Förbifarten är en förutsättning för en hållbar utveckling av Rängs Sand och en trygg trafiksituation i Kämpinge by.

Kommunen har tillsammans med Trafikverket arbetat för en ny omdragning av Rängs Sandsvägen i Kämpinge by i 15 år. Det var därför en stor besvikelse att Trafikverket för två år sedan valde att dra sig ur projektet i sista stund med hänvisning till att en Åtgärdsvalsstudie för alternativ skulle göras. Nu har Trafikverket lagt fram denna studie men vi ser att den inte på långa vägar är tillräcklig. Carina Wutzler har därför tillsammans med samhällsbyggnadschef Anna Möller bemött Åtgärdsvalsstudien på följande vis:

Trafiksituationen i Kämpinge by (Räng Sandsvägen) Omläggning av väg 517 och väg 519 (ny väg)

Vellinge kommun har tagit emot Åtgärdsvalsstudie för Kämpinge – Rängs Sand från Trafikverket. Slutsatsen är att Trafikverket inte ser behov av en ny vägsträckning mellan Rängs Sandsvägen och Kämpingevägen för att avlasta Kämpinge by och Rängs Sand. I arbetet med Åtgärdsvalsstudien har parterna skillnad i synen på problematiken och därmed behovet av olika åtgärder tydliggjorts. Vellinge kommun delar till exempel inte Trafikverkets slutsatser angående ny vägdragning utan anser att det finns ett behov av vägen utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och kulturmiljöaspekter.

I Åtgärdsvalsstudien föreslås en rad andra åtgärder för att förbättra trafiksituationen för att framförallt uppnå en säkrare situation för gående och cyklister. Detta kan givetvis vara positivt och det är nu viktigt att dessa åtgärder genomförs skyndsamt av Trafikverket och kommunen efterlyser nu en tidsplan för arbetet. Kommunen är tyvärr övertygad om att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå en trafiksäker miljö och befarar att fler olyckor kommer att inträffa på sträckan. Föreslagna åtgärder kommer tyvärr inte lösa de problem som finns och det finns en risk att åtgärderna istället påverkar Kämpinge by och den unika kulturmiljön negativt om de inte utförs med stor hänsyn till kulturmiljön.

Kommunen har lagt mycket tid och resurser under 15 års tid för en förbifart och kommunens delaktighet i det senaste arbetet med Åtgärdsvalsstudien var helt onödig eftersom Trafikverket redan hade bestämt sig för inriktning redan innan arbetet startade.

Vellinge kommun är övertygade om att en förbifart är en förutsättning för en hållbar utveckling av Rängs Sand och för en trygg trafiksituation i Kämpinge by.

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande
Anna Möller, Samhällsbyggnadschef

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen