Nyhetsbrev - februari 2020

Årets kortaste månad är nu över. Februari innehöll en dag i kärlekens tecken och även en fullspäckad sportlovsvecka med aktiviteter runt om i hela kommunen. Mycket politiskt arbete har även hunnits med trots färre dagar som du kan läsa om nedan.

Under början av månaden nominerades Vellinge kommun till Laddguldet 2020. Vi moderater förstår att mobilitet är viktig både för invånare och besökare i Vellinge. Vi arbetar därför för det ska vara lätt att välja olika typer av miljövänliga alternativ. Idag finns det nio laddstolpar för elbilar och elcyklar uppsatta i kommunen. Kommunnstyrelsen har antagit en laddinfrastrukturstrategi och vi moderater satsar tre miljoner kronor på tolv nya stationer som ska placeras ut runt om i kommunen fram till 2021. Ett antal av dessa kommer att vara till för elcyklar. De nya laddstolparna riktar sig till de flesta målgrupper; turister, pendlare, konsumenter, föräldrar, äldre personer, personer med hälsoproblem och yrkesgrupper som behöver resa korta avstånd.

Vi moderater har avsatt 3+3 miljoner kronor i budget 2020 för nya lekytor och lekplatser i Skanör. Planering och förberedelser började under februari månad. Det handlar dels om en ny lekplats i Skanörs norra park och dels en i området mellan Skanörs skola, Skanörsgården och Skanörs förskola. Utformningen av lekplatserna ska barnen i Skanörs skola och förskola vara med och tycka till om och under projektens gång kommer man ha ett nära samarbete med barnen. I satsningen ingår även en lekutrustning utformad som en båt för placering i Skanörs hamn som barn kan leka i. Denna ska vara på plats innan sommar och högsäsong startar. Vår ambition är att skapa platser som uppmuntrar till lek och rörelse, där barn och deras föräldrar kan träffas, umgås och leka tillsammans.

Under februari var det äntligen dags för uppstartsmötet om framtidssäkrad välfärd. Carina Wutzler, Gustav Schyllert, Mavis Zander och Martin von Gertten var i mitten av månaden på internat tillsammans med kommunens tjänstemän och övriga partier för den första workshopen och uppstarten av arbetet. Vi moderater prioriterar välfärden. För att fortsatt kunna erbjuda invånarna en välfärd med hög kvalitet som är

kostnadseffektiv vill vi tydliggöra framtida utvecklings- och förbättringsområden inom utbildning samt vård-
och omsorg. Vår målsättning är att ta fram åtgärder för att Vellinge kommun ska kunna möta framtiden på bästa sätt. Verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning samt ekonomi ska belysas.

Under månaden har samtliga nämnder haft årets första nämndssammanträden.

På utbildningsnämndens möte godkändes uppföljningen av handlingsplanen för högpresterande elever som antogs av nämnden 2018. Syftet med handlingsplanen var att öka lärarnas möjlighet att utveckla sin praktik för att kunna möta och utmana alla elever. Ett av målen är att alla elever ska anse att de får den utmaning de behöver för att stimuleras och inspireras att lära sig mer. Uppföljningen av handlingsplanen visar att bland annat förstelärare har haft anpassning för högpresterande som del i uppdragen, det kommunövergripande projektet Ledning och stimulans för alla – för den som lätt når målen såväl som den som upplever svårigheter att uppnå målen har startats och gemensam fortbildning utifrån teorin Lektionsdesign, för att kunna ge ledning och stimulans till alla, har genomförts.

På omsorgsnämndens möte godkände man bland annat redovisningen av brukarundersökningen för individ och familjeomsorgen som genomfördes under hösten 2019. Brukarundersökningen visade att klienterna till stora delar varit nöjda i sin kontakt med individ- och familjeomsorgen där frågorna om delaktighet och information fick högst resultat.

Under samma möte beslutades även att kommunen ska ställa sig positiva till pilotprojekt ungdomscentral som kommer vara ett samverkansprojekt mellan kommunen och Region Skåne. Ungdomscentralen ska utifrån en Vellingemodell i samarbete med Region Skåne, ge den Nära Vården för den enskilde ungdomen med fokus på förebyggande insatser och individuella behov.

Tekniska nämnden beslutade att ett konstverk av skräp för att belysa nedskräpning, hållbarhet och konsumtion ska tas fram med hjälp av förra årets kvarlämnade solstolar och parasoller på kommunens stränder. Förhoppningen är att antalet solstolar och parasoller som kvarlämnas kommer minska under kommande säsong som ett resultat av konstverket.

Under kommunfullmäktigemötet den 24 februari beslutades bland annat att inrätta ny nämnd, miljö- och byggnadsnämnden. Det innebär att nuvarande myndighetsservicenämnden avvecklas. Nya nämnden kommer ha ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågorna samt på byggnadsverksamheten för att åstadkomma ett ökat fokus inom kärnområdena miljö och bygg. Förändringen innebär även att samtliga nämnder kommer ha ett ansvar för och delta i kommunens miljö och hållbarhetsarbete. Dessa frågor är viktiga för oss, för invånarna och för framtiden. Servicegarantin som infördes efter förslag från oss Moderater har gett avsedd effekt och den kommer vara fortsatt i fokus. Under den nya nämnden kommer möjligheten att utveckla servicegarantin ytterligare att utredas. Ny ordförande för miljö- och byggnadsnämnden är Marie-Louise Bergman (M) och ny 1:e vice ordförande är Rasmus Tönning Hansson (M).

Under samma möte antog fullmäktige även en ny detaljplan för Östra Grevie. Den nya detaljplanen möjliggör en fortsatt utveckling av Östra Grevie, en utbyggnad av cirka 85 bostäder, av blandad bebyggelse, i stationsnära läge samt en förskola med cirka 100 platser.

 Den 18 februari anordnade Tekniska nämnden och kommunen en utbildning för kommunens vägföreningar. Det var en stor uppslutning med cirka 90 föreningsrepresentanter på plats för att lyssna på Riksförbundet för Enskilda vägar (REV) och få fördjupad information om vilket ansvar och uppdrag som ligger hos vägföreningarna. Vi moderater har en klar linje för hur vi vill samarbeta med vägföreningarna och stötta dem i deras viktiga arbete. Vägföreningarna är en viktig del i kommunens totala boende- och livsmiljö och bygger främst på ideellt arbete. Ett arbete som vi vill visa att vi ser betydelsen av och att vi uppskattar allt det arbete som läggs ner. Sedan 2018 har tekniska nämnden (f.d. nämnden för gemensam medborgarservice) anordnat informationsträffar minst en gång per år. Kommunen ska också involvera vägföreningar i tidiga skeden i beslut som omfattar/påverkar deras verksamhet. Vi moderater har ökat vägföreningsbidraget tre år i rad vilket har inneburit en total bidragshöjning från 1,8 till 6 miljoner kronor. I år har även en ny e-tjänst införts vilket innebär att vägföreningarna lättare själva kommer kunna uppdatera sina register för utbetalning och kontaktpersoner.

En av våra prioriterade satsningar för mandatperioden har varit att starta upp Barnahus tillsammans med Trelleborg och Svedala. Nu har Barnahus Söderslätt öppnat i Trelleborg och den officiella invigningen var i måndags, den 2 mars. Barnahus Söderslätt är ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, socialtjänst i Svedala, Trelleborg och Vellinge samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP).  Barnahus är en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnen kan berätta sin historia en gång och på en och samma trygga plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter och behöva berätta sin historia om och om igen. I Barnahuset arbetar en samordnare. Övriga professioner som åklagare, polis, socialtjänst, BUP-kurator med flera kommer till Barnahus utifrån vem som behövs. Lokalerna som Barnahus verkar i har anpassats för att barn ska trivas och alla som träffar barnen ska vara speciellt utbildade för det. Budgetföredelningen för verksamheten utgår ifrån kommunernas befolkningsmängd där Vellinge står för 35,3 %.

Under slutet av månaden kom färska befolkningssiffror för kommunen för 2019. Siffrorna visar att det under förra året var en kraftig inbromsning av befolkningsökningen i Vellinge kommun. Efter några år med rekordhöga siffror hamnar ökningen på 0,35 procent vilket innebär en ökning med 129 personer. Anledningarna till inbromsningen är främst två; försenade bostadsprojekt och genom ökad utflyttning, främst från gruppen nyanlända. Under flera års tid har Vellinge växt rekordmycket. Att takten på befolkningsökningen slår av ett eller två år ser vi därför inte som något problem. För att klara framtida utmaningar och fortsatt hög kvalitet i kommunens verksamheter och tjänster med en sund och hållbar tillväxt behövs viss befolkningsökning och vi har därför satt målet att växa med 1% över tid. Det innebär att några år kan ökningen vara lite mindre och några år kan den vara lite högre. För oss moderater är det viktigt att kommunen växer i lagom takt och på rätt sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen