Nyheter

Hotell-, konferens- och spaanläggning för attraktivt Vellinge

Vi moderater vill fortsätta arbeta för attraktiva och levande orter. Vi är stolta över att äntligen kunna gå vidare med utvecklingen av Falsterbo Strandbad och möjliggöra byggnation av en hotell-, konferens- och spaanläggning. Falsterbo är känt som en klassisk bad- och kustort, för sitt strand- och sommarliv, sina fantastiska golfbanor och den unika naturen. Falsterbo har en 100-årig historia som badort, hit kom kungligheter och kändisar från hela Europa för att njuta av havet, naturen och ro för själen.

Vi ser att det finns behov av fler övernattningsmöjligheter i kommunen som kan förlänga turistsäsongen. Detta kommer gynna Vellinges invånare, näringsidkare, turister samt Falsterbonäset som destination för att öka besöksantalet och året-runt-turismen. Vi tror även att lokalbefolkningen kommer att utnyttja anläggningen för dags- eller weekendspa och restaurangbesök. Ett hotell-, konferens- och spaanläggning kommer skapa nya arbetstillfällen för både vuxna och ungdomar. Besöksnäringen har en stor betydelse för Vellinges utveckling och tillväxt. Studier visar att kommuner med en hög turism och besöksnäring får positiva effekter på bland annat ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och förbättrad dagligvaruhandel. Vi utvecklar framtiden!

Trafiken ska flyta på!

En förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och känna frihet är rörligheten – möjligheten att förflytta sig någon annanstans. Det kan vara dagliga resor för att lämna barn på förskola, åka till en affär för att handla eller till och från arbetet. Det kan också vara mer sällan förekommande resor. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag – bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi vill därför verka för enkla, trygga och snabba transporter. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår från att bilen fortsatt kommer att svara för en stor del av transportbehovet. Buller från trafiken är ett miljöproblem som kan påverka vår livskvalitet negativt. Målsättningen är att antalet boende som utsätts för störande buller från trafiken ska minska. Här vill vi trycka på Trafikverket och Region Skåne för gemensamma insatser. Trafiksäkerheten är en stor och viktig fråga och vi vill med olika åtgärder höja trafiksäkerheten, inte minst för fotgängare och cyklister.

Vi vill:

Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Falsterbovägen i Höllviken

Anlägga GC-väg längs Vattentornsgatan i Vellinge

Trygga och säkra Hamnvägen

Skapa ny trafiklösning vid ”trafikplats Höllviksnäs”

Uppföra ytterligare bullerdämpande åtgärder längs E6

Bygga Förbifart Räng Sand

Anlägga GC-väg vid Henrikdalsvägen

Fortsätta arbetet med trygga och säkra skolvägar

Förbättra stöd och samverkan med vägföreningarna

Trycka på Trafikverket för bättre underhåll och kapacitetsförstärkningar längs väg 100 och E6

Anlägga GC-väg längs Östra Fädriften

Samarbeta med Skånetrafiken för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken

Skapa attraktivt och hållbart stationsområde vid Toppenområdet

Anlägga GC-väg Kämpinge – Fredshög (på havssidan)

Utöka pendlarparkeringar för bil och cykel

Här är det gott att leva!

Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi lokalpolitiker ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen. I den ingår bostadsbyggandet, verksamheter och viss infrastruktur. Vi ser positivt på att Vellinge växer men det måste ske på rätt sätt och i lagom takt, kommunens särprägel och byarnas karaktär måste bevaras. Vellinges unika läge, intill storstad och närhet till kontinenten med ett stort utbud ger oss speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av detta erbjuder vår centralt belägna kommun såväl stränder i toppklass som bad, skog, storslagen natur, slättlandskap, goda rekreationsmöjligheter och gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa värden som tillsammans skapar Vellinges unika särprägel.

Vi vill:

Uppföra ny temalekplats i Östra Grevie

Försköna och utveckla Stationsparken i Västra Ingelstad

Uppföra ny lekplats med naturtema i Vellinge tätort

Skapa nytt stråk till Falsterbo fyr Utöka yta för fritidsgården i Vellinge

Arbeta för att uppföra bastu och brygga i Kämpinge

Uppföra nytt vattensportcenter på nordöstra kanalsidan

Bygga ny tennisanläggning på Gyaområdet

Säkra badhytterna längs stränderna

Skapa nytt fritidscentrum på Tångvallaområdet

Försköna Gamla torg och Skoltorget

Fräscha upp entrén till Falsterbo vid Falsterbogrillen

Inrätta kulturgaranti för äldre

Verka för mer konst i det offentliga rummet

Ombyggnation kring Polisvägen i Höllviken

Skapa fler rekreationsstråk

Startskott för utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen!

Hamnen vid Falsterbokanalen ligger fantastiskt vackert och har stor potential. Vi moderater vill utveckla området till en levande och attraktiv småbåtshamn med båtliv, föreningsverksamheter, restauranger, serveringar, handel och service. Vi har under många år kämpat för att kommunen ska få rådighet över hamnområdet som idag ägs av Sjöfartsverket. Efter många års diskussioner och förhandling har vi lyckats driva igenom ett arrendeavtal som innebär att vi nu tillsammans med båtklubb och andra aktörer kan påbörja ett efterlängtat och välbehövligt förändringsarbete.

Det handlar om att se till att funktioner såsom båtkran, spolplatta, ramper mm kommer på plats men också om att skapa nya förutsättningar för fler föreningar och verksamheter att etablera sig på platsen. Båtklubben, Sjöräddningssällskapet, Sjöscouterna och befintliga näringsidkare är exempel på självklara samverkanspartners på området. Parkering och båtuppställningsplatser kommer fortsätta finnas men målsättningen är att dessa flyttas närmre vägen och att ytor närmast vattnet används för serveringar och olika verksamheter. Vi har för avsikt att ansöka om tillstånd för utfyllnad väster om kajen för att skapa ytterligare yta med bl a nytt strandområde.

En viktig knäckfråga i avtalsförhandlingen har handlat om ansvarsfrågan gällande marksanering och det är tydligt att det åligger i Sjöfartsverket. Hållbarhet kommer ha stort fokus under hela planeringen och målsättningen är att hamnen ska nå Blå Flagg-certifiering. Vilket endast 14 hamnar i Sverige har idag.

Vi avser starta arbetet med förändring direkt under 2023 och i vår budget kommer vi avsätta resurser för att kunna påbörja rivning av Sjöfartsverkets gamla byggnader och för att kunna förstärka och uppföra nödvändiga funktioner. En röst på moderaterna innebär en röst för en utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen så att den blir så fin som den förtjänar att vara. Nu ser vi till att ta chansen när vi har den!

Vi tar ansvar!

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande service och infrastruktur.

God ekonomisk hushållning är grundläggande för oss moderater och måste alltid stå i fokus. Inte minst i tider av kris när det är oroligt i omvärlden och det råder stor osäkerhet i världsekonomin. I svåra tider prövas ledarskapet och det är då det krävs ansvarstagande och tydligt ledarskap.

Vi moderater har under många år fått väljarnas förtroende att leda kommunen, ett förtroende som vi tagit på största allvar. Vi har drivit en ansvarsfull politik och har skapat en på många sätt framgångsrik kommun. Detta samtidigt som vi har en stark ekonomi och en av landets lägsta kommunala skatt, 18,50 – densamma sedan 2006. Det är inte en självklarhet att det är så. Det ligger mycket hårt arbete och politisk vilja bakom framgångarna.

Vi ser alla kommunens pengar som skattebetalarnas och de hanteras därefter. Du som skattebetalare ska få valuta för varje skattekrona du betalar in.

Kommande år planeras stora investeringar inom skola och äldreomsorg samtidigt som vi har startat nödvändigt utvecklingsarbete inom framtidssäkrad välfärd och hållbar utveckling. Genom stabila spelregler, god kostnadskontroll och tydliga prioriteringar kommer vi säkerställa fortsatt god ekonomi och klara möta framtidens utmaningar och de högt ställda krav som vi i Vellinge har.

Politik berör många frågor och områden. Kanske håller du inte med oss i alla frågor men vill du fortsätta bo i en kommun med framtidstro, välskött ekonomi, bra skolor, en god äldreomsorg, ett bra näringslivsklimat och som dessutom tillhör de tryggaste i landet? Då ska du välja att lägga din röst på Moderaterna. Vi hoppas att du liksom vi tror på Vellinge – ett Vellinge som visar vägen in i framtiden!

Trygghet att lita på!

Vellinge ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin i arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser. Kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat som kan påverka friheten att under trygga och säkra förhållanden vistas var man vill, när man vill. Trygghet handlar i grund och botten om rätten att leva sitt liv utan upplevda eller faktiska inskränkningar av sin frihet.

Vi vill:

Sätta upp fler kameror i offentliga miljöer för ökad trygghet

Att det råder nolltolerans mot droger och ungdomsrelaterad brottslighet

Beakta trygghet och säkerhet i samhällsplaneringen

Fortsatt uppfräschning av offentliga miljöer

Ta krafttag mot klotter, skadegörelse och nedskräpning

Utöka och utveckla trygghetsvärdarnas verksamhet

Kräva ökad polisiär närvaro i kommunen

Uppgradera belysning för tryggare offentliga miljöer

Stötta frivilligorganisationer som jobbar för ökad trygghet

Utöka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid – SSPF

Ta krafttag mot våld i nära relationer

Fortsätta satsa på trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Fortsatt satsning på trygga och säkra skolvägar

För en hållbar framtid!

Hållbarhetsfrågor är en självklar del i vårt politiska arbete. Det handlar såväl om miljömässig som om ekonomisk och social hållbarhet. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en integrerad del i hela den kommunala verksamheten. Moderat miljöpolitik utgår från eget ansvar, teknisk utveckling och långsiktigt hållbarhet. 

Vi vill ge Vellingeborna förutsättningar att göra klimatsmarta val i vardagen genom att t.ex. installera solpaneler och laddstationer. Men också genom effektiv avfallshantering, attraktiv kollektivtrafik, möjlighet till återbruk samt trygga och säkra gång- och cykelvägar. Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi vill:

💙 Växa hållbart och värna varje orts unika karaktär

💙 Skydda Falsterbonäset genom att uppföra skydd mot stigande havsnivåer

💙 Ställa höga krav på nybyggnationers arkitektur och utformning

💙 Satsa mer på laddinfrastruktur

💙 Utveckla kommunens fastigheter med solenergi för energibesparing och minskade utsläpp

💙 Öka graden återbruk och cirkulär ekonomi i kommunens verksamhet

💙 Vidta åtgärder för att minska riskutsattheten vid skyfall, översvämningar, dagvattenproblematik och erosion

💙 Fortsätta arbetet med sandfodring av våra stränder

💙 Upprätta gröna hyresavtal för verksamheterna

💙 Ta kampen för solceller på Falsterbonäset

Vi ger barnen bästa start i livet!

För oss moderater är skolan ett viktigt och prioriterat område. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet med kvalitativa förskolor och skolor där skolmiljön ska uppmuntra till social förmåga, specialisering och nyfikenhet. Vi står upp för en tydlig kunskapslinje som ska löper hela vägen från förskolan genom, grundskolan vidare till gymnasiestudier och ev. vidare till högre utbildning. För att kunna fullfölja sina drömmar och själv kunna bidra till sin egen och samhällets försörjning är kunskap och bildning det som ger makten att själv kunna forma sitt liv anser vi.

Vi vill

Införa vardags- och privatekonomi som del av matematiken i grundskolan

Utveckla Ungt Företagande i grundskolan

Införa introduktionsår för nyexaminerade lärare

Bygga ny förskola på Tångvallaområdet

Bygga ut Skanörs skola med 75 nya elevplatser

Uppföra grundskola på Tångvallaområdet

Erbjuda fler spetsutbildningar inom grund- och gymnasieskolan

Utöka med mer fysisk aktivitet i skolan

Utveckla fritidsgårdsverksamheten för ungdomar – skapa fritidsklubbar

Bygga ut Sundsgymnasiet

Färdigställa Hököpinge skola och ny idrottshall

Uppföra Henrikdalskolan

Förstärka stöd till barn och unga med psykisk och fysisk ohälsa

Nyttja teknik för mer flexibel och individanpassad undervisning

Uppföra ny förskola i Höllviken

Stå upp för valfrihet i skola och äldreomsorg Införa fler stipendier till elever som utmärker sig på olika sätt

Satsa på avskilda duschutrymmen på samtliga skolor

Uppföra ny idrottshall Skanör

Det ska vara tryggt att åldras i Vellinge!

Vellinges invånare ska känna sig trygga och säkra på att de från den vård och omsorg de behöver. Att åldras innebär ofta att man någon gång kommer att ha behov av hjälp i vardagen. Det kan vara fråga om hjälp i hemmet eller flytt till ett boende som ger service och vård. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. All vård och omsorg ska ha tydliga kvalitetskrav och följas upp kontinuerligt. Vård och omsorg ska byggas upp tillsammans med individen, och syfta till att ta vara på och stärka den egna förmågan. Vi vill med vår politik skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Vellinge. Målet är att skapa ökad livskvalitet och välmående genom fysisk aktivitet och social gemenskap på olika sätt.

Vi vill:

Bygga nytt vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort – 66 nya boendeplatser

Motverka ofrivillig ensamhet

Utöka anhörigstödet

Stjärnmärka all demensvård i Vellinge kommun

Stimulera social samvaro och fysisk aktivitet för gruppen äldre

Utveckla måltiden som höjdpunkt på dagen för gruppen äldre

Öka fokus på kost och nutrition för att motverka undernäring bland äldre

Inrätta kulturgaranti för äldre

Inrätta funktionen MAR – medicinskt ansvarig för rehabilitering

Att alla medarbetare inom äldreomsorgen ska tala och förstå svenska

Verka för högre personalkontinuitet inom hemtjänsten

Utöka samverkan och stödet till pensionärsföreningarna

Sommarhälsning från Carina Wutzler

Halva året har gått och för en del av er har kanske semestern redan börjat. Oavsett är det härliga tider som jag hoppas ni passar på att njuta av. Valår innebär lite speciella och annorlunda tider; valrörelsen har börjat så smått och kommer intensifieras ju närmre valet vi kommer. Spännande tider!

Även om året innehållit en hel del valförberedelser har vi moderater fortsatt ta ansvar för Vellinge och arbetat på för att leverera det vi föresatt oss. Efter två år med pandemi och diverse restriktioner var vi många som såg framemot ett år med mer normalläge och arbetsro, men så blev det inte. Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har påverkat oss på olika sätt, inte minst av en stor osäkerhet på världsekonomin men även vad gäller kommunens arbete med kris-, beredskaps- och säkerhetsfrågor. Trots påverkan från omvärlden har vi haft högt tempo och mycket positivt har hänt.

Markanvisningstävling för hotell-, konferens- och spaanläggning intill Falsterbo Strandbad har genomförts och vinnande aktör utsetts. Arbetet kommer gå vidare med detaljplan med sikte på etablering inom fem år. Anläggningen kommer skapa mervärde för både invånare, besökare och det lokala näringslivet och blir ett positivt tillskott för hela kommunen.

Hållplats Haga, ny cirkulationsplats vid Triangeln i Skanör, utegym, groddjurspassage, ytvattenåtgärder i Vellinge, ny utemiljö på Sandeplanskolan har alla färdigställts i år. Trafiksäkerheten är en viktig fråga och flera åtgärder har genomförts.

Skolbyggnationerna i Hököpinge och på Skanörsgården fortlöper enligt plan. Beslut om tillfälliga lokaler för Henriksdalskolan och Tångvallaskolan har fattats och planering pågår för fullt.

Efter många års förhandlingar med Sjöfartsverket har vi äntligen kommit i hamn när det gäller Västra hamnplan vid Falsterbokanalen. Ett 25-årigt arrendeavtal ger kommunen rådighet och möjlighet att utveckla området till en mer levande och attraktiv småbåtshamn med bättre förutsättningar för båtlivet men också för mer handel, service, restauranger och för fler föreningar och verksamheter. Nytt för i år är ett ”beach-häng” som förverkligats efter initiativ från oss moderater.

Ytterligare ett positivt besked är det från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att kommunens ansökan om att få uppföra skydd mot tillfälliga havsnivåhöjningar till allra största delen beviljas. Efter många års ”processande” kan vi nu gå över i projekterings- och uppförandefas.

Trygghet är alltid högt prioriterat för oss moderater och vi har stärkt arbetet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom att arbetat fram ny drogförebyggande plan med tydliga insatser och åtgärder samt startat upp SSPF-arbete för att tidigt nå ungdomar som kommit på glid. Vi har utökat trygghetsvärdarnas uppdrag att även omfatta dagtid och utvecklat arbetssättet för att nå fler.

Jag vill även lyfta beslutet under våren om att ta fram detaljplan för Förbifart Räng Sand. Detta sedan Trafikverket för några år sedan backade ur projektet med löfte om trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Kämpinge by. Av det har vi inget sett och därför driver vi nu förbifarten som kommunalt planärende. Trafikverket ansvarar för viktig infrastruktur i kommunen och vi arbetar kontinuerligt med att lyfta behov av såväl underhåll som kapacitetsförstärkningar. Det är mycket glädjande att vi genom gemensamma ansträngningar med andra lyckades stoppa den oansvariga danska dumpningen av förorenat slam en mil utanför Falsterbonäset. Nu går vi vidare och tar upp kampen för solceller på Falsterbonäset genom skrivelse till ansvariga ministrar där vi uppmanar till åtgärder. Ja, det har sannerligen hänt en hel del…

Avslutningsvis vill jag nämna något om ekonomin. Senaste prognosen visar på ett resultat på 103,4 mkr vilket är ca 45 milj kr bättre än budget. Detta trots ett finansnetto på nästan minus 60 milj kr! Vi har en stark och stabil ekonomi samt god kostnadskontroll. Det bådar gott inför framtiden! Vår politik gör skillnad! Tack alla som varit med och bidragit till allt det positiva som skett. Valår innebär en något annorlunda sommar men njut och ladda på med ny energi inför en kul och spännande valrörelse!


Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!


Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande