Ordning och reda i Sveriges bästa skolor

En modern kunskapsskola förutsätter något så pass traditionellt som
ordning och reda. Anledningen till detta är enkel. Forskningen ger
nämligen stöd åt det som intuitivt känns rimligt; med mer ordning
och reda ökar också kunskapsresultaten i skolan.

Det är därför viktigt att lärare och rektorer fullt ut använder de verktyg som finns; utvisning ur klassrummet, kvarsittning, skriftlig varning, omplacering, omhändertagande av föremål och så vidare. Ledarskapet i klassrummet är lärarens och i detta ska de ha fullt stöd och uppbackning. Hos oss i Vellinge handlar det om att både personal och rektorer ges adekvat fortbildning i områdena kring ordningsregler, trygghet och att förhindra kränkningar. Alla rektorer har också i uppdrag att ansvara för tydliga rutiner för hur omhändertagande av föremål, kvarsittning och utvisning ska gå till rent praktiskt, något som efterfrågats av lärarna. En kommungemensam mall för ordningsregler, på initiativ från oss moderater, innehåller tydligt stöd för rektors beslut om till exempel mobilförbud i skolan, elevens eget ansvar och respekt för varandra.

Än viktigare än det åtgärdande arbetet är dock det förebyggande. Årligen ska därför respektive skolas mest otrygga platser såväl inom- som utomhus identifieras och åtgärdsförslag tas fram. Ibland är det enkla åtgärder såsom fasta placeringar i klassrum och matsal eller vuxennärvaro vid särskilda tider eller platser som behövs, ibland mer långsiktiga och strukturella såsom inrättande av trygghetsråd eller ett gemensamt sätt att starta och avsluta alla lektioner. Oavsett vilken exakt åtgärd som passar just en skola eller en klass, är det viktiga att arbetet pågår kontinuerligt, mäts regelbundet och att åtgärderna följs upp. Våra skolor kan då också sprida goda exempel och lära av varandra.

Vi arbetar också vidare med att starta upp en resursskola, där elever som utmanar och är i behov av särskilt stöd kommer få sin undervisning i särskild undervisningsgrupp och på så vis ges bättre förutsättningar att tillgodose dessa elevers behov av specifik kompetens, ett mindre sammanhang och mer lärarstöd. Det gynnar alla elever. Med en resursskola avskild från de befintliga skollokalerna ges bästa möjlighet för dessa elever att få de insatser, förhållningssätt, miljö och metoder som bäst gynnar lärmiljön och alla elevers utveckling.

Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen