Vi moderater vill

 • Prioritera säkra trygga skolvägar
 • Att en 24-timmars garanti ska införas avseende ungdomar under 15 år som har begått ett brott.
 • Införa tiggeriförbud i hela Vellinge kommun.
 • Stötta frivilligorganisationer som verkar för ökad trygghet och säkerhet, tex genom nattvandring och grannsamverkan.
 • Arbeta aktivt för att kommunen ska kunna anställa kommunala ordningsvakter.
 • Arbeta med åtgärder för att rusta kommunen för framtida klimatförändringar genom tex skydd mot stigande havsnivåer, åtgärder enligt skyfallsplan, långsiktig dagvattenhantering…
 • Använda övervakningskameror för ökad trygghet
 • Att klotter och skadegörelse ska bekämpas och åtgärdas snabbt
 • Kräva ökad närvaro och leverans från polisen
 • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck
 • Bekämpa ungdomsbrottslighet
 • Arbeta aktivt med drogförebyggande åtgärder, exempelvis satsningen på ett Minimaria
 • Genomföra fler satsningar på trygga fysiska miljöer i kommunens olika delar genom att bland annat fortsätta arbetet med levande och attraktiva centrum

 

Vellinge kommun ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser.

Kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat som kan påverka friheten att under säkra förhållanden vistas var man vill när man vill. Trygghet handlar i grund och botten om rätten för människor att leva sina liv utan upplevda eller faktiska inskränkningar av sin frihet. När kommunen tar sitt ansvar är det lättare att få med andra att arbeta för en tryggare kommun.

Med tidiga insatser tillsammans med andra kan kommunen hjälpa till att hålla ungdomar borta från kriminalitet. Ungdomsbrottslighet ska bekämpas genom ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst, skola och polis. Brott som begås av ungdomar under 15 år ska omfattas av en 24-timmars garanti som innebär att socialtjänst och polis inom 24 timmar efter begånget brott har en kontakt med ungdomens föräldrar och inleder samtal tillsammans med ungdomen om konsekvenser av brottet och eventuella påföljder.

Tryggheten börjar dock inte med kommunen eller skolan, utan i hemmet. Vi tycker det är viktigt att betona föräldrars och vårdnadshavares ansvar.

När kommunen växer måste trygghetsaspekten vara en naturlig del av samhällsplaneringen. Kommunen ska redan tidigt i planering av nya bostadsområden beakta trygghetsperspektivet och på så sätt bygga bort otrygghet. Levande stadskärnor och centrum med en blandning av bostäder, butiker, verksamheter och evenemang ger bra förutsättningar för en trygg miljö för såväl unga som gamla. Även städning och snabba åtgärder vid klotter har stor betydelse för upplevelsen av hur trygg miljön är. Vellinge ska vara tryggt och snyggt.

All belysning ska kontinuerligt ses över och byggas ut vid behov. Buskage och sly ska rensas eller tas bort för att minska möjligheten att begå brott utan att upptäckas. Omgående åtgärder vid skadegörelse bidrar till ökad trygghet. När gärningsmännen vid skadegörelse är känd ska kommunen driva skadeståndskrav. Är gärningsmannen minderårig ska kraven riktas gentemot målsman.

Förutom att vidta åtgärder i den fysiska miljön ska kommunen på olika sätt bidra till insatser som ökar tryggheten. Genom att samverka med berörda myndigheter och civilsamhället förebyggs brott. Genom vuxennärvaro, engagemang och stöd skapar vi en tryggare miljö för alla.

För att upprätthålla ordning och reda i samhället och för att motverka organiserad brottslighet vill vi införa lokalt tiggeriförbud i hela kommunen. Lagstiftningen är idag otydlig och vi kommer fortsätta arbeta för att förändra lagstiftningen så att tiggeriförbud i hela kommunen möjliggörs.

En del ungdomar i Vellinge kommer i kontakt med och använder droger. Vi vill ha en drogfri miljö i Vellinges barn och ungdomar. Förebyggande åtgärder såsom stöd, informations- och kunskapsspridning till föräldrar, nattvandring och ökad vuxennärvaro sker för att motverka missbruk av narkotika och alkohol samt den kriminalitet som sker till följd av missbruket.

Sedan många år har vi prioriterat arbetet med trygga skolvägar och hög trafiksäkerhet i anslutning till förskolor och skolor. Det är viktigt att barn på egen hand, eller tillsammans med vuxen, tryggt ska kunna gå eller cykla till skolan. Mer behöver göras och arbetet måste fortsätta.

Krisen inom polisväsendet är påtaglig och även om Vellinge är en av de tryggaste kommunerna i landet påverkar medias rapportering om en ökad grövre kriminalitet och leder till en känsla av otrygghet bland invånarna. Det innebär att det ställs höga krav på kommunen att själv hantera situationen. Vi prioriterar tryggheten – I Vellinge ska alla kunna lita på tryggheten.

Trygghetsvärdar är ett första steg för ökad närvaro i samhället och de ska tillsammans med medborgare, företag, organisationer och polis utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Vi vill gå ett steg längre och kommer arbeta för att kommunen ges möjlighet att anställa kommunala ordningsvakter som med utökade befogenheter få större mandat att agera lokalt i Vellinge och vara en nära länk till polisen vilket skulle stärka trygghetsarbetet ytterligare.

Vi moderater vill genom synsättet ”Jag älskar Vellinge” skapa bästa förutsättningar för delaktighet, personligt ansvar och utveckling. Det är när det finns en positiv stämning, känsla av gemenskap, identitet och framtidstro som människor kan skapa en trygg kommun. En kommun som alla är stolta över, känner sig delaktiga i och känner ansvar för.

Mycket har gjorts för att förbättra tryggheten och även om Vellinge är en av de tryggaste kommunerna i landet kan vi inte vara nöjda så länge människor upplever otrygghet. Många väljer att bosätta sig i Vellinge för att det är en trygg och lugn plats att bo och leva i, så ska det fortsätta vara.