Mötesplatser med omsorg

Vi Moderater utgår ifrån att alla kan och vill ta ansvar för sitt eget liv men vi vet att förmågan ibland kan svikta. De insatser som kommunen då bidrar med skall stödja återgång till egen förmåga så snabbt som möjligt.

När det gäller vårt åldrande är det oundvikligt att förmågor över tid kan komma att svikta. Det är då viktigt att kommunen stegvis och i takt med vårdtagarens önskemål och behov kan öka insatser och omvårdnad. Då önskemål och behov skiftar mellan individer är flexibilitet och individuellt bemötande avgörande.

Snart slår vi upp dörrarna för Omtankens Hus i Höllviken. I vår Moderata vision finns Omtankens Hus i varje kommundel. Här finns allt under ett tak och är en plats där du kan träffa vänner, delta i aktiviteter, få stöd som anhörig, men också när den tiden kommer – möta sjukvård och hemtjänst. Aktiviteter kan vara på initiativ av kommunen, men även av ideella föreningar och organisationer. Om den dagen kommer, när det egna hemmet inte längre fungerar, så finns möjligheten att flytta in på trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende. Från förebyggande arbete till omvårdnad på högsta nivå – under samma tak erbjuds trygghet och kontinuitet.

Våra barnfamiljer har också möjligheter att nå flera funktioner under samma tak på Familjernas Hus i Vellinge Centrum. Där finns öppen förskola, barnavårds- och mödravårdscentral samt socialtjänst i gemensamma lokaler och med fikamöjligheter i närheten. På ett enkelt sätt kan man utan tidsbokning kontakta kunnig personal när man ändå besöker öppen förskola eller barnavårdscentralen. Att träffa andra småbarnsföräldrar under enkla former och samtidigt kunna få svar på frågor är viktigt. Det skapar trygghet och förebygger framtida eventuella problem. I Moderaternas vision kommer vi att erbjuda denna service i flera kommundelar så kontakter kan knytas och erfarenheter delas på ett enkelt sätt.

Att göra det enkelt att bryta ofrivillig ensamhet och isolering är viktigt både för barn och äldre. Vi Moderater vill möjliggöra detta med individens rätt att själv forma sin vardag i centrum.

Anna Mannfalk,
Ordförande Omsorgsnämnden