Oacceptabelt av Vardaga

Med tanke på vad som just nu skrivs i media och som uppkom under kvällens kommunfullmäktige vill jag förtydliga för medborgarna hur jag och kommunens tjänstemän arbetar för att åtgärda de akuta bristerna på St Knut och Aspen. Det som just nu sker på St Knut och Aspen är inte acceptabelt, alla ska få en trygg och säker vård och omsorg i Vellinge kommun.

I Vellinge finns det en stab anställd av Vellinge kommun som arbetar med upphandling av vård- och omsorgsverksamheter och med kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheterna. Syftet med detta är att säkerställa en god och trygg omsorg. Varje verksamhet följer ett kvalitetsuppföljningsprogram för att motverka brister i omsorgen. Under förra året gjordes en ny upphandling för vård och omsorgsboendet på St Knut och Aspen. I upphandlingen ställdes högre krav på kvalitet och bemanning av utbildad personal än tidigare. Vårdföretaget Aleris vann upphandlingen men blev uppköpta av Vardaga strax efter övertagandet.

I april uppmärksammade Vellinge kommun brister i omsorgen på St Knut och Aspen. Detta ledde till ökade kontroller i verksamheten och möten med verksamhetsansvariga på plats. Omsorgsnämndens förtroendevalda informerades om dessa brister vid sammanträdet i maj månad.

I Vellinge kommun finns det personal som arbetar med att följa upp kvaliteten i äldreomsorgen. Syftet med detta är att säkerställa en god och trygg omsorg och motverka brister i omsorgen. På S:t Knut och Aspen har bristerna varit så pass allvarliga under året att den ordinarie kvalitetsuppföljningen har utökats. Vellinge kommun har sedan april månad haft en utökad tillsyn på S:t Knut och Aspen för att följa upp och säkerställa att identifierade brister blir åtgärdade.

Vardaga fick i början av maj uppdraget att presentera en åtgärdsplan för hur alla boende på St Knut skulle få en trygg omsorg. Denna information delgavs Omsorgsnämndens förtroendevalda vid sammanträdet i juni månad.

För att följa utvecklingen av detta arbete har Vellinge kommun kontinuerligt uppföljningsmöte med Vardagas regionledning. Förutom uppföljande möten har kommunen vid flera tillfällen gjort oanmälda bemanningskontroller. Utöver bemanningskontroller har även tillsynsbesök i form av observationer gjorts vid flera tillfällen. En observation innebär att hälso- och sjukvårdskunnig personal från Vellinge kommun är i verksamheten och pratar med personal och boende, samt observerar vård- och omsorgsinsatser. Vid dessa observationer har det konstaterats att bristerna inte varit åtgärdade.

Eftersom de allvarliga bristerna i verksamheten inte blivit åtgärdade lämnade Omsorgsnämnden i Vellinge kommun den 13 augusti över en avtalsreklamation till Vardaga. Reklamationen innebär att vite utgår varje vecka på 50 000 kr till dess att driftsentreprenören bedöms följa avtal. Kopia på avtalsreklamationen gick som meddelade till Omsorgsnämnden förtroendevalda i september.

För att följa att bristerna är åtgärdade finns det sedan 2 september hälso- och sjukvårdskunnig personal från Vellinge kommun i verksamheten för att granska att utlovade åtgärder genomförs på S:t Knut och Aspen.

En av åtgärderna i Vardagas åtgärdsplan handlar om att rekrytera kunniga undersköterskor till verksamheten, samt att rekrytera gruppchefer som kan leda verksamheten ute på avdelningarna. Vardaga har befunnit sig i en intensiv rekryteringsprocess under sommaren och hösten och har rekryterat sex gruppchefer och ett tjugotal undersköterskor till S:t Knut och Aspen.

Representanter från Vardaga har även informerat Omsorgsnämndens förtroendevalda den 3 september och presenterat sitt åtgärdsprogram för en trygg och säker omsorg.

Vellinge kommun träffar en jurist den 26 september för att gå igenom om grunderna för om en eventuell hävning av avtal är uppfyllt. Vid en eventuell hävning är det mycket viktigt att ha en långsiktig och hållbar driftsform för verksamheten. Omsorgsavdelningen arbetar just nu med att titta på alternativa lösningar för driftsform som skulle kunna ge en trygg omsorg, vid en eventuell hävning.

För att ytterligare förtydliga hur allvarligt Vellinge kommun ser på situationen träffar Omsorgsnämndens ordförande, Socialchef och Vård- och omsorgschef Vardagas VD Fredrik Gren den 27 september. 

Sammanfattningsvis har sedan april månad omfattande kvalitetsuppföljningar genomförts på St Knut/Aspen. Omsorgsnämnden har vi flertalet tillfällen informerats om situationen under denna period. Det finns tydliga avtal och ett omfattande kvalitetsuppföljningsprogram av driftsentreprenörernas verksamhet, som beslutats i Omsorgsnämnden. 

Vi arbetar intensivt med att granska verksamheten och kontrollera att utlovade åtgärder utförs till dess att Vardaga uppfyller samtliga avtalskrav och kan erbjuda en god, trygg och säker omsorg för alla som bor på S:t Knut och Aspen.

Mavis Zander (M)
Omsorgsnämndens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen