Moderaterna prioriterar trygghet och studiero

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och i korridorer en självklarhet. Det gäller även på nätet och den nya form av utsatthet detta skapar. Tidiga och tydliga insatser och evidensbaserade metoder ska användas i det förebyggande arbetet.

       -Studiero och ordning är grundläggande för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag och en viktig pusselbit i att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande.

Moderaterna har därför initierat tio åtgärder i utbildningsnämnden som kommunen nu ska arbeta vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar.

 1. Kommungemensamt arbetssätt för antimobbningsarbetet.
 2. Särskild handlingsplan för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling på internet.
 3. Kommungemensam mall för ordningsregler.
 4. Utreda inrättande av resursskola med redovisning av pedagogiska och ekonomiska konsekvenser inklusive handlingsalternativ.
 5. Tillse att personalen ges fortbildning adekvat för områdena ordningsregler, studiero, trygghet och förhindra kränkningar.
 6. Rektorerna fortbildas i bestämmelserna om trygghet och studiero.
 7. Kommungemensam mall för rutiner avseende hur omhändertagande av föremål, kvarsittning och utvisning ska gå till rent praktiskt.
 8. Utvärdera förändringen, från 1 juli 2015, av Utbildningsnämndens omfördelning av 10 miljoner specialpedagogisk resurs från tilläggsbeloppen till rektor i grundbeloppet.
 9. Att respektive skola ska analysera sina förutsättningar och föreslå lokala förbättringsåtgärder på områdena ordningsregler, studiero, trygghet och förhindra kränkningar.
 10. Att respektive skola ska kartlägga och identifiera deras mest otrygga platser såväl inom- som utomhus, så kallade ”hot spots” samt komma med åtgärdsförslag.

  -Genom detta beslut tar vi ett brett grepp som inbegriper trygghet, ordningsregler, att förhindra kränkningar och studiero. Detta är prioriterade områden för oss moderater där arbetet måste pågå kontinuerligt och aldrig får vila, avslutar Gustav Schyllert.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen