Vi moderater vill

 • Sätta kunskap och kunskapsuppföljning i fokus för att erbjuda Sveriges bästa skola.
 • Ge rätt stöd tidigt genom att införa en kvalitetssäkring för de kommunala skolorna som omfattar en tidig identifiering av barn i behov av särskilt stöd. Stöd ska baseras på evidens och följas upp kontinuerligt.
 • Stärka elevernas psykiska hälsa. Stöd och hjälp ska sättas in tidigt.
 • Att lärarnas tid med elever ska öka.
 • Premiera skickliga lärare.
 • Att det råder nolltolerans mot kränkningar och mobbning.
 • Inrätta fler karriärtjänster inom förskola och fritidshem.
 • Öka fokus på fritidshemsverksamheten och genomföra ett fritidslyft.
 • Stärka det lokala ledarskapet, rektorns roll.
 • Erbjuda fler spetsutbildningar.
 • Stärka samverkan mellan skola och näringsliv.
 • Utveckla satsningen på Vellinges framgångsrika måltidskoncept.
 • Verka för att se över terminsindelningen och införa treterminssystem.
 • Verka för att i dialog med lärarfacken se över upplägget med förtroendearbetstiden.

Skolan är ett prioriterat område för oss moderater. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet. Fortsatt utveckling och välstånd kräver en skola som ger nödvändiga kunskaper för framtiden. Vi står för en tydlig kunskapslinje som löper hela vägen från förskola genom grundskolan vidare till gymnasiet och eventuellt vidare till högre utbildning. Alla barn och elever ska nå sin fulla potential i Vellinges skolor. Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Kunskap och bildning ger makten att själv forma sitt liv. Kunskap är grunden för att fullfölja sina drömmar och bidra till både sin egen och samhällets försörjning.  Skolan ska därför utgå från individen och undervisningen ska utmana såväl elever som riskerar halka efter i sin kunskapsinhämtning och de som är särbegåvade. Skolan ska präglas av kunskap, trygghet och framtidstro och lägga grunden för vidare studier och jobb. Alla barn har rätt till en bra skola.

Att uppmuntra fria skolval och valfrihet är ett sätt för elever och föräldrar att själva vara med och styra och ta ansvar över utbildningen. Vi tror på tanken att valfrihet och mångfald möjliggör för fler elever att komma till sin fulla rätt.

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn i förskolan och veta att verksamheten håller hög pedagogisk kvalitet som förbereder barnen inför skolan. Redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Grundskolan ska i första hand fokusera på att förmedla kunskap och att alla elever når sina mål. Gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet eller anställningsbarhet och vuxenutbildningen ska erbjuda vidareutbildning för den enskilde för att bättre matcha efterfrågan på arbetsmarknaden. Det är viktigt att förbättra dialogen med utförare, föräldrar och elever för att fortsätta utveckla kvaliteten i verksamheterna inom hela utbildningskedjan.

Varje rektor och lärare ska ha förutsättning att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. En modern kunskapsskola förutsätter behöriga och kompetenta lärare. Lärarna är den viktigaste resursen för att stödja eleverna i sin kunskapsinhämtning. Skickliga, kompetenta och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Förstelärartjänster, individuell lönesättning, lönesatsningar, fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt samarbete med högskolor och universitet är viktiga verktyg för att stärka läraryrket. Vi vill se en skola där lärare får vara just lärare, att de får ägna sig åt skolans huvuduppdrag att förmedla kunskap. Vi ser en möjlighet i att andra yrkesgrupper kan avlasta och stödja lärarna i deras arbete, till exempel genom lärarassistenter eller genom lärarcoacher.

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort rektorernas avgörande ledarskapsinsatser för att lyfta kvaliteten och kunskaperna i skolan. Det övergripande ledarskapet är viktigt i alla verksamheter och skolan är inget undantag. För att ytterligare lyfta resultaten i Vellinge skolor måste även rektorernas betydelsefulla roll prioriteras upp.

En tillgänglig elevhälsa är viktigt för att tidigt nå och hjälpa barn och unga som behöver stöd. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras i skolans alla verksamheter samt skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har.

God och näringsrik mat är en viktig förutsättning för en bra skola och för att kunna tillgodogöra sig skoldagen på bästa sätt. Samtliga skolor ska ha skolrestauranger som är certifierade enligt KRAV certifiering nivå 2 med utbildade kockar som lagar mat från grunden. Vi kommer att fortsätta utveckla satsningen på Vellinges framgångsrika måltidskoncept.

Fritidshemsverksamheten spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta en större plats vill vi stärka samordningen mellan fritidshemsverksamhet och skolans undervisning. Ökad koppling fritids – skola, mer fysisk aktivitet och samverkan med föreningar, karriärtjänster, utbyte mellan verksamheter – sprida goda exempel, läxhjälp.

De senaste åren har det kommit många nyanlända elever till Sverige. För att klara skolan är det viktigt att de lär sig svenska språket så snabbt som möjligt. För bästa möjliga integration ska nyanlända elever spridas ut på samtliga skolor i kommunen.

Föräldrar har huvudansvaret för att lära sina barn vad som är rätt och fel men förskola och skola har stor betydelse för barns uppväxtvillkor. Alla barns möjligheter till lärande och en meningsfull fritid är viktigt för att säkerställa att ungdomar inte hamnar i utanförskap, drogberoende eller kriminalitet. I skolan måste det finnas ett värdegrundsarbete och det måste finnas tydliga trivselregler, nolltolerans mot kränkningar och ett aktivt brotts- och drogförebyggande arbete. Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. Lugn och ro i klassrummet är en självklarhet. Det gäller även på nätet och den nya form av utsatthet detta skapar. Tidiga och tydliga insatser och evidensbaserade metoder ska användas i det förebyggande arbetet. Goda vanor grundläggs i tidig ålder, dagens skolelever är morgondagens samhällsmedborgare.

Bra och kreativ skolmiljö är viktig och vi satsar löpande på att förbättra och utveckla skolmiljöerna, såväl de inre som yttre. Alla i skolan har ett ansvar för sin gemensamma arbetsmiljö.