Vi satsar på vägföreningarna 2018 och framåt

Vi moderater har en klar linje för hur vi vill samarbeta med vägföreningarna och stötta dem i deras viktiga arbete. Vägföreningarna är en viktig del i kommunens totala boende- och livsmiljö och bygger främst på ideellt arbete. Ett arbete som vi vill visa att vi ser betydelsen av och att vi uppskattar allt det arbete som läggs ner. Vi har börjat involvera vägföreningarna i tidigare skeden i beslut som omfattar och/eller påverkar deras verksamhet samt satsar på ett tätare samarbete mellan vägföreningar och kommunen genom att ha en bättre dialog. Vi ser att vi behöver bli bättre på detta, en del har redan gjorts men vi kommer att vidareutveckla detta framåt i tiden.

Vägföreningarna sköter lite under hälften av gatorna/ vägarna i kommunen, Kommunen och Trafikverket sköter resten.

Idag finns det cirka 90 vägföreningar i kommunen. Kommunalt bidrag till vägföreningarna ligger idag på 1,85 miljoner kr för år 2017. Det innebär att under perioden 1997 fram till 2016 har ökningen i princip varit 0 kr per år. Under 2017 är ökningen 200.000 kr.

Ett enigt kommunfullmäktige fastställde i samband med vägföreningsutredningen 2015 att vi vill behålla systemet med vägföreningar i kommunen.

 Vi ser flera fördelar med vägföreningar

 • Vägföreningarna är en viktig del för att kommunen ska ha en bra boendemiljö och livskvalitet.
 • Vägföreningarna är viktiga för den lokala demokratin/närdemokrati.
 • Vägföreningar bidrar till gemenskap och lokalt engagemang.
 • Vägföreningar värnar om sitt närområde.

Det här har vi gjort:

 • För att underlätta arbetet för vägföreningarna har följande beslut fattats/åtgärder vidtagits:
 1. En väg in för vägföreningarna – särskild kontaktperson på kommunen har anställts.
 2. Kommunen ska aktivt medverka till att minska vägföreningarnas administrativa kostnader. (tex möjlighet att använda kommunens upphandlade entreprenörer.)
 3. I enlighet med vägföreningsutredningen ska kommunen ha en vägledande och konsultativ roll för de vägföreningar som vill ansöka om ett kommunalt huvudmannaskap. NGM har tagit fram ett pilotprojekt i Falsterbo efter önskemål från Vallbovägens vägförening. Denna pilot kommer att kunna användas som grundmodell för ev. framtida förfrågningar. Skall en ändring från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap ske, måste en eller flera detaljplan ändras och gator och allmän platsmark, måste då leva upp till kommunal standard. Konsekvenserna varierar beroende på vilken vägförening det berör och varje fall ska utredas separat i huruvida kommunen skall vara delaktiga i processen kring övergång till kommunalt huvudmannaskap av områden med enskilt huvudmannaskap.
 4. Vid framtagande av nya detaljplaner ska enligt beslut i kommunfullmäktige i samband med vägföreningsutredningen huvudmannaskapet prövas från fall till fall vid större exploateringar. Numera finns en strängare skrivning i PBL angående kommunalt huvudmannaskap – huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser.
 5. I nya detaljplaner ska kommunen ha huvudmannaskapet för belysnings-, vatten- och spillvattenanläggningar samt huvudledningar för dagvatten.
 6. Indexuppräkna bidragen till vägföreningarna from 2018.
 7. Samverka med REV (Riksförbundet för enskilda vägar) för att öka kunskapen hos vägföreningarna. Kommunen samordnar dessa insatser. Det är svårt för en del vägföreningar att hitta personer som vill engagera sig. Kommunen anordnar träffar och utbildningsinsatser för att stötta vägföreningarna i deras viktiga arbete.
 8. Kommunen gör det möjligt med anpassade skötselavtal och/eller stöd i samråd med vägföreningarna.
 9. Under 2017 gjordes en uppräkning av bidragen med 11 %, detta avser vi nu att utöka än mer.
 10. I nuläget utreds ett nytt bidragsreglemente för vägföreningarna. Utredningen skall ta fram nya riktlinjer för bidragen till vägföreningarna. Vi ser ett stort behov av att se över dessa då det nuvarande regelverket inte setts över sedan 1995 och vi kommer därför att i budgeten för 2018 utöka bidragsnivåerna till vägföreningarna. I det nya regelverket skall vägar så väl som grönytor och lekplatser läggas in.

Ytterligare åtgärder som är planerade eller redan beslutade:

 • Höja bidragsnivåerna i budget 2018 med 2,2 miljoner samt 1 miljon vardera under 2019 och 2020.
 • Tillhandahålla kostnadsfria lokaler (beslutas i NGM-taxebilagan i budget 2018.), för årsmöte och större informationsmöte.
 • NGM ordnar informationsträffar 1 gång om året (i början av året).From 2018
 • Involvera vägföreningar i tidiga skeden i beslut som omfattar/påverkar deras verksamhet.
 • Tätare samarbete mellan vägföreningar och kommunen via en bättre dialog.

 

NGM                                                                   KS
Christer Mars                                                   Carina Wutzler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *