Ny handlingsplan för integration - Att ställa krav handlar om att bry sig

I Vellinge kommun finns det sedan tidigare en gedigen handlingsplan för integration. Redan den 1 januari 2018 infördes integrationsplikten efter förslag från oss moderater. Integrationsplikten tydliggör individens eget ansvar för att komma in i det svenska samhället. Det handlar om vikten av att lära sig svenska språket, svenska värderingar, att göra sig anställningsbar och att kunna försörja sig själv. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga skäl dras hjälp och stöd in.  I ny handlingsplan för integration väljer vi att förtydliga integrationsarbetet ytterligare.

Tolk

Enlig lag måste kommunen vid vissa tillfällen tillhandahålla tolk. I Vellinge finns det tydliga direktiv för förvaltningen om hur tolktjänsterna ska användas genom en prioriteringslista där digital tolk i första hand alltid ska användas och i andra hand en telefontolk-tjänst. Endast i undantagsfall ska kontakttolk användas. Vi ser tre stora fördelar med att ta tillvara på teknikens möjligheter, det är kostnadseffektivt, rättssäkert och flexibelt.

Hembesök från socialtjänsten

Socialsekreterare ska arbeta mer med hembesök. Att socialtjänsten gör hembesök ser vi fördelaktigt av flera olika anledningar, dels för att få en större bild av familjens hemmiljö samt att det bor rätt antal personer som står föreskrivet.

Återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd – Glappersättningen

Om försörjningsstöd beviljas i väntan på att etableringsersättning ska börja betalas ut, beviljas biståndet mot återkrav. Förskott som förmån betalas idag ut av socialtjänsten till olika grupper, dessa är just ett förskott som sedan ska betalas tillbaka. I Vellinge gäller detsamma även för nyanlända. Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen. 

Tillägg i Samhällsorienteringen

En nionde modul läggs till i Samhällsorienteringen med fokus på att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, utgångspunkt tas i det särskilda informationsmaterial som tagits fram med innehåll som exempelvis samlevnadsetik, sexuell hälsa, individuella fri- och rättigheter, sexuell läggning och jämställdhet.

Anhöriginvandring omfattas inte av bosättningslagen

Anhöriga som kommer till Sverige på anknytning omfattas inte av bosättningslagen och därmed erbjuds de inte etableringsboende. Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna boende till bostadslösa. I första hand har den enskilde ett eget ansvar att planera sitt boende. Innan bistånd till boende lämnas utreds den enskildes möjligheter att tillgodose behovet på annat sätt. Den enskildes egna resurser ska alltid tillvaratas.

Fokus på jämställdhet och kvinnors rätt till självständighet

I målen för handlingsplanen har vi förtydligat följande punkter:

  • Särskilt fokus på att få in kvinnorna i samhället genom att de lär sig svenska språket och komma i egenförsörjning.
  • Att fokusera på jämställdhet och kvinnors rättigheter som är en viktig del av Vellinge Kommuns värdegrund.

Tydliggörande angående yrkes-SFI

SFI med yrkesinriktning erbjuds i hela Skåne genom samverkan. Utbildningarna kan kombinera kurser inom SFI/SVA med yrkeskurser inom Komvux, alternativt genomföras inom Yrkes-SFI. Yrkesutbildningarna har tagits fram för ökad matchning mellan individ och arbetsliv och har olika antagningskrav och omfattning. Genom en aktiv studie- och yrkesvägledning ges information om yrkesutbildningarnas utbud och möjligheter.

Förtydligande av bocoachernas uppdrag
Bocoachens uppdrag är stöd och hjälp för att nyanlända ska kunna etablera sig på den reguljära bostadsmarknaden. Vi erbjuder etableringsboende, tillfälligt boende, under etableringstiden i max 24 månader. Därefter har individen ett eget ansvar att ordna eget boende. I Vellinge gäller lika för alla, och nyanlända har ingen förtur i bostadskön. Nyanlända har tillgång till bocoachen som bistår under processen.

Självfinansieringsprincipen
I Vellinge kommun gäller självfinansieringsprincipen. Det innebär att kostnaderna för kommunens verksamheter för etablering och integration ska finansieras genom medel som tillskjuts kommunen för ändamålet av staten eller andra myndigheter.

Modersmålsundervisningen – tydliggörande av vilka principer som gäller i Vellinge för att ha rätt till modersmålsundervisning.

  • Elevernas kunskapsnivå testas innan modersmålsundervisning erbjuds för att säkerställa att eleverna uppfyller skollagens krav om grundläggande nivå i grund- och grundsärskolan eller god nivå i gymnasieskolan, i aktuellt språk.
  • Modersmålsundervisning erbjuds i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet och bedrivs efter/innan ordinarie schema, det vill säga ordinarie schema bryts ej och undervisningen sker utöver den timplan som fastställts för aktuell grund- och grundsärskola (om det inte är språkval) eller som utökat program i gymnasieskolan (om det inte är individuellt val).
  • Skollagens krav på vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet innebär att elever boende i familjehem eller i HVB-hem inte erbjuds att påbörja modersmål om inte dessa krav uppfylls.
  • Miniminivån om minst fem elever som ska önska modersmålsundervisning för att skyldighet att anordna sådan uppkommer ska enligt skol- och gymnasieförordningarna räknas per huvudman och språk.
  • Modersmål erbjuds enligt skollagen under sammanlagt sju läsår under elevens skoltid.

– Vellinge var först i landet med att införa integrationsplikt från 2018, ett arbete som fungerat bra och som vi nu utvecklar vidare i ny plan. Upplägget med tidsbegränsade etableringsboenden kommer också finnas kvar. I Vellinge är vi tydliga med att skyldigheter och rättigheter hör ihop, att ställa krav handlar om att bry sig, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.  

Den nya handlingsplanen för integration kommer att beslutas av fullmäktige den 11 december 2019.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen