Nyhetsbrev - februari

Årets kortaste och förhoppningsvis kallaste månad är nu över. Februari innehöll en dag i kärlekens tecken och snö över våra vidder. Mycket politiskt arbete har även hunnits med trots färre dagar som du kan läsa om nedan.

Under början av månaden presenterades ett positivt bokslut för 2017. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. För oss moderater är god ekonomisk hushållning grundläggande och måste alltid stå i fokus. Alla pengar är skattebetalarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter. Skattebetalarna ska få valuta för varje skattekrona de betalar in. Vi är stolta över resultatet för 2017 som blev 53,2 miljoner kronor. Överskottet beror på flera olika saker. Dels beror det på att verksamheterna har ett överskott på drygt 26 miljoner kronor, dels på realisationsvinsten på 19,4 miljoner i och med avyttring av del av övervärdet av pensionsmedelsförvaltningen samt på ökade skatteintäkter. 2017 har på många sätt varit ett framgångsrikt och händelserikt år och arbetet med utvecklingsstrategins olika delar har börjat visa sig i konkreta resultat och mycket har hunnits med.

Förvaltningsrätten valde den 8 februari att avslå vår överklagan gällande förbud mot tiggeri i Vellinge kommun. Skälet till att vi tog fram förslaget om att införa ett tiggeriförbud i kommunen är att det framkommit synpunkter från invånare och näringsidkare som upplever tiggeri som störande och att man ifrågasätter om tiggeri ska vara en del av samhället i dagens Sverige. Tiggarna är dessutom en utsatt grupp som är utan bostad, arbete, inkomst och utan rätt till sociala förmåner här i Sverige. Vi avser att driva ärendet vidare till Kammarrätten och hoppas att man lämnar prövningstillstånd och tar upp ärendet.

Arbetet med att förbättra och försköna området kring och längst med Kungstorpsvägen har startat. Längst Kungstorpsvägen kommer en ordentligt belyst gång- och cykelväg att anläggas där extra fokus har tagits till en tryggare och bredare gång- och cykelväg för barn på väg till och från Stora Hammars skola. Infrastrukturen för kollektivtrafiken kommer att förbättras med nya bänkar, cykelställ och belysning.  Oxelallén ska byggas ut och nya planteringar ska sättas. Vidare ska alla korsningar längs med Kungstorpsvägen göras säkrare och rondellen vid Preem-macken ska göras om för att skapa en säkrare och tydligare trafiklösning. Mellan Omtankens hus och kyrkan i Kronodalsområdet ska en ny torgyta skapas. Det kommer att anläggas boulebanor, sittplatser, fontän och vackra planteringar. I området kommer det även att anläggas parkeringar för att möta upp behovet från Omtankens hus. Projektet är indelat i etapper, Kungstorpsvägen och det nya torget beräknas vara klara till hösten 2018 och arbetet i sin helhet med sidoinfarter och parkeringsplatser beräknas vara färdigt till september 2019.

Tryggheten är prioriterat för oss moderater och består av många olika delar. En del handlar om trygga och säkra gång- och cykelvägar i kommunens olika delar. Denna månaden monterades belysning längs gång- och cykelvägen längs Kungstorpsvägen för att öka tryggheten.

Under året kommer lärarutvecklingsprogrammet fortsätta utvecklas. Lärarna är den viktigaste resursen för att stödja eleverna i sin kunskapsinhämtning. Skickliga, kompetenta och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Vi ser därför att förstelärartjänster, individuell lönesättning, lönesatsningar, fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt samarbete med högskolor och universitet är viktiga verktyg för att stärka läraryrket. Därför har utbildningsnämnden som ett av sina prioriterade mål för 2018 att fortsätta och stärka utvecklingen av Lärarutvecklingsprogrammet. Syftet med kommunens Lärarutvecklingsprogram är att identifiera utvecklingsbehov i verksamheterna och genom ett systematiskt och strukturerat kollegialt lärande åstadkomma en professionsutveckling som säkerställer fortsatt skolutveckling i kommunens samtliga skolverksamheter.

Utbildningsnämnden beslutade den 12 februari att godkänna en framtagen handlingsplan för arbetet med högpresterande elever efter initiativ från oss moderater. Sedan tidigare har även en handlingsplan för arbetet med särbegåvade elever tagits fram. Målet är att särbegåvade och högpresterande elever ska stimuleras och utmanas för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

Återigen gnäller oppositionen över fördelningen av mandat i kommunfullmäktige påstår gång på gång att det är felaktigt att moderaterna har egen majoritet i fullmäktige då det inte speglar valresultatet. Vi har därför tydliggjort hur det faktiskt förhåller sig genom att redovisa fakta som ni kan läsa om här: https://vellinge.moderatweb.se/ratt-ska-vara-ratt/

Politiker och lärare från Skövde kommun var under månaden och besökte utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert för att lära sig och inspireras över hur kommunen och vi Vellingemoderater arbetar med utbildningsfrågor. En fredag med givande diskussioner om bland annat kvalitetsarbete, lärarutveckling, organisationsuppbyggnad och politikens roll.

Omsorgsnämnden beslutade under månaden att införa IT-stöd för att stävja ensamheten för de äldre i kommunen efter ett förslag från oss moderater. Vi vill underlätta din kontakt med barn och barnbarn via telefon, Skype och andra kontaktvägar via dator och smartphone. IT-stödet innebär ett införande av en gratis IT-tjänst till alla över 80 år i Vellinge kommun med syfte att bryta och förebygga besvärande ensamhet. De äldre kommer att få möjlighet till två kostnadsfria supporttillfällen per år på en timme vardera.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari beslutades det om tilldelningsbeslut med entreprenör på både Asklunda förskola och på Brandstationen i Skanör och ombyggnationerna har därmed fått klartecken att starta. Arbetet på Asklunda förskola är redan igång och ombyggnationen för brandstationen i Skanör kommer att ske i början av hösten då verksamheten önskar kunna ha full bemanning under sommaren.

Under gårdagens kommunfullmäktige antogs bland annat riktlinjer för exploateringsavtal vilket ska ses som en del i en större helhet. Vår målsättning den här mandatperioden har varit att skapa ordning och reda kring markfrågor och kommunens markaffärer. Vi har tidigare under mandatperioden tagit fram tydliga riktlinjer för markanvisningar, arrenden och i och med beslutet i KF nu även för exploateringsavtal. På så sätt har vi skapat bättre strukturer och tydligare rutiner för hur markanvisningar, arrende, avgifter, projektkalkyler och exploateringsavtal ska hanteras. Nu finns transparens i processerna och förutsägbarheten för olika aktörer har säkrats upp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen