Vi moderater vill:

 

 • Förbättra och utveckla dialogen med näringslivet
 • Fortsätta det påbörjade centrumutvecklingsarbetet som ger attraktiva affärsmöjligheter
 • Möjliggöra handelslokaler i Västra Ingelstad.
 • Möjliggöra mark för företagsetablering
 • Arbeta för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen
 • Förbättra kommunens roll i att stödja våra näringsidkare samt säkerställa funktionen: “En väg in till kommunen”.
 • Arbeta för en fortsatt utveckling av Skanörs hamn och Falsterbokanalen m.fl. för att lyfta besöksnäringen
 • Utveckla Vellingemodellen för att få fler Vellingebor i arbete
 • Uppmuntra till start av inkubatorverksamhet för att främja entreprenörskap och nyföretagande.
 • Utveckla Ungt Företagande i den kommunala skolan till att omfatta även grundskolan
 • Skapa ett tätare samarbete mellan företag och utbildning för att bättre möta de krav på kompetens som företagen ställer

 

Entreprenörskap och företagande
Entreprenörskap och företagsamhet skapar förutsättningar för jobb och välfärd. Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera. Att många vill bli företagare och entreprenörer är avgörande för hela samhällsutvecklingen. Vi vill fortsätta att göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Vellinge kommun. Näringslivet är inte ett särintresse utan en förutsättning för välfärd och välbefinnande.

Det är i företag som de flesta nya jobb skapas och nya lösningar växer fram. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt, någonting som i sin tur genererar skatteintäkter och finansierar vår gemensamma välfärd. En kommun som är attraktiv för företagare är en självklarhet för oss. I stora delar går näringslivsklimatet hand i hand med möjligheten att rekrytera kompetent personal och ha en fungerande bostadsmarknad.

Vår politiska uppgift är att skapa förutsättningar för företag att växa och skapa arbetstillfällen.

För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige måste företagens kontakt med kommun förenklas och servicen förbättras.

En viktig faktor för företagsamheten är attraktiva och effektiva transporter. Det handlar både om god tillgänglighet på väg 100 och E6 samt om en god kollektivtrafik så att man med enkelhet kan ta sig både till och från arbetsplatsen.

Bättre förutsättningar för företagande skapas med bättre resultat i skolan, vi vill se mer entreprenörskap tidigt i skolan.  Vi vill därför uppmuntra till ett utvecklat Ung Företagsamhet (UF) på Sundsgymnasiet samt se över möjligheterna till att starta UF-företag även på kommunens grundskolor.

Genom att skapa fler informella och formella arenor kan vi förbättra samverkan mellan olika företag och kommunen. God kunskap om samt ett genuint intresse för de lokala företagens situation är grundläggande för oss moderater. Vi är lyhörda för näringsidkares behov av mark och lokaler för etablering.

I upphandlingsförfarandet vill vi skapa förutsättningar för små och medelstora företag.

Besöksnäringen
Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet och vi Moderater ser att besöksnäringen har en stor potential i kommunen. Inte minst kan vi bli bättre på att dra nytta av det rika natur- och kulturliv som finns i kommunen. Öka besöksnäringens attraktionskraft genom att uppmuntra till olika arrangemang och traditioner som sträcker sig över en större del av året.

 

Vi vill se levande orter som stimuleras med fler besök och mer handel. Kommunen måste möta upp efterfrågan från både besökare och invånare. Kommunen ska underlätta för företagare att skapa en levande besöksnäring, det handlar inte minst om att det ska vara lätt att få tillstånd för restauranger och caféer.

Arbetslinjen i fokus
Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i vår moderata politik. Vellinge kommun har historiskt haft och har fortfarande relativt låg arbetslöshet men vi har en ambition att hela tiden minska utanförskapet. Egenförsörjning är en förutsättning för att kunna leva det liv man vill. Med jobbet kommer även gemenskap och sammanhang. Vi ska därför ligga i framkant när det gäller effektiva åtgärder för att underlätta för så många människor som möjligt att komma in på arbetsmarknaden.

När människor hamnar i utanförskap måste man få hjälp, inte bara bidrag. Att vi har ett starkt skyddsnät är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Samtidigt är det viktigt att politiken inte nöjer sig med omhändertagande. Vi moderater vill att alla ska kunna få en meningsfull vardag. Vi vill hela tiden se det friska i människor och uppmuntrar både kommunen och företagen att låta människor med olika hinder arbeta efter sina förutsättningar.

Att på egen hand kunna ta ansvar för sin försörjning är grundläggande för självkänsla och identitet. Det är dessutom en förutsättning för att kunna få en egen bostad, kunna teckna försäkringar, bankavtal med mera. Vägen till egen försörjning varierar. För vissa är det mer utbildning och för andra handlar det om att få in en fot på arbetsmarknaden. Egen försörjning minskar risken för utanförskap för individen och även för dess familj. Att bidra och känna delaktighet ger goda förutsättningar för ett självständigt liv, därför arbetade Vellinge kommun fram en verksamhetsmodell 2014 för att få in fler på arbetsmarknaden. Vellingemodellen erbjuder individuellt stöd i form av coach i samarbete med arbetsförmedlingen för att nå egen försörjning. Därutöver organiseras och matchas mentorer genom frivilliga organisationer där deltagare erbjuds ett utökat kontaktnät. Idag förmedlas inte de flesta jobb av arbetsförmedlingen utan just av kontakter. För de ungdomar som har problem att få ett första jobb ska konkreta insatser göras, vi har en nollvision för ungdomsarbetslöshet. Flexibla utbildnings- och praktikplatser är exempel på sådana insatser. Vi moderater vill fortsätta utveckla Vellingemodellen så att ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med psykiska eller fysiska funktionshinder, nyanlända och ensamkommande barn får det stöd de behöver för att komma in på arbetsmarknaden. För att nå det krävs nya grepp och ökad samverkan mellan kommun – näringsliv – arbetsförmedling.