Vellinges framgångssaga.

Engångspremien som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor och viktig framtidsfråga handlar just om framtida kompetensförsörjning. Alltså hur ska kommunen lyckas behålla kompetent och duktig personal men också hur kommunen ska lyckas locka till sig ny personal. Detta i en tid när behoven växer och tillgången på olika yrkesgrupper minskar. Vi moderater är övertygade om att det offentliga Sverige måste våga tänka nytt och annorlunda. Lön, arbetsmiljö, fortbildning, tillgängligt ledarskap, tillåtande organisation är andra, kanske mer traditionella arbetsgivarinsatser. Dessa är oerhört viktiga och engångspremien kan och ska på intet sätt ersätta detta arbete.

När man gör något nytt och kanske delvis oväntat kommer det reaktioner. Det får man räkna med. Troligtvis hade inte så många höjt på ögonbrynen om det  handlade om en löneökning på 416 kr/månaden under ett år.

Premien är kopplad till de anställdas samlade insatser, det är inte en gåva eller en julklapp utan en extra ersättning för ett väl utfört arbete. Det är en engångsutbetalning och kan ses som en förstärkt löneutbetalning.

Begrepp som julbonus och julklapp har inte vi använt utan får stå för dem som har uttalat det.

Förslaget har väckt nyfikenhet hos andra i Sverige och vi har fått många olika kommentarer:

”Modigt”, ”Nytänkande”, ”Innovativt”, ”äntligen en kommun som vågar tänka nytt”. Vi har fått höra positiva kommentarer från medarbetare i kommunen – ”fint”, ”aldrig känt sådan uppskattning”. Men vi har även fått kommentarer från offentligt anställda i andra kommuner. ”Det här skulle ingen ens tänkt på i min kommun”. ”Vi betyder ingenting, vi får aldrig någon uppskattning”. ”Beloppets storlek inte det viktiga utan hela grejen…”

 

Finansieringen då? Den ska ske via årets resultat (vi moderater har aldrig pratat om någon vinst) som troligtvis hamnar på 55 miljoner kronor. Överskottet ska inte blandas ihop med driftbudgeten.

Årets resultat beror främst på två saker: Duktiga medarbetare och en tydlig politisk styrning med ett långsiktigt ansvarstagande från oss moderater. Kostnadsmedvetna och ansvarstagande medarbetare är oerhört viktigt. Deras insatser är avgörande för hur vi ska klara framtida behov.

Det kan aldrig vara fel att satsa på sin viktigaste resurs – medarbetarna!

 

Oacceptabelt att Trafikverket flyttar fram och fördyrar prioriterat gång- och cykelprojekt i Vellinge.

Det planerade cykelstråket är viktigt både för turismen, för miljön och för den personliga hälsan. Nu vill Trafikverket skjuta upp projektstarten och öka kostnaderna. Vi moderater kan inte acceptera detta agerande och därför kräver vi nu genom Carina Wutzler i en skrivelse till Trafikverket att ursprunglig tidplan- och kostnadsplan ska följas.

Stråket, som är uppdelat i tre delar mellan Höllviken och Stavstensudde, är en viktig del i hela gång- och cykelnätet för Skånes kust och behövs för att utveckla cykelturismen och cykelpendlingen. Idag är stråket otryggt att cykla på då det färdas drygt 3000 fordon per dygn, varav 7 % av dessa är tung trafik på sträckan. Det finns inte någon vägren att cykla på och hastigheterna är höga. Trots detta väljer många att cykla längst sträckan på grund av den storslagna naturupplevelsen lägst kusten. Åtgärden är en del av Region Skånes cykelvägsplan, för Vellinge kommun är detta  gång- och cykelstråk prioriterat och vi har budgeterat för att ta hälften av kostanden i projektet där andra hälften bekostas av Trafikverket.

Enligt en åtgärdsvalsstudie 2015 som kommunen var delaktig i, framkom att sträckan skulle delas in i tre etapper, Höllviken-Fredshög, Fredshög-Skåre och Skåre-Stavstensudde. Varav första etappen skulle påbörjas 2017. Åtgärdsvalsstudien angav både en tydlig kostnadsberäkning och tidsplan som vi baserade vår moderata investeringsbudget på.

Trafikverket skickade i slutet av september ut ett avtalsförslag till Vellinge och Trelleborg, som även innefattas i projektet, att skriva på där det framkom att både tidsramen och budgeten var ändrad. Trafikverket skriver i sitt avtal att produktionen ska påbörjas först 2021 och notan ska hamna på flera miljoner över beräkningarna.

Vi moderater har under en längre tid  drivit arbetet med utbyggt gång- och cykelnät i hela kommunen och vi anser att det är helt oacceptabelt att Trafikverket hanterar ett prioriterat gång- och cykelprojekt, som dessutom påverkar två kommuner, på detta sätt. Åtgärdsvalsstudien är nyligen framtagen och aktuell, därför bör rimligtvis denna kostnads- och tidsplan hållas.

–          Att ta cykeln mellan Höllviken och Trelleborg istället för bilen är nyttigt för både hälsan och miljön. Sträckan är även en viktig del för att skapa ett cykelnät längst hela kusten som vi moderater varit drivande i och som kommer främja turismen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hurra, kvarteret Lilla Torg är invigt!

Äntligen har dagen för invigningen av kvarteret Lilla Torg kommit. 
Under festliga former med både dans och musik invigde Carina Wutzler tillsammans med Vellingebostäders vd Anders Larsson det ombyggda torget. Mycket folk var på plats för att titta, handla och delta i de olika aktiviteterna på torget under dagen och eftermiddagen. Invigningsdagen avslutades på ett storslaget sätt, med en fyrverkerishow i Gästisparken. Missade ni Carinas invigningstal kan ni läsa det här!

Välkomna till kvarteret Lilla Torg!

Wow, vilket lyft för Vellinge centrum. Jag hoppas att ni tycker det är lika fint som jag gör.

Äntligen är det dags för invigning. Under drygt ett år har man putsat fasader, grävt, lagt plattor, bytt fönster, planterat, byggt om och byggt till. Verksamheter har bytt lokal och nya verksamheter har tillkommit. Familjecentralen som öppnade i april har redan lockat många besökare och det trots en hel del bök och stök för både kunder och näringsidkare under ombyggnationen. Med det har det väl varit värt – jag är i alla fall riktigt glad och stolt över resultatet!

Jag har själv bott i Vellinge hela mitt liv, jag älskar Vellinge, naturen, slätterna, stränderna, lugnet, småskaligheten och mysigheten men också närheten till storstad, Europa och världen. Det är här i Vellinge jag vill leva och bo och för mig är det otroligt viktigt hur kommunen utvecklas framöver.

När jag var liten byggdes det här torget och de här byggnaderna, jag var sju år när det invigdes. Typiskt 70-tal. Det fungerade väl bra då – och har gjort så under många år. På senare år har det framförts synpunkter på att Vellinge centrum sett slitet, gammalt och tråkigt ut. Jag kan väl bara hålla med om att det har funnits ett behov av att utveckla och förbättra.

När man som jag är politiker sätter man upp vissa mål – saker som man vill förverkliga. Just utvecklingen av kommunens centrum, att göra de mer levande och attraktiva, – inte minst Vellinge centrum har jag känt som mycket angeläget. Därför känns det riktigt bra att stå här idag. Saker tar ju lite tid och det här är resultatet av ett arbete som kommunen startade upp för ett par år sedan i det vi då kallade centrumutvecklings arbetet. Kommunen tog taktpinnen och invånare, näringsidkare och fastighetsägare involverades i arbetet och det är nu som det börjar visa sig i konkreta resultat. Ni kommer kanske ihåg enkäten som skickades ut. Förmodar att en del av er också svarade på den. Det är den som ligger till grund för de förändringar som nu sker och kommer ske framöver. Fastighetsägaren Vexab var snabb på bollen och har tillsammans med sina hyresgäster och andra aktörer format Kvarteret Lilla Torg.

Ombyggnationen har som sagt pågått ett tag och det har varit stort intresse. Många frågor under arbetet: Vad ska det bli på torget? Varför ska man göra det? Vad kostar allt det här?  När ska det bli färdigt? Vad ska öppna där? Varför ska det heta lilla torg? Kommer fiskbilen stå kvar?

Men också många kommentarer: Det var på tiden! Snyggt. Huset ser annorlunda ut. Så fint det blir! Mysigt, Hemtrevligt.

Det här är en jätte satsning för oss invånare och för handlare och näringsidkare. Men det handlar ju inte bara om att bygga om torget och göra om fasaderna utan vad vi – vi tillsammans nu fyller torget med. Syftet har varit att skapa ett mer levande och attraktivt centrum. Att skapa en mötesplats som sjuder av liv med möjlighet till olika aktiviteter året runt, torghandel, servering, fest, spel, lek och kanske t.o.m. dans.  Det tycker jag att man har lyckats med, nu finns det en plats att umgås på, dessutom med fri wi-fi zon. Nu är det faktiskt upp till oss – oss som bor och verkar i Vellinge att fylla det med liv och rörelse. Tänkte mynta ett nytt begrepp – närhandla. För nu måste vi som bor här, ja givetvis gärna även andra, handla lokalt och visa att vi verkligen vill ha ett levande centrum. Tänk på att närhandla dina klappar, din mat, dina kläder, service och tjänster. Ta en närfika!   Det är en stor satsning som jag hoppas vi kommer vara rädda om.

Så här på slutet vill jag komma med en liten teaser. Det kommer mera.. Det blir en offentlig toalett som efterfrågats av många. Nästa år går vi vidare med etapp 2 – yttertorget och stråket genom Gästisparken och ännu mer de kommande åren. Men det tar vi då, nu är det dags att njuta av här och nu! Jag känner att jag kommer trivas här.

Lilla Torg har fått sin alldeles egna julmaskot, ekorren här.  Tanken är att den ska finnas här varje jul. Istället för att klippa band som hör invigning till har jag fått den stora äran att tända ekorren.

Efter det drar vi oss sakta till Gästisparken där det blir fyrverkeri. Därefter hoppas jag att ni stannar kvar, tar del av alla aktiviteter och så klart närhandlar!

Nu är det dags att tända ekorren!

Barnens egna läsrum invigt i Höllviken!

Idag invigdes ett nytt rum i Höllvikens bibliotek med massor av barn, chips och cider. Rummet, som ännu inte har något namn, är inspirerat av djungeln och är till för barn i åldrarna 10-13 år. Syftet är att främja läsandet och bibliotekets attraktivitet för dessa åldersgrupper. Vi moderater driver hela tiden på i det politiska för att utveckla våra verksamheter och inte minst verksamheter för barnen, vi ser därför mycket positivt på denna nya satsning på Höllvikens bibliotek.

 

Sedan tidigare finns det ett barnrum och ett rum för de lite äldre barnen, 10-13 år, på Skanörs bibliotek. Det har varit mycket populärt och inspirerade därför valde Höllvikens bibliotek att göra detsamma. Biblioteket ansökte och beviljades pengar av region Skåne för projektet ”Ett eget rum – ett lässtimulerande projekt för barn i åldrarna 10-13 år”.

–        Det är viktigt att nå barn i alla åldrar och våra 10-13 åringar hade inte någon egen plats på biblioteket innan. Vi hade sedan tidigare ett rum som riktade sig till yngre barn men kände att de äldre barnen också behövde en egen plats i biblioteket. Det är så himla roligt att kunna ge barnen detta fina rum, säger Catharina Svärdén, samordnare och bibliotekarie och Kristina Papai, verksamhetschef kultur, Vellinge kommun.

Under våren bjöd Höllvikens bibliotekarier in barn i årkurs 4,5 och 6 från Höllvikens alla skolor till en playshop.  Tillsammans arbetade barnen, bibliotekarierna och barndesigners sedan fram rummets utseende. Önskemålen från barnen var många och skiftande men många ville ha ett rum ”som är som ute, fast inne”. Tillsammans bestämdes till slut djungeltemat och i rummet finns nu en djungelkoja och en stor väggmålning med djungelmotiv längst hela långsidan av rummet.

Christer Mars, ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice var med på invigningen och passade på att gratulera alla som var där till det fina rummet.
–       Här kommer ni barn säkert få massor av mysiga timmar som ni kan läsa och leka i.

–       Jag är stolt och glad över att andra biblioteket med ett rum för barn i dessa åldrar nu har invigts. Genom satsningen hoppas jag att fler barn i 10-13 års ålder skapar ett intresse för att läsa och lära. Förhoppningsvis blir det en spinn-off effekt och även införs i våra övriga två bibliotek, säger Christer Mars, ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Nästa steg i utvecklingen för Höllvikens bibliotek blir att ha meröppet vilket innebär att besökare kan använda biblioteket, med hjälp av passerkort, utöver ordinarie öppettid när biblioteket normalt är stängt och ingen personal finns på plats. Meröppet är ett initiativ som vi moderater har drivit i många år och nu äntligen blir det verklighet. Biblioteket i Höllviken kommer att bli det första biblioteket i kommunen som har meröppet och kommer införa detta under våren 2017.

Nyhetsbrev - november

Hej!

Julmånaden närmar sig med stormsteg och visst fick vi lite snö i början av november månad. Vi har under helgen hunnit fira första advent där vi moderater stod på julmarknaden i Höllviken och sålde lotter och pratade med trevliga invånare som letat sig. Det blev en mycket lyckad och mysig adventsdag trots blåsten och kylan.

November har varit en fullspäckad månad. Vi startade månaden med ett av årens viktigaste ärende i fullmäktige,  budgeten för 2017. Istället för en intressant budgetdebatt där de olika partierna skulle förklara hur de vill fördela och finansiera sina prioriteringar blev det ett kort möte. Utan grund och förvarning yrkade oppositionen på återremiss. Vårt budgetförslag andas framtidstro och inkluderar alla kommunens verksamheter och kommundelar. Vår budget ger bättre utsikter för hela kommunen!

I förra veckan var det återigen dags för budgetdebatt i fullmäktige. Det var ett möte kantat av hårda ord och tråkig ton från oppositionens sida. Två partier valde att kalla vårt budgetförslag för en ”hittepå” budget. Men när budgetdebatten sedan skulle avslutas bekändes färg när liberalernas gruppledare, som var den som gick hårdast på vår budget, sa att våra budgetar var till 99,9 % likvärdiga. Fullmäktigegruppen valde att rösta igenom moderaternas förslag och nu kan vi sätta igång arbetet inför nästa år.

De första modullägenheterna kommer under veckan att vara inflyttningsklara. Det handlar om de tio modullägenheterna bakom kommunhuset med fem treor och fem ettor. Uppförandet av tio modullägenheter i Henriks hage och 20 modullägenheter på Skanörs vångar är även i full gång och planeras vara inflyttningsklara i februari. I modullägenheterna kommer nyanlända familjer och ensamstående att bo. Dessa människor har fått uppehållstillstånd och har gått igenom asylprocessen. Kontrakten för lägenheterna kommer att vara i nio månader. Efter dessa nio månader är meningen att de själva ska ha ordnat egna bostäder. Om det inte är ordnat och det handlar om barn så träder socialtjänstlagen in och kommunen har fortsatt ansvar att ordna bostad.

Som många av er kanske har märkt står arbetet i Nyckelhålsparken still. Anledningen till detta är att en kommuninvånare har överklagat och mark- och miljödomstolen har inhiberat beslut om bygglov. Vi hoppas givetvis på att få igång arbetet så snart som möjligt igen.

Hälften av våra skånska kommuner har ansökt om statsbidrag för bostadsbyggande, våra tjänstemän var snabba på bollen och ansökte om att få del av det statliga bidraget vilket resulterade i ett beviljat bidragsbelopp på 6,1 miljoner.

Vi har initierat ett förslag om en engångsbonus för alla anställda av kommunen. Ärendet kommer att behandlas under nästa kommunfullmäktige i december. Vellinge är en framgångsrik och stark kommun. Under året har kommunen lyckats få ett överskott och detta är mycket tack vare alla duktiga medarbetare som gjort ett enormt arbete i sina respektive verksamheter. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kommer vara en viktig framtidsfråga för att fortsatt klara av att ha hög kvalitet i de välfärdstjänster och den service som levereras till medborgarna varje dag. Vår  ambition är att Vellinge ska vara en av de bästa offentliga arbetsgivarna i landet både nu och i framtiden. Vi tror att denna engångsbonus är ett steg på vägen till detta och för att kunna stå oss i konkurrensen om bland annat lärare.

Vellinge är fortsatt bästa skolkommun i Skåne enligt SKL:s öppna jämförelser som kom ut i fredags. Vellinge kommuns grundskolor har i SKL:s Öppna jämförelser rankats till plats 10 under 2016, vilket är en nedgång från förra undersökningen då Vellinge låg på första plats. Det genomsnittliga meritvärdet som visar elevernas sammanlagda betygsresultat fortsätter dock att öka 2016.

Utmärkelserna ”Årets lärare” och ”årets medarbetare” blev under månaden utsedda. Årets medarbetare som beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott blev Stora Hammars skolas köksmästare Mikael Andersson och årets lärare blev, även det från Stora Hammars Skola, Mimmi Gullberg. Stort grattis säger vi!

Budget med Bättre utsikter!

Vi moderater har lagt fram en välgenomarbetad och ambitiös budget. En budget som andas framtidstro och som inkluderar alla kommunens verksamheter och kommundelar. Vår budget ger bättre utsikter för hela kommunen! På kommunfullmäktige den andra november presenterade vår gruppledare Carina Wutzler vårt förslag som klubbades igenom av kommunfullmäktige igår. Läs Carinas budgetanförande i sin helhet nedan. 

Idag ska kommunfullmäktige besluta i årets viktigaste ärende. Det är idag vi ska besluta om skattesats, om hur skattebetalarnas pengar ska fördelas mellan verksamheterna och vad som ska presteras i de olika verksamheterna. Det är idag de olika partierna berättar vad de vill med och för Vellinge kommun!

Jag tänkte presentera moderaternas förslag utifrån devisen Bättre utsikter!

Devisen Bättre utsikter sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt. Det är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen, flommarna, havet, åker- och slättlandskapet. För många är det skäl nog att vilja komma hit som invånare och besökare. Men det finns många fler skäl än det.

Målet med vår politik är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor som bor, verkar i eller besöker kommunen  – bättre utsikter till det goda livet med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. Med bättre utsikter markerar vi både en stolthet över det som finns och det vi har åstadkommit hittills – men det finns också en underliggande insikt om att vi aldrig kan ta något för givet eller stanna av i arbetet. Vi måste hela tiden fortsätta utvecklingsarbetet och ha ambitionen att vilja mer.

Så med detta sagt – hur ser det då ut för 2017. Är det en budget med Bättre utsikter?

Ja det tycker jag och vi moderater att vi lyckats med i vårt förslag.

Bättre utsikter för barnen – fortsatt satsning och utveckling av skolverksamheten.
Bättre arbetsmiljö, ny förskola i V Ingelstad, om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan, förbättring av utemiljöer. Bättre anpassade lokaler för särskoleverksamheten.
Lärarutvecklingsprogrammet för att stötta lärarna i sitt pedagogiska ledarskap i klassrummet och den digitala agendan ska förbättra och utveckla verksamheterna.

Bättre utsikter för de äldre – tillskottet på vård- och omsorgsplatser på St Knut och LSS lägenheterna i Skanör har redan gjort skillnad och samtliga biståndsbeslut är för tillfället verkställda och vi satsar nu vidare genom Omtankens hus – fler boendeplatser men också nytt koncept med allt under ett tak för att möta äldre på ett bättre sätt. Även 30 trygghetslägenheter och 5 LSS lägenheter i centrala Vellinge håller i talande stund på att byggas och planeras vara inflyttningsklara under första kvartalet 2018. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet innebär förändringar för de mest sjuka som kommer få en bättre och mer samlad vård. Vår ambition är också att utveckla servicehusen tydligare som aktivitetshus och mötesplats för äldre. Genom den digitala agendan ska vi förbättra och utveckla vård- och omsorgen på olika sätt.

Bättre utsikter för näringslivet – min och Moderaternas ambition är att kommunen ska fungera som näringslivets samarbetspartner där kommunen med sin service och stöd ska underlätta för och skapa förutsättningar för näringslivet att växa och utvecklas i kommunen. I den nyss antagna näringslivs- och turiststrategin finns tydliga aktiviteter för hur detta arbete ska fungera.

Bättre utsikter för turister och besökare – målet är att Vellinge ska ha en välutvecklad åretruntturism. Nya Falsterbostrandbad ska fortsätta utvecklas som fysisk plats för att vara en magnet för besökare men också utveckla samverkan med det lokala näringslivet, centrumföreningar och andra aktörer för att koppla till andra upplevelser runt om i kommunen. Ambitionshöjningen av Campingen kommer att bidra. Likaså förändringen av Skanörs hamn och förstärkningen av event och arrangemang i hela kommunen.

Bättre utsikter för medarbetare – duktiga och engagerade medarbetare är a och o för en hög kvalitet i de kommunala verksamheterna. Framtida kompetensförsörjning är en viktig och avgörande framtidsfråga för kommunen. Arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare kommer därför fortsätta. Lönesättningen är en del i arbetet men även en lyhörd och tillgänglig ledare/chef, kompetens och utvecklingsmöjligheter, delaktighet i att kunna påverka sitt arbete, möjligheten att påverka utvecklingen på sin arbetsplats samt en bra och trygg arbetsmiljö för medarbetare och andra är faktorer som är viktiga på en attraktiv arbetsplats.

Bättre utsikter för hela kommunen – Fokus på en sund och hållbar tillväxt genom jämnare bostadsbebyggelse i hela kommunen. Genom förtätning av våra centrala delar skapar vi förutsättningar för mer levande och attraktiva centrum och samtidigt sparar vi våra unika naturvärden och värdefulla åkermark. Arbetet med centrumutveckling fortsätter i alla delar med målet om attraktiva och levande centrum till exempel genom trevligare entré in till Höllviken, Nyckelhålsparken och pendlarparkringar i V Ingelstad och Ö Grevie.

Bättre utsikter genom fortsatt arbete med dagvattenåtgärder

Bättre utsikter genom fokus på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

Bosättningslagen innebär stora utmaningar och vi har ett digert arbete framför oss när det gäller att implementera och förverkliga den handlingsplan för integration som denna församling antagit

Moderaternas förslag bygger på en oförändrad skattesats, fortsatt 18.50kr.

Vi har en budget med framtidstro och fortsatt utveckling för ett ännu bättre Vellinge. Moderaternas budgetförslag innehåller satsningar som rör alla kommunens verksamheter och kommundelar för att Vellinge ska fortsätta att vara en kommun just med bättre utsikter!

 

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande

En giljotin på företagsamheten i Sverige

Idag skriver Carina Wutzler, tillsammans med 34 av Skånes moderata företrädare, en debattartikel om 3:12-utredningen och vilka konsekvenser detta kommer få för våra företagare om förslagen från utredningen implementeras. Läs hela debattartikeln nedan. 

I många skånska kommuner utgör småföretagen en stor andel av näringslivet, en del förblir små medan andra utvecklas till större globala företag med 10 000-tals anställda. Bland våra nyanlända medborgare märks ett stort intresse för att driva egna företag, något som gynnar integrationen. Det är av största vikt för kommunernas och deras medborgares framtid att detta kan fortsätta. Om ändringarna av 3:12 reglerna införs kommer en straffbeskattning påverka alla de småföretagare som med hårt arbete utvecklar sina företag och därmed också våra kommuner. Vi moderater i de skånska kommunerna har lyssnat och kommer göra allt vad vi kan för att inte reglerna ska införas.

Sverige har cirka 290 000 små företag som anställer över 800 000 människor. Att starta och driva ett företag gör de flesta för att förverkliga en idé som man länge gått och burit på. Att arbeta som småföretagare medför mycket glädje men också oerhört stort ansvar för sig själv och den egna familjen. Så länge man är frisk och har många kunder är det en trivsam situation men innan man når dit är det många som arbetar långt mer än 40 timmar per vecka, tar ut lite lön om ens någon och inte sällan arbetar när man är sjuk. För till skillnad från att vara statligt anställd, där det finns vikarier och man saknar kunder som kräver leverans eller potentiella kunder som måste bearbetas, har småföretagaren alla dessa utmaningar att hantera. Belöningen för detta risktagande heter i bästa fall utdelning och om det går riktigt bra kan utdelning ges av halva lönekostnaden med 20 procents beskattning, vilket enbart ett fåtal företagare kan dra nytta av. Med de föreslagna nya reglerna kommer över 66 000 småföretagare att kraftigt drabbas av den försämrade förenklingsregeln vilket ger dem en minskad utdelning då möjligheten till detta sjunker med 40 procent.

Översynen av 3:12 reglerna har ett tydligt direktiv – att öka skattetrycket och detta har utredningen lyckats med då skattetrycket förväntas öka med 5 miljarder kronor om året om regeländringarna går igenom. Det som helt har förbisetts är att drivkraften för att vara småföretagare helt raderas ut. Riskerna med att driva ett litet företag med ojämna intäkter, inga vikarier vid sjukdom eller kundfakturor som inte betalas står inte i paritet med de förslag som utredningen lagt fram. Utredningen som omfattar över 500 sidor har så många komplexa beräkningar att varje småföretagare måste anlita skattekonsulter för att planera sin ekonomi så de kan överleva i framtiden. Att jämföra en småföretagare med en vanlig löneanställning visar hur lite förståelse regeringen har för vad som krävs för att skapa arbeten och välstånd i Sverige.

Det är inte bara småföretagarna som drabbas av förändringarna av 3:12 reglerna. De flesta människor handlar tjänster och varor av småföretag idag och gör det för att priserna är överkomliga. Om de nya reglerna får genomslag finns det två alternativ för småföretagaren. Antingen accepterar småföretagaren en real lönesänkning om 5 till

8 000 kr/mån och chans till vinstutdelningar i framtiden eller så är småföretagaren tvungen att kraftigt höja sina priser vilket medför färre kunder och till sist en nedmontering av företaget eller så kommer priserna gå upp på allt ifrån bröd och smör till städtjänster och kvalificerade konsulttjänster. I praktiken kommer regelförändringarna medföra en skärpning av lönekravet för många företagare, i värsta fall från 47 000 kr/mån till 74 000 kr/mån vilket är helt verklighetsfrämmande i många branscher och regioner.

Moderaterna värnar om människans frihet och om att människor ska stimuleras att starta och driva företag där nästan en miljon människor får ett ordentligt arbete. Alla svenskar kan inte arbeta i de stora företagen som inte påverkas av de nya regelförändringarna eller vara en statligt anställd tjänsteman som ersätts med vikarier om man skulle bli sjukskriven.

Sverige är på väg in i en framtid där drivkraft, risktagande och eventuell belöning i form av utdelning inte accepteras – Jantelagen har alltså slagit sina järnklor än hårdare i Sverige. Det är en mycket farlig väg nu när storbolagen lägger ner sina fabriker och flyttar verksamheten utomlands. Sverige behöver både storföretagen men även alla de småföretag som en gång i framtiden kan bli ett storföretag. Förslaget kommer innebära kortsiktigt klirr i kassan för staten men på sikt kommer istället minskat företagande hämma utveckling och innovation i Sverige och medföra minskad tillväxt. När Sverige behöver en politik för bättre näringslivsklimat agerar regeringen precis tvärtom.

Fakta: Några delar av 3:12-förslaget

 

 • Skärpning av förenklingsregeln som används av de allra flesta.
 • Skärpta krav på ägarens löneuttag för att kunna beräkna utdelning enligt den så kallade löneregeln
 • Sänkt nivå för lönebaserat underlag. Idag får 50 procent av lönesumman användas. Enligt förslaget införs i stället tre olika nivåer 10, 25 och 50 procent av lönesumman beroende på beloppets storlek
 • Höjd skattesats på utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag från 20 till 25 procent

Några exempel:

Förenklingsregeln:  

 • Beloppet sänks från 165 000 till 105 000 kr

Löneregeln vid lönesumma 1 miljon kr och en ägare som uppfyller krav på löneuttag: 

 • Löneunderlag idag 500 000 kr
 • Löneunderlag enligt förslaget 178 000 kr 

Källa: Företagarna

Péter Kovács (M), kommunstyrelsens ordförande, Höganäs
Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande, Staffanstorp
Ninnie Lindell (M), oppositionsråd, Bjuv

Anna Palm (M), kommunalråd, Höör
Mikael Rubin (M), oppositionsråd, Trelleborg
Olof Röstin (M), kommunalråd, Svalöv

Kenneth Dådring (M), oppositionsråd, Klippan
Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge
Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd, Eslöv

Pär Palmgren (M), oppositionsråd, Hässleholm
Anders Johnsson (M), oppositionsråd, Burlöv
Lars Johnsson (M), oppositionsråd, Simrishamn

Per-Martin Svensson (M), vice ordf. kommunstyrelsen, Tomelilla
Christer Wallin (M)  oppositionsråd, Lund
Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, Kävling

Patrik Ottosson (M), gruppledare, Bromölla
Birgitta Persson (M), vice ordf. kommunstyrelsen , Landskrona
Robin Holmberg (M), oppositionsråd, Ängelholm

Carina Zachau (M), kommunstyrelsens ordförande, Örkelljunga
Patrik Ströbeck (M), vice ordf. kommunstyrelsen, Perstorp
Pontus Lindberg (M), regionråd Region Skåne

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg
Stefan Lundgren (M) , kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo
Eva Lindholm (M), gruppledare, Hörby

Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsledare, Malmö
Carl-Magnus Nilsson (M), gruppledare, Osby
Johan Bolinder (M), oppositionsråd, Skurup

Anders Berngarn (M), kommunstyrelsens ordförande, Lomma
Peter Johansson (M), oppositionsråd, Kristianstad
Pontus Pålsson (M), gruppledare, Åstorp

Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande, Svedala
Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare, Region Skåne
Kristina Bendz (M), oppositionsrå, Ystad

Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Östra Göinge
Christer de la Motte (M), gruppledare, Båstad

 

Platt fall för Vellinges visions- och viljelösa opposition

I onsdags skulle ett av årets viktigaste ärende behandlas i kommunfullmäktige – budgeten för 2017. Istället för en intressant budgetdebatt där de olika partierna skulle förklara hur de vill fördela och finansiera sina prioriteringar blev det ett kort möte. Utan grund och förvarning yrkade oppositionen på återremiss med motiveringen att det krävs en fördjupad beredning med hänsyn tagit till nya förutsättningar.

Carina Wutzler frågade oppositionen gång på gång vilka nya förutsättningar de menade. Det var då helt knäpptyst där oppositionen pinsamt tittade ner i bänkarna utan att besvara frågan.

–          Pinsamt dåligt agerande. Budgetarbetet har pågått under nästan 6 månader och oppositionen har haft alla möjligheter att delta i arbetet. När de egna argumenten tryter tar man till detta lågvattenmärke som är både meningslöst och verkningslöst säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande.

Oppositionen har bjudits in att delta och närvara på budgetföreberedande möten sedan maj månad. Närvaron från oppositionen har definitivt inte varit 100 procentig på dessa möten, trots att datumen varit kända lång tid i förväg. Inget parti har hört av sig mellan maj och augusti till tjänstemännen med frågor gällande budgetarbetet och dess innehåll. Det är beklämmande att det inte finns mer vilja och engagemang från oppositionen.

På grund av återremissyrkandet krävs nu ett extra kommunstyrelsemöte och ett extra kommunfullmäktigemöte innan novembermånads slut. Det blir en extra kostnad för arvoden på minst 35 000 kronor för samtliga ledamöter och ersättare. På detta läggs sociala avgifter, milersättning och eventuell förlorad ersättning för förlorad arbetstid.

–           Vi moderater arbetar för ett ännu bättre Vellinge och vill få bra saker gjorda, något vi verkar vara ensamma om i politiken i Vellinge, säger Carina Wutzler.

Nyhetsbrev - oktober

Nu har höstmörkret smugit sig på och klockan ställts om till vintertid. Vädret för höstlovsveckan ser lovande ut för alla som har ledigt men vi fortsätter att jobba på precis som vanligt. Under oktober har det hänt en hel del saker som ni kan läsa om nedan.

I början av månaden blev Vellinge kommun utsedd till ”Sveriges bästa skolkommun” av Lärarförbundet för tredje året i rad. Vi moderater har sedan 2008 aktivt arbetat med att förbättra kommunens skolor vilket glädjande nog har gett resultat. Vellinge har toppat listan 4 av fem år i rad och vi håller alla tummar att resultatet blir detsamma även nästa år. Efter att siffror från SCB visat sig vara felaktiga så har Lärarförbundet nu fått in rätt underlag och korrigerat sin lista över Sveriges bästa skolkommuner. Vellinge kvarstår på förstaplatsen i rankningen.

Vellinge har glädjande nog fått förbättrade resultat i ” så tycker Äldre om Äldreomsorgen” enligt SKL:s öppna jämförelser. Enligt undersökningen har vi fått en positiv utveckling totalt på 19 av 22 punkter och i hemtjänsten en positiv utveckling på 15 av 16 punkter. Hemtjänsten i kommunen har ökat i poäng från 89 till 92 och är bättre än riket i snitt på 11 av 16 punkter.  Vellinges vård o omsorgsboende har ökat från 80 till 88 poäng och är bättre än riket i snitt på 15 av 22 punkter.

Arbetet med nyckelhålsparken är i full gång och nu har även beslutet om markanvisning för hotellbyggnation på Nyckelhålstomten gått igenom. Ambitionen är att hotellet kommer att bli kommunmedborgarnas nya vardagsrum med en levande bottenvåning i form av restaurangverksamhet. Nyckelhålstomten ska vara en given central mötesplats för alla som knyter samman havet, parken och centrala Höllviken.

Detaljplanen för Campusområdet bredvid kommunhuset i Vellinge har äntligen vunnit laga kraft efter överprövning i två instanser. Det behövs fler centrumnära bostäder vilket går i linje med det antagna bostadsförsörjningsprogrammet.

I område C och D som kommer att ligga på västra sidan av Campusområdet kommer mindre lägenheter, för exempelvis unga att premieras. I markanvisningstävlingen kommer det även att styras så att cirka en tredjedel av lägenheterna kommer att vara hyresrätter. För Campusområde A och B finns markanvisning och byggnation kan nu påbörjas inom kort.

Det händer mycket i våra Östra kommundelar. Formtoppen har fått grönt ljus av kommunstyrelsens arbetsutskott att öppna gym i den gamla idrottshallen i Västra Ingelstad. Formtoppen bedriver sedan tidigare även verksamhet i Höllviken och Skanör. Om allt går enligt tidsplanen kommer det nya gymmet att öppnas under första kvartalet 2017.

Vellinge kommun har nu fler än 35 000 invånare. Enligt den senaste månadsstatistiken från SCB kan vi konstatera att antalet invånare i vår kommun översteg 35 000 invånare. Detta är givetvis positivt att Vellinge är en attraktiv kommun att flytta till men det har blivit ett högt tryck på våra bygglov och andra verksamheter i kommunen och vi arbetar för fullt med att hinna med alla nya ärenden. För att möta ökat antal barn kommer det byggas en ny förskola för 120 barn med byggstart i början av 2017. Förskolan kommer att ersätta delar av den befintliga förskolan i Västra Ingelstad vilket innebär ett nettotillskott på 80 nya förskoleplatser inför hösten 2018.

Vellinge är flerfaldigt representerade i Moderaternas nationella utvecklingsgrupper, detta stod klart den 13 oktober. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra presenterade fem nya reformgrupper i syfte att förbereda ett övertagande av makten och bygga ett starkare Sverige. Vellinge är representerade i tre av dessa grupper av Carina Wutzler, ”trygghet att lita på”, Gustav Schyllert, ”arbete och ansträngning ska alltid löna sig” och Lars-Ingvar Ljungman, ”ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader”. Det är positivt att Vellingemoderater får vara med i det nationella politikutvecklingsarbetet.

Vi är nu inne i budgettider och under oktober har kommunstyrelsen behandlat budgeten som slutligen kommer att beslutas i kommunfullmäktige på onsdag den 2 november. Vellinge ska även i fortsättningen vara en bra och välskött kommun med stabil ekonomi som bygger på en ansvarsfull och långsiktig politik. Att det händer mycket just nu är ingen slump utan är ett resultat av det utvecklingsstrategiarbete vi startade upp under 2014. Budgeten innehåller en rad satsningar och olika förbättringar vilket vi dessutom klarar av med oförändrad skattesats.

För moderaterna är tryggheten en viktig fråga och har förståelse för att den upplevda tryggheten påverkas av medias beskrivning av händelser i och utanför vår kommun. Vi fokuserar Vellinge Kommuns arbete med trygghetsfrågor på en rad olika områden. Vellinge kommun har tillsammans med polisen arbetar ett samverkansavtal som fokuserar på en rad områden, bland andra: trygghet i offentlig miljö, bostadsinbrott, inbrott och skadegörelse på kommunala verksamheter, ungdomars alkohol- och drogkonsumtion samt relaterad brottslighet. Polisen har ökat sin närvaro i kommunen, rörelselarm har satts ut på skolor, skolorna har låst sina dörrar och fått information och riktlinjer om hur de ska agera utåt, vi har informerat hemtjänst och annan vårdpersonal om hur vi kan agera förebyggande mot inbrott hos äldre, en handlingsplan finns framtagen av polis, skola, socialtjänst, fritidsledare och föräldrar om hur vi ska få bukt på ungdomsgänget i Vellinge centrum kopplade till buskörning, droger och skadegörelse. Vi har slutligen gått ut med information om grannsamverkan och vi hoppas att dessa samlade åtgärder gör att våra medborgare kan känna sig trygga igen.

Summering av badsäsongen 2016. Blå flagg är en internationell miljömärkning som bl.a. handlar om vattenkvalité. Av Sveriges 10 Blå flagg-märkta stränder ligger 3 i Vellinge kommun! Skanör, Falsterbo och Kämpinge.

Varje år görs provtagningar vid kommunens sex badplatser, dessa sker varannan vecka under hela badsäsongen från 30 maj till 22 augusti. Nu har årets resultat sammanställts och redovisats för Miljö- och Byggnadsnämnden. Glädjande nog gav samtliga bad och provtillfälle resultatet ”utmärkt”, vilket är det högsta betyg man kan få.

Satsningen på utbyggnaden av S:t Knut med cirka 30 nya boendeplatser och 5 LSS lägenheter i Skanör gör skillnad. Det kan vi se genom att vi nu är ikapp med vårdboendeköerna. Det finns för tillfället inga icke-verkställda beslut och genom den fortsatta byggnationen av Omtankens hus och Trygghets- och LSS lägenheterna som håller på att byggas på Gamla Lindeskolan är vi väl förberedda inför kommande utmaningar på vårdsidan.

Vi vill tacka alla som var med och deltog på vår andra Halvleksdag den 8 oktober. Det blev en lyckad kickoff med många bra dialoger, framtidstankar, nya idéer, goda skratt, härlig stämning och massor med positiv energi. Vi ser fram emot fler event tillsammans mer er.

Vi vill slutligen påminna om vår Afterwork i november som kommer att vara på ”Han på Hörnet” i Vellinge den 25 november mellan klockan 17-19. Hoppas vi ses där!

 

Trevligt höstlov

Ny Bebyggelse vid Falsterbokanalen

Moderaterna i Vellinge har inte lämnat in något formellt yttrande på planprogrammet
för ny bebyggelse vid Falsterbokanalen. Innebär det att vi  står bakom programmets innehåll i alla delar? Naturligtvis inte. Syftet med ett planprogram är att pröva olika idéer och få in synpunkter från medborgare, föreningar och myndigheter. På samma sätt som i alla andra planprocesser, historiska såväl som framtida, är det viktigt att vara lyhörd och öppen för nya idéer men samtidigt stå upp för den utveckling som Vellinge Kommun behöver.

Projektet med en utveckling av Falsterbokanalen är viktigt för Vellinge Kommun och Moderaterna i Vellinge står bakom planprogrammets målsättningar att skapa:

·         En havsnära mötesplats för alla

·         En vacker och levande småbåtshamn där besökare vill stanna

·         Ett klimatsmart och hållbart område som är öppet mot världen

Moderaterna ser positivt på planprogrammets ambition att binda samman gång och cykelstråk mellan Höllviken och Ljunghusen samt längs kanalens sidor. Vi ser positivt på ökade möjligheter för alla medborgare att komma nära vattnet för aktiviteter, umgänge och reflektion. En upprustning och utveckling av kanalen ser vi moderater som en trygghets- och säkerhetsfråga. Idag är det svårt att ta sig ned till vattnet på ett säkert och bekvämt sätt och de som badar från pirarna gör det inte utan risk. Vellinges varumärke som en attraktiv kommun att besöka och vistas i behöver ge våra  medborgare och besökande mer service och gemyt än vad dagens kanalområde med dess industriella karaktär erbjuder.

Vi har en stor efterfrågan på bostäder i Vellinge kommun, inte minst på lägenheter för personer som av olika anledningar inte vill bo i villa men som önskar bo i vår vackra kommun. Vi ser positivt på bebyggelse som värnar om de unika värden som finns i kanalområdet. För Moderaterna i Vellinge är det viktigt att:

·         Ingen bebyggelse i Gläntan är högre än tallarna. Tallskogen skall bevaras och nya tallar planteras för att bevara områdets unika karaktär. Positivt med platser längs kanalen för rekreation och avkoppling.

·         Kanaltornet skall fortsatt ha en framträdande roll. Moderaterna  är tveksamma till den volym av byggnader som planprogrammet föreslår runt kanaltornet.

·         Pirens utfyllnad hålls innanför jollebryggan. Moderaterna ser positivt på att utsikten över Skanör från väg 100 bibehålls när utfyllnaden begränsas enligt förslaget.

·         Planen innehåller en levande småbåtshamn med möjlighet till fler
båtplatser för såväl båtägare som gäster. Hamnen skall klara dagens samt
framtida miljökrav för verksamheten. Vi utesluter inte att de
båtuppställningsplatser som idag finns på östra piren kan komma att
rymmas i hamnen och vill ha en fortsatt analys av behoven av hotell och eller bostäder.

Moderaterna ser en del punkter i planprogrammet vi anser bör tydliggöras i uppdraget inför detaljplaneprocessen.

1.      I det planuppdrag som kommunstyrelsen beslutade om var inriktningen cirka 250 bostäder. Planprogrammet omfattar drygt 300 bostäder. Moderaterna i Vellinge anser att inriktningen på de kommande bostäderna i detaljplanerna skall vara i linje med det ursprungliga planuppdraget.

2.      Moderaterna i Vellinge ser att trafiksituationen på väg 100 redan i nuläget är ansträngd och att en utveckling av Falsterbokanalen påverkar de medborgare som pendlar över Falsterbokanalen. Vi anser att ett helhetsgrepp måste tas över trafiksituationen vilket även innefattar utökat antal filer på väg 100 och E6:an samt möjligheterna för kollektivtrafiken.

3.      Vellinge Kommun har inför planprogrammet utfört ett antal olika utredningar för att få underlag till att beräkna kostnaderna för utvecklingen av kanalområdet. När ett detaljplaneuppdrag konkretiseras kan dessa beräkningar göras mer precisa vilket vi moderater välkomnar. Moderaterna i Vellinge vill inte att projektet tvingas öka exploateringsgraden eller nyttja skattemedel för att ”ha råd ” att infria önskelistor som det inte finns ekonomiska resurser att genomföra. Det är denna unika miljö för värdefull för! Utställningstiden har visat att det finns ett stort engagemang och det har kommit in många bra synpunkter. Att som politiskt parti inte vilja lyssna och ta del av dessa innan man tar ställning tycker vi är fel. Istället är det rimligt att lyssna in våra invånares och föreningars kloka åsikter och utifrån dessa kan vi nu arbeta vidare!

Sammanfattningsvis ser Moderaterna i Vellinge positivt på det utställda planprogrammet dock med förtydliganden avseende exploateringsgraden, trafiksituationen och de ekonomiska förutsättningarna. Det krävs dock fortsatt analys avseende lösningar för hamnområdet. Vellingemoderaterna ser fram emot att ta del av de synpunkter som har kommit in från medborgare och myndigheter och fortsätta arbetet med utveckla Falsterbokanalen.

För den moderata fullmäktigegruppen
Anna Mannfalk

Dags för staten att bryta tystnaden!

Carina Wutzler skriver tillsammans med Pia Almström (M) kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge, Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, Carina Zachau (M) kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga och Anders Berngarn (M) kommunstyrelsens ordförande i Lomma en debattartikel angående bosättningslagen och hur den i praktiken påverkar kommunerna.

Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars är knappt 8 månader gammal men har i praktiken redan havererat. Vi kommunpolitiker efterlyser nu konkreta åtgärder från riksplanet. Det gick snabbt att besluta om en ny lagstiftning men de som beslutade ”glömde” fundera på om den faktiskt kan fungera i verkligheten och de ”glömde” att ge oss kommuner rätt verktyg och förutsättningar för att klara uppdraget. Vi kommunpolitiker slår knut på oss själva för att lösa problemet samtidigt som det är knäpptyst från rikspolitikerna.

Den 1 mars införde riksdagen en ny lag, bosättningslagen. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända utifrån beslutade fördelningstal. Enligt nya signaler kommer nu anvisningar till kommunerna att ske oavsett om det finns tillgängliga bostäder eller inte. För kommuner med redan stor bostadsbrist blir lagen en dyr, svår och i praktiken omöjlig uppgift att lösa. I brist på andra lösningar kan kommuner nu tvingas betala för dyra hotellövernattningar alternativt ordna sovsalar i gymnastikhallar till de nyanlända för att lösa uppdraget. Det senare innebär ett sämre boende än anläggningsboenden. Enligt uppgift har 272 av landets 290 kommuner gjort klart att de har ett underskott på bostäder för nyanlända.

Länsstyrelsen har bestämt att Skåne under 2016 ska ta emot 2766 nyanlända som ska anvisas till de skånska kommunerna. Med knappt tre månader kvar av året står det klart att denna fördelning inte kommer att lyckas, ca hälften väntar fortfarande på bostad. Nästa års prognos är än högre, 3811 nyanlända ska då fördelas mellan Skånes 33 kommuner. Att kommunerna inte har några bostäder tillgängliga kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken. Riksdagen beslutar om en ny lag som inte är verklighetsförankrad och vi ifrågasätter rikspolitikernas förmåga att se kommunernas vardag och utmaningar. Trodde man på fullt allvar att en lagstiftning skulle trolla fram nya bostäder utan ändrade regelverk och ändrade förutsättningar? Istället för åtgärder möts vi av tystnad. För det är tyst, mycket tyst från riksplanet.

Vi kommunpolitiker har ett bostadsförsörjningsansvar för alla grupper, för ungdomar, äldre, nyanlända och andra.  I en situation när det råder stor bostadsbrist kan vi inte låta en grupp gå före alla andra. Visserligen kommer det signaler om att bostadsbyggnationen ökar. Det gör den i våra kommuner också och vi planlägger för fler bostäder. Men nybyggnation är dyrt och gruppen nyanlända har inte råd att bosätta sig i dessa såvida inte kommunen och skattebetalarna står för mellanskillnaden, vilket vi anser vara helt orimligt.

Vi kräver att regeringen och staten tar sitt ansvar och ger oss verktyg och rätt förutsättningar så att vi kan klara vårt uppdrag.

Vi vill att staten ser över vilka lagar och regler som behöver anpassas eller tas bort på grund av den rådande situationen – vi behöver få till ett snabbare och enklare bostadsbyggande med en målmedvetenhet om ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Vi vill att staten släpper på strandskyddet och möjliggör byggnation på fler platser i landet. Statens riksintressen täcker idag halva landets yta vilket ger försenade byggstartsprocesser. Vi vill även att byggprocesserna går snabbare, med snabbare handläggnings- och överklagningstider.  Processen kring tillfälliga bygglov behöver förenklas.

Vi behöver en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, detta kan göras genom att förändra reavinstbeskattningen och se över ekonomiska regelverk. Privatuthyrning måste förenklas och bostadsmarknaden måste avregleras. Dessa åtgärder kan få igång nödvändiga flyttkedjor och ge människor möjlighet att skaffa bostad.

I dagsläget klarar inte arbetsförmedlingen av sitt etableringsuppdrag vilket medför ökade kostnader för kommunerna. Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder men när detta inte fungerar är det kommunen som får stå för notan. Idag tvingas kommunerna ta på sig ett ansvar som åligger en statlig myndighet. Det är inte acceptabelt.

Vi kräver därför ändrat arbetssätt hos arbetsförmedlingen samt mer resurser för att stärka upp bemanningen. Ett alternativ är att skrota arbetsförmedlingen och lägga ansvaret fullt ut på kommunerna och då också skicka med oss resurser för att klara uppdraget.

Vi anser dessutom att etableringsersättningen ska förlängas från nuvarande 24 månader till åtminstone 36 månader.

Våra kommuner behöver rätt förutsättningar såsom långsiktiga planeringsförutsättningar och möjlighet att påverka beslut som rör vår kommun.

Vi kommunpolitiker arbetar varje dag för ett hållbart och fungerande samhälle. Det är en självklarhet för oss politiker att ta vårt lagstiftade ansvar men vi kan inte göra mer än vi förmår och vi menar att det nu vilar ett tungt moraliskt ansvar på staten.

 

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Pia Almström (M) kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge

Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp

Carina Zachau (M) kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga

Anders Berngarn (M) kommunstyrelsens ordförande i Lomma

 

Tidningar som har tagit in insändaren:
http://www.svd.se/m-politiker-varfor-ar-staten-tyst-om-flyktingkrisen/om/svenskt-flyktingmottagande
http://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/dags-for-staten-att-bryta-tystnaden/

Vellinge flerfaldigt representerade i Moderaternas nationella reformgrupper.

Idag presenterade Moderaterna fem nya reformgrupper. Anna Kinberg Batra presenterade dessa tillsammans med ordförandena för de fem grupperna på en pressträff klockan 11. Vellingemoderaterna kan stolt meddela att vi har tre representanter med i dessa grupper, Carina Wutzler, Gustav Schyllert och Lars-Ingvar Ljungman. 

Carina Wutzler är med i reformgruppen ”Trygghet att lita på”, Gustav Schyllert är med i reformgruppen ”Arbete och ansträngning ska alltid löna sig” och Lars-Ingvar Ljungman är med i reformgruppen ”Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader”.

–          Trygghetsfrågor är för oss moderater ett prioriterat område och jag ser att det finns ett behov av en annan politik för ett tryggt och starkare Sverige. Jag tycker det är positivt att moderaterna nu sätter igång detta stora välbehövliga politikutvecklingsarbete, vi behöver ompröva vår politik för att möta samhällsutmaningarna på ett bättre sätt. Sverige behöver en tydligare plan inte minst inom trygghets- och säkerhetsområdet. Jag är stolt och glad över att få vara en del i detta arbete, säger Carina Wutzler.

–          Jag är stolt över att ha blivit utsedd av partistyrelsen att sitta med i en av de fem reformgrupperna och bidra med mina perspektiv. Det behövs mer Vellinge i Sverige, och jag hoppas att reformgrupperna så småningom kommer fram till som den nya nationella moderata politiken tydligt tar intryck av lokala erfarenheter, säger Gustav Schyllert.

–          Allt börjar och slutar med en god ekonomi. Ska Sverige utvecklas väl krävs fler i arbete och mindre bidragsberoende. Jag är stolt att få bidra till Moderaternas politikutveckling inom ett så viktigt område, säger Lars-Ingvar Ljungman.

De två reformgrupperna är utöver ”Trygghet att lita på”, ”Arbete och ansträngning ska alltid löna sig” och ”Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader” är: ”En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor” och ”Tillväxt i hela Sverige”

Reformgrupperna leds av Elisabeth Svantesson, Tobias Tobé, Ulf Kristersson, Jessica Polfjärd och Peter Danielsson, dessa grupper ska fokusera på offentliga finanser, ekonomi, jobben, migrationskrisen, tryggheten och välfärden

Målet är att ha en färdig plan till partistämman i oktober 2017 och syftet för reformgrupperna är att förbereda för ett övertagande av makten.

 

Moderaternas budgetförslag 2017 - en budget med framtidstro

Vi moderater är stolta över det budgetförslag som vi presenterar för 2017, det andas framtidstro och fortsatt utveckling.  Vellinge ska även i fortsättningen vara en bra och välskött kommun med stabil ekonomi som bygger på en ansvarsfull och långsiktig politik. Att det händer mycket just nu är ingen slump utan är ett resultat av det utvecklingsstrategiarbete vi startade upp under 2014. Budgeten innehåller en rad satsningar och olika förbättringar vilket vi dessutom klarar av med oförändrad skattesats! Kommunstyrelsen behandlade budgeten under tisdagen med den beslutas slutligen av kommunfullmäktige 2 november. 

Läs nedan kommunstyrelsens ordförande, Carina Wutzlers, tankar kring budgeten för 2017. 

När jag blickar in i 2017 ser jag ett år med stora möjligheter men också ett år med olika utmaningar. Jag vill inte sticka under stol med att det varit ett tufft jobb att få ihop årets budget. Då staten skruvat ner de nationella tillväxt-prognoserna påverkas kommunens skatteintäkter negativt samtidigt har staten en tendens att med kort varsel ändra förutsättningarna för kommunerna vilket försvårar och skapar stor osäkerhet i vårt planeringsarbete. Dessutom innebär fler invånare, fler barn i skolan och en ökad andel äldre ökade behov som vi måste ta höjd för på olika sätt. Allt detta innebär givetvis stora utmaningar. Inför årets budget har vi nagelfarit verksamheter och titta över vår organisation och våra arbetssätt. Bland annat har fastighetsorganisationen genomlysts och det har lett till att vi inför 2017 kommer genomföra en del förändringar på fastighetssidan. Allt i akt och mening att vi ska få en effektivare fastighetsförvaltning och en bättre styrning och kontroll över kommunens fastighetsbestånd. Detta innebär även att vi kan sänka driftskostnaderna med 10 miljoner kronor under året.

Digital agenda kommer börja implementeras i kommunens verksamheter. Syftet är att en ökad digitalisering ska utveckla och förbättra verksamheterna samtidigt som medborgarnyttan ökar. Det känns bra att Vellinge nu tar ett samlat grepp på det här området. Det behövs!

Den nya bosättningslagen som trädde i kraft mars 2016 medför stora utmaningar för Vellinge, inte minst när det gäller bostäder. Den handlingsplan för en god integration som antogs av kommunfullmäktige 2016 innehåller tydliga mål och åtgärder. Det blir en stor och viktig uppgift att klara detta arbete under 2017 och kommande år.

För att klara en sund och hållbar tillväxt kommer vi arbeta mer strategiskt och långsiktigt när det gäller bostadsbebyggelsen i kommunen. Vi ska växa på rätt sätt och i lagom takt – som stöd har vi det antagna bostadsförsörjningsprogrammet.

Vi behöver arbeta ännu mer med trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder under 2017. Många uppskattar Vellinge för att det är en lugn och trygg kommun att bo, verka och leva i. Så ska det förbli.

I budgeten finns flera viktiga infrastruktur- och verksamhetssatsningar. Förbättrad dagvatten-hantering, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, mer välkomnande och vackrare entré till Höllviken, ny förskola i V Ingelstad, om- och tillbyggnad av Herrestorpskolan, färdigställande av Omtankens hus och utbyggnad av pendelparkering vid järnvägsstationen i V Ingelstad och Östa Grevie är alla exempel på satsningar och åtgärder som kommer ske under året. Centrumutvecklingsarbetet kommer givetvis fortsätta i kommunens olika delar.

Jag är stolt över budgeten som andas framtidstro och som innebär fortsatt utveckling och förbättring av kommunens verksamheter och tjänster samt en positiv utveckling för hela kommunen. Jag hoppas att ni liksom jag känner att Vellinge kommun är kommunen med ”Bättre utsikter”.

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande (M) 

Två snabba med utbildningsnämnden - Sveriges bästa skola

Moderaternas Vellinge är enligt Lärarförbundet Årets bästa skolkommun för tredje året i rad. Detta firar vi med att publicera en skolartikel om dagen skriven av våra moderata representanter från utbildningsnämnden. Sist ut i vår artikelserie är två frågor och svar från sex av våra representanter från utbildningsnämnden. 

1. Varför har du valt att engagera dig just i utbildningsfrågor? 

2. Vill du ge exempel på någon fråga som är viktig för dig som Moderaterna har drivit igenom i Vellinge? 

  Katharina Hansson-Ahlqvist

1. Barn och ungdomar är vår framtid. Alla har rätt till samma förutsättningar inför sin framtid. Dessa förutsättningar skall ta tillvara och individanpassa varje elevs speciella talanger och utveckla dem så att alla får en stabil och trygg grund att stå på inför sin framtid oavsett vilken väg man väljer.

2. Inte helt lätt eftersom vi har gjort många bra saker under de senaste åren. Satsningen på att lyfta matte i de lägre stadierna och möjlighet för lärare att fördjupa sina kunskaper i matte. Samt att vi gjorde ett försök med OB-förskola. Vi gav det en chans men hade också modet att avveckla då efterfrågan inte fanns.

  Per Cedergren

1. Jag brinner för barn och ungdomars förutsättningar, möjligheter och trygghet i allmänhet och mina egna fyra barn som är och har varit i våra olika verksamheter.

2. Det finns mycket att vara stolt över tex kvalitetsarbetet, digitaliseringsplan som är en viktig del för en bättre skola i framtiden, skolmatssatsningarna  och kulturskolan. Skall man välja ut något speciellt så tänker jag mest på Herrestorpskolans  om- och utbyggnad med nya  trygga utemiljöer och en ordentlig sporthall.

   Charlotte Falk

1. Kunskap och utbildning är enormt viktigt. Redan från tidig ålder ska det vara lustfyllt och pedagogerna ska inspirera våra barn till att förstå hur viktigt det är att gå i skolan. Alla barn har rätt till en bra skolgång, där vi i Sverige ska ligga i framkant vad gäller utbildning. Lärarna måste få en högre status i vårt samhälle. Jag är enormt stolt över att vi i utbildningsnämnden strävar framåt, vi sätter upp tydliga mål.

2. Vi har i år öppnat upp vår familjecentral mitt i kärnan av Vellinge. Här finns allt under samma tak. Den öppna förskolan som är öppen för alla barn 0-6 år, barnmorskemottagning och BVC. En viktig mötesplats för stora och små men även en plats att kunna få svar på sina frågor som förälder

  Ing-Britt Samuelsson

1. Under hela mitt yrkesliv har jag på olika sätt valt att jobba med utbildningsfrågor. Jag har provat på det mesta från att vara lärarvikarie till att vara rektor och utbildat mig själv inom pedagogik genom universitetsutbildning och forskning. Nyfikenheten att lära om lärandet tar aldrig slut!

2. Den tidiga politiska satsningen på att ha välutbildad personal på alla nivåer och som jobbar mot ett tydligt gemensamt uppdrag/mål, har bidragit till den höga kvaliteten idag.  Eleverna delas in i år 1, 2, osv där alla i en årskurs ingår. ”Klasstänkandet” togs bort för att möjliggöra flexibla grupper utifrån elevernas behov och sociala utveckling.  Pedagogerna arbetar nu i team och planerar verksamheten tillsammans. Vi har en platt organisation med nära till besluten.  Att vi har skapat Sveriges bästa skolkommun!

  Eric Queckfeldt

1. Jag har engagerat mig i skolan för jag anser att en bra skola är den viktigaste inkörsporten till vuxenvärlden och arbete.

2. Tycker att vår satsning på nya skolor/lärcenter/skolmiljö är viktigt för framtidens lärande och vår satsning på tidigt stöd, det vill säga vårt arbete med att utarbeta individuella åtgärdsprogram till elever med stödbehov.

  Pia Larsson

1. Jag har ett stort intresse av dessa frågor samt vill kunna påverka och bidra till att skolorna i vår kommun håller hög kvalité.

2. Jag tycker det är viktigt med tidig språkinlärning i skolan. Senast läsåret 2017/2018 ska samtliga kommunala grundskolor i Vellinge bedriva undervisning i engelska från årskurs 1.

Externa examinatorer - Sveriges bästa skola

Moderaternas Vellinge är enligt Lärarförbundet Årets bästa skolkommun för tredje året i rad. Detta firar vi med att publicera en skolartikel om dagen skriven av våra moderata representanter från utbildningsnämnden. MUF Vellinges ordförande Hannah Renhed och ledamot Emma Ståhlfors skriver dagens artikel som handlar om externa examinatorer. 

Vellinges skolor är de bästa i landet, men de skulle kunna bli ännu bättre med externa examinatorer. Istället för att lärarna ska både lära ut och sätta betygen så kan lärarna få fokusera på att lära ut medan examinatorerna får ansvaret för betygsättningen. Detta är något MUF driver nationellt vilket kräver annan skollagstiftning. Det skulle innebära att läraren kan lägga ner mer tid på utbildningen och ge mer stöd till eleverna. Externa examinatorer skulle även medföra att betygen blir mer rättvisa eftersom examinatorn i sig inte har samma kontakt med eleverna som en lärare har.

Med samma examinator på olika skolor kan även betygsättningen bli rättvisare mellan skolorna i kommunen och inte bara mellan eleverna i en klass. Detta förslag skapar även fler jobbtillfällen och gynnar därför inte bara elever och lärare, utan även hela samhället.

Vellinge MUF genom

Hannah Renhed, ordförande Vellinge MUF​

Emma Ståhlfors, styrelseledamot Vellinge MUF

Studera i Köpenhamn - Sveriges bästa skola

Moderaternas Vellinge är enligt Lärarförbundet Årets bästa skolkommun för tredje året i rad. Detta firar vi med att publicera en skolartikel om dagen skriven av våra moderata representanter från utbildningsnämnden. Eva Marnfeldt skriver dagens artikel som handlar om att det nu är möjligt för våra elever att studera i exempelvis Köpenhamn. 

Som ett led i internationalisering och för valfrihet har vi moderater tagit initiativ till möjligheten för Vellinges elever att under en termin få ta med sig skolpengen och läsa utomlands, detta är ganska ensamma om i Sverige – långt

från alla kommuner tillåter detta. Förra året läste fem grundskoleelever och 13 gymnasieelever utomlands på detta sätt.

För att säkerställa kvaliteten på de skolor eleverna får ta med sig skolpengen till, har vi som krav i våra riktlinjer att det ska vara Svenska skolan i aktuellt land, som tillämpar svensk läroplan, länder som hittills varit aktuella är Kenya, Spanien, England, Frankrike och Belgien.

Nu har vi tagit ytterligare ett steg, och utökar valfriheten till att också omfatta danska skolor i Öresundsregionen. Vår utgångspunkt är valfrihet för eleven, fri rörlighet och ökad öresundsintegration.

Eva Marnfeldt, Utbildningsnämnden

Riktlinjerna för utlandsstudier grundskola finns i sin helhet på kommunens hemsida.