Tack för i år!

2022 närmar sig sitt slut. Trots en osäker omvärld och oroliga tider har vi klarat leverera det mesta som vi föresatt oss. Inte minst inom våra fokusområden skola, äldreomsorg, trygghet och hållbar utveckling.

Inom skolområdet har det hänt massor! Omfattande investeringar i skollokaler har fortsatt. Byggnationen av Hököpinge skola inkl. sporthall börjar närma sig sitt slutskede. Tångvallaskolans ersättningslokaler står på plats på Skanörs Vångar och tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola fortsätter. Projektering för såväl Henrikdalskolans permanenta lokaler och utbyggnaden av Sundsgymnasiet är i full gång. Under hösten blev Sundsgymnasiet s.k. Riksidrottsgymnasium för segling och får nationell antagning för utbildningen. Möjligheterna till utlandsstudier har förbättrats, spetsutbildning inom matematik, ”mattespets”, för grundskoleelever har implementerats och Sandeplanskolans nya utemiljöer har färdigställts. Sundsgymnasiet har utsetts till årets skånska UF-skola och Vellinge kommun till årets skånska UF-kommun – samverkan mellan skola och näringsliv ger resultat!

Inom omsorgen har det också hänt mycket. Omsorgsnämnden har beslutat om ett Äldrepaket som ska öka livskvaliteten för de äldre. Det innefattar bl.a. kost och nutrition för att måltidsupplevelsen ska vara en höjdpunkt på dagen, utökning av arbetet med seniorkontakter, utökning av cyklar till Cykling utan ålder och satsning på socialt engagemang på vård- och omsorgsboenden.  Samarbete med Ung Omsorg har sjösatts som innebär att ungdomar stöttar upp i omsorgen och får sin första rad på CV:t samtidigt som de äldre får ett meningsfullt utbyte med den yngre generationen. Dessutom har nyckelfri hemtjänst införts. Detaljplan för det nytt vård- och omsorgsboende och LSS daglig verksamhet har antagits och även här pågår planering och projektering för fullt.

Trygghetsarbetet fortsätter och i våras beslutade kommunstyrelsen om utökat uppdrag till trygghetsvärdarna på dagtid med olika temaområde för att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  En ny samverkansöverenskommelse med Polisen har undertecknats med fokus på Trygghet i offentlig miljö och Trygga unga. Den nya drogförebyggande planen och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har implementerats. Under året har vi haft särskilt fokus på trafiksäkerhetshöjande åtgärder med nya moderna farthinder och s.k. crosslight belysning.

Arbetet med hållbar utveckling är högaktuellt inte minst kopplat till minskad energiförbrukning där vi alla måste hjälpas åt och där kommunen vidtagit en rad åtgärder. Ett nytt energiprogram har antagits där kommunen höjer sina ambitioner. Kommunens arbete med att anlägga solceller, dels för att för försörja kommunala fastigheter, dels för att bidra till ökad elproduktion, fortsätter på vårt initiativ. Jag har i flera omgångar, både innan och efter valet, tillsammans med kollegor i regionen tryckt på Moderaterna nationellt för ett införande av högkostnadsskydd för el. Påtryckningar som lett till en viss framgång; det blev ett elstöd där företag och gas delvis omfattas. Dock är det långt kvar till det högkostndasskydd som utlovades och därför kommer påtryckningarna fortsätta.  Efter kraftiga reaktioner från oss moderater tog E.ON i våras tag i problemen kring kvalitetsbrist i elleveransen till stora delar av Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. Som många andra har vi reagerat mot danskarnas dumpning av slam i Öresund i samband med bygget av Lynetteholm – vårt gemensamma arbete gav resultat och i somras avbröts dumpningen.

Det är även många andra projekt som genomförts under året. Markanvisningen för hotell-, konferens- och spaanläggningen på Falsterbo Strandbad har genomförts, vi har kommit i hamn med rådighet över Västra Hamnplan genom ett efterlängtat avtal med Sjöfartsverket och Skåneexpressen 15 har kommit på plats med flera uppgraderade hållplatslägen som ger ökad trygghet och attraktivitet. Förberedelse för företagsetableringar på Västervångs Företagsby pågår för fullt och överlåtelse av mark ser ut att kunna ske tidigare än väntat. Dessutom fortsätter Vellinge toppa rankingar inom Agenda 2030, företagande och näringsliv samt trygghet. En del av de vallöften vi hade under årets valrörelse har redan uppfyllts, bl.a. har bygglovsexpressen inrättats och en kulturgaranti för äldre införts.

I juni beviljade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i stora delar Vellinge kommuns ansökan om att uppföra skyddsvallar mot tillfälliga havsnivåhöjningar runt Falsterbonäset.  Detta är en viktig ödesfråga för kommunen och beslutet har vunnit laga kraft genom Högsta domstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd för överklaganden av MÖD:s dom. För bara någon vecka sedan kom besked från MSB att kommunen beviljas 72 mkr i bidrag för projektet.

2022 innebar också valår – vi nådde inte vårt mål. Vi tappade den egna majoriteten men har fortsatt starkt stöd och tillhör de blåaste kommunerna i landet. Vi är såklart inte nöjda med resultatet och vi måste rannsaka oss själva och arbeta aktivt för att vinna tillbaka väljarna. Vi kommer fortsätta ta ansvar för Vellinge och fortsätter styra – nu i minoritet. Vi är positiva till att prata med andra partier och ser fram emot konstruktiva och bra diskussioner kring olika politiska frågor.

Passa på att ladda batterierna under julledigheten. Nästa års kärva ekonomiska läge och diverse utmaningar kommer kräva lite extra av oss politiker. Trots dystra och mörka tider gäller det att hitta ljuspunkter. Glöm inte att det finns mycket gott och fint att glädjas åt också.

Tack för i år!

Vi hörs och ses – tills dess ha det bäst

Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *