Nyhetsbrev - oktober

Ny mandatperiod, vi ser fram emot att fortsätta arbeta för Vellinges bästa med detta härliga nya kommunfullmäktige gäng.

Den 17 oktober hade nya fullmäktige sitt första möte där Anna Tinglöf (M) valdes till ordförande för kommunfullmäktige och Elisabeth Tedestål (M) valdes till 1:e vice ordförande.

Den 3 oktober hade gamla kommunfullmäktige sitt sista möte och där antogs bland annat det nya regelverket gällande bidragsgivning för vägföreningar. Vi moderater såg att regelverket gällande bidragsgivning för vägföreningar behövde uppdateras och gav därför tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk. Det nya regelverket är mer anpassat till vägföreningarnas behov där bidragsfördelningen inkluderat grönytor och lekplatser inom vägföreningsområden.

Vellinge kommun har Sveriges näst bästa företagsklimat! Svenskt näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sverige presenterades den 2 oktober och Vellinge kommun placerade sig på 2:a plats av Sveriges 290 kommuner och bäst i Skåne. Svenskt Näringsliv var på plats med blommor och diplom för att gratulera kommunen till det fina resultatet.

Vellinge kommun växer och företagare står i kö för att etablera sig här. Vi moderater ser ett stort behov av att skapa nya tomter för företagsetablering så att befintliga företag kan växa och att nya kan etablera sig i kommunen. Ett område i södra Vellinge i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde har pekats ut och planarbetet har påbörjats och är nu ute på samråd. Planen omfattar cirka 40 tomter.

Under månaden presenterades ett förslag till nytt kostnadsutjämningen som vi Vellingemoderater ställer oss kritiska till. Förslaget innebär att utjämningen ökas från 10 till 12 miljarder samtidigt som antalet nettobetalare minskas. För Vellinges del skulle det nya kostnadsutjämningssystemet innebära att skattebetalarna i Vellinge kommun får en ökad kostnad med 27 miljoner kronor. Carina Wutzler skrev i samband med detta en debattartikel i Dagens Samhälle som påvisade bristerna av systemet. Denna artikel kan du läsa här: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kostnadsutjamning-utan-prestationskrav-ar-orimligt-24235?fbclid=IwAR1-mMSca6l9YKomf8s986UlveoqnSNbu_ySdgfe-WMwbDhO4V_Hoe64O0s

Stortorget och parkstråket i Vellinge är äntligen färdigt och invigdes med pompa och ståt förra helgen. Stortorget och Parkstråket är en del av det centrumutvecklingsarbete som vi moderater startade upp för fyra år sedan. Bland annat har trottoarer breddats, ny belysning installerats, ny plantering genomförts och nya sittytor samt ytor för torghandel skapats. Gästisparken och Lindesparken har blivit en grön oas mitt i Vellinge centrum. Hela tråket har blivit snyggare och tryggare då bland annat gång- och cykelstigar breddats, ny belysning installerats, buskage rensats och nya planteringsytor möjliggjorts. Nya fina sittytor och lekplats med Minigästis och djur skapar fina möjligheter för picknic, mys, häng och umgänge.

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen och de kommunala skolorna har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordning, studiero, trygghet och för att förhindra kränkningar. På utbildningsnämndens möte under månaden antogs riktlinjer för förebyggande arbete mot kränkning och diskriminering. På mötet behandlades även kartläggning och identifiering av samtliga kommunala skolors mest otrygga platser, så kallade ”hotspots”.

På omsorgsnämndens möte behandlades uppföljning av uppdraget att öka kvaliteten på kommunens vård och omsorgsboenden nattetid. Omsorgsavdelningen fick i våras i uppdrag att tillsammans med leverantörerna av kommunens vård och omsorgsboenden kontinuerligt arbeta för att stärka utveckling och kvaliteten på boendena, speciellt nattetid. Uppdraget gavs utifrån fyra områden, koll på läget, individens behov, strategi för ny teknik samt ledarskapet.

Vinnarna till årets stipendium för kultur, idrott och föreningsledare beslutades under förra veckan i nämnden för gemensam medborgarservice. Gustav Olsson, filmregissör, och Fanny Ljungberg, textil, delar på kulturstipendiet som delas ut för att stödja och uppmuntra talangfulla utövare inom kulturella områden. Sara Kjellker, golfspelare, får idrottsstipendiet och Peter Lundgren, ordförande i Vellinge IF, tilldelas stipendiet för årets föreningsledare. Prisceremonin sker i samband med årets sista kommunfullmäktige i december.

Nu är det budgettider och den 28 november ska budgeten klubbas i fullmäktige. Vår budget för 2019 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. Bland annat har vi med höjt bidrag till vägföreningarna, servicegaranti, ombyggnation av Bäckatorget, nya gång- och cykelbanor, fortsatt arbete och projektering av Norra infarten i Vellinge, ny multiyta i Västra Ingelstad, bullerskydd, Byggnation av resecentrum vid Vellinge ängar, nytt rekreationsområde/multifunktionell yta i Höllviken och mycket mer.

Kommunens delårsrapport för innevarande år visar en positiv prognos på 24,6 miljoner kronor vilket är 19,8 miljoner bättre än det budgeterade resultatet för 2018 på 4,8 miljoner kronor. Detta beror främst på att skatteintäkterna och finansnettot blir bättre än budgeterat.

I förra veckan var Ulf Kristersson på besök i Vellinge. Cirka 20 moderata företrädare från Vellinge vad med på mötet där Kristersson bland annat berättade om det politiska läget på riks samtidigt som våra moderata företrädare kunde ge medskick om hur vi vill att moderaterna nationellt ska arbeta och varför moderaterna varit så framgångsrika i Vellinge kommun.

Nomineringsarbetet för nämnderna och de kommunala bolagen är i full gång och valberedningen har påbörjat sitt arbete. Den 5 december kommer nämndernas och de kommunala bolagens ledamöter och ersättare väljas.

I november är det Vellinge/Månstorps tur att ha afterwork, mer info om detta kommer inom kort.

Det politiska arbetet fortsätter! Följ, gilla och dela gärna våra inlägg på Facebook. www.facebook.com/vellingemoderaterna  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen