Vi moderater vill

 • Utveckla den personcentrerade vården och omsorgen på olika plan. Ett exempel på detta är att starta upp en familjecentral i Höllviken.
 • Motverka den ensamhet många äldre känner genom att utveckla ett koncept med måltidskompis, kulturkompis etc.
 • Utveckla stödet till samt förbättra dialog och samverkan med pensionärsföreningarna.
 • Ge stöd och säkerställa möjlighet till avlastning för de som vårdar sina anhöriga i hemmen.
 • Fortsätta uppmuntra eget ansvar och egen försörjning även hos de med vård- och omsorgsbehov så att möjligheten att försörja sig själv är fortsatt hög även i dessa grupper.
 • Verka för att vi i så stor utsträckning som möjligt, ska kunna erbjuda olika boendeformer för att möta den nya generationen äldres behov.
 • Arbeta för en mer sammanhängande vård och omsorg och sammanhållen vårdkedja mellan sjukvård och omsorg.
 • Utnyttja teknikens möjligheter på individens villkor
 • Utöka och förbättra individ och verksamhetsuppföljningen.
 • Prioritera insatser för att stimulera social samvaro och fysisk aktivitet.
 • Verka för ändrad ansvarsfördelning av sjukvården för bättre service till Vellinges invånare.
 • Arbeta vidare för att möta behoven hos en ökande andel äldre med såväl omsorg som anpassade bostäder.
 • Utöka det förebyggande arbetet inom samtliga kärnverksamheter.

Våra invånare, oavsett ålder och bakgrund, ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vård och omsorg de behöver. All vård och omsorg som bedrivs i kommunen, ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav oavsett driftsform. Bästa möjliga vård ska ges för pengarna.
Resurserna inom äldreomsorgen ska följa individen och hjälp och vård ska erbjudas allt efter att behovet ökar. Den som är gammal, sjuk eller har en funktionsnedsättning ska behandlas med värdighet och respekt.

Vård och omsorg, ska utgå från att vara personcentrerad dvs byggas upp tillsammans med individen och med individen i centrum. Vård och omsorg ska alltså alltid ges med hänsyn till individens egna önskemål och behov och syfta till att ta vara på och stärka den egna förmågan. Förebyggande och tidiga insatser ökar livskvalitén och sparar också resurser på sikt. Individen ska uppmuntras och stimuleras till egenansvar. Familjernas hus i Vellinge tätort samt Omtankens hus i Höllviken är exempel på verksamheter som bedrivs med individen (personen) i centrum.

Andelen äldre kommer närmsta åren att öka. Detta är en stor utmaning och gör att det kommer att finnas ett klart ökat behov av vård- och omsorgsplatser, hemtjänst och hemsjukvård samtidigt som det förväntas en mycket stor brist på vårdpersonal i hela landet. Kreativa och kostnadseffektiva lösningar för att personal och resurser används på bästa sätt kommer att krävas. Vellinge kommun ska även i fortsättningen ligga i framkant med nya lösningar och valmöjligheter genom omvärldsbevakning och dialog med forskare, pensionärsföreningar och andra organisationer. Vi vill utveckla användandet av ny teknik för att hitta former för mobila team, skapa bättre planering och schemaläggning samt få en bättre översyn av den administrativa bördan för att frigöra mer tid för mänskliga möten.

Samtidigt är ett ökat antal äldre en resurs som kan innebära stora möjligheter. Vi lever allt längre och många lever ett gott och friskt liv även när man blivit pensionär. Pensionärsföreningarna är aktiva och bidrar till ökad livskvalitet för gruppen äldre. Vi vill utveckla stödet till pensionärsföreningarna och utveckla samverkan och dialogen med dessa och ser möjligheter att hitta nya vägar för mer effektivt resursutnyttjande. En win – win situation för alla.

Vi måste också värna om och stötta alla anhöriga som gör ett enormt arbete i hemmen. Vi vill, så långt det är möjligt och baserat på frivillighet, skapa förutsättningar för anhöriga och vänner att ge stöd till sina närstående. För oss är självbestämmande en viktig rättighet hela livet. Vi tror på att uppmuntra och stödja civilsamhället och föreningar. Frivilliga insatser kan aldrig ersätta ett behov av vård och omsorg men det kan sätta guldkant på vardagen. Vi vet att ensamheten är ett problem bland många äldre och med medmänsklighet och fler möten mellan människor tror vi att Vellinge kan bli en ännu bättre plats att bli äldre i.

1 januari 2018, trädde en ny lag i kraft ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. I samband med detta, har också Region Skåne tecknat ett avtal med kommunerna. Återinläggningar på sjukhus ska minska och vårdplatser sparas. Lagen och dess avtal, kommer dock att vara en stor utmaning för kommunen och det kommer att ställas än större krav på att kommunen har en effektiv och fungerande organisation. Vi måste också ha med oss invånarna i utvecklingen av vår politik och ta hjälp av dem när vi utformar framtidens vård- och omsorg.

Vi ser med fördel en utökad samverkan mellan kommun och primärvården för en mer sammanhållen och effektiv vård och omsorg som varit bättre för individen. Vi vill verka för en annan uppdelning av vården och ser med fördel att Vellinge kan vara en pilotkommun där primärvård lyfts över till kommunen för en bättre och mer sammanhållen vård till patienten. Vi anser också att mobila team med olika yrkesgrupper skulle kunna komplettera dagens primärvård men till vissa delar även närsjukvården. Ett sådant upplägg skulle gynna de mest sjuka, ofta äldre, och samtidigt optimera tillgängliga resurser bättre än idag.

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt, socialt, fysiskt eller psykiskt, och behöver stöd från samhället ska det finnas kompetent och professionell hjälp inom kommunen. Vi tror på valfrihet och människors förmåga att göra kloka val. Hjälp och stöd under livets svåra perioder ska utformas på ett sätt som ser varje människas förmåga och respekterar dennes integritet.