Hur vill vi gå vidare med Falsterbokanalprojektet?

Igår beslutade kommunstyrelsen om inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med Falsterbokanalprojektet. Besluten handlade bland annat om att inleda arbete med vattendomsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för delområde Piren och Hamnen, utveckling av aktiviteter i hela Falsterbokanalområdet samt att påbörja ett detaljplanearbete på området Gläntan.

Läs nedan Anna Mannfalks skrivelse om hur vi moderater i dagsläget vill gå vidare i projektet.

“Det är bra att det finns en bred uppslutning bakom helheten av det fortsatta arbetet med Falsterbokanalprojektet. Vi är inte överens om alla delar och tidsplaner men i det stora hela har vi en bred politisk förankring. Det är viktigt med tanke på att projektet kommer att leva under en lång tid framöver och är en viktig tillgång för alla kommuninvånare.” Det säger Anna Mannfalk (M), politiska styrgruppens ordförande, Falsterbokanalprojektet.

Nu har vi lyssnat in alla de synpunkter som kommit in till utställningen av Planprogrammet för Falsterbokanalen. De flesta är positiva till att göra kanalen mer tillgänglig för våra invånare. Dock finns det en befogad oro för trafiksituationen samt att framtida bebyggelse skall bli för omfattande och för ”stadslik”.

Vi moderater vill ge tillväxtavdelningen uppdraget att starta en detaljplan för området Gläntan det vill säga den tomt där sjöscouterna finns idag. Bebyggelse som håller sig under tallarnas höjd och med promenadstråk längs kanalsidorna som ger kontakt med vattnet.

Vi vill även att man påbörjar ansökan om vattendom samt miljökonsekvensbeskrivning för Hamnen och Piren norr om väg 100. Ansökan skall omfatta möjligheter till framtida bostäder  på Piren men inget hotell eller bostäder i hamnen. Exploateringsgraden på Piren och området vid kanaltornet skall vara väsentligt lägre än den utformning som planprogrammet beskrev.

Vi vill i förhandlingar med Sjöfartsverket ta fram förslag på hur  Vellinge Kommun kan få rådighet att använda hamnen och piren som aktivitetsområde fram till dess att ansökan om vattendom och miljökonsekvensbeskrivning godkänns. På piren finns idéer om  beachvolleyplan, popup-restaurang, eventplats, marin lekplats mm. I hamnen behöver förutsättningar för marina aktiviteter upprätthållas fram till dess att eventuell nybyggnation kan inledas. Ett nyttjanderättsavtal för kanalkanterna söder om väg 100 skulle möjliggöra flytbryggor och sittplatser även i detta område.

På detta vis kan området runt Falsterbokanalen vara en mötesplats där invånare och besökare kan njuta av utsikt och promenadstråk  samtidigt som marina aktiviteter kan pågå i hamnen under tiden som utredningar och ansökan pågår. Då detta kommer att ta minst ett par år i anspråk är det viktigt att området används och vårdas. Vi moderater tar ansvar för  Höllviken.

Anna Mannfalk (M)
politiska styrgruppens ordförande, Falsterbokanalprojektet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen