Nyhetsbrev - januari 2020

Årets och det nya decenniets första månad är snart slut. Under kan ni läsa lite av de saker och politiska beslut som hänt under januari månad.

Kommunstyrelsen antog den 14 januari ett bymiljöprogram för Västra Ingelstad. Syftet är att kartlägga hur Västra Ingelstads offentliga platser och stråk ska stärkas och ta fram förslag på åtgärder för att skapa levande, vackra och funktionella platser där människor kan samlas och umgås men också för att främja lokal service och handel på orten samtidigt som ortens by- och gröna karaktär kvarstår. Västra Ingelstad är, och ska förbli, en liten ort på landet. Det öppna slättlandskapet och småskaligheten är en viktig del av ortens karaktär. Markanvisningstävlingen som beslutades den 14 maj är nu genomförd och en vinnare har utsetts, Cormac Förvaltnings AB. Det handlar om totalt 38 bostäder i olika former. Det vinnande förslaget är ett lantligt och grönt bostadsområde med rad- och kedjehus samt flerbostadshus som väl passar in i Västra Ingelstads bykaraktär.

Förra veckan beviljades bygglov för den centrala tomten f.d. Folkets hus i Vellinge. Den befintliga gården kommer att renoveras och byggas om till fem lägenheter. På tomten föreslås även en ny byggnad innehållande 10 lägenheter att uppföras.

Det händer mycket positivt i hela kommunen och inte minst i Hököpinge som växer, det byggs nya bostäder, temalekplats och parkstråk som knyter samman befintlig och ny bebyggelse samt antagen detaljplan för ny grundskola och idrottshall. Just nu pågår arbetet med att lägga ner nya dagvatten- och spillvattenledningar i Hököpinge som ska möjliggöra denna utbyggnad och utveckling.

Den 22 januari publicerade SKR och MSB årets öppna jämförelser: trygghet och säkerhet. Rapporten visar att Vellinge fortsatt är en av de tryggaste och säkraste kommunerna i Sverige och hamnar på plats 7 av
landets 290 kommuner. Vi kommer nu fortsätta med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och aldrig slå oss till ro – tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater som vi ständigt måste arbeta vidare med. 

Statliga beslut påverkar kommunens ekonomi därför är det bra att veta att: Den budget som kommunfullmäktige beslutade om i Vellinge den 22 oktober byggde på ett budgeterat resultat på 12,5 miljoner kronor. Budgeten byggde på långt och hårt arbete med många olika prioriteringar och övervägningar. En månad senare beslutar riksdagen om ändrat kostnadsutjämningssystem. Vid beslutet var effekterna för Vellinges del oklara, detta blev dock tydliggjort i mitten av januari. Vellinge förlorar 22 miljoner kronor 2020 och ytterligare 16 miljoner för 2021. Samtidigt visade en ny skatteprognos en ökad intäkt på 7,2 miljoner kronor inklusive tillskott för LSS/fastighet. Plötsligt hade resultatet för 2020 ändrats till -2,2milj. Sedan kom nytt besked från regeringen; 5 miljarder ska fördelas till kommunerna. Tack vare Moderaterna, Kristdemokraterna och Västerpartiet, med stöd av Sverigedemokraterna, kommer ytterligare 2,5 miljarder att fördelas. För Vellinges del innebär detta nu cirka 19 miljoner kronor för 2020. Det går snabbt fram och tillbaka och framförhållningen från regeringen är katastrofal.

Idag redovisades kommunens årsbokslut. Ett mycket positivt resultat på 80,1 miljoner kronor. Detta beror dels på att nettokostnaderna blev lägre än budgeterat samtidigt som skatteintäkterna blev högre. Ränteläget har även varit gynnsammare än vad man förespått och det har varit en kraftig börsuppgång. Även nämnderna har visat på goda resultat med ett budgeterat överskott för omsorgsnämnden på 24 miljoner kronor, utbildningsnämnden på 19,5 miljoner kronor, kommunstyrelsen på 3,9 miljoner kronor samt för tekniska nämnden på 1,2 miljoner kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen