”Försäkringsbolag slarvar med klimatriskerna”

Fastighetsägare drabbas när Länsförsäkringars policy för klimatrisker grundar sig på felaktiga underlag. Försäkringsbranschen måste se till att besluten vilar på vetenskaplig grund, skriver professor Hans Hanson tillsammans med kommunalpolitiker i södra Sverige.

Länsförsäkringar AB slog i somras fast att de inte längre kommer att försäkra nybyggnationer av bostäder i områden som Länsstyrelsen utsett till klimatriskområden (Dagens Industri 24/7). Man framför också att denna policy på sikt även kan komma att gälla befintliga fastigheter och i övriga delar av landet.

Vi ser positivt på att riskerna med kustnära exploatering uppmärksammas, men är rädda för att enskilda fastighetsägare kommer att drabbas hårt i onödan då Länsförsäkringars policy grundar sig på bristfälliga och ibland direkt felaktiga underlag.

För att identifiera riskområden för översvämning och erosion utmed kusten har Länsstyrelsen Skåne antagit ett par schablonkriterier – dels en tremetersregel, dels en 150-m3/m-regel. Tremetersregeln innebär att Länsstyrelsen Skåne inte godkänner detaljplaner för hus med en grundläggningsnivå under tre meter över havet. Denna regel tillämpas runt hela den skånska kusten.

Denna schablon visar tyvärr på en bristande förståelse för de bakomliggande processerna vid kustöversvämning. SMHI har visat att den svenska västkusten är utsatt för högre extremvattenstånd än övriga kuster. Lokala effekter är också påtagliga, där vattenståndet i till exempel vikar blir väsentligt högre vid ogynnsam vindriktning. Översvämningsrisken är också starkt kopplad till våguppspolning, där vissa kustavsnitt är utsatta för kraftigare vågklimat än andra. Sålunda, med varierande vattenstånd och vågklimat runt våra kuster, borde också kriterierna för vad som ska klassas som klimatriskområden variera.

Risken för översvämning beror också på vilka skyddsåtgärder som vidtagits, något som inte finns med i tremetersregeln. I Vellinge kommun har Länsstyrelsen med stöd av tremetersregeln motsatt sig nybyggnation på Falsterbonäset. Vellinge kommun skickade nyligen in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få bygga ett översvämningsskydd. Med detta skydd på plats och med ett befintligt fastighetsvärde på minst 40 miljarder kronor under tremetersnivån kommer risken för översvämning i detta område att hållas på en mycket låg nivå.

Detta visar att nivån över havet är en alltför trubbig riktlinje för att ensam ligga till grund för beslut om kustnära byggande – och att en gemensam nivå utmed hela kusten skulle ge stora skillnader i översvämningsrisk, eftersom förhållandena varierar starkt utmed kusten.

Nyligen publicerade Länsstyrelsen en rapport rapport (“Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet”, 2018:04) där man, baserat på volymen sand utmed kusten, bedömer vilka kustavsnitt i Skåne som skulle vara lämpliga för så kallad planerad reträtt, det vill säga att inga motåtgärder vidtas mot pågående erosion. I rapporten introduceras även 150-m3/m-regeln, med syfte att avgöra om ett kustavsnitt är “klimatsäkert”. Enligt regeln anses skyddet mot erosion vara tillräckligt om det finns minst 150 kubikmeter sand per meter strand mellan kustlinjen och närmaste infrastruktur.

I ett pågående ärende i Ängelholm har 150-m3/m-regeln legat till grund för att Länsstyrelsen yrkar på avslag till att kommunen ska få förstärka sina sanddyner genom att tillföra ny sand. Ett problem är att riktlinjen vilar på en missuppfattning av den tyska källan (Landesbetrieb für Küstenschutz, Schleswig-Holstein). I själva verket använder den tyska källan 150 m3/m som ett gränsvärde för när det är dags att tillföra mer sand på en kust som redan tidigare har strandfodrats. Dessutom är Länsstyrelsens sätt att beräkna sandvolym felaktigt och ger till exempel i Ängelholm en volym på 300 m3/m istället för 60 m3/m som en korrekt tillämpning av den tyska modellen skulle ge.

Inte heller denna kubikmeterregel tar hänsyn till att vågorna, som styr erosionen, varierar starkt utmed kusten. Återigen visar valet av en trubbig och generell riktlinje på en oförståelse för de involverade kustprocesserna.

Ett annat problem med Länsstyrelsens resonemang om sandvolymer är att man inte tar hänsyn till behovet att skydda de ekosystemtjänster som hotar att försvinna om man låter erosionen fortgå. Skåne är till stor del ett kulturlandskap, där de kustnära miljöerna ofta innehåller ekosystemtjänster som man inte finner inom andra områden. Att då låta dessa ätas upp av havet – för att det inte finns infrastruktur tillräckligt nära kusten – är ytterst märkligt. I fallet med Ängelholm skulle det dessutom leda till ökad risk för översvämning i bostadsområdet bakom sanddynerna om dessa skulle tillåtas att erodera bort.

Mot bakgrund av detta ter det sig olyckligt att Länsförsäkringar slagit fast att man framgent inte försäkrar ny bebyggelse i områden där länsstyrelsen avrått från byggande men kommunen beviljar bygglov. Frågan om lämpligheten att bygga i kustnära områden och möjligheten att försäkra fastigheter borde vila på en gedigen analys om faktiska risker – inte på enkla och generella schabloner. Särskilt inte på felaktiga sådana. Dessa riskerar att fastigheter som faktiskt är hotade av erosion och översvämning, men ändå uppfyller schablonkraven, ändå får tillstånd att bygga och försäkra. Samtidigt kan fastigheter som inte är utsatta för dessa risker, men ändå inte uppfyller kraven, nekas bygglov och försäkring. Båda dessa scenarier är helt oacceptabla.

Det är helt rimligt att försäkringsbranschen lutar sig mot myndighetsbeslut i sina bedömningar, men då måste också deras egna experter först försäkra sig om att besluten vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund – inte på förenklade och ibland direkt felaktiga schabloner som missar målet.

Carina Wutzler (M)
kommunstyrelsens ordförande Vellinge
Hans Hanson
professor i kustprocesser vid Lunds Universitet
Pia Almström (M)
kommunstyrelsens ordförande Kävlinge
Kristina Bendz (M)
oppositionsråd Ystad
Louise Eklund (L)
ordförande Gröna Liberaler Syd
Anders Johnsson (M)
oppositionsråd Simrishamn
Lars-Ingvar Ljungman (M)
ordförande Skånemoderaterna
Mikael Rubin (M)
oppositionsråd Trelleborg
Bo Wendt (BP)
kommunstyrelsens ordförande Båstad

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen