Alla människor har rätt till egenförsörjning

Att arbeta är centralt för människans försörjning, välbefinnande och deltagande i samhället. Utgångspunkten för oss Vellingemoderater är att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv, men ibland kan förmågan svikta. När den egna förmågan sviktar, finns det kommunala insatser som syftar till att i så hög grad som möjligt stödja individens förmåga till eget ansvarstagande. Kommunens tjänstemän arbetar strukturerat och målmedvetet med klienter som erhåller försörjningsstöd, genom att identifiera individuella behov och förutsättningar för att bli självförsörjande. Med politik som arbetar kontinuerligt för att effektivisera åtgärder, som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande, har Vellinge kommun Sveriges näst lägsta ekonomiska bistånd (försörjningsstöd) per invånare.

I Vellinge kostade försörjningsstödet år 2019 kommuninvånarna 278 kr/invånare, att jämföras med riket på 1432 kr/invånare och Malmö som har det högsta försörjningsstöd per kommuninvånare i landet på 3 979 kr/invånare. Nya siffror från KKIK visar dessutom att 9 av 10 vuxna med försörjningsstöd inte återaktualiseras inom ett år efter avslutat försörjningsstöd i Vellinge kommun. Dessa siffror visar på en stor utveckling bland kvinnor jämfört med 2019 då 5 av 10 kvinnor inte återaktualiserades.  Från år 2018 – 2020 minskade antal hushåll med försörjningsstöd, utbetalt försörjningsstöd minskade från 13 879 tkr år 2018 till 8986 tkr 2020, genomsnittligt utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år samt genomsnittlig hjälptid i månader minskade under samma tidsperiod. Målsättningen är att medborgarna i Vellinge kommun ska finna vägar att klara sig själva, dvs att den enskilde ska få stöd att finna vägar att klara sig själv.

Vi har en nollvision för ungdomsarbetslöshet där fokusområdet framförallt ligger på de ungdomar som riskerar att bli långtidsarbetslösa. För att förebygga detta har Vellinge kommun och Arbetsförmedlingen ett särskilt avtal för att arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten. Kommunen har ett Ungdomsråd vars syfte är att ta tillvara ungdomars egna funderingar om jobb och framtid. Det finns även ungdomscoacher som ska erbjuda en särskilt anpassad väg till självförsörjande.

Vellinge kommun har historiskt haft låg arbetslöshet, men vi har utmaningar framför oss. Mottagande av asylsökande, integration och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är ständigt en aktuell fråga. Vår ambition är att minska utanförskapet som bidragsberoende kan leda till. Det strukturerade arbetssättet med att identifiera individers behov och förutsättningar för att blir självförsörjande intensifieras och fortsätter.

Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att minska bidragsberoendet och arbeta för att alla som kan, har ett jobb att gå till. Att arbeta ger respekt och stolthet och det kan aldrig ersättas av bidrag. Ju fler det är som klarar att stå på egna ben desto mer ökar resurser för att ta hand om dem mest utsatta.

Mavis Zander, ordförande i Omsorgsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen