Nyheter

Vellingemoderaternas nyhetsbrev - februari 2023

Årets kortaste månad är nu över. Februari innehöll en dag i kärlekens tecken och även en fullspäckad sportlovsvecka med aktiviteter runt om i hela kommunen. Mycket politiskt arbete har även hunnits med trots färre dagar som du kan läsa om nedan.

Den 2 februari presenterades det preliminära resultatet för Vellinge kommuns årsredovisning för 2022. Årsbokslutet visar ett positivt resultat på 155,7 miljoner kronor, vilket är nästan 100 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 59 mkr. Ett starkt resultat som visar på god kostnadskontroll och kostnadsmedvetna verksamheter. Det finns flera olika skäl till det positiva resultatet bl.a. högre skatteintäkter, statsbidrag, exploateringsvinster, färre elever pga lägre inflyttning än budgeterat, obelagda platser på vård- och omsorgsboenden, lägre utbetalt försörjningsstöd m.fl. Bokslutet visar även att verksamheterna har haft en god måluppfyllelse och hög kvalitet i både verksamhet och service.


Den nya lekplatsen vid Olsgården i Vellinge är nu klar. Sedan tidigare finns det tre lekplatser i området och även dessa har rustats upp och renoverats. Området har fått flera informationsskyltar kring djur- och växtlivet och är en del i satsningen för att utveckla ”gröna rum”.


Den 7 februari sammanträdde kommunstyrelsen. Under mötet behandlades bl.a. kommunens yttrande över Trafikverkets förslag på förändringar för att förbättra trafikflödet längs väg 100 avseende sträckningen Hagarondellen-Höllvikenrondellen. Vi Moderater är tydliga med att vi är positiva till en kapacitetsökning längs sträckan men hade flera invändningar på förbättringsåtgärder. Dessa kan ni läsa om i länken: https://vellinge.moderatweb.se/foreslagna-atgarder-av-trafikverket-langs-vag-100-maste-andras/

Under samma möte fick kommunstyrelsen ta del av den årliga rapporten över kommunens innehav av Gröna obligationer. Hösten 2017 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle börja emittera gröna obligationer och kommunen emitterade sina första gröna obligationer våren 2018 för byggnationen av Omtankens hus. Sedan dess har kommunen gjort många miljömässigt hållbara investeringar och emitterat i gröna obligationer till ett värde av 1 150 mkr. Gröna obligationer innebär att pengarna är öronmärkta till miljömässigt hållbara investeringsprojekt, bra både för miljön och ekonomin. Sammanställningen över investeringar som finansierats hållbart hittar ni på kommunens hemsida.

Vi arbetar ständigt med trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. För oss är det viktigt att kommuninvånarna ska känna sig trygga att bo, leva och verka i kommunen. Den 9 februari anordnade kommunen en trygghetsvandring i centrala Vellinge. Givetvis deltog våra moderata ordförande för att få möjlighet att prata med invånare och få in synpunkter på vilka områden vi behöver arbeta vidare med för att öka tryggheten än mer.

Den 14 februari antog kultur- och fritidsutskottet en programbeskrivning för att bygga ut Gya tennishall. Beslutet innebär att det nuvarande övertryckstältet rivs och en ny hall med två inomhusbanor byggs upp och binds ihop med byggnaden bakom genom en gångbro. Hallen kommer till stor del användas av Höllvikens Tennisklubb som främst har verksamhet för barn och ungdomar. För att optimera nyttan ska hallen vara användbar dygnet runt i samverkan med närings- och föreningsliv.

Under samma möte beslutade kultur- och fritidsutskottet att avsätta 500 tkr till Värdehuset för att de ska kunna utveckla verksamheten och anställa mer personal.

Vi tycker det är viktigt att vara nära verksamheterna för få insyn om hur verksamheter fungerar och förstå vad de behöver för att kunna utvecklas. Omsorgsnämnden har politiska kontaktpersoner på samtliga verksamheter, likaså har utbildningsnämnden politiska kontaktpersoner inom verksamhetsråden på skolorna och förskolorna.

Sedan en period tillbaka har det pågått en rätt så aggressiv smutskastningskampanj mot oss moderater från vissa företrädare från oppositionen. Det sprids lögner, påhopp och missvisande information och vi valde därför att bemöta dessa i andra numret av VellingePosten 2023. Insändaren kan ni läsa i sin helhet här: https://vellinge.moderatweb.se/vellingeborna-fortjanar-battre/

Under kommunfullmäktigemötet den 27 mars röstade L, SD, S, KD och MP avslag på ny detaljplan för Skanörs skola. Det innebär att den tilltänkta nya idrottshallen nu stoppas. Det innebär även att den utökade skolgården och de nya klassrummen, grupprummen och lokalerna för fritids stoppas. För oss Moderater är det viktigt att ge alla elever rätt förutsättningar och att alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar i hela kommunen. Det gäller även tillgången på ändamålsenliga lokaler. Beslutet drabbar alla barn och personal på Skanörs skola och föreningslivet på Näset. Läs mer på vår Facebooksida och följ debatten. Vill ni veta hur beslutet gick till så tipsar vi om att kolla in livesändningen av kommunfullmäktige, den kan ni fortfarande se på Vellinge kommuns Facebooksida.

Replik på Kristdemokraterna insändare i förra VellingePosten

Kristdemokraternas insändare i förra numret av VellingePosten angående en hotell-, konferens- och spaanläggning i Falsterbo innehöll flera felaktigheter och missvisande uppgifter. Vi Moderater vill därför förtydliga hur arbetet och processen ser ut framåt.

Kd påstår felaktigt att jag den 2 februari kommunicerade ut att ”hotellbygget i Falsterbo ska starta” och att ”M menar att kommunstyrelsens godkännande av budgeten innebär att det är fritt fram att starta bygget trots att kommunfullmäktige först måste besluta”.

Först och främst – något bygge ska inte starta! Det som kommer starta är en detaljplaneprocess som kommer pröva möjligheten att anlägga en hotell-, konferens- och spaanläggning vid Falsterbo Strandbad. Området som ska detaljplaneläggas är den del av parkeringen närmast nuvarande byggnad, en yta som är tom och övergiven största delen av året. Planprocessen grundar sig på ett beslut i kommunstyrelsen i juni 2020 där planuppdrag godkändes. Sedan dess har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om markanvisning och kommunfullmäktige har beslutat om markanvisningsavtal med utsedd aktör. Så sent som 17 januari i år antog dessutom kommunstyrelsen internbudget för 2023 och i den beskrivs uppstart av detaljplanen som en av prioriteringarna under året. På mötet i januari var det INGET parti som hade invändningar mot detta när ärendet behandlades! Det finns alltså en rad politiska beslut som ligger till grund för arbete med detaljplanen. Att det skulle vara respektlöst mot väljarna, demokratin och rättvisa anser vi därmed direkt felaktigt. Dessutom kommer en kommande planprocess involvera invånare, föreningar, näringsidkare, myndigheter och andra intressenter och det kommer ges möjlighet att komma med inspel, lämna synpunkter och ställa frågor som vi vet finns. Vi ser fram emot en konstruktiv och seriös process där vi tillsammans kan skapa något som vi kan vara stolta över.

Vi tycker det är viktigt att poängtera att det finns många som anser att det skulle vara positivt med en hotell-, konferens- och spaanläggning i Falsterbo. Den bild som förmedlas av Kd om ett massivt motstånd menar vi inte stämmer överens med verkligheten. Vi är medvetna om att det finns frågor och farhågor om tex trafik, parkering och påverkan på miljö och natur. Det är frågor som givetvis kommer utredas och förtydligas och som är en viktig del i den kommande planprocessen. Det är sedan kommunfullmäktige som beslutar om antagande av detaljplan. Vi har sett att det finns påstående om att projektet kommer kosta skattebetalarna pengar och vill därför även passa på att förtydliga att så inte är fallet. Sanningen är att det kommer generera en intäkt, marken kommer säljas för 50 miljoner kronor. Vi anser att en hotell-, konferens- och spaanläggning kommer gynna såväl besöksnäringen som kommuninvånarna och den kommer ha stor betydelse för Vellinges välstånd och utveckling samt kommer skapa nya arbetstillfällen för både vuxna och ungdomar.  

Med sin insändare sprider Håkan Wretsell (Kd) och Michael Boris-Möller (Kd) felaktig information om process och bakgrund i syfte att skapa en felaktig bild av mig och Moderaterna. Sådant agerande skapar väljarförakt och är respektlöst mot väljare, demokrati och rättvisa.

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Vellingeborna förtjänar bättre!

Just nu sprider vissa politiska företrädare från oppositionen mycket felaktig information (medvetet eller omedvetet?) och man svartmålar oss och vår politik på sociala medier, i debattinlägg och i insändare.  Det tycker vi är oerhört tråkigt.

Vi moderater står upp för det vi tror på och jobbar för det vi tycker är Vellingebornas bästa. Vi håller oss till fakta och framför vad vi vill åstadkomma med vår politik och undviker att hoppa på andra partier eller politiska företrädare. Men när Liberalerna jämställer oss med ”Putin eller Vitryssland”, sprider felaktiga uppgifter, skickar oförskämda mejl, påstår att vi inte lyssnar eller att vi köper röster och att vi slösar med skattebetalarnas pengar, ja, då måste vi reagera. Även företrädare från Kristdemokraterna sprider desinformation och vill ge sken av att saker är på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten.

Politiken i Vellinge har hamnat på en så låg nivå att det börjar bli pinsamt. Tonen är tråkig och debattklimatet hätskt. Vellingeborna förtjänar bättre än så här. Politik handlar om att vilja. Så till er politiker som väljer att sprida felaktigheter och som gör allt i er makt för att nedvärdera och svartmåla Moderaterna – byt fokus! Berätta i stället vad ni vill göra för att förbättra och utveckla kommunen. Vi lyssnar gärna.

 Vi har genom åren haft bra diskussioner med företrädare från olika partier och det vill vi fortsätta med i konstruktiv och seriös anda. Vi är väl medvetna om att Moderaterna inte har egen majoritet och att vi styr i minoritet. Vi ser fram emot att prata politik och ha dialog med olika partier och företrädare. Vi ser gärna breda förankringar kring aktuella frågor och vi bjuder gärna in brett för samtal och diskussioner. Det har vi även gjort tidigare, bland annat kring arbetet med framtidssäkrad välfärd och program för hållbar utveckling där alla partier deltagit. Vi hoppas och tror att samtliga politiska företrädare i kommunen egentligen vill arbeta för ett ännu bättre Vellinge. Vi tillhör olika partier av en anledning och det innebär att vi inte tycker likadant i alla frågor. Det är en sak att tycka olika och sakligt ifrågasätta, en annan att smutskasta och sprida lögner. Vi kommer arbeta för fortsatta, meningsfulla och förbättrade diskussioner, men det finns ett engelskt uttryck som lyder ”It takes two to tango”, och det gäller även i detta sammanhang.

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande (M)
Gustav Schyllert, Miljö- och byggnadsnämndens ordförande (M)
Margaretha Olsson, Utbildningsnämndens ordförande (M)
Martin von Gertten, Tekniska nämndens ordförande (M)
Mavis Zander, Omsorgsnämndens ordförande (M)

Föreslagna åtgärder av Trafikverket längs väg 100 måste ändras!

Det är tydligt att det behövs åtgärder för att förbättra trafikflödet, öka trafiksäkerheten och minska bullernivåerna längs väg 100. Vi välkomnar därför att Trafikverket lagt fram förslag på förändringar längs sträckan Toppenrondellen – Hagarondellen. Dock har vi en hel del invändningar på det förslag som nu ligger på bordet. I det yttrande som beslutades på senaste kommunstyrelsemötet har våra invändningar tydliggjorts.

Dessa innebär i korthet att:

  • Vi är positiva till två filer i vardera riktningen genom Höllviken och över Ljungheden men vi motsätter oss en breddning av vägen längs Ljungheden då det skulle inkräkta på unika naturvärden.
  • Trafikverket måste ta ansvar för bullerproblematiken. Det behövs bullerdämpande åtgärder såsom tex. tyst asfalt längs sträckan. Detta är särskilt angeläget genom Höllviken och Ljunghusen.
  • Bussfilen måste tas bort längs hela sträckan, såväl genom Ljunghusen som genom Höllviken. Samtliga filer ska vara öppna för bilister.
  •  Vi motsätter oss införandet av ett bussfält i riktning västerut vid Haga.
  • Det är angeläget att förbättra trafikflödet ut på väg 100 i Ljunghusen från Storvägen m.fl. vägar. Detta blir bättre om bussfilen tas bort men vi vill även att hållplatsområdet vid Storvägen byggs om och att en fil ”direkthöger” byggs från Storvägen.
  • Det är viktigt att optimera tiderna för broöppningar för att minska trafikproppar.
  • Det är angeläget att fartkamerorna behålls och gärna utökas, Trafikverkets förslag om att ta bort dessa leder till försämrad trafiksäkerhet.
  • Trafikverket behöver i sitt arbete beakta kommunens planer att uppföra skydd mot tillfälliga havsnivåhöjningar. Myndighetens åtgärder får inte försvåra eller hindra detta viktiga arbete.

En majoritet i kommunstyrelsen ställde sig bakom dessa invändningar som nu går vidare till Trafikverket och vi hoppas att de kommer att beaktas i arbetet framåt. Dock är vi är förvånade över att Liberalerna, (inte lika förvånade över Miljöpartiet), vill ha kvar bussfiler längs hela sträckan och att de dessutom vill ha fler! Vi kan bara tolka det som att de motsätter sig åtgärder som förbättrar framkomligheten och att de inte vill förbättra flödet genom Ljunghusen eller underlätta för de boende där. Dessutom vill de sänka hastigheten till 50 km/h genom Höllviken och sänka hastigheten över Ljungheden. Ställningstaganden som vi anser skulle försämra trafikflödena och påverka bilisterna i kommunen negativt och som inte verkar vidare genomtänkta.

Vi fortsätter kämpa för en kapacitetsförstärkning för samtliga trafikslag med trafiksäkra lösningar och bullerdämpande åtgärder utan att inkräkta på värdefull naturmark – för Vellingebornas bästa.

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande (M)

Vellingemoderaternas nyhetsbrev - januari 2023

Nu har årets första månad passerat och ett nytt och spännande år har börjat – ny mandatperiod. Vi har startat året i full fart, lite om vad som har hänt kan ni läsa om nedan.

I slutet av förra året vann detaljplanen för Henriksdalskolan laga kraft. Planering och projektering har pågått parallellt under överklagandeprocessen för att inte tappa tid. Detta innebär att kommunen nu kan gå vidare med upphandling och att byggnation kan påbörjas inom ett år. Ett efterlängtat projekt och en av flera skolsatsningar som vi moderater prioriterat.

Den 11 januari invigdes Tångvalla nya paviljongskola. Skolan ska fungera som tillfällig skola under drygt 3 år under tiden som gamla skolan på Tångvallaområdet rivs och ny skola byggs upp. Den nya paviljongskolan rymmer 450 elever och är en fullskalig skola med alla funktioner såsom lektionssalar, specialsalar, tillagningskök, fritidshem och snart kommer även en idrottshall på plats. Arbeten för att säkerställa trygga och säkra skolvägar har gjorts från Falsterbo till Skanörs Vångar där skolan är placerad.

Den 16 januari tog kommunen över S:t Knut och Aspen i egen regi. Övertagandeprocessen har gått bra och utvecklingsresan för verksamheten fortsätter nu, bland annat med utbildningsinsatser för personalen.


Samtliga nya nämnder har haft sina första sammanträden där internbudgetarna för respektive nämnd antogs. I korthet innefattar dessa:


Kommunstyrelsen och BR Fastighet och Exploatering samt kultur- och fritid: Internbudgetarna innehåller många viktiga satsningar för 2023, våra prioriterade satsningar är bland annat: fokus på trygghetsarbete, öka medborgarnas delaktighet och inflytande, destinationsutveckling, energiomställning – ljuskällor och solceller m.m, Västra hamnplan, utökade lokaler fritidsgårdar, Eskilsgården, Nya träningsytor, Bo tryggt, Förbifart Räng Sand, Hotell- konferens- och spaanläggning Falsterbo Strandbad, Västervångs företagsby, nya skollokaler samt tillgängliggöra kommunens lokaler.


Utbildningsnämnden: Utbildningsnämndens budgetram uppgår till 1109,2 mkr för 2023 vilket är en budgetutökning med 49 mkr jämfört med 2022. Våra politiskt prioriterade satsningar för utbildning är bland annat: Arbete för att öka studiero, genomföra insatser inom framtidssäkrad utbildning, nytt chefsutvecklingsprogram, fortsatt arbete mot psykisk ohälsa med förebyggande och åtgärdande insatser, intensifiera arbetet med elever med problematisk frånvaro, utveckla ungt företagande både för grundskolan och gymnasiet, utforma skolmiljöer som främjar lärande och social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande, fortsatt arbete för att utveckla och stimulera särbegåvade och högpresterande elever samt stärka det drogförebyggande arbetet.


Omsorgsnämnden: Omsorgsnämnden har ett tilldelat budgetanslag på 581,7 mkr vilket är en ökning med 39,2 mkr jämfört med 2022. Prioriterade satsningar för 2023 är bland annat: utökning seniorkontakter, Stjärnmärkning av demensvård, drogförebyggande arbete, arbete för tidiga insatser barn i riskzon, SSPF, dagverksamhet på Omtankens hus, måltidsupplevelser för äldre, kulturgaranti, kompensation för ökat antal hemtjänsttimmar, placeringar HVB Ung Omsorg, kompetensförsörjning, fortsatt arbete med att motverka ofrivillig ensamhet och stimulera fysisk aktivitet, fortsatt arbete med ökad kvalitet, ökad samverkan med pensionärsföreningar, arbete med arbetslöshet (ekonomiska läget) samt övertagande av S:t Knut/Aspen egen regi.


Tekniska nämnden: Tekniska nämndensnettobudget uppgår till 120 mkr och innefattar infrastrukturverksamhet, VA och avfall. Nämndens prioriterade satsningar för 2023 är bland annat: Attraktiv centrumgata Polisvägen, uppgraderad av gatubelysning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Bo tryggt, nya gång- och cykelvägar längs Östra Fädriften, Vattentornsgatan samt fortsättning Alstad-Grevie, infrastrukturåtgärder i ett tidigt skede vid ny- och ombyggnation, fortsätta samarbetet med vägföreningar, fortsatt arbete med dagvattenhantering och VA, fortsatt arbete med avfall och återvinning, energiomställning och utvinning samt I o T-utveckling (internet of things).

Miljö- och byggnadsnämnden: Miljö- och byggnadsnämndens prioriterade satsningar för 2023 är bland annat: Tillsynsprojekt, utökning av miljöinspektörstjänst, förbättra service och bemötande mot invånare och företagare, bygglovsexpressen, underlätta tillståndsgivning för energiomställning, fortsätta arbetet med digitalisering av processer.

I helgens nummer av Vellingeposten skriver omsorgsnämndens ordförande Mavis Zander om moderaternas fortsatta satsning på demensvården inom kommunen. Med utbildningsinsatsen Stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrums utbildningsmodell ska kunskapen kring en personcentrerad demensvård öka. Ett synsätt där man har människan i fokus snarare än demenssjukdomen. Läs hela insändaren i Vellingeposten eller på vår hemsida.

Vi moderater fortsätter satsa på demensvården.

För oss moderater är ett förebyggande arbete för gott åldrande och en god livssituation för kommunens seniorer viktigt. Vi vill att omsorgen som erbjuds i Vellinge kommun ska hålla hög kvalitet och utgå från medborgarnas villkor. För att öka livskvaliteten och minska oron hos personer med demenssjukdom krävs det rätt bemötande. Personal som arbetar med demenssjuka personer behöver ha rätt kunskap kring hur man bemöter och underlättar vardagen för både omsorgstagarens och deras närstående. Därför avsätter vi nu 8 miljoner kronor i budget 2023 för att genomföra Stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrums utbildningsmodell.

För att få en stjärnmärkning ska minst 80 % av personalen ha genomgått en fyra-stegsutbildning kring demensvård. Verksamheten ska även använda sig av de verktyg som introducerats under utbildningen. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen kring en personcentrerad demensvård där man har människan i fokus snarare än demenssjukdomen.

Vellinges invånare ska känna sig trygga och säkra med den vård som ges, därför vill vi skapa ökad kontinuitet och verka för ett bredare anhörigstöd. Vårt mål är att ge personer med demenssjukdom en diagnos i tidigt skede och förbättra möjligheten att bo kvar hemma. Detta görs bland annat genom att öka kunskapen hos personalen som arbetar med personer med demenssjukdom.

Vi anser att en sammanhängande vårdkedja är A och O för personer med demenssjukdom som befinner sig i egna hemmet. Stöd i form av teknik och hjälpmedel är andra viktiga redskap för att ge trygghet och ökad självständighet i vardagen för den demenssjuke och dennes närstående.

Mavis Zander (M)
Omsorgsnämndens ordförande

Tack för i år!

2022 närmar sig sitt slut. Trots en osäker omvärld och oroliga tider har vi klarat leverera det mesta som vi föresatt oss. Inte minst inom våra fokusområden skola, äldreomsorg, trygghet och hållbar utveckling.

Inom skolområdet har det hänt massor! Omfattande investeringar i skollokaler har fortsatt. Byggnationen av Hököpinge skola inkl. sporthall börjar närma sig sitt slutskede. Tångvallaskolans ersättningslokaler står på plats på Skanörs Vångar och tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola fortsätter. Projektering för såväl Henrikdalskolans permanenta lokaler och utbyggnaden av Sundsgymnasiet är i full gång. Under hösten blev Sundsgymnasiet s.k. Riksidrottsgymnasium för segling och får nationell antagning för utbildningen. Möjligheterna till utlandsstudier har förbättrats, spetsutbildning inom matematik, ”mattespets”, för grundskoleelever har implementerats och Sandeplanskolans nya utemiljöer har färdigställts. Sundsgymnasiet har utsetts till årets skånska UF-skola och Vellinge kommun till årets skånska UF-kommun – samverkan mellan skola och näringsliv ger resultat!

Inom omsorgen har det också hänt mycket. Omsorgsnämnden har beslutat om ett Äldrepaket som ska öka livskvaliteten för de äldre. Det innefattar bl.a. kost och nutrition för att måltidsupplevelsen ska vara en höjdpunkt på dagen, utökning av arbetet med seniorkontakter, utökning av cyklar till Cykling utan ålder och satsning på socialt engagemang på vård- och omsorgsboenden.  Samarbete med Ung Omsorg har sjösatts som innebär att ungdomar stöttar upp i omsorgen och får sin första rad på CV:t samtidigt som de äldre får ett meningsfullt utbyte med den yngre generationen. Dessutom har nyckelfri hemtjänst införts. Detaljplan för det nytt vård- och omsorgsboende och LSS daglig verksamhet har antagits och även här pågår planering och projektering för fullt.

Trygghetsarbetet fortsätter och i våras beslutade kommunstyrelsen om utökat uppdrag till trygghetsvärdarna på dagtid med olika temaområde för att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  En ny samverkansöverenskommelse med Polisen har undertecknats med fokus på Trygghet i offentlig miljö och Trygga unga. Den nya drogförebyggande planen och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har implementerats. Under året har vi haft särskilt fokus på trafiksäkerhetshöjande åtgärder med nya moderna farthinder och s.k. crosslight belysning.

Arbetet med hållbar utveckling är högaktuellt inte minst kopplat till minskad energiförbrukning där vi alla måste hjälpas åt och där kommunen vidtagit en rad åtgärder. Ett nytt energiprogram har antagits där kommunen höjer sina ambitioner. Kommunens arbete med att anlägga solceller, dels för att för försörja kommunala fastigheter, dels för att bidra till ökad elproduktion, fortsätter på vårt initiativ. Jag har i flera omgångar, både innan och efter valet, tillsammans med kollegor i regionen tryckt på Moderaterna nationellt för ett införande av högkostnadsskydd för el. Påtryckningar som lett till en viss framgång; det blev ett elstöd där företag och gas delvis omfattas. Dock är det långt kvar till det högkostndasskydd som utlovades och därför kommer påtryckningarna fortsätta.  Efter kraftiga reaktioner från oss moderater tog E.ON i våras tag i problemen kring kvalitetsbrist i elleveransen till stora delar av Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. Som många andra har vi reagerat mot danskarnas dumpning av slam i Öresund i samband med bygget av Lynetteholm – vårt gemensamma arbete gav resultat och i somras avbröts dumpningen.

Det är även många andra projekt som genomförts under året. Markanvisningen för hotell-, konferens- och spaanläggningen på Falsterbo Strandbad har genomförts, vi har kommit i hamn med rådighet över Västra Hamnplan genom ett efterlängtat avtal med Sjöfartsverket och Skåneexpressen 15 har kommit på plats med flera uppgraderade hållplatslägen som ger ökad trygghet och attraktivitet. Förberedelse för företagsetableringar på Västervångs Företagsby pågår för fullt och överlåtelse av mark ser ut att kunna ske tidigare än väntat. Dessutom fortsätter Vellinge toppa rankingar inom Agenda 2030, företagande och näringsliv samt trygghet. En del av de vallöften vi hade under årets valrörelse har redan uppfyllts, bl.a. har bygglovsexpressen inrättats och en kulturgaranti för äldre införts.

I juni beviljade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i stora delar Vellinge kommuns ansökan om att uppföra skyddsvallar mot tillfälliga havsnivåhöjningar runt Falsterbonäset.  Detta är en viktig ödesfråga för kommunen och beslutet har vunnit laga kraft genom Högsta domstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd för överklaganden av MÖD:s dom. För bara någon vecka sedan kom besked från MSB att kommunen beviljas 72 mkr i bidrag för projektet.

2022 innebar också valår – vi nådde inte vårt mål. Vi tappade den egna majoriteten men har fortsatt starkt stöd och tillhör de blåaste kommunerna i landet. Vi är såklart inte nöjda med resultatet och vi måste rannsaka oss själva och arbeta aktivt för att vinna tillbaka väljarna. Vi kommer fortsätta ta ansvar för Vellinge och fortsätter styra – nu i minoritet. Vi är positiva till att prata med andra partier och ser fram emot konstruktiva och bra diskussioner kring olika politiska frågor.

Passa på att ladda batterierna under julledigheten. Nästa års kärva ekonomiska läge och diverse utmaningar kommer kräva lite extra av oss politiker. Trots dystra och mörka tider gäller det att hitta ljuspunkter. Glöm inte att det finns mycket gott och fint att glädjas åt också.

Tack för i år!

Vi hörs och ses – tills dess ha det bäst

Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande

Ny regering - nytt försök!

Vi Vellingemoderater ger inte upp i frågan om solceller på Falsterbonäset. Vi har tidigare uppvaktat regeringen Andersson men bemöttes då med nonchalans och total tystnad. Nu gör vi nytt försök med regeringen Kristersson och hoppas på bättre förståelse och högre prio.

Bakgrunden är att Försvarsmakten konsekvent lagt in sitt “veto” och nekat bygglov för solceller på stora delar av Falsterbonäset med hänvisning till riksintresse för totalförsvaret. Flera av dessa har överklagats och drivits hela vägen till regeringen. När den förra regeringen fattade beslut i ärenden gick man på Försvarsmaktens linje, trots att man i sin egen elektrifieringsstrategi sagt sig vilja öka samexistensen mellan elproduktion och totalförsvarets intressen. Idag finns det teknik som borde kunna samspela med Försvarsmaktens utrustning utan att äventyra rikets säkerhet. Det finns en lösning – om viljan finns!

En ny regeringen har tillträtt. En regering som i valrörelsen sa sig prioritera energifrågan. När vi tillskrev den förra regeringen om invånares möjligheter att uppföra solceller på Falsterbonäset bemödade sig inte ens statsrådet Farmanbar att svara eller bemöta våra synpunkter. I ett brev uppmanar jag den nya energiministern Ebba Busch och andra ministrar i regeringen att prioritera frågan och möjliggöra solceller på Falsterbonäset.

Det bor ca. 10 000 människor i området och det finns en stor vilja hos såväl invånare, företag som kommun att uppföra solceller. En åtgärd som hade bidragit till ökad energiproduktion, energiomställning och inte minst till lägre energikostnader. Genomförd solkartering visar på goda förutsättningar för solenergi. Det är då orimligt att fastighetsägare på näset saknar praktiska möjligheter att uppföra solceller.

Om man menar allvar med att man vill få till omställning för klimatets skull och vill vidta åtgärder för lägre energipriser så måste man också skapa förutsättningar för det. Regelverket kopplat till Försvarsmaktens riksintresseanspråk måste följa med den tekniska utvecklingen. Vi står upp för Vellinge och för en hållbar energiförsörjning!

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Nyhetsbrev - november 2022

November har bjudit på såväl budgetfullmäktige, snö som traditionellt jullotteri. Tydliga tecken på att Julen närmar sig!

Månadens första dag hade knappt hunnit gry innan ett härligt besked satte ribban för november – Vellinge kommun utsågs till årets skånska UF-kommun av organisationen Ung Företagsamhet. Ett tydligt kvitto på att vårt arbete för en god samverkan mellan skola och näringsliv såväl som Sundsgymnasiet arbete med entreprenöriellt lärande ger resultat.

Samma dag skrev kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler i Expressen tillsammans med regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähke, regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson och Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson om regeringens svek mot Vellingeborna och skåningarna. Kampen för högkostnadsskydd för el fortsatte i Aftonbladet den 12 november.

Det pågår flera infrastrukturprojekt runt om i kommunen. Bl.a. byggs en GC-väg längs Stortrappsvägen i Skanör samt Clemensagervägen i Falsterbo för att trygga och säkra skolvägarna i samband med nybyggnationen på Tångvallaområdet och att Tångvallaskolans ersättningslokaler tas i bruk. De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna vid pendlarparkeringen i Hököpinge är klara och sikten i korsningen har nu förbättrats avsevärt.

Den 8 november antog kommunstyrelsen en ny detaljplan för området Eskilsgården för att möjliggöra ett nytt vård- och omsorgsboende samt lokaler för LSS daglig. I en film på vår Facebook förklarar Carina Wutzler hur boendet ska utformas.

Polisens årliga trygghetsmätning som släpptes den 12 november talar sitt tydliga språk: Vellingeborna känner sig fortsatt trygga! Mätningen visar att upplevda utomhusstörningar, utsatthet för brott och oro för utsatthet till brott minskat jämfört med förra mätningen. Särskilt glädjande är också att det skett en förbättring kopplat till buskörning med moped och MC vilket tidigare upplevts som ett problem i kommunen.

Månades viktigaste beslut togs vid fullmäktiges novembersammanträde då budget för 2023 antogs. Moderaternas budget fick till slut majoritet men det låg i farans riktning att vår budget skulle falla. Liberalerna som inte ens lagt ett eget förslag bestämde sig för att rösta på SD:s budget, trots att de riktat skarp kritik mot innehållet i densamma. Förvånande var också att Socialdemokraterna glatt hängde på och även de röstade ja till Sverigedemokraternas förslag – man kan ju fråga sig om det var sanktionerat från Sveavägen 68… Dessutom röstade tre kristdemokratiska ledamöter på tre olika sätt.

I ett brev till den nya energiministern Ebba Busch uppmärksammar kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler återigen problemen med solceller på fastigheter på Falsterbonäset. Med en ny regering gör vi nya försök – vi hoppas att denna regering, till skillnad från den förra, behagar att svara på vårt brev och bemöta våra synpunkter.

Den förste Advent var det dags för Höllvikenmoderaternas traditionsenliga jullotteri – samtidigt som Vellinge-Månstorp kampanjade i centrum. Det var härlig stämning och trevliga samtal i båda orterna!

Både regeringen och Socialdemokraterna har svikit Skåne

I flera tidningar pågår nu en debatt nationellt mellan regeringen och Socialdemokraterna om vem som gjort mest för att lindra energipriserna i södra Sverige. Sanningen är att båda parter har svikit skåningarna.

I den skånska valrörelsen handlade mängder av samtal mellan politiker och väljare om energipriserna och farhågor inför den vinter som vi står inför. Vintern 2021 var elkostnaderna rekordhöga för många och det finns flera indikationer på att vintern 2022 kommer bli ännu dyrare. Både regeringen och Socialdemokraterna nationellt tävlade om vem som kunde erbjuda mest till flest när det gällde elkompensation, allt för att vinna skånska väljares gillande. Just nu ser det ut som att båda har svikit Skåne. Vi har därför bjudit ner energiminister Ebba Busch till Skåne för att diskutera situationen och hoppas på kompromisser över blockgränserna i riksdagen.

Den socialdemokratiska regeringen gav ett uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram ett högkostnadsskydd. Den borgerliga regeringen påskyndade sedan det uppdraget. Modellen som blev resultatet av de båda regeringarnas arbete visade sig inte alls vara ett högkostnadsskydd utan en kompensation för redan gångna månader. Förstå oss rätt: Vi är glada för den elkompensation som under vintern kommer komma skånska hushåll och företagare till del. De pengarna kommer att göra stor skillnad. Vi är dock missnöjda med flera andra aspekter.

För det första verkar Skåne inte få det utlovade högkostnadsskyddet. Vi vet i nuläget inte hur dyr elen kommer att vara i vinter. Enligt uträkningar från Stockholms handelskammare riskerar hushåll i Skåne att drabbas av nästan tre gånger så höga elpriser under kommande vinter som under den förra. Då duger inte retroaktiva kompensationer. Sverige behöver införa ett högkostnadsskydd efter exempelvis norsk modell där staten tar en del av kostnaden när elen är som dyrast. Den typen av modell är mer träffsäker eftersom den skyddar de företag och hushåll som får de största kostnadsökningarna istället för att kompensera efter antal kilowattimmar som det aviserade stödet gör. Dessutom var det den typen av högkostnadsskydd som utlovades i valrörelsen.

För det andra är kompensationen för de hushåll och företag som använder gas helt frånvarande. Gas är en stor del av den energimix som används i sydsverige och har sett mer eller mindre lika stora kostnadsökningar som el. Att gasanvändare inte ska få någon kompensation alls för det föregående året och inte heller får något skydd för den kommande vintern är en katastrof. Flera av våra grannländer har vidtagit åtgärder för att linda gaskostnaderna: Danska politiker kommit överens om en sänkning av energiskatten och ett pristak på el, gas och fjärrvärme. Tyskland har genomfört en tillfällig sänkning av momsen på gasanvädning för både hushåll och företag. Här behöver samtliga partier i riksdagen genast sätta sig ner för att föreslå åtgärder för svenska gasanvändare. Politiker lovade gasanvändare kostnadsskydd under valet. Det är dags att leverera på det löftet.

Syd- och Mellansverige klarar inte den kommande vintern om vi behöver utstå skenande elpriser och svikna löften från såväl regeringen som Socialdemokraterna. Att Mikael Damberg (S) och Ebba Busch (KD) bråkar på Aftonbladets debattsida sänker inte el- och gaspriserna med ett enda öre i denna del av landet. Det är dags att nationella företrädare för samtliga riksdagspartier slutar käbbla och börjar leverera det som de lovat skåningarna.  

Anna Jähnke (M) Regionala utvecklingsnämndens ordförande i Skåne

Carl Johan Sonesson (M) Regionstyrelsens ordförande i Skåne

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Christian Sonesson (M) Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp