Sverige krymper!

Carina Wutzler har skrivit brev till regeringen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande från Simrishamn, Skurup, Trelleborg och Ystad, angående erosionsproblematiken längst Skånes sydkust. läs brevet nedan. 

Under många år har kommunerna längs Skånes sydkust arbetat med erosionsproblematiken. Redan på 1980-talet arrangerade Ystads kommun och Erosionsskadecentrum den första klimatkonferensen med syfte att skapa en större förståelse på nationell nivå och att få ett statligt engagemang. 2017 arrangerade Trelleborg kommun ett nationellt kustmöte i samverkan med SGI där det blev tydligt hur många olika myndigheter denna fråga berör. Ett samtal ansvar med relevanta resurser är av akut behov.

I södra Skåne finns det stora arealer av högvärdig jordbruksmark och därför har samhällen historiskt placerats längs med kusterna där marken inte var lika värdefull där havets resurser kunde nyttjas. Dessa samhällen upplever idag erosion av olika grad. Erosionen orsakas av längsgående strömmar som plockar upp material längs kusten och transporterar det till andra delar av kusten eller ut till havs.

Kusterosionen är ett växande problem för sydkustens kommuner då effekterna av en stigande havsnivå märks av redan idag och det drabbar befintlig bebyggelse. Flera åtgärder har vidtagits för att minska effekterna av erosionen. Hårda kustskydd som stoppar eller minskar erosionen på en plats, men förvärrar situationen på en annan. Mjuka kustskydd som är mer naturanpassade, men som ofta innebär långdragna och komplicerade tillståndsprocesser. Även problem med översvämning av det tättbebyggda området i låglänta kustnära områden är ytterst aktuellt i Skåne, där till exempel Vellinge kommun arbetar med att skydda hela Falsterbonäset mot höga havsnivåer.

Sydkustkommunerna känner ett stort behov av ett större statligt engagemang och stöd i dessa frågor. Utmaningarna idag och i framtiden är alltför omfattande för att enskilda kommuner utan kompetens och resurser ska kunna hantera dem. Idag faller hela ansvaret på den enskilde fastighetsägaren. Södra Sveriges sandstränder är unika i landet och en nationell angelägenhet att skydda. Ansvaret bör vara gemensamt, men idag saknas nationell och regionala strategier för hur detta ska hanteras på långsikt. En statlig myndighet bör tilldelas mandat, ansvar, kompetens och resurser så att den kan ta ledning i dessa utmaningar som rör kustskydd och klimatförändringar, inte bara stigande havsnivåer.

All tidigare erfarenhet visar att det lönar sig att vara proaktiv, men att det också är fördelaktigt att arbeta med naturen istället för mot den. Naturanpassade åtgärder är dock under utveckling och det krävs kunskap, erfarenhet och finansiella resurser för att kunna driva på utveckling på rätt riktning. Idag är det enskilda fastighetsägare som, i ren desperation, vidtar åtgärder i form av erosionsskydd som i förlängningen kan skada andra enskilda eller allmänna intressen.

Problemet är kanske idag i huvudsak en skånsk angelägenhet, men kommer successivt att också  beröra kuster längre norrut efterhand som havet stiger allt snabbare. En framtida myndighet med ansvar för kusten bör således vara belägen i det område där problemen är som störst, dock med ett mandat som sträcker sig utanför regionens gränser.

Idag finns det möjligheter att från MSB söka statsbidrag för att utföra förbyggande åtgärder mot naturolyckor som infattar ras, skred och erosion. Dock anses inte kusterosion vara en naturolycka och därför är det inte möjligt för sydkustens kommuner att söka detta bidrag. Det bör snarast upprättas ett statsbidrag som kan sökas för förebyggande klimatanpassningsåtgärder, i vilken skydd mot stigande havsnivåer och kusterosion ska ingå.

Vi anser att det är mycket angeläget att en statlig, nationell myndighet pekas ut som ska svara för det samlade ansvaret för kustskydd mot erosion. Detta ansvar ska även inkludera att ha ekonomiska resurser för ändamålet. SGI har på regeringens uppdrag samordningsansvaret för stranderosion, men utan egentliga resurser att förmedla till kustkommunerna. Vi önskar därför att regeringen snarast tar ett initiativ med en sådan inriktning. Vi ser också fram emot att en kontakt tas med oss för att diskutera hur staten och kommunerna ska arbeta vidare i denna fråga.

För sydkustkommunerna Simrishamn, Skurup, Trelleborg, Vellinge och Ystad

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande
Vellinge kommun

Kent Mårtensson
Kommunstyrelsens ordförande
Ystads kommun

Karl-Erik Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Simrishamns kommun

Torbjörn Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Trelleborgs kommun

Magnus Alm
Kommunstyrelsens ordförande
Skurups kommun

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen