Nyheter

Nyhetsbrev - september 2021

Det har varit ett händelserikt september. Sverige har till stor del återgått till normalläget när det gäller pandemin, med ett år kvar till valet påbörjar vi valförberedelser och Vellinge kommun har toppat två rankningar. 

I Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott har det varit full fart framåt. En ny samverkansmodell för att fånga upp unga som hamnat på glid har införts som projekt i kommunen. Modellen, SSPF, innebär en fördjupad samverkan mellan skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal för att i ett tidigt skede uppmärksamma och fånga upp unga som misstänks vara inblandade i kriminalitet, har ett drogmissbruk eller visar andra riskbeteenden som kan leda till detta. Projektet kommer genomföras under 2022-2023 och därefter utvärderas. Det riktar sig främst mot barn och unga mellan 12 och 16 år. 

Det beslutades under samma möte att införa shuttletransport till Måkläppen mellan Falsterbo Strandbad och Flommens golfklubb för att råda bot på trafik- och parkeringsproblematiken som uppstått till följd av Måkläppens popularitet som besöks- och turismområde. 

Under månaden har beslut om försäljning av 9 tomter fattats av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige på nya verksamhetsområdet , avtal har nu tecknats för 16 av de 40 tomterna. Infrastruktur har handlats upp och arbetet påbörjas nästa år. Företagarna beräknas få tillgång till marken under 2023. 

Dessutom antogs två nya detaljplaner avseende bostadsbebyggelse i centrala Vellinge respektive Norra Håslöv. 

Sveriges första demensby, Månstorps ängar, invigdes i Västra Ingelstad måndagen den 27 september. Demensbyn är välanpassad för dementa hyresgäster med specialutbildad personal och vackra miljöer. På området finns bl.a. en butik för att man som brukare själv ska kunna handla, en salong för att kunna få manikyr eller en klippning hos frisör. Det finns ett meditationsrum för att kunna koppla av, en bar för att sätta guldkant på vardagen med en drink samt fantastiska utemiljöer med dammar i naturskön miljö. Demensbyn drivs av Förenade Care på uppdrag av Vellinge kommun. Hela området är anpassat för att brukarna ska kunna leva ett fritt liv i så normala miljöer som möjligt. 

Vellinge har också toppat två rankningar. Svenskt Näringsliv listar kommunen på plats 13 av Sveriges 290 kommuner när de granskar kommunernas företagsklimat. Vi moderater kommer fortsätta arbeta för att Vellinge kommun ska ha Sveriges bästa företagsklimat. 

När Dagens Samhälle rankar hur bra kommunerna arbetar med Agenda 2030 kammar Vellinge hem en imponerande andraplats. Vi är särskilt framgångsrika när det gäller att främja hälsa och välbefinnande, säkerställa en god utbildning, säkra anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt, skydda ekosystem och främja ekologisk mångfald samt att främja fredliga och inkluderande samhällen. 

Budgeten har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september och kommer behandlas av Kommunfullmäktige den 15 november. I den storsatsar vi och tar tag i viktiga framtidsfrågor. Budgeten bygger på oförändrad skattesats om 18,50 kr – densamma sedan 2006. Vi fördubblar överskottsmålet från 1,3% till 2,6% vilket motsvarar 53 miljoner kronor. Syftet med detta är att vi ska klara en ansvarsfull finansiering av investeringar framåt. Vi kommer investera i nya skollokaler motsvarande drygt en miljard kronor. Det genomförs en rad satsningar bl.a. på Framtidssäkrad välfärd (12 mkr), Utökning av förstelärare 5 st på förskola samt 10 st på fritidshem (2,0 mkr), Full kompensation för utökat antal elever inom skolverksamheten (18 mkr), Satsning på elever i behov av särskilt stöd (2,2mkr), Satsning på spetsutbildning (0,8mkr), Satsning personkrets LSS och utsatta barn (4,9 mkr) och Ökat antal platser, 9 stycken på Vård- och omsorgsboende (5,9 mkr). 

Budgeten innehåller investeringar om totalt 437,7 miljoner kronor. Vi investerar bl.a i Ny grundskola inkl. sporthall i Hököpinge, trygghetskameror på skolor, ombyggnation av Polisvägen, förlängning av Olsgårdsvägen, skydd mot stigande havsnivåer, ombyggnation av toaletter samt lekplatser, livräddartorn i Ljunghusen, nya gång och cykelvägar, nya busshållplatser – regional superbuss, planering skollokaler Tångvallaområdet och Skanörs skola, om- och tillbyggnad Skanörgården och gångstråk till Falsterbo fyr. Detta är en stark budget med ett resultat på 66,8 mkr. 

M växlar upp det drogförebyggande arbetet.

Alltför många ungdomar i Vellinge kommer i kontakt med och använder droger. Vi Moderater vill bryta detta i ett tidigt skede. Vellinge ska vara en drogfri kommun. Ungdomars drogmissbruk är inte bara skadlig i sig utan kan även bli en inkörsport till annan kriminalitet. Det orsakar också omfattande samhällskostnader och tragedier för familjer och enskilda.

Vi Moderater har länge arbetat med drogförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Vi har t ex infört trygghetsvärdar, startat upp ungdomscentralen och varje kommunal skola har en drogpolicy. Vi har infört 24-timmars garanti och kommunen genomför årligen droganalyser i avloppsvattnet. Trots alla åtgärder måste vi bli än mer kraftfulla när det gäller missbruk och narkotikabrott. Om vi ska kunna ta strid mot drogmissbruket krävs en kombination av åtgärder.

Vi kommer fortsätta bekämpa drogmissbruket på tre fronter: förebyggande arbete, åtgärder för ungdomar i riskzon och arbete mot de som befinner sig i pågående missbruk.

Konkret vill vi

– Bedriva genomsök med narkotikahundar på grund- och gymnasieskolor.

– Utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

– Införa kontrakt mellan ungdom, vårdnadshavare och socialtjänst med tydlig konsekvens vid kontraktsbrott.

– Genomföra oanmälda hembesök hos barn och ungdomar där det finns

misstanke om drogmissbruk.

– Placera ytterligare trygghetskameror på utsatta platser.

– Öka antalet informationstillfällen för vårdnadshavare och ungdomar.

– Genomföra drogvaneundersökningen mer frekvent på skolorna.

– Genom Familjecentralen stödja unga som växer upp med missbruk i sin närhet.

– Samverka med Idrottsförbundet kring drogförebyggande utbildning.

Kommun, myndigheter, föreningsliv kan göra mycket men barn och ungdomar behöver bra förebilder i sin uppväxt och där spelar föräldraansvaret en stor och avgörande roll.

Vi kommer även driva på nationellt för skärpta straff, förstärkt tull och polis samt ändrad lagstiftning som underlättar samverkan mellan olika aktörer och myndigheter.

Våra barn och unga förtjänar en drogfri tillvaro!

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande (M)

Budget 2022 - Vellingemoderaterna storsatsar och tar tag i viktiga framtidsfrågor

Moderaternas budget 2022 präglas av framtidstro och fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vi satsar stort och tar tag i viktiga framtidsfrågor. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och vi växlar nu upp arbetet kopplat till trygghet, näringsliv, hållbar utveckling samt framtidssäkrad välfärd. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18,50 kr, densamma sedan 2006.

– Kommande år vill vi genomföra investeringar i nya skollokaler motsvarande drygt 1 miljard kronor. För att klara en ansvarfull finansiering fördubblar vi överskottsmålet från 1,3% till 2,6% vilket motsvarar 53 miljoner kronor. Det klarar vi samtidigt som kan genomföra en rad satsningar, inte minst inom utbildning samt vård och omsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Några exempel är:

Framtidssäkrad välfärd – 12 mkr

Utökning av förstelärare 5 st på förskola samt 10 st på fritidshem – 2,0 mkr,

Full kompensation för utökat antal elever inom skolverksamheten – 18 mkr

Satsning på elever i behov av särskilt stöd – 2,2mkr

Satsning på spetsutbildning – 0,8mkr

Satsning personkrets LSS och utsatta barn – 4,9 mkr

Ökat antal platser, 9 stycken på Vård- och omsorgsboende – 5,9 mkr

Utökad satsning på hemsjukvården/nära vård i hemmet – 4,9 mkr

Demensteam i hemtjänsten för att skapa ökad kontinuitet, ökad demenskunskap och ökad trygghet samt bredare anhörigstöd med adekvat stöd under hela sjukdomsförloppet

Budgeten innehåller investeringar på 437,3 mkr

Exempel på några investeringar är:

Ny grundskola inkl. sporthall i Hököpinge, trygghetskameror på skolor, ombyggnation av Polisvägen, förlängning av Olsgårdsvägen, skydd mot stigande havsnivåer, ombyggnation av toaletter samt lekplatser, livräddartorn i Ljunghusen, nya gång och cykelvägar, nya busshållplatser – regional superbuss, planering skollokaler Tångvallaområdet och Skanörs skola, om- och tillbyggnad Skanörgården och gångstråk till Falsterbo fyr.

– Det är en stark och ansvarsfull budget med ett resultat på 66,8mkr. Vi står väl rustade inför framtiden och har en stabil ekonomi som innebär att vi kommer kunna genomföra nödvändiga investeringar samtidigt som vi utvecklar kommunens kärnverksamheter, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Fortsatt gott företagsklimat i Vellinge kommun

Idag presenterade Svenskt Näringsliv rankingen avseende företagsklimat för 2021 och för andra året i rad placerade sig Vellinge på 13 plats av landets 290 kommuner. Vi moderater arbetar ständigt för ett levande näringsliv och vi ser det som grunden för vår välfärd.

– Ett gott företagsklimat är viktigt, det är det som skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling i kommunen.  Vi lokalpolitiker har ett stort ansvar att skapa goda lokala förutsättningar för entreprenörskap och företagande, Säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige måste företagens kontakt med kommun förenklas och servicen förbättras. Därför har vi moderater arbetat för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen.

En stor del som företagare möter i sin vardag ligger direkt under kommunens ansvar, det handlar till exempel om tillsyn, bemötande i olika ansökningstillstånd, och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. I undersökningen får företagare svara på frågor om hur dem uppfattar kommunens arbete i dessa frågor. Det handlar även om vilket utrymme kommunen ger företagen, om kommunen konkurrerar med företagen, hur skolan och media förmedlar bilden av företagen i kommunen och sist men inte minst handlar undersökningen om attityder från kommun och tjänstemän gentemot företagen.

I årets undersökning fick Vellinge sina bästa resultat i kategorierna, tillgång till kompetens, sammanfattande omdöme, konkurrens från kommunen samt kommunpolitikernas attityder till företagande.  

Kategorierna som kommunen fick sämst resultat i enligt företagen var, information till företagen, , dialogen med kommunens beslutsfattare samt mobilnät och bredband .

Nu gäller det att fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet ytterligare, att lyssna och ta till oss vad företagarna i kommunen tycker och inte minst att arbeta för att förbättra de punkter där kommunen fick lite sämre resultat.

Vi hoppas kunna fortsätta att skapa ett gott företagsklimat och arbeta för att hela tiden förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt gott företagsklimat och att nå förstaplatsen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.

– Vi gillar företagare och företagen. Årets placering visar att Vellinge fortsatt är i topp när det gäller näringslivsklimatet. En placering på plats 13 är givetvis bra men vi är absolut inte nöjda. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att fortsätta förbättra näringslivsklimatet så att befintliga företag kan växa och utvecklas och nya kan etablera sig i kommunen, avslutar Carina Wutzler.  

Pressmeddelande från nomineringskommittén Moderaterna Vellinge kommun angående provvalsresultat för kommunfullmäktige.

Nomineringskommittén är vald av Vellingemoderaternas krets och vårt uppdrag är att förbereda inför valen genom att föreslå kandidater till valsedel. Nomineringskommittén startar nu ett arbete där vi ska sammanväga olika delar, inklusive provvalet, för att presentera ett förslag på valsedel inför vår nomineringsstämma. Det är nomineringsstämman som slutligen bestämmer.

Det som vi sammanväger för att skapa en attraktiv valsedel är:

Kandidater ska vara förankrade i våra idéer, trovärdiga bärare av vår politik och i övrigt vara lämpliga som företrädare för Moderaterna.

Båda könen ska vara representerade, en jämn könsbalans eftersträvas bland kandidaterna på valbar plats.

Valsedeln ska som helhet på ett rimligt sätt avspegla väljarkåren vad avser, ålder, mångfald, geografisk spridning och olika yrkesbakgrunder. Det kommer att eftersträvas att ha kandidater med kompetens och erfarenhet.

Det kommer också att eftersträva kandidater som är nya, det vill säga inte tidigare ha kandiderat på en moderat valsedel.

Provvalsresultat.

Vi kommer att eftersträva att genomföra intervjuer och utvärdera samtliga kandidater som har haft förtroendeuppdrag för partiet under innevarande mandatperiod.

Nedan presenteras provvalsresultat:

 1. Carina Wutzler – 88 röster
 2. Anders Hansson – 79 röster
 3. Anna Mannfalk – 67 röster
 4. Martin von Gertten – 57 röster
 5. Gustav Schyllert – 55 röster
 6. Marie-Louise Bergman – 42 röster
 7. Synnöve Frick – 40 röster
 8. Malin Fors – 39 röster
 9. Göran Holm – 38 röster
 10. Ola Stenberg – 32 röster
 11. Bob Ericsson – 31 röster
 12. Mavis Zander – 30 röster
 13. Anna Tinglöf – 28 röster
 14. Hans Cedergren – 28 röster
 15. Eric Queckfeldt – 25 röster
 16. Victoria Bergstrand – 25 röster
 17. Per-Ola Stjernqvist – 24 röster
 18. Niklas Girvall – 24 röster
 19. Nicklas Albing-Schweitz – 23 röster
 20. Lars Olin – 21 röster
 21. Karl Henrik Östberg – 21 röster
 22. Elisabeth Tedestål – 20 röster
 23. Nils-Ola Roth – 20 röster
 24. Ann-Sofie Hörlin – 20 röster
 25. Karin Lönnergård Grevendahl – 19 röster
 26. Maria Wendt – 19 röster
 27. Charlotte Wannius Falk – 18 röster
 28. Margaretha Olsson – 15 röster
 29. Jesper von Wowern – 15 röster
 30. Charlotte Tham – 15 röster
 31. Rasmus Tönning Hansson – 14 röster
 32. Peter Jungbeck – 13 röster
 33. Lena Liepe – 13 röster
 34. Thommy Gransten – 11 röster
 35. Pia Andersson – 10 röster
 36. Stellan Carlson – 10 röster
 37. Ann-Katrin Cedergren – 10 röster
 38. Lars Hansson – 9 röster
 39. Jimmie Wester – 9 röster
 40. Danny Eversköld – 9 röster
 41. Pia Lindgren – 8 röster
 42. Filip Hernsell – 8 röster
 43. Fredrik Ceder – 8 röster
 44. Arian Mosaddegh – 7 röster
 45. Malin Fredgardh Huber – 7 röster
 46. Madeleine May Qwinten Linné – 6 röster
 47. Helen Piper – 6 röster
 48. Lennart Willemo – 6 röster
 49. Thorvald Lindhe – 6 röster
 50. Maritha Holmgren – 6 röster
 51. Peter Gustafsson Zaar – 5 röster
 52. Åsa Dahlbeck – 5 röster
 53. Anette Clair – 4 röster
 54. Hanne Persson – 4 röster
 55. Kevin Lantau – 4 röster
 56. Fredrik Van Dijkman – 3 röster
 57. Ing-Britt Samuelsson – 3 röster
 58. Stefan Jonasson – 3 röster
 59. Siw Nilsson-Prahl – 2 röster
 60. Carl Hillve – 2 röster
 61. Jan Brandberg – 2 röster
 62. Kristina Larsen – 1 röster

Kontakt:
Mavis Zander (M)
mavis.zander@vellinge.se
040-635 42 91

Nyhetsbrev - augusti 2021

Efter några veckor välbehövd semester är vi återigen tillbaka för fullt. Det har varit en sommar som gett oss varierande väder. Vi hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni har ”hemestrat” och tagit del av kommunens vackra natur, fina slättlandskap, härliga bad och trevliga matställen och upplevelser.I detta nyhetsbrev summerar vi sommarmånaderna och blickar samtidigt framåt mot en fullspäckad och spännande höst.

Den 1 juli hade Miljö- och byggnadsnämnden möte där man bland annat godkände bygglov för ett nytt flerfamiljshus på Campusområdet i centrala Vellinge, intill kommunhuset. Förslaget innebär att totalt 26 lägenheter och en verksamhetslokal kommer rymmas i två huskroppar om två våningar. Fjorton stycken 2 RoK, sex stycken 3 RoK, fem stycken 4-5 RoK, samt en 5-6 RoK. Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en attraktiv boendekommun. Vi ser positivt på att Vellinge kommun växer men det måste vara på rätt sätt. Vi vill att kommunen främst ska växa i våra centrum för att bevara vår värdefulla jordmark och naturområden. Bostadsbebyggelsen på Campusområdet går i linje med vårt centrumutvecklingsarbete för mer levande och attraktiva centrum.


I början av sommaren släppte tidningen Fokus sin årliga kommunranking ” Bäst att leva 2021”. Mätningen visar att Vellinge är Sveriges 9:e bästa kommun att bo och leva i. Det innebär att kommunen fortsatt ligger på ”topp tio” av Sveriges 290 kommuner. I år rankar Fokus landets alla kommuner utifrån 12 kategorier: Agenda 2030, arbetsmarknad, bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet, miljö, socialt och hälsa, utbildning och äldre. Vellinge får goda resultat i samtliga kategorier men främst i kategorierna: Agenda 2030, socialt och hälsa samt trygghet. Det är ingen slump att Vellinge får höga resultat i dessa kategorier utan är ett resultat av vårt långsiktiga och målmedvetna arbeta för att skapa attraktiva livsmiljöer där invånare, näringsidkare och besökare trivs.

Under juli färdigställdes även etapp 2 i projekt Norra infarten och trafiken vid den nya rondellen släpptes på för fullt. Den nya rondellen skapar bättre trafikflöde gällande tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Etapp 3, med sista biten in till centrum och ytterligare en cirkulationsplats, kommer färdigställas under året.

Pandemin har varit påtaglig även denna sommar vilket resulterat i att kommunens ungdomar drabbades hårdare vad gäller möjligheten till vanliga sommarjobb. För att hjälpa till att minska arbetslösheten bland ungdomarna i Vellinge kommun valde vi att utöka antalet feriepraktikplatser även detta år.  Sommaren 2021 fick 228 ungdomar feriepraktik med olika uppgifter i kommunen, en utökning med 28 platser från föregående år.  Nytt för detta år var Sommarorkestern och Naturvärdar. Sommarorkestern var ett samarbete med kulturskolan där 10 ungdomar hade som uppdrag att, under några veckor i juni, åka runt och spela för kommunens äldre och yngre på förskolor och vård- och omsorgsboenden samt för allmänheten. Naturvärdarna hade i uppdrag att arbeta längs Skåneleden och stränderna från Höllviken ut till Skanör där de hjälpte besökare, höll rent och snyggt längs leden samt ordnade naturaktiviteter för barn. Andra feriepraktikuppdrag som kommunen anordnade var strandvakter inom livräddarverksamheten, som denna sommar utökades med 17 feriepraktikplatser, feriepraktik på Fotevikens museum, kommunens skolor, bibliotek och förskolor samt feriepraktik utomhus med grönyteskötsel.


Under sommaren har ett arbete med att anlägga en ny pendlarparkering och cykelparkering vid Nyckelhålsparken pågått. Det är en förberedelse inför kommande expressbuss 15 som kommer starta december 2022 men redan nu kan dessa parkeringar användas för pendlare och besökare till Höllviken centrum. För oss Moderater är det viktigt att det finns en fungerande kollektivtrafik. Vi vill därför passa på att berätta om att vi under ett antal år arbetat tillsammans med Region Skåne för att få till ett bättre utbud i kollektivtrafiken. Vi har lyssnat in kommuninvånarnas synpunkter angående den nya expressbussen och på kommunstyrelsemötet i början av sommaren beslutades därför att ett tilläggsavtal ska tecknas. Tilläggsavtalet innebär att kommande expressbuss även ska trafikera Stefan Löfvings Väg och Östra Halörsvägen samt att linje 300 ska, förutom på vardagar, även samordnas på kvällar och helger med den nya expressbussen. Detta för att öka tillgängligheten och förbättra och förenkla resandet för kommunens invånare.


Den 13 augusti var de moderata regionråden på besök i Skanörs hamn. Det blev en trevlig förmiddag med bra diskussioner och frågor från invånare och medlemmar. Missade ni eventet och har frågor eller funderingar till regionråden så är ni välkomna att höra av er. Vi skickar vidare era synpunkter.


Den 19 augusti var det dags för höstterminsstart på Sundsgymnasiet i Vellinge. Nytt för denna termin är att Sundsgymnasiets ekonomiprogram har fått en ny profil – entreprenörskap. Vi moderater har länge arbetat för mer entreprenöriellt lärande i skolan och en stärkt koppling mellan skola och näringsliv. Den nya profilen är precis det, nära kopplad till näringslivet, vilket ger goda möjligheter att knyta kontakter och skapa ett nätverk redan i gymnasiet. Profilen ger värdefulla kunskaper och förbereder eleven väl för att starta och driva framgångsrika företag. Alla elever på Sundsgymnasiets ekonomiprogram driver UF-företag under sista läsåret, inriktning entreprenörskap förbereder med kurser i företagande och organisation redan under andra läsåret. Från och med denna termin har Sundsgymnasiet även startat upp en ny idrottsinriktning som är en Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU). Inriktningen är segling med foilande båtar och brädor och är en satsning i samarbete med Svenska Seglarförbundet. Vi anser att segling passar bra i vårt befintliga koncept, och är också en viktig och central del av förenings- och idrottslivet i kommunen. Idrottsinriktningen, som tar emot 8 elever per åk, gör det möjligt för eleverna att både satsa på sin sport och samtidigt få en utbildning av hög kvalitet.

På kommunstyrelsens möte den 23 augusti gav kommunstyrelsen fastighetsenheten i uppdrag att ta fram tillfälliga lokaler för nya Hököpinge skola, detta efter att utbildningsnämnden i juni flaggat för ett behov av 50 nya förskoleplatser i Vellinge redan hösten 2021. De tillfälliga lokalerna kommer etableras vid Herrestorps förskola fram till dess att Hököpinge nya skola står färdig höstterminen 2023


Några av er har kanske läst att byggnationen av Henriksdalsskolan i Höllviken som skulle stå färdig hösten 2023 blivit försenad i cirka två år. Detta på grund av överklagande och en olycklig formaliamiss som gjort att detaljplanen måste tas om. Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade därför den 25 augusti att behovet av tillfälliga lokaler fram till dess att Henriksdalsskolan står färdig ska utredas.

Kommunens delårsrapport för innevarande år prognostiserar en hög måluppfyllelse på 91 % av nämndernas totalt 47 mål för 2021. Rapporten visar också en positiv prognos på 199,9 miljoner kronor vilket är 153 miljoner bättre än det budgeterade resultatet för 2020 på 46,9 miljoner kronor.  Det positiva resultatet beror flera saker, bland annat beror resultatet på ett positivt finansnetto, högre skatteintäkter, gynnsam börsutveckling och överskott i verksamheternas nettokostnader. Överskottet innebär att kommunen även 2021 kommer klara av att egenfinansiera hela investeringsvolymen som prognostiseras uppgå till 274,1 mkr. Resultatet visar på god kostnadskontroll och ett målmedvetet och långsiktigt arbete, vi står nu väl rustade inför framtiden.


En annan intressant halvårsavstämning rör befolkningsutvecklingen. För första gången överstiger invånarantalet 37000 och per den 30 juni bor 37021 personer i Vellinge kommun. Det innebär en nettoökning av antalet invånare med 106 personer första halvåret. Främst sker ökningen i Vellinge och Hököpinge där flera olika bostadsprojekt börjat bli inflyttningsklara.


Ett av våra vallöften för denna mandatperiod var att genomlysa och utveckla fritidsgårds- och ungdomsverksamheten i kommunen. Syftet var att vi moderater vill få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. På kultur- och fritidsutskottets möte den 26 augusti antogs samverkansavtal med Värdehuset i Höllviken samt Vellinge IF. Avtalen mellan kommunen och föreningarna sträcker sig över fem år och är två pilotprojekt i kommunen för att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter på kvällar och helger samt utöka fritidserbjudandet för kommunens ungdomar.


Den 29 augusti hade vi Moderater en uppstartsträff med både nuvarande kommunfullmäktigegrupp och fullmäktigekandidater för att påbörja arbetet med att formera vår politik inför kommande mandatperiod. Det blev en riktigt trevlig förmiddag med många nya och inspirerande idéer och diskussioner. Arbetet kommer nu fortsätta under hösten och vintern. Har du tips på vad vi ska jobba lite extra för under kommande mandatperiod är du välkommen att kontakta oss.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti beslutade utskottet att en markanvisningstävling för en ny hotell-, konferens-, och spaanläggning på norra parkeringen av Falsterbo strandbad, intill nuvarande byggnad ska utlysas. Platsen är unik och ligger vid en av Europas finaste stränder med toppklassigt bad, fina golfbanor, världskänt fågelsträck, unik bebyggelse i fantastisk miljö och ett rikt djurliv. Förslag som lämnas in kommer utvärderas enligt koncept, ekonomi och hållbarhet och gestaltning – en ny byggnad ska passa väl in i den omgivande naturen och ha ett stort hållbarhetsfokus. Vi anser att det finns en stor potential för platsen och att en hotell-, konferens-, och spaanläggning kommer tillföra något nytt och positivt för kommunens invånare, besökare och näringsliv.

Trafikverkets helomvändning ett stort svek

De skånska bilköerna blir allt längre. Arbetspendlingen, tillväxten och säkerheten äventyras när incidenter sker dagligen. Det är en ohållbar situation. Under många år har det varit kapacitetsbrist på E6 mellan Vellinge och Malmö och Moderaterna har, både på lokal- och regional nivå, i olika sammanhang uppmärksammat Trafikverket på att ytterligare ett körfält behövs. För några år sedan genomfördes en åtgärdsvalsstudie som tydligt visade på kapacitetsbrist och en ytterligare fil längs sträckningen blev prioriterad av Trafikverket.

Efter utredning och planering kom i slutet av 2020 äntligen förslag om ett tredje körfält ut på samråd för sträckningen i norrgående riktning mellan Vellinge norra och Petersborg. I kommunens remissvar var vi tydliga med att vi ser positivt på ett tredje körfält och att det är en nödvändig åtgärd för att åtgärda kapacitetsbristen som råder. Vi var även tydliga med att hanteringen av bullerproblematiken, trafiksäkerheten och framkomligheten längs sträckan inte var tillfredsställande i samrådsförslaget. 

Kommunens yttrande och synpunkter bemöttes inte i samrådsredogörelsen. Jag reagerade på detta i en formell skrivelse till Trafikverket men svar uteblev. I ett möte med Trafikverket den 6 maj tog jag återigen upp frågan och svar utlovades men kom aldrig. Istället kallade Trafikverket kommunens tjänstemän till ett möte den 31 maj utan agenda. På mötet informerades helt oväntat om att ett nytt förslag ska utredas. Ett förslag som innebär att ett tredje körfält endast ska omfatta Västra Klagstorp – Petersborg, en sträckning på drygt 1 km! Det är förvånande att ett helt nytt alternativ kommer upp så långt fram i processen. Vi är kritiska till hur trafiksimuleringen genomförts och hur man nu väljer att frångå den belastningsgrad som tidigare hänvisats till. Det nya förslaget innebär också att Trafikverket duckar för sitt ansvar att genomföra de nödvändiga bullerdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs.

Det är inte första gången som Trafikverket i sista stund plötsligt och utan förestående dialog går ifrån tidigare beslut vilket får konsekvenser för Vellinge och Vellingeborna. Som andra exempel kan nämnas förbifarten Räng Sand samt ändrad sträckning av gång- och cykelväg mellan Kämpinge och Trelleborg.

Men vi ger inte upp! Vi kommer fortsätta trycka på Trafikverket för att få till en trygg och säker sträcka från Vellinge in till Malmö med tillräcklig kapacitet för framtiden.

Vellingemoderaterna genom Carina Wutzler.

Nyhetsbrev - juni 2021

Hoppas alla hade en härlig juni månad i det fina vädret med bland annat midsommarfiranden. För vissa har kanske semestern redan börjat, för andra är den nalkande. Något vi tror att alla kan komma överens om är att den är efterlängtad med sol och härliga bad på våra vackra stränder, inte minst i dessa speciella tider. Under månaden har mycket hunnits med.

Ett av våra vallöften för denna mandatperiod var att genomlysa och utveckla fritidsgårds- och ungdomsverksamheten i kommunen. Syftet var att vi moderater vill få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. På kommunstyrelsens möte den 1 juni beslutades att kommunen ska samverka med föreningslivet i två nya pilotprojekt. Till hösten startar dessa två projekt där kommunen tillsammans med föreningen Värdehuset respektive Vellinge IF ökar tillgängligheten till fritidsaktiviteter på kvällar och helger och utökar fritidserbjudandet för kommunens ungdomar.

Vi har lyssnat in kommuninvånarnas synpunkter angående nya expressbussen som från och med december 2022 ska komma att ersätta nuvarande buss 100 och har därför haft diskussioner med Skånetrafiken om ändringar för expressbuss 15. På mötet den 1 juni beslutade kommunstyrelsen därför att ett tilläggsavtal avseende expressbuss 15 ska tecknas. Tilläggsavtalet innebär att kommande expressbuss även ska trafikera Stefan Löfvings Väg och Östra Halörsvägen samt att linje 300 ska, förutom på vardagar, även samordnas på kvällar och helger med den nya expressbussen. Detta för att öka tillgängligheten och förbättra och förenkla resandet för kommunens invånare.

På kommunstyrelsemötet den 1 juni fastställdes kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att nuvarande Tångvallaskolans lokaler ska ersättas med en helt ny skola. Arbetet med planering och projektering ska startas omgående och därför beslutades också att det avsätts 3 mkr för detta redan i år. Beslutet innebär en storsatsning på samtliga skollokaler för samtliga verksamheter i Tångvallaområdet och en totalöversyn kommer genomföras för Tångvallaskola, Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter. Under mötet fattade kommunstyrelsen även beslut om nytt planuppdrag för Skanörs skola. De nya detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt med en idrottshall. Vi ser att det finns ett stort behov av fler skolplatser och planen är därför prioriterad. Målsättningen är att planen ska vara uppe för antagande senast första kvartalet 2023 med möjlighet till färdigställande 2024.

I början av juni kom den glada nyheten att Vellinge återigen tilldelats den internationella utmärkelsen Blå flagg. Tre av åtta Blå-flaggstränder i Sverige ligger i Vellinge kommun – Kämpingestranden, Skanörs strand och Falsterbo strand. Att kommunen tilldelats utmärkelsen Blå flagg är ingen slump utan resultatet av ett aktivt och målmedvetet arbete. Stränderna hålls rena, fräscha och säkra och kommunens livräddarverksamhet har blivit ett föredöme för andra kommuner runt om i landet. Och apropå livräddarverksamheten. Den 21 juni startade livräddarverksamheten för året på Kämpingestranden, Skanörs strand, Falsterbo strand, Ljunghusen strand samt handikappbadet. Livräddarna är på plats varje dag vid fint väder klockan 10-18. Till sin hjälp kommer livräddarna att ha feriepraktiksungdomar som är strandvakter.

Den 7 juni tog Carina Wutzler och Gustav Schyllert första spadtaget till Hököpinge nya skola tillsammans med elever som så småningom ska gå här. Skolan ska stå färdig om cirka 2 år och ha plats för 550 elever. Hököpinge nya skola ska vara en plats som kan utvecklas till att bjuda in samhället i övrigt till olika aktiviteter och sammanhang. Delar av skolan kommer sektioneras för att kunna användas utanför skoltid, så som matsal med scen, idrottshall och mediatek. Både föreningar och privatpersoner ska kunna boka dessa salar.

Den 14 juni kallades kommunstyrelsen till ett extramöte med anledning av den genomförda folkomröstningen den 7 juni. Moderaterna och Kristdemokraterna har enats om ställningstagande och vägen framåt och den kan sammanfattas enligt följande: Resultatet från folkomröstningen föranleder ingen åtgärd utifrån frågeställningen i folkomröstningen vilket innebär att ändrad inriktning på Falsterbo Strandbad kvarstår i enlighet med det beslut som fattades i november av kommunfullmäktige. Däremot anser vi att kommunen ska göra en utredning där man tittar på förutsättningarna för ett naturum på Falsterbonäset men då med en annan driftsform där föreningar, organisationer och myndigheter bidrar i drift och finansiering likt många andra naturum i Sverige. Utredningen ska ske i dialog och samarbete med förenings- som näringslivet och återrapporteras till kommunstyrelsen före 2021 års utgång med målsättning att möjliggöra verksamhetsstart 2022-2023. Förslaget lades fram på kvällens kommunstyrelsemöte och blev kommunstyrelsens förslag som sedermera antogs av kommunfullmäktige den 21 juni.

På utbildningsnämndens möte den 14 juni tog nämnden del av rapport Kvalitetsundersökning grundskola 2021. Undersökningen redovisades i grupperna F-2, åk 3-6 och åk 7-9 och innehöll frågor till samtliga elever, vårdnadshavare och personal angående trivsel, studiero, genus, delaktighet, kunskaper och värden samt utmaningar. Undersökningen visar på fortsatt hög svarsfrekvens, främst bland de yngre årskurserna och en tydlig färbättring kan ses för åk 7-9. Enkäten har en skala 1-10 och visar att de yngre barnen F-2 är mer positiva med ett medelvärde på 8,4. Åk 3-6 och åk 7-9 har ökat sina medelvärden till 7,5 respektive 6,0. Vi ser undersökningen som en bra indikator för vilka frågor vi behöver arbeta vidare med och kommer nu fortsätta arbeta för att förbättra trivseln, tryggheten och delaktigheten för eleverna.

På tekniska nämndens möte den 15 juni godkände nämnden kommunens yttrande avseende remiss ny cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde. I remissvaret har vi varit tydliga med att vi ser behov av en säker och trygg cykelväg utmed kustvägen mellan orterna och att det är något som varit efterfrågat av både invånare och besökare. Vi har även varit tydliga med att vi ser att en sträckning söder om väg 511 (havssidan) är det mest fördelaktiga. Dels på grund av att det har minst påverkan för fastighetsägare längs sträckan, dels för att det är mest fördelaktigt, trevligt och naturskönt för cyklisterna.  

På kommunfullmäktiges möte den 21 juni antog församlingen Vellinge kommuns kvartalsrapport för 2021. Kvartalsrapporten visar på ett oerhört starkt resultat trots det osäkra läget med en hög måluppfyllelse på 94 % per den 31 mars. Kvartalsrapporten prognosisterar ett positivt resultat på 144 mkr vid årets slut vilket är 97,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet för 2021 på 46,9 miljoner kronor. Verksamheternas nettokostnader prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 20,4 mkr, skatteintäkterna inkl kommunal utjämning ligger på 38,1 mkr högre och finansnettot beräknas till ett överskott på 38,6 mkr. Här bidrar pensionskapitalet med 30 mkr. Investeringsprojekten för året som beräknas uppgår till 354,8 mkr. Bland projekten kan nämnas ny grundskola i Hököpinge och Höllviken, tillbyggnad av Skanörsgården, projektering av Tångvallaområdet, Norra infarten, inköp av fyrfackskärl, utbyggnad av dagvatten i Hagaområdet och projektet för regionala superbussar. God kostnadskontroll i verksamheterna är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. Det är endast med en fortsatt stabil ekonomi som kommunen kommer kunna möta framtidens utmaningar och de högt ställda krav som Vellingeborna har.  

Under samma möte antogs även Program för Hållbar utveckling. Hållbarhet och tillväxt är alltid viktiga frågor som står högt på agendan för oss moderater och i oroliga tider som dessa känns det extra viktigt att ha ett stabilt och långsiktigt arbete kring dessa. Syftet med hållbarhetsprogrammet är att vässa arbetet med hållbarhetsfrågor i de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och skapa en gemensam målbild och inriktning för hållbar utveckling i Vellinge kommun med fokus på lokala behov, förutsättningar och prioriteringar men också agera förebild gentemot invånare, föreningar och näringsliv. Syftet är även att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun bidrar till att uppfylla golabala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor.

På omsorgsnämndens möte den 22 juni fattades beslut om att ge entreprenören för verksamheterna på Bäckgårdens aktivitetshus, Almgårdens aktivitetshus, Postgårdens aktivitetshus samt Omtankens hus restaurang i uppdrag att på ett smittsäkert sätt öppna upp igen. Givetvis kommer öppnandet att följa rådande rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Det känns bra att vi äntligen kan öppna upp aktivitetshusen för kommunens äldre igen. Vi moderater tar ofrivillig ensamhet på största allvar och aktivitetshusen är en viktig del i arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och aktivitetshusen är uppskattade mötesplatser för umgänge, aktivitet och måltider.

Det är glädjande att Vellinge fortsatt är tio i topp när tidningen Fokus gör sin årliga mätning ”Bäst att leva”. Vellinge är Sveriges 9:e bästa kommun att bo och leva i enligt tidningen Fokus årliga mätning. Det innebär att kommunen fortsatt ligger på ”topp tio” av Sveriges 290 kommuner. I år rankar Fokus landets alla kommuner utifrån 12 kategorier: Agenda 2030, arbetsmarknad, bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet, miljö, socialt och hälsa, utbildning och äldre. Vellinge får goda resultat i samtliga kategorier men främst i kategorierna: Agenda 2030, socialt och hälsa samt trygghet. Det är ingen slump att Vellinge får höga resultat i dessa kategorier utan är ett resultat av vårt långsiktiga och målmedvetna arbeta för att skapa attraktiva livsmiljöer där invånare, näringsidkare och besökare trivs.

Budgetarbetet inför 2021 har inletts. Den 18 juni träffades alla ordföringar tillsammans med kommunens tjänstemän för att gå igenom satsningar, prioriteringar och verksamhetsförändringar. Vi står inför stora utmaningar kommande år och det blir tuffa ekonomiska år framöver. Kommande år har vi till exempel stora investeringar, bland annat ska flera nya skolor byggas. Kommunen har som mål att självfinansiera investeringar med minst 50%, för att detta ska vara möjligt framöver krävs det ett högre resultat. Det innebär inte att pengar läggs på hög utan möjliggör nödvändiga investeringar både till nuvarande och kommande Vellingebor. Det kommer bli ett tufft arbete att få till budgeten men vi arbetar för att fortsatt erbjuda bra service och låg skattesats.

Bildresultat för solVi vill passa på att önska er alla en trevlig sommar. Hoppas att ni kommer ”hemestra” i kommunen som erbjuder vacker natur, fina slättlandskap, härliga bad och trevliga matställen och mycket mer.

Carina Wutzlers sommarhälsning 2021

En del av er har kanske redan börjat er semester och jag hoppas att ni kan njuta av ledighet och det fina vädret. Själv jobbar jag någon vecka till innan det är dags för ledighet som jag mestadels tänker tillbringa här på ”Svenska Rivieran”. Håller tummarna för fortsatt sol och värme. 

Även 2021 års första hälft har varit annorlunda för oss alla, men jag känner mig hoppfull. Smittspridningen minskar och vaccineringen tuffar på i snabb takt. Håll ut det sista, snart är förhoppningsvis pandemin över och vi kan återgå till en mer normal vardag.

Innan ledigheten vill jag skicka med lite reflektioner från första halvåret och påminna om vad vi moderater har åstadkommit med vår politik. Trots covid-19 har vi lyckats hålla uppe tempot. Vi har mycket att vara stolta över och vi har levererat en hel del.

Under våren har vi hunnit inviga den nya temalekplatsen i Hököpinge och tagit första spadtaget av Hököpinge nya skola. I Västra Ingelstad har utomhuspadelbanor byggts. Nyligen färdigställdes även två nya padelbanor på Tångvallaområdet och ytterligare två håller på att byggas i Vellinge.  Dessa padelbanor har byggts/håller på att byggas i samarbete med Skanör-Falsterbo Tennisklubb respektive Vellinge Tennisklubb. Under våren har stationshuset i Västra Ingelstad rustats upp av det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder och två nya hyresgäster har flyttat in, ett fantastiskt tillskott till orten. I Vellinge håller Norra infarten med ny entré in till centrum på att byggas för fullt. För någon vecka sedan blev större delen av den nya rondellen färdigställd och trafiken öppnade upp igen. De sju första tomterna i det nya verksamhetsområdet som ska anläggas i Vellinge har sålts och infrastrukturarbetet för hela området ska påbörjas under året. Beslut har fattats om upphandling för Höllvikens nya skola, Henrikdalskolan, som likt Hököpinge nya skola kommer rymma 550 elever och vara en skola för framtiden med en stor variation av lärandemiljöer, anpassningsbara lokaler och fullskalig idrottshall.

Skanör har fått två nya temalekplatser, Myran och Svampskogen, som redan varit väldigt populära bland ortens barn och elever. Avtal har tecknats med entreprenör för tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola som ger en utökning av 60 barn. Eter information om fortsatta luftproblem på Tångvallaskolan trots renoveringsåtgärder tillsatte vi i början av året en stor utredning som visade att det i nuläget inte är hälsofarligt för personal och elever att vistas i lokalerna. Dock ser vi allvarligt på de symptom som uppstått och anser inte att det är en acceptabel

arbetsmiljö. För att långsiktigt kunna säkerställa en god arbetsmiljö beslutade vi därför att Tångvallaskolan ska rivas och att en ny skola ska byggas. Beslutet innebär en storsatsning på samtliga skollokaler i Tångvallaområdet och en totalöversyn kommer genomföras för Tångvallaskolan, Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter. I Falsterbo har även parkeringssituationen vid Falsterbo museum att förbättrats och området förskönats. 

Under våren har också arbetet med nya stationslägen att påbörjats, det har ni kanske sett om ni kört förbi Nyckelhålsparken längs väg 100.

Även i år kommer livräddarverksamheten att utökas till att innefatta Ljunghusen och handikappbadet och vi kommer under sommaren att ha extra feriepraktikplatser till kommunens ungdomar. Glädjande är också att vi nyligen fattat beslut om att återöppna aktivitetshusen Bäckagården, Almgården och Postgården samt Omtankens hus restaurang. Vi vet att det har varit en tuff och isolerande tid, inte minst för kommunens äldre invånare, och att öppna dessa sociala mötesplatser har varit efterlängtat.

Måste nämna folkomröstningen som handlade om fortsatt verksamhet av konsthall och naturum på Falsterbo strandbad. Folkomröstningen fick ett förvånansvärt lågt valdeltagande, mindre än 28 %. Resultatet föranleder inte en ändrad inriktning av Falsterbo strandbad där en ny aktör redan etablerat sig och verksamheten konsthall och naturum har redan avvecklats. Självklart tar vi ändå resultatet på allvar och vi har därför tillsammans med Kristdemokraterna beslutat om att ge kommunförvaltningen i uppdrag att i dialog och samarbete med föreningslivet och näringslivet utreda förutsättningarna för ett nytt naturum på Falsterbonäset. Då med en driftsform där föreningar, organisationer och myndigheter bidrar i drift och finansiering likt många andra naturum i Sverige.

För att fortsatt kunna erbjuda invånarna en välfärd med hög kvalitet som är kostnadseffektiv tog vi under 2019 initiativ till att starta upp programmet Framtidssäkrad välfärd. Arbetet som omfattar verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning samt ekonomi togs fram under förra året. Under våren fattade fullmäktige beslut om att anta Program för framtidssäkrad välfärd inklusive en bruttoaktivitetslista som redan i år innehåller 30 aktiviteter som ska genomföras eller planeras. Hållbarhetsarbetet innefattande social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är viktiga frågor som vi arbetat med under året och program för Hållbar utveckling antogs av kommunfullmäktige i mitten av juni.

Trots fortsatt stor osäkerhet vad gäller det finansiella läget både vad gäller skatteunderlagstillväxten och utvecklingen på den finansiella marknaden ser prognosen i nuläget bra ut för Vellinges del. Enligt kvartalsuppföljningen beräknas ett positivt resultat på 144 mkr vid årets slut vilket är 97,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet för 2021 på 46,9 miljoner kronor. Budgetarbetet för 2022 har påbörjats och i det ingår ett nödvändigt prioriteringsarbete och en översyn av kommunens verksamheter. 

Jag är tacksam för allt engagemang och de högt ställda förväntningar som finns hos er invånare. Ni sporrar oss att fortsätta arbeta för att Vellinge fortsatt ska vara en framgångsrik kommun genom vår moderata politik.

Vill avsluta med att önska er alla en riktigt härlig sommar. Sola och bada på någon av kommunens tre Blå Flagg-stränder, ät en god bit mat eller ta er en svalkande dryck på någon av de många restaurangerna som finns, unna er en övernattning hemmavid, cykla Vellinges sträcka av Sydkustleden. Njut av allt det fina som finns i kommunen, det ska jag göra.

Jag önskar er en glad midsommar och en riktigt härlig sommar!

Vi hörs och ses till dess ha det bäst!

Carina Wutzler (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans för fortsatt destinationsutveckling

Besöksnäringen har stor betydelse för Sveriges fortsatta utveckling och tillväxt. Studier visar att kommuner med en hög turism och besöksnäring får positiva effekter på bland annat ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och förbättrad dagligvaruhandel. Besöksnäringen är en stor och växande bransch, en bransch där många av kommunens unga får sitt första jobb. Vi moderater arbetar hela tiden för att öka attraktiviteten runt om i kommunen och vi ser att det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen för att få till ökad ”året runt” turism och att utveckla hela kommunen som en attraktiv besöksdestination inte minst på grund av det rika natur- och kulturliv som finns här. Vi vill fortsätta bygga traditioner med olika återkommande arrangemang som sträcker sig över hela året. Arbetet är långsiktigt och handlar om att utveckla Vellinge kommun som destination där vi vill underlätta för företagare och föreningar att arrangera återkommande evenemang.

Vellinge har stränder i världsklass och det satsar vi på att behålla och utveckla. Genom att se till att stränderna hålls rena, fina och trygga har kommunen tilldelats Blå flagg på hela tre stränder. Under året har konceptet Semesterkänsla arbetats fram för att marknadsföra kommunen och underlätta för besökare att hitta tips på smultronställen, matställen, övernattningsmöjligheter och aktiviteter. 

En viktig del av besöksnäringen handlar om möjligheten till olika övernattningsmöjligheter. Campingtrenden har ökat under senaste decenniet. I samband med att kommunen sökte ny aktör för Falsterbo Camping 2017 valde vi att höja ambitionsnivån rejält med målet om en fyrstjärnig camping inom tre år och samtidigt avsatte vi 5 mkr i budget för att förbättra infrastrukturen i området. Målet uppnåddes snabbt och idag har vi en camping värd namnet i kommunen.  Vi ser att det finns behov att ytterligare övernattningsmöjligheter och då gärna i kombination med konferens- och spamöjligheter. Lämplig plats för detta kan vara Falsterbo Strandbad och därför har ett planuppdrag om planändring för att pröva detta beslutats.

Vi moderater har arbetat långsiktigt med att utveckla Skanörs hamn. Under de senaste åren har antalet båtplatser utökats, kajer byggts ut, Stens brygga byggts,  fyrplatsen med dansbana förskönats, livräddartorn byggts, livräddarverksamheten utökats och utvecklats, nya toaletter byggts,  ny lekplats samt hamnområdet har förskönats med belysning och med planteringar av olika slag. Genom vår politik har vi möjliggjort utveckling av verksamheter såsom nytt kallbadhus och utveckling av flera restauranger på platsen. Vi ser stor potential i att utveckla småbåtshamnen i Falsterbokanalen och hoppas nu på att förhandlingarna med Sjöfartsverket bär frukt så att vi även här kan börja utveckla och få till en lika fantastisk plats med verksamheter och båtliv.

Vi har varit delaktiga i att utveckla Skåneleden och Sydkustleden. Stråk som passerar unik och vacker natur i varierande miljö. Att vandra, cykla och golfa har blivit populära aktiviteter och här ser vi stora möjligheter att tillsammans med det lokala näringslivet skapa spännande koncept med paketerade upplevelser för både besökare och invånare.

Vi är stolta och glada över olika arrangemang så som Gåsaloppet, Halör Cup, Allsång i Kanalen, Vikingaveckan, Skördefest, Falsterbo Horse show, Falsterbo Bird show, Sommarfest, konstrundor, fågelguidningar, VIFFE cup, Möllevallscup, vernissage, utställningar m.fl. som ordnas av olika aktörer och som vi vill stötta och uppmuntra och som vi gärna ser ännu fler av framöver. Det finns ett stort utbud av restauranger och serveringar – ett utbud som uppskattas av invånarna och som lockar hit många besökare. Tillsammans fortsätter vi sätta Vellinge på kartan som en turistdestination året om.

Högsäsongen för kommunen som turistort är här och vi ser fram emot en varm och skön sommar med glada invånare och turister som tillsammans möts på kommunens stränder, smultronställen, uteserveringar och olika mötesplatser.

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande

Tappade uppkopplingen