Nyhetsbrev - oktober 2019

Nu har höstmörkret smugit sig på och i helgen ställde vi tillbaka klockorna till vintertid. Under månaden har mycket gjorts, bland annat har årets viktigaste ärende, budget för 2020, behandlats.

Månaden startade med en invigning av det nya rekreationsområdet på Sandeplanskolan. Det nya rekreationsområdet har multifunktionella lösningar – en grönyta för fotboll- och brännbollsspel, en stor och fin amfiteater, örtträdgård, vackra planteringar samt en 500 meter lång, belyst motionsslinga. Syftet för projektet är också att skapa en yta för omhändertagande av upp till 2700 kubik dagvatten vid kraftig nederbörd och är en av åtgärderna som kommunen har gjort för att rusta mot framtida skyfall. Projektet har möjliggjort en oas i centrala Höllviken som höjer kvaliteten för både djur och människor och är ett led i kommunens arbete med ekosystemtjänster.

Under månaden gick Centerpartiet ut i Sydsvenskan och klagade över hur vi valt att hantera bosättningslagen i Vellinge. Carina Wutzler gav då svar på tal om varför vi valt att erbjuda boende om max 2 år till nyanlända: ”Vi har varit tydliga från dag ett med att kommunen erbjuder de som anvisas till kommunen tillfälliga etableringsboende under en tidsbegränsad period, max 24 månader. Rätten till boende under denna tid bygger på att individen deltar i SFI och etableringsinsatser för att komma i arbete och bli självförsörjande. I Vellinge gäller integrationsplikt. Individerna får ställa sig i bostadskö och leta egen bostad med stöd och hjälp av kommunens bocoacher. I Vellinge gäller ingen förtur i bostadskön för gruppen nyanlända. Lagar och regler gäller lika för alla. Att ge en grupp förtur framför en annan anser inte jag rätt och skulle också innebära att kommuninvånarna behandlas olika. I Vellinge tror vi på individen och anser att alla har rätt till egenförsörjning. Kommunens uppgift är stödja och hjälpa människor dit. Det innebär dock inte att det ska ske utan krav. De allra flesta lyckas hitta eget boende inom de 24 månader. En del i kommunen och en del utanför. Lyckas man inte får akutboende bli lösningen och när det gäller barnfamiljer träder socialtjänstlagen in och utifrån behov och förutsättningar får man hitta lösningar. Precis som för andra i samhället. Jag anser inte att det är rätt att hitta särlösningar för enskilda grupper. En del av att komma in i samhället måste också handla om att omfattas av de regelverk som gäller i Sverige. Jag kommer fortsätta stå upp för den modell vi valt i Vellinge.” 

Vi moderater prioriterar välfärden. Det är en av våra viktigaste uppgifter gentemot invånarna. För att rusta Vellinge för framtiden och för att trygga fortsatt bra skolgång och bra vård och omsorg har vi moderater initierat ett arbete kallat Framtidssäkrad välfärd. På kommunstyrelsemötet den 8 oktober beslutades att kommunen ska starta upp ett arbete med Framtidssäkrad välfärd i Vellinge 2020-2030. Uppdraget får i korthet ut på att kommunen ska förbereda sig för det som kommer att krävas för att säkerställa en hållbar välfärd i framtiden, kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Det är ett stort och omfattade arbete som kommer att påbörjas under nästa år och som omfattar både den pedagogiska verksamheten och äldreomsorgen. Målet är att framtidssäkra välfärdsuppdraget utifrån tillgängliga resurser och möta framtidens behov med en modern och effektiv verksamhet. Det handlar om att ta ett brett grepp över olika delar av välfärdsuppdraget såsom ekonomi, lokalförsörjning, kompetensförsörjning, digitalisering och verksamhetsutveckling avseende innehåll, arbetsmetoder och organisering.


Under samma möte beslutades även att ombyggnation av Ljungklockans fritids utemiljö ska byggas om och fräschas upp. På gården ska bland annat en gungställning, klätterställning, kompisgunga och hinderbana att uppföras för att förbättra för de barn och ungdomar som befinner sig på korttidsvistelse och korttidstillsyn.

Stranderosion är ett ständigt aktuellt ämne, speciellt för en kustkommun som Vellinge. Carina Wutzler skrev därför, tillsammans med flera moderata företrädare, en debattartikel i Kvällsposten den 8 oktober om behovet av ökat statligt ansvar för att motverka stranderosionen. Vellingemoderaterna har vid flera tillfällen tryckt på för att staten måste ta ett ökat ansvar i frågan för att hjälpa kustkommuner att skydda sig mot stigande havsnivåer och stranderosion. Vi ser ett behov av ett samordnat ansvar genom en myndighet men också ett finansieringsansvar. Problemet finns här och nu. Det behövs inte mer utredningar utan konkreta åtgärder. Artikeln kan ni läsa här: https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/klimatposerande-raddar-inte-de-skanska-stranderna-mp/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR2ALvGPuuJuUzK14oXHwlT0AqKelvqeT20ZKsYlQgdvR1DFpqg5xfkNvJg

Den nya gång och cykelbanan i Arrie som knyter ihop stråket till Käglinge blev under månaden färdigställd. Den nya cykelbanan kopplar ihop kommunens östra kommundelar med Malmö på ett tryggt och säkert sätt för cyklister och det är nu enkelt för kommuninvånarna att ta del av Malmös kollektivtrafiknät. I budgeten för 2020 satsar vi moderater ytterligare på säkra gång- och cykelbanor i alla kommundelar.

Den 16 oktober släpptes Lärarförbundets nya ranking för Sveriges bästa skolkommun där Vellinge hamnade på plats 33 av landets 290 kommuner. Årets ranking är olik de tidigare åren och tre parametrar som Vellinge historiskt sett haft högt resultat i har nu tagits bort. Förändringarna gör att rankingen inte är jämförbar med tidigare års rankingar men i den nya rakningen kan man se att Vellinge får höga placeringar vad gäller meritvärde åk 9 likvärdighetsindex, andel godkända elever likvärdighetsindex samt fullföljd gymnasieutbildning.

Frågor som rör hållbarhet är något som vi moderater har med oss hela tiden. På flera nybyggnationer har kommunen därför nu valt att använda solceller eller sedumtak. Sedumtak är inte bara vackert utan det är även miljövänligt; Gröna tak hjälper till att isolera byggnaden så att vi kan spara energi, absorberar regnvatten, bygger upp ett naturligt ekosystem och inte minst så dämpar det buller. Man har bland annat använt sedumtak på Herrestorpskolan, kommunhuset och de nya cykelförråden vid Vellinge ängar.

Den 17-20 oktober hade moderaterna partistämma i Västerås där Vellinge representerades av Carina Wutzler, Anna Mannfalk och Lars-Ingvar Ljungman. Du kan läsa mer om partistämman och ärendena här: https://moderaterna.se/moderaternas-partistamma-2019

Samma lördag som partistämman hade vi Vellingemoderater en helgkampanj utanför Toppengallerian i Höllviken. Det blev många trevliga samtal med invånare om hur vi kan förbättra kommunen ytterligare. Vi vill passa på att tacka er alla som tog er tid att prata med oss under lördagen.

Under kommunfullmäktige den 22 oktober var det återigen dags att besluta om viktigaste ärende – budget för 2020 med ekonomisk plan för 2021-2022. Vår moderata budget är väl genomarbetad, seriös och ansvarsfull. Moderaternas budget 2020 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr, en skattesats som vi har haft sedan 2006. Inom kort kommer budgeten i sin helhet att läggas upp på kommunens hemsida men fram till dessa kan ni läsa om några av de stora satsningarna här: https://vellinge.moderatweb.se/budget-for-2020-antagen-av-kommunfullmaktige/?fbclid=IwAR2tvCycP3DgM9yuab_AOWfSiRQElO_sW79YUdDwssY7eVlf2b8DuSUeJu0

Under samma möte beslutades även de politiska planerna för 2020-2023 som vi moderater har tagit fram för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, omsorgsnämnden, myndighetsservicenämnden. Planerna är präglade av moderat politik och ska användas som strategiska dokument av förvaltningen de kommande åren. 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen