Vellingemoderaternas nyhetsbrev - januari 2023

Nu har årets första månad passerat och ett nytt och spännande år har börjat – ny mandatperiod. Vi har startat året i full fart, lite om vad som har hänt kan ni läsa om nedan.

I slutet av förra året vann detaljplanen för Henriksdalskolan laga kraft. Planering och projektering har pågått parallellt under överklagandeprocessen för att inte tappa tid. Detta innebär att kommunen nu kan gå vidare med upphandling och att byggnation kan påbörjas inom ett år. Ett efterlängtat projekt och en av flera skolsatsningar som vi moderater prioriterat.

Den 11 januari invigdes Tångvalla nya paviljongskola. Skolan ska fungera som tillfällig skola under drygt 3 år under tiden som gamla skolan på Tångvallaområdet rivs och ny skola byggs upp. Den nya paviljongskolan rymmer 450 elever och är en fullskalig skola med alla funktioner såsom lektionssalar, specialsalar, tillagningskök, fritidshem och snart kommer även en idrottshall på plats. Arbeten för att säkerställa trygga och säkra skolvägar har gjorts från Falsterbo till Skanörs Vångar där skolan är placerad.

Den 16 januari tog kommunen över S:t Knut och Aspen i egen regi. Övertagandeprocessen har gått bra och utvecklingsresan för verksamheten fortsätter nu, bland annat med utbildningsinsatser för personalen.


Samtliga nya nämnder har haft sina första sammanträden där internbudgetarna för respektive nämnd antogs. I korthet innefattar dessa:


Kommunstyrelsen och BR Fastighet och Exploatering samt kultur- och fritid: Internbudgetarna innehåller många viktiga satsningar för 2023, våra prioriterade satsningar är bland annat: fokus på trygghetsarbete, öka medborgarnas delaktighet och inflytande, destinationsutveckling, energiomställning – ljuskällor och solceller m.m, Västra hamnplan, utökade lokaler fritidsgårdar, Eskilsgården, Nya träningsytor, Bo tryggt, Förbifart Räng Sand, Hotell- konferens- och spaanläggning Falsterbo Strandbad, Västervångs företagsby, nya skollokaler samt tillgängliggöra kommunens lokaler.


Utbildningsnämnden: Utbildningsnämndens budgetram uppgår till 1109,2 mkr för 2023 vilket är en budgetutökning med 49 mkr jämfört med 2022. Våra politiskt prioriterade satsningar för utbildning är bland annat: Arbete för att öka studiero, genomföra insatser inom framtidssäkrad utbildning, nytt chefsutvecklingsprogram, fortsatt arbete mot psykisk ohälsa med förebyggande och åtgärdande insatser, intensifiera arbetet med elever med problematisk frånvaro, utveckla ungt företagande både för grundskolan och gymnasiet, utforma skolmiljöer som främjar lärande och social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande, fortsatt arbete för att utveckla och stimulera särbegåvade och högpresterande elever samt stärka det drogförebyggande arbetet.


Omsorgsnämnden: Omsorgsnämnden har ett tilldelat budgetanslag på 581,7 mkr vilket är en ökning med 39,2 mkr jämfört med 2022. Prioriterade satsningar för 2023 är bland annat: utökning seniorkontakter, Stjärnmärkning av demensvård, drogförebyggande arbete, arbete för tidiga insatser barn i riskzon, SSPF, dagverksamhet på Omtankens hus, måltidsupplevelser för äldre, kulturgaranti, kompensation för ökat antal hemtjänsttimmar, placeringar HVB Ung Omsorg, kompetensförsörjning, fortsatt arbete med att motverka ofrivillig ensamhet och stimulera fysisk aktivitet, fortsatt arbete med ökad kvalitet, ökad samverkan med pensionärsföreningar, arbete med arbetslöshet (ekonomiska läget) samt övertagande av S:t Knut/Aspen egen regi.


Tekniska nämnden: Tekniska nämndensnettobudget uppgår till 120 mkr och innefattar infrastrukturverksamhet, VA och avfall. Nämndens prioriterade satsningar för 2023 är bland annat: Attraktiv centrumgata Polisvägen, uppgraderad av gatubelysning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Bo tryggt, nya gång- och cykelvägar längs Östra Fädriften, Vattentornsgatan samt fortsättning Alstad-Grevie, infrastrukturåtgärder i ett tidigt skede vid ny- och ombyggnation, fortsätta samarbetet med vägföreningar, fortsatt arbete med dagvattenhantering och VA, fortsatt arbete med avfall och återvinning, energiomställning och utvinning samt I o T-utveckling (internet of things).

Miljö- och byggnadsnämnden: Miljö- och byggnadsnämndens prioriterade satsningar för 2023 är bland annat: Tillsynsprojekt, utökning av miljöinspektörstjänst, förbättra service och bemötande mot invånare och företagare, bygglovsexpressen, underlätta tillståndsgivning för energiomställning, fortsätta arbetet med digitalisering av processer.

I helgens nummer av Vellingeposten skriver omsorgsnämndens ordförande Mavis Zander om moderaternas fortsatta satsning på demensvården inom kommunen. Med utbildningsinsatsen Stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrums utbildningsmodell ska kunskapen kring en personcentrerad demensvård öka. Ett synsätt där man har människan i fokus snarare än demenssjukdomen. Läs hela insändaren i Vellingeposten eller på vår hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *