Nyhetsbrev - januari 2024

Nytt år innebär nya möjligheter, till exempel trädde arrendeavtalet med Sjöfartsverket för västra hamnplan i Falsterbokanalen i kraft från och med 1 januari. Det innebär att kommunen nu fått rådighet över marken och kan börja utveckla platsen till att bli en hamn för båtliv, invånare och turister.

Det har varit terminsstart på skolorna och för Sundsgymnasiets del innebär det att byggnation av om- och tillbyggnad av Tornhuset har påbörjats. Arbetet med byggntion av Henriksdalskolan och Tångvalla skolområde har fortsatt och nu börjar man se att det händer saker på båda platserna. Den 17 januari invigdes den nya konstgräsplanen på Tångvallaområdet, en härlig invigning i snöyra och något som vi kommer minnas lång tid framöver.

Färska siffror från SCB visar att sysselsättningen i Vellinge kommun ökat sedan pandemin, det gäller inte minst bland utlandsfödda. I Vellinge arbetar vi både politiskt och på tjänstemannanivå kontinuerligt för att effektivisera åtgärder och underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Ett arbete som gjort att Vellinge kommun under flera år haft Sveriges lägsta försörjningsstöd per invånare.

Det har kommit in många synpunkter på väg 100 som varit i bedrövligt skick, inte minst den senaste tiden. Redan i höstas skickade Carina Wutzler en skrivelse till Trafikverket där hon poängterade vikten av att Trafikverket måste ta sitt ansvar gällande underhåll och drift på de statliga vägarna, framförallt väg 100 och E6. Trafikverkets svar var att de löpande tar hand om akuta brister som uppstår på vägarna men att de identifierat behov av större rekonstruktion av E6. Gällande väg 100 har Trafikverket beläggningsåtgärder och asfaltsbyte inplanderade i samband med att kapacitetsförstärningarna ska göras längst sträckan. Men problemen finns här och nu och vi uppmanar er därför att likt oss anmäla de akuta bristerna som finns längs väg 100 till Trafikverkets e-tjänst. Ju fler vi är som anmäler bristerna desto snabbare kan vi hoppas på att de åtgärdas.

I slutet av november förra året berättade vi att Förvaltningsrätten upphävde L, S, Mp, Sd och S beslut om att, utan motivering, avslå förslag på detaljplan för Skanörs skola. En detaljplan som skulle möjliggöra en ny fullskalig och delbar idrottshall, större skolgård och mer ändamålsenliga lokaler. Ett beslut från oppositionen som vi Moderater överklagade och fick rätt i. Det hade möjliggjort att detaljplanen skulle kunna behandlas igen och vi hade planerat att ta upp ärendet för nytt beslut på kommunfullmäktige den 29 januari.  Förvaltningsrättens beslut är nu tyvärr överklagat till Kammarrätten, vilket innebär att processen drar ut på tiden och att detaljplanen inte kunde behandlas på kommunfullmäktigemötet som vi tänkt. En stor förlust för elever och lärare på Skanörs skola, barn och unga samt föreningslivet på Näset. Vi får nu avvakta Kammarrättens beslut om man väljer meddela prövningstillstånd och se hur frågan kommer tas vidare i instansen.

Arbetsutskottet för tekniska nämnden beslutade den 30 januari att tillsätta 1 mkr ur medel till förfogande för grönområde och hundrastgård som ska ligga intill den nya dagvattendammen och rekreationsområdet söder om Henriksdalskolan.

Hösten 2017 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle börja emittera gröna obligationer. Gröna obligationer innebär att pengarna är öronmärkta till miljömässigt hållbara investeringsprojekt, bra både för miljön och ekonomin. De första gröna obligationerna emitterades för byggnationen av Omtankens hus 2018. Sedan dess har kommunen emitterat i totalt sju gröna obligationer till ett värde av 1 550 mkr, varav den senaste upptogs i augusti 2023 på 200 tkr. Kommunstyrelsen fick på mötet den 16 januari en uppdaterad rapport över vilka investeringsprojekt som kommunen finansierat med Gröna obligationer. För oss moderater handlar hållbarhet om att sträva efter en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor och är en självklar del i vårt politiska arbete. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att dessa frågor är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten både i drift och investeringar.

Vellinge hamnar på topp 25 enligt Dagens Samhälles sammanställning över vilka kommuner som har lägst koldioxidutsläpp per invånare i landet.  Under fem år har kommunen minskat sina utsläpp med 12,5 %. (Rankingens resultat bygger på siffror från 2016 respektive 2021.) Ett resultat av ett långsiktigt och målmedvetet politiskt arbete inom miljö- och hållbarhet.

Natten till den 20 januari drabbades Vellinge kommuns IT-leverantör TietoEvry av en omfattande IT-attack som påverkar en stor del av kommunens IT-miljö och därmed också den kommunala verksamheten. Vellinge kommun var inte målet för attacken men har ändå blivit hårt drabbat. Fokus ligger på att den dagliga verksamheten, driften och servicen till invånarna ska fungera så bra som möjligt trots IT-attacken men det kommer ta tid att återuppbygga det som förlorats.