Vellingemoderaternas nyhetsbrev - juli/augusti

De varma stranddagarna blev tyvärr få under juli och augusti. Vi hoppas ändå att ni hade en skön sommar och att ni förhoppningsvis haft en härlig ledighet. Det politiska arbetet startade i mitten av augusti efter lite sommaruppehåll. I nyhetsbrevet kan ni läsa om händelser och politiska beslut för juli och augusti.

I början av sommaren släpptes kommunsveriges siffror över försörjningsstöd år 2022 som visade att Vellinge kommun har lägst försörjningsstöd per invånare (192 kr) att jämföra med snittet i riket på 1384 kr/invånare och Malmö som har bland det högsta försörjningsstödet på 3436 kr/invånare. Vi fortsätter att arbeta för att alla som kan, har ett jobb att gå till och på så viss minska bidragsberoendet. Att arbeta och kunna försörja sig själv, ger respekt och stolthet och det kan aldrig ersättas av bidrag. Ju fler det är som klarar att stå på egna ben desto mer ökar resurser för att ta hand om dem mest utsatta.

Upphandling av Henriksdalskolan är klar och fastighetsutskottet har beslutat om tilldelning till PEAB. Det innebär att byggnation kan starta enligt tidplan under hösten.

Likaså upphandlingen av Sundsgymnasiets utbyggnad där entreprenaden tilldelades JSB Construction AB.


Den 15 augusti startade skolorna i Vellinge kommun och samma dag invigdes Hököpinge skola. Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande och Margaretha Olsson (M), utbildningsnämndens ordförande var på plats och höll invigningstal och klippte band. Hököpinge skola är en modern kunskapsskola som har allt och lite till. Vi vill passa på att flagga för att skolan har Öppet hus på lördag den 9 september. Alla är välkomna, mer information kring tider och aktiviteter hittar ni på Vellinge.se. Hoppas vi ses!

Den 21 augusti var representanter från moderaterna både på kommunal och regional nivå på plats i Vellinge centrum för att prata med invånare och lyssna in vad ni vill att vi ska arbeta för framöver.

Badhytterna som ligger på Norra reveln i Skanör har återkommande drabbats av höga havsnivåer och stranderosion. Våren 2022 valde därför Vellinge kommun som är markägare att lämna in en ansökan om att flytta 43 badhytter samt en offentlig toalett inom området till en säkrare plats. I somras kom beskedet från Länsstyrelsen: Nej till kommunens ansökan om dispens med hänvisning till att en sådan åtgärd kräver en fullständig tillståndsprövning. Carina Wutzler har därför för kommunens räkning överklagat Länsstyrelsens beslut. Vi tycker det är skamligt att det dels ska ta så lång tid att få ett besked från Länsstyrelsen dels att de skjuter frågan ifrån sig och hänvisar till att tillståndsprövning krävs i stället för att pröva frågan om dispens från reservatföreskrifter och strandskydd. Det är inga nya byggnader det handlar om utan en flytt av befintliga byggnader inom samma område, en fullständig tillståndsprövning bör inte behövas. 

Under sommaren fattade förvaltningsrätten beslut om avslag när det gäller Håkan Wretsells (Kd) med fleras, överklagan av markanvisningsavtal för Hotell- konferens- och spaanläggning vid Falsterbo Strandbad. Det var ett tydligt avslag ändå har de valt att gå vidare och överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.


En av våra budgetsatsningar 2023 var ombyggnation av fritidsgården i Vellinge. Under våren och sommaren har lokalen renoverats. Den 25 augusti invigdes de nu fräscha och större lokalerna.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti beslutades att förslag för ny detaljplan som möjliggör ca 50 nya bostäder i Östra Grevie ska ut på samråd. Det handlar om bostäder i form av radhus, parhus samt friliggande enbostadshus. Planområdet innehåller även ytor för park, lek och rekreation. Det nya området ska knyta an till befintlig bebyggelse i den östra delen av byn.

Den 29 augusti hade Tekniska nämnden sammanträde. På mötet beslutades bland annat en ny VA-strategi för Vellinge kommun. Den nya strategin är en aktualisering av tidigare VA-strategi som antogs 2014. VA-strategins målsättning är att med hög servicegrad och på ett kostnadseffektivt, driftsäkert, hälsosamt och miljösäkert sätt leverera dricksvatten samt att bortleda spillvatten så att det inte medför olägenheter för medborgarna och samhället.

Under samma möte godkände nämnden förslag på ny parkeringsnorm för att möta dagens behov och uppfylla kommunens mål. Parkeringsnormen ska ligga till grund för planering och beslut vid markupplåtelse, detaljplaner och bygglovsprocesserna. Parkeringsnormen går nu vidare och ska slutligen beslutas av kommunfullmäktige.