För en fortsatt trygg, säker och tillgänglig vård och omsorg för våra äldre.

För oss moderater är det viktigt att kommunens äldre ska känna sig trygga och säkra på att de får den vård och omsorg de behöver. All vård och omsorg som bedrivs i kommunen ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav oavsett driftsform. Vellinge kommun ska även i fortsättningen ligga i framkant med nya lösningar och valmöjligheter genom omvärldsbevakning och dialog med forskare, pensionärsföreningar och andra organisationer. Vi vill utveckla användandet av ny teknik för att hitta former för mobila team, skapa bättre planering och schemaläggning samt få en bättre översyn av den administrativa bördan för att frigöra mer tid för mänskliga möten.

Omsorgsnämnden gav därför omsorgsavdelningen i uppdrag under förra året att tillsammans med leverantörerna av kommunens vård och omsorgsboenden kontinuerligt arbeta för att stärka utveckling och kvaliteten på boendena, speciellt nattetid. Uppdraget har getts utifrån fyra områden, koll på läget, individens behov, strategi för ny teknik samt ledarskapet. Sveriges kommuner och Landsting har tagit fram en checklista med framgångsfaktorer för att stärka kvaliteten i särskilt boende för äldre framförallt nattetid, vilket har använts i arbetet under det gånga året.

På veckans omsorgsnämnd behandlades uppföljningen av arbetet. Bland annat har kommunen nu lanserat digital signering inom alla vård- och omsorgsboenden samt inom hemtjänsten. Digitala signeringslistor ger en säkrare hantering och direkt överblick när det kommer till kontroll över medicinering, träning, tillsyn och så vidare. Genom den digitala signeringen sker uppföljning av vårdtagaren i realtid vilket innebär att ansvarig sjuksköterska direkt ser när vård är tillhandahållen. Övrig digital teknik såsom tillsyn via kamera, i syfte att den enskilde får en lugn och trygg nattsömn, arbetar omsorgsnämnden vidare med och kommer successivt i kommande upphandlingar ställa krav på att leverantören ska erbjuda vårdtagare möjligheten till denna form av tillsyn.

Under uppföljningen framkom även att samtliga boenden god nattbemanning då det i upphandlingen med kommunen har ställts krav på en grundbemanning under alla dygnets timmar som inte får understigas.  Samtliga boenden har även ett journummer när ordinarieverksamhet inte är i tjänst och som är känt för all personal.

Uppföljningen visade på goda resultat och identifierade förbättringsområden som omsorgsavdelningen fick i uppdrag att arbeta vidare med. För oss moderater är det viktigt att alla har en säker, tillgänglig och trygg vård och omsorg och det gäller att aldrig slå sig till ro.

-Genom att ständigt utveckla arbetsmetoder och tjänster med vårdtagarens bästa i fokus kan vi möta de behov som kommer att öka framöver, säger Anna Mannfalk (M) omsorgsnämndens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen