Nyhetsbrev - februari

Hej,

 

Februari är nu över och i detta månadsbrev kan du bland annat läsa om 2016 års bokslut, medarbetarundersökningen, tillsvidaresatsningar av förstelärare och lärarlönelyftet samt trygghetsvandringen.

Ett mycket positivt resultat presenterades under bokslutsredovisningen för 2016. Resultatet blev 84,4 miljoner kronor. Resultatet 2016 beror dels på realisationsvinst och på goda resultat i de olika nämnderna. Omsorgsnämnden hade ett överskott på 22,3 miljoner, utbildningsnämndens överskott blev 12,4 miljoner och kommunstyrelsens överskott blev 10,7 miljoner kronor.

2015 översteg kommunens tillgångar pensionsskulden och den ekonomiska analysen avbokslutet för 2016 visar på att tillgångarna ytterligare har stärkts. Under förra året hade Vellinge kommun en total pensionsskuld på 543 miljoner kronor och tillgångar på 638 miljoner kronor vilket betyder att Vellinge har möjlighet att lösa in pensionsskulden med eget kapital.

Förra veckan kom även en bekräftelse på att Vellinge kommun behåller högsta kreditvärdighet från i höstas: AAA, av kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s. Institutet bedömer att Kommunens ekonomi är sund och stark.

Medarbetarundersökningen som genomförts under 2016 visar på det bästa resultatet sen undersökningen började genomföras 2006. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare verkar ge resultat och vi ser det som ett tecken på att de åtgärder som vidtagits gett resultat.

590 personer blev slutliga befolkningsökningen för 2016 vilket är ett nytt rekord. Det är glädjande att så många vill flytta till vår kommun men nu gäller det att klara av att möta upp ökningen med skolor, förskolor och infrastruktur.

Efter drygt 5 års planarbete antog Kommunfullmäktige detaljplanen för Ljungheda. Det har varit en lång process men efter att ha lyssnat in medborgarnas synpunkter om planen har vi lyckats hålla nere exploateringsgraden för att värna natur och vegetation på ett bra sätt. Detaljplanen möjliggör byggnation av 8 friliggande villor.

Vi moderater ser trygghet som en grundläggande förutsättning för god livskvalitet och initierade därför en rad åtgärder som kommunen ska arbeta med för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En trygghetsvandring anordnades där ett trettiotal tjänstemän, politiker och frivilliga medborgare medverkade.

Vi blir allt äldre och det ska givetvis uppmärksammas. Omsorgsnämnden antog därför en policy för uppvaktning av kommuninvånare som fyller 100 år samt varje år därefter.

Kommunstyrelsen beslutade under gårdagen att omvandla de tidsbegränsade lönetilläggen för de pedagoger som fått ta del av lärarlönelyftet till tillsvidare lönetillägg. Lärarlönelyftet innebär att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt skickliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Målet med detta är att öka attraktiviteten för läraryrket och därigenom kvaliteten och kunskapsresultaten på undervisningen. Kommunstyrelsen beslutade även att tillsvidare behålla de förstelärare som förordnades. Förstelärare innebär att skolhuvudmän får statligt bidrag för att inrätta karriärsteg för särskilt skickliga lärare. Förstelärarna ska ha en nyckelroll i att utveckla undervisningens kvalitet. Vellinge kommun har i dagsläget 45 förstelärare som alla har ett lönetillägg på 5 000 kronor per månad. Från och med den 1 juni kommer de tidigare tidsbegränsade satsningarna på förstelärare och lärarlönelyftet att omvandlas till tillsvidaretjänster.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen