Vi fortsätter arbeta för en likvärdig skola.

Skolan är ett prioriterat område för oss moderater. Alla barn och elever ska nå sin fulla potential i Vellinges skolor. Det handlar givetvis om såväl elever i behov av särskilt stöd som högpresterande och särskilt begåvade elever. Det innebär att skolan behöver stimulera och utmana varje elevs begåvningar och talanger att utvecklas vidare samt att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. Stödet ska baseras på evidens och följas upp kontinuerligt.

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig. Likvärdighet innebär inte att alla elever ska gå ut med samma betyg utan att alla elever ska ha lika goda förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt efter sin egen förmåga.

I Vellinge kommun råder likvärdighet utifrån resursfördelning, behörig personal, generellt höga studieresultat och gemensamma riktlinjer för utvecklingsarbetet. Det finns däremot skillnader i enheternas resultat, precis som i andra kommuner då det är olika elevgrupper som jämförs med varandra. I Vellinge kommun är dock skillnaderna mellan skolenheterna inte lika stora som i många andra kommuner. Enligt utvärderingar ser vi dessutom att eleverna under förra året har en liknande progressionskurva på samtliga skolor i kommunen.

Detta innebär inte att vi slutar arbeta med likvärdigheten, tvärtom. Vi ser just nu över resursfördelningen för att skolorna ska få bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Vi har stor respekt och tilltro på att rektorerna och pedagogerna i verksamheterna tillsammans med resurser från elevhälsoteamen är de som är bäst lämpade att hjälpa eleverna att utvecklas så långt de kan. Våra skolor kan och ska utvecklas vidare och förbättra sig inom områden som identifieras på aggregerad nivå och på enhetsnivå. Det är här vi som vi politiker har ett ansvar. Vi ska ge skolorna förutsättningar att utvecklas. Inte lägga oss i och jobba på detaljnivå. Margaretha Olsson (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *