Vellinge kommuns årsredovisning - 2019

Nedan kan du läsa Carina Wutzlers anförande av årsredovisningen från kommunfullmäktige som väl sammanfattar kommunens arbete under året som gått.

Just nu lever vi en osäker och orolig tid. Framtiden är oviss. En sak vet vi – coronaviruset har redan och kommer påverka oss framöver och det kommer bli tuffare tider. I dessa tider påminns vi också om hur viktigt det är att ha en bra och stabil grund att stå på. Det som inte är ovisst är i alla fall resultatet från 2019.

Därför tänkte jag i år börja med att just kommentera det ekonomiska utfallet för 2019. I osäkra tider är det extra viktigt att ha en buffert, att ha god kostnadskontroll och att ha balans mellan intäkter och kostnader. Utifrån resultatet 2019 står vi väl rustade.

Ekonomin ser fortsatt bra ut, kommunens resultat för 2019 blev ca 81 miljoner kronor, cirka 72,5 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 8,5 mkr. Ett överskott som vi kan använda för att finansiera nödvändiga investeringar och därmed minska lånefinansieringen och riskutsattheten. Överskottet beror på flera olika saker. Dels beror det på ett positivt finansnetto tack vare fortsatt lågt ränteläge, en kraftig börsuppgång, färre barn på grund av lägre inflyttning men inte minst tack vare kostnadsmedvetna verksamheter. Ett av kommunfullmäktiges fastställt finansiellt mål är att resultatet ska uppgå till minst 1,3 % över tid. För 2019 uppgick det finansiella målet till 4,5%. De senaste fem åren har resultatet uppgått till 3,6 %.   

Under förra året hade vi en nettoinvesteringsvolym på 216 milj kr. Fullmäktige har beslutat om mål för egenfinansiering på 50%. Det klarade vi med råge förra året då vi hade en egenfinansiering på 72 %. Tittar vi på de senaste 5 åren är egenfinansieringen 69 %.  Jag tycker det är värt att poängtera att den unika pensionsavsättning som Vellinge beslutade 1995 innebär en garant för framtida pensionsutbetalningar – ett upplägg som varje år besparar driften ca 13 miljoner kronor. En stabil, ansvarsfull och bra ekonomi är viktig för framtiden – inte minst i det läget vi nu befinner oss i och för att klara det utmaningar vi står inför.

Vad har vi då levererat till kommuninvånarna – vad har de fått för sina pengar? Målet är att maximera värdet för skattepengarna – medborgarnas pengar.

För oss moderater är det viktigt att hela kommunen lever och utvecklas. Det har verkligen hänt mycket i olika delar. Bl.a. Ängastråket i Vellinge centrum, förändringen längs Kungstorpsvägen i Höllviken, den nya fina Bokdalsplatsen, fortsatt utveckling av Skanörs hamn, multifunktionellt rekreationsområdet på Sandeplan, ny utemiljö på grundsärskolan i Ljunghusen, gångbron på Bakdjupsstigen, nya pendlarparkeringar i Östra Grevie och Västra Ingelstad, utegym i Västra Ingelstad, uppstart av ny park och temalekplats i Hököpinge, resecentrum vid Vellinge ängar och ombyggnation av Bäckatorget.

Digitaliseringen har fortsatt utvecklats på flera områden och genom att utvecklandet av e-tjänster har tillgängligheten för de som besöker, bor och verkar i kommunen förbättrats.

Nytt för 2019 var att vi införde servicegaranti för serveringstillstånd samt bygg-, mark- och rivningslov för att förbättra servicen till kommunens invånare och näringsidkare. Glädjande att denna satsning har gett avsedd effekt. Tydliga mål gör skillnad.

Trygghetsfrågorna har fortsatt varit i fokus. Det har handlat om både om fysiska insatser som bättre belysning, fysiska miljöer, säkrare gång- och cykelvägar och centrumutveckling. Kommunen skrev i början av året under en samverkansöverenskommelse med polisen som har lagt en bra grund för ett strukturerat och systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med tydliga mål och åtgärder från både kommun och polis.

Under förra året var den en inbromsning av befolkningsökningen i Vellinge kommun. Efter några år med rekordhöga siffror hamnade ökningen på 129 personer vilket motsvarar 0,35%. Anledningarna till inbromsningen är främst två; försenade bostadsprojekt och genom ökad utflyttning, främst från gruppen nyanlända.

Samtidigt är det värt att notera att det trots allt sker både in- och utflyttningar; 2175 flyttade in till kommunen och 2090 flyttade ut ur kommunen. Det är många barnfamiljer som väljer att flytta till kommunen. Vi har prioriterat satsningar för barnen. I början av året öppnades en ny familjecentral i centrala Höllviken innehållande öppen förskola, BVC och MVC. Asklunda förskolas tillbyggnad med 120 nya förskoleplatser stod färdig och invigd. Under året har även hela om– och tillbyggnaden av Herrestorpskolan färdigställts, det innebär fördubblat antal skolplatser men också en ny fin sporthall. Sporthallen har blivit ett bra tillskott för såväl skolan som föreningslivet. Arbetet med förbättrad studiero och ökad trygghet samt skärpning och förtydligande av ordningsregler har också fortsatt under året och har glädjande nog redan gett goda resultat i den årliga elevenkäten. Kommunen har erhållit flera fina utmärkelser vad gäller skolmaten, både genom White guide junior, ekomatsligan och som årets storkök.

I början av förra året presenterade vi moderater vårt förslag om att skapa en demensby på Månstorps ängar, den första av sitt slag i Sverige. Planering och upphandling har skett under 2019 för driftsstart 2020. I kommunens upphandlingar för vård och omsorgsboenden finns det alltid tydliga kvalitets- och bemanningskrav och omsorgsnämnden säkerställer att avtal följs av entreprenören så att de boende får den vård och omsorg de har rätt till. Att detta är viktigt blev extra tydligt under 2019. Jag tänker då på de brister som uppmärksammades på St Knut. Brister som direkt togs på största allvar från både ansvarig nämnd och förvaltning och som har arbetats med under stora delar av 2019. Att se till att boende får den vård och omsorg de har rätt till har haft största prioritet. Uppföljning, åtgärdsplaner och utdömda vite hade inte varit möjligt om inte det funnits tydliga kvalitetskrav i upphandlingen och i det avtal som finns. Förbättringar har skett men utökad uppföljning har fortsatt.

Hållbarhetsarbetet fortsätter vara en del i alla kommunens verksamheter och under året har det bland annat anlagts solceller och sedumtak vid nybyggnation, antagits en laddinfrastrukturstrategi, ny avfallsupphandling och avtal om högkvalitativ busstrafik, fortsatt arbete med skydd mot stigande havsnivåer, anlagts dagvattendammar och dagvattenmagasin för att klara skyfall samt utbyggnad av vatten- och dagvattenledningar i Skanör.

För att befintliga företag ska kunna växa och fler företag ska kunna etablera sig i kommunen behövs mark för företagsetablering. På årets sista kommunfullmäktige antogs planen för ett nytt verksamhetsområde intill det befintliga området i södra delen av Vellinge tätort. Under året startade även satsningen Företagslots upp och har under året blivit ett permanent arbete.

Vi har pratat mycket om personalomsättningen, under förra året minskade denna glädjande nog från 17,3 % till 13,45 %. Andelen sjukskrivna har också minskat, det gäller även långtidssjukskrivningarna.  Personalomsättning och sjukskrivningar är dock någonting som vi givetvis behöver arbeta vidare med och säkerställa att kommunen fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2019 påbörjades ett utvecklingsprogram för medarbetare med inriktning på chef- och ledarskap och kommunen har även haft fokus på att ytterligare stärka arbetsgivarvarumärket, bland annat genom ett mer proaktivt arbete samt framtagande av en kompetensförsörjningsstrategi.

Under 2019 genomfördes en medborgarundersökning. Det är glädjande att kommunens resultat förbättrades på i princip samtliga områden och att Vellinge ligger högt över genomsnittet. Medborgarundersökningen visar även på att det finns vissa förbättringsområden. Medborgarnas synpunkter är viktiga för att kunna fortsätta förbättra och utveckla kommunen och resultatet från medborgarundersökningen är en del i detta.

Mycket har blivit genomfört och jag hoppas att ni liksom jag känner er stolta över Vellinge kommun allt det som åstadkommits under 2019.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen