Sommarhälsning från Carina Wutzler

Halva året har gått och för en del av er har kanske semestern redan börjat. Oavsett är det härliga tider som jag hoppas ni passar på att njuta av. Valår innebär lite speciella och annorlunda tider; valrörelsen har börjat så smått och kommer intensifieras ju närmre valet vi kommer. Spännande tider!

Även om året innehållit en hel del valförberedelser har vi moderater fortsatt ta ansvar för Vellinge och arbetat på för att leverera det vi föresatt oss. Efter två år med pandemi och diverse restriktioner var vi många som såg framemot ett år med mer normalläge och arbetsro, men så blev det inte. Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har påverkat oss på olika sätt, inte minst av en stor osäkerhet på världsekonomin men även vad gäller kommunens arbete med kris-, beredskaps- och säkerhetsfrågor. Trots påverkan från omvärlden har vi haft högt tempo och mycket positivt har hänt.

Markanvisningstävling för hotell-, konferens- och spaanläggning intill Falsterbo Strandbad har genomförts och vinnande aktör utsetts. Arbetet kommer gå vidare med detaljplan med sikte på etablering inom fem år. Anläggningen kommer skapa mervärde för både invånare, besökare och det lokala näringslivet och blir ett positivt tillskott för hela kommunen.

Hållplats Haga, ny cirkulationsplats vid Triangeln i Skanör, utegym, groddjurspassage, ytvattenåtgärder i Vellinge, ny utemiljö på Sandeplanskolan har alla färdigställts i år. Trafiksäkerheten är en viktig fråga och flera åtgärder har genomförts.

Skolbyggnationerna i Hököpinge och på Skanörsgården fortlöper enligt plan. Beslut om tillfälliga lokaler för Henriksdalskolan och Tångvallaskolan har fattats och planering pågår för fullt.

Efter många års förhandlingar med Sjöfartsverket har vi äntligen kommit i hamn när det gäller Västra hamnplan vid Falsterbokanalen. Ett 25-årigt arrendeavtal ger kommunen rådighet och möjlighet att utveckla området till en mer levande och attraktiv småbåtshamn med bättre förutsättningar för båtlivet men också för mer handel, service, restauranger och för fler föreningar och verksamheter. Nytt för i år är ett ”beach-häng” som förverkligats efter initiativ från oss moderater.

Ytterligare ett positivt besked är det från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att kommunens ansökan om att få uppföra skydd mot tillfälliga havsnivåhöjningar till allra största delen beviljas. Efter många års ”processande” kan vi nu gå över i projekterings- och uppförandefas.

Trygghet är alltid högt prioriterat för oss moderater och vi har stärkt arbetet med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom att arbetat fram ny drogförebyggande plan med tydliga insatser och åtgärder samt startat upp SSPF-arbete för att tidigt nå ungdomar som kommit på glid. Vi har utökat trygghetsvärdarnas uppdrag att även omfatta dagtid och utvecklat arbetssättet för att nå fler.

Jag vill även lyfta beslutet under våren om att ta fram detaljplan för Förbifart Räng Sand. Detta sedan Trafikverket för några år sedan backade ur projektet med löfte om trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Kämpinge by. Av det har vi inget sett och därför driver vi nu förbifarten som kommunalt planärende. Trafikverket ansvarar för viktig infrastruktur i kommunen och vi arbetar kontinuerligt med att lyfta behov av såväl underhåll som kapacitetsförstärkningar. Det är mycket glädjande att vi genom gemensamma ansträngningar med andra lyckades stoppa den oansvariga danska dumpningen av förorenat slam en mil utanför Falsterbonäset. Nu går vi vidare och tar upp kampen för solceller på Falsterbonäset genom skrivelse till ansvariga ministrar där vi uppmanar till åtgärder. Ja, det har sannerligen hänt en hel del…

Avslutningsvis vill jag nämna något om ekonomin. Senaste prognosen visar på ett resultat på 103,4 mkr vilket är ca 45 milj kr bättre än budget. Detta trots ett finansnetto på nästan minus 60 milj kr! Vi har en stark och stabil ekonomi samt god kostnadskontroll. Det bådar gott inför framtiden! Vår politik gör skillnad! Tack alla som varit med och bidragit till allt det positiva som skett. Valår innebär en något annorlunda sommar men njut och ladda på med ny energi inför en kul och spännande valrörelse!


Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!


Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.