Nyhetsbrev - juni 2021

Hoppas alla hade en härlig juni månad i det fina vädret med bland annat midsommarfiranden. För vissa har kanske semestern redan börjat, för andra är den nalkande. Något vi tror att alla kan komma överens om är att den är efterlängtad med sol och härliga bad på våra vackra stränder, inte minst i dessa speciella tider. Under månaden har mycket hunnits med.

Ett av våra vallöften för denna mandatperiod var att genomlysa och utveckla fritidsgårds- och ungdomsverksamheten i kommunen. Syftet var att vi moderater vill få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. På kommunstyrelsens möte den 1 juni beslutades att kommunen ska samverka med föreningslivet i två nya pilotprojekt. Till hösten startar dessa två projekt där kommunen tillsammans med föreningen Värdehuset respektive Vellinge IF ökar tillgängligheten till fritidsaktiviteter på kvällar och helger och utökar fritidserbjudandet för kommunens ungdomar.

Vi har lyssnat in kommuninvånarnas synpunkter angående nya expressbussen som från och med december 2022 ska komma att ersätta nuvarande buss 100 och har därför haft diskussioner med Skånetrafiken om ändringar för expressbuss 15. På mötet den 1 juni beslutade kommunstyrelsen därför att ett tilläggsavtal avseende expressbuss 15 ska tecknas. Tilläggsavtalet innebär att kommande expressbuss även ska trafikera Stefan Löfvings Väg och Östra Halörsvägen samt att linje 300 ska, förutom på vardagar, även samordnas på kvällar och helger med den nya expressbussen. Detta för att öka tillgängligheten och förbättra och förenkla resandet för kommunens invånare.

På kommunstyrelsemötet den 1 juni fastställdes kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att nuvarande Tångvallaskolans lokaler ska ersättas med en helt ny skola. Arbetet med planering och projektering ska startas omgående och därför beslutades också att det avsätts 3 mkr för detta redan i år. Beslutet innebär en storsatsning på samtliga skollokaler för samtliga verksamheter i Tångvallaområdet och en totalöversyn kommer genomföras för Tångvallaskola, Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter. Under mötet fattade kommunstyrelsen även beslut om nytt planuppdrag för Skanörs skola. De nya detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av Skanörs skola med 75 platser samt med en idrottshall. Vi ser att det finns ett stort behov av fler skolplatser och planen är därför prioriterad. Målsättningen är att planen ska vara uppe för antagande senast första kvartalet 2023 med möjlighet till färdigställande 2024.

I början av juni kom den glada nyheten att Vellinge återigen tilldelats den internationella utmärkelsen Blå flagg. Tre av åtta Blå-flaggstränder i Sverige ligger i Vellinge kommun – Kämpingestranden, Skanörs strand och Falsterbo strand. Att kommunen tilldelats utmärkelsen Blå flagg är ingen slump utan resultatet av ett aktivt och målmedvetet arbete. Stränderna hålls rena, fräscha och säkra och kommunens livräddarverksamhet har blivit ett föredöme för andra kommuner runt om i landet. Och apropå livräddarverksamheten. Den 21 juni startade livräddarverksamheten för året på Kämpingestranden, Skanörs strand, Falsterbo strand, Ljunghusen strand samt handikappbadet. Livräddarna är på plats varje dag vid fint väder klockan 10-18. Till sin hjälp kommer livräddarna att ha feriepraktiksungdomar som är strandvakter.

Den 7 juni tog Carina Wutzler och Gustav Schyllert första spadtaget till Hököpinge nya skola tillsammans med elever som så småningom ska gå här. Skolan ska stå färdig om cirka 2 år och ha plats för 550 elever. Hököpinge nya skola ska vara en plats som kan utvecklas till att bjuda in samhället i övrigt till olika aktiviteter och sammanhang. Delar av skolan kommer sektioneras för att kunna användas utanför skoltid, så som matsal med scen, idrottshall och mediatek. Både föreningar och privatpersoner ska kunna boka dessa salar.

Den 14 juni kallades kommunstyrelsen till ett extramöte med anledning av den genomförda folkomröstningen den 7 juni. Moderaterna och Kristdemokraterna har enats om ställningstagande och vägen framåt och den kan sammanfattas enligt följande: Resultatet från folkomröstningen föranleder ingen åtgärd utifrån frågeställningen i folkomröstningen vilket innebär att ändrad inriktning på Falsterbo Strandbad kvarstår i enlighet med det beslut som fattades i november av kommunfullmäktige. Däremot anser vi att kommunen ska göra en utredning där man tittar på förutsättningarna för ett naturum på Falsterbonäset men då med en annan driftsform där föreningar, organisationer och myndigheter bidrar i drift och finansiering likt många andra naturum i Sverige. Utredningen ska ske i dialog och samarbete med förenings- som näringslivet och återrapporteras till kommunstyrelsen före 2021 års utgång med målsättning att möjliggöra verksamhetsstart 2022-2023. Förslaget lades fram på kvällens kommunstyrelsemöte och blev kommunstyrelsens förslag som sedermera antogs av kommunfullmäktige den 21 juni.

På utbildningsnämndens möte den 14 juni tog nämnden del av rapport Kvalitetsundersökning grundskola 2021. Undersökningen redovisades i grupperna F-2, åk 3-6 och åk 7-9 och innehöll frågor till samtliga elever, vårdnadshavare och personal angående trivsel, studiero, genus, delaktighet, kunskaper och värden samt utmaningar. Undersökningen visar på fortsatt hög svarsfrekvens, främst bland de yngre årskurserna och en tydlig färbättring kan ses för åk 7-9. Enkäten har en skala 1-10 och visar att de yngre barnen F-2 är mer positiva med ett medelvärde på 8,4. Åk 3-6 och åk 7-9 har ökat sina medelvärden till 7,5 respektive 6,0. Vi ser undersökningen som en bra indikator för vilka frågor vi behöver arbeta vidare med och kommer nu fortsätta arbeta för att förbättra trivseln, tryggheten och delaktigheten för eleverna.

På tekniska nämndens möte den 15 juni godkände nämnden kommunens yttrande avseende remiss ny cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde. I remissvaret har vi varit tydliga med att vi ser behov av en säker och trygg cykelväg utmed kustvägen mellan orterna och att det är något som varit efterfrågat av både invånare och besökare. Vi har även varit tydliga med att vi ser att en sträckning söder om väg 511 (havssidan) är det mest fördelaktiga. Dels på grund av att det har minst påverkan för fastighetsägare längs sträckan, dels för att det är mest fördelaktigt, trevligt och naturskönt för cyklisterna.  

På kommunfullmäktiges möte den 21 juni antog församlingen Vellinge kommuns kvartalsrapport för 2021. Kvartalsrapporten visar på ett oerhört starkt resultat trots det osäkra läget med en hög måluppfyllelse på 94 % per den 31 mars. Kvartalsrapporten prognosisterar ett positivt resultat på 144 mkr vid årets slut vilket är 97,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet för 2021 på 46,9 miljoner kronor. Verksamheternas nettokostnader prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 20,4 mkr, skatteintäkterna inkl kommunal utjämning ligger på 38,1 mkr högre och finansnettot beräknas till ett överskott på 38,6 mkr. Här bidrar pensionskapitalet med 30 mkr. Investeringsprojekten för året som beräknas uppgår till 354,8 mkr. Bland projekten kan nämnas ny grundskola i Hököpinge och Höllviken, tillbyggnad av Skanörsgården, projektering av Tångvallaområdet, Norra infarten, inköp av fyrfackskärl, utbyggnad av dagvatten i Hagaområdet och projektet för regionala superbussar. God kostnadskontroll i verksamheterna är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. Det är endast med en fortsatt stabil ekonomi som kommunen kommer kunna möta framtidens utmaningar och de högt ställda krav som Vellingeborna har.  

Under samma möte antogs även Program för Hållbar utveckling. Hållbarhet och tillväxt är alltid viktiga frågor som står högt på agendan för oss moderater och i oroliga tider som dessa känns det extra viktigt att ha ett stabilt och långsiktigt arbete kring dessa. Syftet med hållbarhetsprogrammet är att vässa arbetet med hållbarhetsfrågor i de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och skapa en gemensam målbild och inriktning för hållbar utveckling i Vellinge kommun med fokus på lokala behov, förutsättningar och prioriteringar men också agera förebild gentemot invånare, föreningar och näringsliv. Syftet är även att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun bidrar till att uppfylla golabala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor.

På omsorgsnämndens möte den 22 juni fattades beslut om att ge entreprenören för verksamheterna på Bäckgårdens aktivitetshus, Almgårdens aktivitetshus, Postgårdens aktivitetshus samt Omtankens hus restaurang i uppdrag att på ett smittsäkert sätt öppna upp igen. Givetvis kommer öppnandet att följa rådande rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Det känns bra att vi äntligen kan öppna upp aktivitetshusen för kommunens äldre igen. Vi moderater tar ofrivillig ensamhet på största allvar och aktivitetshusen är en viktig del i arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet och aktivitetshusen är uppskattade mötesplatser för umgänge, aktivitet och måltider.

Det är glädjande att Vellinge fortsatt är tio i topp när tidningen Fokus gör sin årliga mätning ”Bäst att leva”. Vellinge är Sveriges 9:e bästa kommun att bo och leva i enligt tidningen Fokus årliga mätning. Det innebär att kommunen fortsatt ligger på ”topp tio” av Sveriges 290 kommuner. I år rankar Fokus landets alla kommuner utifrån 12 kategorier: Agenda 2030, arbetsmarknad, bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet, miljö, socialt och hälsa, utbildning och äldre. Vellinge får goda resultat i samtliga kategorier men främst i kategorierna: Agenda 2030, socialt och hälsa samt trygghet. Det är ingen slump att Vellinge får höga resultat i dessa kategorier utan är ett resultat av vårt långsiktiga och målmedvetna arbeta för att skapa attraktiva livsmiljöer där invånare, näringsidkare och besökare trivs.

Budgetarbetet inför 2021 har inletts. Den 18 juni träffades alla ordföringar tillsammans med kommunens tjänstemän för att gå igenom satsningar, prioriteringar och verksamhetsförändringar. Vi står inför stora utmaningar kommande år och det blir tuffa ekonomiska år framöver. Kommande år har vi till exempel stora investeringar, bland annat ska flera nya skolor byggas. Kommunen har som mål att självfinansiera investeringar med minst 50%, för att detta ska vara möjligt framöver krävs det ett högre resultat. Det innebär inte att pengar läggs på hög utan möjliggör nödvändiga investeringar både till nuvarande och kommande Vellingebor. Det kommer bli ett tufft arbete att få till budgeten men vi arbetar för att fortsatt erbjuda bra service och låg skattesats.

Bildresultat för solVi vill passa på att önska er alla en trevlig sommar. Hoppas att ni kommer ”hemestra” i kommunen som erbjuder vacker natur, fina slättlandskap, härliga bad och trevliga matställen och mycket mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen