Nyhetsbrev - mars 2019

Till helgen ställer vi om klockan till sommartid – Vi går mot ljusare tider och tydliga vårtecken har börjar visa sig runt om i hela kommunen.

Månaden började med en teambuildingsdag för alla moderater med förtroendeuppdrag i kommunen. En inspirerande och givande söndag med workshops och föreläsningar av bl.a Anders Hansson, riksdagsledamot och Anna Mannfalk, regionråd.

Det har under senaste tiden skrivits mycket kring hedersrelaterat våld och förtryck. För oss moderater står dessa frågor högt på agendan. I handlingsplanen för integration har vi moderater lagt in förtydligande kring dessa frågor och kommunen har arbetat fram en handbok och rutiner vid våld i nära relationer samt en checklista gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom håller kommunen utbildningar avseende hedersrelaterat våld och förtyck, hur man ska upptäcka detta och hur man ska agera, för individ- och familjeomsorgen, samtlig personal som tillhör utbildning, fritidsledare, politiker, fältgrupp, trygghetsvärdar, m.fl.

Årsredovisningen för 2018 visar att Vellinge kommun fortsätter vara en attraktiv kommun och många väljer att flytta hit. Under 2018 ökade antalet invånare med 709 personer vilket innebär att kommunens folkmängd per den 31 dec 2018 var 36 499 invånare. Kommunen har presterat under året som gått. Såväl ur ett verksamhets- som ur ett ekonomiskt perspektiv med ett positivt resultat på 34,5 miljoner kronor.

Vellinge är dubbelt representerade i SKL:s politiska organisation. Carina Wutzler och Gustav Schyllert valdes in i förhandlingsdelegationen respektive beredningen för utbildningsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om upphandling av entreprenad för att anlägga en ny temalekplats och parkstråk i Hököpinge som ska byggas under 2020. Parken föreslås förutom en större samlingslekplats även innehålla dagvattendammar, öppna ytor för lek och spel, träddungar och gångar. I byns framtida utveckling kommer parken kunna utgöra länken som binder samman Hököpinges olika delar. Inspiration till temalekplatsen föreslås hämtas från den tidigare filmstudion som fanns i Hököpinge. Parken kommer att ha en cirkelform med olika sektioner likt en filmrulle. Lekplatsen ska erbjuda rörelse, lek, motorik och möten för barn i alla åldrar och locka till att leva ut sina filmfantasier. 

Efter förslag från oss moderater beslutades det på månadens kommunstyrelsemöte att Vellinge ska föreslå att de skånska kommunerna tillsammans gör en genomlysning och översyn av Kommunförbundet Skånes roll och uppdrag. Vi moderater tycker att Kommunförbundet ska finnas kvar men anser att Kommunförbundet Skåne behöver få en tydligare roll och att verksamheten behöver utvecklas så att medlemskommunerna får ut det bästa möjliga. Skåne är en stark region och vi borde kunna få ut mer och lyftas bättre när det kommer till den nationella politiken, inte minst när det kommer till infrastrukturåtgärder. 

På mars månads omsorgsnämndsmöte redovisades 2018 års brukarundersökning för kommunens individ- och familjeomsorg framtagen av SKL. Resultatet visar glädjande nog att Vellinge ligger högre än rikssnittet i 6 av 7 brukarfrågor, en fråga ligger Vellinge på samma resultat som rikssnittet. För oss moderater är det viktigt att kommunens invånare, oavsett ålder och bakgrund, ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vår, omsorg och hjälp de behöver. All vård och omsorg som bedrivs i kommunen, ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav och brukarundersökningen är en del i detta uppföljningsarbetet.

Vi moderater ansåg att det fanns andra och bättre lösningar än att Sysav skulle stänga ner stora delar av verksamheten på återvinningscentralen vid Lilla Hammar den 15 april. Därför hade Martin von Gertten, tekniska nämndens ordförande och Carina Wutzler, kso ett möte med representanter från Sysav samt deras vd Peter Engström för att diskutera möjliga lösningar för att kunna tillhandahålla service till kommunens invånare och fortsätta ha återvinningscentralen öppen. Vid mötet framkom flera möjliga bullerdämpande lösningar genom ändrade arbetssätt och materialval som nu kommer att genomföras och Sysav kommer att presentera en åtgärdsplan till Länsstyrelsen. Glädjande nog drog Sysav efter mötet tillbaka sitt besked om nedstängning/nedskärning.

Den 18 mars infördes omkörningsförbud för tung trafik på E6 mellan Vellinge och Helsingborg under rusningstid. Det är glädjande att det äntligen införts ett förbud och vi moderater har i flera yttranden påtalat behovet. Mer behövs framåt – Nu fortsätter vi arbetet för att få till en trefilig motorväg.

Vellinge går mot strömmen och hamnar i toppskiktet av antalet nystartade företag i Sverige under 2018 enligt Nyföretagarbarometern som släpptes under mars. 316 stycken. I Vellinge gillar vi företagande och entreprenörskap.

Under mars har samtliga föreningar haft årsmöten. På Skanör/Falsterbos årsmöte föredrog Anna Möller, samhällsbyggnadschef i Vellinge kommun, kring stigande havsnivåer. 

Vellinge-Månstorp och Höllviken hade årsmöte samtidigt med gemensamt föredrag av Louise Meijer, riksdagsledamot. Gustav Schyllert valdes till ny ordförande för Höllvikenföreningen. Karin Lönnergård Grevendahl och Martin von Gertten fick båda förnyat förtroende som ordförande för Skanör/Falsterbo respektive Vellinge-Månstorp. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen