Trafikverkets helomvändning ett stort svek

De skånska bilköerna blir allt längre. Arbetspendlingen, tillväxten och säkerheten äventyras när incidenter sker dagligen. Det är en ohållbar situation. Under många år har det varit kapacitetsbrist på E6 mellan Vellinge och Malmö och Moderaterna har, både på lokal- och regional nivå, i olika sammanhang uppmärksammat Trafikverket på att ytterligare ett körfält behövs. För några år sedan genomfördes en åtgärdsvalsstudie som tydligt visade på kapacitetsbrist och en ytterligare fil längs sträckningen blev prioriterad av Trafikverket.

Efter utredning och planering kom i slutet av 2020 äntligen förslag om ett tredje körfält ut på samråd för sträckningen i norrgående riktning mellan Vellinge norra och Petersborg. I kommunens remissvar var vi tydliga med att vi ser positivt på ett tredje körfält och att det är en nödvändig åtgärd för att åtgärda kapacitetsbristen som råder. Vi var även tydliga med att hanteringen av bullerproblematiken, trafiksäkerheten och framkomligheten längs sträckan inte var tillfredsställande i samrådsförslaget. 

Kommunens yttrande och synpunkter bemöttes inte i samrådsredogörelsen. Jag reagerade på detta i en formell skrivelse till Trafikverket men svar uteblev. I ett möte med Trafikverket den 6 maj tog jag återigen upp frågan och svar utlovades men kom aldrig. Istället kallade Trafikverket kommunens tjänstemän till ett möte den 31 maj utan agenda. På mötet informerades helt oväntat om att ett nytt förslag ska utredas. Ett förslag som innebär att ett tredje körfält endast ska omfatta Västra Klagstorp – Petersborg, en sträckning på drygt 1 km! Det är förvånande att ett helt nytt alternativ kommer upp så långt fram i processen. Vi är kritiska till hur trafiksimuleringen genomförts och hur man nu väljer att frångå den belastningsgrad som tidigare hänvisats till. Det nya förslaget innebär också att Trafikverket duckar för sitt ansvar att genomföra de nödvändiga bullerdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs.

Det är inte första gången som Trafikverket i sista stund plötsligt och utan förestående dialog går ifrån tidigare beslut vilket får konsekvenser för Vellinge och Vellingeborna. Som andra exempel kan nämnas förbifarten Räng Sand samt ändrad sträckning av gång- och cykelväg mellan Kämpinge och Trelleborg.

Men vi ger inte upp! Vi kommer fortsätta trycka på Trafikverket för att få till en trygg och säker sträcka från Vellinge in till Malmö med tillräcklig kapacitet för framtiden.

Vellingemoderaterna genom Carina Wutzler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.