Föreslagna åtgärder av Trafikverket längs väg 100 måste ändras!

Det är tydligt att det behövs åtgärder för att förbättra trafikflödet, öka trafiksäkerheten och minska bullernivåerna längs väg 100. Vi välkomnar därför att Trafikverket lagt fram förslag på förändringar längs sträckan Toppenrondellen – Hagarondellen. Dock har vi en hel del invändningar på det förslag som nu ligger på bordet. I det yttrande som beslutades på senaste kommunstyrelsemötet har våra invändningar tydliggjorts.

Dessa innebär i korthet att:

  • Vi är positiva till två filer i vardera riktningen genom Höllviken och över Ljungheden men vi motsätter oss en breddning av vägen längs Ljungheden då det skulle inkräkta på unika naturvärden.
  • Trafikverket måste ta ansvar för bullerproblematiken. Det behövs bullerdämpande åtgärder såsom tex. tyst asfalt längs sträckan. Detta är särskilt angeläget genom Höllviken och Ljunghusen.
  • Bussfilen måste tas bort längs hela sträckan, såväl genom Ljunghusen som genom Höllviken. Samtliga filer ska vara öppna för bilister.
  •  Vi motsätter oss införandet av ett bussfält i riktning västerut vid Haga.
  • Det är angeläget att förbättra trafikflödet ut på väg 100 i Ljunghusen från Storvägen m.fl. vägar. Detta blir bättre om bussfilen tas bort men vi vill även att hållplatsområdet vid Storvägen byggs om och att en fil ”direkthöger” byggs från Storvägen.
  • Det är viktigt att optimera tiderna för broöppningar för att minska trafikproppar.
  • Det är angeläget att fartkamerorna behålls och gärna utökas, Trafikverkets förslag om att ta bort dessa leder till försämrad trafiksäkerhet.
  • Trafikverket behöver i sitt arbete beakta kommunens planer att uppföra skydd mot tillfälliga havsnivåhöjningar. Myndighetens åtgärder får inte försvåra eller hindra detta viktiga arbete.

En majoritet i kommunstyrelsen ställde sig bakom dessa invändningar som nu går vidare till Trafikverket och vi hoppas att de kommer att beaktas i arbetet framåt. Dock är vi är förvånade över att Liberalerna, (inte lika förvånade över Miljöpartiet), vill ha kvar bussfiler längs hela sträckan och att de dessutom vill ha fler! Vi kan bara tolka det som att de motsätter sig åtgärder som förbättrar framkomligheten och att de inte vill förbättra flödet genom Ljunghusen eller underlätta för de boende där. Dessutom vill de sänka hastigheten till 50 km/h genom Höllviken och sänka hastigheten över Ljungheden. Ställningstaganden som vi anser skulle försämra trafikflödena och påverka bilisterna i kommunen negativt och som inte verkar vidare genomtänkta.

Vi fortsätter kämpa för en kapacitetsförstärkning för samtliga trafikslag med trafiksäkra lösningar och bullerdämpande åtgärder utan att inkräkta på värdefull naturmark – för Vellingebornas bästa.

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *