En Modetat budget med framtidstro och fortsatt fokus på hög kvalitet och utveckling.

Moderaternas budget 2018 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. 

Bättre utsikter för hela kommunen – Centrumutvecklingsarbetet fortsätter under nästa år med ett nytt stationstorg vid Vellinge ängar. Ett uppfräschat parkstråk kommer att binda ihop det nya stationstorget och kommande campusområde med Vellinge centrum där även Stortorget kommer att få sig ett rejält ansiktslyft. Utvecklingen av Skanörs hamn fortsätter under året, Kungstorpsvägen etapp 2 samt entrén till Höllviken byggs om. Vi kommer även att bygga upp bullerskydd på E6 vid Ängavägen till Norra infarten för 7 miljoner kronor.

Vi har fokus på en sund och hållbar tillväxt genom jämnare bostadsbebyggelse i hela kommunen.

I vår budget ligger nya pendlarparkeringar på flera ställen i kommunen, Västra Ingelstad, Östra Grevie och Höllviken för en total kostnad av 7,1 miljoner kronor.

Vi utvecklar med fokus på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i kommunen med ett trygghetspaket på 1,5 miljoner kronor.

En av våra stora och viktiga satsningar under nästa år kommer att vara till kommunens vägföreningar  där vi höjer bidraget med 2,2 miljoner under nästa år och ytterligare med 1 miljon vardera under 2019 och 2020.

Bättre utsikter för barnen – under nästa år kommer Asklunda förskola att byggas om- och till, arbetet med ny förskola i Västra Ingelstad fortsätter och även om- och tillbyggnaden av Herrestorp. I budgeten ligger satsningar på utemiljöer och kök för 3,5 respektive 4 miljoner kronor.

Arbetet med att starta upp en ny familjecentral i Höllviken efter framgången i Vellinge kommer att påbörjas och öppna i slutet av nästa år. Lärarutvecklingsprogrammet för att stötta lärarna i sitt pedagogiska ledarskap i klassrummet kommer förbättra och utveckla verksamheterna. Vi har även lagt in en extra lönesatsning till alla högskoleutbildade pedagoger i kommunen, en satsning på 4,4 miljoner kronor utöver den generella lönehöjningen för alla kommunanställda.  Vi kommer under nästa år att fokusera på rektorns uppdrag som pedagogisk ledare för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Kommunen har ett uppföljningsansvar för att se till att våra ungdomar klarar sin skolgång därför förstärker vi med en halv tjänst. Detta är en del i vår nollvision för ungdomsarbetslöshet och kommer stärka upp för att fånga upp ungdomar upp till 20 år som inte slutfört gymnasiet eller är utan sysselsättning.

Vi har i vår budget även ökat skolpengen för särskoleeleverna. Vi ser att antalet barn i kommunen blir fler vilket blir en ytterligare  ökning av 13 miljoner.

I takt med att kommunen växer är det viktigt att skapa idrottsplatser och idrottshallar. Därför ligger stora satsningar av detta i vår budget. Den nya idrottshallen vid Herrestorpsskolan kommer att påbörjas, Vellinge kommer att få en ny konstgräsplan och den gamla konstgräsplanen i Höllviken kommer att bytas ut.

Bättre utsikter för de äldre – Omtankens hus kommer att sättas i drift under början av nästa år och inventarier kommer att köpas in för 15 miljoner kronor. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral, trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Vi kommer att applicera framgångarna inom skolmaten till Omtankens hus som ett pilotprojekt där Kökschefen från Stora Hammars skola även kommer sköta restaurangen på Omtankens hus.

Vår ambition är också att utveckla servicehusen tydligare som aktivitetshus och mötesplats för äldre. Vi blir fler äldre vilket innebär en kostnad på 4 miljoner och vi ser även ett ökat behov inom LSS för 7 miljoner kronor.

Bättre utsikter för näringslivet – Vi har fått synpunkter på att kommunens service inte står upp till företagens önskemål. Det har vi tagit till oss och kommer på olika sätt utveckla och förbättra kommunens service. Exempel på åtgärder är att förenkla handläggningen av ärende, införa en ny tjänst – företagslots samt förbättra informationen och dialogen med företagarna i kommunen.

-Vi har en budget med framtidstro och fortsatt utveckling för ett ännu bättre Vellinge. En budget med satsningar som rör alla kommunens verksamheter och kommundelar för att Vellinge ska fortsätta att vara en kommun med bättre utsikter, säger Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.