Nyheter

PRESSMEDDELANDE: BUDGET 2024

Vi befinner oss i ett ansträngt läge med hög inflation, ökade räntekostnader och ökade pensionskostnader vilket inneburit att det varit extra utmanande att få till en budget som går i linje med våra ambitioner och högt ställda krav. Men tack vare robusthet och långsiktigt politiskt ansvarstagande kan vi presentera en ansvarfull och framtidsinriktad budget med flera viktiga satsningar. Budget 2024 innehåller investeringar på ca 711 mkr och har ett planerat resultat på 11,4 mkr.

Budget 2024 är återhållsam och det har krävts en hel del prioriteringar, t.ex. neddragning av central organisation samt en rad tillfälliga justeringar, bland annat för underhåll. Trots förstärkning från regeringen med 23 mkr i välfärdsbidrag till kommunen har dessa prioriteringar och neddragningar behövts. Detta för att möta de tillfälligt kraftigt ökade pensionskostnaderna, som för Vellinges del ökar med 80 mkr mellan 2022 och 2024, samtidigt som vi inte skär ner på våra kärnverksamheter – skola och omsorg. Vårt ansvar är att använda skattepengarna så effektivt som möjligt. I dessa tider är det extra viktigt att prioritera kärnverksamheterna men även att kunna fortsätta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samt arbetet med hållbar utveckling. Dessa områden går som en röd tråd genom Moderaternas budgetförslag för 2024.

Vi utökar budgeten med 32,3 mkr till utbildning och med 23,9 mkr till omsorgen.  

Några exempel på satsningar inom utbildning:

 • Nya skollokaler                                        
 • Tillskott till verksamheterna för fler elever/barn                                                                
 • Uppräkning/indexering skolskjuts                                                                                           
 • Förstärkt och utvecklad elevhälsa och närvaroteam
 • Digitalisering för att förbättra kvaliteten
 • Individanpassad utbildning
 • Utredning resursskola

Några exempel på satsningar inom omsorg:

 • Ökning av antalet hemtjänsttimmar                                                                                       
 • Utökat antal platser särskilt boende                             
 • Personlig assistans LSS                          
 • Ökat behov av insatser avseende sjuksköterska, undersköterska samt rehab personal
 • Ökat behov Hem för vård och boende, Barn och familj                                                   
 • Fördubblat bidrag till Kvinnojour och brottsofferjour              

Övriga exempel på satsningar:

 • Ungdomsbiljett till alla ungdomar i gymnasieåldern bosatta i Vellinge kommun
 • Utökning av friskvårdsbidrag till anställda 1500 à 2000 kr
 • Nytt bibliotekssystem
 • Framtidssäkrad välfärd
 • Löner uppräkning
 • Resursökning civilt försvar
 • Trygghetskameror på skolor
 • Stärkt stöd till kulturskolan

Under året kommer flera viktiga investeringar att påbörjas/genomföras, till exempel:

 • Ny grundskola Henriksdalskolan – 205 mkr (totalt 388 mkr)
 • Om- och tillbyggnad Tångvallaområdet – 180 mkr (totalt 740 mkr)
 • Tillbyggnad av Sundsgymnasiet – 40 mkr (totalt 70 mkr)
 • Nytt äldreboende Vellinge – 80 mkr (totalt 180 mkr)
 • Nytt LSS-boende i centrala Höllviken 5 mkr (totalt 21 mkr)
 • Skydd mot stigande havsnivåer etapp 1, 2 – 35 mkr (totalt 54 mkr finansieras genom beviljade bidrag)
 • Investeringar i VA anläggning, utökad kapacitet genom ny överföringsledning och ledningsförnyelse – 50 mkr
 • Handelsplats Västra Höllviken – 5 mkr (totalt 9 mkr)
 • Uppgradering gatubelysning – 3,5 mkr
 • Ombyggnation lekplatser – 4 mkr
 • Ytvattenåtgärder gata/park – 3 mkr
 • Offentliga toaletter – 3 mkr

 – Vår budget tar ansvar för såväl ekonomin som verksamheterna i ett osäkert och tufft läge. Jag ska inte sticka under stolen med att vi har behövt prioritera och omprioritera, vårt fokus har legat på att fortsatt kunna utöka ramen och satsa på skola och omsorg. Budgeten bygger på skattesatsen 18,50 kr, densamma sedan 2006. Den innehåller satsningar som innebär fortsatt utveckling för Vellinge samtidigt som den är robust och ansvarstagande.  Vi måste hela tiden fundera på om vi tillhandahåller rätt service och tjänster och om vi använder resurserna på bästa sätt, det är speciellt viktigt i dessa tider och ett ansvar vi tar på största allvar för Vellingebornas bästa, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

För mer information och kommentarer kontakta Carina Wutzler.
Carina Wutzler (M)
Mail: carina.wutzler@vellinge.se
Tel: 0709-91 52 02 eller 040-42 52 02

Vellingemoderaternas nyhetsbrev - juli/augusti

De varma stranddagarna blev tyvärr få under juli och augusti. Vi hoppas ändå att ni hade en skön sommar och att ni förhoppningsvis haft en härlig ledighet. Det politiska arbetet startade i mitten av augusti efter lite sommaruppehåll. I nyhetsbrevet kan ni läsa om händelser och politiska beslut för juli och augusti.

I början av sommaren släpptes kommunsveriges siffror över försörjningsstöd år 2022 som visade att Vellinge kommun har lägst försörjningsstöd per invånare (192 kr) att jämföra med snittet i riket på 1384 kr/invånare och Malmö som har bland det högsta försörjningsstödet på 3436 kr/invånare. Vi fortsätter att arbeta för att alla som kan, har ett jobb att gå till och på så viss minska bidragsberoendet. Att arbeta och kunna försörja sig själv, ger respekt och stolthet och det kan aldrig ersättas av bidrag. Ju fler det är som klarar att stå på egna ben desto mer ökar resurser för att ta hand om dem mest utsatta.

Upphandling av Henriksdalskolan är klar och fastighetsutskottet har beslutat om tilldelning till PEAB. Det innebär att byggnation kan starta enligt tidplan under hösten.

Likaså upphandlingen av Sundsgymnasiets utbyggnad där entreprenaden tilldelades JSB Construction AB.


Den 15 augusti startade skolorna i Vellinge kommun och samma dag invigdes Hököpinge skola. Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande och Margaretha Olsson (M), utbildningsnämndens ordförande var på plats och höll invigningstal och klippte band. Hököpinge skola är en modern kunskapsskola som har allt och lite till. Vi vill passa på att flagga för att skolan har Öppet hus på lördag den 9 september. Alla är välkomna, mer information kring tider och aktiviteter hittar ni på Vellinge.se. Hoppas vi ses!

Den 21 augusti var representanter från moderaterna både på kommunal och regional nivå på plats i Vellinge centrum för att prata med invånare och lyssna in vad ni vill att vi ska arbeta för framöver.

Badhytterna som ligger på Norra reveln i Skanör har återkommande drabbats av höga havsnivåer och stranderosion. Våren 2022 valde därför Vellinge kommun som är markägare att lämna in en ansökan om att flytta 43 badhytter samt en offentlig toalett inom området till en säkrare plats. I somras kom beskedet från Länsstyrelsen: Nej till kommunens ansökan om dispens med hänvisning till att en sådan åtgärd kräver en fullständig tillståndsprövning. Carina Wutzler har därför för kommunens räkning överklagat Länsstyrelsens beslut. Vi tycker det är skamligt att det dels ska ta så lång tid att få ett besked från Länsstyrelsen dels att de skjuter frågan ifrån sig och hänvisar till att tillståndsprövning krävs i stället för att pröva frågan om dispens från reservatföreskrifter och strandskydd. Det är inga nya byggnader det handlar om utan en flytt av befintliga byggnader inom samma område, en fullständig tillståndsprövning bör inte behövas. 

Under sommaren fattade förvaltningsrätten beslut om avslag när det gäller Håkan Wretsells (Kd) med fleras, överklagan av markanvisningsavtal för Hotell- konferens- och spaanläggning vid Falsterbo Strandbad. Det var ett tydligt avslag ändå har de valt att gå vidare och överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.


En av våra budgetsatsningar 2023 var ombyggnation av fritidsgården i Vellinge. Under våren och sommaren har lokalen renoverats. Den 25 augusti invigdes de nu fräscha och större lokalerna.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti beslutades att förslag för ny detaljplan som möjliggör ca 50 nya bostäder i Östra Grevie ska ut på samråd. Det handlar om bostäder i form av radhus, parhus samt friliggande enbostadshus. Planområdet innehåller även ytor för park, lek och rekreation. Det nya området ska knyta an till befintlig bebyggelse i den östra delen av byn.

Den 29 augusti hade Tekniska nämnden sammanträde. På mötet beslutades bland annat en ny VA-strategi för Vellinge kommun. Den nya strategin är en aktualisering av tidigare VA-strategi som antogs 2014. VA-strategins målsättning är att med hög servicegrad och på ett kostnadseffektivt, driftsäkert, hälsosamt och miljösäkert sätt leverera dricksvatten samt att bortleda spillvatten så att det inte medför olägenheter för medborgarna och samhället.

Under samma möte godkände nämnden förslag på ny parkeringsnorm för att möta dagens behov och uppfylla kommunens mål. Parkeringsnormen ska ligga till grund för planering och beslut vid markupplåtelse, detaljplaner och bygglovsprocesserna. Parkeringsnormen går nu vidare och ska slutligen beslutas av kommunfullmäktige.  

Vi fortsätter satsa på framtidens skolor – Hököpinge nya skola invigd

Vi moderater prioriterar skola och utbildning. Skolan är en plats för lärande men är också en arbetsplats för både elever och personal. Det är därför viktigt att ha en bra arbetsmiljö.

Hököpinge skola är en modern kunskapsskola som har allt och lite till.  Elever lär på olika sätt och därför finns det en stor variation av lärandemiljöer och anpassningsbara lokaler inne på skolan. Lärmiljön i skolan präglas av ett inbjudande ljus och är konstruerad för att främja trygghet och  studiero samt maximera möjligheterna till motiverande lärsituationer. Det finns möjlighet att samla många elever samtidigt men även utrymmen för mindre samlingar och för elever som behöver gå undan en stund och vara för sig själva. Den nya skolan innehåller givetvis också traditionella funktioner som elevhälsa, välutrustat bibliotek, restaurang med kök där man lagar mat från grunden, genomarbetade specialsalar och hemklassrum. Utemiljöerna är noga planerade och anpassade för såväl utepedagogik som lek, stimulans och rörelse. Inne i skolans hjärta finns ett stort atrium som är utformat med de fyra elementen, jord, vind, vatten och eld. Skolan är byggd med stort hållbarhetsfokus och enligt miljöbyggnad silver.

Vi ser skolan som en levande del av samhället där man även ska kunna använda skolans lokaler utanför skoltid och av fler målgrupper. Detsamma gäller den fullskaliga och delbara idrottshallen som rymmer både läktare, omklädningsrum, förråd och cafédel. Idrottshallen ska givetvis främst vara till för eleverna i utbildningen, men den kommer även vara till för föreningslivet som är en viktig del för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar.

Vi fortsätter skapa förutsättningar för barn och unga att möta en föränderlig värld med en framtidssäkrad utbildning i kvalitativa, flexibla och inspirerande lokaler. Fler stora satsningar är på gång. En ny grundskola, Henriksdalskolan, kommer att börja byggas i Höllviken och Tångvallaområdet i Falsterbo kommer få nya förskole- och skollokaler. Vi moderater satsar på barnen och vår framtid!

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande
Margaretha Olsson, Utbildningsnämndens ordförande

Njut av sommaren i härliga Vellinge!

Besöksnäringen har stor betydelse för Vellinges fortsatta utveckling och tillväxt. En bransch där många av kommunens unga får sitt första jobb. 

Vi moderater ser att det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen för ökad året runt-turism och utveckla hela kommunen som en attraktiv besöksdestination, inte minst på grund av det rika natur- och kulturliv som finns här. Vi vill fortsätta bygga traditioner med återkommande arrangemang som sträcker sig över hela året. Arbetet är långsiktigt och handlar om att utveckla Vellinge kommun som destination där vi vill underlätta för företagare och föreningar.

Vellinge har stränder i världsklass och det satsar vi på att behålla och utveckla. Genom att se till att stränderna hålls rena, fina och trygga har kommunen tilldelats Blå flagg på hela 3 stränder.

Vi har arbetat långsiktigt med att utveckla Skanörs hamn. I år har moderna, hållbara och mer funktionella flytbryggor installerats och hamnbassängen optimerats. Under de senaste åren har nya kajkanter, Stens brygga och nya toaletter byggts, fyrplatsen med dansbana förskönats, nytt livräddartorn, livräddarverksamheten utökats och hamnområdet har förskönats med belysning och planteringar. Genom vår politik har vi möjliggjort utveckling av verksamheter såsom nytt kallbadhus och utveckling av flera restauranger på platsen. Nytt för i år är att Skanörs hamn, som en av 15 hamnar i Sverige, tilldelats Blå flagg!  Vi ser stor potential i att utveckla småbåtshamnen i Falsterbokanalen till en lika fantastisk plats med verksamheter och båtliv. För att möjliggöra detta har arbetet med ny detaljplan påbörjats. Vi beklagar att oppositionen sa NEJ till bygglov för den uppskattade beachbaren och därmed stoppades den i år.

Även i år rullar Gåsatåget i Skanör och Falsterbo – ta en tur och ta ett stopp för att fika, besöka museum eller konsthall, spela minigolf och padel, ta ett dopp, besöka naturnära eller för att göra något annat kul. Njut av en härlig tid med många upplevelser i Vellinge kommun.

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vi fortsätter arbeta för en likvärdig skola.

Skolan är ett prioriterat område för oss moderater. Alla barn och elever ska nå sin fulla potential i Vellinges skolor. Det handlar givetvis om såväl elever i behov av särskilt stöd som högpresterande och särskilt begåvade elever. Det innebär att skolan behöver stimulera och utmana varje elevs begåvningar och talanger att utvecklas vidare samt att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. Stödet ska baseras på evidens och följas upp kontinuerligt.

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig. Likvärdighet innebär inte att alla elever ska gå ut med samma betyg utan att alla elever ska ha lika goda förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt efter sin egen förmåga.

I Vellinge kommun råder likvärdighet utifrån resursfördelning, behörig personal, generellt höga studieresultat och gemensamma riktlinjer för utvecklingsarbetet. Det finns däremot skillnader i enheternas resultat, precis som i andra kommuner då det är olika elevgrupper som jämförs med varandra. I Vellinge kommun är dock skillnaderna mellan skolenheterna inte lika stora som i många andra kommuner. Enligt utvärderingar ser vi dessutom att eleverna under förra året har en liknande progressionskurva på samtliga skolor i kommunen.

Detta innebär inte att vi slutar arbeta med likvärdigheten, tvärtom. Vi ser just nu över resursfördelningen för att skolorna ska få bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Vi har stor respekt och tilltro på att rektorerna och pedagogerna i verksamheterna tillsammans med resurser från elevhälsoteamen är de som är bäst lämpade att hjälpa eleverna att utvecklas så långt de kan. Våra skolor kan och ska utvecklas vidare och förbättra sig inom områden som identifieras på aggregerad nivå och på enhetsnivå. Det är här vi som vi politiker har ett ansvar. Vi ska ge skolorna förutsättningar att utvecklas. Inte lägga oss i och jobba på detaljnivå. Margaretha Olsson (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Nyhetsbrev maj-juni 2023

Hoppas alla hade en härlig juni månad i det fina vädret med bland annat midsommarfiranden. För vissa har kanske semestern redan börjat, för andra är den nalkande. Något vi tror att alla kan komma överens om är att den är efterlängtad med sol och härliga bad på våra vackra stränder. Detta nyhetsbrev innehåller information för både maj och juni månad:

Den 2 maj hade omsorgsnämnden möte där bland annat kvartalsrapporten behandlades. Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 6,7 mkr och produktionsenheterna prognostiserar ett överskott på 2,1 mkr. Omsorgsnämnden har 8 mål för 2023 och måluppfyllelsen beräknas bli 100 %  

Den 1 juli ändras Skollagen som innebär krav på kommuner att samverka inom planering, dimensionering och erbjudande av utbildning inom gymnasieskolan. På utbildningsnämndens möte den 8 maj beslutade därför nämnden att anta ett samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne. Samverkansavtalet är framtaget av Skånes Kommuners politiska styrgrupp för gymnasiesamverkan.

På samma möte behandlades utbildningsnämndens kvartalsrapport. Kvartalsrapporten visar på en negativ budgetavvikelse på 6,5 mkr vilket främst beror på indexuppräkning av lokalhyror och köp av externa platser (gymnasieskola, gymnasiesärskola samt grundsärskola).  

På tekniska nämndens möte den 9 maj behandlades tekniska nämndens kvartalsrapport som prognosisterar ett driftsresultat i enlighet med budget. Investeringarna prognostiseras uppgå till 78 mkr av budgeterade 83 mkr. Måluppfyllelsen beräknas bli hög med en sammanlagd måluppfyllelse på 90 %,

Den 11 maj var det Stjärnkväll nere på Badhytten i Skanör. Flertalet företagare prisades under kvällen, Carina Wutzler delade ut Vellinge kommuns näringslivspris till makarna Wrethov (Wrethov music och hotell Vellingebacken)

Miljö- och byggnadsnämndens kvartalsrapport som behandlades den 16 maj prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,8 mkr. Dels beror avvikelsen på minskat antal bygglovsärenden, dels på en ögat efterfrågan av bostadsanpassning jämfört med budgeterat.

På samma möte beslutade nämnden att bevilja bygglov för Henriksdalskolan. Det innebär att byggnation kan påbörjas efter sommaren och om allt går enligt plan kommer skolan vara inflyttningsklar till 2025/2026.

Tyvärr avslog oppositionen ansökan av bygglov för beachbar på Västra hamnplan i Falsterbokanalen. En verksamhet som under förra sommaren var uppskattad av många. Vi moderater tycker det är oerhört trist att det finns politiska partier i Vellinge kommun som inte värnar ett kreativt och drivande näringsliv och som snarare ser hinder än möjligheter.

Den 23 maj släppte Svenskt näringsliv enkätsvaren av de lokala företagsklimatet i Sverige. Enkätsvaren visar att Vellinge kommun både får förbättrat resultat i den samlade omdömet samt på 10 av 10 frågor gällande kommunens myndighetsutövning samt information och dialog.

På kommunstyrelsens möte den 30 maj godkändes befolkningsprognosen för Vellinge kommun 2023-2032. Den nya befolkningsprognosen visar en lägre befolkningstillväxt än tidigare beräknad i Vellinge kommun. Det beror på förändringar i antagande avseende födelsetal/dödstal, bostadsbebyggelse samt åldersantagande för inflyttning i förhållande i kombination med förändringar i byggprognosen. Det är viktigt att följa befolkningsprognosen av flera skäl, dels för att planering av kommunal verksamhet såsom infrastruktur, lokalisering och utbyggnad av bostadsområden, barnomsorg, äldreomsorg samt fritidsanläggningar ska stämma överens med befolkningsutvecklingen, dels för den ekonomiska planeringen med beräkning av skatteunderlag och resursfördelning.   

Under samma möte sa vi Moderater nej till detaljplan för byggnation av flerbostadshus mellan Kärleksstigen och Falsterbovägen i Falsterbo, på den sk. Ålajorden. Vi anser inte att det passar med ett högt flerbostadshus i detta område utifrån kopplingen till Kärleksstigen, flommarna, den intilliggande bebyggelsen samt den speciella miljö och natur som finns i området. Det följer dessutom det besked vi tidigare gett till två andra fastighetsägare där vi sagt nej till högre bebyggelse längs västra sidan av Falsterbovägen.

Den 11 juni presenterades årets Blå flagg-stränder och hamnar. Kämpingestranden, Skanörs strand, Falsterbo tilldelades även detta år utmärkelsen. I år tilldelades även Skanörs hamn Blå Flagg-certifiering.

På utbildningsnämndens möte den 12 juni antogs ett förändrat uppdrag för det Förstärkta teamet. Detta för att främja skolnärvaron och stötta både skolorna, föräldrarna och elever med problematisk frånvaro.

Två gånger under maj och juni månad har uttryckande ambulans tvingats vänta vid broöppning, detta är oacceptabelt. Carina Wutzler har därför skickat en skrivelse till både Trafikverket och Region Skåne som är ansvariga myndigheter för att avkräva svar på vad som brustit i rutinerna och vilka åtgärder som kommer vidtas för att säkerställa att det inte händer igen.

Den 17 juni invigdes de nya bryggorna i Skanörs hamn under festliga former. Carina Wutzler invigningstalade och Blå Flagg-flaggan fick hissas av hamnföreningen.

På kommunfullmäktiges möte den 19 juni behandlades kvartalsrapporten för Vellinge kommun. Givetvis har det ekonomiska läget med stigande inflation, höjda räntor och kraftigt ökade pensionskostnader även drabbat Vellinge kommun. Kvartalsrapporten prognostiserar ett resultat på 30,7 mkr vilket är 25,9 mkr lägre än det budgeterade resultatet på 56,6 mkr. Det har varit god leverans från verksamheterna och måluppfyllelsen ser ut att bli hög, 98 procent.

Den 20 juni beviljade miljö- och byggnadsnämnden bygglov även för Tångvallaskolan. Rivningsarbetet av nuvarande grundskola har pågått under våren och fortsätter under större delen av sommaren och därefter etableras byggarbetsplats för kommande byggnation. Går allt enligt plan kommer skolan stå klar år 2026.

Dagen innan midsommar skickade Carina Wutzler ut en sommarhälsning till alla medlemmar. Har ni inte läst den än hittar ni även sommarhälsningen på vår hemsida: https://vellinge.moderatweb.se/sommarhalsning-fran-carina-wutzler-m-kommunstyrelsens-ordforande/

Förbättrat resultat i svenskt näringslivs företagsklimatenkät – nu fortsätter arbetet för företagarna.

I slutet av maj släppte Svenskt Näringsliv enkätsvaren av det lokala företagsklimatet för Sveriges kommuner. Vellinge kommun får förbättrat omdöme på 10 av 10 frågor samt i den samlade omdömet av kommunens företagare i Svenskt Näringslivs Företagsranking. Enligt enkätsvaren anser kommunens företagare att det blivit störst förbättring kring rimlig handläggningstid, kommunens upphandling, lätt att komma i kontakt med handläggare och förståelse för verksamheten. Det är vi naturligtvis glada över men vi är absolut inte nöjda. Vår politiska uppgift är att fortsätta skapa förutsättningar för företag att utvecklas och växa.  Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för ett levande samhälle och en välfungerande välfärd, som skapar arbetstillfällen och underlag för service och handel. Vi moderater kommer fortsätta arbeta för att skapa ett gott företagsklimat och för att hela tiden förenkla kontakten samt förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen, det handlar om att bygga upp en mentalitet som genomsyrar hela förvaltningen. Dialog och samverkan fortsätter på flera fronter. Bland annat fortsätter vi våra företagsbesök och näringslivsfrukostar och arbetar för att hitta nya informella och formella arenor att föra dialog och samverkan på, vi arbetar för att förbättra funktionen ”en väg in” och bygglovsexpressen och dialogen både fysiskt och digitalt. Besöksnäringen har en stor del av det lokala näringslivet och något som vi Moderater arbetar med att förbättra, vi vill förenkla för företagare att utvecklas och starta.  Det är därför tråkigt att oppositionen väljer att försvåra för företagare, senast när de valde att avslå det tillfälliga bygglovet för beachbaren med uppskattade verksamheter i Falsterbokanalen vilket får stora konsekvenser för berörda näringsidkare. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt blomstrande näringsliv, och det kommer vi fortsätta arbeta för!

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Sommarhälsning från Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande

Snart har första halvåret 2023 passerat och sommarvärmen har infunnit sig. En del av er har kanske redan börjat er semester och jag hoppas att ni kan njuta av ledighet och det fina vädret. Själv jobbar jag någon vecka till innan det är dags för lite ledighet. Håller tummarna för fortsatt sol och värme men också för lite välbehövligt regn, gärna då under nätterna.

2023 är ett år olikt många andra, med en turbulent och osäker omvärld och med ett skakigt ekonomiskt läge. Tror många av oss såg fram emot ett lugnare 2023 efter ett par års pandemi men läget är som det är och något som vi alla får förhålla oss till och ta oss igenom gemensamt.

Innan ledigheten vill jag skicka med lite reflektioner från första halvåret och påminna om vad vi moderater har åstadkommit med vår politik. Leveransen och måluppfyllelsen är hög så här långt. Vi har fortsatt att prioritera kärnverksamheterna skola och omsorg men även trygghetsfrågorna, hållbar utveckling och framtidssäkrad välfärd har stått i fokus.  

Under första halvåret har vi hunnit med många såväl stora som små projekt och jag vill börja med att nämna våra stora satsningar på skolbyggnationer. Hököpinge skola har gått in i sluttampen med verksamhetsstart till hösten, Skanörsgårdens förskola har fått en helt ny och fin utbyggnad med plats för 60 barn, Södervångskolan har fått ett nytt tillagningskök och matsal, Tångvalla har börjat rivas och eleverna har flyttat in i en ny tillfällig paviljongskola – en enorm satsning, miljö- och byggnadsnämnden har godkänt bygglov för Henriksdalsskolan som därmed kan börja byggas under hösten, Sundsgymnasiet har fått tilldelningsbeslut och byggnation av en utbyggnad kommer snart igång även här. Som ni säkert hört så röstade oppositionen ner detaljplanen som skulle möjliggöra en ny delbar idrottshall och en nödvändig utbyggnad av Skanörs skola, det är mycket beklagligt. Oppositionens avslagsbeslut drabbar en hel skola, flera hundra barn och föreningslivet på Näset. Vi ger inte upp utan vi har överklagat beslutet och inväntar nu beslut från förvaltningsrätten.

Under våren fattade vi beslut om att utveckla förstärkta teamet för att stötta skolorna, föräldrarna och elever med problematisk frånvaro. Genom tidiga insatser och ett förebyggande och sammanhållet arbete minskar risken att elever får hög frånvaro och hjälper eleven att komma tillbaka till skolan snabbare.

I början av året startade arbetet med att stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrums utbildningsmodell för all personal som arbetar med demenssjuka personer. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen kring en personcentrerad demensvård där man har människan i fokus snarare än demenssjukdomen. Rätt utbildning och bemötande hos personalen ökar livskvaliteten och minskar oron hos personer med demenssjukdom. Det uppskattade arbetet med Seniorkontakterna har förlängts. Ny detaljplan för Eskilsgården har vunnit laga kraft och förhoppningen är att byggnation av nytt vård- och omsorgsboende samt LSS-daglig verksamhet ska kunna komma igång under året. För att möta behovet av nya bostäder för persongrupp LSS har vi moderater lagt fram förslag om nytt LSS-boende i centrala Höllviken, på den sk ”Taxitomten”.

Trygghet är alltid högt prioriterat för oss moderater. Under våren har livräddarverksamheten fått ett nytt livräddartorn i Ljunghusen. Vi har förlängt trygghetsvärdarnas tjänstgöring så att den innefattar dagtid även detta år. Med anledning av det förändrade omvärldsläget har ett arbete för att stärka kommunens IT-säkerhet påbörjats. Arbetet med SSPF växlades upp, ett arbete där skola, socialtjänst, polis och fritid arbetar tillsammans med föräldrar, ungdom och andra samverkansaktörer med att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden. Arbetet har även utökats till gymnasieskolan.

Under förra året beslutade kommunstyrelsen efter förslag från oss moderater att en detaljplan för Förbifart Rängs Sand ska tas fram. Detta sedan Trafikverket för några år sedan backade ur projektet med löfte om trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Kämpinge by. Något som vi ännu inte sett skymten av. Under våren gick planuppdraget ut på samråd för förslag på ny detaljplan. Förbifarten är en förutsättning för en hållbar utveckling av Rängs Sand och en trygg trafiksituation i Kämpinge by.

Under våren har Skanörs hamn fått ett rejält lyft genom ombyggnation och nya bryggor, något som behövdes då de gamla bryggorna blev utdömda. De nya flytbryggorna har bättre funktion, minimalt underhållsbehov och lång livslängd. I år har Skanörs hamn tilldelats Blå flagg som en av 15 hamnar i Sverige vilket är glädjande. Det har även gjorts en renovering av de yttre bryggorna vid Handikappbadet i Ljunghusen. Tyvärr blir det inte någon repris av den uppskattade beachbaren på Västra hamnplan vid Falsterbokanalen eftersom oppositionen nekade näringsidkare bygglov när ärendet hanterades i miljö- och byggnadsnämnden. Mycket trist!

Trots ett ansträngt läge i svensk ekonomi med ökade räntekostnader och stigande inflation med ökade pensionskostnader som följd så ser det fortsatt bra ut för Vellinge kommun. Enligt kvartalsuppföljningen beräknas årets resultat till 30,7 mkr. Det är visserligen är 25,9 mkr lägre än det budgeterade resultatet men vi har fortsatt god kostnadskontroll. Måluppfyllelsen är hög och prognostiseras till 98 %.  Budgetarbetet för 2024 har påbörjats och jag skulle ljuga om jag skulle säga att det var enkelt att få ihop budgeten till nästa år. Vi kommer behöva prioritera och ompröva för att klara vårt finansiella mål och för att fortsatt kunna leverera den kvalitet i verksamheterna till invånarna som vi vill.

Jag är tacksam för allt engagemang och de högt ställda förväntningar som finns hos de som bor och verkar i kommunen.  Detta sporrar oss att fortsätta arbeta för att Vellinge fortsatt ska vara en bra och framgångsrik kommun.

Vill avsluta med att önska er alla en riktigt härlig sommar. Sola och bada på någon av kommunens tre Blå Flagg-stränder, ät en god bit mat eller ta er en svalkande dryck på någon av de många restaurangerna som finns, unna er en övernattning hemmavid, vandra längs Skåneleden eller cykla längs Sydkustleden.  Njut av allt det fina som finns i kommunen, det ska jag göra.

Jag önskar er en glad midsommar och en riktigt härlig sommar!

Vi hörs och ses till dess ha det bäst!

Carina Wutzler

Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs ranking 2023.

Vellinge kommun får förbättrat omdöme på 10 av 10 frågor samt i den samlade omdömet av kommunens företagare i Svenskt Näringslivs Företagsranking.

I tisdags släppte Svenskt Näringsliv enkätsvaren av det lokala företagsklimatet för Sveriges kommuner. Vår politiska uppgift är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas och växa.  Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för ett levande samhälle och en välfungerande välfärd, som skapar arbetstillfällen och underlag för service och handel. Enligt enkätsvaren anser kommunens företagare att det blivit störst förbättring kring rimlig handläggningstid, kommunens upphandling, lätt att komma i kontakt med handläggare och förståelse för verksamheten.

 • Nu gäller det att fortsätta arbete, vi är inte i mål än. Vi kommer fortsätta arbeta för att skapa ett gott företagsklimat och för att hela tiden förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen, det handlar om att bygga upp en mentalitet som genomsyrar hela förvaltningen. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt blomstrande näringsliv, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.
Enkätsvar20222023
Sammanfattande omdöme3,884,03
Företagsklimatet i Sverige3,363,35
Kommunens myndighetsutövning
Service och bemötande3,273,48
kommunens upphandling2,723,24
konkurrens från kommunen3,874,06
Förståelse över verksamheten3,844,29
Rimlig handläggningstid3,704,25
Lätt att komma i kontakt med handläggare3,964,44
Vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll4,094,45
Information och dialog
Dialog mellan företagare och beslutsfattare3,173,45
Information till företag3,093,41
Företagens engagemang3,563,77

M har sedan flera år arbetat för kvalitetssäkrad demensvård

Frågan om framtidens äldreomsorg aktualiserades redan under min första tid som ledamot i Omsorgsnämnden mandatperioden 2014 – 2018. Nämnden hade ett flertal workshops där vi bland annat förde samtal om det kontinuerliga arbetet för att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdomar. Det var också under denna period som dåvarande ordf. Anna Mannfalk tillsammans med tjänstemän från omsorgsavdelningen gjorde omvärldsspaning och bland annat blickade mot Holland och Danmark som har demensby. Omsorgsnämnden tog samma år beslut om att succesiv omvandla Månstorps Ängar till Sveriges första demensby.

På Månstorps Ängar kan personer med demenssjukdom kan röra sig fritt, både inomhus och utomhus. Allt från vårdinsatser till inredning och aktiviteter är anpassat efter personer med kognitiv svikt. Boendet är sedan några år stjärnmärkt och arbetar löpande med utbildningar av ny personal för att upprätthålla kraven för att fortsätta vara stjärnmärkt. I utbildningen ingår Demens ABC. Stjärnmärknigen omprövas varje år och kvaliteten mäts i förutom BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) som vi använder sedan tidigare också genom det nationella kvalitetsregistret Swedem som är obligatorisk vid stjärnmärkning.

Under ett politiskt möte med samtliga politiska partier och demensföreningen lanserade vi moderater i maj 2022 ett nytt mål – att stjärnmärka all vård och omsorg i Vellinge kommun, en månad innan Centerpartiets motion skickades in.

Sedan hösten 2022 pågår utbildning för att stjärnmärka hemsjukvård samt demensteam inom hemtjänsten. Biståndshandläggaren på myndigheten för vård och omsorg är sedan tidigare stjärnmärkta. I vår budget för 2023 avsatte vi medel för stjärnmärkning av samtliga vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun – där utbildningsinsatsen startade i början av året. Vi är glada över att fler partier är positiva och drivande i satsningen för våra äldre.

Mavis Zander (M), omsorgsnämndens ordförande