Vellinge har inte alls sparkrav på äldreomsorgen - tvärtom!

Replik på insändare från Andreas Johansson (L), Birgitta Tengqvist (S), Petra Carryson (KD) och Ann Stenberg (MP), den 31 januari 2024

I en insändare med vilseledande rubrik försöker partierna L, S, KD och MP ge sken av att det sparas inom äldreomsorgen i Vellinge. Äldreomsorgen i Vellinge kommun har inte sparkrav. Medan äldreomsorgen i andra kommuner runt om i Sverige är belagda med besparingskravfortsätter vi i Vellinge att prioritera kärnverksamheterna – skola och omsorg.

Kommunfullmäktige fattade den 30 oktober 2023 beslut om Budget för 2024 där Omsorgsnämnden tilldelades 640,2 miljoner. Det innebär att nämndens ram utökas med 41,5 miljoner kronor för 2024. Bland satsningar i årets budget finns utökning av hemtjänsttimmar och fler vård- och omsorgsplatser för att möta ett ökat behov. Vi permanentar även den uppskattade satsningen Seniorkontakt som arbetar med att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Vi fortsätter med satsningen jämlik demensvård genom stjärnmärkning, en utbildningsinsats inom demensvård för all personal för en ökad demenskunskap, mer personcentrerad vård och ökad trygghet samt för att kunna ge ett bredare anhörigstöd. Vi arbetar för ett hälsosamt åldrande där näringsrika och varierade måltider serveras i lugn och trivsam miljö.

En framtidssäkrad omsorg handlar om att hitta nya sätt att möta ökade omsorgsbehov. Med fler personer som lever länge med kroniska sjukdomar förändras också vårdbehoven och utifrån dessa förändrade behov och krav är det viktigt att vi arbetar på flera fronter samtidigt. Det pågår utvecklingsarbeten som att ta vara på kompetenserna som finns i verksamheterna med rätt person på rätt plats. Digitalisering är ytterligare utvecklingsmöjlighet som erbjuder och skapar förutsättningar för trygghet och patientsäkerhet, enklare vardag, ökad delaktighet och kompetensutveckling. Vi behöver också ett utvecklat teamarbete, en omställning där regional primärvård, kommunal omsorg och specialiserad vård arbetar gemensamt för att på bästa sätt nyttja resurserna i hela kedjan. Denna omställning till Nära vård förbättrar inte bara kvaliteten, det ökar också effektiviteten.

Mavis Zander (M)

Ordförande Omsorgsnämnden Vellinge kommun