En julhälsning från Carina Wutzler

Det har blivit dags att summera 2016.

Ett år som gått fort, vi har gått igenom en del utmaningar tillsammans men i det stora hela så tycker jag det har varit ett framgångsrikt år..

Så här i slutet på året är det nyttigt att stanna upp och reflektera över allt som hunnits med och vad som vi tillsammans har lyckats åstadkomma under året. Jag vet att vi alla lägger en hel del energi på det som ibland fungerar mindre bra men jag vill med dessa rader fokusera på en del av allt det positiva vi tillsammans lyckats åstadkomma under året.

Året började starkt med Invigningen av nya Falsterbo Strandbad. En ny mötesplats, nu öppen året runt, har lockat till sig besökare boende i och utanför kommunen i olika åldrar. Jag ser framemot att utveckla detta även framöver.

Ljungens camping kommer att få en ny arrendator under nästa år. Till den nya arrendatorn har vi ställt ett krav på att den på sikt vara en 4 stjärnig camping. Det är viktigt att förbättra campingen för turismen och näringslivet i kommunen.

Besöksnäringen ser ju vi moderater som en viktig del av näringslivet har en stor potential i kommunen. Vi har ett rikt natur- och kulturliv i kommunen och genom att bygga upp traditioner med olika arrangemang som sträcker sig över en större del av året kan vi öka besöksnäringens attraktionskraft. Genom Falsterbo Strandbad och vår nya arrendator på Ljungens camping tycker jag vi har tagit ett stort steg i rätt riktning.

Familjernas hus är en annan ny verksamhet som startas upp i Vellinge tätort. Genom att samla primärvård, öppen förskola och socialtjänst på ett ställe kan barnen och deras föräldrar stöttas på ett ännu bättre sätt. Invigningen var i april och antalet besökare har successivt ökat under året. Familjernas hus är även en del av det centrumutvecklingsarbete som nu börjar visa sig i konkreta resultat i kommunens olika centra. Kvarteret Lilla torg, Skanörs centrum och Nyckelhålsparken är exempel på detta. Allt går inte som på räls men det ska nog bli bra när det blir färdigt.

Inflyttningen till kommunen fortsätter  och under året har 35 000 gränsen passerats när det gäller antalet invånare. Frågan är om vi inte kommer slå förra årets rekordökning…? Det är trevligt att Vellinge är en attraktiv kommun men det här innebär ökat tryck på kommunens verksamheter på olika sätt. Bygglovshanteringen ökar och vi har varit tvungna att förändra servicen för att kunna möta det stora inflödet av bygglovsärenden. Samtidigt ser vi att efterfrågan på både förskole- och skollokaler ökar vilket vi måste ta höjd för i vår planering. Om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan har påbörjats och är igång för fullt. Den kommer pågå ända fram till HT 2019, då kommer skolan kunna ta emot 550 elever och då kommer även ny sporthall ska vara färdig. Ny förskola för 120 barn projekteras i V Ingelstad och planering av en utbyggnad av Asklunda förskola i Vellinge har påbörjats. Det här är tunga och viktiga satsningar på barnen, och för fortsatt skola i toppklass.

En annan stor investering som påbörjats under året är Omtankens hus i Höllviken. Huset innehållande konceptet ”allt under ett tak” innehåller vård- och omsorgsboende, omsorgslägenheter, restaurang, dagverksamhet, vårdcentral samt funktioner som biståndshandläggare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och beräknas vara färdigt i början av 2018.

I år har 5 LSS lägenheter invigts på Bäckahästen i Skanör och i år har också byggnation av ytterligare 5 LSS lägenheter påbörjats och även dessa kommer vara färdiga i början av 2018.

För att öka medborgarnyttan och för att kunna möta en ökad men även ny efterfråga på kommunens tjänster och service har en Digital agenda arbetats fram och beslutats under året. Den kommer ligga till grund för nödvändig verksamhetsutveckling framöver.

På vårt initiativ har vi under hösten haft en genomlysning av kommunens fastighetsorganisation vilket har lett till att vi inför 2017 kommer genomföra en del förändringar på fastighetssidan. Syftet är att få en effektivare fastighetsförvaltning och en bättre styrning och kontroll över kommunens fastighetsbestånd. Genom den nya fastighetsorganisationen beräknas driftkostnaden sänkas med 10 miljoner kronor. Dessutom har nya och tydligare ägardirektiv antagits.

Näringslivs- och turismstrategi är framtagen och antagen. Den innehåller konkreta åtgärder för att nå ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Vattenfråga är ständigt aktuell – på olika sätt… Dagvattenutjämningsmagasin har grävts fram på flera ställen i Vellinge tätort och arbetet fortsätter nu även i Höllviken. Ansökan om skydd mot stigande havsnivåer pågår men har fördröjts då nya beräkningsgrunder inneburit behov av nya ställningstagande. Komplex fråga men en viktig ödesfråga för kommunen.

Den nya bosättningslagen har inneburit nya utmaningar men också inneburit ny verksamhet. Förvaltningen fick i uppdrag av oss att ta fram en handlingsplan för integration vilket genomfördes under våren. Kommunens samtliga avdelningar  deltog i arbetet och fick till stånd en heltäckande plan med tydliga mål. Helt klart är att vi har stora utmaningar när det gäller att klara det fördelningstal kommunen tilldelats. Inte minst utifrån bostadsförsörjningsansvaret.

Några favoriter i repris också. AAA avseende kreditvärdighet, topplacering avseende näringslivsklimatet och Sveriges bästa skolkommun igen. Repriser jag gillar och hoppas att vi kan kunna fortsätta med.

Det har minst sagt varit ett framgångsrikt år. Årets resultat kommer landa på cirka 80 miljoner och då har även vår unika satsning på medarbetarna, genom engångspremien, beaktats.

Jag vill avsluta med att tacka er alla för ett fantastiskt arbete under året. Tack alla för ett stort och viktigt engagemang. Vi visar genom vår politik att vi tar ansvar och att vi gör skillnad för kommunen och de som bor och verkar här.

2017 fortsätter vi tillsammans arbeta vidare för ett ännu bättre Vellinge!
Önskar er en god jul och ett gott nytt år!
Carina Wutzler

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen