Carina Wutzlers anförande - Program för hållbar utveckling

Kommuner har en viktig roll och ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling och att arbeta för att uppfylla globala målen enligt Agenda 2030 och vidare de nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor som finns. Hållbarhet handlar då om perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Program för hållbar utveckling har tagits fram för att tydliggöra och synliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor. Syftet är också att skapa en gemensam målbild och inriktning för hållbar utveckling i Vellinge kommun med fokus på vad som är relevant för oss, lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Arbetet har involverat såväl politiker som tjänstemän och är väl förankrat på olika sätt.

Hållbarhet och tillväxt är alltid viktiga frågor som står högt på agendan för oss moderater och det är viktigt att det är ett långsiktigt arbete som är en del av den dagliga driften och en naturlig del av kommunens verksamheter. Programmet utgår från de fyra kommunövergripande målen:

Sund och hållbar tillväxt, Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge, Bästa möjliga medborgarnytta, och Maximera värdet för skattepengarna. Utifrån dessa mål har ett antal fokusområden tagits fram. Trygghet, cirkulär ekonomi, transporter, energi och fastigheter, framtidssäkrad välfärd, delaktighet och inflytande, ungas hälsa och livsvillkor, klimatförändringarnas effekter, natur och miljö är exempel på fokusområden. Som ni hör är det ett brett program som spänner över alla verksamheter och det finns tydliga mätbara mål.

Programmet idag är förvisso nytt men Vellinge kommun har länge arbetat med hållbarhetsfrågor men med programmet idag får vi en gemensam och samlad målbild och det blir också tydliggjort att vi har ett gemensamt ansvar i detta viktiga arbete. Vi har ett stort engagemang och en hög kvalitet i de kommunala verksamheterna så vi har goda möjligheter att bidra till att Agenda 2030 uppfylls. Ett arbete som också har ett syfte att inspirera, vägleda och stödja invånare, föreningar och näringsliv. I Vellinge ska det vara lätt att göra rätt. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen