Vi moderater vill

 • Att förbättringar för ett trafikslag inte ska innebära försämringar för andra trafikslag
 • Utveckla kommunens olika centra på ett sätt som bygger vidare på småskalighet men som ger ett större utbud av service, butiker, kaféer, restauranger, bostäder och mötesplatser.
 • Utveckla stödet, dialogen och samverkan med vägföreningarna.
 • Satsa på friskvård och hälsofrämjande åtgärder genom att etablera utomhusgym i kommunens olika delar och fräscha upp och synliggöra motionsslingor.
 • Verka för förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen.
 • Förbättra underhåll och utbyggnad av kommunens vägar och cykel- och gångstråk
 • Uppföra bullerdämpande åtgärder för att minska bullerproblematiken
 • Fokusera på långsiktigt arbete för att säkerställa och bevara kommunens unika naturvärden.
 • Att det skall vara lätt att ta sig till och från Vellinge kommun. Vi arbetar för utbyggnad av E6 och väg 100.
 • Underlätta för kollektivt åkande genom ytterligare satsning på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i attraktiva lägen.
 • Fortsätta satsningen på välkomnande entréer in till kommunens olika tätorter.
 • Utveckla Skanörs hamn och kanalområdet i Höllviken till att skapa mer attraktiva område för båtägare, boende och besökare.

 

Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi lokalpolitiker ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen. I den ingår bostadsbyggandet, verksamheter och viss infrastruktur. Vi ser positivt på att Vellinge växer men det måste ske på rätt sätt och i lagom takt, kommunens särprägel måste bevaras. Vellinges unika läge, intill storstad och närhet till kontinenten med ett stort utbud ger oss speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av detta erbjuder vår centralt belägna kommun såväl stränder i toppklass som bad, skog, storslagen natur, slättlandskap, goda rekreationsmöjligheter och gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa värden som tillsammans skapar Vellinges unika särprägel. Genom vår lokala politik vill vi värna, stärka och utveckla de unika naturvärden som finns.

Utveckling av kommunen utgör en nödvändig förutsättning för ett fortsatt levande och vitalt Vellinge. Det är med fler invånare som vi bäst kan trygga en god utbildning, ett rikt kultur- och föreningsliv och en god äldreomsorg.  I takt med att Vellinge växer med nya bostäder och arbetsplatser är det allt viktigare att bevara värdefull natur, åkermark och sammanhållen grönstruktur för rekreation och friluftsliv. Mångfalden i de olika kommundelarna ökar kommunens attraktionskraft och vi ser orternas olika karaktär som en tillgång och styrka för Vellinge.

Nya byggnader ska anpassas till omgivande byggnaders karaktär och storlek. Ny bebyggelse ska främst ske i anslutning till etablerade bostadsområden. Högre bebyggelse kan tillåtas i centrala och goda kommunikationslägen i tätorterna, för att spara värdefull åkermark. Bostäder ska vara av varierande storlek för alla åldrar och för livets olika skeden, men också med olika upplåtelseformer. Utemiljöer som parker, grönområden, stränder, naturstråk, naturområde ska värnas och de ska vara välskötta, attraktiva och tillgängliga. En god boendemiljö kräver välfungerande tekniska system för vatten och avlopp samt avfallshantering. Den fysiska planeringen sker i samverkan med medborgare, företag och organisationer. Byggpolitiken i Vellinge ska präglas av lyhördhet, transparens och kommunikation med Vellingeborna.

En stor del av gator, vägar och grönytor sköts av vägföreningar. Vägföreningarnas arbete är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer och de sitter inne med värdefull kunskap som kommunen kan använda på ett mycket bättre sätt än vad som gjort hittills. Därför är det viktigt att utveckla och förbättra stöd, dialog och samverkan med dessa.

En förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och känna frihet är rörligheten – möjligheten att förflytta sig någon annanstans. Det kan vara dagliga resor för att lämna barn på förskola, åka till en affär för att handla eller till och från arbetet. Det kan också vara mer sällan förekommande resor. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag –   bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi vill därför verka för enkla, trygga och snabba transporter. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår från att bilen fortsatt kommer att svara för en stor del av transportbehovet.

Buller från trafiken är ett miljöproblem som kan påverka vår livskvalitet negativt. Målsättningen är att antalet boende som utsätts för störande buller från trafiken ska minska. Här vill vi trycka på Trafikverket och Region Skåne för gemensamma insatser.

Attraktiva livsmiljöer handlar mer än om ett attraktivt boende. Det handlar om en plats som du bor på, verkar i men också lever i. Där du gör dina inköp, tillbringar din lediga tid, på egen hand eller tillsammans med andra. Men också om ett hållbart samhälle. Vellingemoderaternas målsättning är att erbjuda attraktiva livsmiljöer i hela kommunen. Vellinge ska vara en föregångskommun som visar att tillväxt kan ske på ett hållbart och miljövänligt sätt. Det ska vara lätt för människor att göra rätt.

Vi ser kommunen som en viktig del i att möjliggöra för människor att göra kloka val. Vi tror att människor både vill och kan ta ansvar för en hållbar miljö- och klimatutveckling. Kommunen ska arbeta för att kunskap om kloka val är tillgänglig för såväl företag som människor. Miljö och klimat är viktiga område, både för vår gemensamma framtid och för vår trivsel idag. Därför är det också viktigt att vara medveten om kommunens roll. Vi avvisar miljö- och klimatåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten. Vårt miljöarbete präglas av en helhetssyn och bedrivs effektivt och långsiktigt. Miljöpolitik är för oss inte ett redskap som används kortsiktigt för att ta hem politiska poäng. Vi vill istället se en kommun som utvecklas i samspel med naturen och miljön genom att möjliggöra för privatpersoner och företag att göra rätt och kloka val. Det ska vara lätt att göra rätt. Till exempel spelar en välfungerande kollektivtrafik, utökad avfallshantering, erbjudande om utbildning och rådgivning, och tillgänglig information stor roll för att främja ett miljömedvetet beteende hos invånare och företagare.