Vi moderater fortsätter satsa på demensvården.

För oss moderater är ett förebyggande arbete för gott åldrande och en god livssituation för kommunens seniorer viktigt. Vi vill att omsorgen som erbjuds i Vellinge kommun ska hålla hög kvalitet och utgå från medborgarnas villkor. För att öka livskvaliteten och minska oron hos personer med demenssjukdom krävs det rätt bemötande. Personal som arbetar med demenssjuka personer behöver ha rätt kunskap kring hur man bemöter och underlättar vardagen för både omsorgstagarens och deras närstående. Därför avsätter vi nu 8 miljoner kronor i budget 2023 för att genomföra Stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrums utbildningsmodell.

För att få en stjärnmärkning ska minst 80 % av personalen ha genomgått en fyra-stegsutbildning kring demensvård. Verksamheten ska även använda sig av de verktyg som introducerats under utbildningen. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen kring en personcentrerad demensvård där man har människan i fokus snarare än demenssjukdomen.

Vellinges invånare ska känna sig trygga och säkra med den vård som ges, därför vill vi skapa ökad kontinuitet och verka för ett bredare anhörigstöd. Vårt mål är att ge personer med demenssjukdom en diagnos i tidigt skede och förbättra möjligheten att bo kvar hemma. Detta görs bland annat genom att öka kunskapen hos personalen som arbetar med personer med demenssjukdom.

Vi anser att en sammanhängande vårdkedja är A och O för personer med demenssjukdom som befinner sig i egna hemmet. Stöd i form av teknik och hjälpmedel är andra viktiga redskap för att ge trygghet och ökad självständighet i vardagen för den demenssjuke och dennes närstående.

Mavis Zander (M)
Omsorgsnämndens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *