Mark- och miljödomstolen ger klartecken för att uppföra skydd mot stigande havsnivåer.

Idag kom mark- och miljödomstolens dom i målet gällande skydd mot höga havsnivåer. Domen ger Vellinge kommun till allra största del tillstånd att uppföra skydd mot stigande havsnivåer. I domslutet finns det synpunkter på etableringsytor, ersättningsfrågor, kompensationsåtgärder, anläggningsarbete och skyddets utformning som vi behöver titta vidare på i respektive etapp. 

– Det är oerhört glädjande och en stor seger att mark- och miljödomstolen ger oss tillstånd att uppföra skyddet. Problematiken kring stigande havsnivåer har uppmärksammats allt mer under senare år och vi moderater tar frågan på största allvar. Det är mycket som står på spel. Enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, rikt djur- och fågelliv och stora fastighetsvärden. Skydd mot stigande havsvattennivåer är en viktig framtidsfråga för hela kommunen. Det handlar ytterst om en trygghets- och säkerhetsaspekt för medborgare, företagare och besökare. Nu börjar arbetet med detaljplanearbetet och upphandling av entreprenör. Förhoppningen är att första skyddet ska vara på plats under 2021/2022, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

För mer än 20 år sedan påbörjade vi arbetet med att utreda konsekvenserna av höjda vattennivåer. 2013 antog fullmäktige ”Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer” för hur man ska arbeta med frågan på både kort (5-10 år), medellång (20-40 år) och lång sikt (40-80 år). Efter förslag från oss moderater beslutade kommunstyrelsen i maj 2014 att kommunen skulle ta fram en ansökan till mark- och miljödomstolen för att uppföra skydd mot stigande havsnivåer. Under sommaren 2017 genomfördes samråd av framtaget förslag där invånare, myndigheter och andra intressenter gavs möjlighet att ställa frågor och lämna in synpunkter. Under samrådet kom det in många synpunkter som har bearbetats och ansökan justerades därefter. I juni 2018 skickade kommunen in ansökan till Mark- och miljödomstolen och ytterligare kompletteringar skickades in våren 2019. Den 25 november 2019 startade en tre veckor lång huvudförhandlingen med mark- och miljödomstolen fysiskt på plats i Vellinge kommun.  Kommunen har ansökt om att anlägga tre stycken av varandra oberoende skydd som totalt kommer vara cirka 20 kilometer. Skydden mot stigande havsnivåer kommer göras med stor hänsyn till landskapet i det aktuella området. Vallar och förhöjningar utformas i första hand genom att naturliga förhållanden i landskapet utnyttjas. Det kan till exempel vara mindre omfattande förhöjningar av befintliga cykelvägar och höjdryggar. Cirka 80% av skyddet kommer att vara 1,5 meter eller lägre över befintlig mark. På sträckor där marken ligger ovanligt lågt måste skyddet byggas 1,5-2 meter över mark, och på mycket korta sträckor 2-3 meter över mark. På tre ställen kommer översvämningsskydden behöva utgöras av tillfälliga barriärer som ställs ut eller stängs vid behov. Dessa platser är Hamnvägen i Skanör, väg 100 i Skanör och väg 100 i Ljunghusen där översvämningsskydden korsar vägarna. Vid dessa punkter är tillfälliga skydd nödvändiga eftersom ett permanent skydd inte kan anläggas över vägarna utan risk för omfattande och kostsamma anpassningsbehov av befintliga vägnät. I ansökan är utformningen av skydden beräknat i ett tidsperspektiv om cirka 50 år, en utformning med beaktande av antagna förhållanden år 2065.

Skyddet planeras uppföras under en tioårs period och kommer att uppföras på följande områden:

Skanör – Dämme vid Slusan, Dämme i Bredväg, Vall vid Axelssons torg med anslutning invid fotbollsplanerna längs hamnvägen,
Norra Skanör – från Halörsvägen, öster om Båtsmansvägen, norr om fastigheterna längs Knävångsgatan, förbi Slottsruinen och med anslutning mot Borgmästarstigen.
Enstaka övriga delar av Skanör-Falsterbo – Norr om Skanörs centrala delar, på den norra och östra delen av Falsterbonäset för de byggnader som löper hög risk att påverkas av närtida havsnivåhöjningar.

Ljunghusen – Skyddsvall mot norr och säkerställande av banvallens nivå med kompletteringar samt kompletterande skyddsvall från Blacks väg längs med stranden med anslutning yill den västra delen av hamnplanen vid Falsterbokanalens norra del. Ny skyddsvall mot söder med anslutning mot Sollidenvägens förlängning, förbi Ljunghusens golfklubb med anslutning mot befintliga sanddynor längs kusten mot Kämpingestranden.

Höllviken/Kämpinge – fördämning i Hammarbäcken, Falsterbokanalens norra hamnområde samt skyddsvall mot söder med kontroll och säkerställande av tillräcklig skyddsnivå längs Södra Mariavägen till befintliga dyner utmed Kämpingebukten.

Kommunens ansökan fick avslag i några mindre delar. Bland annat en sträcka omedelbart norr om väg 100 och väster om Ljunghusen. Domstolen har även meddelat ett villkor som innebär att kommunen ska avsätta ett större naturområde öster om Skanör som skyddat område.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen