Svensk skola kan mer!

Svensk skola står inför en rad utmaningar. Alldeles för få elever klarar grundskolans mål och får inte slutbetyg med grundläggande behörighet till gymnasieskolan. Samtidigt finns otydlighet i tudelad styrning, utbildning som inte matchar arbetsmarknaden, lärarbrist och alltfler elever med särskilda behov. Moderaterna måste ha en ambitiös reformagenda för att möta detta.

Vi är glada och stolta över att Vellinge kommun utses till årets skolkommun för fjärde året i rad. I Vellinge prioriterar politiken skola och skolutveckling! Det borde även moderaterna på nationell nivå göra.

Kompetenta lärare är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola. I Vellinge har vi under många år prioriterat en hög andel personal med lärarutbildning och kontinuerligt satsat på fortbildning och kompetensutveckling. Bra lärare ska ha bra betalt och i samråd med de fackliga organisationerna har det arbetats fram tydliga riktlinjer för individuell lönesättning där det pedagogiska ledarskapets roll och betydelse har tydliggjorts. Vellinge har under ett antal år även gjort särskilda lönesatsningar för gruppen lärare. Ett omfattande lärarutvecklingsprogram pågår sen ett par år tillbaka och det kollegiala lärandet är en av hörnstenarna i programmet. Förstelärartjänster används fullt ut och i Vellinge har förstelärare även inrättats inom förskola och fritidshem.

Skolan i Vellinge har ett tydligt fokus på kärnuppdraget – kunskap. Alla elever, oavsett om man har behov av särskilt stöd eller är särbegåvad, ska kunna utvecklas från sina förutsättningar. Systematisk och strukturerad uppföljning av måluppfyllelse är en självklarhet på alla nivåer. Framtiden kräver ny kunskap och andra förmågor och vår målsättning är att rusta barnen för framtiden – en framtid som innebär nya yrken och därmed krav på nya kompetenser. Det entreprenöriella lärandet ska genomsyra hela skolan i Vellinge – från förskolan till vuxenutbildning. Följer inte skolan samhällsutvecklingen och lyckas bli mer flexibel kommer det uppstå stora matchningsproblem i framtiden. En del av den problematik har redan börjat visa sig där skolan inte matchar de behov som finns på arbetsmarknaden.

Digitalisering är inget mål i sig utan ett självklart och nödvändigt verktyg för ökad måluppfyllelse och för att göra utbildningen mer tidsenlig. Satsningen på digitalisering har pågått i Vellinge under många år och är en självklar del av vardagen.  Eleverna måste förberedas  för en framtida arbetsmarknad i en digital värld. Rätt använd skapar digitaliseringen helt nya inlärningsmöjligheter, nya kunskaper, bättre möjligheter för elever med särskilda behov och barn med utländsk bakgrund men kan också användas för att ta sig an utmaningar som lärarbrist och lärarnas administrativa börda.

Vellinge har inte lösningar på alla problem som finns i svensk skola men vi ser ändå att utmärkelsen bekräftar att vi göra mycket som är bra, vi är på rätt väg. Skolutveckling är ett ständigt pågående arbete som vi prioriterar högt. Parallellt med att skolutvecklingen måste fortsätta i kommunerna ser vi att det behövs viktiga åtgärder på statlig nivå.

En del av problematiken i dagens skola beror bland annat på en otydlighet i styrningen mellan stat och kommun där statens detaljregleringar och otaliga riktade statsbidrag snarare hämmar utvecklingen på kommunal nivå. Istället vore det bättre att staten tog tag i frågor som åligger staten. En utvecklad och förbättrad lärarutbildning, framtagande av en nationell digital strategi och en översyn av läroplaner och ämnesindelning för att bättre möta framtida kompetenser är exempel på sådana åtgärder. Att ge lärarna utökade och tydligare befogenheter för att upprätthålla ordning och studiero är en annan.  Dessutom är det nödvändigt att öka antalet undervisningstimmar och se över nuvarande läsårsregler. Till exempel bör ett treterminssystem övervägas. Detta skulle innebära en jämnare fördelning av undervisningen under året och innebära kortare avbrott vilket skulle vara till fördel inte minst för elever med olika inlärningssvårigheter. Även upplägget med förtroendetid för lärarna bör ses över. En sådan översyn skulle ske i samverkan med de fackliga lärarorganisationerna och ha till syfte att skapa mer tid för undervisning och underlätta lärarnas arbetssituation.

Nästa vecka har moderaterna arbetsstämma i Örebro. Vi hoppas att partiet där vågar vara det parti som på riktigt vågar lyfta blicken och ta ett rejält kliv fram i skolfrågan. Det är hög tid men än är det inte för sent.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge
Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande i Vellinge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *