Budget för 2020 antagen av kommunfullmäktige

Under kvällen behandlades årets viktigaste ärende – budget för 2020 med ekonomisk plan för 2021-2022. Vår budget är väl genomarbetad, seriös och ansvarsfull. Nedan kan ni läsa om några av satsningarna.

Vi ser att år 2020 är ett år med stora möjligheter men också en del orosmoln. Vi kan inte sticka under stol med att det varit ett tufft jobb att få ihop årets budget. Kommunens skatteintäkter minskar då konjunkturen viker och tillväxtprognoserna ser ut att bli mindre än tidigare planerat. Planeringshorisonten minskar då staten har en tendens att med kort varsel ändra förutsättningarna för kommunerna vilket skapar stor osäkerhet för vårt planeringsarbete, inte minst det nya kostnadsutjämningssystemet. Samtidigt innebär den demografiska förändringen att en krympande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler vilket påverkar kommunens ekonomi och som vi måste ta höjd för på olika sätt. Vi vet att det kommer bli allt tuffare ekonomiskt för alla kommuner i Sverige de kommande åren och det gäller att vi håller i pengarna och ser vad vi kan effektivisera och förändra arbetssätt för att rusta oss på bästa sätt. Det handlar om att hushålla med skattebetalarnas pengar och ta ansvar över ekonomin så att Vellinge även i fortsättningen har en stabil ekonomi och en bra grund att stå på.

Vi är därför stolta över att vi moderater lyckats lägga en fram en väl genomarbetad, seriös och ansvarsfull budget. (Vi har här lagt fram budgeten utifrån våra kommunövergripande mål, maximera värdet för skattepengarna, sund och hållbar tillväxt, attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge och bästa möjliga medborgarnytta, som inkluderar alla kommunens verksamheter och kommundelar.)

Vi maximera värdet för skattepengarna

Moderaternas budget 2020 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr.

Genom att ta tillvara på teknikens möjligheter kan och måste vi arbeta annorlunda och smartare och det finns stor potential i att förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter och öka medborgarnyttan samtidigt som vi kan använda resurserna mer optimalt. Det innebär att vi måste ha modet att titta över traditionella arbetssätt och invanda metoder. Det kommer ställa nya krav på kompetenser men också att det finns rätt kompetens och att den används på rätt sätt. Just kompetensförsörjningen är en viktig framtidsfråga. Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande om vi ska kunna behålla duktiga medarbetare och attrahera nya. I budgeten finns det avsatt 38 miljoner för löneuppräkningar.

Vi skapar en sund och hållbar tillväxt

Vi har fokus på en sund och hållbar tillväxt genom jämnare bostadsbebyggelse i hela kommunen och har med flera hållbarhetssatsningar såsom framtagande av kommunövergripande havsplan, kustprogram, åtgärder enligt skyfallsplan, stigande havsnivåer, avfallshantering, förverkligande av mobilitetsstrategi, strategi för laddstolpar och en grönstrukturplan – hållbarhetsfokus i investeringar. I ett särskilt Hållbarhetsprogram ska kommunens totala hållbarhetsarbete tydliggöras. Det handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. När det kommer till social hållbarhet handlar det om allas rätt till egenförsörjning som är grunden till ett självständigt liv. Avser alla grupper i samhället. Särskilt fokus på att vidareutveckla integrationsplikten i Vellinge med språk, etableringsinsatser och samhällsorientering i fokus. 

Under 2020 kommer Vellinge fokusera på arbetet Framtidssäkrad välfärd. Syftet är att ta fram konkreta åtgärder och prioriteringar för att Vellinge kommun ska kunna möta framtiden på bästa sätt och fortsatt kunna erbjuda bra skola och bra vård och omsorg. Verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning samt ekonomi ska belysas.

Vi skapar attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge

Arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer i hela kommunen fortsätter. Resecentrum i Vellinge och ombyggnationen av Bäckatorget ska färdigställas. Total budget för renovering av befintliga lekplatser och anläggning av ny i Skanör, totalt 6 miljoner kronor. Renovering av Borgmästarstigen 2 miljoner kronor. Offentliga toaletter 3 miljoner kronor. Under 2020 kommer även projektering och fortsatt arbete av Norra infarten att fortsätta. Vi fortsätter även arbete med dagvattenåtgärder.

Trygghetsfrågorna kommer vara fortsatt i fokus. Det handlar både om fysiska insatser som bättre belysning och centrumutveckling men också om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder genom trygghetsvärdarna och samverkan med polis med ökat fokus på drogproblematik hos barn och unga. Under 2020 satsar vi extra på att skapa säkra gång och cykelvägar, bland annat längs Falsterbovägen, Arrie, Clemesagervägen, Börjesgatan, Kämpinge-Fredshög samt Hököpinge till en total kostnad på över 13 miljoner kronor.

En av våra stora och viktiga satsningar under nästa år kommer fortsatt vara till kommunens vägföreningar där vi höjer bidraget med 1 miljon kronor för tredje året i rad vilket kommer ge en total höjning på 4,2 miljoner kronor.

Vi arbetar för att skapa bästa möjliga medborgarnyttan

80 % av kommunens totala budget går till skola och vård- och omsorg. Många barnfamiljer väljer att flytta till kommunen och behovet av förskole- och skolplatser ökar därmed. I budgeten för nästa år ligger 13 miljoner kronor för den slutliga om- och tillbyggnationen av Asklunda förskola för att möta det ökade behovet. I budgeten finns även 25 miljoner kronor för om- och tillbyggnation av Skanörsgårdens förskola. Under året kommer även satsningen resursskola att startas upp med en budget på 1,2 miljoner kronor. Till detta kommer ökade prestationsförändringar för utbildningsverksamheten på 10, 6 miljoner kronor. Under 2020 fortsätter planeringen för ny skola och förskola i Hököpinge. De nya skolorna är planerade till 2023-2024.

 Fler barn och ungdomar innebär också ökat tryck på fritidsaktiviteter. Vi månar om att barn och ungdomar ska ha en meningsfull och aktiv fritid. Här har föreningslivet en betydelsefull roll och vi behöver utveckla och förstärka dialog och samarbetet mellan kommun och föreningsliv. Under 2019 har en genomlysning av ungdomsverksamheten genomförts tillsammans med ungdomsrepresentanter för att få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. Under 2020 kommer åtgärder som framkommit från denna genomlysning att genomföras.  Under nästa år kommer uppbyggnationen av nedbrunna Lindesgården som ett allaktivitetshus för alla åldersgrupper att genomföras. I budgetplanen ligger satsning för multiyta i Västra Ingelstad under nästa år samt ett utegym för Vellinge budgeterade för nästa år på 3 respektive 2 miljoner kronor.

Vi blir fler äldre vilket innebär en volymökning av antalet hemtjänsttimmar vilket innebär en kostnad på 5 miljoner kronor. Under nästa år kommer även demensbyverksamheten att starta upp på Månstorps ängar. Även inom personkrets LSS utökar vi ramarna genom ökning av prestation för personlig assistans på 5 miljoner kronor och för daglig verksamhet LSS med 3 miljoner kronor.

För att befintliga företag ska kunna växa och fler företag ska kunna etablera sig i kommunen behövs mark för företagsetablering. Det är nu högsta prioritet att fortsätta arbetet för ett nytt verksamhetsområde intill det befintliga området i södra delen av Vellinge tätort.

Moderaterna tar ansvar. Med vårt förslag fortsätter vi utveckla hela kommunen och för alla. Vellinge kommun fortsätter vara en kommun med bättre utsikter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen