Årets viktigaste ärende - budget 2019

Ikväll beslutade kommunfullmäktige om årets viktigaste ärenden, budget för 2019. Vi moderater har lagt en fram en väl genomarbetad och ambitiös budget som inkluderar alla kommunens verksamheter och kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge.

Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. Uppräkningsfaktorerna ligger enligt budget på 2,5 % Verksamhetsförändring för 2019 på 79 miljoner kronor varav 42,6 miljoner kronor innefattar nya verksamheter och 36,7 miljoner kronor på grund av ökade volymer inom förskola, skola och hemtjänst. Årets budget har totala nettoinvesteringar på 228,4 miljoner kronor och har ett planerat resultat på 8,5 miljoner kronor. Moderaternas budget 2019 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen.

Arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer i hela kommunen fortsätter med:

 • Stationsområdet med resecentrum i Vellinge
 • Kungstorpsvägen i Höllviken.
 • Bäckatorget
 • Ängastråket
 • Bullervallar etapp 2
 • Projektering av Norra infarten
 • Fortsatt utveckling av Skanörs hamn
 • Gång- och cykelbana längs Falsterbovägen
 • Fler laddstolpar
 • Projektet för skydd mot stigande havsnivåer
 • Västra Ingelstad stationshus
 • Fortsatt dialog och höjt bidrag till vägföreningar
 • Utegym i Västra Ingelstad 2019, Vellinge 2020 samt Skanör/Falsterbo 2021
 • Offentliga toaletter

Trygghetsfrågorna kommer vara fortsatt i fokus för ett tryggare och snyggare Vellinge genom:

 • Bättre belysning
 • Säkrare gång- och cykelvägar
 • Centrumutveckling
 • Skydd mot stigande havsnivåer
 • Trygg och säker skolväg
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder genom trygghetsvärdarna och samverkan med polis.
 • Klimatanpassningsåtgärder – ex. rekreationsområdet Sandeplansskolan

Många barnfamiljer väljer att flytta till kommunen och behovet av förskole- och skolplatser ökar därmed. Vellinge ska fortsatt vara Sveriges bästa skolkommun och barn ska få den bästa möjliga uppväxten i kommunen. För barn och unga satsar vi därför på:

 • Stärkt ledarskap inom skolan genom en chefsutbildning för rektorerna
 • Lärarutvecklingsprogram med fortbildning och kollegialt lärande
 • Individuell lönesättning
 • Studiero och trygghet i klassrummen
 • Förbättring av inre och yttre skolmiljöer
 • Färdigställande av om- och tillbyggnad av Asklunda förskola
 • Ny sporthall vid Herrestorpsskolan
 • Planering av ny förskola och skola i Hököpinge
 • Uppstart av projektering för ny förskola och skola i Höllviken
 • Familjecentral i Höllviken
 • Stärka dialogen mellan kommun och föreningsliv genom bl.a nystartat idrottsråd
 • Se över fritidsverksamheten
 • Multiyta – Västra Ingelstad 2019, Vellinge 2020, Skanör/Falsterbo 2021
 • Projektering av nya Lindesgården

Våra äldre invånare ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vård och omsorg de behöver. Vi satsar därför under nästa år speciellt på:

 • Bryta ofrivillig ensamhet bland äldre
 • Utökad valfrihet av matdistribution
 • Utökat antal hemtjänsttimmar
 • Stärka kvaliteten på vård- och omsorgsboenden under nattetid
 • Digital signering
 • Tillsyn via kamera i syfte att den enskilde får en lugn och trygg nattsömn
 • Nyckelfri hemtjänst

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt, socialt, fysiskt eller psykiskt, och behöver stöd från samhället ska det finnas kompetent och professionell hjälp inom kommunen. Under 2019 utökar vi stödet genom:

 • Boendekoordinator – vägledning till självständigt liv och eget boende
 • Fortsatt arbete av integrationsplikt och för att stötta nyanlända genom bo-coacher

Vi har fått synpunkter på att kommunens service inte står upp till företagens önskemål. Det har vi tagit till oss och kommer på olika sätt utveckla och förbättra kommunens service och satsar därför på:

 • Lotsfunktion för en väg in i för näringslivet i kommunen
 • Prioriterad plan för nytt verksamhetsområde
 • Kontorshotell
 • Förbättrad service genom digitalisering
 • Servicegaranti
 • Fortsätta utveckla dialog och samverkan med företagen
 • Samverkan skola – näringsliv: utveckla och synliggöra UF
 • Matchning arbetsmarknad – nyanlända

Vi förbättrar tillgängligheten för de som bor och verkar i samt besöker kommunen genom:

 • Servicegaranti
 • Ny hemsida
 • E-tjänster
 • Tolkvox appen – tolktjänst
 • Digitalt arkiv

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen