Hedersrelaterat våld och förtryck är inte acceptabelt - i Vellinge står frågan högt på agendan.

För oss moderater är jämställdhet och frihet en självklarhet. Tyvärr är det idag många vuxna och barn som lever under hedersrelaterat förtryck och våld. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas av att det oftast är kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Våldet och förtrycket drabbar både flickor och kvinnor samt pojkar och det är både män och kvinnor som är förövare.

För oss moderater står dessa frågor högt på agendan. I handlingsplanen för integration har vi moderater lagt in förtydligande kring dessa frågor och kommunen har arbetat fram en handbok och rutiner vid våld i nära relationer samt en checklista gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom håller kommunen utbildningar avseende hedersrelaterat våld och förtyck, hur man ska upptäcka detta och hur man ska agera, för individ- och familjeomsorgen, samtlig personal som tillhör utbildning, fritidsledare, politiker, fältgrupp, trygghetsvärdar, m.fl.

Tillägget i integrationsplanen från oss moderater: 
När kulturer och religioner möts kan värderingskonflikter uppstå. Det är då viktigt att våga ta diskussionen om vilka värderingar som vi inte kompromissar med. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är ett sådant exempel. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädsel, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. Kan även leda till hot om våld och våld inklusive dödligt våld. Att begränsa friheten för kvinnor eller andra hör inte hemma i vårt samhälle. Socialtjänsten har ett uppdrag att ge stöd och hjälp till de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är det viktigt att personal inom socialtjänst har kunskap kring hedersrelaterat våld, om vad som utmärker detta våld, hur det kan ta sig i uttryck och vilka konsekvenser det kan ha för personer som utsätts för det.

Eftersom det ofta är i skolan som problem med hedersförtryck kan upptäckas måste personalen ha kunskap om hur problemet bäst bemöts då man annars kan utsätta eleven för fara. Skolan ska också säkerställa att eleverna har kunskap om sina rättigheter för att kunna be om hjälp.

Elevhälsan spelar en viktig roll när det gäller att ge information, råd och stöd till ungdomar och till familjer relaterat till könsstympning. Här tillämpas stöd framtaget av Socialstyrelsen.

Barn eller ungdomar som befinner sig i en miljö i en hederskontext ska få den hjälp och stöd som behövs från såväl skola som socialtjänst. Det ska finnas tydliga rutiner för hur detta arbete ska fungera och lättillgänglig information för vart man vänder sig för att få sådan hjälp och stöd.

Om ett barn eller ungdom är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan de vända sig till elevhälsan, för kvinnor finns socialtjänsten i kommunen tillgänglig för hjälp och stöd.

Checklista framtagen av arbete och etableringsenheten avseende hedersrelaterat våld och förtryck:

 1. Vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck informera enhetschef om att misstanke finns och att utredning påbörjas. Ärenden ska alltid ha en ansvarig vuxenhandläggare och en medhandläggare. Ansvarig för mottag kan också vara medhandläggare.
 2. Vid misstanke om hedersrelaterat våld ska bedömningsmaterialet PATRIARK användas
 3. Vid behov av tolk, använd alltid professionell tolk via telefon. Tolk på plats, anhöriga eller barn ska aldrig tolka, varken i kontakt med den utsatte eller i kontakt med någon annan familjemedlem.
 4. Om barn finns i familjen ska anmäl göras till BoFM, tänk på att journal eller utredning ska sekretessbeläggas även i förhållande till vårdnadshavare
 5. Om barn finns med i ärendet säkerhetsställ att BoFM tar kontakt med skolan och informerar om vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär och att skolan eller andra parter vet sin roll i situationen.
 6. Vid misstanke om brott, erbjud hjälp för kontakt med polis och läkare för att dokumentera skador.
 7. Vid placering på skyddat boende måste säkerhet kunna garanteras. Stöd på boendet bör finnas i den akuta situationen. Boendet behöver vara anpassat för hedersrelaterat våld och förtryck.
 8. Utred om det finns kriterier för att hemlighets hålla adressen
 9. Vid behov av kläder, hygienartiklar och pengar ska kontakt med Socialsekreterare ansvarig för försörjningsstöd förmedlas omgående.
 10. Informera klienten om vikten av att klippa mobilkort, byta e-postadress och att inte ha kontakt med släktingar via någon av dessa kanaler.
 11. Sekretessbelägg journal
 12. Samverka tillsammans med det skyddade boendet för en planering framåt för den våldsutsatta.

– Vi tar hedersrelaterat våld och förtryck på största allvar. När någon vill begränsa en annan människas frihet måste vårt svar vara glasklart – det är inte acceptabelt i Sverige. Att begränsa friheten för unga kvinnor och män hör inte hemma i vårt samhälle, säger Carina Wutzler

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen